Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

SC 55W

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami tokie simboliai:
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Pjovimo diskas

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Diskinis pjūklas
  SC 55W
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems visais pjūklais

Pjovimo procesas
 • Image alternative PAVOJUS: Nekiškite rankų į pjovimo zoną ir prie pjovimo įrankio. Antrąja ranka laikykite papildomą rankeną arba variklio korpusą. Kai pjūklą laiko abi rankos, pjovimo diskas jų sužaloti negali.
 • Nekiškite rankų po pjaunamu ruošiniu. Kadangi po ruošiniu nėra apsauginio gaubto, todėl jis negali Jūsų apsaugoti nuo pjovimo disko.
 • Pjovimo gylį parinkite pagal ruošinio storį. Po ruošiniu turi matytis ne visas danties aukštis.
 • Pjaunamo ruošinio niekada nelaikykite rankoje arba ant kojų. Ruošinį stabiliai užfiksuokite. Labai svarbu ruošinį gerai pritvirtinti, kad pavojus pjūklui prisiliesti prie kūno, užstrigti pjovimo diskui arba prietaisui tapti nebevaldomu būtų kuo mažesnis.
 • Kai vykdote darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, laikykite elektrinį įrankį tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Palietus laidus, kuriais teka srovė, įtampa atsiranda ir metalinėse elektrinio įrankio dalyse, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Vykdydami išilginio pjovimo darbus, visada naudokite atramą arba tiesią briaunos kreipiančiąją. Ji didina pjūvio tikslumą ir mažina pjovimo disko įstrigimo tikimybę.
 • Visada naudokite tinkamo dydžio pjovimo diskus su prietaiso griebtuvą atitinkančia tvirtinimo anga (pvz., žvaigždės formos arba apvalia). Pjūklo montavimo elementų neatitinkantys pjovimo diskai sukasi netolygiai, todėl prietaisas gali tapti nebevaldomas.
 • Niekada nenaudokite pažeistų arba netinkamų pjovimo disko tarpiklių arba varžtų. Pjovimo disko žiediniai tarpikliai ir varžtai yra specialiai pritaikyti Jūsų pjūklui, todėl užtikrina optimalų jo našumą ir eksploatavimo saugumą.
Atatranka – priežastys ir atitinkami saugos nurodymai
 • Atatranka yra staigi elektrinio įrankio reakcija į pjovimo disko užsikabinimą ar įstrigimą, sukeltą galbūt ir netinkamos disko orientacijos, kurios metu nekontroliuojamas pjūklas pakyla iš ruošinio ir pradeda judėti dirbančio asmens link;
 • jei pjovimo diskas užsikabina ar užstringa susispaudžiančiame pjovimo plyšyje, jis užsiblokuoja, ir tada variklio jėga sviedžia pjūklą juo dirbančio asmens link;
 • jei pjovimo diskas pjovimo plyšyje deformuojamas arba netinkamai nukreipiamas, galinės pjovimo disko briaunos dantys gali kabinti ruošinio paviršių, dėl to pjovimo diskas gali iššokti iš pjovimo plyšio ir visas pjūklas gali pajudėti juo dirbančio asmens link.
Atatranka yra pjūklo netinkamo arba netikslaus naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Pjūklą tvirtai laikykite paėmę abiem rankomis, jas laikydami tokioje padėtyje, kad galėtumėte pasipriešinti atatrankos jėgoms. Visada būkite pjovimo disko šone, dirbant Jūsų kūnas neturi būti už besisukančio pjovimo disko ir jo sukimosi plokštumoje. Veikiant atatrankos jėgai, diskinis pjūklas gali staiga pajudėti atgal, tačiau naudotojas, imdamasis tinkamų atsargumo priemonių, gali šią jėgą suvaldyti.
 • Jei pjovimo diskas stringa arba Jūs nutraukiate darbą, išjunkite pjūklą ir ramiai palaikykite ruošinyje, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite išimti pjūklą iš ruošinio arba traukti jį atgal, kol pjovimo diskas dar sukasi, – gali kilti atatranka. Nustatykite ir pašalinkite pjovimo disko strigimo priežastį.
 • Jei ruošinyje esantį pjūklą norite įjungti iš naujo, nustatykite pjovimo diską pjovimo plyšio centre ir patikrinkite, ar pjūklo dantys neįstrigę ruošinyje. Jei pjūklo diskas stringa, pakartotinai įjungus, jis gali išslysti iš ruošinio arba dėl jo gali atsirasti atatrankos jėga.
 • Dideles plokštes atremkite, kad, pjovimo diskui įstrigus, sumažėtų atatrankos tikimybė. Didelės plokštės gali sulinkti dėl savo svorio. Plokštes reikia atremti abiejose pusėse – prie pjovimo plyšio ir kraštuose.
 • Nenaudokite atšipusių arba pažeistų pjovimo diskų. Dėl pjovimo diskų, kurių dantys atšipę arba netinkami, sumažėja pjovimo plyšys ir padidėja trintis, pjovimo diskas gali pradėti strigti ir atsiranda atatrankos jėga.
 • Prieš pradėdami pjauti, priveržkite pjovimo gylio ir pjovimo kampo nustatymo rankenėles. Jei pjaunant nustatymai pasikeičia, pjovimo diskas gali įstrigti ir dėl to gali kilti atatranka.
 • Ypač atsargiai pjaukite angas sienose ar kitose mažai žinomose vietose. Iš viršaus įpjaunamas pjovimo diskas gali paliesti paslėptus objektus, užsiblokuoti ir sukelti atatranką.
Apatinio apsauginio gaubto veikimas
 • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar sklandžiai užsidaro apatinis apsauginis gaubtas. Nenaudokite pjūklo, jei apatinis apsauginis gaubtas yra nepaslankus ir jo negalima uždaryti sklandžiai. Niekada neužblokuokite ir neužfiksuokite apatinio apsauginio gaubto, kai jis yra atidarytas. Jei pjūklas netyčia nukristų ant žemės, apatinis apsauginis gaubtas gali deformuotis. Atidarykite apsauginį gaubtą patraukdami svirtį ir įsitikinkite, kad jis yra paslankus bei, atliekant pjūvius skirtingais pjovimo kampais ir gyliais, nesiliečia prie pjovimo disko arba kitų dalių.
 • Patikrinkite apatinio apsauginio gaubto spyruoklių veikimą. Jei apatinis apsauginis gaubtas ir jo spyruoklės veikia nesklandžiai, prieš naudodami pjūklą atlikite techninės priežiūros darbus. Pažeistos dalys, kibios apnašos ar pjuvenų sankaupos lėtina apsauginio gaubto užsidarymą.
 • Apatinį apsauginį gaubtą atidarykite ranka tik atlikdami ypatingus, pavyzdžiui, įgilinamąjį arba kampinį, pjūvius. Apatinį apsauginį gaubtą atidarykite patraukdami svirtį ir atleiskite ją tada, kai pjovimo diskas įsipjaus į ruošinį. Atliekant visus kitus pjovimo darbus, apatinis apsauginis gaubtas turi veikti automatiškai.
 • Nedėkite pjūklo ant darbastalio arba žemės, jei apatinis apsauginis gaubtas neuždengia pjovimo disko. Dėl neapsaugoto, besisukančio pjovimo disko pjūklas juda priešinga pjovimo krypčiai kryptimi ir gali prapjauti šalia esančius daiktus. Atkreipkite dėmesį į pjūklo stojimo trukmę.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su diskiniais pjūklais

 • Ruošinio link stumkite tik įjungtą rankinį diskinį pjūklą.
 • Pjūvio linijos viršuje ir apačioje neturi būti jokių kliūčių. Nepjaukite varžtų, vinių ir pan.
 • Su diskiniu pjūklu niekada nedirbkite virš galvos.
 • Pjovimo disko niekada nestabdykite spausdami iš šono.
 • Saugokite, kad neperkaistų pjovimo disko dantų viršūnės.
 • Pjaunant plastikus, reikia vengti šių medžiagų lydymosi.
 • Medžiagoms pjauti visada naudokite tik joms tinkamus pjovimo diskus.
 • Naudokite tik „Hilti“ rekomenduojamus pjovimo diskus, atitinkančius normą EN 847-1.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Vienpetė lygiagrečioji atrama
 2. Pjovimo kampo pradinis nustatymas
 3. Veleno fiksavimo mygtukas
 4. Papildoma rankena
 5. Jungiklis
 6. Įjungimo blokatorius
 7. Rankena
 8. Elektros maitinimo kabelis
 9. Pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtis
 10. Vidinis šešiabriaunis raktas
 11. Maža pagrindo plokštė
 12. Šviesadiodis apšvietimas
 13. Priekinės lygiagrečiosios atramos užspaudimo svirtis
 14. Pjovimo kampo nustatymo įtaiso užspaudimo svirtis
 15. Pjovimo gylio skalė
 16. Prijungimo atvamzdis (dulkių siurbliui)
 17. Apsauginis gaubtas
 18. Paslankiojo apsauginio gaubto valdymo svirtis
 19. Galinės lygiagrečiosios atramos užspaudimo svirtis (tik didelei pagrindo plokštei)
 20. Paslankusis apsauginis gaubtas
 21. Pavaros velenas
 22. Sukimosi krypties rodyklė
 23. Dvipetė lygiagrečioji atrama
 24. Pjūvio žyma 0°
 25. Pjūvio žyma 45°
 26. Pjovimo kampo skalė
 27. Didelė pagrindo plokštė
 28. Fiksavimo varžtas
 29. Fiksavimo jungė
 30. Tvirtinimo jungė
 31. Griovelio žyma 0° ant pagrindo plokštės
 32. Griovelio žyma 1–50° ant pagrindo plokštės

