Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [5 MB]

TE 6-A36

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Gręžimas be smūgiavimo
Image alternative Gręžimas smūgiuojant (smūginis gręžimas)
Image alternative Kirtimas kaltu
Image alternative Kalto padėties nustatymas
Image alternative Dešininė / kairinė eiga
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Perforatorius
  TE 6‑A36
  Karta:
  04
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Image alternative
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš įrankį imdami į rankas, nešdami ar dėdami į jį akumuliatorių, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar padėdami prietaisą į šalį, iš jo išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Akumuliatorių naudojant netinkamai, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. jei pateko į akis – gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai smūginiams įrankiams

 • Dirbdami užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, visada laikykite prietaisą už izoliuotų rankenų paviršių . Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su perforatoriumi

Žmonių sauga
 • Prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Prietaisą ir priedus draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus.
 • Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Atlikdami sienų ar grindų pragręžimo ar prakirtimo darbus, apsaugokite kitoje pusėje esančią zoną. Medžiagos skeveldros gali iškristi ir / arba nukristi ir sužaloti kitus žmones.
 • Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų. Rankenos visada turi būti sausos ir švarios.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, prietaisą laikykite paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis – susižalojimo pavojus!
 • Dirbdami su prietaisu, dėvėkite apsauginius akinius, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemonę ir tinkamą kvėpavimo takų apsaugos priemonę.
 • Keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Dirbdami užsidėkite akių apsaugos priemonę. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis.
 • Šlifuojant, pjaustant ir gręžiant kylančiose dulkėse gali būti pavojingų cheminių medžiagų. Štai keli pavyzdžiai: švinas ar dažai švino pagrindu, plytos, betonas ir kiti mūro statiniai, natūralus akmuo ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra silikato, tam tikra mediena, ąžuolas, bukas ir chemiškai apdorota mediena, asbestas arba medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto. Naudodamiesi medžiagų, su kuriomis dirbama, pavojingumo klase, nustatykite poveikį dirbančiajam ir aplink esantiems asmenims. Imkitės būtinų priemonių, užtikrinančių, kad poveikis liktų saugiame lygmenyje, pvz., naudokite dulkių surinkimo sistemą arba dėvėkite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones. Prie bendrųjų priemonių, skirtų poveikiui sumažinti, priskiriama:
 • darbas gerai vėdinamoje srityje,
 • ilgesnio kontakto su dulkėmis vengimas,
 • dulkių nuvedimas nuo veido ir kūno,
 • apsauginių drabužių dėvėjimas ir užterštų vietų nuplovimas vandeniu ir muilu.
 • Dažnai darykite pertraukas ir pratimus, užtikrinančius geresnę Jūsų pirštų kraujotaką. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, dujų ar vandens vamzdį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų, arba gali iškilti sprogimo pavojus.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Keičiamajam įrankiui užsiblokavus, prietaisą nedelsdami išjunkite. Prietaisas gali pakrypti į šoną.
 • Prieš padėdami prietaisą palaukite, kol jis visiškai sustos.

Saugos nurodymai

 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų.
 • Vykdydami gręžimo ir techninės priežiūros darbus, veidui ir kvėpavimo takams nuo likusių dulkių apsaugoti naudokite respiratorių.
 • Hilti perforatoriaus šoninę rankeną naudokite visada – net ir tada, kai yra sumontuotas dulkių modulis.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės ličio jonų akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra pažeisti kitokiu būdu. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Nuo dulkių saugantis gaubtelis
 2. Įrankio griebtuvas
 3. Įrankio atfiksavimas
 4. Gylio ribotuvas
 5. Funkcijos pasirinkimo jungiklis
 6. Dešininės / kairinės eigos perjungiklis su įjungimo blokatoriumi
 7. Valdymo jungiklis
 8. Rankena
 9. Akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukai
 10. Įkrovos lygio ir sutrikimų indikatorius (Li-Ion akumuliatoriaus)
 11. Akumuliatorius
 12. Jungtis dulkių moduliui TE DRS-6-A(02)
 13. Šoninė rankena
 14. Šviesos diodas darbo zonai apšviesti

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra akumuliatorinis perforatorius. Jis yra skirtas plienui, medienai ir mūrui gręžti, betonui ir mūrui gręžti smūginiu būdu, taip pat varžtams įsukti ir atsukti. Prietaisą taip pat galima naudoti lengviems mūro kirtimo ir papildomiems betono apdailos darbams.

 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 36 serijos Hilti Li-Ion akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C4/36 serijos Hilti kroviklius.

Ličio jonų akumuliatoriaus indikatorius

Apie Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygį ir prietaiso sutrikimus informuoja Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius. Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atblokavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Kai nuspaustas valdymo jungiklis ir maždaug 5 sekundes po jo paleidimo įkrovos lygio pasižiūrėti negalima. Kai akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos diodai mirksi, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Tiekiamas komplektas

Perforatorius, šoninė rankena, gylio ribotuvas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Perforatorius


TE 6‑A36
Nurodytoji įtampa
36 V
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01/2003“
3,7 kg
Nominalusis tuščiosios eigos sukimosi greitis
1 050 aps./min.
Smūgio energija pagal EPTA-Procedure 05/2009
2,5 J
Betone / mūre gręžiamų skylių skersmuo (smūginis gręžimas)
4 mm …28 mm
Medienoje gręžiamų skylių skersmuo (ištisinis grąžtas)
3 mm …20 mm
Metale gręžiamų skylių skersmuo (ištisinis grąžtas)
3 mm …13 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Triukšmo reikšmės
Garso galios lygis (L WA)
102 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (K WA)
3 dB(A)
Skleidžiamo garso slėgio lygis (L pA)
91 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (K pA)
3 dB(A)
Vibracijos reikšmės
Betono smūginis gręžimas (a h, HD)
13 m/s²
Metalo gręžimas (a h, D)
2,5 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Naudojimas

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis perforatoriaus įjungimas.
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad perforatorius yra išjungtas, o dešininės / kairinės eigos perjungiklis yra vidurinėje padėtyje (įjungimo blokatorius).
Image alternative
 1. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 2. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

Image alternative
 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių išimkite traukdami atgal.

Šoninės rankenos montavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Prarasta prietaiso valdymo kontrolė..
 • Įsitikinkite, kad šoninė rankena tinkamai sumontuota ir tvarkingai pritvirtinta. Įsitikinkite, kad užspaudimo juosta yra atitinkamame prietaiso griovelyje.
Image alternative
 1. Sukdami rankeną, atlaisvinkite šoninės rankenos laikiklį (užspaudimo juostą).
 2. Gylio ribotuvą iš priekio įkiškite į jam skirtas 2 kreipiančiąsias skyles.
 3. Sukdami rankeną, šoninės rankenos laikiklį (užspaudimo juostą) priveržkite.

Gylio ribotuvo montavimas ir nustatymas

Image alternative
 • Jeigu reikia, sumontuokite ir nustatykite gylio ribotuvą.

Įrankio griebtuvo montavimas / išmontavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Sumontuotas, tačiau nenaudojamas gylio ribotuvas gali sužaloti naudotoją.
 • Gylio ribotuvą nuimkite nuo prietaiso.
Image alternative
 • Sumontuokite / išmontuokite įrankio griebtuvą.

Įrankio įdėjimas

Image alternative
 1. Keičiamojo įrankio kotą šiek tiek patepkite tirštuoju tepalu.
  • Naudokite tik originalų Hilti tirštąjį tepalą. Netinkamas tepalas gali prietaisui padaryti žalos.
 2. Keičiamąjį įrankį įstatykite į įrankio griebtuvą, kol atsirems, ir leiskite užsifiksuoti.
 3. Patraukę už įstatyto įrankio patikrinkite, ar jis gerai užsifiksavo.
  • Prietaisas yra parengtas naudoti.

Įrankio išėmimas

Image alternative
 • Įrankio fiksatorių traukite atgal, kol atsirems, ir keičiamąjį įrankį išimkite.

Darbai pakėlus rankas virš galvos

Image alternative
 • Prieš vykdydami darbus virš galvos, sumontuokite dulkių gaudymo žarną DCD.

Kalto padėties nustatymas

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative.

