Bendros pirkimo sąlygos

1. Apibrėžimai
Sąlygose naudojami šie terminai:
1.1.    Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė "HILTI COMPLETE SYSTEMS" , įmonės kodas 111610657, buveinės adresas: Savanorių pr. 180c, Vilnius, Lietuva;
1.2.    Internetinė parduotuvė – Pardavėjo administruojama interneto svetainė, adresu www.hilti.lt, per kurią galima įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes;  
1.3.    Vartotojas – fizinis asmuo, kuris išreiškia pageidavimą pirkti, perka arba gali pirkti prekes su komercine ar profesine veikla nesusijusiu tikslu;
1.4.    Pirkėjas – asmuo, kuris užsisako prekes Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas gali būti ir Vartotojas, ir asmuo, kuris nėra Vartotojas;
1.5.    Prekės – visa produkcija, kurią galima įsigyti Internetinėje parduotuvėje;
1.6.    Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas;
1.7.    Atsisakymo teisės – Vartotojo teisės vienašališkai nutraukti sutartį (atsisakyti užsakymo) per nustatytą laikotarpį, nemokant baudos, palūkanų ir kompensacijos už patirtus nuostolius. Atsisakymo teisėmis turi būti naudojamasi vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis (toliau tekste – civilinio kodekso nuostatos);
1.8.    Bendros pirkimo sąlygos – šios sąlygos reglamentuoja teisinius santykius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

2. Bendros sąlygos
2.1.    Bendros pirkimo sąlygos apibrėžia Pardavėjo ir Pirkėjo teises ir pareigas, užsakymo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo, prekių kokybės garantijos ir remonto sąlygas, Šalių atsakomybę ir kitas susijusias pirkimo Internetinėje parduotuvėje sąlygas.
2.2.    Pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
2.3.    Pirkėjas neturi teisės pirkti Internetinėje parduotuvėje, jei jis nėra iki galo susipažinęs su šiomis Bendromis pirkimo sąlygomis ir/arba su jomis nesutinka. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su visomis Bendromis pirkimo sąlygomis ir su jomis sutinka. 
2.4.    Bendros pirkimo sąlygos ir patvirtintas užsakymas yra pirkimo sutarties, sudarytos tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, neatsiejama dalis ir yra privaloma abiems Šalims.
2.5.    Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti Bendras pirkimo sąlygas. Pirkėjui yra privalomos Bendros pirkimo sąlygos, kurios galioja tuo momentu, kai jis užsisako prekę.
2.6.    Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas nesusipažino su visomis Bendromis pirkimo sąlygomis, kadangi Pirkėjas turėjo galimybę susipažinti su visomis nurodytomis sąlygomis.
2.7.    Pardavėjas turi teisę, be pranešimo, laikinai arba visam laiku nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą ir Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, kuriuos dėl to patiria Pirkėjas. 
2.8.    Bendros pardavimo sąlygos neapriboja Pirkėjo teisių, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose.

3. Prekių ir kainų aprašymas
3.1.    Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo parduotuvėje "Hilti", Savanorių pr. 180c, LT-03154, Vilnius, gali skirtis. Internetinėje parduotuvėje prekių kainos yra nurodytos eurais, be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Į prekių kainą neįskaičiuotos pristatymo išlaidos.
3.2.    Internetinėje parduotuvėje prekių kainos nurodytos tik informacijos tikslais. Norint pamatyti prekės bendrą kainą, už kurią konkretus Pirkėjas gali ją įsigyti, Pirkėjas turi užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje. Bendrą kainą, įskaitant PVM ir pristatymo kainą, Pirkėjas gali pamatyti prieš patvirtindamas užsakymą.
3.3.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, bet kuriuo metu ir be perspėjimo keisti prekių asortimentą ir kainas, nustatyti specialią prekių kainą. Prekės yra parduodamos už kainas, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Informacija apie turimą prekių likutį pateikiama tik informacijos tikslais; Pardavėjas nėra saistomas šios informacijos.
3.4.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, bet kuriuo metu ir be perspėjimo pakeisti prekių specifikaciją, ir taip pat informaciją bei prekių aprašymuose naudojamus paveikslėlius.
3.5.    Prekių paveikslėliai yra skirti tik informacijai. Jei Internetinėje parduotuvėje pateikta informacija apie prekes neatitinka informacijos, pateiktos Pardavėjo parduotuvėje „Hilti”, laikoma, kad teisinga yra informacija, pateikta Pardavėjo parduotuvėje „Hilti”.