Kreipiančiosios liniuotės adapterio vaizdas

Image alternative
 1. Galinės laikančiosios pertvaros
 2. Priekinė laikančioji pertvara
 3. Griovelio žyma 0°
 4. Griovelio žyma 1–50°

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra diskinis pjūklas. Jis yra skirtas medienai ir į medieną panašioms gamybinėms medžiagoms, plastikams, gipso kartonui, gipso pluošto plokštėms ir kompozitinėms medžiagoms pjauti, kai pjovimo gylis yra mažesnis kaip 55 mm, taip pat įstrižiesiems / suleidimo pjūviams iki 50° kampu.

Netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti pjovimo diskus, kurie netenkina nurodytų techninių duomenų, pjovimo diskus, šlifavimo diskus, taip pat pjovimo diskus iš gausiai legiruoto greitapjovio plieno (HSS plieno). Draudžiama pjauti metalą.

Tiekiamas komplektas

Diskinis pjūklas, pjovimo diskas, vidinis šešiabriaunis raktas, lygiagrečioji atrama, naudojimo instrukcija.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.
Svoris, maža pagrindo plokštė
4,5 kg
Svoris, didelė pagrindo plokštė
4,7 kg
Pjovimo disko skersmuo
160 mm … 165 mm
Bazinio pjovimo disko storis
1,1 mm … 1,5 mm
Pjovimo disko tvirtinimo skylė
20 mm
Pjovimo gylis prie 0°
0 mm … 55 mm
Pjovimo gylis prie 45°
0 mm … 41 mm
Pjovimo gylis prie 50°
0 mm … 37 mm
Tuščiosios eigos sukimosi greitis
5 500 aps./min.

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą
Garso stiprumo lygis (LWA)
101 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
90 dB(A)
Paklaida
3 dB(A)
Informacija apie vibraciją

230 V
110 V
Vibracijų reikšmės trijose ašyse pjaunant medieną (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Paklaida (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Naudojimas

Pjovimo disko išmontavimas

ĮSPĖJIMAS
Nusideginimo pavojus Pavojų kelia karštas įrankis, fiksavimo jungė arba fiksavimo varžtas ir aštrios pjovimo disko briaunos.
 • Keisdami įrankius, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Į pjovimo disko tvirtinimo varžtą įstatykite vidinį šešiabriaunį raktą.
 3. Paspauskite ir laikykite veleno blokavimo mygtuką.
 4. Vidiniu šešiabriauniu raktu sukite pjovimo disko fiksavimo varžtą, kad veleno fiksavimo mygtukas visiškai užsifiksuotų.
 5. Vidiniu šešiabriauniu raktu sukdami pagal sukimosi krypties rodyklę, atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
 6. Nuimkite fiksavimo varžtą ir išorinę fiksavimo jungę.
 7. Atlenkite paslankųjį apsauginį gaubtą ir išimkite pjovimo diską.
  Jeigu reikia, tvirtinimo jungę galima nuimti ir nuvalyti.

Pjovimo disko montavimas

ATSARGIAI
Galima žala Netinkami arba netinkamai įdėti pjovimo diskai gali sugadinti pjūklą.
 • Naudokite tik šiam pjūklui tinkančius pjovimo diskus. Atkreipkite dėmesį į sukimosi krypties rodyklę ant pjovimo disko.
 • Naudokite pjovimo diskus, kurių leistinas sukimosi greitis yra ne mažesnis, nei ant produkto nurodytas didžiausias sukimosi greitis.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Nuvalykite tvirtinimo ir fiksavimo jungę.
 3. Tvirtinimo jungę uždėkite tinkama kryptimi.
 4. Atidarykite paslankųjį apsauginį gaubtą.
 5. Uždėkite naują pjovimo diską.
 6. Tinkama kryptimi uždėkite išorinę fiksavimo jungę.
 7. Įstatykite fiksavimo varžtą.
 8. Į pjovimo disko fiksavimo varžtą įstatykite vidinį šešiabriaunį raktą.
 9. Pritvirtinkite fiksavimo jungę, fiksavimo varžtą sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Tuo metu viena ranka laikykite nuspaustą veleno fiksavimo mygtuką.
 10. Prieš naudodami, patikrinkite, ar pjovimo diskas tinkamai ir patikimai pritvirtintas.

Pjovimo gylio nustatymas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atlaisvinkite pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtį.
 3. Diskinį pjūklą pakelkite kirpimo formos judesiu ir nustatykite pjovimo gylį.
  • Pjovimo gylis rodomas pjovimo gylio skalėje.
  Kad pjūvio briauna būtų švari, pjovimo gylis turi būti 2 mm didesnis už medžiagos storį.
 4. Užfiksuokite pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtį.

Pjovimo kampo nustatymas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atleiskite nustatyto pjovimo kampo užspaudimo svirtį.
 3. Pagrindo plokštę pasukite norimu pjovimo kampu.
  • Pjovimo kampas rodomas pjovimo kampo skalėje.
 4. Priveržkite nustatyto pjovimo kampo užspaudimo svirtį.

Žymėjimo linijos rodyklė

Ant diskinio pjūklo priekinės pagrindo plokštės yra žymėjimo linijos rodyklė, skirta tiek tiesiems, tiek ir įstrižiesiems pjūviams (0° ir 45°). Ji leidžia, priklausomai nuo pasirinkto pjovimo kampo, pjauti preciziškus pjūvius. Žymėjimo linijos kraštas atitinka pjovimo disko vidinę pusę. Žymėjimo linijos rodyklė yra pjovimo disko priekinėje išpjovoje.

Pjovimas pagal žymėjimo liniją

Pritvirtinkite ruošinį, kad nepasislinktų.
Ruošinį padėkite tokioje padėtyje, kad po juo pjovimo diskas galėtų laisvai suktis.
Įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra išjungtas.
Uždėkite diskinį pjūklą pagrindo plokšte ant ruošinio taip, kad pjovimo diskas dar neliestų ruošinio.
Image alternative
 1. Diskinį pjūklą įjunkite.
 2. Diskinį pjūklą tinkamu darbiniu greičiu stumkite per ruošinį išilgai žymėjimo linijos.

Pjovimas su lygiagrečiąja atrama

Image alternative
Naudojant vieno peties lygiagrečiąją atramą, galima atlikti tikslius pjūvius išilgai ruošinio briaunos arba išpjauti vienodų matmenų juostas. Lygiagrečiąją atramą galima montuoti abiejose pagrindo plokštės pusėse.
Dvipetė lygiagrečioji atrama naudojama tik su didele pagrindo plokšte.
Montuojant lygiagrečiąją atramą stebėti, kad ji būtų tinkamai orientuota.

Pjovimas su kreipiančiąja liniuote.

Pjaunant su kreipiančiąja liniuote, galima sumažinti atatrankos kilimo tikimybę.

Diskinio pjūklo įdėjimas į kreipiančiosios liniuotės adapterį ir išėmimas

Pjūklams su maža pagrindo plokšte naudokite kreipiančiosios liniuotės adapterį, tinkantį kreipiančiajai liniuotei.
Image alternative
 1. Jei yra sumontuota lygiagrečioji atrama, nuimkite ją.
 2. Pagrindo plokštę įstatykite į kreipiančiosios liniuotės adapterio galines laikančiąsias pertvaras.
 3. Pagrindo plokštę priekyje visiškai įstatykite į kreipiančiosios liniuotės adapterį. Pagrindo plokštė turi visiškai užsifiksuoti priekinėje laikančiojoje pertvaroje.
 4. Norėdami išimti, patraukite priekinę laikančiąją pertvarą šiek tiek į priekį ir diskinį pjūklą išimkite iš kreipiančiosios liniuotės adapterio.

Išilginiai pjūviai 0° kampu

Image alternative
 • Uždėkite diskinį pjūklą taip, kad griovelio „0°“ žyma būtų ant kreipiančiosios liniuotės pertvaros.

Išilginiai pjūviai iki 50° kampu

ATSARGIAI
Galima žala Įdėjus pjūklą į netinkamą griovelį, pjovimo diskas gali liesti kreipiančiąją liniuotę.
 • Įstatykite pjūklą į tinkamą griovelį.
Image alternative
 • Uždėkite pjūklą taip, kad griovelio „1°‑50°“ žyma būtų ant kreipiančiosios liniuotės pertvaros.

Pjovimas naudojant kreipiančiąją liniuotę

Image alternative
 1. Kreipiančiąją liniuotę iš apačios pritvirtinkite dviem sraigtiniais veržtuvais.
 2. Diskinį pjūklą uždėkite numatytoje uždėjimo zonoje ant kreipiančiosios liniuotės. Išilginiams pjūviams, kai pjovimo kampas 20–50°, apsauginį gaubtą atidarykite rankiniu būdu.
  Diskinis pjūklas turi būti uždėtas ant kreipiančiosios liniuotės už ruošinio.
  Kontroliuokite, kad pjovimo diskas neliestų ruošinio.
 3. Diskinį pjūklą įjunkite.
 4. Diskinį pjūklą tolygiai stumkite per ruošinį.
  • Kai pjovimo kampas mažesnis nei 20°, paslankusis apsauginis gaubtas atsidaro, liesdamasis su šonine atidarymo briauna.
  • Jis vėl užsidaro kreipiančiosios liniuotės gale, kai mašina išstumiama iš pjovimo zonos.

Pjovimas su pjuvenų nusiurbimu ir be jo

Diskinis pjūklas turi prijungimo atvamzdį, prie kurio galima jungti plačiai naudojamas 27 mm skersmens siurblių žarnas. Dulkių siurblio žarnai sujungti su diskiniu pjūklu gali tekti naudoti tinkamą adapterį.
Pagal galimybes visada naudokite tinkamą mobilųjį dulkių gaudymo įtaisą medienai arba medienai ir mineralinėms medžiagoms.
Jeigu dirbate be pjuvenų nusiurbimo, išmetimo kryptį sukdami atvamzdį pasirinkite tokią, kad pjuvenos būtų nukreipiamos nuo Jūsų.
Visada naudokite P2 filtravimo klasės kvėpavimo takus saugančią kaukę ir visada pasirūpinkite pakankama ventiliacija, kad dulkėtumas būtų kiek įmanoma mažesnis.

Priežiūra ir einamasis remontas

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Tikrinimas po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų

Po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų tikrinkite, ar visi apsauginiai įtaisai yra sumontuoti ir ar tinkamai veikia.
 • Norėdami patikrinti paslankųjį apsauginį gaubtą, jį visiškai atidarykite naudodami valdymo svirtį.
  • Valdymo svirtį paleidus, paslankusis apsauginis gaubtas turi greitai ir visiškai užsidaryti.

Pjuvenų kanalo valymas

Jei reikia, valant pjovimo diską reikia išmontuoti.
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Išmontuokite pjovimo diską.
 3. Išvalykite pjuvenų kanalą.
 4. Sumontuokite pjovimo diską.
 5. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą.

Apsauginio įtaiso valymas

 1. Išmontuokite pjovimo diską.
 2. Apsauginius įtaisus atsargiai valykite sausu šepečiu.
 3. Apsauginių įtaisų viduje susikaupusias apnašas ir pjuvenas šalinkite tinkamu įrankiu.
 4. Sumontuokite pjovimo diską.

Sutrikimų paieška

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia ne visa galia.
Per ilgas ilginimo kabelis ir / arba per mažas jo laidų skerspjūvio plotas.
 • Naudokite leistino ilgio ir / arba pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.
Elektros tinkle yra per žema įtampa.
 • Prietaisą prijunkite prie kito elektros maitinimo tinklo.
Prietaisas neveikia.
Nutrūko elektros maitinimas.
 • Prie tinklo prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
Pažeistas elektros maitinimo kabelis arba kištukas.
 • Elektros maitinimo kabelį arba kištuką leiskite patikrinti elektrikui ir, jei reikia, pakeisti Hilti techninės priežiūros centre.
Jungiklio gedimas.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Susidėvėjo angliniai šepetėliai.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Siurblys nesiurbia arba siurbia silpnai.
Užkimštas pjuvenų kanalas.
Paslankusis apsauginis gaubtas neužsidaro.
Užkimštas apsauginis įtaisas.
Prietaisas vibruoja stipriau nei paprastai.
Netinkamai sumontuotas pjovimo disko.
 • Išmontuokite ir vėl tinkamai sumontuokite pjovimo diską.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r2937786.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative