Aplinkosaugos politika

Galioja nuo 2020 m. lapkričio mėn.

„Hilti Group“ („Hilti“) siekia sumažinti ekologinį pėdsaką. Šioje politikoje išsamiai aprašomi „Hilti“ elgesio kodekso skyriai, kuriuose akcentuojamas tvarumas ir mūsų požiūris į aplinkos valdymą, apibrėžiamos pagrindinės taisyklės ir nurodoma, kaip jas taikyti.

Aplinkosaugos politika atspindi didelę „Hilti“ ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (EMS) fondo tvarumo strategijos dalį pagal ISO 14001 standartą.

Ši politika taikoma „Hilti“ korporacijai ir visoms dukterinėms įmonėms, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai valdo „Hilti“ korporacija pagal daugumos ar mažumos dalį, jei „Hilti“ priklauso vadovybės kontrolė. Taip pat jos darbuotojų, įskaitant direktorius, pareigūnus, vadovus, stažuotojus ir laikinus darbuotojus, kontrolė.

Pagrindinės taisyklės

1. Mes stengiamės sumažinti ekologinį mūsų operacijų ir produktų pėdsaką.

2. Mes laikomės galiojančių aplinkosaugos taisyklių ir reikalavimų.

3. Mes įgyvendiname savo aplinkosaugos tikslus ir užtikriname savo veiklos gerinimą.

4. Mes skatiname aplinkosauginį sąmoningumą savo įmonėje ir mūsų tiekimo grandinėje.

Taisyklių taikymas

1. Mes mažiname savo ekologinį pėdsaką:

a) mes siekiame tapti bendrove, kuri negeneruos CO2 išmetamųjų dujų kiekio vadovaujantis 1.2 punktu ir 2023 m. verslo kelionių strategija;

b) nuolat mažiname suvartojamos energijos, žaliavų ir vandens kiekį, mažiname atliekų kiekį, emisijų ir triukšmo lygį;

c) taikome atliekų tvarkymo praktiką, siekiame atliekas sumažinti, panaudoti pakartotinai, perdirbti ir net visai negeneruoti atliekų, kai tai yra įmanoma.

2.  Tam, kad laikytumėmės taisyklių ir reikalavimų mes:

a) įgyvendiname duomenų bazės valdymo procesus, kad galėtume stebėti mūsų reguliavimo aplinką ir palaikyti susijusių funkcijų ir atsakomybės administravimą;

b) išlaikome savo ISO 14001 sertifikatus.

3. Atsižvelgiant į mūsų aplinkosaugos tikslus:

a) mes nustatome tikslus, kad galėtume nuolat tobulėti;

b) nustatome galimybes sumažinti „Hilti“ gaminių ar paslaugų galimą poveikį aplinkai;

c) mes pakeičiame medžiagas, turinčias potencialiai pavojingą poveikį aplinkai, žmonių sveikatai ir gerovei, kitomis;

d) mes fiksuojame ir vertiname savo veiklos poveikį aplinkai bei numatome tikslus ir tobulinimo priemones;

e) mes sukuriame skaidrumą ir užtikriname vidinę atskaitomybę, kad pagerintume produktų apyvartumą;

f) integruojame žiedinius principus į projektavimą ir tiekimą bei naudojame gyvavimo ciklų vertinimą, kad užtikrintume išteklių efektyvumą ir perdirbimą;

g) mažiname prekių ir logistikos pakuotes (perdirbame, panaudojame pakartotinai);

h) skatiname klientus optimizuoti jų įrankių panaudojimą;

i) siekiame surinkti ir perdirbti įrankius, kurių gyvavimo ciklas pasibaigė;

j) siekiame padidinti medžiagų pakartotinį panaudojimą (t. y. remontui naudoti atsargines dalis, perdirbti įrankių dėžes, akumuliatorius);

k) integruojame aplinkosauginius sprendimus taupydami energiją naujuose ir atnaujintuose pastatuose, siekdami užtikrinti kuo geresnės praktikos standartus;

I) tam tikrais atvejais rengiame konkrečius vietovių biologinės įvairovės veiksmų planus;

m) tam tikrais atvejais į savo priemonių planavimą įtraukiame klimato kaitos sprendimus.

4. Aplinkosauginio sąmoningumo skatinimas:

a) užtikriname, kad kolegos žinotų apie „Hilti“ aplinkos politiką ir suvoktų savo atsakomybę, suteikiame jiems reikalingą kompetenciją ir mokymą;

b) užtikriname ir skatiname, kad mūsų tiekimo grandinė atitiktų aplinkos standartus;

c) skatiname dalytis gerąja aplinkosaugos patirtimi vykdant savo veiklą;

d) pranešame apie pažangą vidaus ir išorės suinteresuotosioms šalims.

Aplinkosaugos politikos ataskaita

„Hilti“ tikslas atsispindi šūkyje: „Mes siekiame užtikrinti klientų entuziazmą ir kurti geresnę ateitį“. Kad pasiektų šį tikslą, „Hilti“ yra įsipareigojusi laikytis aplinkosaugos politikos.

Patvirtinu, kad juridinis asmuo, už kurį esu atsakingas, vadovaujasi „Hilti“ aplinkosaugos politika laikydamasis pagrindinių principų:

1. Mes stengiamės sumažinti savo veiklos ir produktų ekologinį pėdsaką.

2. Mes laikomės galiojančių aplinkosaugos taisyklių ir nuostatų.

3. Mes siekiame aplinkosaugos tikslų ir geriname savo veiklą.

4. Mes skatiname ekologiškumą įmonėje ir tiekimo grandinėje.

Dalintis