4. Užsakymo pateikimas ir apmokėjimas
4.1.    Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje, turi atlikti šiuos veiksmus:
4.1.1.    Užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje;
4.1.2.    Išsirinkti prekę (arba prekes), įdėdamas jas į „Pirkinių krepšelį”;
4.1.3.     Po to, kai visos išsirinktos prekės sudedamos į  „Pirkinių krepšelį”, paspausti mygtuką: „Apdoroti užsakymą”.
4.2.    Pirkėjas gali užsisakyti prekes pasinaudodamas bet kuriuo būdu, kuriuo galima susisiekti su Pardavėju, nurodytu Internetinės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis”. Užsakyme, bet kokiu atveju, turi būti nurodytas tikslus ir pilnas prekės pavadinimas, numeris ir kitos specifikacijos, kurios leidžia, be jokios klaidos, identifikuoti Pirkėjo pasirinktą prekę.
4.3.    Užsakymas yra įpareigojantis Pirkėjui ir Pardavėjui tuo momentu, kai Pirkėjas pateikė užsakymą ir gavo iš Pardavėjo užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu. Užsakymas ir jo gavimo patvirtinimas laikomi gautais, kai ši informacija yra prieinama asmeniui, kuriam ji yra adresuota. 
4.4.    Pirkėjas yra įpareigotas patikrinti duomenis ir informaciją, nurodytą užsakymo gavimo patvirtinime. Duomenų ir informacijos neatitikimo atveju, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją, pasinaudodamas kontaktine informacija, nurodyta Internetinės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis”. Pirkėjas gali išsaugoti užsakymą ir jo gavimo patvirtinimą duomenų saugykloje arba juos atsispausdinti. Bet kokie užsakymo pakeitimai turi būti padaryti abipusiu Šalių susitarimu.
4.5.    Gavęs užsakymą, Pardavėjas, nedelsiant, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu turi išsiųsti išankstinio mokėjimo sąskaitą. Laikoma, kad Pirkėjas gavo išankstinio mokėjimo sąskaitą kitą darbo dieną.
4.6.    Gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitą, Pirkėjas turi nedelsiant apmokėti išankstinio mokėjimo sąskaitą padarydamas bankinį mokėjimo pavedimą.
4.7.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti išsiųsti prekę, užsakytą Internetinėje parduotuvėje, apie tai informuodamas Pirkėją, jei:
4.7.1.     Prekės nėra sandėlyje arba nėra pakankamo kiekio, kurį užsisakė Pirkėjas;
4.7.2.     Prekės kaina ir specifikacijos neatitinka aktualios informacijos apie prekę ir šis neatitikimas, atsirado dėl Internetinėje parduotuvėje įvykusio techninio gedimo.
4.8.    Jei Pardavėjas pasinaudoja teisėmis, nurodytomis 4.7 punkte, Pardavėjas turi nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją ir per penkias darbo dienas grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą, pervesdamas ją į Pirkėjo banko sąskaitą, jei tokia suma buvo sumokėta. 
4.9.    Jei Pirkėjas neapmokėjo išankstinio mokėjimo sąskaitos ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po jos gavimo, Pirkėjo užsakymas laikomas anuliuotu.
4.10.    Šalys gali susitarti dėl vėlesnio apmokėjimo, sudarydamos atskirą sutartį.

5. Pristatymas
5.1.    Pristatymo išlaidos į prekės kainą neįskaičiuotos. Informacija apie prekių pristatymą, įskaitant pristatymo išlaidas, nurodyta Internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymas”. Prekių pristatymas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pristatymą vykdo Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliota trečioji šalis.
5.2.    Užsakydamas prekę, Pirkėjas turi pasirinkti pristatymo būdą. Vietoj pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti atsiimti prekę Pardavėjo parduotuvėje „Hilti”.
5.3.    Prekės pristatomos tik tuo atveju, jei užsakymas buvo visiškai apmokėtas, ir Pardavėjas gavo mokėjimą už užsakytą prekę į savo sąskaitą, pagal Pirkėjui išsiųstą išankstinio mokėjimo sąskaitą.
5.4.    Pristatymo terminas yra nustatomas atsižvelgiant į Pirkėjo buvimo vietą Lietuvos Respublikoje. Numatomas pristatymo terminas į skirtingas Lietuvos Respublikos vietoves nurodytas Internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymas”.
5.5.    Pirkėjo užsakyta prekė yra pristatoma užsakyme nurodytu adresu.
5.6.    Prekė pristatoma kartu su važtaraščiu.
5.7.    Prieš atsiimdamas užsakymą, Pirkėjas turi pateikti asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) arba vairuotojo pažymėjimą. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, užsakymą atsiimantis asmuo taip pat turi pateikti dokumentą, patvirtinantį jo teises atstovauti bendrovę. 
5.8.    Tuo atveju, jei Pirkėjas yra Vartotojas ir Vartotojo nurodytu adresu nėra, prekė yra perduodama tik Vartotojo tinkamai įgaliotam asmeniui, kuris pateikia atitinkamą įgaliojimą. 
5.9.    Tokiu atveju, jei pristatymo įvykdyti neįmanoma dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, neteisingo adreso, Pirkėjo šiuo adresu nėra), Pardavėjas neturi vykdyti pakartotinio pristatymo. Pakartotinis pristatymas vykdomas tik už papildomą mokestį. Prekė yra saugoma Pardavėjo parduotuvėje „Hilti” ir Pirkėjas gali ją atsiimti pats. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Pirkėjas neatsiima savo užsakymo, pirkimo sutartis yra laikoma nutraukta ir Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą.
5.10.    Pirkėjas patvirtina, kad jis supranta, jog kai kuriais atvejais pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų įvykių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti.
5.11.    Gavęs prekę, Pirkėjas patvirtina jos gavimą pasirašydamas važtaraštį. Prieš priimdamas prekę ir pasirašydamas važtaraštį, Pirkėjas turi patikrinti pakuotę ir pačią prekę, jei tai įmanoma.
5.12.    Tuo atveju, jei Pirkėjas, gavęs prekę, įsitikina, kad pristatyta prekė neatitinka užsakymo (netinkama prekė, netinkamas kiekis) arba pati prekė ar jos pakuotė yra su defektais, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jei Pirkėjas neinformuoja Pardavėjo apie defektus, laikoma, kad Pirkėjas priėmė prekę be pastebimų defektų.
5.13.     Prekės žuvimo rizika arba rizika, kad prekė gali būti apgadinta, pereina Pirkėjui, kai jis arba trečiasis asmuo, kurį šiam tikslui pasirinko Pirkėjas ir kuris nėra vežėjas, įgijo prekę nuosavybės teise. Tačiau, rizika perduodama Pirkėjui iš karto, kai tik prekė yra perduodama per vežėją, jei Pirkėjas įgaliojo vežėją pristatyti prekę ir Pardavėjas nepasiūlė pasinaudoti aukščiau nurodyta galimybe.

6. Pasinaudojimas atsisakymo teisėmis ir prekių grąžinimas
6.1.    Vartotojas turi teisę nenurodydamas pagrindo nutraukti pirkimo sutartį per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, informuodamas apie tai Pardavėją raštu (laišku, elektroniniu laišku arba faksu), užpildydamas atsisakymo formą (pateikiamą čia) arba perduodamas pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teisėmis. 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pristatymo dienos, t.y., dienos, kurią Vartotojas arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią pasirinko Vartotojas, įgijo nuosavybės teisę į prekę arba jos dalį.
6.2.    Jei Vartotojas negavo informacijos apie atsisakymo teises, tokiu atveju, atsisakymo terminas pasibaigia praėjus vieneriems metams po užsakymo pristatymo. Jei Vartotojas gauna informaciją apie atsisakymo teises šio vienerių metų laikotarpio metu, tuomet atsisakymo terminas pasibaigia per 14 kalendorinių dienų, pradedant nuo dienos, kurią Vartotojas gavo šią informaciją.
6.3.    Vartotojas gali pasinaudoti teisėmis, nurodytomis 6.1 ir 6.2 punktuose, tais atvejais, kai prekė nebuvo apgadinta dėl Vartotojo kaltės ir jos išvaizda nėra iš esmės pasikeitusi ir nėra kitų įstatymais nustatytų išimčių. 
6.4.    Sutarties atsisakymo atveju, Vartotojas turi išsiųsti prekę atgal Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Vartotojas.
6.5.    Gavęs pranešimą apie atsisakymą, Pardavėjas, ne vėliau, nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, turi grąžinti Vartotojui už prekę sumokėtą sumą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Vartotojui pinigų, kol Vartotojas negrąžino prekės arba nepateikė dokumentų, kurie patvirtina prekės išsiuntimą arba grąžinimą Pardavėjui. 
6.6.    Vartotojas yra atsakingas už prekės vertės sumažėjimą, jei prekė buvo naudojama kitiems tikslams, nei numatyta, atsižvelgiant į jos paskirtį, savybes ir funkcionavimą. Vartotojas nėra atsakingas už vertės sumažėjimą, jei Pardavėjas jo neinformavo apie atsisakymo teises.
6.7.    Vartotojas negali pasinaudoti atsisakymo teisėmis civilinio kodekso nuostatų numatytais atvejais, įskaitant, jei prekė buvo paruošta pagal Vartotojo nurodymus arba prekė yra aiškiai pritaikyta asmeniniams poreikiams, prekės galiojimo laikas greitai pasibaigs, Vartotojas atidarė pakuotę prekės, kuri, sveikatos ir higienos sumetimais, negali būti grąžinama atgal, ir kitais atvejais.

