Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [2 MB]

TE DRS‑Y

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Būtina naudoti respiratorių
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Dirbant avėti apsauginę avalynę

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Dulkių nusiurbimo modulis
  TE DRS‑Y
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio prietaiso esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis prietaisas“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
 • Prieš pradėdami eksploatuoti perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijų ir sisteminių priedų su sauga susijusios informacijos.
 • Modulį naudokite tik kartu su skyriuje Naudojimas pagal paskirtį išvardytais elektriniais įrankiais, priešingu atveju kyla pavojus susižaloti.
 • Prieš nustatydami prietaisą, keisdami priedus ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Prietaisą ir priedus draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus.
 • Dirbdami su prietaisu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Apdirbant medžiaga gali atskilti. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis. Dirbdami su prietaisu, dėvėkite apsauginius akinius, apsauginį šalmą ir klausos apsaugos priemones.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Prieš pradėdami dirbti tikrinkite, kad sumontuotas priedas būtų patikimai pritvirtintas.
 • Siurbti vandenį draudžiama.
 • Modulį draudžiama naudoti sprogioms medžiagoms, karštoms, degančioms arba degioms medžiagoms, agresyvioms dulkėms (pvz., magnio arba aliuminio dulkėms) ir skysčiams (pvz., benzinui, tirpikliams, rūgštims, aušinimo skysčiui ir tepimo medžiagoms) susiurbti.
 • Šlifuojant, pjaustant ir gręžiant kylančiose dulkėse gali būti pavojingų cheminių medžiagų. Štai keli pavyzdžiai: švinas ar dažai švino pagrindu, plytos, betonas ir kiti mūro statiniai, natūralus akmuo ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra silikato, tam tikra mediena, ąžuolas, bukas ir chemiškai apdorota mediena, asbestas arba medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto. Naudodamiesi medžiagų, su kuriomis dirbama, pavojingumo klase, nustatykite poveikį dirbančiajam ir aplink esantiems asmenims. Imkitės būtinų priemonių, užtikrinančių, kad poveikis liktų saugiame lygmenyje, pvz., naudokite dulkių surinkimo sistemą arba dėvėkite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones. Prie bendrųjų priemonių, skirtų poveikiui sumažinti, priskiriama:
 • darbas gerai vėdinamoje srityje,
 • ilgesnio kontakto su dulkėmis vengimas,
 • dulkių nuvedimas nuo veido ir kūno,
 • apsauginių drabužių dėvėjimas ir užterštų vietų nuplovimas vandeniu ir muilu.
 • Konkrečiam naudojimo atvejui naudokite tinkamą, Hilti rekomenduojamą dulkių rinktuvą.
 • Prieš pradėdami dirbti, išsiaiškinkite dirbant kylančių dulkių pavojingumo klasę. Naudokite licencijuotą dulkių rinktuvą, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas.
 • Elektrostatiniams efektams išvengti naudokite antistatinę siurbimo žarną.
 • Atkreipkite dėmesį, kad ant adapterio ir įrankio griebtuvo išorinių paviršių nebūtų alyvos ir tepalų. Jei dulkių modulis montuojamas naudojant alyva ir (arba) tepalu išteptas dalis, dulkių modulis gali nukristi. Nuvalykite šluoste alyvas ir tepalus nuo adapterio ir įrankio griebtuvo išorinių paviršių.
 • Atkreipkite dėmesį, kad modulis per daug neįkaistų. Aukštesnėje nei 80 °C temperatūroje medžiaga pradeda lydytis.
 • Nenaudokite modelio sistemai nešti arba valdyti. Naudokite tam reikalui skirtas elektrinio įrankio rankenas.
 • Eksploatuodami nelaikykite elektrinio įrankio už siurbimo galvutės arba siurbimo vamzdžio.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Adapteris
 2. Pagrindinis siurbimo antgalis su papildoma rankena
 3. Jungiamasis antgalis
 4. Silfonas 12-52
 5. Gylio ribotuvas
 6. Varžtas su žvaigždės formos galvute
 7. Veržlė
 8. Ilga siurbimo galvutė
 9. Vidutinė siurbimo galvutė
 10. Trumpa siurbimo galvutė
 11. Silfonas 68–90 / 290 mm
 12. Siurbimo vamzdis
 13. Silfonas 68–90/550mm
 14. Silfonas 100–150/550mm

Naudojimas pagal paskirtį

Image alternative
Aprašytasis prietaisas yra dulkių nusiurbimo modulis, kuris kaip priedas naudojamas kartu su Hilti kirstukais SDS‑Max ir dulkių rinktuvais.

Tiekiamas komplektas

Pagrindinis siurbimo antgalis, silfonas 68–90/290mm, trumpa siurbimo galvutė, vidutinė siurbimo galvutė, ilga siurbimo galvutė, adapteris, jungiamasis antgalis, silfonas 12-52, gylio ribotuvas, varžtas su žvaigždės formos galvute, veržlė, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių priedų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Silfonas


Silfonas 68‑90/290
Silfonas 68‑90/550
Silfonas 100‑150/550
Silfonas 12‑52
Svoris
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Įrankio tipas
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
Smūginių grąžtų TE‑Y
Įrankio skersmuo
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Įrankio ilgis
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Naudojimas
Gręžimas su smūginio gręžimo karūna
Gręžimas su smūginio gręžimo karūna
Gręžimas su smūginio gręžimo karūna
Smūginis gręžimas

Siurbimo galvutė


Trumpa siurbimo galvutė
Vidutinė siurbimo galvutė
Ilga siurbimo galvutė
Svoris
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Įrankio tipas
Smailus kaltas, plokščias kaltas, rantymo įrankis
Smailus kaltas, plokščias kaltas, rantymo įrankis
Smailus kaltas, plokščias kaltas, rantymo įrankis
Įrankio ilgis
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Naudojimas
Kirtimas kaltu
Kirtimas kaltu
Kirtimas kaltu

Temperatūra

Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Naudojimas

Dulkių nusiurbimo modulio montavimas

Atkreipkite dėmesį, kad funkcijos pasirinkimo jungiklis būtų nustatytas į darbams tinkančią padėtį.
Iš siurbimo galvutės kyšančio įrankio ilgis turi būti ne didesnis nei 145 mm ir ne mažesnis nei 30 mm. Tokiu būdu užtikrinsite optimalų dulkių nusiurbimą.
Leidžiama naudoti tik skyriaus „Naudojimo pagal paskirtį“ paveikslėlyje pavaizduotus smailius kaltus, plokščius kaltus, rantymo įrankius, smūginio gręžimo karūnas bei smūginius grąžtus.
Atkreipkite dėmesį, kad montuojant į elektrinį įrankį nebūtų įstatytas joks keičiamasis įrankis.
Image alternative
 1. Atlaisvinkite sumontuotą elektrinio įrankio papildoma rankeną.
 2. Papildomą rankeną nuimkite.
 3. Pasirinkite tinkamą siurbimo sistemos sudėtį pagal skyriaus „Naudojimas pagal paskirtį“ paveikslėlį ir montuokite dalis ir papildomą rankeną ant pagrindinio siurbimo antgalio.
 4. Sumontuotą sistemą su papildoma rankena per įrankio griebtuvą stumkite iki reduktoriaus kakliuko / papildomos rankenos padėties.
 5. Pagrindinį siurbimo antgalį ir papildomą rankeną pasukite į norimą padėtį.
 6. Papildomą rankeną nejudamai užfiksuokite ją priverždami.
 7. Įrankį įstatykite į įrankio griebtuvą.
  Laikykitės elektrinio įrankio naudojimo instrukcijos.
 8. Dulkių rinktuvą sujunkite su dulkių moduliu.
  Prieš smūginį gręžimą atlikite toliau išvardytus darbo veiksmus.
 1. Silfono ilgį nustatykite tokį, kad grąžto viršūnė išlįstų maždaug 15 mm.
 2. Įstatykite gylio ribotuvą.
 3. Gylio ribotuvą nustatykite pagal norimą gręžimo gylį.
 4. Gylio ribotuvą apsaugokite nuo slydimo varžtu su žvaigždės formos galvute.

Dulkių nusiurbimo modulio išmontavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl keičiamojo įrankio! Keičiamasis įrankis gali būti karštas arba turėti aštrias briaunas.
 • Keisdami keičiamąjį įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Dulkių rinktuvą atjunkite nuo dulkių modulio.
 2. Keičiamąjį įrankį išimkite iš griebtuvo.
 3. Atlaisvinkite papildomos rankenos laikiklį ją pasukdami.
 4. Traukdami pirmyn, dulkių modulį nuimkite nuo elektrinio įrankio.
 5. Papildomą rankeną išmontuokite nuo dulkių modulio.
 6. Papildomą rankeną sumontuokite ant elektrinio įrankio.
 7. Papildomą rankeną užfiksuokite ją sukdami.

Naudojimas

Atkreipkite dėmesį, kad funkcijos pasirinkimo jungiklis būtų nustatytas į darbui tinkančią padėtį.
Laikykitės dulkių rinktuvo naudojimo instrukcijos. Reguliariai ištuštinkite dulkių rinktuvą.
 1. Prijunkite ir įjunkite dulkių rinktuvą.
 2. Įjunkite elektrinį įrankį.

Priežiūra ir einamasis remontas

Modulio priežiūra

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Nenaudokite jokių alyvų, tepalų arba valymo priemonių.
Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 1. Nuvalykite prilipusius nešvarumus ir patikrinkite, ar pagrindinio siurbimo antgalio įsiurbimo anga nėra užsikimšusi dulkių likučiais.
 2. Modulį reguliariai valykite šaltu vandeniu.
  Prieš kitą naudojimą modulis turi būti visiškai išdžiuvęs, kad neprikibtų dulkių.
 3. Nuo adapterio vidinių pusių reguliariai nuvalykite tepalą ir dulkių likučius.

Einamasis remontas

 • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos išorinės prietaiso ir jo reikmenų dalys ir ar visi valdymo elementai veikia nepriekaištingai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba jo valdymo elementai veikia netinkamai.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Aplinkoje per daug dulkių.
Dulkių rinktuvas pilnas.
 • Ištuštinkite dulkių rinktuvą.
Siurbimo galvutė ir (arba) silfonas susidėvėję arba sugedę.
 • Pakeisti siurbimo galvutę ir (arba) silfoną.
Užsikimšo nusiurbimo kanalas.
 • Išvalykite nusiurbimo kanalą.
Laisvi įrankių ilgiai didesni nei 145 mm.
 • Naudokite trumpesnį keičiamąjį įrankį arba ilgesnę siurbimo galvutę.
Netinkamai sumontuota dulkių rinktuvo siurbimo žarna.
 • Dulkių rinktuvo siurbimo žarną iki galo įkiškite į pagrindinį siurbimo antgalį.
Gręžimo kerno likučiai užkimšo nusiurbimo angas.
 • Pašalinkite kerną ir gręžimo šlamą.
Per didelis atstumas tarp smūginio gręžimo karūnos ir siurbimo vamzdžio.
 • Naudokite tik Hilti smūginio gręžimo karūnas.
Dulkių modulis krinta
Dulkių nusiurbimo modulis netinkamai sumontuotas.
 • Dulkių modulį sumontuokite laikydamiesi naudojimo instrukcijos nurodymų. Pagrindinis siurbimo antgalis turi būti sumontuotas numatytoje padėtyje.
Pagrindinis siurbimo antgalis ir / arba prietaiso kaklelis yra ištepti alyva ar tepalu.
 • Alyvą ar tepalą nuvalykite šluoste nuo pagrindinio siurbimo antgalio ir prietaiso kaklelio išorinio paviršiaus.
Papildoma rankena nepriveržta.
 • Priveržkite papildomą rankeną.
Papildoma rankena sulūžo.
 • Pakeiskite papildomą rankeną.
Adapteris nesumontuotas.
 • Sumontuokite adapterį.
Dulkių modulio negalima išmontuoti.
Papildomos rankenos užspaudimo juosta nepakankamai atlaisvinta
 • Toliau atlaisvinkite papildomą rankeną, kad toliau atlaisvintumėte užspaudimo juostą.
Pastovus dulkių rinktuvo garsinis signalas.
Nusidėvėjo silfono iškyšos.
 • Pakeiskite silfoną.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Image alternative
Daugiau informacijos apie valdymą, techniką, aplinką ir perdirbimą rasite šiuo adresu: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Šią sąsają, kaip QR kodą, taip pat rasite naudojimo instrukcijos gale.