Sąlygos klientams su pasirašyta sutartimi

PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _____

Vilnius, 201__m. _____________

UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, buveinės adresas: Savanorių pr. 180c, LT-03154 Vilnius, atstovaujama bendrovės generalinio direktoriaus Andriaus Mikėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – Pardavėjas, viena sutarties šalis, 

_______________________ įmonės kodas ___________________, buveinės adresas: ______________________, atstovaujama _____________________________, veikiančio(s) pagal __________, toliau – Pirkėjas, kita sutarties šalis, 

toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį toliau išdėstytomis sąlygomis.

1. Sutarties dalykas

 1.1 Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka HILTI (registruotasis prekės ženklas) produktus, kurie toliau vadinami Prekėmis.

 1.1 Prekių asortimentas aptariamas atskirai. Tokie susitarimai nurodomi atitinkamose sąskaitose ir (arba) važtaraščiuose, pagal kuriuos Pardavėjas parduoda Prekes Pirkėjui. Prekių kainos ir asortimentas pateikti Pardavėjo interneto svetainėje www.hilti.lt. Tuo atveju, kai Šalys sudaro atskirą susitarimą dėl kainų, Pirkėjui parduodamų Prekių kaina nustatoma pagal to susitarimo sąlygas.

 1.2 Pirkėjo prašymu Pardavėjas konsultuoja Pirkėją dėl Prekių naudojimo ir kitų su Prekėmis susijusių paslaugų.

 2. Mokėjimai

 2.1 Už gautas Prekes Pirkėjas moka Pardavėjui pagal Pardavėjo išrašytas sąskaitas, kuriose kaina nurodoma su PVM.

2.1 Už Prekes ir (arba) paslaugas sumokama atliekant bankinį pervedimą į Pardavėjo banko sąskaitą arba grynaisiais Pardavėjo kasoje. Jeigu atitinkamoje sąskaitoje mokėjimo terminas nenurodytas, Pirkėjas už Prekes arba paslaugas sumoka per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo išrašytos sąskaitos dienos. 

2.2 Sąskaita už pateiktas Prekes ar suteiktas paslaugas išrašoma iš karto po Prekių pateikimo ar paslaugų suteikimo ir siunčiama elektroniniu būdu šioje sutartyje nurodytu Pirkėjo el. pašto adresu. Pasirašydamos šią sutartį Šalys patvirtina ir sutinka, kad visos Pardavėjo parengtos ir Pirkėjui elektroniniu formatu išsiųstos, bet be Pardavėjo atstovo parašo pateiktos sąskaitos laikomos tinkamomis. 

2.3 Jeigu per 3 (tris) dienas nuo Prekių ar paslaugų gavimo Pirkėjas nepateikia pakartotinio prašymo, kad Pardavėjas pateiktų jam sąskaitą už gautas Prekes ar paslaugas, laikoma, kad Pirkėjas atitinkamą sąskaitą gavo laiku.

2.4 Pardavėjas turi teisę, remdamasis Pirkėjo ekonominės būklės vertinimu, finansiniais rodikliais ir ankstesne mokėjimo praktika, nustatyti Pirkėjui kredito limitą (toliau – Kredito limitas). Kredito limitas – tai pinigų sumos limitas, kurį Pardavėjas vienašališkai nustato parduodamas Prekes Pirkėjui. Viršijus šį limitą, Pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti avansą, apmokėti pateiktas sąskaitas arba gali atsisakyti teikti papildomas Prekes Pirkėjui. 

2.5 Parduodamas Pirkėjui Prekes ar teikdamas jam paslaugas, Pardavėjas turi teisę prašyti iš anksto sumokėti visą ar dalį sumos. Ją Pirkėjas turi sumokėti iki Prekių ar paslaugų gavimo. 

2.6 Pirkėjo atliktas mokėjimas laikomas gautu, kai atitinkama pinigų suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą arba gaunama Pirkėjo grynųjų pinigų kasoje. 

2.7 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Prekių ir paslaugų kainą bei Pirkėjui taikomas kredito ir mokėjimo sąlygas. Prieš užsakydamas Prekes ar paslaugas Pirkėjas turi patikrinti  faktinę užsakomų Prekių ir paslaugų kainą. 

