Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

C 4/36-MC4

Original-Bedienungsanleitung

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Naudoti tik patalpose
Image alternative Su dviguba izoliacija

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Multikroviklis
  C4/36-MC4
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir kitiems asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite prietaiso nebesuvaldyti.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš imdami į rankas, nešdami ar prijungdami prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš vykdydami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami prietaisą į šalį, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukite iš elektros lizdo. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Kroviklius naudoti ir su jais elgtis atsargiai

 • Kad išvengtumėte sužalojimų, krovikliu kraukite tik leistinus Hilti Li-Ion akumuliatorius.
 • Kroviklis turi būti laikomas švarioje ir vėsioje, tačiau apsaugotoje nuo šalčio vietoje.
 • Įkrovimo metu kroviklis atiduoda į aplinką šilumą, todėl jo vėdinimo angos turi būti neuždengtos. Išimkite kroviklį iš krepšio. Neeksploatuokite kroviklio uždarytoje pakuotėje.
 • Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Nuolat tikrinkite, ar nėra sulūžusių arba pažeistų dalių, dėl kurių prietaisas galėtų veikti netinkamai. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos.
 • Akumuliatorius ir jų kroviklius naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais ir taip, kaip nurodyta konkrečiam prietaiso tipui. Kroviklius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingų situacijų.
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus ar kroviklio nelaikykite prie sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus, yra pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
 • Užtikrinkite, kad akumuliatoriai nebūtų pažeisti mechaniškai.
 • Pažeistų akumuliatorių (pavyzdžiui, įtrūkusių, su sulūžusiais, sulinkusiais, suspaustais ir / arba ištrauktais kontaktais) neįkraukite ir nenaudokite.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Beschreibung

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Atfiksavimo mygtukas su papildoma įkrovos lygio indikacijos suaktyvinimo funkcija
 2. Akumuliatorius
 3. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacijos šviesos diodas
 4. Elektros tinklo įtampos šviesos diodas
 5. Įkrovimo būsenos šviesos diodas
 6. Akumuliatoriaus temperatūros šviesos diodas
 7. Akumuliatoriaus prijungimo vieta 1

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra kroviklis „Hilti“ Li-Ion akumuliatoriams, kurių nominalioji įtampa yra nuo 7,2 iki 36 voltų, įkrauti. Jis yra skirtas jungti prie kintamosios 100–240 voltų įtampos elektros tinklo (priklausomai nuo modifikacijos konkrečioms šalims).

Su šiuo prietaisu leidžiamus naudoti akumuliatorius rasite šios instrukcijos gale.

Anzeigeelemente

Indikacijos elementai ant kroviklio ir akumuliatoriaus

Kai kroviklis yra prijungtas ir parengtas veikti, šviečia elektros tinklo įtampos šviesos diodas.
Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacijos šviesos diodas
Įkrovimo būsenos šviesos diodas
Akumuliatoriaus temperatūros šviesos diodas
Aprašymas

nešviečia
nešviečia
Neįstatytas akumuliatorius.
nešviečia
nešviečia
nešviečia
Akumuliatorius yra įstatytas ir parengtas krauti.
priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovos lygio, 1 – 4 šviesos diodai pirma mirksi, paskui šviečia tolygiai
mirksi
nešviečia
Akumuliatorius kraunamas.
nešviečia
šviečia
nešviečia
Akumuliatorius pilnai įkrautas.
nešviečia
nešviečia
mirksi
Akumuliatoriaus temperatūra yra už leistinų ribų (per karštas, per šaltas).
nešviečia
nešviečia
šviečia
Akumuliatoriaus sutrikimas, kroviklio sutrikimas

Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija

Image alternative
Būsena
Reikšmė
3 šviesos diodai šviečia, 1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
2 šviesos diodai šviečia, 1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
1 šviesos diodas šviečia, 1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 25 %

Tiekiamas komplektas

Kroviklis, naudojimo instrukcija.

Techniniai duomenys


C 4/36-MC4
Išėjimo įtampa
7,2 V … 36 V
Svoris
1,7 kg
Išėjimo galia
100–127 V
90 W
220–240 V
90 W

Bedienung

Kroviklio įjungimas

 • Maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą.
  • Ant kroviklio šviečia žalias elektros tinklo įtampos šviesos diodas.

Akumuliatorių įdėjimas ir įkrovimas

Akumuliatoriai įkraunami eilės tvarka pagal prijungimo vietos numerį, išskyrus atvejį, kai dingsta elektros tinklo įtampa. Kai įtampa elektros tinkle vėl atsiranda, pirma įkraunamas kairysis akumuliatorius (prijungimo vieta 1), paskui iš eilės 2 – 4 prijungimo vietose esantys akumuliatoriai.
Saugumo sumetimais rekomenduojama, įkrovimo procesui pasibaigus, akumuliatorių iš kroviklio išimti.
Baigus įkrauti, gęsta įkrovos lygio indikacija ant akumuliatoriaus, o įkrovimo būsenos šviesos diodas ant kroviklio tebešviečia.
Ličio jonų akumuliatorius galima naudoti bet kada, net ir nevisiškai įkrautus. Krovimo eigą rodo akumuliatoriuje esantys įkrovos lygio indikacijos šviesos diodai.
Image alternative
 1. Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad kontaktai yra švarūs ir netepaluoti.
 2. Akumuliatorių įstumkite į numatytą prijungimo vietą.
 3. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus matmenys ir kodavimas atitiktų prijungimo vietą.
  • Kroviklyje užfiksuotą akumuliatorių kroviklis atpažįsta. Kadangi akumuliatoriai įkraunami iš eilės, įkrovimas prasideda automatiškai, jei tik akumuliatorius yra eilėje.

Akumuliatoriaus išėmimas

Image alternative
 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mechanizmą.
 2. Akumuliatorių ištraukite iš kroviklio.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatorius yra kroviklyje: ant akumuliatoriaus esantis įkrovos lygio indikacijos šviesos diodas ir įkrovimo būsenos šviesos diodas nešviečia.
Įkrovimas dar neprasidėjo, nes akumuliatoriui neatėjo eilė.
 • Iš kroviklio išimkite kitus akumuliatorius. Jeigu įkrovimas ir dabar neprasideda, tada akumuliatorius yra sugedęs. Akumuliatorių pristatykite patikrinti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Akumuliatorius gali būti sugedęs.
 • Akumuliatorių ištraukite iš kroviklio. Jeigu, suaktyvinus akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją, diodai vis tiek nešviečia, akumuliatorius yra sugedęs. Akumuliatorių pristatykite patikrinti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Ant kroviklio esantis akumuliatoriaus temperatūros šviesos diodas mirksi.
Akumuliatorius per karštas arba per šaltas; įkrovimas nevyksta.
 • Kai tik akumuliatorius pasiekia reikiamą temperatūrą, kroviklis automatiškai pradeda įkrovimo procesą.
Ant kroviklio esantis elektros tinklo įtampos šviesos diodas nešviečia.
Kroviklio veikimo sutrikimas.
 • Kroviklį atjunkite ir vėl prijunkite prie elektros tinklo. Jeigu indikacija vis dar neveikia, kroviklį pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Netinkamas utilizavimas kelia pavojų.
 • Netinkamas įrangos utilizavimas gali turėti toliau nurodytas neigiamas pasekmes. Deginant plastikinius elementus, į aplinką patenka žmogaus sveikatai pavojingų nuodingų dujų. Pažeisti ar stipriai įkaitę akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti apsinuodijimą, terminius ar cheminius nudegimus arba užteršti aplinką. Lengvabūdiškai ir neapgalvotai utilizuodami, sudarote sąlygas neįgaliotiems asmenims naudoti įrangą ne pagal paskirtį. Kartu šie asmenys gali sunkiai sužaloti save ir kitus bei užteršti aplinką.
 • Sugedusius akumuliatorius utilizuokite nedelsdami. Juos laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Akumuliatorių neardykite ir nedeginkite.
 • Atitarnavusius akumuliatorius utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiais teisės aktais arba grąžinkite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius ir elektroninius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Elektrinių ir elektroninių prietaisų neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative