Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

PD-I

Lietuvių

Dokumentų duomenys

Sutartiniai ženklai

Įspėjantieji ženklai

Naudojami šie įspėjantieji ženklai:
Image alternative PAVOJUS! Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
Image alternative ĮSPĖJIMAS! Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra sunkaus kūno sužalojimo ar žūties grėsmė.
Image alternative ATSARGIAI! Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Simboliai

Naudojami šie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Įjungimo / išjungimo mygtukas
Image alternative Matavimo mygtukas
Image alternative Meniu mygtukas
Image alternative Trynimo mygtukas („Clear“)
Image alternative Mygtukas su rodykle dešinėn
Image alternative Mygtukas su rodykle kairėn

Tipografinis akcentavimas

Šioje instrukcijoje svarbūs teksto fragmentai yra paryškinti tokiais tipografiniais akcentais:
1
Šiais skaitmenimis žymimos nuorodos į atitinkamas iliustracijas.

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
 • Laikykitės išsamių nurodymų, pateiktų ant prietaiso, jo naudojimo instrukcijoje , taip pat jos papildymuose ir atnaujinimuose, kuriuos rasite tinklalapyje www.hilti.com .
 • Šią naudojimo instrukciją visuomet laikykite kartu su prietaisu.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
Prietaiso duomenys
Lazerinis atstumų matavimo prietaisas
PD-I
Karta
01
Serijos Nr.

Ant prietaiso esanti informacija apie lazerį

Informacija apie lazerį
Informacija apie lazerį
Image alternative 2 lazerio klasė pagal normas IEC60825-1/EN60825-1:2007 ir atitinkamai CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative 2 lazerio klasė. Nežiūrėti į spindulį. Spindulio nenukreipti į kitus asmenis ar sritis, kuriose gali būti kitų žmonių, nesusijusių su matavimais lazeriu.
Image alternative Atliekas grąžinti antriniam perdirbimui.

Sauga

Saugos nurodymai

Pagrindinė informacija apie saugų darbą

Būtina griežtai laikytis ne tik darbo saugos taisyklių, pateiktų šios naudojimo instrukcijos atskiruose skyriuose, bet ir toliau nurodytų taisyklių. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
 • Dirbdami su prietaisu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Prietaisą netinkamai uždarius, į aplinką gali prasiskverbti lazerio spindulys, kurio parametrų reikšmės viršija nurodytas 2 klasei. Prietaisą remontuokite tik Hilti techninės priežiūros centre.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai.
 • Matuojant pro stiklą ar kitus objektus, rezultatas gali būti iškreiptas.
 • Kai matavimo sąlygos greitai keičiasi, pvz., matavimo spindulį kertant žmonėms, matavimo rezultatas gali būti iškreiptas.
 • Nenukreipkite prietaiso į saulę ar kitus stiprius šviesos šaltinius.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • Atkreipkite dėmesį į naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją dėl prietaiso naudojimo, techninės ir kitokios priežiūros ir remonto.

Bendrosios saugos priemonės

 • Prieš naudodami, atidžiai apžiūrėkite, ar prietaisas nėra pažeistas. Aptikę pažeidimų, prietaisą atiduokite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.
 • Nors prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, su juo, kaip ir su kitais matavimo prietaisais, elkitės atsargiai.
 • Nenaudojami prietaisai turi būti saugomi sausoje, aukščiau pakeltoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Prietaisas nėra skirtas vaikams.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.

Tinkamas darbo vietų įrengimas

 • Dirbdami ant kopėčių, venkite nenormalios kūno padėties. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.
 • Aptverkite matavimo vietą ir, naudodami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad spindulys nebūtų nukreiptas į kitus asmenis ar į Jus patį.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.
 • Prietaisą naudokite tik esant nurodytoms eksploatavimo sąlygoms.
 • Norint išvengti klaidingų matavimų, lazerio spindulio išėjimo langelis visada turi būti švarus.
 • Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.