3. Pristatymas

3.1 Išskyrus atvejus, kai Šalys sudaro atskirą susitarimą, Pirkėjas gauna užsakytas Prekes arba paslaugas Pirkėjo parduotuvėje ar prekių sandėlyje. Jeigu Pardavėjas teikia Prekių pristatymo paslaugas, Prekių pristatymo kaina nustatoma pagal kainoraštį, kuris pateikiamas Pardavėjo interneto svetainėje www.hilti.lt. Pardavėjas turi teisę Prekes pristatyti tik Lietuvos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai susitariama kitaip.

 3.1 Prekes ar paslaugas gaunantis Pirkėjo atstovas turi būti įgaliotas priimti ir atsiimti užsakytas Prekes ar paslaugas Pirkėjo vardu ir pasirašyti dokumentus, patvirtinančius Prekių pristatymą ir (arba) paslaugų gavimą. Tokio įgaliojimo teksto pavyzdys pateiktas Pardavėjo interneto svetainėje www.hilti.lt. Jeigu toks įgaliojimas atšaukiamas arba Pirkėjas nutraukia darbo santykius su tokiu atstovu, Pirkėjas turi informuoti apie tai Pardavėją. 

 3.2 Pardavėjas turi teisę atsisakyti teikti Prekes ar Paslaugas, jeigu Pirkėjo atstovo, kuris įgaliotas atlikti pirmiau minėtus veiksmus, nėra pristatymo vietoje arba toks atstovas negali įrodyti įgaliojimo fakto. 

 3.3 Jeigu Prekes Pirkėjo vardu gauna asmuo, kuris nepateikė įgaliojimo arba nebuvo įgaliotas atstovauti Pirkėjui, Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių išdavimo dienos nutraukti tokį sandorį ir grąžinti Prekes Pardavėjui (jeigu Prekės ir pakuotė nepažeistos ir Prekėmis nebuvo naudojamasi). Nurodytam terminui  pasibaigus, laikoma, kad Prekes priėmė Pirkėjo įgaliotas atstovas.

 3.4 Pirkėjas neturi teisės atsisakyti priimti Prekes ar paslaugas, jeigu jos atitinka Pirkėjo pateiktą užsakymą. Užsakymai priimami telefonu, susitikimo metu ar el. paštu. Jei užsakymas didesnis ir nestandartinis, Pardavėjas turi teisę prašyti pateikti užsakymą rašytine forma. Jeigu Pirkėjas turi nusiskundimų dėl Prekių ar paslaugų, jis taip pat turi visa tai nurodyti dokumentuose, kuriais patvirtinamas Prekių pristatymas ar paslaugų suteikimas. 

 3.5 Atsiimdamas Prekes Pirkėjas turi patikrinti, ar jos atitinka užsakymą, ir atkreipti dėmesį į Prekių techninę būklę ir išvaizdą. Pasirašant pristatymo dokumentus patvirtinama, kad Prekės gautos ir nėra jokių nusiskundimų. Pasirašius pristatymo dokumentus, riziką dėl Prekių saugumo Pardavėjas perduoda Pirkėjui. 

 4. Prekių naudojimas ir garantija

 4.1 Kartu su Prekėmis Pardavėjui pateikiama naudotojo instrukcija. Prekių gavimą įrodo Pirkėjo parašas pristatymo dokumentuose. 

 4.2 Pirkėjas privalo naudotis Prekėmis pagal numatytą paskirtį, vadovaudamasis naudotojo instrukcijomis ir Pardavėjo nurodymais. 

 4.3 Pardavėjas neatsako už žalą ir išlaidas, kurias Pirkėjas patiria dėl nusipirktų ir iš Pardavėjo gautų Prekių arba dėl jų naudojimo. 

 4.4 Prekių nuosavybės teisė Pardavėjo perduodama Pirkėjui tada, kai Pirkėjas už jas visiškai sumoka Pardavėjui (įskaitant sutartyje nurodytus delspinigius). 

 4.5 Reikiamą Prekių remontą ar priežiūrą ar patikrą atlieka tik Pardavėjas. Prekių remontas ir apžiūra atliekama pagal bendrą HILTI įmonių grupės garantijos politiką, kurią galima rasti Pardavėjo interneto svetainėje www.hilti.lt.

 4.6 Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui, jeigu Prekės perduodamos trečiajai šaliai. Prekių perdavimas trečiajai šaliai neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės Pardavėjui. 

 4.7 Pardavėjas turi teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą ar apžiūrą, jeigu Pirkėjas vėluoja apmokėti sąskaitas ir jeigu Prekių gedimai ar pažeidimai atsirado dėl netinkamo jų naudojimo ar pastebima, kad buvo atliekamas neleistinas remontas. 

 5. Atsakomybė

 5.1 Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą įsipareigojimų vykdymą, jeigu to priežastis – nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure). Neapsiribojant pagrindiniais apibūdinimais, tokiomis aplinkybėmis laikomos, pvz., gaivalinės nelaimės, karas, embargas.

 5.2 Pardavėjo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir galimai pažeistų Prekių pristatymą Pirkėjui apribojama Pirkėjo už perkamas Prekes sumokėta pirkimo kaina. Pardavėjas neatsako už jokią dėl šios sutarties vykdymo kilusią netiesioginę žalą (pvz., Pirkėjo pajamų praradimą). 

 5.3 Jeigu Pirkėjas pavėluoja atlikti mokėjimą per šioje sutartyje nurodytą terminą, jis moka Pardavėjui 0,5 % dydžio palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Visi mokėjimai, kuriuos Pardavėjas gauna po mokėjimo termino, be jokio papildomo perspėjimo pirmiausia naudojami delspinigiams padengti. 

 5.4 Jeigu Pirkėjas vėluoja atlikti mokėjimą per šioje sutartyje nurodytą laikotarpį, Pardavėjas turi teisę konfiskuoti ir atsisakyti pateikti Pirkėjui Prekes, kurios buvo perduotos Pardavėjui remontui ar apžiūrai, kol Pirkėjas sumokės Pardavėjui visą sumą už gautas Prekes ir paslaugas, įskaitant sutartyje nurodytas palūkanas. 

 6. Kitos nuostatos

 6.1 Ši sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties Šalys. Sutartis sudaroma neribotam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Šalys pačios, pranešusios prieš 30 dienų, sutartį nutraukia. Įsigaliojus šiai sutarčiai, visi prieš tai Šalių sudaryti pardavimo susitarimai nustoja galioti. 

 6.2 Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, pranešusi apie tai kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Pirkėjas šią teisę įgyja tik visiškai sumokėjęs Pardavėjui už gautas Prekes ir paslaugas, įskaitant sutartyje nurodytus delspinigius. 

 6.3 Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas užsisako ar perka Prekes per Pardavėjo interneto svetainę www.hilti.lt ir šios sutarties sąlygos prieštarauja internete skelbiamoms sąlygoms, vadovaujamasi šios sutarties sąlygomis.

 6.4 Visi iš sutartyje nurodytų el. pašto adresų siunčiami pranešimai be jokių papildomų aplinkybių laikomi pranešimais iš atitinkamos Šalies. Visi pranešimai, siunčiami paštu šioje sutartyje nurodytu adresu, laikomi gautais 7 (septintą) dieną nuo jų pateikimo siuntėjo pašto paslaugų įmonėje dienos. 

 6.5 Bet kokie iš sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, turintys įtakos sutarčiai, arba sutarties pažeidimo, nutraukimo ar įsigaliojimo klausimai sprendžiami Šalių abipusiu sutarimu. Jeigu susitarimo pasiekti nepavyksta, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 6.6 Visi kiti šioje sutartyje neaptarti klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 6.7 Pardavėjas tvarko asmens duomenis, kad galėtų įvertinti Pirkėjo mokumą ir valdyti informaciją apie Pirkėjo skolos tikimybę ar mokumo galimybes. Jeigu Pirkėjas laiku neapmoka sąskaitų, Pardavėjas gali tvarkyti duomenis, kad atskleistų atitinkamą informaciją skolininkų duomenų bazėse, pasitelkdamas teisinių paslaugų teikėjus, ir duomenų bazėse, skirtose skoloms išieškoti, pagal taikomus teisės aktus. Pardavėjas taip pat tvarko duomenis, kad galėtų įvykdyti savo pareigas pagal galiojančius apskaitos ir mokesčių įstatymus. Tokiu atveju duomenų tvarkymas grindžiamas teisinėmis normomis, pagal kurias Pardavėjas privalo saugoti tam tikrus apskaitos duomenis. Jeigu Pirkėjas pažeidžia šios sutarties nuostatas, Pardavėjas turi teisę išieškoti skolas per skolų išieškojimo bendrovę. Dėl skolos išieškojimo patirtas išlaidas padengia Pirkėjas. 

 6.8 Pasikeitus sutartyje nurodytiems rekvizitams ar informacijai apie įgaliotus asmenis, Šalys įsipareigoja iškart viena kitą apie tai informuoti.

 6.9 Ši sutartis sudaroma ir pasirašoma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Pirkimo – pardavimo sutarties pavyzdys

Dalintis