Darbas

Funkcijos pasirinkimo jungiklis

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į norimą darbinę padėtį.
  • Kai prietaisas veikia, funkcijos pasirinkimo jungiklį perjunginėti draudžiama. Galima žala!

Dešininis / kairinis sukimasis

Image alternative
 • Dešininės / kairinės eigos perjungikliu nustatykite norimą sukimosi kryptį.

Gręžimas be smūgiavimo

 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative.

Smūginis gręžimas

 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative.

Kirtimas kaltu

 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative.
  • Kad variklio aušinimas būtų optimalus, pasirinkite dešininę eigą (grąžto sukimosi kryptis).

Priežiūra ir einamasis remontas

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinkite prilipusius nešvarumus.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Naudokite švarią, sausą šluostę prietaiso kontaktams valyti.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalo. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Nuo dulkių saugančio gaubtelio valymas

 • Įrankio griebtuve esantį nuo dulkių saugantį gaubtelį reguliariai valykite švaria sausa šluoste.
 • Sandarinimo briaunelę atsargiai nuvalykite ir vėl šiek tiek patepkite Hilti tirštuoju tepalu.
 • Jei sandarinimo briaunelė pažeista, būtinai pakeiskite nuo dulkių saugantį gaubtelį.

Transportavimas ir sandėliavimas

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Perforatorius neparengtas veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatoriaus šviesos diodai nieko nerodo.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Akumuliatorių užfiksuokite: turi pasigirsti dvigubas spragtelėjimas.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Akumuliatorius per karštas arba per šaltas.
 • Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba pašildykite iki kambario temperatūros.
1 akumuliatoriaus šviesos diodas mirksi.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Akumuliatorius per karštas arba per šaltas.
 • Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba pašildykite iki kambario temperatūros.
Mirksi 4 akumuliatoriaus šviesos diodai.
Perforatorius trumpam perkrautas.
 • Valdymo jungiklį atleiskite ir vėl paspauskite.

Perforatorius yra parengtas veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas nesmūgiuoja.
Perforatorius per šaltas.
 • Perforatorių padėkite ant grindų ir leiskite veikti tuščiąja eiga. Jeigu reikia, pakartokite, kol smūginis mechanizmas pradės veikti.
Funkcijos pasirinkimo jungiklis yra padėtyje „Gręžimas be smūgiavimo“ Image alternative.
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ Image alternative.
Valdymo jungiklio negalima paspausti arba jis yra užblokuotas.
Dešininės / kairinės eigos perjungiklis yra vidurinėje padėtyje.
 • Dešininės / kairinės eigos perjungiklį pastumkite į kairę arba į dešinę.
Prietaiso velenas nesisuka.
Viršyta perforatoriaus elektroninės sistemos leistina darbinė temperatūra.
 • Leiskite prietaisui atvėsti.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Funkcijos pasirinkimo jungiklis neužfiksuotas arba yra padėtyje „Kirtimas kaltu“ Image alternative ar „Kalto padėties nustatymas“ Image alternative.
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Gręžimas be smūgiavimo“ Image alternative arba „Smūginis gręžimas“ Image alternative.
Perforatorius automatiškai išsijungia.
Suveikė apsauga nuo perkrovos.
 • Atleiskite valdymo jungiklį. Leiskite perforatoriui atvėsti. Vėl spauskite valdymo jungiklį. Sumažinkite prietaiso apkrovą.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei paprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai sušilti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja, ir nepasigirsta dvigubas spragtelėjimas.
Užterštas akumuliatoriaus fiksatorius.
 • Fiksatorių išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
Perforatorius arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinės įrangos gedimas
 • Perforatorių nedelsdami išjunkite. Akumuliatorių išimkite ir stebėkite. Leiskite jam atvėsti. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Perforatorius perkrautas.
 • Pasirinkite didesnės galios prietaisą.
Įrankio neįmanoma ištraukti iš griebtuvo.
Įrankio griebtuvas nėra iki galo atitrauktas.
 • Įrankio fiksatorių traukite atgal, kol atsirems, ir įrankį išimkite.
Įrankis negręžia.
Įjungta perforatoriaus kairinė eiga.
 • Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininio sukimosi padėtį.
Funkcijos pasirinkimo jungiklis yra padėtyje „Gręžimas be smūgiavimo“ Image alternative.
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ Image alternative.

Papildomai užsakomi reikmenys

Dulkių gaudymo žarna DCD

Dulkių gaudymo žarna DCD naudojama kaip Hilti perforatoriaus reikmuo. Ji greitai ir paprastai tvirtinama prie perforatoriaus ir, dirbant virš galvos, ja surenkama didžioji kylančių dulkių dalis.

Dulkių modulis TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Dulkių modulis TE DRS‑6‑A naudojamas kaip Hilti perforatoriaus TE 6‑A36 reikmuo. Jis greitai ir paprastai tvirtinamas ant perforatoriaus, juo surenkama didžioji apdirbant kylančių dulkių dalis. Į dulkių modulį yra integruotas siurbimo ventiliatorius. Jį suka atitinkamas elektrinis variklis. Įjungus perforatorių, modulis maitinamas iš perforatoriaus akumuliatoriaus.
Šis dulkių modulis nėra tinkamas naudoti apdirbant metalą ir medieną.
Sąlygos : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA tenkina direktyvą OSHA 1926.1153 Table 1. Jame yra įrengtas filtro valymo įtaisas.

Dulkių modulio montavimas

Prieš montuodami, atkreipkite dėmesį, kad perforatoriaus ir dulkių modulio fiksavimo taškai ir elektrinės jungtys būtų švarūs ir lengvai judėtų vienas kito atžvilgiu.
Image alternative
 1. Patikrinkite, ar dulkių modulis nėra pažeistas.
 2. Patikrinkite teleskopinio vamzdžio judėjimo laisvumą.
 3. Perforatoriaus dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį.
 4. Nuo šoninės rankenos nuimkite gylio ribotuvą.
 5. Dulkių modulį iš priekio stumkite ant prietaiso, kol užsifiksuos.
 6. Po montavimo patikrinkite, ar dulkių modulis užfiksuotas tinkamai.

Gręžimas naudojant dulkių modulį

 1. Kad įjungtumėte dulkių modulį, spauskite perforatoriaus valdymo mygtuką.
 2. Valdymo mygtuką laikykite nuspaustą, kol bus pasiektas visas siurbimo našumas.
 3. Siurbimo galvutę vertikaliai padėkite ant pagrindo.
 4. Gręžkite skylę, paskui prietaisą lėtai iš jos ištraukite, kad dulkių būtų susiurbta kiek įmanoma daugiau.

Dulkių dėžutės ištuštinimas

Kai dulkių dėžutė pilna arba filtras užkimštas, darbo vietoje į aplinką gali pasklisti daugiau dulkių, todėl juos reikia reguliariai valyti.
Dulkių dėžutę ištuštinkite išgręžę 8–10 skylių (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Kad sumažintumėte dulkių sklidimą į aplinką, dulkes laikykite uždaromame konteineryje.
Image alternative
 1. Prietaisą laikykite horizontaliai ir dar leiskite trumpai veikti.
  • Taip dulkių modulyje susikaupę dulkių likučiai bus susiurbti į dulkių dėžutę.
 2. Spauskite ir laikykite dulkių dėžutės atfiksavimo mygtuką.
 3. Traukdami žemyn, dulkių dėžutę nuimkite nuo dulkių modulio.
 4. Dulkių dėžutę ištuštinkite.
  • Užterštas filtras.
   • Pakeiskite filtrą.
  • Filtras yra švarus.
 5. Tuščią dulkių dėžutę iš apačios stumkite į dulkių modulį, kol užsifiksuos.

TE-DRS-OSHA filtro valymas

Filtrą valykite išgręžę 5 skyles (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in).
Image alternative
 • Kai siurbimo našumas sumažėja, spauskite valymo įtaisą iki girdimo spragtelėjimo po 5 kartus pirmyn ir atgal.

Dulkių modulio išmontavimas

Image alternative
 1. Perforatoriaus dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į vidurinę padėtį.
 2. Spauskite ir laikykite DRS atblokavimo mygtuką.
 3. Traukdami pirmyn, dulkių modulį nuimkite nuo prietaiso.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Image alternative
Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r4694033.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.