Kalba

PT-C

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridedamą naudojimo instrukciją, įskaitant instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Svarbiausia susipažinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir įspėjamaisiais nurodymais, paveikslėliais, specifikacijomis be sudėtinėmis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant šio reikalavimo, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus. Vėlesniam naudojimui išsaugokite naudojimo instrukciją, įskaitant visas instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus.
 • Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam, instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo priedai gali kelti pavojų.
 • Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausią technikos lygį spausdinimo momentu. Naujausią versiją visada rasite internetu „Hilti“ prietaisų puslapyje. Sekite nuorodą arba QR kodą šioje naudojimo instrukcijoje, pažymėtą simboliu Image alternative.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Simboliai iliustracijose

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą paveikslėlį šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeracija paveikslėliuose nurodo svarbius darbinius veiksmus arba darbiniams veiksmams svarbias konstrukcines dalis. Tekste šie darbiniai veiksmai arba konstrukcinės dalys išskirtos atitinkamais numeriais, pvz., (3) .
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Bendrieji simboliai

Simboliai, kurie naudojami kartu su prietaisu.
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Jei ant prietaiso yra, vadinasi ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Įspėjantieji ženklai

Įspėjamieji ženklai įspėja apie pavojus.
Image alternative Įspėjimas apie magnetinį lauką

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Šiluminio vaizdo kamera
  PT‑C
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Matavimo prietaiso naudojimo bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Matavimo prietaisai gali kelti pavojų, jei juos netinkamai naudojate. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti matavimo prietaiso gedimų ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
 • Kai prietaisą naudojate, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims.
 • Prietaisą naudokite tik nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Atkreipkite dėmesį į savo šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
Apsauga nuo elektros
 • Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės prasiskverbimo, prieš dedant į transportavimo konteinerį, jį reikia sausai nušluostyti.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su matavimo prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Matavimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su matavimo prietaisu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas mažina sužalojimų riziką.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Saugokitės, kad prietaiso neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš matavimo prietaisą imdami į rankas, nešdami ar jungdami jį prie akumuliatoriaus, įsitikinkite, kad matavimo prietaisas yra išjungtas.
 • Prietaisą ir priedus naudokite pagal šiuos nurodymus ir taip, kaip nurodyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisų naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su matavimo prietaisais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate susipažinę su savo matavimo prietaisu. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Matavimo prietaisas neturi būti naudojamas arti medicininių prietaisų.
Matavimo prietaiso naudojimas ir elgesys su juo
 • Matavimo prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Nenaudojamus matavimo prietaisus saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite matavimo prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Matavimo prietaisai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Matavimo prietaisus rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios matavimo prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistas matavimo prietaiso dalis paveskite suremontuoti. Blogai prižiūrimi matavimo prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Prietaiso neleidžiama jokiu būdu modifikuoti arba juo manipuliuoti. Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę matavimo prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prieš svarbius matavimus, matavimo prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite matavimo prietaiso tikslumą.
 • Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai gali būti, pvz., šalia esantys prietaisai, sukuriantys stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, vibracijas ir temperatūros pokyčius.
 • Dėl greitai kintančių matavimo sąlygų matavimo rezultatai gali būti netikslūs.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra. Dėl didelių temperatūros skirtumų prietaisas gali veikti netinkamai, ir dėl to gali būti gaunami klaidingi matavimo rezultatai.
 • Naudodami su adapteriais ir priedais užtikrinkite, kad priedai būtų gerai pritvirtinti.
 • Nors matavimo prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Laikykitės nurodytos darbinės ir laikymo temperatūros.

Papildomi saugos nurodymai

 • Prietaisą ir priedus draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar akumuliatorius ir sumontuoti priedai yra patikimai pritvirtinti.
 • Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
 • Atkreipkite dėmesį į tinkamą prietaiso aklimatizaciją. Esant dideliems temperatūros svyravimams, aklimatizacija gali trukti iki 60 minučių. Tai gali būti, pvz., toks atvejis, kai matavimo prietaisą laikote šaltame automobilyje, o po to atliekate matavimą šiltame pastate.
 • Saugokite matavimo prietaisą, ypač infraraudonųjų spindulių lęšio, garsiakalbio ir mikrofono sritis, nuo drėgmės, sniego, dulkių ir purvo. Priėmimo lęšis gali būti aprasojęs arba nešvarus, todėl matavimo rezultatai gali būti netikslūs. Klaidingi matavimai gali būti dėl netinkamų prietaiso nustatymų bei kitų įtaką darantys atmosferos veiksniai. Gali būti rodoma per aukšta arba per žema objektų temperatūra, dėl ko gali kilti pavojus prisilietus.
 • Dėl didelių temperatūros skirtumų šiluminiame vaizde gali būti, kad net aukšta temperatūra gali būti vaizduojama spalva, kuri asocijuojasi su žema temperatūra. Prisilietus prie tokio paviršiaus galima nusideginti.
 • Tinkami temperatūros matavimai galima tik tada, kai sutampa nustatytas emisijos laipsnis ir objekto emisijos laipsnis. Gali būti rodoma per aukšta arba per žema objektų temperatūra, dėl ko gali kilti pavojus prisilietus.
 • Nenukreipkite matavimo prietaiso tiesiai į saulę arba CO₂ didelės galios lazerį. Dėl to galima pažeisti detektorių.
 • Nelaikykite magneto arti implantų ar kitų medicinos prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pompų. Magnetas sukuria lauką, kuris gali sutrikdyti implantų arba medicinos prietaisų veikimą.
 • Matavimo prietaisą laikykite toliau nuo magnetinių duomenų laikmenų ir magnetiškai jautrių prietaisų. Dėl magnetų poveikio galima negrįžtamai prarasti duomenis.
 • Prietaiso nelaikykite šalia savo ausų. Garso stiprumas gali sukelti sužalojimus ir pakenkti klausai.

Atsargus sagos formos baterijų naudojimas ir elgesys su jais

 • Niekada neprarykite sagos formos baterijų. Prarijus sagos formos bateriją, per 2 valandas gali pasireikšti rimti vidiniai sužalojimai ir mirtis.
 • Užtikrinkite, kad sagos formos baterijos nepateks vaikams į rankas. Jei kyla įtarimas, kad sagos formos baterija buvo praryta arba įkišta į kitą kūno angą, skambinkite į vietinį Apsinuodijimų informacijos biurą, kad gautumėte informacijos apie gydymą.
 • Keisdami sagos formos bateriją atkreipkite dėmesį į tinkamą sagos formos baterijos keitimą. Atkreipkite dėmesį, kad sagos formos baterija būtų tinkamai įdėta, atsižvelgiant į poliškumą (+ ir -). Yra sprogimo pavojus.
 • Visada visiškai uždarykite sagos formos baterijos skyrių. Jei sagos formos baterijos skyriaus nepavyksta visiškai uždaryti, nebenaudokite prietaiso ir išimkite sagos formos bateriją. Sagos formos bateriją saugokite nuo vaikų.
 • Nesumaišykite senų ir naujų sagos formos baterijų, įvairių prekės ženklų ir tipų sagos formos baterijų, pvz., šarminių, cinko-anglies arba pakartotinai įkraunamų sagos formos baterijų.
 • Naudokite tik šioje naudojimo instrukcijoje išvardytas sagos formos baterijas. Nenaudokite jokių kitų sagos formos baterijų arba kito elektros energijos maitinimo.
 • Pakartotinai neįkraunamų sagos formos baterijų negalima vėl įkrauti. Sagos formos baterija gali tapti nesandari, sprogti ir sužaloti asmenis.
 • Sagos formos baterijos priverstiniai neiškraukite, nekraukite, neardykite arba nesudeginkite. Sagos formos baterijos nekaitinkite daugiau, nei maksimali gamintojo nurodyta aukščiausia temperatūra. Priešingu atveju kyla sužalojimo pavojus dėl išsiveržusių dujų, nuotėkio arba sprogimo, dėl ko galimi cheminiai nudegimai.
 • Išimkite sagos formos bateriją iš prietaisų, kurie bus ilgą laiką nenaudojami, jas iš karto pakartotinai perdirbkite arba pašalinkite pagal vietines taisykles. Sagos formos baterijų NEIŠMESKITE į buitines atliekas ir jų nesudeginkite.
 • Panaudotas sagos formos baterijas išimkite ir jas iš karto pakartotinai perdirbkite arba pašalinkite pagal vietines taisykles. Sagos formos baterijas saugokite nuo vaikų. Sagos formos baterijų NEIŠMESKITE į buitines atliekas ir jų nesudeginkite. Išsikrovusios sagos formos baterijos gali tapti nesandarios ir dėl to gali pažeisti prietaisą arba sužaloti asmenis.
 • Net ir naudotos sagos formos baterijos gali sukelti sunkius arba mirtinus sužalojimus. Su naudotomis sagos formos baterijomis elkitės ne mažiau rūpestingai, nei su naujomis.
 • Pažeistą sagos formos bateriją saugokite nuo sąlyčio su vandeniu. Išsiskiriančiam ličiui reaguojant su vandeniu gali išsiskirti vandenilis, dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba būti sužeisti asmenys.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Apsauginis dangtelis vaizdo kamerai ir infraraudonųjų spindulių jutikliui
 2. Sagos formos maitinimo elemento laikiklis
 3. Sagos formos maitinimo elemento laikiklio varžtas
 4. USB lizdo dangtelis
 5. USB lizdas, C tipas
 6. Ekranas
 7. Kairysis funkcinis mygtukas
 8. Mikrofonas
 9. Mygtukas „Kairėn“
 10. Mygtukas „Aukštyn“
 11. Mygtukas „Matavimo funkcijos“
 12. Dešinysis funkcinis mygtukas
 13. Mygtukas „Išsaugoti“
 14. Mygtukas „Žemyn“
 15. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 16. Mygtukas „Dešinėn“
 17. Vaizdo kamera
 18. Infraraudonųjų spindulių jutiklis
 19. Mygtukas „Matavimo sustabdymas / įjungimas“
 20. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 21. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo
 22. Garsiakalbis
 23. Rankena
 24. Akumuliatorius

Ekrano apžvalga

Image alternative
 1. Vidutinės temperatūros rodmuo
 2. Datos / laiko rodmuo
 3. Atspindėtos temperatūros rodmuo
 4. Emisijos laipsnio rodmuo
 5. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo
 6. Maksimalios paviršiaus temperatūros matavimo srityje rodmuo
 7. Temperatūros skalė
 8. Minimalios paviršiaus temperatūros matavimo srityje rodmuo
 9. Dešiniojo funkcinio mygtuko dabartinės funkcijos rodmuo (pavzydinis: automatinis / fiksuotas temperatūros skalės keitimas)
 10. Karšto taško rodmuo (karščiausias išmatuotas taškas matymo lauke, pavyzdinis)
 11. Kryželis su temperatūros rodmeniu
 12. Šalto taško rodmuo (šalčiausias išmatuotas taškas matymo lauke, pavyzdinis)
 13. Kairiojo funkcinio mygtuko dabartinės funkcijos rodmuo (pavzydinis: atverti galeriją)

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra šiluminio vaizdo kamera. Šiluminio vaizdo kamera skirta paviršiaus temperatūroms matuoti bekontakčiu būdu. Rodomas šiluminis vaizdas rodo temperatūros pasiskirstymą šiluminio vaizdo kameros matymo lauke, ir dėl galima skirtingomis spalvomis pavaizduoti temperatūros nuokrypius. Kvalifikuotai naudojant paviršius ir objektus galima be kontakto ištirti, ar nėra temperatūros skirtumų ar neatitikimų, be kita ko:

 • šilumos izoliacijas ir izoliacijas (pvz., šilumos tilteliams surasti);

 • naudojamas šildymo ir vandentiekio linijas (pvz., grindinio šildymo) grindyse ir sienose;

 • perkaitusias elektrines konstrukcines dalis (pvz., saugiklius arba gnybtus skirstomosiose spintose);

 • sugedusias arba pažeistas mašinų dalis (pvz., perkaitus dėl sugedusių rutulinių guolių).

Matavimo prietaisas skirtas naudoti viduje ir lauke. JAV / Kanada: Matavimo prietaisą leidžiama naudoti tik patalpose.
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 12 tipo Hilti ličio jonų akumuliatorius. Hilti rekomenduoja šiam prietaisui naudoti šioje lentelėje nurodytus akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik šioje lentelėje nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Naudojimo apribojimai ir netinkamas naudojimas

Matavimo prietaisas neskirtas dujų temperatūrai matuoti.
Matavimo prietaiso negalima naudoti medicinos arba veterinarijos tikslais.

Tiekiamas komplektas

Šiluminio vaizdo kamera, USB kabelis, sagos formos maitinimo elementas (prietaise), naudojimo instrukcija
Daugiau jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių priedų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Įkrovos lygio indikatorius

Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus atblokavimo mygtuką.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 šviesos diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 šviesos diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 šviesos diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 šviesos diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
Mirksi 1 šviesos diodas.
Įkrovos lygis: < 10 %
Kai paspaustas valdymo jungiklis, įkrovos lygis nerodomas.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Infraraudonųjų spindulių jutiklio raiška
256 x 192 px
Terminis jautrumas (Vidutinė vertė pagal standartą VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektro diapazonas
8 µm … 14 µm
Matymo laukas (FOV) (pagal standartą VDI 5585)
40° x 30°
Fokusavimo atstumas (pagal standartą VDI 5585)
≥ 0,3 m
Fokusas
fiks.
Šiluminio vaizdo kartojimo dažnis
9 Hz
Paviršiaus temperatūros matavimo diapazonas (pagal standartą VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Paviršiaus temperatūros matavimo tikslumas (pagal standartą VDI 5585) (Aplinkos temperatūra 20 °C ... 23 °C (68 °F ... 73 °F), emisijos laipsnis >0,999, matavimo atstumas 0,3 m (1 ft), apertūra 60 mm (2,36 in), veikimo laikas >5 min, įskaitant nuo naudojimo priklausomą nuokrypą)
-20 °C ... ≤ 10 °C (-4 °F ... ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C (> 39 °F ... ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Temperatūros skyra
0,1 ℃
Maksimalus naudojimo aukštis virš jūros lygio
2 000 m
Maksimalus santykinis oro drėgnis
90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1
2
Ekrano tipas
TFT
Ekrano dydis įstrižai
3,5 in
Ekrano raiška
320 x 240 px
Paveikslėlio formatas
.jpg
Garso formatas
.wav
Vieno išsaugojimo proceso metu išsaugoti elementai
1 × šiluminis vaizdas (ekrano kopija), 1 × matomas tikrasis vaizdas su temperatūros vertėmis, jei yra, 1 × balso žinutė
Didžiausias paveikslėlių kiekis vidinėje paveikslėlių atmintyje
600
Didžiausias paveikslėlių kiekis su 10 sekundžių trukmės balso žinute vidinėje paveikslėlių atmintyje
350
Integruotos vaizdo kameros raiška
640 x 480 px
Veikimo trukmė su akumuliatoriumi B 12-30 (Aplinkos temperatūra 20 °C ... 30 °C (68 °F ... 86 °F))
6 val.
USB jungtis
Tipas C, USB 2.0
Sagos formos maitinimo elementas
CR2032 (3 V ličio baterija)
Apsaugos laipsnis (be akumuliatoriaus, vertikalioje padėtyje)
IP 54
Svoris pagal EPTA-Procedure 01 be akumuliatoriaus
500 g
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Darbinė aplinkos temperatūra
−10 ℃ … 45 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
10,8 V
Akumuliatoriaus svoris
Žr. skyrių „Naudojimas pagal paskirtį“
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti įrankio laikantįjį lyną.
 • Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite įrankio laikančiojo lyno tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
 • Įrankio laikančiojo lyno netvirtinkite prie diržo kablio. Diržo kabelio nenaudokite prietaisui kelti.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Šiam prietaisui kaip apsaugą nuo nukritimo naudokite tik Hilti įrankių laikantįjį lyną #2261971.
  Image alternative
 • Įrankių laikantįjį lyną kilpa pritvirtinkite prie prietaiso, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Patikrinkite, ar patikimai laikosi.
 • Karabino kablį pritvirtinkite prie laikančiosios struktūros. Patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas.
  Laikykitės Hilti įrankio laikančiojo lyno naudojimo instrukcijų.

Naudojimas

Prieš matuodami atlenkite apsauginį gaubtelį. Dirbdami stebėkite, kad neuždarytumėte arba neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio.

Įjungimas / išjungimas

 1. Norėdami įjungti matavimo prietaisą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.
  • Ekrane rodoma paleidimo seka.
  • Po paleidimo sekos matavimo prietaisas iš karto pradeda matuoti ir tai atlieka nuolatos iki išjungimo.
  Pirmomis minutėmis gali pasitaikyti, kad matavimo prietaisas dažniau reguliuojasi, kadangi jutiklio ir aplinkos temperatūros dar nesusireguliavo. Iš naujo sureguliavus jutiklį galima atlikti tikslų matavimą.
  Šiuo laikotarpiu temperatūros rodmuo gali būti pažymėtas su ~. Reguliuojant jutiklį, šiluminis vaizdas trumpam sustingsta. Smarkiai svyruojant aplinkos temperatūrai, šis efektas sustiprėja. Todėl matavimo prietaisą, jei galima, įjunkite kelios minutės prieš pradėdami matuoti, kad jis galėtų termiškai stabilizuotis.
 2. Norėdami išjungti matavimo prietaisą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.
  • Matavimo prietaisas išsaugo visus nustatymus ir tada išsijungia.
 3. Uždarykite apsauginį gaubtelį, kad galėtumėte saugiai transportuoti matavimo prietaisą.

Temperatūrų priskyrimas pagal skalę

Image alternative
Dešinėje ekrano pusėje yra rodoma skalė. Viršutiniame ir apatiniame galuose pateiktos vertės – tai šiluminiame vaizde nustatytos maksimali ir minimali temperatūros. Skalei yra vertinama 99,9 % visų taškų. Spalva temperatūros vertei vaizde priskiriama tolygiai paskirsčius (tiesiškai).
Naudojantis skirtingais atspalviais, temperatūras galima priskirti šių dviejų ribinių verčių diapazone. Temperatūra, kuri yra tiksliai tarp maksimalios ir minimalios verčių, yra, pvz., priskirta skalės vidurinei spalvų sričiai.
Norėdami nustatyti konkrečios srities temperatūrą, veskite matavimo prietaisą taip, kad kryželis su temperatūros rodmeniu būtų nukreiptas į pageidaujamą tašką arba sritį. Esant automatiniam nustatymui, skalės spalvų spektras per visą matavimo sritį maksimalios ir minimalios temperatūrų ribose paskirstomas tiesiškai.
Matavimo prietaisas visas matavimo srityje išmatuotas temperatūras rodo, palyginti vieną kitos atžvilgiu. Jei vienoje srityje, pvz., spalvotame vaizde šiluma spalvų paletėje vaizduojama melsvai, tai reiškia, kad melsvos sritys esamoje matavimo srityje priklauso šaltesnėms matavimo vertėms. Tačiau šios sritys gali būti tokioje temperatūros srityje, kurioje temperatūra tam tikroms aplinkybėms gali sukelti sužalojimus. Todėl visada stebėkite skalėje ar tiesiai prie kryželio rodomą temperatūrą.

