Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [5 MB]

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Gręžimas be smūgiavimo
Image alternative Smūginis gręžimas
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Tipas:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Karta:
  01
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Saugos nurodymai dirbantiems su suktuvu

 • Jeigu vykdant darbus sukamas varžtas / sraigtas gali paliesti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų laikymo paviršių. Dėl varžto / sraigto kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su suktuvu

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už rankenų. Rankenos visada turi būti sausos ir švarios.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis – susižalojimo pavojus!
 • Dirbdami su prietaisu, užsidėkite tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, lengvą respiratorių ir mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Apsaugines pirštines mūvėkite ir keisdami įrankį. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Dirbdami užsidėkite akių apsaugos priemonę. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Įrankiui užsiblokavus, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite. Prietaisas gali pakrypti į šoną.
 • Prieš elektrinį įrankį padėdami, palaukite, kol jis visiškai sustos.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Šešiabriaunė skylė velene (SID)
 2. Apšvietimas
 3. Dešininės / kairinės eigos perjungiklis su įjungimo blokatoriumi
 4. Valdymo jungiklis (su elektroniniu sukimosi greičio reguliavimu)
 5. Keturbriaunis velenas (SIW)
 6. Sukimo momento perjungiklis
 7. Diržo kablys (papildomai užsakoma įranga)
 8. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 9. Atfiksavimo mygtukas (akumuliatorius B22/…)
 10. Atfiksavimo mygtukas (akumuliatorius B14/…)

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra rankinis akumuliatorinis smūginis suktuvas. Jis yra skirtas varžtiniams sujungimams priveržti ir atlaisvinti, veržlėms ir varžtams į medieną, metalą, mūrą ir betoną sukti ir atsukti.

Smūginį suktuvą leidžiama naudoti tik tokiems darbams, kuriems nereikia tikslaus / nurodyto dydžio sukimo momento. Priešingu atveju yra pavojus, kad varžtas bus persuktas ir pažeistas, o ruošinys – sugadintas.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B14 (SID/SIW 14‑A) arba atitinkamai B22 (SID/SIW 22‑A) serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C4/36 serijos Hilti kroviklius.

Įkrovos lygio indikacija

Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas spustelėjus atblokavimo mygtuką (nestipriai, tik kol pajusite pasipriešinimą).
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Kai nuspaustas valdymo jungiklis ir maždaug 5 sekundes po jo paleidimo įkrovos lygio pasižiūrėti negalima.

Tiekiamas komplektas

Smūginis suktuvas, naudojimo instrukcija.
Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Smūginis suktuvas


SID 14‑A
SIW 14‑A
Nominalioji maitinimo įtampa
14,4 V
14,4 V
Svoris pagal „EPTA Procedure-01“
1,3 kg
1,3 kg
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Padėtis I
0 aps./min. … 1 000 aps./min.
0 aps./min. … 1 000 aps./min.
Padėtis II
0 aps./min. … 1 500 aps./min.
0 aps./min. … 1 500 aps./min.
Padėtis III
0 aps./min. … 2 500 aps./min.
0 aps./min. … 2 300 aps./min.
Smūgių skaičius
≤ 3 100/min
≤ 3 400/min
Sukimo momento nustatymas
3 padėtys
3 padėtys
Dideli standartiniai varžtai
M8–M16
M8–M16
Dideli labai tvirti varžtai
M6–M12
M6–M12
Įrankio griebtuvas
1/4″ šešiabriaunė skylė velene su fiksavimo elementu
1/2″ keturbriaunis velenas su rutuliniu fiksatoriumi arba 3/8″ keturbriaunis velenas su apsauginiu žiedu
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
21,6 V
Svoris pagal „EPTA Procedure-01“
2,0 kg
2,0 kg
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Padėtis I
0 aps./min. … 1 000 aps./min.
0 aps./min. … 1 000 aps./min.
Padėtis II
0 aps./min. … 1 500 aps./min.
0 aps./min. … 1 500 aps./min.
Padėtis III
0 aps./min. … 2 500 aps./min.
0 aps./min. … 2 300 aps./min.
Smūgių skaičius
≤ 3 450/min
≤ 3 500/min
Sukimo momento nustatymas
3 padėtys
3 padėtys
Dideli standartiniai varžtai
M8–M16
M8–M16
Dideli labai tvirti varžtai
M6–M12
M6–M12
Įrankio griebtuvas
1/4″ šešiabriaunė skylė velene su fiksavimo elementu
1/2″ keturbriaunis velenas su rutuliniu fiksatoriumi arba 3/8″ keturbriaunis velenas su apsauginiu žiedu
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Garso stiprumo lygis (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Vibracijų emisijos reikšmė, sukant maksimalaus leistino dydžio varžtus ir veržles (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Paklaida priveržiant maksimalaus leistino dydžio varžtus ir veržles
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Sukimo momento nustatymas

Sukimo momentas pasirenkamas keičiant sukimo momento perjungiklio padėtį.
Modelis SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Modelis
SID 14‑A
SID 22‑A
Sukimo momentas
Padėtis I
50 Nm
60 Nm
Padėtis II
100 Nm
110 Nm
Padėtis III
150 Nm
165 Nm
Modelis SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ keturbriaunis velenas su rutuliniu fiksatoriumi
3/8″ keturbriaunis velenas su apsauginiu žiedu
Sukimo momentas
Padėtis I
80 Nm
65 Nm
Padėtis II
120 Nm
115 Nm
Padėtis III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2″ keturbriaunis velenas su rutuliniu fiksatoriumi
3/8″ keturbriaunis velenas su apsauginiu žiedu
Sukimo momentas
Padėtis I
90 Nm
75 Nm
Padėtis II
135 Nm
120 Nm
Padėtis III
200 Nm
175 Nm

Akumuliatorius 14,4 V

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
14,4 V
Aplinkos temperatūra
−10 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃

Akumuliatorius 21,6 V

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių išimkite iš prietaiso.

Diržo kablio (papildomai užsakoma įranga) montavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Krintantis prietaisas kelia pavojų.
 • Krintantis prietaisas gali sužaloti Jus ir kitus žmones. Prieš pradėdami dirbti, tikrinkite, ar diržo kablys yra patikimai pritvirtintas.
Diržo kabliu prietaisą galite laikinai „pasidėti“ prie pat kūno – pakabinti ant diržo. Diržo kablį galima sumontuoti taip, kad prietaisą būtų galima kabinti dešinėje arba kairėje kūno pusėje.
Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Diržo kablį įstatykite į tam tikslui numatytą angą suktuvo pagrinde.
 3. Diržo kablį pritvirtinkite 2 varžtais.

Keičiamojo įrankio montavimas

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Patikrinkite, ar keičiamojo įrankio kotas yra švarus.
  • Jei reikia, nuvalykite kotą.
 2. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
 3. Keičiamąjį įrankį įstatykite į įrankio griebtuvą, kol atsirems, ir leiskite užsifiksuoti.
 4. Prieš naudodami patikrinkite, ar keičiamasis įrankis tinkamai ir patikimai pritvirtintas.

Keičiamojo įrankio montavimas

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Patikrinkite, ar keičiamojo įrankio kotas yra švarus.
  • Jei reikia, nuvalykite kotą.
 2. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
 3. Keičiamojo įrankio šoninę angą nustatykite ties įrankio griebtuvo rutuliniu fiksatoriumi.
 4. Keičiamąjį įrankį spauskite ant įrankio griebtuvo, kol užsifiksuos.
 5. Prieš naudodami patikrinkite, ar keičiamasis įrankis tinkamai ir patikimai pritvirtintas.

Keičiamojo įrankio montavimas

SIW 22‑A
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo įrankio naudojimo!
 • Naudokite tik tokius įrankius, kurie turi fiksavimo galimybę.
 • Nenaudokite susidėvėjusių arba apgadintų keičiamųjų įrankių.
Image alternative
 1. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba nuo prietaiso nuimkite akumuliatorių.
 2. Iš galinio rakto galvutės griovelio išimkite apvalaus skerspjūvio tarpiklį.
 3. Ištraukite apsauginį kaištį.
 4. Galinio rakto galvutę užmaukite ant prietaiso keturbriaunio veleno.
  Atkreipkite dėmesį, kad keturbriaunio veleno apsauginio žiedo ir galinio rakto galvutės skylės sutaptų.
 5. Apsauginį kaištį įstatykite į galinio rakto galvutę.
 6. Ant galinio rakto galvutės užmaukite apvalaus skerspjūvio tarpiklį.
 7. Prieš naudodami patikrinkite, ar keičiamasis įrankis tinkamai ir patikimai pritvirtintas.

Naudojimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Sukimo momento nustatymas

Image alternative
 • Sukimo momento perjungiklį spaudykite tol, kol kairėje perjungiklio pusėje bus parodyta norima sukimo momento reikšmė.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Modelis SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Modelis SIW …

Dešininio / kairinio sukimosi nustatymas

Blokavimo įtaisas neleidžia perjungti jungiklio, kol variklis veikia.
Vidurinėje padėtyje valdymo jungiklis yra užblokuotas (įjungimo blokatorius).
Image alternative
 • Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite norimai sukimosi krypčiai.

Įjungimas

 • Spauskite valdymo jungiklį.
  • Sukimosi greitis priklauso nuo jungiklio spaudimo gylio.

Varžtų sukimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl pažeistų ruošinių! Dėl per didelio sukimo momento yra pavojus sugadinti varžtus arba ruošinį. Tai gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Įsitikinkite, kad varžtai ir ruošinys gali atlaikyti prietaiso sukimo momentą.
 1. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
 2. Sukimo momento perjungikliu nustatykite norimą sukimo momento reikšmę.

Išjungimas

 • Atleiskite valdymo jungiklį.

Keičiamojo įrankio išėmimas

SID 14‑A
SID 22‑A
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl keičiamojo įrankio! Keičiamasis įrankis gali būti karštas arba turėti aštrias briaunas.
 • Dirbdami su prietaisu ir keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
 2. Patraukite įrankių griebtuvo žiedą į priekį ir laikykite tokioje padėtyje.
 3. Keičiamąjį įrankį ištraukite iš griebtuvo.
 4. Įrankio griebtuvo žiedą paleiskite.

Keičiamojo įrankio išėmimas

SIW 14‑A
SIW 22‑A
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl keičiamojo įrankio! Keičiamasis įrankis gali būti karštas arba turėti aštrias briaunas.
 • Dirbdami su prietaisu ir keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
 2. Keičiamąjį įrankį nutraukite nuo griebtuvo.

Keičiamojo įrankio išėmimas

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį arba nuo prietaiso nuimkite akumuliatorių.
 2. Iš galinio rakto galvutės griovelio išimkite apvalaus skerspjūvio tarpiklį.
 3. Ištraukite apsauginį kaištį.
 4. Galvutę nuimkite nuo prietaiso keturbriaunio veleno.
 5. Sumontuokite apsauginį kaištį.
 6. Ant galinio rakto galvutės sumontuokite apsauginį apvalaus skerspjūvio tarpiklį.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Pagalba sutrikus veikimui

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
Akumuliatorius yra išsikrovęs.
Valdymo jungiklio negalima paspausti arba jis yra užblokuotas.
Dešininės / kairinės eigos perjungiklis yra vidurinėje padėtyje.
Staiga stipriai sumažėja sukimosi greitis.
Akumuliatorius yra išsikrovęs.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei paprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja ir nepasigirsta dvigubas spragtelėjimas.
Užterštas akumuliatoriaus fiksatorius.
 • Nuvalykite fiksatorių ir užfiksuokite akumuliatorių. Jeigu problema išlieka, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaisas arba akumuliatorius per daug įkaista.
Gedimas elektros grandinėje.
 • Prietaisą nedelsiant išjunkite, išimkite akumuliatorių ir stebėkite jį, leiskite jam atvėsti ir susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaisas yra perkrautas (viršyta nurodyta apkrova).
 • Pasirinkite savo darbams tinkantį prietaisą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šias nuorodas: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 ir qr.hilti.com/r4926.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative
Image alternative