Saugus darbas su lazeriniais prietaisais

 • Eksploatuoti 2 lazerių klasės / Class II prietaisus leidžiama tik apmokytiems asmenims.
 • Lazerio spinduliai neturi būti akių lygyje.
 • Turi būti imamasi atsargumo priemonių, užtikrinančių, kad lazerio spindulys netyčia nekris ant paviršių, galinčių jį atspindėti lyg veidrodis.
 • Reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad žmonės negalėtų pažvelgti tiesiai į lazerio šviesos šaltinį.
 • Lazerio spindulys neturi išeiti į nekontroliuojamas sritis.
 • Kai lazerio nenaudojate, išjunkite.
 • Nenaudojamus lazerinius prietaisus laikykite neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas atitinka griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali atmesti galimybės, kad stiprus elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Tokiais arba kitais keliančiais abejonių atvejais reikia atlikti kontrolinius matavimus. Hilti taip pat negali garantuoti, kad prietaisas netrikdys kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacijos įrenginių) veikimo. Prietaisas atitinka A klasę; negalima eliminuoti trukdžių gyvenamojoje zonoje.
Tik Korėjai: šis lazerinis atstumų matavimo prietaisas tinka eksploatuoti gamybinėse patalpose egzistuojančių elektromagnetinių laukų sąlygomis ir pats skleidžia tokius laukus (A klasė pagal EN 55011). Naudotojas turi tai įvertinti ir nenaudoti lazerinio atstumų matavimo prietaiso gyvenamosiose patalpose.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Galiniai atraminiai paviršiai
 2. Galinės atramos šviesos diodų indikatorius
 3. Mygtukas su rodykle kairėn
 4. Meniu mygtukas
 5. Matavimo mygtukas
 6. Grafinis indikatorius
 7. Priekinės atramos šviesos diodų indikatorius
 8. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 9. Mygtukas su rodykle dešinėn
 10. Rankinio dirželio laikiklis
 11. Trynimo mygtukas („Clear“)
 12. ¹/₄ colio srieginė anga
 13. Matavimo smaigas
 14. Lazerio spindulio išėjimas ir lazerio imtuvo lęšis
 15. ¹/₄ colio srieginė anga

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra lazerinis atstumų matavimo prietaisas. Jis yra skirtas ir pavieniam, ir nuolatiniam atstumų matavimui.

Atstumus galima matuoti iki visų nejudančių objektų, t. y. betoninių, akmeninių, medinių, plastikinių, popierinių ir pan. daiktų. Negalima matuoti atstumų iki prizmių ar kitų stipriai atspindinčių objektų paviršių, nes jie gali iškreipti matavimo rezultatus.
Prietaisui maitinti yra naudojami AAA tipo maitinimo elementai.

