Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [10 MB]

DD 30-W

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą
Image alternative Atsargiai – karšti paviršiai
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Dirbant avėti apsauginę avalynę
Image alternative Spynelės simbolis
Image alternative Techninės priežiūros indikatorius
Image alternative Gręžimo galios indikatorius
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Tipas:
  DD 30-W
  Karta:
  01
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su deimantinio gręžimo mašinomis

 • Vykdydami gręžimo darbus, kurių metu turi būti naudojamas vanduo, vandenį nukreipkite nuo darbo zonos arba naudokite skysčio surinkimo įtaisą. Tokios atsargumo priemonės padeda išlaikyti darbo zoną sausą ir mažina elektros smūgio riziką.
 • Vykdydami darbus, kurių metu pjovimo įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl pjovimo įrankio kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prieš pradėdami deimantinį gręžimą, užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Jeigu keičiamasis įrankis blokuojamas, nutraukite pastūmą ir išjunkite elektrinį įrankį. Išsiaiškinkite ir pašalinkite keičiamųjų įrankių strigimo / blokavimo priežastis.
 • Jeigu ruošinyje esančią deimantinio gręžimo mašiną norite paleisti iš naujo, prieš įjungdami patikrinkite, ar keičiamasis įrankis sukasi laisvai. Jeigu keičiamasis įrankis stringa, tada galbūt ir nesisuka, todėl paleidimo momentas gali įrankį perkrauti arba deimantinio gręžimo mašiną atlaisvinti nuo ruošinio (apdirbamojo paviršiaus).
 • Gręžimo stovą kaiščiais ir varžtais tvirtindami prie ruošinio, užtikrinkite, kad naudojamos tvirtinimo priemonės yra pajėgios patikimai išlaikyti naudojamą mašiną. Jeigu ruošinys (apdirbamasis paviršius) yra porėtas arba netvirtas, kaištis gali būti ištrauktas, todėl gręžimo stovas gal atsilaisvinti nuo apdirbamojo paviršiaus.
 • Sienas ar perdangas pragręždami kiaurai, pasirūpinkite kitoje pusėje esančių žmonių ir darbo zonos apsauga. Gręžimo karūna gali išlįsti iš gręžiamos skylės ir kernas gali iškristi / nukristi į kitą pusę.
 • Šio įrankio nenaudokite darbams virš galvos, kai reikalingas vanduo. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Dirbdami rankiniu režimu, prietaisą visada tvirtai laikykite abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų.
 • Prietaisas ir deimantinė gręžimo karūna yra sunkūs. Yra pavojus prispausti kūno dalis. Dirbdami užsidėkite apsauginį šalmą, mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite apsauginę avalynę.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos būtų sausos, švarios ir netepaluotos.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis. Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje. Liečiant besisukančias dalis, o ypač besisukančius keičiamuosius įrankius, kyla sunkių sužalojimų pavojus.
 • Dirbdami, elektros maitinimo kabelį, ilginimo laidą ir – jeigu naudojate – siurbimo žarną visuomet laikykite galinėje prietaiso pusėje. Taip sumažinsite pavojų pargriūti užkliuvus už kabelio ar žarnos.
 • Saugokitės, kad gręžimo šlamas nepatektų į akis ir ant odos. Dirbdami užsidėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Vaikams reikia išaiškinti, kad su šiuo prietaisu žaisti negalima.
 • Šis prietaisas nėra skirtas dirbti fiziškai silpniems, neinstruktuotiems asmenims. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Dirbant ir galandant, keičiamasis įrankis gali įkaisti. Galimi nudegimai ir pjautiniai sužalojimai. Kai liečiate įrankį, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Darbo pertraukų metu stove sumontuotą prietaisą saugiai paguldykite ant grindų.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
Apsauga nuo dulkiųDažų, kuriuose yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralinių medžiagų ir metalo dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimų. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Pagal galimybes naudokite efektyvų dulkių nusiurbimo įrenginį. Geriausia naudoti „Hilti“ rekomenduojamą mobilųjį dulkių siurblį medienos ir / arba mineralinių medžiagų dulkėms, skirtą šiam konkrečiam elektriniam įrankiui. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Rekomenduojama užsidėti P2 filtravimo klasės respiratorių. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių konkrečių medžiagų apdirbimo instrukcijų.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Įtvirtinkite apdirbamas detales ar ruošinius. Apdirbamiems ruošiniams įtvirtinti naudokite spaustuvus arba veržtuvus. Taip saugiau, nei laikyti juos rankomis, be to, laisvomis rankomis galėsite tinkamai naudotis prietaisu.
 • Patikrinkite, ar įrankiai atitinka prietaiso įrankių tvirtinimo sistemą ir ar juos galima nustatytu būdu įtvirtinti įrankio griebtuve.
 • Nutrūkus elektros energijos tiekimui, elektrinį įrankį išjunkite, o maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo: taip išvengsite atsitiktinio paleidimo, kai įtampa elektros tinkle vėl atsiras.
 • Prietaisą eksploatuokite tik kai jo vėdinimo plyšiai neužsikimšę.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Dėl to kyla rimtas elektros smūgio pavojus.
 • Niekada neeksploatuokite prietaiso be komplekte esančios apsauginės nuotėkio relės PRCD (prietaisų, neturinčių PRCD, niekada nejunkite be skiriamojo transformatoriaus). PRCD tikrinkite prieš kiekvieną prietaiso naudojimą.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Nenaudokite tarpinių kištukų.
Darbo vieta
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Prastai vėdinamoje darbo vietoje tvyrančios dulkės gali kenkti žmogaus sveikatai.
 • Negręžkite sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto).
 • Iš statybos vadovybės gaukite leidimą gręžimo darbams. Gręžimo darbai pastatuose ar kituose statiniuose gali daryti įtaką jų statinei sistemai, ypač kai nupjaunama plieninė armatūra arba atraminiai elementai.
 • Dirbant lauke, rekomenduojama mūvėti gumines pirštines ir avėti neslidžią avalynę.
 • Dirbdami su prietaisu, užsidėkite tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite apsauginę avalynę. Asmenines apsaugos priemones privalo naudoti ir netoliese esantys asmenys.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Įrankio griebtuvas
 2. Šoninė rankena DD-SH-30
 3. Įrankio griebtuvo fiksatorius
 4. Vandens srauto indikatorius
 5. Vandens reguliavimo sklendė
 6. Jungiklio fiksatorius gręžimo su stovu režimui
 7. Sferinis gulsčiukas vertikaliam gręžimui
 8. Jungiklis
 9. Rankena
 10. Tiesinis gulsčiukas horizontaliam gręžimui
 11. Elektros maitinimo kabelis su PRCD
 12. Vandens tiekimo žarnos jungtis
 13. Anglinių šepetėlių dangtelis
 14. Siurbimo žarnos laikiklis
 15. Gylio ribotuvas rankiniam gręžimui
 16. Techninės priežiūros indikatorius
 17. Gręžimo galios indikatorius

Apsauginė nuotėkio relė (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD elektros maitinimo kabelyje
 2. PRCD indikatorius
 3. PRCD mygtukas Reset
 4. PRCD mygtukas TEST

