KORPORATYVINIS VALDYMAS

Hilti corporate governance

DIREKTORIŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMAS IR ĮGALIOJIMAI

Hilti Corporation direktorių tarybos nariai renkami per kasmetinį Visuotinį susirinkimą trejiems metams. Dažniausiai direktoriai užima savo pareigas iki keturių kadencijų, bet ne daugiau kaip iki ataskaitinių metų, kai jiems sukanka 70 metų, pabaigos.

DIREKTORIŲ TARYBOS ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

Be įstatymo nustatytų pareigų, Direktorių taryba priima sprendimus, susijusius su Grupės strategine plėtra, ilgalaikiu strateginiu planavimu, tęstinumo planavimu pačioje Direktorių taryboje ir Vykdomajame komitete.

AUDITO KOMITETAS

Audito komitetas padeda Direktorių tarybai vykdyti Hilti Corporation bei jos dukterinių įmonių buhalterinės ir finansų apskaitos priežiūrą, kad ji atitiktų įstatymų ir normų reikalavimus, vykdant išorinio ir vidinio audito procesus, taip pat valdant rizikas.  Direktorių taryba bendrai atsakinga už Audito komitetui perduotus uždavinius.

VIDAUS AUDITAS

Vidaus audito departamentas, Korporatyvinis auditas padeda Direktorių tarybai stebėti Grupės kompanijų vidaus kontrolės statusą. Siekiant užsibrėžto tikslo Korporatyvinis auditas audituoja, kaip kontroliuojami pagrindiniai operacijų ciklai, taip pat kai kurių korporatyvinių rizikų valdymo procesai. Korporatyvinio audito uždavinys – užtikrinti visos Grupės kontrolės skaidrumą, taip pat užtikrinti visu Grupės išteklių saugumą.

RIZIKŲ VALDYMAS

Grupė palaiko bendrus korporatyvinius rizikos valdymo procesus. Apskaitomos visų valdytojų, kurie privalo valdyti visas žinomas Grupės strategines, finansines ir atsitiktines, rizikos. Rizikų valdytojai yra atsakingi už atitikties įgyvendinimą, peržiūrą ir kontrolę ir turi imtis priemonių rizikoms sumažinti. Korporatyvinių rizikų vadybininkas dėl finansinių ir atsitiktinių rizikų yra atsakingas už informavimą apie rizikas ir už tai, kad ta informacija pateikta patikimai bei siūlomos priemonės šioms rizikoms išvengti. Korporatyvinis auditas vertina kai kurias rizikas ir vertina kontrolę Grupės kompanijose (žr. aukščiau) bei korporatyvinėse padaliniuose, kuriuos valdo atitinkantys rizikos valdytojai. Dėl strateginių rizikų Korporatyvinės plėtros skyrius kasmet organizuoja Strategijos peržiūrėjimo susirinkimus kartu su Vykdomuoju komitetu. Rizikos valdymo ataskaitos reguliariai vertinamos Audito komiteto Direktorių tarybos pavedimu.

 

KOMPENSACIJA DIREKTORIŲ TARYBOS IR KORPORATYVINIO VALDYMO NARIAMS

Direktorių tarybos nariams kasmet išmokama fiksuota kompensacija, taip pat vienkartinė išlaidų kompensacija. Tarybos pirmininkas gauna papildoma kintamą kompensacijos komponentą. Direktorius negauna papildomos kompensacijos už darbą Audito komitete. Buvę Direktorių tarybos nariai negauna atlygio. Korporatyvinio valdymo nariai (Vadybininkų komanda bei Vykdomasis komitetas) gauna kasmetinį bazinį atlyginimą ir kintamą kompensaciją pagal darbo rodiklius. Vykdomojo komiteto nariai gauna išeitinę premiją papildomai prie įstatymo nustatytų pensijų fondo išmokų.

Buvę Vadybininkų komandos nariai gauna tik įstatymo nustatytas pensijų fondo išmokas. Visos kompensacijos nurodytos Grupės finansinėje ataskaitoje.

AKCIJŲ TURĖTOJŲ DALYVAVIMO TEISĖS

Tikslus dalių kapitalo ir pajamų iš dalyvavimo kitose organizacijose dydis nurodytas Grupės konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje. Akcininkų susirinkimo sprendimai paprastai priimami absoliučia dalyvaujančių balsų dauguma. Įstatams pakeisti, įstatinio kapitalo keitimo sprendimui priimti bei dalyvavimo dydžiui kitose organizacijose, parašo teisės akcijoms, verslo srities išplėtimui arba susiaurinimui, taip pat susivienijimo, kompanijos keitimo arba likvidavimo sprendimams priimti reikia mažiausiai dviejų trečdalių dalyvaujančių balsų. 

AUDITORIAI

Grupės konsoliduotą finansinę ataskaitą ir Hilti Corporation finansinę ataskaitą nagrinėja PricewaterhouseCoopers Ltd., Sent-Gallen.

DAUGIAU APIE HILTI

MŪSŲ ISTORIJA

Sužinoti daugiau

Dalintis