Emisijos laipsnio paviršiaus temperatūros matavimams nustatymas

Objekto emisijos laipsnis ε priklauso nuo medžiagos ir jo paviršiaus struktūros. Jis nurodo, kiek infraraudonųjų spindulių išspinduliuoja objektas, palyginti su idealiu šilumą spinduliuojančiu objektu (pvz., juodas kūnas, emisijos laipsnis ε = 1) ir todėl jo vertė atitinkamai yra nuo 0 iki 1.
Bekontakčiu būdu nustatant paviršiaus temperatūrą matuojama natūralus infraraudonųjų spindulių šiluminė spinduliuotė, kurią spinduliuoja matuojamas objektas. Norint užtikrinti tinkamus matavimus, reikia patikrinti matavimo prietaise nustatytą emisijos laipsnį prieš kiekvieną matavimą ir prireikus priderinti prie matuojamo objekto.
Matavimo prietaise iš anksto nustatyti emisijos laipsniai yra orientacinės vertės.
Jūs galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų emisijos laipsnių arba įvesti tikslią skaitinę vertę. Pageidaujamą emisijos laipsnį nustatykite naudodamiesi meniu ‘Matavimas’‘Emisijos laipsnis’ .
Tinkami temperatūros matavimai galima tik tada, kai sutampa nustatytas emisijos laipsnis ir objekto emisijos laipsnis.
Kuo mažesnis emisijos laipsnis, tuo didesnė atspindėtos temperatūros įtaka matavimo rezultatui. Todėl pakitus emisijos laipsniui, visada pritaikykite atspindėtą temperatūrą. Nustatykite atspindėtą temperatūrą, naudodamiesi meniu ‘Matavimas’‘Atspindėta temp.’ .
Matavimo prietaiso pavaizduotos tariamai skirtingos temperatūros gali būti dėl skirtingų temperatūrų ir (arba) skirtingų emisijos laipsnių. Jei labai skiriasi emisijos laipsniai, rodomi temperatūrų skirtumai gali labai skirtis nuo realių temperatūrų.
Jei matavimo srityje yra keli matavimo objektai iš skirtingų medžiagų ar skirtingų struktūrų, tai parodytos temperatūros vertės yra tikslios tik nustatytam emisijos laipsniui tinkantiems objektams. Kitų objektų (su kitais emisijos laipsniais) parodyti spalvų skirtumai gali būti naudojami kaip nuoroda į temperatūros santykius.

Emisijos laipsnių lentelė

Ši lentelė naudojama kaip emisijos laipsnio nustatymo direktyva. Joje pateikiami kai kurių plačiai vartojamų medžiagų emisijos laipsnis ε. Kadangi emisijos laipsnis kinta keičiantis temperatūrai ir paviršiaus savybei, čia pateiktas vertes reikia vertinti tik kaip orientacines vertes terminėms sąlygoms arba temperatūrų skirtumams matuoti. Norėdami išmatuoti temperatūros absoliutinę vertę, reikia tiksliai nustatyti medžiagos emisijos laipsnį.
Medžiaga (medžiagos temperatūra)
Medžiagos temperatūra
Emisijos laipsnis ε
Aliuminis, valcuotas
170 ℃
0,04
Aliuminis, neoksiduotas
25 ℃
0,02
Aliuminis, neoksiduotas
100 ℃
0,03
Aliuminis, stipriai oksiduotas
93 ℃
0,2
Aliuminis, labai poliruotas
100 ℃
0,09
Medvilnė
20 ℃
0,77
Betonas
25 ℃
0,93
Švinas
40 ℃
0,43
Švinas, oksiduotas
40 ℃
0,43
Švinas, pilkas oksiduotas
40 ℃
0,28
Chromas
40 ℃
0,08
Chromas, poliruotas
150 ℃
0,06
Ledas, lygus
0 ℃
0,97
Geležis, nušveista
20 ℃
0,24
Geležis su liejimo pluta
100 ℃
0,8
Geležis su valcavimo pluta
20 ℃
0,77
Stiklas
90 ℃
0,9
Gipsas
20 ℃
0,94
Granitas
20 ℃
0,45
Guma, kieta
23 ℃
0,94
Guma, minkšta, pilka
23 ℃
0,89
Ketus, oksiduotas
200 ℃
0,64
Mediena
70 ℃
0,94
Kamštis
20 ℃
0,7
Radiatorius, juodas, anoduotas
50 ℃
0,98
Varis, švelniai oksiduotas
20 ℃
0,04
Varis, oksiduotas
130 ℃
0,76
Varis, poliruotas
40 ℃
0,03
Varis, valcuotas
40 ℃
0,64
Plastikai: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Dažai, mėlyni ant aliuminio folijos
40 ℃
0,78
Dažai, juodi, matiniai
80 ℃
0,97
Dažai, geltoni, 2 sluoksniai ant aliuminio folijos
40 ℃
0,79
Dažai, balti
90 ℃
0,95
Marmuras, baltas
40 ℃
0,95
Mūras
40 ℃
0,93
Žalvaris, oksiduotas
200 ℃
0,61
Aliejiniai dažai (visos spalvos)
90 ℃
0,92 - 0,96
Popierinis
20 ℃
0,97
Porcelianas
20 ℃
0,92
Smiltainis
40 ℃
0,67
Plienas, termiškai apdirbtas paviršius
200 ℃
0,52
Plienas, oksiduotas
200 ℃
0,79
Plienas, šaltai valcuotas
93 ℃
0,75 - 0,85
Molis, degtas
70 ℃
0,91
Transformatorių dažai
70 ℃
0,94
Keraminės plytos, skiedinys, tinkas
20 ℃
0,93
Cinkas, oksiduotas
·/·
0,1

Nurodymai dėl matavimo sąlygų

 • Dėl labai atspindinčių arba blizgančių paviršių (pvz., blizgančių plytelių arba nedengtų metalų) gali būti gauti klaidingi rezultatai arba tai gali neigiamai paveikti rezultatus. Matavimo plotą, jei reikia, apklijuokite tamsia, matine ir šilumai laidžia lipniąja juosta. Palaukite, kol susivienodins lipniosios juostos ir paviršiaus temperatūros.
 • Esant atspindintiems paviršiams, nustatykite tinkamą matavimo kampą, kad kitų objektų atspindėta šiluma nepakenktų rezultatui. Pavyzdžiui, matuojant vertikaliai iš priekio, išspinduliuota jūsų kūno šiluma gali neigiamai paveikti matavimą. Esant lygiam paviršiui, gali būti parodyti jūsų kūno kontūrai ir temperatūra (atspindėta vertė), kuri neatitinka tikrosios išmatuoto paviršiaus temperatūros (išspinduliuotos vertės ar realios paviršiaus vertės).
 • Iš principo negalima matuoti per skaidrias medžiagas (pvz., stiklą arba skaidrius plastikus).
 • Matavimo rezultatai bus tuo tikslesni ir tuo patikimesni, kuo geresnės ir stabilesnės yra matavimo sąlygos. Tam įtakos turi ne tik aplinkos sąlygų temperatūros svyravimai, tikslumą neigiamai paveikti gali ir stiprūs išmatuoto objekto temperatūros svyravimai.
 • Temperatūros matavimui infraraudonaisiais spinduliais gali pakenkti dūmai, garai, didelis oro drėgnumas ar dulkėtas oras.
 • Kaip galima arčiau prieikite prie matuojamo objekto, kad sumažintumėte trikdančius veiksnius tarp jūsų ir matuojamo paviršiaus.
 • Prieš pradėdami matuoti išvėdinkite patalpas, ypač jei oras yra užterštas arba jame yra labai daug garų. Išvėdinę palaukite, kol patalpoje nusistovės temperatūra, kol patalpoje vėl bus pasiekta įprastinė temperatūra.

Apimamas ploto dydis

Atstumas tarp matavimo objekto ir matavimo prietaiso daro įtaką apimamo ploto dydžiui taške. Kuo didesnis atstumas iki objekto, tuo didesnius objektus galite apimti.
Orientacinės vertės
Atstumas
Infraraudonųjų spindulių taško dydis
Infraraudonųjų spindulių srities plotis x aukštis
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funkcijos

Spalvų vaizdavimo pritaikymas

Image alternative
Priklausomai nuo matavimo sąlygų, skirtingos spalvų paletės gali palengvinti šiluminio vaizdo analizę ir ekrane aiškiau pavaizduoti objektus arba situacijas. Išmatuotoms temperatūroms tai įtakos nedaro. Keičiasi tik temperatūros verčių vaizdavimas.
Norėdami pakeisti spalvų paletę, likite matavimo režime ir paspauskite mygtuką „Dešinėn“ arba „Kairėn“.

Šiluminio vaizdo perdengimas tikruoju vaizdu

Image alternative
Kad būtų lengviau orientuotis (= rodomam šiluminiam vaizdui priskiriamas erdvinis vaizdas), išlygintos temperatūros srityse galima pridėti tikrąjį vaizdą.
Šiluminio vaizdo perdengimas tikruoju vaizdu 0,55 m (21,7 in) atstumu yra tikslus. Esant kitokiam atstumui iki matavimo objekto, iš esmės gaunamas tikrojo vaizdo poslinkis šiluminio vaizdo atžvilgiu.
  Matavimo prietaisas suteikia šias galimybes:
 • 100 % infraraudonųjų spindulių vaizdas
  Rodomas tik šiluminis vaizdas.
 • Vaizdas vaizde
  Rodomas šiluminis vaizdas apkarpomas, ir aplink esanti sritis rodoma kaip tikrasis vaizdas. Naudojantis šiuo nustatymu, matuojama sritis lengviau priskiriama tam tikrai vietai.
 • Permatomumas
  Pateiktas šiluminis vaizdas yra permatomas, ir jis uždedamas ant tikrojo vaizdo. Tokiu būdu galima lengviau atpažinti objektus.
Spaudžiant mygtuką „Aukštyn“ arba „žemyn“, galima pasirinkti nustatymą.

Skalės fiksavimas

Spalvų paskirstymas šiluminiame vaizde pritaikomas automatiškai, tačiau skalę galima užfiksuoti paspaudus dešinįjį funkcinį mygtuką. Tokiu būdu galima palyginti šiluminius vaizdus, kurie buvo įrašyti esant skirtingoms temperatūrų sąlygomis (pvz., tikrinant kelias patalpas, ar nėra šiluminių tiltelių) arba šiluminiame vaizde eliminuoti ypač šaltą arba karštą objektą, kuris priešingu atveju iškreiptų vaizdą (pvz., radiatorių kaip karštą objektą, ieškant šiluminių tiltelių).
Norėdami vėl įjungti automatinį skalės nustatymą, dar kartą paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką. Temperatūros vėl pasiskirsto dinamiškai ir prisitaiko prie išmatuotos minimalios ir maksimalios verčių.

Matavimo funkcijos

Norėdami iškviesti kitas funkcijas, kurios gali būti jums naudingos dėl rodmens, paspauskite mygtuką Func . Norėdami pasirinkti funkciją, rodomose parinktyse judėkite mygtukais „Kairėn“ arba „Dešinėn“. Pasirinkite funkciją ir dar kartą paspauskite mygtuką Func .
  Galite naudoti šias matavimo funkcijas:
 • ‘Automatinis’
  Spalvos šiluminiame vaizde paskirstomos automatiškai.
 • ‘Šilumos ieškiklis’
  Pasirinkus šią matavimo funkciją, kaip šiluminis vaizdas rodomos tik matavimo srityje esančios šiltesnės temperatūros. Sritis už šių šiltesnių temperatūrų rodoma kaip tikrasis pilkų atspalvių vaizdas. Vaizduojant pilkais atspalviais išvengiama spalvotų objektų klaidingo susiejimo su temperatūromis (pvz., raudonas kabelis skirstomojo spintoje, ieškant perkaitusių konstrukcinių elementų). Priderinkite skalę mygtukais „Aukštyn“ arba „Žemyn“. Tokiu būdu rodoma temperatūros sritis kaip šiluminis vaizdas bus padidinta arba sumažinta. Matavimo prietaisas toliau matuoja minimalią ir maksimalią temperatūrą ir rodo ją skalės galuose.
 • ‘Šalčio ieškiklis’
  Šioje matavimo funkcijoje kaip šiluminis vaizdas rodomos tik matavimo srityje esančios šaltesnės temperatūros. Sritis už šių šaltesnių temperatūrų rodoma kaip tikrasis pilkų atspalvių vaizdas, kad spalvoti objektai klaidingai nebūtų susieti su temperatūromis (pvz., mėlynas lango rėmas ieškant trūkstamos izoliacijos). Priderinkite skalę mygtukais „Aukštyn“ arba „Žemyn“. Tokiu būdu rodoma temperatūros sritis kaip šiluminis vaizdas bus padidinta arba sumažinta. Matavimo prietaisas toliau matuoja minimalią ir maksimalią temperatūrą ir rodo ją skalės galuose.
 • ‘Rankinis’
  Jei šiluminiame vaizde išmatuojamos labai skirtingos temperatūros (pvz., radiatorius kaip karštas objektas, ieškant šiluminių tiltelių), tai esamos spalvos tarp maksimalios ir minimalios temperatūros pasiskirsto per didelį temperatūros verčių kiekį. Dėl to gali būti, kad nebebus galima detaliai parodyti nedidelių temperatūros skirtumų. Jei norite išsamaus tiriamos temperatūros srities vaizdo, atlikite šiuos veiksmus: kai perjungiate į režimą ‘Rankinis’ , galite nustatyti maksimalią ir minimalią temperatūras. Tokiu būdu galite nustatyti temperatūros diapazoną, kuris yra jums aktualus ir kuriame norite atpažinti nedidelius skirtumus. Nustatymas ‘Atkurti skalę’ vėl automatiškai priderina skalę prie infraraudonųjų spindulių jutiklio matymo lauke išmatuotų verčių.

Pagrindinis meniu

Kad patektumėte į pagrindinį meniu, pirma spauskite mygtuką Func matavimo funkcijoms iškviesti. Tada paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką.

‘Matavimas’

 • ‘Emisijos laipsnis’
  Dažniausiai pasitaikančioms medžiagoms galima rinktis iš išsaugotų emisijos laipsnių. Kad būtų lengviau ieškoti, vertės emisijos laipsnių kataloge yra suskirstytos į grupes. Meniu punkte ‘Medžiaga’ pirmiausia pasirinkite tinkamą kategoriją, o tada – tinkamą medžiagą. Medžiagai priklausantis emisijos laipsnis rodomas eilutėje po ja. Jei tiksliai žinote savo matuojamo objekto emisijos laipsnį, meniu punkte ‘Emisijos laipsnis’ galite įvesti jo skaitinę vertę. Jei dažnai matuojate tas pačias medžiagas, 5 emisijos laipsnius galite įvesti kaip parankinius ir juos greitai iškviesti iš viršutinės juostos (sunumeruota nuo 1 iki 5).
 • ‘Atspindėta temp.’
  Šio parametro nustatymas gali pagerinti matavimo rezultatą, ypač tada, kai yra žemas medžiagų emisijos laipsnis (= didelis atspindys). Kai kuriose situacijose (ypač patalpose), atspindėta temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą. Šią vertę turite pritaikyti, jei objektai su labai svyruojančiomis temperatūromis netoli labai atspindinčių objektų gali padaryti įtaką matavimui.

‘Rodmuo’

 • ‘Vidurio taškas’
  Taškas rodomas šiluminio vaizdo viduryje, jis rodo šioje vietoje išmatuotos temperatūros vertę.
 • ‘Karštas taškas’‘ĮJ.’  ⁄ ‘IŠJ.’
  Karščiausias taškas (= matavimo taškas) šiluminiame vaizde žymimas raudonu kryželiu. Tai palengvina kritinių vietų paiešką (pvz., atsijungusių kontaktinių gnybtų skirstomojoje spintoje). Kad matavimas būtų kuo tikslesnis, matavimo objektą fokusuokite ekrano centre (85 × 64 px). Tokiu būdu rodoma atitinkama matavimo objekto temperatūros vertė.
 • ‘Šaltas taškas’‘ĮJ.’  ⁄ ‘IŠJ.’
  Šalčiausias taškas (= matavimo taškas) šiluminiame vaizde žymimas mėlynu kryželiu. Tai palengvina kritinių vietų paiešką (pvz., nesandarios vietos lange). Kad matavimas būtų kuo tikslesnis, matavimo objektą fokusuokite ekrano centre (85 × 64 px).
 • ‘Spalvų skalė’‘ĮJ.’ ⁄ ‘IŠJ.’
  Šiame meniu elemente galite aktyvinti arba išaktyvinti spalvų skalę.
 • ‘Vidutinė temp.’‘ĮJ.’ ⁄ ‘IŠJ.’
  Vidutinė temperatūra rodoma šiluminio vaizdo viršuje kairėje (visų šiluminiame vaizde išmatuotų verčių vidutinė temperatūra). Tai gali jums padėti nustatyti atspindėtą temperatūrą.

‘Prietaisas’

 • ‘Kalba’
  Šiame meniu punkte galite pasirinkti rodmenyje naudojamą kalbą.
 • ‘Vienetai’
  Šiame meniu punkte galite pasirinkti temperatūros rodmens vienetus iš ‘°C’ ir ‘°F’ (negalioja Japonijai).
 • ‘Laikas ir data’
  Laikui ir datai matavimo prietaise pakeisti iškvieskite submeniu ‘Laikas ir data’ . Šiame submeniu ne tik galite nustatyti laiką ir datą, net taip pakeisti jų formatus. Norėdami išeiti iš submeniu ‘Laikas’ ir ‘Data’ paspauskite funkcinį mygtuką dešinės, kad išsaugotumėte nustatymus, arba funkcinį mygtuką kairėn, kad atmestumėte pakeitimus.
 • ‘Išjungimo laikas’
  Šiame meniu elemente galima pasirinkti laiko intervalą, po kurio matavimo prietaisas turi išsijungti automatiškai, jei nepaspaudžiamas joks mygtukas. Taip pat galite išaktyvinti automatinį išjungimą, pasirinkdami nustatymą ‘Niekada’ .
 • ‘Aukšta garso kokyb. ’
  Šiame meniu elemente galite pritaikyti įrašyto garso failo kokybę naudodami balso atmintinę. Atkreipkite dėmesį, kad didelė garso kokybė reikalauja daugiau atminties laikmenos vietos.
 • ‘Prietaiso info.’
  Šiame meniu elemente galite iškviesti informaciją apie matavimo prietaisą. Ten rasite matavimo prietaiso serijos numerį ir įdiegtos programinės įrangos versiją.
 • ‘Gamyklin. nustat.’
  Šiame meniu elemente galima nustatyti matavimo prietaiso gamyklinius nustatymus ir galutinai ištrinti visus duomenis. Priklausomai nuo aplinkybių, tai gali trukti kelias minutes. Paspauskite mygtuką dešinėn ‘Daugiau’ , kad patektumėte į submeniu. Tada paspauskite arba funkcinį mygtuką dešinėn, kad ištrintumėte visus duomenis, arba funkcinį mygtuką kairėn, kad nutrauktumėte procesą.
Jei norite išeiti iš bet kurio meniu ir sugrįžti į standartinį rodmenų ekraną, taip pat galite paspausti mygtuką „Matavimą pradėti / sustabdyti“.

Matavimo rezultatų dokumentavimas

Matavimo rezultatų išsaugojimas

Po įjungimo matavimo prietaisas iškart pradeda matuoti ir tai nenutrūkstamai tęsia iki išjungimo.
Norėdami išsaugoti vaizdą, nukreipkite kamerą į pageidaujamą matavimo objektą ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Vaizdas patalpinamas vidinėje matavimo prietaiso atmintyje. Pasirinktinai galite paspausti mygtuką „Matavimo sustabdymas / įjungimas“. Matavimas sulaikomas ir rodomas ekrane. Tai leidžia atidžiai įvertinti vaizdą ir papildomai pritaikyti (pvz., spalvų paletei). Jei sulaikyto vaizdo išsaugoti nenorite, paspaudę mygtuką „Matavimo sustabdymas / įjungimas“ vėl paleisite matavimo režimą. Jei vaizdą norite patalpinti vidinėje matavimo prietaiso atmintyje, paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Balso žinutės įrašymas

Norėdami prie išsaugoto šiluminio vaizdo užfiksuoti aplinkos sąlygas arba papildomą informaciją, galite įrašyti balso žinutę. Ji papildomai išsaugoma prie šiluminio vaizdo ir vaizdo paveikslėlio, ir vėliau ją galima perkelti.
Balso žinutę rekomenduojama įrašyti, kai reikia geresnio dokumentavimo.
Mikrofonas yra už klaviatūros šalia mikrofono simbolio. Kalbėkite mikrofono kryptimi. Įrašas turi būti ne ilgesnis kaip 30 s.
  Balso žinutė įrašoma galerijoje. Atlikite šiuos veiksmus:
 • Norėdami patekti į galeriją, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką.
 • Paspauskite mygtuką Func . Pradedama įrašinėti. Įrašykite visą susijusią informaciją.
 • Norėdami baigti įrašymą, arba dar kartą paspauskite mygtuką Func , arba dešinįjį funkcinį mygtuką.
 • Norėdami įrašymą nutraukti, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką. Baigę įrašyti, balso žinutę galite išklausyti.
 • Norėdami įrašą išklausyti, dar kartą paspauskite mygtuką Func . Įrašas paleidžiamas.
  Norėdami įrašą sustabdyti, paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką. Norėdami toliau klausytis sustabdyto įrašo, dar kartą paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką.
  Norėdami įrašą sustabdyti, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.
Norėdami įrašyti naują balso žinutę, pašalinkite esamą balso žinutę ir tada pradėkite naują įrašą.

Išsaugotų vaizdų iškvietimas

Buvo išsaugotas ne tik šiluminis vaizdas, bet ir vaizdo paveikslėlis. Norėdami jį iškviesti, paspauskite mygtuką „Žemyn“.
  Norėdami iškviesti išsaugotus vaizdus, atlikite šiuos veiksmus:
 • Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką. Ekrane parodoma paskiausiai išsaugota nuotrauka.
 • Norėdami perjungti išsaugotus šiluminius vaizdus, spauskite mygtuką „Dešinėn“ arba „Kairėn“.
Paspaudus mygtuką „Aukštyn“, įrašytas šiluminis vaizdas gali būti rodomas viso ekrano režimu. Esant viso vaizdo peržiūrai, pavadinimo juosta po 3 s išjungiama, kad galėtumėte apžiūrėti visas šiluminio vaizdo detales.
Vaizdus galite pakeisti mygtukais „Aukštyn“ ir „Žemyn“.

Išsaugotų vaizdų ir balso žinučių šalinimas

Paveikslėlių duomenų fragmentai lieka atmintyje ir gali būti rekonstruoti. Norėdami pašalinti galutinai, pagrindiniame meniu pasirinkite ‘Prietaisas’‘Gamyklin. nustat.’ .
  Norėdami pašalinti atskirus arba visus šiluminius vaizdus, perjunkite į galerijos peržiūrą:
 • Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką po šiukšliadėžės simboliu. Atsiveria submeniu. Čia galite pasirinkti, ar norite šalinti tik šį vaizdą, tik priklausančią balso žinutę (jei buvote įrašę), ar visus vaizdus. Jei norite šalinti tik šį vaizdą arba balso žinutę, veiksmą patvirtinkite mygtuku Func .
 • Jei norite šalinti visus vaizdus, paspauskite mygtuką Func arba dešinįjį funkcinį mygtuką, veiksmą papildomai patvirtinkite dešiniuoju funkciniu mygtuku arba nutraukite šalinimo veiksmą paspausdami kairįjį funkcinį mygtuką.

Duomenų perkėlimas

USB sąsaja skirta tik duomenims perkelti. Per ją negalima krauti akumuliatorių arba kitų prietaisų.
 1. Atidarykite USB lizdo dangtelį.
 2. USB laidu sujunkite išjungto matavimo prietaiso USB lizdą su savo kompiuteriu.
  Matavimo prietaisą per USB sąsają sujunkite tik su kompiuteriu. Prijungiant prie kitų prietaisų, matavimo prietaisas gali būti pažeistas.
 3. Įjunkite matavimo prietaisą.
 4. Savo kompiuteryje atverkite failų naršyklę ir pasirinkite įrenginį PT‑C . Įrašytus failus galima kopijuoti iš matavimo prietaiso vidinės atminties, perkelti į savo kompiuterį arba ištrinti.
 5. Kai tik užbaigėte norimą procesą, standartiniu būdu atjunkite įrenginį.
  Visada pirmiausia išregistruokite įrenginį iš kompiuterio operacinės sistemos (išmesti įrenginį), kadangi priešingu atveju galima pažeisti matavimo prietaiso vidinę atmintį.
 6. Tada matavimo prietaisą įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku.
 7. Pašalinkite USB laidą ir uždarykite USB lizdo dangtelį, kad apsaugotumėte nuo dulkių ir vandens purslų.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite tik truputį sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Prietaiso kontaktams nuvalyti naudokite švarią, sausą šluostę.
 • Pasirūpinkite, kad matavimo prietaisas visada būtų švarus. Nešvarus infraraudonųjų spindulių jutiklis gali neigiamai paveikti matavimo tikslumą.
 • Nebandykite smailiais daiktais pašalinti purvo nuo infraraudonųjų spindulių jutiklio, kameros, garsiakalbio arba mikrofono. Nupūskite dulkes nuo infraraudonųjų spindulių jutiklio ir kameros. Nebraukite per infraraudonųjų spindulių jutiklį ir kamerą (subraižymo pavojus).
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalų. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite tik truputį sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir priedus. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Sagos formos baterijos keitimas

Kad būtų galima įrašyti laiką matavimo prietaise, jis turi sagos formos bateriją. Jei sagos formos baterija yra išsikrovusi, ją reikia pakeisti.
Image alternative
 1. Atsukite sagos formos baterijos laikiklio varžtą.
  • Varžtas yra neatskiriamai sujungtas su sagos formos baterijos laikikliu.
 2. Ištraukite sagos formos baterijos laikiklį (jei reikia, panaudodami tinkamą įrankį) iš jo lizdo.
 3. Išimkite tuščią sagos formos bateriją ir įdėkite naują sagos formos bateriją. Atkreipkite dėmesį į tinkamus polius. Išgraviruotas sagos formos baterijos laikiklio „+“ ir sagos formos baterijos teigiamasis polius turi matomai sutapti.
 4. Sagos formos baterijos laikiklį vėl įkiškite į lizdą. Atkreipkite dėmesį, kad sagos formos baterijos laikiklis būtų tinkamai įstumtas iki galo, kadangi priešingu atveju nebus užtikrinta apsauga nuo dulkių ir vandens purslų.
 5. Ranka priveržkite sagos formos baterijos laikiklio varžtą.

Hilti matavimo įrangos techninis centras

Hilti matavimo įrangos techniniame centre vykdoma patikra ir, aptikus paklaidų, matavimo prietaiso tikslumas atkuriamas, paskui vėl tikrinama matavimo prietaiso parametrų atitiktis nustatytoms vertėms. Prietaiso parametrų atitiktį bandymo momentu patvirtina techninio centro išduodamas sertifikatas. Rekomendacijos:
 • Tikrinimo periodiškumą reikia pasirinkti pagal naudojimo pobūdį.
 • Prietaisą Hilti matavimo įrangos techniniame centre tikrinti po ypač didelės prietaiso darbinės apkrovos, prieš svarbius darbus, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
Patikra Hilti matavimo įrangos techniniame centre neatleidžia naudotojo nuo pareigos matavimo prietaisą tikrinti prieš naudojimą ir jo metu.

Transportavimas ir sandėliavimas

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.
Akumuliatorius išsikrovęs
 • Išsikrovusį akumuliatorių įkraukite arba pakeiskite kitu.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Užfiksuokite akumuliatorių – turi pasigirsti spragtelėjimas.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Akumuliatoriaus fiksatorius yra užterštas.
 • Fiksatorių išvalykite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių.
Image alternative
Matavimo prietaisas per šiltas arba per karštas.
Matavimo prietaisas per šiltas arba per karštas. Matavimo prietaisas išsijungia po trumpo laiko.
 • Leiskite nusistovėti akumuliatoriaus temperatūrai.
 • Po to vėl įjunkite matavimo prietaisą.
Image alternative
Akumuliatorius per šiltas arba per šaltas.
Akumuliatorius per šiltas arba per šaltas. Matavimo prietaisas išsijungia po trumpo laiko.
 • Leiskite nusistovėti akumuliatoriaus temperatūrai arba pakeiskite akumuliatorių.
 • Po to vėl įjunkite matavimo prietaisą.
Image alternative
Atmintis pilna / sugedusi.
Paveikslėlių atmintis pilna.
 • Prireikus paveikslėlius perkelkite į kitą išsaugojimo priemonę (pvz., kompiuterį). Tada ištrinkite paveikslėlius vidinėje atmintyje.
Paveikslėlių atmintis pažeista.
 • Suformatuokite vidinę atmintį ištrindami visus paveikslėlius. Jei problema lieka, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative
Matavimo prietaiso negalima susieti su kompiuteriu.
Kompiuteris neatpažįsta matavimo prietaiso.
 • Patikrinkite, ar tvarkyklė jūsų kompiuteryje yra galiojanti. Gali būti, kad kompiuteryje reikia instaliuoti naujesnės versijos operacinę sistemą.
USB sąsaja arba USB kabelis pažeisti.
 • Patikrinkite sujungdami su kitu USB laidu.
 • Patikrinkite, ar matavimo prietaisą galima susieti su kitu kompiuteriu.
 • Jei problema lieka, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative
Sagos formos maitinimo elementas tuščias.
Sagos formos maitinimo elementas tuščias.
 • Pakeiskite sagos formos maitinimo elementą.
 • Patvirtinkite pakeitimą.
Image alternative
Matavimo prietaisas sugedęs.
Matavimo prietaisas sugedęs.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Prietaiso testavimo metu buvo laikomasi ribinių reikšmių, FCC (JAV Federalinė ryšių komisija) normų 15 skyriuje nustatytų B klasės skaitmeniniams prietaisams. Šios ribinės reikšmės yra pakankamos, kad būtų užtikrinta žmonių apsauga nuo pavojingo spinduliavimo, todėl prietaisą galima naudoti gyvenamojoje teritorijoje. Šios rūšies prietaisai generuoja ir naudoja aukšto dažnio signalus bei gali juos spinduliuoti. Todėl instaliuoti ir naudojami nesilaikant atitinkamų reikalavimų, šie prietaisai gali sukelti radijo priėmimo trukdžius.
Tačiau negalima garantuoti, kad radijo priėmimo trukdžių nebus ir deramai instaliavus prietaisą. Jei šis prietaisas sukelia radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius (o tuo galima įsitikinti prietaisą išjungus ir vėl įjungus), naudotojas turi juos pašalinti tokiomis priemonėmis:
 • Imtuvo anteną nukreipti ar perkelti kitur.
 • Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
 • Prietaisą prijungti prie kito elektros tinklo lizdo, t. y. ne to, prie kurio yra prijungtas imtuvas.
 • Pasikonsultuoti su prekybos partneriu arba patyrusiu radijo ar televizijos specialistu.
Šis prietaisas tenkina FCC (JAV Federalinė ryšių komisija) nuostatų 15 paragrafą ir RSS‑210, apibrėžiamą ISED direktyvose.
Prietaisą pradėti eksploatuoti leidžiama tik kai tenkinamos šios dvi sąlygos:
 • šis prietaisas neturi skleisti kenksmingo spinduliavimo,
 • prietaisas turi priimti bet kokius spindulius, net ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas jo operacijas.
Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Daugiau informacijos

Priedus, sisteminius priedus ir daugiau informacijos apie prietaisą rasite čia.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
AprašymasHilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.