Vandens surinkimo sistema

Image alternative
 1. Skląstis vandens surinkimo sistemos kreipiančiųjų ilgiui nustatyti
 2. Vandens surinkimo sistemos kreipiančiųjų atfiksavimo mygtukas
 3. Vandens surinkimo sistemos kreipiančiosios

Reikmenys

Image alternative
 1. Konduktorinė įvorė
 2. Vandens surinkimo žiedas
 3. Vandens surinkimo žarna
 4. Apsauga nuo purslų

Reikmenys gręžimo stovui DD-ST 30

Image alternative
 1. Atraminis varžtas
 2. Kolona
 3. Užspaudimo plokštelė
 4. Fiksavimo varžtas
 5. Kaištis
 6. Sukimo rankena
 7. Vežimėlis
 8. Vežimėlio fiksatorius
 9. Rankena
 10. Užspaudimo svirtis
 11. Vakuumo jungtis
 12. Manometras
 13. Vakuumo sandarinimo tarpiklis
 14. Adapterio plokštė
 15. Vakuuminė pagrindo plokštė
 16. Niveliavimo varžtai
 17. Oro įleidimo vožtuvas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio koloninio gręžimo sistema. Ji yra skirta betono ir mineralinių medžiagų šlapiajam gręžimui valdant ranka ir naudojant gręžimo stovą. Gręžimo stovą tinkamu inkaru (reikmuo) arba vakuumine pagrindo plokšte (reikmuo) galima pritvirtinti prie ruošinio.

 • Prietaisą naudokite tik prijungtą prie elektros tinklo, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas firminėje duomenų lentelėje.
 • Priklausomai nuo naudojimo atvejo ir gręžimo krypties (žr. lentelę), deimantinio koloninio gręžimo mašinos vandens surinkimo sistemą reikia prijungti prie vieno iš „Hilti“ rekomenduojamų universaliųjų dulkių siurblių ir pasirinkti įrangą.
Image alternative

Visus gręžimo darbus leidžiama vykdyti tik sumontavus vandens surinkimo sistemą, tinkamai parinkus konduktorinę įvorę ir gręžimo karūną, taip pat tinkamai nustačius ilgį.

Image alternative

Gręžti aukštyn leidžiama tik prijungus vandens nusiurbimą ir naudojant papildomą apsaugą nuo purslų.

Kadangi, gręžiant su stovu, apsaugos nuo purslų sumontuoti negalima, gręžti su stovu aukštyn draudžiama.

Neleistinas naudojimas

 • Sveikatai pavojingoms medžiagoms apdoroti šis prietaisas netinka.
 • Draudžiama gręžti medžiagas, kurių dulkės yra laidžios elektrai (pavyzdžiui, magnį).
 • Draudžiama gręžti sausai.

Konkrečioms naudojimo sritims pritaikyta įranga

Įranga, reikalinga įvairiems naudojimo atvejams ir įvairioms gręžimo kryptims
Naudojimas
Gręžimo kryptis
Įranga
Rankinis
horizontaliai ir žemyn
su / be nusiurbimo įrenginio, be apsaugos nuo purslų
Rankinis
aukštyn
su nusiurbimo įrenginiu ir apsauga nuo purslų
Naudojant gręžimo stovą, tvirtinimas su vakuumine pagrindo plokšte
žemyn
su / be nusiurbimo įrenginio, be apsaugos nuo purslų
Naudojant gręžimo stovą, tvirtinimas su vakuumine pagrindo plokšte
horizontaliai
su / be nusiurbimo įrenginio, be apsaugos nuo purslų ir su papildomu gręžimo stovo atitvėrimu
Naudojant gręžimo stovą, tvirtinimas inkaru
žemyn ir horizontaliai
su / be nusiurbimo įrenginio, be apsaugos nuo purslų

Techninės priežiūros indikatorius

Šviesos indikatorius / eksploatacinė būsena
Techninės priežiūros būsena
Šviečia raudona spalva / prietaisas veikia
Angliniai šepetėliai stipriai susidėvėję. Nuo įsižiebimo momento dar galima kelias valandas dirbti, paskui prietaisas automatiškai išsijungia. Kad Jūsų prietaisas visada būtų parengtas naudoti, anglinius šepetėlius keiskite laiku.
Šviečia raudona spalva / prietaisas neveikia
Pakeiskite anglinius šepetėlius.
Mirksi raudona spalva
Laikinas sutrikimas, žr. „Pagalba sutrikus veikimui“

Gręžimo galios indikatorius

Šviesos indikatorius
Spaudimo jėga
Oranžinė spalva
per maža
Žalia spalva
optimali
Raudona spalva
per didelė

Sukimosi greičio reikšmės

Prietaise yra naudojamos dvi sukimosi greičio reikšmės: mažas sukimosi greitis įgręžimo režime ir maksimalus sukimosi greitis gręžimo režime.
Kol jungiklis yra nuspaustas tik iki pusės, yra suaktyvintas tik įgręžimo režimas. Esant šiam sukimosi greičiui, reikia nustatyti vandens srautą. Didelis sukimosi greitis gręžimo režime pasiekiamas tada, kai jungiklis yra visiškai nuspaustas.

Tiekiamas komplektas

Prietaisas su šonine rankena ir įrankio griebtuvu, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.group .

Įrankiai

Pavadinimas
Sutartiniai ženklai
Deimantinė gręžimo karūna
DD‑C
Kerno laužtuvas
DD‑CB

Reikmenys

Pavadinimas
Sutartiniai ženklai
Gręžimo stovas
DD‑ST 30
Gręžimo karūnos
DD-C, skersmuo 8‒35 mm
Reikmenų rinkinys stovui tvirtinti inkaru
DD M12 S
Gylio ribotuvas gręžimo stovui
DD-ST 30-ES
Apsauga nuo purslų
DD-30-W-CV

Techniniai duomenys

Deimantinis gręžtuvas

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.
Įjungiant ir išjungiant kitus prietaisus, gali atsirasti įtampos svyravimai, dėl kurių prietaisas gali būti pažeistas. Naudodami generatorių ar transformatorių, tuo pačiu metu jokiu būdu nejunkite prie jų kitų prietaisų.
Svoris pagal EPTA-Procedure 01
7,6 kg
Matmenys (I x P x A)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Gręžimo karūnos skersmuo
8 mm … 35 mm
Apsaugos klasė
I
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
9 200 aps./min.

Nominalioji maitinimo įtampa

Prietaisas gali būti tiekiamas įvairios nominalios įtampos. Jūsų prietaiso nominalioji maitinimo įtampa ir nominali vartojamoji galia yra nurodytos firminėje duomenų lentelėje.
Nominalioji maitinimo įtampa
Nominalioji maitinimo įtampa
100 V
110 V
220 V
220–240 V
Elektros tinklo dažnis [Hz]
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
Nominali vartojamoji galia [W]
1450
1400
1400
1450

Informacija apie triukšmą ir vibracijas

Šiuose nurodymuose pateiktas svyravimų lygis yra išmatuotas taikant standarto EN 60745 normuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamas elektriniams įrankiams tarpusavyje palyginti. Jis taip pat tinka vibracinei apkrovai iš anksto įvertinti.
Nurodytas svyravimų lygis yra susietas su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sąlygomis ir būdais. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, jo svyravimų lygis gali skirtis nuo nurodytojo. Tai gali gerokai padidinti vibracinę apkrovą per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai nustatyti vibracinę apkrovą, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti vibracinės apkrovos per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo svyravimų/vibracijų poveikio, pavyzdžiui: reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės pagal EN 60745-2-1
Skleidžiamo garso slėgio lygis LpA
87 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida KpA
3 dB(A)
Garso stiprumo lygis LWA
98 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida KWA
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės pagal EN 60745-2-1
Vibracijų emisijos reikšmė, betoną gręžiant rankiniu būdu (gręžimo karūna DD-C-18/150 T4), ah, DD
6,0 m/s²
Paklaida K, betoną gręžiant rankiniu būdu
1,5 m/s²
Vibracijų emisijos reikšmė, betoną gręžiant rankiniu būdu (gręžimo karūna DD-C-24/300 T4), ah, DD
8,0 m/s²
Paklaida K, betoną gręžiant rankiniu būdu
1,5 m/s²
Suminės vibracijų reikšmės pagal EN 62841-3-6
Vibracijų emisijos reikšmė, betoną gręžiant su stovu (gręžimo karūna DD-C-18/150 T4), ah, DD
5,0 m/s²
Paklaida K, betoną gręžiant su stovu
1,5 m/s²
Vibracijų emisijos reikšmė, betoną gręžiant su stovu (gręžimo karūna DD-C-24/300 T4), ah, DD
6,5 m/s²
Paklaida K, betoną gręžiant su stovu
1,5 m/s²

Pasiruošimas darbui

Prieš pradėdami dirbti

 • Kol vykdote paruošiamuosius darbus, prietaisas dar neturi būti prijungtas prie elektros tinklo.
 • ĮSPĖJIMAS
  Gręžimo darbai gali padaryti žalos pastato konstrukcijoms! Gręžimo darbai pastatuose ar kituose statiniuose gali daryti įtaką jų statinei sistemai, ypač kai nupjaunama plieninė armatūra arba atraminiai elementai.
 • Iš statybos vadovybės gaukite leidimą gręžimo darbams.
 • ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia elektros smūgis! Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl atsitiktinio įgręžimo į elektros laidus, dujų ar vandentiekio vamzdžius. Įrankiui palietus elektros laidus, išorinėse metalinėse gręžimo sistemos dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
 • Prieš pradėdami gręžti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių.
 • Prieš perpjaudami plieninės armatūros strypus, gaukite atsakingo statybos specialisto leidimą, nes rizikuojate pažeisti pastato statinę sistemą.
 • Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa sutampa su nurodytąja firminėje duomenų lentelėje.
 • Prieš keisdami vietą, pvz., prieš perkeldami prietaisą į sekančios skylės gręžimo tašką, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Elektros maitinimo kabelį ir žarnas visada laikykite taip, kad neliestų besisukančių dalių.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašinos ir / arba gręžimo stovo nekabinkite prie keltuvo krano.
 • Prieš naudodami vakuuminį siurblį, perskaitykite jo naudojimo instrukciją ir vadovaukitės joje pateiktais nurodymais.
 • Įsitikinkite, kad prieš gręžiant ir gręžimo metu manometro rodyklė yra žaliojoje zonoje.
 • Patikrinkite, ar pjaunančiojo žiedo aukštis yra ne mažesnis kaip 2 mm. Jeigu taip nėra, gręžimo karūną pakeiskite, nes priešingu atveju ji gali įstrigti gręžiamoje skylėje.
 • Kad išvengtumėte sužalojimų, naudokite tik originalias Hilti DD-C -gręžimo karūnas ir originalius DD 30‑W reikmenis.

Paruošimas rankiniam gręžimui

Šoninės rankenos padėties nustatymas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atlaisvinkite šoninės rankenos laikiklį ją pasukdami.
 3. Šoninę rankeną pritvirtinkite norimoje padėtyje.
  Kartu su šonine rankena galite sumontuoti ir gylio ribotuvą ().
 4. Šoninę rankeną nejudamai užfiksuokite ją priverždami.

Gylio ribotuvo montavimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atlaisvinkite šoninės rankenos laikiklį ją pasukdami.
 3. Gylio ribotuvą iš priekio įstatykite į jam skirtą angą šoninėje rankenoje.
 4. Gylio ribotuvą nustatykite norimam gręžimo gyliui.
 5. Gylio ribotuvą užfiksuokite priverždami šoninę rankeną.

Apsaugos nuo purslų montavimas

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus! Rankinio gręžimo aukštyn metu nenaudojant nurodytų apsaugos priemonių, į prietaisą patekęs vanduo gali kelti elektros smūgio pavojų.
 • Rankiniu būdu gręždami aukštyn, visada naudokite vandens surinkimo sistemą su šlapių atliekų siurbliu ir apsaugą nuo purslų.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Apsaugą nuo purslų iš priekio, per įrankio griebtuvą stumkite ant gręžimo įrenginio pavaros korpuso.

Vandens surinkimo sistemos kreipiančiųjų montavimas

Gręžti leidžiama tik esant šioms sąlygoms:
Komplekte esančios vandens surinkimo sistemos kreipiančiosios yra sumontuotos ir nustatytos pagal naudojamos gręžimo karūnos ilgį.
Į vandens surinkimo žiedą yra įdėta konduktorinė įvorė, tinkanti gręžimo karūnos skersmeniui.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Vandens surinkimo sistemos kreipiančiąsias stumkite į joms numatytas angas priekinėje prietaiso pusėje, kol garsiai užsifiksuos.
 3. Skląsčiu nustatykite ilgių diapazoną pagal naudojamą gręžimo karūną. Kai gręžimo karūnos ilgis yra mažesnis kaip 150 mm, skląstį nustatykite į padėtį 150 , kai gręžimo karūnos ilgis yra 300 mm ir 600 mm – į padėtį 300 .

Konduktorinės įvorės montavimas arba keitimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Kai konduktorinė įvorė netinkama, gręžiant virš galvos, vanduo gali patekti į deimantinio gręžtuvo vidų.
 • Visada naudokite konduktorinę įvorę, kurios skersmuo yra toks pat, kaip ir gręžimo karūnos.
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Konduktorinę įvorę įstatykite į vandens surinkimo žiedo griovelius ir stumkite žemyn, kol garsiai užsifiksuos.
 3. Norėdami nuimti, konduktorinę įvorę sukite prieš laikrodžio rodyklę ir traukite aukštyn iš vandens surinkimo žiedo.