7. Kokybės garantija ir garantinis remontas
7.1.    Prekės gamykliniams defektams suteikiama garantija visam naudojimo laikui, kuri taikoma Vartotojui ir kitiems, tokiems pat, Pirkėjams. 
7.2.    Vartotojas turi įstatymais numatytas teises pateikti Pardavėjui pretenziją dėl prekių neatitikimo sutarties sąlygoms, per du metus po atitinkamos prekės įsigijimo. Vartotojas turi pateikti pretenziją per du mėnesius nuo dienos, kurią buvo nustatytas neatitikimas sutarties sąlygoms. Įsigijimo diena turi būti laikoma diena, kai Pardavėjas perdavė ir Pirkėjas gavo atitinkamą prekę.
7.3.    Prekių, kurias siūloma įsigyti Internetinėje parduotuvėje, savybės nurodytos prekių aprašymuose.
7.4.    Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, remiantis įstatymų nuostatomis. 
7.5.    Pardavėjas nėra atsakingas tuo atveju, jei Internetinėje parduotuvėje pavaizduotų prekių spalva, forma ar kitos savybės, dėl Pirkėjo kompiuterio ekrano charakteristikų, skiriasi nuo tikrosios spalvos, formos ar kitų prekių savybių. 
7.6.    Pardavėjas suteikia nemokamo prekių remonto garantiją nustatytam laikotarpiui po prekių įsigijimo. Kiekvienai prekei nustatytą laikotarpį, per kurį yra garantuojamas nemokamas remontas, kaip nurodyta šiame punkte, galite rasti Internetinėje parduotuvėje, apie konkrečią prekę pateiktoje informacijoje. Tam, kad galėtų pateikti prekę remontui, Pirkėjas turi užpildyti elektroninę remonto prašymo formą Internetinėje parduotuvėje, nurodydamas prekės serijos numerį, arba pristatydamas prekę į Pardavėjo parduotuvę “Hilti”. Prekės pateikimas remontui atliekamas pasirašant atitinkamą priėmimo aktą.
7.7.    Pasibaigus garantinio remonto laikotarpiui, kuris yra nustatytas konkrečiai prekei, prekės remontas yra mokama paslauga. Tai negalioja gamykliniams defektams, kaip numatyta 7.1. punkte. Prekės pateikimas remontui atliekamas kaip numatyta 7.6 punkte. Šalys turi atskirai susitarti dėl remonto kainos.
7.8.    Prekės su defektais remontuojamos, grąžinamos ir pakeičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais įstatymais bei šiame dokumente numatytomis sąlygomis.
7.9.    Prekių defektai pirmiausia yra ištaisomi vadovaujantis 7.6, 7.7 ir 7.8 punktais. Tuo atveju, jei remontuojant prekę defektų pašalinti nepavyksta, Vartotojas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo:
7.9.1.    Prekės be defektų pristatymo (vėlesnis įvykdymas). Tuo atveju, jei, nepilnai sukomplektuotoje pakuotėje trūksta arba yra apgadintos tik kai kurios dalys, Pardavėjas turi išsiųsti atitinkamas dalis be jokio papildomo mokesčio.
7.9.2.     Atitinkamai sumažinti kainą;
7.9.3.     Grąžinti defektų pašalinimo išlaidas, tuo atveju, jei Pardavėjas, per pagrįstą laikotarpį, nepašalino defektų ir Pirkėjas šiuos defektus pašalino pats arba pasitelkdamas trečiąsias šalis;
7.9.4.    Sutarties nutraukimo ir už prekę sumokėtos pirkimo kainos grąžinimo.

8. Asmens duomenų apsauga
Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Tvarkant Pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas naudoja organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto nutekinimo, atskleidimo arba nuo bet kokių kitų neteisėtų veiksmų. Išsamesnė informacija pateikiama Privatumo politikoje.

9. Slapukai
Internetinėje parduotuvėje naudojami slapukai, kurie užtikrina saugų naudojimąsi Internetine parduotuve. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikiama Privatumo politikoje.

10. Autorių teisės
10.1.     Internetinė parduotuvė yra autorių teisių objektas ir priklauso Hilti grupės bendrovėms. Autorių teisės saugomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
10.2.    Internetinės parduotuvės (įskaitant, bet neapsiribojant, paskelbtos medžiagos, logotipų, paveikslėlių, grafinių vaizdų, ir kt.) viso turinio arba jo dalies paskelbimas, atkūrimas, perkėlimas arba išsaugojimas yra draudžiamas, išskyrus, kai intelektinės nuosavybės turėtojas davė sutikimą tokiai veiklai. Šis draudimas netaikomas turinio atsisiuntimui arba išsaugojimui nuolatinėje duomenų saugykloje, skirtoje asmeniniam (nekomerciniam) naudojimui.
10.3.    Internetinės parduotuvės turinys gali būti cituojamas, atsižvelgiant autorių teisių apsaugos įstatymų reikalavimus. Jei turinys yra cituojamas, turi būti nurodytas šaltinis, tačiau, be išankstinio raštiško šių prekių ženklų arba logotipų savininkų sutikimo, draudžiama atkurti, paskelbti arba platinti Internetinėje parduotuvėje esančius prekės ženklus arba logotipus.  

11. Atsakomybė
11.1.    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės tuo atveju, jei Pirkėjas neperskaitė šių Bendrų pirkimo sąlygų ir Privatumo politikos, ar juos perskaitė tik iš dalies.
11.2.    Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių išlaidų, nuostolių ar žalos, kuri gali kilti iš naudojimosi informacija, gauta iš Internetinės parduotuvės, arba dėl to, kad paslauga arba prekės, interneto svetainė arba Internetinė parduotuvė dėl bet kokios priežasties yra neprieinama arba Internetinės parduotuvės veikimas buvo sutrikdytas ar nutrauktas.
11.3.    Pardavėjas nėra atsakingas dėl dydžio, spalvos, formos ar bet kokių kitų vizualių parametrų neatitikimų tarp vaizdų ir paveikslėlių, pateiktų Internetinėje parduotuvėje ir tikrosios prekių išvaizdos.
11.4.    Pirkėjo patogumui ir informacijai Internetinėje parduotuvėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiosios šalies interneto svetaines. Nuorodos pateikiamos tik informacijos tikslais. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių pateiktą arba paskelbtą informaciją, net, jei tokia informacija yra prieinama per Internetinėje parduotuvėje paskelbtą nuorodą. Trečiosios šalys pačios prisiima atsakomybę už reikalingos informacijos paskelbimą savo interneto svetainėse ir Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokią nepakankamą, neteisingą arba klaidingą informaciją. Lankydamasis trečiosios šalies interneto svetainėje Pirkėjas turi perskaityti šių interneto svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo politiką.
11.5.    Pirkėjas prisiima visą riziką ir atsakomybę už pirkimus atliekamus per Internetinę parduotuvę, įskaitant prekių gavimą (priėmimą).
11.6.    Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą arba savo įsipareigojimų nevykdymą ar bet kokio kito pobūdžio nevykdymą, kurį sąlygojo tokios aplinkybės, kurių Pardavėjas pagrįstai negali numatyti ir/ar kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, vyriausybės nutarimus, karą arba nacionalinio masto kritiškas aplinkos ar klimato anomalijas valstybėje, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymą, interneto ryšio sutrikimus, ir ryšio įrangos bei programinės įrangos funkcionavimo sutrikimus.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1.    Bendros pirkimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Jų turi būti laikomasi ir jos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.2.    Ginčai susiję su arba kylantys iš šių Bendrų pirkimo taisyklių aiškinimo ir laikymosi turi būti sprendžiami derybų keliu. Tuo atveju, jei derybomis nepavyksta pasiekti susitarimo, ginčas turi būti sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Jei Vartotojas ginčija šių taisyklių aiškinimą ir jų laikymąsi, tuomet ginčą pirmiausia turi spręsti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (daugiau informacijos pateikiama: http://www.vvtat.lt/), vadovaujantis Lietuvos Respubliko vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais bei 2013 m. Gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EB). Prieš pateidamas ginčą nagrinėti Vartotojų ginčų sprendimo komisijai, Vartotojas turi išsiųsti Pardavėjui atitinkamą pareiškimą. Vartotojas gali pasinaudoti platforma, kurią administruoja Europos Komisija, skirta elektroniniam ginčų sprendimui, prie platformos galite prisijungti šiuo adresu:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Dalintis