Ekrano indikacijų paaiškinimas

Pagrindinis meniu
Image alternative Tūrio matavimas
Image alternative Stačiakampio ploto matavimas
Image alternative Žymėjimo funkcijos pasirinkimas
Image alternative Ploto ir tūrio matavimas
Image alternative Specialiųjų funkcijų pasirinkimas
Image alternative Trapecijos funkcijos pasirinkimas
Image alternative Pitagoro funkcijos pasirinkimas
Image alternative Nustatymu pasirinkimas
Horizontaliems ir įstrižiems atstumams, reikalingas bent vienas status kampas.
Image alternative Netiesioginių matavimų pasirinkimas
Matavimams ant nejudančių objektų, pvz., sienų, nereikalingi jokie apibrėžti kampai.
Visuotinai galiojantys simboliai
Image alternative Maitinimo elementų įkrovos lygis
Image alternative Matavimo strypas (toliau tekste „matavimo smaigas“) neatlenktas
Image alternative Matavimo strypas atlenktas
Image alternative Matavimas
Image alternative Atstumų sumavimas
Image alternative Atstumų minusavimas
Image alternative Pasirinkta
Image alternative Nepasirinkta
Image alternative Matavimo laiko pasirinkimas
Image alternative Mikrokalkuliatoriaus pasirinkimas
Ploto ir tūrio matavimo submeniu
Image alternative Stačiakampio ploto matavimas
Image alternative Trikampio ploto matavimas
Image alternative Tūrio matavimas
Image alternative Cilindro tūrio matavimas
Specialiųjų funkcijų submeniu
Image alternative Automatinio šviesumo jutiklio pasirinkimas
Image alternative Funkcijos „Min/Max Delta“ pasirinkimas
Image alternative Žymėjimo funkcijos pasirinkimas
Image alternative Dažymo ploto nustatymas
Image alternative Laikmačio pasirinkimas
Image alternative Poslinkio funkcijos pasirinkimas
Image alternative Duomenų atminties įrenginio pasirinkimas
Trapecijos funkcijos submeniu
Image alternative 3 atstumų matavimas
Image alternative 2 atstumų, 1 kampo matavimas
Pitagoro funkcijos submeniu
Image alternative Paprasta Pitagoro funkcija
Image alternative Dviguba Pitagoro funkcija
Image alternative Sudėtinė Pitagoro funkcija
Nustatymų submeniu
Image alternative Matavimo vienetas. Matavimo vieneto pasirinkimas:Image alternativemetras Image alternativecentimetras Image alternativemilimetras
Image alternative Matavimo bazės. Matavimo bazės pasirinkimas: Image alternativepriekinė briauna Image alternativesrieginė anga užpakalinėje pusėje Image alternativesrieginė anga apatinėje pusėje
Image alternative Kampo matavimo vienetas. Kampo matavimo vieneto pasirinkimas: Image alternativenuolydis procentais Image alternativemetriniai matavimo vienetai Image alternativebritų standarto matavimo vienetai Image alternativenuolydis kampiniais laipsniais
Image alternative Eksperto režimo pasirinkimas
Image alternative Parankinių sąrašo keitimas
Image alternative Mastelio suaktyvinimas
Image alternative Garsinio signalo įjungimas / išjungimas
Image alternative Nuolatinio lazerio įjungimo pasirinkimas
Image alternative Pasvirimo indikacijos pasirinkimas
Image alternative Pasvirimo jutiklio kalibravimo vykdymas
Image alternative Informacijos apie prietaisą rodymas
Image alternative Gamyklinių nustatymų atkūrimas
Netiesioginių matavimų submeniu
Image alternative Netiesioginio horizontalaus atstumo matavimas
Image alternative Netiesioginio vertikalaus atstumo matavimas
Image alternative Matavimų ant lubų vykdymas

Tiekiamas komplektas

Lazerinis atstumų matavimo prietaisas, 2 maitinimo elementai, naudojimo instrukcija, gamintojo sertifikatas.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.com .

Techniniai duomenys

Veikimo trukmė
Patalpos temperatūroje: maždaug 5000 matavimų
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Atstumų matavimo tikslumas (2σ, standartinė paklaida)
±1,0 mm
Pasvirimo matavimo tikslumas (2σ, standartinė paklaida)
±0,2°
Svoris (su maitinimo elementais / akumuliatoriais)
165 g
(5,8 oz)
Laikymo temperatūra
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Lazerio klasė pagal EN 60825-1:2007
2 lazerio klasė
Apsaugos klasė pagal IEC 60529
IP 65
Maitinimo šaltinis
1,5 V

Naudojimas

Pagrindinės funkcijos

Normą funkciją pasirinkite naviguodami mygtukais su rodyklėmis kairėn ir dešinėn.
 • Norėdami pasirinkti funkciją, visada spauskite matavimo mygtuką.

Maitinimo elementų įdėjimas

Atkreipkite dėmesį į maitinimo elementų poliškumą. Maitinimo elementus keiskite tik poromis. Pažeistų maitinimo elementų nenaudokite.
Image alternative
 • Atlenkite maitinimo elementų dėklo dangtelį ir įdėkite maitinimo elementus.

Lazerinio atstumų matavimo prietaiso įjungimas ir išjungimas

 1. Išjungtą prietaisą įjungsite spausdami įjungimo / išjungimo arba matavimo mygtuką.
 2. Įjungtą prietaisą išjungsite spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

Matavimas naudojant matavimo smaigą

Image alternative
 1. Matavimo smaigą atlenkite 90° kampu. Dabar matavimo smaigą galima naudoti kaip atramą.
  Matavimo smaigas padeda prietaisą suorientuoti tuo metu, kai taikomasi į pastovią poziciją. Pirmiausia tai būna vykdant netiesioginius, trapecijos ir Pitagoro funkcijos matavimus, kadangi jų rezultatai remiasi vertinimo būdu gautomis reikšmėmis.
  Matavimams nepasiekiamose vietose naudokite matavimo ilgintuvą PDA 72. Matavimo ilgintuvą prietaisas atpažįsta automatiškai. Ekrane gali atsirasti patvirtinimo langelis.
 1. Matavimo smaigą atlenkite 180° kampu. Prietaisas automatiškai perjungia matavimo bazę (atskaitos tašką).

Matavimas su taikiniu

Image alternative
 1. Taikinį atstumams matuoti naudokite esant šioms nepalankioms sąlygoms:
  • Dėl paviršiaus specifikos siena neatspindi signalo.
  • Matavimo taškas nėra ant paviršiaus.
  • Atstumas, kurį reikia išmatuoti, yra labai didelis.
  • Nepalankus apšviestumas (stipri saulė).
 2. Matuodami su taikiniu, prie išmatuoto atstumo pridėkite 1,2 mm.

Pavienių matavimų vykdymas

 1. Norėdami suaktyvinti lazerio spindulį, trumpai spustelėkite matavimo mygtuką.
 2. Lazerio spindulį laikykite ant tikslo (norimo matuoti taško ant objekto).
 3. Trumpai spustelėję mygtuką, atlikite matavimą.
  • Išmatuotasis atstumas rodomas apatinėje ekrano eilutėje.
  • Ankstesnio matavimo rezultatas rodomas viršutinėje ekrano eilutėje.
 4. Norėdami atlikti kitą matavimą, lazerio spindulį laikykite ant tikslo ir vėl spauskite matavimo mygtuką.

Nuolatinio matavimo vykdymas

Vykdant nuolatinį matavimą, per sekundę išmatuojama ir parodoma 6–10 matavimo duomenų. Lazerinį atstumų matavimo prietaisą galima tol artinti prie objekto, kol bus pasiektas norimas atstumas.
 1. 2 sekundes laikykite paspaustą matavimo mygtuką .
  • Jeigu yra įjungtas garsinis signalas, jis nuskambės.
 2. Lazerinį atstumų matavimo prietaisą artinkite prie objekto arba tolinkite nuo jo tol, kol bus pasiektas norimas atstumas.
 3. Trumpai spustelėkite matavimo mygtuką.
  • Išmatuotasis atstumas rodomas apatinėje ekrano eilutėje.
  • Ankstesnio matavimo rezultatas rodomas viršutinėje ekrano eilutėje.

Tūrio matavimas

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 3. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.

Stačiakampio ploto matavimas

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą, reikalingą patalpos pločiui išmatuoti, ir spauskite matavimo mygtuką.
 2. Nukreipkite prietaisą į tikslą, reikalingą patalpos ilgiui išmatuoti, ir spauskite matavimo mygtuką.

Žymėjimo funkcija

 1. Rankiniu būdu įveskite atstumą. Tam mygtukais su rodyklėmis kairėn ir dešinėn pasirinkite klaviatūros simbolį ir patvirtinkite matavimo mygtuku.
 2. Pasirinkite atitinkamus skaitmenis ir patvirtinkite matavimo mygtuku.
 3. Norėdami patvirtinti reikšmę, apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite varnelės simbolį.
 4. Pasirinkite vėliavėlės simbolį.
  • Jūsų pasirinktas atstumas dabar bus rodomas tarp dviejų vėliavėlių.
 5. Norėdami pradėti matavimą, spauskite matavimo mygtuką.
  • Rodyklės ekrane rodo, kuria kryptimi turite stumti prietaisą. Kai ieškomas atstumas pasiektas, virš atstumo ir po juo atsiranda juodos rodyklės.
 6. Kad atstumą padidintumėte kelis kartus, judėkite su prietaisu toliau. Dešinėje pusėje indikuojama, kiek kartų šį atstumą atmatavote.
 7. Norėdami baigti matavimą, spauskite matavimo mygtuką.
  Pasiekus žymėtiną atstumą, esamas atraminis taškas indikatoriuje išryškinamas.
  Vietoje rankinio įvedimo reikalingas atstumas gali būti ir išmatuotas. Tam pasirinkite pavienio matavimo simbolį ir patvirtinkite matavimo mygtuku.

Specialiosios funkcijos

Automatinio šviesumo jutiklis

 • Specialiųjų funkcijų meniu pasirinkite automatinio šviesumo jutiklio simbolį.
  Per automatinio šviesumo jutiklį tamsioje aplinkoje ekrano apšvietimas reguliuojamas automatiškai. Taip taupoma maitinimo elementų energija.

Funkcija „Min/Max Delta“

 1. Specialiųjų funkcijų meniu pasirinkite funkcijos „Min/Max Delta“ simbolį.
 2. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 3. Norėdami baigti matavimą, spauskite matavimo mygtuką.
  • Paskutiniai išmatuoti atstumai rodomi rezultatų eilutėje.

Dažymo plotas

 1. Prietaisą nukreipkite į tikslą, reikalingą pirmajam patalpos ilgiui išmatuoti, ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Matavimo rezultatas bus įsimintas kaip tarpinis rezultatas.
 2. Prietaisą nukreipkite į tikslą, reikalingą sekančiam patalpos ilgiui išmatuoti, ir, spausdami matavimo mygtuką, atlikite matavimą.
  • Antrasis matavimo rezultatas rodomas tarpinių rezultatų lentelėje. Storai užrašytas tarpinis rezultatas yra išmatuotų patalpos ilgių suma.
 3. Šią operaciją kartokite, kol išmatuosite visus patalpos ilgius.
 4. Spauskite mygtuką su rodykle dešinėn ir pereikite prie patalpos aukščio matavimo, tada patvirtinkite matavimo mygtuku.
 5. Prietaisą nukreipkite į tikslą, reikalingą patalpos aukščiui išmatuoti, ir atlikite matavimą.
  • Patalpos aukštis bus išmatuotas ir parodytas tarpinių rezultatų eilutėje. Dažymo plotas bus nedelsiant apskaičiuotas ir parodytas rezultatų eilutėje.

Laikmatis

 1. Specialiųjų funkcijų meniu pasirinkite laikmačio simbolį.
 2. Laikmatyje nustatykite 2, 5 arba 10 sekundžių ir patvirtinkite matavimo mygtuku.
 3. Pasirinkite matavimo simbolį ir atlikite uždelstą matavimą.

Duomenų atminties įrenginys

 1. Specialiųjų funkcijų meniu pasirinkite duomenų atminties įrenginio simbolį.
  Prietaisas gali įsiminti iki 30 rodmenų, įskaitant grafinius simbolius. Kai, duomenų atminties įrenginiui įsiminus 30 rodmenų, į jį įvedama nauja reikšmė, tuomet seniausia atmintyje esanti informacija automatiškai ištrinama.
 2. Norėdami ištrinti visą duomenų atminties įrenginio turinį, ekrane esant atminties įrenginio simboliui, C mygtuką spauskite maždaug 2 sekundes.

Trapecijos funkcija

Trapecijos funkcija (3 atstumai)

 1. Trapecijos funkcijos meniu pasirinkite trapecijos funkcijos 3 atstumams simbolį.
 2. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Išmatavus pirmąjį atstumą, ekrane grafinė indikacija automatiškai nurodo vykdyti sekantį matavimą.
 3. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 4. Nukreipkite prietaisą į trečiąjį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.

Trapecijos su pasvirimu funkcija (2 atstumai, 1 kampas)

 1. Trapecijos funkcijos meniu pasirinkite trapecijos su pasvirimu funkcijos simbolį.
 2. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 3. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.

Pitagoro funkcija

Paprasta Pitagoro funkcija

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  Norint gauti tikslius matavimo rezultatus, antrasis atstumas turi būti statmenas ieškomam atstumui.

Dviguba Pitagoro funkcija

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  Norint gauti tikslius matavimo rezultatus, antrasis atstumas turi būti statmenas ieškomam atstumui.
 3. Nukreipkite prietaisą į trečiąjį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.

Sudėtinė Pitagoro funkcija

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
 3. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.

Nustatymai

Parankinių sąrašo keitimas

 1. Pasirinkite funkciją, kurią norite pakeisti, ir patvirtinkite matavimo mygtuku.
 2. Pasirinkite norimą funkciją ir patvirtinkite matavimo mygtuku.

Mastelio suaktyvinimas

 1. Nustatykite atitinkamą skaitmenį ir šią reikšmę patvirtinkite matavimo mygtuku.
 2. Kad šią reikšmę patvirtintumėte, pasirinkite varnelės simbolį.

Pasvirimo jutiklio kalibravimas

 1. Prietaisą padėkite ant horizontalaus paviršiaus ir spauskite matavimo mygtuką.
 2. Prietaisą pasukite 180° kampu ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Dabar pasvirimo jutiklis yra sukalibruotas.

Netiesioginiai matavimai

Netiesioginis horizontalus atstumas

 • Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Atstumas ir pasvirimo kampas bus išmatuoti ir parodyti tarpinių rezultatų eilutėje.
  • Ieškomas atstumas bus nedelsiant apskaičiuotas ir parodytas rezultatų eilutėje.

Netiesioginis vertikalus atstumas (2 kampai, 2 atstumai)

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Pirmasis atstumas ir kampas bus išmatuoti ir parodyti tarpinių rezultatų eilutėje.
  • Ekrane grafinė indikacija automatiškai nurodo matuoti antrąjį atstumą.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Ieškomas atstumas bus nedelsiant apskaičiuotas ir parodytas rezultatų eilutėje.

Matavimai ant lubų

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Pirmasis atstumas ir kampas bus išmatuoti ir parodyti tarpinių rezultatų eilutėje.
  • Ekrane grafinė indikacija automatiškai nurodo matuoti antrąjį atstumą.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Ieškomas atstumas bus nedelsiant apskaičiuotas ir parodytas rezultatų eilutėje.

II netiesioginis vertikalus atstumas (2 kampai, 1 atstumas)

 1. Nukreipkite prietaisą į tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Pirmasis atstumas ir kampas bus išmatuoti ir parodyti tarpinių rezultatų eilutėje.
  • Ekrane grafinė indikacija automatiškai nurodo matuoti antrąjį atstumą.
 2. Nukreipkite prietaisą į sekantį tikslą ir spauskite matavimo mygtuką.
  • Ieškomas atstumas bus nedelsiant apskaičiuotas ir parodytas rezultatų eilutėje.

Priežiūra, transportavimas ir sandėliavimas

Valymas

 • Lęšio nelieskite pirštais.
 • Lęšį tik nupūskite arba valykite minkšta sausa šluoste.
 • Nenaudokite jokių kitų skysčių, išskyrus švarų alkoholį arba vandenį.

Transportavimas

Prietaisą išsiųsdami, akumuliatorius / maitinimo elementus izoliuokite arba išimkite iš prietaiso.
 • Įrangai transportuoti ar persiųsti naudokite originalią Hilti pakuotę arba jai lygiavertę.

Sandėliavimas ir džiovinimas

 • Prietaiso nepadėkite saugoti, kol jis drėgnas. Leiskite jam išdžiūti ir tik tada sudėkite į pakuotę ir padėkite saugoti.
 • Savo įrangą sandėliuodami ar transportuodami, laikykitės skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų ribinių temperatūros reikšmių.
 • Nenaudoję prietaiso ilgesnį laiką ar po ilgesnio jo transportavimo, prieš naudodamiesi atlikite kontrolinį matavimą.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Pavojų kelia netinkamas utilizavimas.
 • Netinkamas įrangos utilizavimas gali turėti toliau nurodytas neigiamas pasekmes. Deginant plastikinius elementus, į aplinką patenka žmogaus sveikatai pavojingų nuodingų dujų. Pažeisti ar stipriai įkaitę akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti apsinuodijimą, terminius ar cheminius nudegimus arba užteršti aplinką. Lengvabūdiškai ir neapgalvotai utilizuodami, sudarote sąlygas neįgaliotiems asmenims naudoti įrangą ne pagal paskirtį. Kartu šie asmenys gali sunkiai sužaloti save ir kitus bei užteršti aplinką.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

EB ‍atitikties ‍deklaracija

Gamintojas
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lichtenšteinas
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytų direktyvų ir normų reikalavimus.
Pavadinimas
Lazerinis atstumų matavimo prietaisas
Tipas
PD-I
Karta
01
Sukūrimo metai
2010
Panaudotos direktyvos:
 • 2004/108/EB
 • 2014/30/ES
 • 2011/65/ES
Panaudotos normos:
 • EN ISO 12100
Techninė dokumentacija saugoma įmonėje:
 • Elektrinių įrankių eksploatavimo leidimas
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Vokietija
Schaan, 2015.06
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)