Gręžimo karūnos montavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojų kelia į šalį išmetami daiktai! Sueižėjusios, įtrūkusios ar stipriai susidėvėjusios gręžimo karūnos dirbant gal sulūžti, ir tada jų arba apdirbamosios medžiagos nuolaužos gali būti išmetamos į šalį ir sužaloti, taip pat ir žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Prieš naudodami, visada patikrinkite, ar gręžimo karūna nėra sueižėjusi, įtrūkusi, susidėvėjusi ar stipriai nudėvėta, ir, jeigu reikia, ją pakeiskite.
Deimantinės gręžimo karūnos turi būti keičiamos, kai stipriai sumažėja jų pjovimo geba arba atitinkamai gręžimo našumas. Paprastai taip atsitinka kai deimantinių segmentų aukštis tampa mažesnis kaip 2 mm.
Reguliarus įrankio griebtuvo purškimas Hilti aerozolinė alyva palengvina gręžimo karūnos montavimą.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Norėdami atidaryti įrankio griebtuvą, traukite jo fiksatorių aukštyn, kol atsirems.
  Patikrinkite, ar gręžimo karūnos kotas ir įrankio griebtuvas yra švarūs ir nepažeisti.
 3. Vandens surinkimo žiedą sukite apie jo tvirtinimo ašį, kol atsirems.
 4. Gręžimo karūną su jos pjaunančiuoju žiedu iš viršaus įveskite į vandens surinkimo žiedo konduktorinę įvorę.
 5. Gręžimo karūnos kotą suorientuokite pagal griovelius ir įstatykite į įrankio griebtuvą.
 6. Lengvai spausdami, sukite gręžimo karūną, kol atsirems.
 7. Gręžimo karūną užfiksuokite uždarydami įrankio griebtuvo fiksatorių.

Nusiurbimo įtaiso prijungimas

 1. Gręžimo įrenginio vandens surinkimo žarną patikimai sujunkite su universalaus dulkių siurblio siurbimo žarna. Tam naudokite žarnos adapterį.
 2. Universalaus dulkių siurblio siurbimo žarną sujunkite su universaliu dulkių siurbliu.
 3. Gręždami virš galvos, vandens surinkimo žarnai fiksuoti naudokite ant šoninės rankenos esantį laikiklį.

Paruošimas gręžimui su gręžimo stovu

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Nepakankamai pritvirtintas gręžimo stovas gali suktis arba nugriūti.
 • Prieš naudodami deimantinį gręžtuvą, jo gręžimo stovą prie apdirbamojo paviršiaus pritvirtinkite kaiščiais arba vakuumine pagrindo plokšte.
 • Naudokite tik tokius kaiščius, kurie tinka esamam apdirbamajam paviršiui, ir laikykitės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
 • Vakuuminę pagrindo plokštę gręžimo stovui tvirtinti naudokite tik tada, kai esamas apdirbamasis paviršius tokiam vakuuminiam tvirtinimui tinka.
Gręžimo stovą ir prietaisą galima tvirtinti dviem būdais: naudojant vakuuminę pagrindo plokštę arba reikmenų rinkinį DD M12 S , kurį sudaro inkaras HKD-D M12x50 , tvirtinimo smeigė DD-LR-CLS ir veržlė DD-LR-CLN .
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus dėl ištekėjusio vandens! Gręžiant su gręžimo stovu, apsaugos nuo purslų sumontuoti negalima. Todėl su gręžimo stovu gręžiant aukštyn, prietaisas nėra apsaugotas nuo vandens patekimo į jį.
 • Kai naudojate gręžimo stovą, niekada negręžkite aukštyn!
Gręžimas su gręžimo stovu yra įmanomas tik be šoninės rankenos ir be apsaugos nuo purslų.

Vandens surinkimo sistemos kreipiančiųjų montavimas

Gręžti leidžiama tik esant šioms sąlygoms:
Komplekte esančios vandens surinkimo sistemos kreipiančiosios yra sumontuotos ir nustatytos pagal naudojamos gręžimo karūnos ilgį.
Į vandens surinkimo žiedą yra įdėta konduktorinė įvorė, tinkanti gręžimo karūnos skersmeniui.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Vandens surinkimo sistemos kreipiančiąsias stumkite į joms numatytas angas priekinėje prietaiso pusėje, kol garsiai užsifiksuos.
 3. Skląsčiu nustatykite ilgių diapazoną pagal naudojamą gręžimo karūną. Kai gręžimo karūnos ilgis yra mažesnis kaip 150 mm, skląstį nustatykite į padėtį 150 , kai gręžimo karūnos ilgis yra 300 mm ir 600 mm – į padėtį 300 .

Prietaiso ir gręžimo stovo tvirtinimas vakuuminiu būdu

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Krintanti deimantinio koloninio gręžimo mašina kelia pavojų.
 • Gręžiant horizontaliai, gręžimo stovas turi būti papildomai apsaugotas grandine.

Vakuuminės pagrindo plokštės padėties nustatymas

Image alternative
 1. Gręžiamos skylės centrą pažymėkite kryžiuku, kurio linijos yra ilgesnės už vandens surinkimo žiedo skersmenį.
  Vandens surinkimo žiedas turi keturias išsikišančias žymas, kurias galite pastatyti ant kryžiuko linijų.
 2. Vakuuminėje pagrindo plokštėje esančius 4 niveliavimo varžtus nustatykite taip, kad jie plokštės apačioje išsikištų maždaug 5 mm.
 3. Vakuuminę pagrindo plokštę pastatykite 21 cm atstumu nuo gręžiamos skylės centro.
 4. Vakuuminės pagrindo plokštės vakuumo jungtį sujunkite su vakuuminiu siurbliu.
 5. Įjunkite vakuuminį siurblį.
 6. Tuo metu, kai koreguosite vakuuminės pagrindo plokštės padėtį, oro įleidimo vožtuvą laikykite nuspaustą.

Gręžimo stovo tvirtinimas ant vakuuminės pagrindo plokštės

 1. Įjunkite vakuuminį siurblį.
 2. Gręžimo stovą užspaudimo svirtimi pritvirtinkite ant vakuuminės pagrindo plokštės.
 3. Dviem niveliavimo varžtais gręžimo stovą nustatykite horizontaliai.

Prietaiso fiksavimas ant gręžimo stovo

Kai naudojate vakuuminį tvirtinimą, prieš pritvirtindami prietaisą ant gręžimo stovo, įsitikinkite, kad gręžimo stovas pritvirtintas patikimai.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Gręžimo stovo vežimėlį užfiksuokite maksimaliu atstumu nuo apdirbamojo paviršiaus.
  Vežimėlis turi būti užfiksuotas viršutinėje padėtyje. Tai leis sumontuoti prietaisą su vandens surinkimo sistemos kreipiančiosiomis, vandens surinkimo žiedui neliečiant apdirbamojo paviršiaus.
 3. Fiksavimo varžtu atidarykite užspaudimo plokštelę.
 4. Gręžimo įrenginį įstatykite į vežimėlį.
 5. Fiksavimo varžtu uždarykite užspaudimo plokštelę.
 6. Įsitikinkite, kad gręžimo įrenginys tinkamai įtvirtintas stove.

Prietaiso ir gręžimo stovo tvirtinimas inkaru

Gręžimo stovą pritvirtinant inkaru, yra reikalingas reikmenų rinkinys DD M12 S , kuriame, be kitų detalių, yra ir tvirtinimo smeigė DD-LR-CLS bei veržlė DD-LR-CLN .
 1. Gręžiamos skylės centrą pažymėkite kryžiuku, kurio linijos yra ilgesnės už vandens surinkimo žiedo skersmenį.
  Vandens surinkimo žiedas turi keturias išsikišančias žymas, kurias galite pastatyti ant kryžiuko linijų.
 2. Inkarą Hilti HKD-D M12x50 gręžimo stovo adapterio plokštei pritvirtinti įmontuokite 12 cm atstumu nuo pažymėto gręžiamos skylės centro.
  Montuodami inkarą, laikykitės jo komplekte esančių naudojimo nurodymų!
 3. Prietaisą užfiksuokite ant gręžimo stovo.
 4. Abu niveliavimo varžtus atsukite atgal, kad jie nebebūtų išsikišę.
 5. Gręžimo stovą kartu su sumontuotu prietaisu uždėkite ant tvirtinimo smeigės ir laikinai apsaugokite užsukdami veržlę (reikmenų rinkinys DD M12 S ).
 6. Dviem niveliavimo varžtais gręžimo stovą suniveliuokite.

Sukimo rankenos montavimas

Sukimo rankeną galima sumontuoti abiejose stovo pusėse.
Image alternative
 1. Sukimo rankeną užmaukite ant ašies.
 2. Atlenktą kaištį prakiškite pro skylę.
 3. Kaištį užlenkite.

Konduktorinės įvorės montavimas arba keitimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Konduktorinę įvorę įstatykite į vandens surinkimo žiedo griovelius ir stumkite žemyn, kol garsiai užsifiksuos.
 3. Norėdami nuimti, konduktorinę įvorę sukite prieš laikrodžio rodyklę ir traukite aukštyn iš vandens surinkimo žiedo.

Gręžimo karūnos montavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojų kelia į šalį išmetami daiktai! Sueižėjusios, įtrūkusios ar stipriai susidėvėjusios gręžimo karūnos dirbant gal sulūžti, ir tada jų arba apdirbamosios medžiagos nuolaužos gali būti išmetamos į šalį ir sužaloti, taip pat ir žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Prieš naudodami, visada patikrinkite, ar gręžimo karūna nėra sueižėjusi, įtrūkusi, susidėvėjusi ar stipriai nudėvėta, ir, jeigu reikia, ją pakeiskite.
Deimantinės gręžimo karūnos turi būti keičiamos, kai stipriai sumažėja jų pjovimo geba arba atitinkamai gręžimo našumas. Paprastai taip atsitinka kai deimantinių segmentų aukštis tampa mažesnis kaip 2 mm.
Reguliarus įrankio griebtuvo purškimas Hilti aerozolinė alyva palengvina gręžimo karūnos montavimą.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Norėdami atidaryti įrankio griebtuvą, traukite jo fiksatorių aukštyn, kol atsirems.
  Patikrinkite, ar gręžimo karūnos kotas ir įrankio griebtuvas yra švarūs ir nepažeisti.
 3. Vandens surinkimo žiedą sukite apie jo tvirtinimo ašį, kol atsirems.
 4. Gręžimo karūną su jos pjaunančiuoju žiedu iš viršaus įveskite į vandens surinkimo žiedo konduktorinę įvorę.
 5. Gręžimo karūnos kotą suorientuokite pagal griovelius ir įstatykite į įrankio griebtuvą.
 6. Lengvai spausdami, sukite gręžimo karūną, kol atsirems.
 7. Gręžimo karūną užfiksuokite uždarydami įrankio griebtuvo fiksatorių.

Nusiurbimo įtaiso prijungimas

 1. Gręžimo įrenginio vandens surinkimo žarną patikimai sujunkite su universalaus dulkių siurblio siurbimo žarna. Tam naudokite žarnos adapterį.
 2. Universalaus dulkių siurblio siurbimo žarną sujunkite su universaliu dulkių siurbliu.
 3. Gręždami virš galvos, vandens surinkimo žarnai fiksuoti naudokite ant šoninės rankenos esantį laikiklį.

Gręžimo sistemą nustatyti į gręžiamos skylės centrą

Vakuumine pagrindo plokšte pritvirtintos gręžimo sistemos nustatymas į gręžimo padėtį

Image alternative
 1. Įsitikinkite, kad gręžimo sistema pritvirtinta patikimai (manometro rodyklė yra žalioje zonoje).
 2. Kad gręžimo sistemą tiksliai nustatytumėte į gręžiamos skylės centrą, spauskite oro įleidimo vožtuvą ir pakoreguokite stovo padėtį.
 3. Kai gręžimo sistema bus nustatyta tinkamai, paleiskite oro įleidimo vožtuvą ir spauskite gręžimo sistemą prie apdirbamojo paviršiaus.
 4. 4 niveliavimo varžtais nustatykite vakuuminės pagrindo plokštės horizontalumą.

Inkaru pritvirtintos gręžimo sistemos nustatymas į gręžimo padėtį

 1. Kad gręžimo sistemą tiksliai nustatytumėte į gręžiamos skylės centrą, atsargiai atlaisvinkite tvirtinimo smeigę, kol gręžimo stovą bus galima judinti, ir pakoreguokite jo padėtį.
 2. 2 niveliavimo varžtais nustatykite gręžimo stovo adapterio plokštės horizontalumą.
 3. Kai gręžimo sistemos padėtis bus nustatyta tinkamai, tvirtinimo smeigę priveržkite.

Elektros maitinimo ir vandens tiekimo prijungimas

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus dėl ištekėjusio vandens! Dėl sugedusio arba netinkamai pritvirtinto apvalaus skerspjūvio tarpiklio prietaiso vandens tiekimo žarnos jungtyje, per didelio vandens slėgio, netinkamų žarnų sujungimų ir vandens tiekimo sistemos nesandarumų ištekėjęs vanduo gali kelti elektros smūgio pavojų.
 • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas prietaisas, vandens tiekimo žarnų jungtys, žarnos ir žarnų sujungimai, ir kontroliuokite, kad nebūtų viršijamas didžiausias leistinas vandentiekio slėgis (6 bar).
Siekiant išvengti sistemos komponentų pažeidimų, būtina naudoti tik šviežią vandenį arba vandenį be teršalų dalelių.
Maksimali leistina vandens temperatūra yra 40 °C (104 °F).
Didžiajai Britanijai skirtame variante vietoje PRCD yra naudojamas skiriamasis transformatorius.
 1. Gręžimo įrenginio vandens tiekimo žarnos jungtį tinkamu sujungimo elementu prijunkite prie vandentiekio linijos.
 2. Įsitikinkite, kad gręžimo įrenginio vandens tiekimo žarnos jungtis yra patikimai sujungta su vandentiekio linija.
 3. Atidarykite vandens padavimo čiaupą ir įsitikinkite, kad gręžimo įrenginio vandens tiekimo žarnos jungtis yra sandari.
 4. Prietaiso maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą su įžeminimo grandine.
 5. Spauskite apsauginės nuotėkio relės (PRCD) mygtuką I arba atitinkamai Reset ).
  • Apsauginės nuotėkio relės (PRCD) indikatorius turi šviesti.
 6. Spauskite apsauginės nuotėkio relės (PRCD) mygtuką 0 arba atitinkamai TEST ).
  Apsauginės nuotėkio relės (PRCD) indikatorius turi užgesti.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio! Jeigu apsauginės nuotėkio relės indikatorius, spaudžiant mygtuką 0 arba TEST , negęsta, deimantinio koloninio gręžimo mašiną toliau eksploatuoti draudžiama!
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 1. Po testavimo apsauginę nuotėkio relę (PRCD) vėl įjunkite spausdami mygtuką 0 arba atitinkamai TEST .

Gręžimas

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingo atsitikimo pavojus! Besisukančių mašinos dalių kontaktas su vandentiekio vamzdžiais arba elektros laidais gali tapti sunkių nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Užtikrinkite, kad besisukančios mašinos dalys neliestų paslėptų vandentiekio vamzdžių ir elektros laidų.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus užsiblokavus keičiamajam įrankiui! Priklausomai nuo prietaiso naudojimo sąlygų, jo sukimosi momentas gali būti didelis. Netikėtai užsiblokavus keičiamajam įrankiui, prietaisas gali staiga pradėti judėti su didele jėga.
 • Naudokite šoninę rankeną ir visada dirbkite prietaisą laikydami abiem rankomis. Visada turėkite omenyje, kad keičiamasis įrankis gali staiga užsiblokuoti.
ĮSPĖJIMAS
Nelaimingo atsitikimo pavojus! Pragręžiant sienas ir grindis, gręžimo kernai ar medžiagos skeveldros gali iškristi kitoje pusėje arba nukristi žemyn.
 • Prieš pragręždami sienas ir grindis, apsaugokite kitoje pusėje arba atitinkamai apačioje esančią zoną.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl aplink skriejančių atplaišų! Gręžiant gali susidaryti pavojingų atplaišų. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis.
 • Dirbdami užsidėkite akių apsaugos priemonę, apsauginį šalmą ir vilkėkite apsauginius drabužius.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Veikiantis prietaisas ir pats gręžimo procesas kelia triukšmą. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Dirbdami užsidėkite ausines.

Rankinis gręžimas

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus! Rankinio gręžimo aukštyn metu nenaudojant nurodytų apsaugos priemonių, į prietaisą patekęs vanduo gali kelti elektros smūgio pavojų.
 • Rankiniu būdu gręždami aukštyn, visada naudokite vandens surinkimo sistemą su šlapių atliekų siurbliu ir apsaugą nuo purslų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Kai konduktorinė įvorė netinkama, gręžiant virš galvos, vanduo gali patekti į deimantinio gręžtuvo vidų.
 • Visada naudokite konduktorinę įvorę, kurios skersmuo yra toks pat, kaip ir gręžimo karūnos.
 1. Gręžimo įrenginio maitinimo kabelio kištuką įkiškite elektros tinklo lizdą arba, jeigu naudojate nusiurbimą, į elektros lizdą, esantį universaliame dulkių siurblyje (jeigu jame toks lizdas yra).
 2. Jeigu naudojate nusiurbimą, universalus dulkių siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą, tada siurblio jungiklį nustatykite į padėtį AUTO , ON arba I .
 3. Įjunkite apsauginę nuotėkio relę (PRCD) (žr. ).
  Į AUTO režimą nustatytas universalus dulkių siurblys įsijungia automatiškai, tačiau vėluodamas – po to, kai įjungiamas gręžimo įrenginys. Išjungus gręžimo įrenginį, į AUTO režimą nustatytas universalus dulkių siurblys išsijungia automatiškai, tačiau taip pat vėluodamas. Į ON arba atitinkamai I režimą nustatytą siurblį įjungti ir išjungti reikia rankiniu būdu.
 4. Gręžiamos skylės centrą pažymėkite kryžiuku, kurio linijos yra ilgesnės už vandens surinkimo žiedo skersmenį.
  Vandens surinkimo žiedas turi keturias išsikišančias žymas, kurias galite pastatyti ant kryžiuko linijų.
Image alternative
 1. Gręžimo įrenginio jungiklį laikykite nuspaustą, vandens reguliavimo sklende nustatykite norimą vandens kiekį, tada jungiklį vėl paleiskite.
  Vandens padavimas įjungiamas ir atitinkamai išjungiamas automatiškai tuo metu, kai spaudžiamas gręžimo įrenginio jungiklis. Vandens kiekį vandens reguliavimo sklende galima iš anksto nustatyti prieš gręžiant arba reguliuoti gręžimo metu (minimalus vandens kiekis, kai vandens reguliavimo sklendė uždaryta: maždaug 0,3 l/min).
 2. Vandens surinkimo žiedą atsargiai uždėkite ant gręžimo vietos, gręžimo karūna neliesdami apdirbamojo paviršiaus.
 3. Gręžiamos skylės centro žymėjimo linijas sutapdinkite su keturiomis vandens surinkimo žiedo žymomis.
 4. Įsitikinkite, kad gręžimo karūna neliečia apdirbamojo paviršiaus, ir įgręžimo režime jungiklį spauskite iki pusės.
 5. Jeigu gręžiate aukštyn, palaukite, kol gręžimo karūna prisipildys vandens.
  • Taip gręžimo karūna bus aušinama ir apsaugota nuo pažeidimo gręžiant sausai.
 6. Gręžimo karūną lengvai spauskite prie apdirbamojo paviršiaus.
  • Įjungtas gręžimo įrenginys (jungiklis nuspaustas iki pusės) įgręžimo režime sukasi lėtai, kad gręžimo pradžioje būtų išvengta gręžimo karūnos nukrypimo.
 7. Kai tik pajuntate, kad gręžimo karūna medžiagą pjauna tolygiai, jungiklį spauskite iki galo.
  • Kai jungiklis nuspaudžiamas iki galo, gręžimo karūna gali suktis maksimaliu greičiu.
  Spaudimo jėgą pasirinkite tokią, kad gręžimo įrenginys veiktų maksimaliu sukimosi greičiu. Taip pasiekiama ideali gręžimo galia (gręžimo galios indikatorius šviečia žalia spalva). Didesnė spaudimo jėga gręžimo greičio nedidina (gręžimo galios indikatorius šviečia raudona spalva).
  Gręžimo karūną skylėje stumkite tiesiai. Dėl gręžimo karūnos pakreipimo gręžiamoje skylėje gręžimo galia gali sumažėti.
  Nuolat stebėkite, kad vandens srautas būtų tinkamas. Kontrolei naudokite vandens srauto indikatorių.

Gręžimas naudojant gręžimo stovą

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus dėl ištekėjusio vandens! Gręžiant su gręžimo stovu, apsaugos nuo purslų sumontuoti negalima. Todėl su gręžimo stovu gręžiant aukštyn, prietaisas nėra apsaugotas nuo vandens patekimo į jį.
 • Kai naudojate gręžimo stovą, niekada negręžkite aukštyn!
ĮSPĖJIMAS
Nelaimingo atsitikimo pavojus! Pragręžiant sienas ir grindis, gręžimo kernai ar medžiagos skeveldros gali iškristi kitoje pusėje arba nukristi žemyn.
 • Prieš pragręždami sienas ir grindis, apsaugokite kitoje pusėje arba atitinkamai apačioje esančią zoną.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Krintanti deimantinio koloninio gręžimo mašina kelia pavojų.
 • Gręžiant horizontaliai, gręžimo stovas turi būti papildomai apsaugotas grandine.
 1. Jeigu naudojate šlapių atliekų siurblį, nusiurbimo įtaisą prijunkite prie () ir vykdykite veiksmus nuo 1 iki 3, aprašytus skyrelyje apie rankinį gręžimą ().
 2. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą ir įjunkite apsauginę nuotėkio relę (PRCD) (žr. skyrelį apie elektros maitinimo ir vandens prijungimą, ).
 3. Atidarykite vežimėlio fiksatorių.
 4. Sukimo rankena leiskite vežimėlį žemyn, kol vandens surinkimo žiedas vos lies apdirbamąjį paviršių.
 5. Prietaiso jungiklį laikykite nuspaustą, vandens reguliavimo sklende nustatykite norimą vandens kiekį, tada jungiklį vėl paleiskite.
  Vandens padavimas įjungiamas ir atitinkamai išjungiamas automatiškai tuo metu, kai spaudžiamas prietaiso jungiklis. Vandens kiekį vandens reguliavimo sklende galima iš anksto nustatyti prieš gręžiant arba reguliuoti gręžimo metu (minimalus vandens kiekis, kai vandens reguliavimo sklendė uždaryta: maždaug 0,3 l/min).
 6. Prietaisą jungiklio fiksatoriumi nustatykite ilgalaikio veikimo režimui: iki galo spauskite jungiklį ir tada paspauskite jungiklio fiksatoriaus mygtuką.
 7. Sukdami sukimo rankeną, nuleiskite deimantinę gręžimo karūną iki pat apdirbamojo paviršiaus.
 8. Gręžimo pradžioje, kol gręžimo karūna susicentruos, ją spauskite nežymiai, spaudimo jėgą didinkite tik paskui.
 9. Kai tik pajuntate, kad gręžimo karūna susicentravo ir sukasi tolygiai, spaudimo jėgą į apdirbamąjį paviršių padidinkite.
 10. Spaudimo jėgą reguliuokite pagal gręžimo galios indikatorių.
  Spaudimo jėgą pasirinkite tokią, kad prietaisas veiktų maksimaliu sukimosi greičiu; taip pasiekiama ideali gręžimo galia (gręžimo galios indikatorius šviečia žalia spalva). Didesnė spaudimo jėga gręžimo galios nedidina (gręžimo galios indikatorius šviečia raudona spalva).
  Gręždami stebėkite vandens srautą. Kontrolei naudokite vandens srauto indikatorių.

Gręžimas 600 mm ilgio gręžimo karūna

 1. Pirma vykdykite pirminį pragręžimą 300 mm ilgio gręžimo karūna.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Gręžiant 600 mm ilgio gręžimo karūna be pirminio pragręžimo, yra pavojus prietaiso nebesuvaldyti, ir tai gali tapti prietaiso sugadinimo ir žmonių sužalojimo priežastimi.
 • Visada vykdykite pirminį pragręžimą. Atkreipkite dėmesį, kad, prieš tęsiant gręžimą, 600 mm ilgio gręžimo karūną reikia iki pat dugno įleisti į pirminio pragręžimo metu suformuotą griovelį.
 1. Pakeitę gręžimo karūną, kol prietaisas išjungtas, 600 mm ilgio gręžimo karūną įveskite į pirma pragręžtą skylę ir nuleiskite iki jos dugno.
 2. Tęskite gręžimą.

Prietaiso išjungimas

 1. Pasiekę norimą gręžimo gylį arba atitinkamai baigę gręžti kiaurymę, prietaisą išjunkite. Jeigu dirbate su nuspaustu jungiklio fiksatoriumi, spauskite jungiklį, kad fiksatorius atsifiksuotų.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Vandens surinkimo žiedą nuimant nuo apdirbamojo paviršiaus tuo metu, kai gręžimo karūna sukasi, iš gręžimo karūnos gali būti išmestas kernas ar jo dalys. Tai gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Vandens surinkimo žiedą nuo apdirbamojo paviršiaus nuimkite tik kai gręžimo karūna nebesisuka.
 1. Kol gręžimo karūna tebesisuka iš inercijos, ištraukite ją iš gręžiamos skylės.
  • Atleidus prietaiso jungiklį, vandens padavimas išsijungia automatiškai.

Gręžimo karūnos išmontavimas ir ištuštinimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus keičiant įrankius! Naudojamas įrankis įkaista. Briaunos gali būti aštrios.
 • Keisdami įrankį, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Kernas arba jo dalys gal iškristi iš gręžimo karūnos.
 • Užtikrinkite, kad kernas negalėtų nekontroliuojamai iškristi iš gręžimo karūnos. Iš gręžimo karūnos išimkite visas kerno dalis.
 1. Atidarykite įrankio griebtuvą. Tam įrankio griebtuvo fiksatorių traukite aukštyn, kol atsirems.
  Prietaise esančią gręžimo karūną laikykite šiek tiek pakreiptą ašmenimis žemyn, kad iš jos galėtų ištekėti likęs vanduo.
 2. Gręžimo karūną sukite, kol atsirems.
 3. Gręžimo karūną traukite iš įrankio griebtuvo.
 4. Sukdami į šoną, gręžimo karūną atjunkite nuo įrankio griebtuvo ilginimo ašies.
 5. Gręžimo karūną ištraukite iš vandens surinkimo žiedo.
 6. Gręžimo karūną tvirtai laikydami rankomis, iškratykite iš jos kerną. Jeigu kerno gabalai gręžimo karūnoje įstringa, gręžimo karūną pastuksenkite vertikaliai žemyn į kokį nors minkštą daiktą (medieną, plastiką) arba išstumkite kerną plonu strypu (pvz., gylio ribotuvu).
 7. Uždarykite įrankio griebtuvo fiksatorių.

Kerno išėmimas iš gręžiamos skylės

 1. Į gręžiamą skylę lengvai sukdami kiškite kerno laužtuvą, kol atsirems.
  Įsitikinkite, kad kerno laužtuvo (papildomai užsakomas reikmuo) skersmuo sutampa su naudojamos gręžimo karūnos skersmeniu.
 2. Kerno laužtuvą lengvai spausdami iš šono, išlaužkite kerną.
 3. Išlaužtą kerną tuo pačiu kerno laužtuvu ištraukite iš gręžiamos skylės.
 4. Metrine liniuote išmatuokite realų gręžiamos skylės gylį.

Gręžimo šlamo utilizavimas

 1. Gręžimo šlamą surinkite (pvz., šlapių atliekų siurbliu).
 2. Leiskite gręžimo šlamui nusėsti ant dugno, nupilkite vandenį, o kietąją dalį išvežkite į statybinių atliekų saugyklą.
  Koaguliatoriai gali pagreitinti nusodinimo procesą.
 3. Prieš išleisdami likusį gręžimo procese naudotą vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį įpildami rūgštinių neutralizavimo priemonių arba stipriai atskiesdami vandeniu.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai nuvalyti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Įrankių ir metalinių dalių priežiūra
 • Valyti prilipusius nešvarumus.
 • Įrankių ir įrankio griebtuvo paviršius apsaugoti nuo korozijos, retkarčiais patrinant alyvoje suvilgyta šluoste.
 • Įrankio kotas visada turi būti švarus ir šiek tiek pateptas alyva.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų elektrinio įrankio nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Modifikacijose su keičiamu elektros maitinimo kabeliu keisti kabelį leidžiama tik elektros specialistams.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.group

Anglinių šepetėlių keitimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio !
 • Prietaisą techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam ir instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti specialiai instruktuotas apie galimus pavojus.
Anglinius šepetėlius reikia keisti tada, kai įsižiebia signalinė lemputė su veržlinio rakto simboliu.
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite anglinių šepetėlių dangtelius kairėje ir dešinėje variklio pusėse.
 3. Atkreipkite dėmesį, kaip įmontuoti angliniai šepetėliai ir kaip pakloti jų lankstūs laidai. Susidėvėjusius anglinius šepetėlius išimkite iš deimantinio koloninio gręžimo mašinos.
 4. Naujus anglinius šepetėlius įdėkite lygiai taip pat, kaip buvo įdėti senieji šepetėliai.
  Įdėdami stebėkite, kad nepažeistumėte lanksčių signalinių laidų izoliacijos.
 5. Prisukite anglinių šepetėlių dangtelius kairėje ir dešinėje variklio pusėse.
 6. Leiskite angliniams šepetėliams įsidirbti (prisitrinti), mašinai nepertraukiamai veikiant tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
  • Po maždaug 1 eksploatavimo su naujais angliniais šepetėliais minutės signalinė lemputė gęsta.

Vandens stebėjimo langelio valymas

Valydami stebėjimo langelį, užtikrinkite savo darbo vietos švarą. Vykdant valymo darbus, į vandens srauto indikatoriaus vidų neturi patekti jokių nešvarumų.
 1. „Torx“ atsuktuvu TX 15 atsukite abu stebėjimo langelio varžtus.
 2. Stebėjimo langelį pakelkite aukštyn.
 3. Išimkite vandens srauto indikavimo ratuką kartu su ašimi.
 4. Esamus nešvarumus pašalinkite tekančiu vandeniu.
 5. Prieš montuodami patikrinkite, ar nepažeistas stebėjimo langelio sandarinimo tarpiklis, ir, jeigu reikia, pakeiskite.
 6. Įsitikinkite, kad sandarinimo tarpiklis yra tiksliai įdėtas į griovelį. Priešingu atveju, montuojant stebėjimo langelį, tarp plastikinių detalių patekęs sandarinimo tarpiklis gal būti pažeistas ir nebeužtikrinti sandarumo.
 7. Vėl įdėkite vandens srauto indikavimo ratuką su ašimi.
 8. Stebėjimo langelį vėl įspauskite į jo lizdą.
 9. Įsukite ir vėl priveržkite stebėjimo langelio tvirtinimo varžtus „Torx“.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Deimantinio koloninio gręžimo mašina parengta veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius šviečia.
Angliniai šepetėliai beveik pasiekė nusidėvėjimo ribą. Iki deimantinio koloninio gręžimo mašinos automatinio išjungimo liko dar kelios valandos.
 • Artimiausiu metu anglinius šepetėlius pakeiskite.
Pakeisti angliniai šepetėliai turi įsidirbti (prisitrinti).
 • Leiskite angliniams šepetėliams įsidirbti (prisitrinti), mašinai nepertraukiamai veikiant tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
Deimantinio koloninio gręžimo mašina nepasiekia visos galios.
Elektros tinklo sutrikimas – per maža elektros tinklo įtampa.
 • Patikrinkite, ar trikdžių nesukelia kiti vartotojai, prijungti prie elektros tinklo arba, jeigu yra, generatoriaus.
 • Patikrinkite naudojamo ilginimo kabelio ilgį.
Deimantinė gręžimo karūna nesisuka.
Deimantinė gręžimo karūna įstrigo gręžiamoje medžiagoje.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną stumkite tiesiai.
 • Deimantinę gręžimo karūną atlaisvinkite veržliniu raktu: Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Ant deimantinės gręžimo karūnos koto uždėkite tinkamo dydžio veržlinį raktą ir sukdami ją išlaisvinkite.
Gręžimo greitis mažėja.
Pasiektas maksimalus gręžimo gylis.
 • Išimkite kerną ir naudokite ilgesnę gręžimo karūną.
Kernas stringa deimantinėje gręžimo karūnoje.
 • Išimkite kerną.
Įrankio charakteristikos netinka šiai apdirbamajai medžiagai.
 • Pasirinkite deimantinę gręžimo karūną su labiau tinkančiomis charakteristikomis.
Gręžimo šlame daug plieno (atpažįstama iš skaidraus vandens ir metalo drožlių).
 • Pasirinkite deimantinę gręžimo karūną su labiau tinkančiomis charakteristikomis.
Deimantinės gręžimo karūnos defektas.
 • Patikrinkite, ar deimantinė gręžimo karūna nepažeista ir, jei reikia, pakeiskite.
Nusipoliravo deimantinės gręžimo karūnos briaunos.
 • Naudodami galandimo plokštę, deimantinę gręžimo karūną pagaląskite.
Per didelis vandens kiekis.
 • Vandens reguliavimo sklende sumažinkite paduodamo vandens kiekį.
Per mažas vandens kiekis.
 • Patikrinkite vandens padavimą į deimantinę gręžimo karūną arba vandens reguliavimo sklende padidinkite vandens kiekį.
 • Patikrinkite filtruojantį elementą vandens tiekimo žarnos jungtyje.
Kotas nešvarus arba netinkamai užfiksuotas.
 • Kotą nuvalykite ir deimantinę gręžimo karūną įdėkite tinkamai.
Deimantinės gręžimo karūnos negalima įdėti į įrankio griebtuvą.
Kotas arba įrankio griebtuvas nešvarus arba pažeistas.
 • Kotą arba įrankio griebtuvą nuvalykite arba abu pakeiskite.
Įrankio griebtuvo svirtis nevisiškai atidaryta.
 • Svirtį atlenkite, kol atsirems.
Per didelis deimantinės gręžimo karūnos laisvumas.
Koto defektas.
 • Patikrinkite kotą ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Įrankio griebtuvo svirtis neuždaryta.
 • Uždarykite įrankio griebtuvo svirtį.
Nėra vandens srauto.
Užsikimšo filtras arba vandens srauto indikatorius.
 • Filtrą arba vandens srauto indikatorių išimkite ir praskalaukite.
Dirbant iš įrankio griebtuvo teka vanduo.
Kotas arba įrankio griebtuvas nešvarus.
 • Kotą arba įrankio griebtuvą nuvalykite.
Įrankio griebtuvo sandarinimo tarpiklio defektas.
 • Sandarinimo tarpiklį patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.

Deimantinio koloninio gręžimo mašina neparengta veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius nieko nerodo.
Neįjungta PRCD (apsauginė nuotėkio relė).
 • Patikrinkite PRCD veikimą ir ją įjunkite.
Nutrūko elektros maitinimas.
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
 • Patikrinkite kištukines jungtis, elektros maitinimo kabelį, elektros maitinimo grandinę ir elektros tinklo saugiklį.
Variklyje yra vandens.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pastatykite šiltoje sausoje vietoje ir leiskite visiškai išdžiūti.
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius šviečia.
Susidėvėję angliniai šepetėliai.
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius mirksi.
Perkaitęs variklis (pvz., dėl per didelio trynimosi į sienelę ir / arba per didelės spaudimo jėgos).
 • Palaukite kelias minutes, kol variklis atvės, arba, norėdami vėsimo procesą pagreitinti, leiskite deimantinio koloninio gręžimo mašinai suktis tuščiosios eigos greičiu.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną stumkite tiesiai ir / arba sumažinkite spaudimo jėgą.

China RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r51318.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gręžimo šlamo utilizavimas

Gręžimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, jo prieš tai neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative