Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami šie simboliai:
Image alternative Gręžimas smūgiuojant (smūginis gręžimas)
Image alternative Kirtimas kaltu
Image alternative Kalto padėties nustatymas
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Skersmuo
Image alternative Kintamoji srovė
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kombinuotasis perforatorius
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Karta
  03
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais gręžtuvais

Saugos nurodymai visiems darbams
 • Vykdydami smūginio gręžimo darbus, užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Naudokite papildomą rankeną. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis arba varžtai gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
Saugos nurodymai dėl ilgų grąžtų naudojimo
 • Jokiu būdu nedirbkite su didesniu sukimosi greičiu, negu nurodytas maksimalus leistinas konkretaus grąžto sukimosi greitis. Jeigu, neturėdamas kontakto su ruošiniu, grąžtas gali laisvai suktis, jis gali šiek tiek sulinkti ir sužaloti.
 • Gręžti visada pradėkite nedideliu sukimosi greičiu ir tik tada, kai grąžtas jau liečia ruošinį. Jeigu, neturėdamas kontakto su ruošiniu, grąžtas gali laisvai suktis, jis gali šiek tiek sulinkti ir sužaloti.
 • Grąžtą spauskite tik išilgine kryptimi, tačiau spaudimas neturi būti per didelis. Grąžtai gali sulinkti ir dėl to lūžti arba tapti nebevaldomi ir sužaloti.
Saugos nurodymai dėl maišymo strypo gardelių ir plaktuvų naudojimo
 • Elektrinį įrankį įjunkite ir išjunkite tik tada, kai maišymo strypo gardelė yra maišomojoje medžiagoje. Priešingu atveju yra pavojus prarasti valdymo kontrolę ir dėl to susižaloti.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su perforatoriumi

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Vykdydami sienų ar grindų pragręžimo ar pramušimo kiaurai darbus, apsaugokite kitoje pusėje esančią zoną. Gręžimo kernai ar medžiagos skeveldros gali iškristi arba nukristi ir sužaloti kitus žmones.
 • Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už rankenų. Rankenos visada turi būti sausos ir švarios.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, prietaisą laikykite paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis – susižalojimo pavojus!
 • Dirbdami su prietaisu, užsidėkite tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, lengvą respiratorių ir mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Apsaugines pirštines mūvėkite ir keisdami įrankį. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Dirbdami užsidėkite akių apsaugos priemonę. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Įrankiui užsiblokavus, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite. Prietaisas gali pakrypti į šoną.
 • Prieš elektrinį įrankį padėdami, palaukite, kol jis visiškai sustos.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Nuo dulkių saugantis gaubtelis
 2. Įrankio griebtuvas
 3. Įrankio atfiksavimas
 4. Funkcijos pasirinkimo jungiklis
 5. Valdymo jungiklio fiksatorius
 6. Valdymo jungiklis
 7. Rankena
 8. Techninės priežiūros indikatorius
 9. Pusės galios indikatorius (tik ATC variante)
 10. Pusės galios mygtukas (tik ATC variante)
 11. Elektros maitinimo kabelis
 12. Šoninė rankena

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra iš elektros tinklo maitinamas kombinuotasis perforatorius su pneumatiniu smūginiu mechanizmu. Jis yra skirtas betono, mūro, medienos ir metalo gręžimo darbams. Prietaisą taip pat galima naudoti lengviems ir vidutinio sunkumo mūro kirtimo ir papildomiems betono apdailos darbams.

Esant apibrėžtoms sąlygoms, prietaisas tinka ir medžiagoms maišyti.
 • Su prietaisu dirbkite tik įjungę jį į elektros tinklą, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas prietaiso firminėje duomenų lentelėje.

Papildomai užsakoma AVR

Prietaise gali būti įrengta papildomai užsakoma Active Vibration Reduction (AVR) sistema, kuri stipriai mažina vibracijas.

ATC

Prietaise įrengta elektroninė greitojo išjungimo sistema ATC (Active Torque Control).
Keičiamajam įrankiui užsiblokavus ar įstrigus, prietaisas staiga pradeda nekontroliuojamai suktis priešinga kryptimi. ATC atpažįsta šį staigų sukamąjį judesį ir prietaisą tuojau pat išjungia.
Kad tinkamai vykdytų savo funkcijas, prietaisas turi galėti suktis.
Suveikus greitojo išjungimo sistemai, prietaisą įjungsite tik valdymo jungiklį trumpam atleisdami ir vėl paspausdami.

Techninės priežiūros indikatorius

Prietaise yra įrengtas techninės priežiūros indikatorius su šviesos signalu.

Techninės priežiūros indikatoriaus būklė

Būsena
Reikšmė
Techninės priežiūros indikatorius šviečia raudona spalva.
Laikas vykdyti techninės priežiūros darbus.
Techninės priežiūros indikatorius mirksi raudona spalva.
Kombinuotąjį perforatorių pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Tiekiamas komplektas

Kombinuotasis perforatorius, šoninė rankena, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Techniniai duomenys

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir / arba nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Svoris pagal EPTA-Procedure 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Smūgio energija pagal EPTA-Procedure 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Smūginių grąžtų Ø
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Medienos grąžtų Ø
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Metalo grąžtų Ø
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Garso stiprumo lygis (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Betono smūginis gręžimas (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Kirtimas kaltu (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Naudojimas

Šoninės rankenos montavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Yra grėsmė kombinuotojo perforatoriaus nebesuvaldyti.
 • Įsitikinkite, kad šoninė rankena tinkamai sumontuota ir tvarkingai pritvirtinta. Įsitikinkite, kad užspaudimo juosta yra atitinkamame prietaiso griovelyje.
Image alternative
 • Sumontuokite šoninę rankeną.

Keičiamojo įrankio įdėjimas / išėmimas

Naudojant netinkamą tirštąjį tepalą, yra pavojus prietaisą pažeisti. Naudokite tik originalų Hilti tirštąjį tepalą.
Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar įrankis nėra pažeistas ir netolygiai nusidėvėjęs; jeigu reikia, jį pakeiskite.
Image alternative
 • Įdėkite / išimkite įrankį.

Gręžimas be smūgiavimo

Gręžti be smūgiavimo galima įrankiais, turinčiais specialų kotą. Tokių įrankių yra Hilti įrankių asortimente ir juos galima įsigyti.
Pavyzdžiui, medienos arba metalo grąžtą su cilindriniu kotu galima įtvirtinti greitojo fiksavimo griebtuve ir gręžti be smūgiavimo.
Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ Image alternative.

Maišymas

Maišymo įrankį naudokite tik su greitojo fiksavimo griebtuvu.
Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative ir maišymo įrankį įstatykite į greitojo fiksavimo griebtuvą.

Galios nustatymas

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Galią nustatyti galima tik tada, kai įjungtas darbo režimas.
Norėdami nustatyti pusę galios, spauskite mygtuką „Pusė galios“. Apie sumažintą galią informuos įsižiebęs galios indikatorius. Mygtuką „Pusė galios“ paspaudus dar kartą, prietaisas vėl persijungs į visą galią ir galios indikatorius užges.
Kombinuotąjį perforatorių išjungus ir vėl įjungus, taip pat nusistato visa galia.
 • Nustatykite galią.

Gręžimas smūgiuojant (smūginis gręžimas)

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ Image alternative.

Kalto padėties nustatymas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Kirtimo kaltu krypties valdymo kontrolės praradimas.
 • Nedirbkite, kai funkcijos pasirinkimo jungiklis yra padėtyje „Kalto padėties nustatymas“. Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ taip, kad užsifiksuotų.
Kaltą galima fiksuoti 24-iose padėtyse (15° žingsniu). Todėl plokščiuoju ir profiliniu kaltu visada galima dirbti pasirinkus atitinkamą optimalią darbinę padėtį.
Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Kalto padėties nustatymas“ Image alternative.

Kirtimas kaltu

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Kirtimas kaltu“ Image alternative.

Valdymo jungiklio fiksatorius

Į kirtimo kaltu režimą nustatytą valdymo jungiklį galite užfiksuoti.
 • Spauskite valdymo jungiklio fiksatorių.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Transportavimas ir sandėliavimas

 • Elektrinio prietaiso netransportuoti su sumontuotu įrankiu.
 • Elektrinį prietaisą laikyti / sandėliuoti tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Prietaisą laikyti sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo arba sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas nėra pažeistas.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų paieška

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Kombinuotasis perforatorius neįsijungia.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
Generatorius veikia budėjimo režimu (Sleep Mode).
 • Apkraukite generatorių antruoju energijos vartotoju (pvz., statybiniu šviestuvu). Paskui prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Dingus įtampai elektros tinkle, yra suaktyvintas elektroninis paleidimo blokatorius.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Sudilo angliniai šepetėliai.
 • Prietaisą duokite patikrinti elektrikui; jeigu reikia, jis pakeis anglinius šepetėlius.
Prietaisas nesmūgiuoja.
Prietaisas per šaltas.
 • Kombinuotąjį perforatorių padėkite ant grindų ir leiskite veikti tuščiąja eiga. Jeigu reikia, pakartokite, kol smūginis mechanizmas pradės veikti.
Kombinuotasis perforatorius veikia ne visa galia.
Per ilgas ilginimo kabelis ir / arba per mažas jo laidų skerspjūvio plotas.
 • Naudokite reikiamo ilgio ir / arba pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.
Ne iki galo nuspaustas valdymo jungiklis.
 • Valdymo jungiklį spauskite iki galo.
Elektros tinkle yra per žema įtampa.
 • Prijunkite prietaisą prie kito maitinimo tinklo.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Įjungtas pusės galios mygtukas.
 • Paspauskite pusės galios mygtuką.
Grąžtas nesisuka.
Funkcijos pasirinkimo jungiklis neužfiksuotas arba yra padėtyje „Kirtimas kaltu“ Image alternative ar „Kalto padėties nustatymas“ Image alternative.
 • Kai prietaisas išjungtas, funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ Image alternative.
Grąžto neįmanoma ištraukti iš griebtuvo.
Įrankio griebtuvas ne iki galo patrauktas atgal.
 • Įrankio fiksatorių patraukti atgal, kol atsirems, ir išimti įrankį.
Netinkamai sumontuota šoninė rankena.
 • Šoninę rankeną atlaisvinkite ir sumontuokite tinkamai, t. y. taip, kad užspaudimo juosta ir šoninė rankena užsifiksuotų griovelyje.
Techninės priežiūros indikatorius mirksi raudona spalva.
Prietaisas sugedo.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Techninės priežiūros indikatorius šviečia raudona spalva.
Sudilo angliniai šepetėliai.
 • Prietaisą duokite patikrinti elektrikui; jeigu reikia, jis pakeis anglinius šepetėlius.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šias nuorodas: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) ir qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative