Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [4 MB]

SI‑AT‑A22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Nuolatinė srovė

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Tipas
  SI‑AT‑A22
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai

 • Laikykitės smūginio suktuvo naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų.

Aprašymas

Išmanusis priveržimo modulis

Image alternative
 1. Valdymo mygtukai
 2. LCD ekranas
 3. Kontrolinės lemputės
 4. Brūkšninio kodo skeneris
 5. Atblokavimo mygtukas
 6. USB jungties lizdas
 7. USB lizdo dangtelis (paveikslėlyje nustumtas)

Valdymo mygtukai

Image alternative
 1. OK mygtukas
 2. Kairysis mygtukas su rodykle
 3. Dešinysis mygtukas su rodykle
 4. Blokavimo mygtukas
 5. Skenavimo mygtukas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra elektroninis modulis, kurį galima naudoti Hilti smūginiuose suktuvuose, kurių modelio pavadinimas yra SI… …AT‑A22 („…“ = bet koks ženklas), kai norima gauti kontroliuojamą tvirtinimo priemonių priveržimą ir taip užtikrinti sujungimo kokybę. Modulyje darbai yra protokoluojami, juos dokumentavimo tikslais galima nuskaityti naudojant PC programinę įrangą AT Documentation Software .

Šiame modulyje sukimo momento nustatyti negalima!
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams naudokite tik Hilti leidžiamus naudoti kroviklius. Daugiau informacijos rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

 • Hlti tvirtinimams priveržti naudokite tik smūgines sukimo galvutes, kurios aprašytos atitinkamo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Netinkamas naudojimas

Šis prietaisas neskirtas naudoti Hilti tvirtinimams atominėse elektrinėse!

Kontrolinės lemputės

Abiejose modulio pusėse esančių kontrolinių lempučių būsenos reiškia tokius pranešimus arba signalizuoja apie tokias būsenas:
Būsena
Reikšmė
Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
 • Skenuojant: brūkšninis arba QR kodas atpažintas.
 • Sukant varžtą po smūginio suktuvo automatinio išsijungimo: priveržimas sėkmingai užbaigtas.
Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
 • Skenuojant: brūkšninis arba QR kodas neatpažintas.
 • Sukant varžtą po smūginio suktuvo išsijungimo: varžtinis sujungimas nebuvo priveržtas pagal pasirinktus nustatymus. Priežastis gali būti, pavyzdžiui, priešlaikinis smūginio suktuvo išjungimas rankiniu būdu.
Kontrolinės lemputės mirksi geltona spalva.
Buvo aptikta, kad varžtinis sujungimas jau buvo priveržtas, o paskui vėl atlaisvintas. Todėl varžtinis sujungimas buvo priveržtas naudojant specialius, pakartotiniam priveržimui nustatytus parametrus, priveržimas sėkmingai užbaigtas.

Zumeris (garsinis signalizatorius)

Į išmanųjį priveržimo modulį įmontuotas zumeris generuoja tokius kontrolinius garsinius signalus kaip garsinį grįžtamąjį ryšį:
 • Ilgas garsinis signalas: garsinis patvirtinimo signalas (OK / operacija sėkmingai užbaigta)
 • 2 trumpi garsiniai signalai, šviesos diodai mirksi geltona spalva: 1 garsinis įspėjimo signalas (OK arba blogai / pakartotinis sukimas)
 • 4 trumpi garsiniai signalai, šviesos diodai mirksi raudona spalva: 2 garsinis įspėjimo signalas (blogai / operacija nutraukta)

USB jungtis

Per USB jungties lizdą išmanųjį priveržimo modulį galima sujungti su asmeniniu kompiuteriu (PC). Tada, naudojant AT Documentation Software , galima vykdyti ir tokias funkcijas:
 • Duomenų rinkinių papildymas naujoms tvirtinimo priemonėms
 • Esamų duomenų rinkinių keitimas / atnaujinimas
 • Dokumentavimo funkcijos išaktyvinimas / aktyvinimas
 • Dokumentavimo funkcijos protokolo įkėlimas
 • Priveržimo modulio laikrodžio nustatymas
Daugiau informacijos rasite AT Documentation Software instrukcijoje.
Programinę įrangą galite atsiųsti iš šios interneto svetainės:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Tiekiamas komplektas

Išmanusis priveržimo modulis, naudojimo instrukcija, trumpa instrukcija, USB kabelis.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Svoris pagal EPTA‑Procedure 01
0,26 kg
Brūkšninio kodo skeneris
Skenavimo kamera (Imager)

Naudojimas

Išmaniojo priveržimo modulio uždėjimas

ĮSPĖJIMAS
Trumpojo jungimo pavojus !
 • Prieš įdėdami priveržimo modulį, įsitikinkite, kad priveržimo modulio ir smūginio suktuvo kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Krintantis priveržimo modulis gali sužaloti !
 • Tikrinkite, kad priveržimo modulis būtų gerai užfiksuotas ant smūginio suktuvo.
 • Priveržimo modulį iš galinės pusės stumkite ant smūginio suktuvo, kol atsirėmęs girdimai užsifiksuos.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Trumpojo jungimo pavojus !
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir priveržimo modulio kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Krintantis akumuliatoriaus gali sužaloti !
 • Tikrinkite, kad akumuliatorius būtų gerai užfiksuotas ant priveržimo modulio.
 • Akumuliatorių iš galinės pusės stumkite ant priveržimo modulio, kol atsirėmęs girdimai užsifiksuos.

Įjungimas ir išjungimas

Priveržimo modulio įjungimas

Sąlygos : Priveržimo modulis yra atjungtas, ekranas nieko nerodo.
 1. Smūginio suktuvo dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 2. Spustelėkite smūginio suktuvo valdymo jungiklį.
  • Įjungiamas ekrano apšvietimas, trumpai rodomas pradinis ekrano vaizdas Image alternative.
  • Veikimo kontrolei kontrolinės lemputės trumpai įsižiebia raudona, geltona ir paskui žalia spalva. Skamba kontrolinis garsinis signalas.
  • Ekrane rodomas paskutinis pasirinktas darbo režimas pasirinkimo rėmelyje.
  • Jeigu ekrane rodomas sutrikimas:
   • Skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pasižiūrėkite, ką reiškia ekrano vaizdas, kokia galima pranešimo priežastis ir kokių priemonių galite imtis sutrikimui pašalinti.
 3. Spauskite blokavimo mygtuką.
  • Dabar priveržimo modulis yra užblokuotas, smūginis suktuvas yra parengtas naudoti.

Priveržimo modulio išjungimas

Išmanusis priveržimo modulis išsijungia automatiškai:
 • kai po ilgesnio nenaudojimo automatiškai išsijungia smūginis suktuvas
 • kai išimamas akumuliatorius
 • kai, ištraukiant USB kištuką, pertraukiamas USB ryšys tarp priveržimo modulio ir asmeninio kompiuterio (PC).

Pagrindinis naudojimas

Šiame skyrelyje paaiškinamos dažnai reikalingos pagrindinės funkcijos, kad naudotojas susipažintų su valdymo sistema. Išsamų naudojimo, vykdant konkrečius darbus, aprašymą rasite atitinkamo darbo skyriuje.
Modulio atblokavimasKad išmanųjį priveržimo modulį būtų galima nustatyti, jis turi būti atblokuotas.
 • Norėdami išmanųjį priveržimo modulį atblokuoti, spauskite blokavimo mygtuką Image alternative ir laikykite ne trumpiau kaip 1 sekundę.
 • Ekrane aplink paskutinį kartą rodytą tvirtinimo elementą arba paskutinį kartą rodytą darbo režimą atsiranda pasirinkimo rėmelis.
 • Priveržimo modulis yra atblokuotas, ir veikia nustatymo režimu. Smūginis suktuvas yra išaktyvintas.
NavigacijaKai ekrane rodomas pasirinkimo rėmelis ir daugiau elementų (parinkčių, parametrų), pasirinkimo rėmelį galima perstumti mygtukais su rodyklėmis Image alternative ir Image alternative.
Parinkties pasirinkimas / parametrų keitimasKai priveržimo modulis atblokuotas, parinktis arba parametrus galima keisti taip, kaip aprašyta toliau.
 • Pasirinkimo rėmelį ekrane nustatykite ant to elemento (parinkties, parametro), kurį reikia keisti.
 • Spauskite OK mygtuką.
 • Elementas rodomas juodame fone.
 • Mygtukais su rodyklėmis atlikite norimą nustatymą.
 • Kad rodomas nustatymas būtų priimtas, spauskite OK mygtuką.
 • Dabar elementas vėl rodomas pasirinkimo rėmelyje.
Modulio blokavimasAtlikus visus nustatymus, išmanųjį priveržimo modulį reikia vėl užblokuoti.
 • Spauskite blokavimo mygtuką Image alternative.
 • Pasirinkimo rėmelis ekrane neberodomas. Nustatytieji priveržimo parametrai dabar yra išsaugoti ir jų nebegalima atsitiktinai pakeisti.
 • Išmanusis priveržimo modulis užblokuojamas, smūginis suktuvas vėl suaktyvinamas.

Pagrindiniai nustatymai

Pagrindinių nustatymų meniu iškvietimas

 1. Jeigu priveržimo modulis yra užblokuotas, jį atblokuokite – spauskite blokavimo mygtuką ir laikykite ne trumpiau kaip 1 sekundę.
 2. Spauskite ir laikykite OK mygtuką ne trumpiau kaip 1 sekundę.
  • Rodomas pagrindinių nustatymų meniu.

Funkcijos pasirinkimas pagrindinių nustatymų meniu

 1. Mygtukais su rodyklėmis perstumkite pasirinkimo rėmelį ant norimos funkcijos simbolio.
  Pagrindinių nustatymų meniu funkcijos
  Simbolis
  Funkcija
  Image alternative Priveržimo modulio laikrodžio datos ir laiko rodymas
  Nustatyti laikrodį galima tik per AT Documentation Software .
  Image alternative Smūginio suktuvo likutinio laiko / naudojimo trukmės iki sekančios techninės priežiūros rodymas
  Image alternative Priveržimo modulio atminties užimtumo rodymas
  Kai rodmuo pasiekia 100 %, naujausia informacija įrašoma ant seniausių duomenų.
  Naudojant AT Documentation Software , įrašytus duomenis galima nuskaityti ir ištrinti iš priveržimo modulio atminties.
  Image alternative Priveržimo modulio programinės įrangos versijų rodymas
  Image alternative Išėjimas iš pagrindinių nustatymų meniu
 2. Spauskite OK mygtuką.

Ekrano indikacijos „Techninės priežiūros situacija“ / „Likutinė naudojimo trukmė“

Pagrindinių nustatymų meniu suaktyvinus simbolį  Image alternative, smūginio suktuvo likutinė naudojimo trukmė iki sekančios techninės priežiūros rodoma šiomis ekrano indikacijomis.
Nepriklausomai nuo ekrano indikacijų, eksploatuojamo smūginio suktuvo techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per metus; to reikia juo realizuojamų varžtinių sujungimų kokybei užtikrinti.
Smūginio suktuvo ekrano indikacijos, susijusios su techninės priežiūros situacija
Indikatorius
Reikšmė
Image alternative Smūginis suktuvas yra tvarkingos būklės, artimiausiu metu techninės priežiūros nereikės.
Image alternative Artimiausiu metu reikės atlikti smūginio suktuvo techninę priežiūrą.
Ekrano dešinėje stačiakampyje esantys segmentai rodo likutinę naudojimo trukmę.
Image alternative Smūginio suktuvo techninę priežiūrą vykdyti nedelsiant.
Šis įspėjantysis pranešimas ekrane atsiranda automatiškai, pasibaigus likutinei naudojimo trukmei. Darbo režimų „Išmanusis naudojimas“ ir „Varžtų sukimas“ pasirinkti nebegalima.

Išėjimas iš pagrindinių nustatymų meniu

 1. Pasirinkimo rėmelį perstumkite ant simbolio Image alternative.
 2. Spauskite OK mygtuką.
  • Ekrane rodomas paskutinis pasirinktas darbo režimas.

Darbo režimai

Toliau pateikti atskirų darbinių operacijų aprašymai galioja tik dešininei smūginio suktuvo eigai. Kairine eiga smūginis suktuvai veikia nekontroliuojamai.

Išmanusis naudojimas

Darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ išmanusis priveržimo modulis reguliuoja ir kontroliuoja pasirinkto tipo tvirtinimo elemento priveržimą. Čia naudojami priveržimo parametrai, nurodyti paskutiniame programinės įrangos atnaujinime. Kadangi gaminio pavadinimai, kaip ir priveržimo parametrai gali keistis, priveržimo modulyje visada turi būti įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
 • Pasirinkus išmanųjį naudojimą, smūginiame suktuve šviečia sukimo momento rodmuo „AT“.
 • Dabar darbo režimų perjungiklis neveikia. Tačiau valdymo jungikliu smūginį suktuvą galima įjungti ir išjungti.
  Laikykitės savo smūginio suktuvo naudojimo instrukcijos.
Priveržimo parametrai išmaniojo naudojimo režime
Image alternative
 1. Tvirtinimo elemento tipas (trumpas tvirtinimo elemento pavadinimas)
 2. Medžiaga / medžiagos kokybė / gaminio tipas
 3. Skersmuo (pasirinktinai)
Šiame paveikslėlyje rodomas priveržimo parametrų išdėstymas ekrane.
Tvirtinimo elemento tipasSkirtingiems tvirtinimo elemento tipams į priveržimo modulį dar gamykloje yra įrašyti priveržimo parametrai.
Rodomas tvirtinimo elementas turi atitikti naudojamą tvirtinimo elementą.
Daugiau informacijos rasite SI-AT-A22 trumpoje instrukcijoje ir atitinkamo gaminio naudojimo instrukcijoje.

Darbo režimas „Varžtų sukimas“

Šiame darbo režime iš viso yra 30 reguliatoriaus padėčių. Kokią padėtį pasirinkti konkrečiam tvirtinimo elemento tipui, priklauso nuo tvirtinimo elemento skersmens ir apibrėžto sukimo momento. Padėtį reikia surasti vadovaujantis šiais duomenimis.
Darbo režime „Varžtų sukimas“ ekrano rodmuo atrodo taip:
Image alternative
Varžto simbolio dešinėje esantis skaitmuo rodo pasirinktą reguliatoriaus padėtį.

Reikiamos momento reguliatoriaus padėties darbo režimui „Varžtų sukimas“ radimas

 1. Image alternative DĖMESIO! Prieš pradėdami realizuoti varžtinį sujungimą įsitikinkite, kad sujungiamų elementų kontaktiniai paviršiai vienas ant kito guli visu plotu, o veržlė ant elemento buvo užsukta tiek, kad atsiremtų.
 2. Priveržkite tvirtinimo elementą, naudodami žemą reguliatoriaus padėtį.
  • Laipsnišką procesą pradėkite kiek įmanoma žemesne reguliatoriaus padėtimi, kad išvengtumėte tvirtinimo elemento pažeidimo dėl per stipraus priveržimo.
 3. Pasiektą tvirtinimo elemento sukimo momentą patikrinkite kalibruotu dinamometriniu raktu.
  Norėdami pakartotinai priveržti daugiau tvirtinimo elementų, įsitikinkite, kad visos varžtinio sujungimo sąlygos yra vienodos. Dėl varžtinio sujungimo sąlygų pasikeitimo gali būti reikalinga kita reguliatoriaus padėtis.
  Rezultatas 1 / 3Veržiamo tvirtinimo elemento apibrėžtas sukimo momentas nepasiektas.
  • Tvirtinimo elementą atlaisvinkite ir priveržimo modulyje nustatykite aukštesnę reguliatoriaus padėtį.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite naudodami naują momento reguliatoriaus padėtį ir vėl patikrinkite.
  Rezultatas 2 / 3Veržiamo tvirtinimo elemento apibrėžtas sukimo momentas viršytas.
  • Tvirtinimo elementą atlaisvinkite ir priveržimo modulyje nustatykite žemesnę reguliatoriaus padėtį.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite naudodami naują momento reguliatoriaus padėtį ir vėl patikrinkite.
  Rezultatas 3 / 3Tvirtinimo elementas priveržtas apibrėžtu sukimo momentu.
  Tinkama momento reguliatoriaus padėtis šiam tvirtinimo elementui surasta.

Darbo režimas „Nereguliuojamas režimas“

Šiame darbo režime išmanusis priveržimo modulis yra išaktyvintas. Smūginis suktuvas veikia taip, lyg išmaniojo priveržimo modulio iš vis nebūtų. Trumpiems darbams vykdyti be išmaniojo priveržimo modulio šio modulio išimti nereikia.
Nereguliuojamas režimas ekrane rodomas taip:
Image alternative
Nereguliuojamame režime smūginio suktuvo sukimo momento indikatoriaus kontrolinė lemputė „AT“ nešviečia, tačiau įvairių smūginio suktuvo darbo režimų nustatymo mygtukas veikia.

Darbo režimo nustatymas

Darbo režimą galima nustatyti 2 skirtingais būdais, atsižvelgiant į tvirtinimo elemento tipą:
 • nuskenuojant atitinkamą brūkšninį arba QR kodą ant tvirtinamo Hilti gaminio pakuotės,
 • nustatant rankiniu būdu priveržimo modulio valdymo mygtukais.
Brūkšninio arba QR kodo skenavimasKai įsukamas Hilti gaminys turi brūkšninį arba QR kodą, darbo režimą šiam gaminiui paprastai ir greitai galima nustatyti šį kodą nuskenuojant.
Rankinis nustatymasKai įsukamas gaminys brūkšninio arba QR kodo neturi, darbo režimą galima nustatyti priveržimo modulio valdymo mygtukais.
Darbo režimas „Nereguliuojamas režimas“ nustatomas tik rankiniu būdu.

Darbo režimo nustatymas valdymo mygtukais

 1. Priveržimo modulį atblokuokite.
 2. Jeigu reikia, mygtukais su rodyklėmis stumkite pasirinkimo rėmelį ant tos parinkties, kurią reikia keisti.
 3. Spauskite OK mygtuką.
  • Dabar pasirinktoji parinktis rodoma juodame fone.
 4. Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite norimą nustatymą.
 5. Spauskite OK mygtuką.
  • Pasirinktasis nustatymas vėl rodomas pasirinkimo rėmelyje.
 6. Kad atliktumėte kitus nustatymus, jeigu reikia, pakartokite paskutinius 3 darbinius veiksmus.
 7. Priveržimo modulį užblokuokite.

Darbo režimo nustatymas skenuojant brūkšninį arba QR kodą

 1. Priveržimo modulį atblokuokite.
 2. Spauskite skenavimo mygtuką.
  • Skeneris suaktyvinamas, nuskaitymo parengtis ekrane rodoma simboliu Image alternative.
Image alternative
 1. Dabar laikykite modulį maždaug 15 centimetrų (6″) atstumu nuo brūkšninio arba QR kodo taip, kad kodas būtų skenerio projektuojamo rėmelio viduje.
  • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
  • Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
  • Ekrane rodomas įsukamojo gaminio priveržimo režimas.
  • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  • Skamba garsinis įspėjimo signalas.
  • Ekrane rodomas simbolis Image alternative Image alternative (kodas nenuskaitytas arba nežinomas).
   • Spauskite skenavimo mygtuką ir kodą nuskenuokite dar kartą.
    Galbūt, priveržimo modulio atmintyje dar nėra įsukamojo gaminio priveržimo parametrų. Jei gaminys suderinamas su SI-AT, galima nuskenuoti atitinkamo gaminio QR kodą atitinkamoje SI-AT-A22 naudojimo instrukcijoje. Tokiu būdu į SI-AT modulio atmintį galima įkelti priveržimo parametrus. Gaminio priveržimo parametrai į priveržimo modulį gali būti papildomai įkeliami ir per AT Documentation Software , naudojant USB. Norint užtikrinti, kad visada būtų naudojami galiojantys priveržimo parametrai, reikia reguliariai tikrinti, ar priveržimo modulio programinė įranga yra atnaujinta.
 1. Priveržimo modulį užblokuokite.

Įsukamo gaminio priveržimas išmaniojo naudojimo režimu

Prieš naudodami priveržimo modulį įsitikinkite, kad įsukamas gaminys bus tinkamai instaliuotas. Laikykitės įsukamo gaminio naudojimo instrukcijos nurodymų ir paaiškinimų tvirtinimo elementams patikrinti.
 1. Nustatykite darbo režimą „Išmanusis naudojimas“.
 2. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 3. Smūginį suktuvą su tinkamu keičiamuoju įrankiu uždėkite ant įsukamojo gaminio.
 4. Spauskite valdymo jungiklį ir laikykite, kol priveržimo modulis suformuos vieną iš toliau nurodytų grįžtamojo ryšio signalų:
Image alternative
Rezultatas 1 / 4
 • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas sėkmingai užbaigtas“.
 • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
 • Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
Tvirtinimo elementas tinkamai įsuktas. Galite iškart priveržti kitą to paties tipo tvirtinimo elementą.
Image alternative
Rezultatas 2 / 4
 • Rodomas pranešimas „Pakartotinis priveržimas sėkmingai užbaigtas“.
 • Kontrolinės lemputės mirksi geltona spalva.
 • Skamba garsinis įspėjimo signalas.
Varžtinis sujungimas, kuris jau buvo priveržtas, o paskui vėl atlaisvintas, buvo vėl sėkmingai priveržtas. INFORMACIJA:  jeigu tvirtinimo elementas anksčiau buvo priveržtas netinkamai, jį reikia patikrinti ir galbūt priveržti kalibruotu dinamometriniu raktu.
Image alternative
Rezultatas 3 / 4
 • Rodomas pranešimas „Per maža akumuliatoriaus įtampa“.
 • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
Šiam tvirtinimo elementui akumuliatoriaus likutinės talpos nepakanka.
 • Pranešimą patvirtinkite spausdami OK mygtuką.
 • Įdėkite daugiau įkrautą akumuliatorių.
Image alternative
Rezultatas 4 / 4
 • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas užbaigtas netinkamai“.
 • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
 • Skamba garsinis įspėjimo signalas.
 • Tvirtinimo elementą priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu.

Įsukamo gaminio priveržimas darbo režimu „Varžtų sukimas“

 1. Nustatykite darbo režimą „Varžtų sukimas“.
 2. Įsukamam gaminiui suraskite reikiamą priveržimo momento reguliatoriaus padėtį ir ją nustatykite.
 3. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 4. Smūginį suktuvą su tinkamu keičiamuoju įrankiu uždėkite ant įsukamojo gaminio.
 5. Spauskite valdymo jungiklį ir laikykite, kol priveržimo modulis suformuos vieną iš toliau nurodytų grįžtamojo ryšio signalų:
Image alternative
Rezultatas 1 / 2
 • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas sėkmingai užbaigtas“.
 • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
 • Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
Tvirtinimo elementas tinkamai įsuktas. Galite iškart priveržti kitą to paties tipo tvirtinimo elementą.
Image alternative
Rezultatas 2 / 2
 • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas užbaigtas netinkamai“.
 • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
 • Skamba garsinis įspėjimo signalas.
 • Tvirtinimo elementą priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu.

Tvirtinimo elemento tikrinimas

Visi Hilti gaminiai yra nuolat atnaujinami, todėl SI-AT modulis gali palaikyti ir šioje instrukcijoje neaprašytus gaminius. Visada naudokite aktualią programinę įrangą ir galiojančią naudojimo instrukciją.
Kitus su Jūsų gaminiu leistus naudoti sisteminius reikmenis, galiojančias naudojimo instrukcijas ir tikrinimo instrukcijas rasite internete adresu www.hilti.group | JAV: www.hilti.com .

Segmentinių inkarų tvirtinimo elemento tikrinimas

Siekiant įsitikinti, kad darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržiant segmentinio inkaro varžtinį sujungimą buvo tinkamai naudotas pagal eksploatacijos leidimą / naudojimo instrukciją užduotas instaliavimo sukimo momentas, atitinkamai pirmąjį ir paskutinį segmentinius inkarus patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu. Toks naudoto instaliavimo sukimo momento tikrinimas turi būti vykdomas betarpiškai po segmentinio inkaro priveržimo (instaliavimo).
Tikrinimo momentas yra lygus atitinkamo segmentinio inkaro instaliavimo sukimo momentui, jį galima pasižiūrėti šio inkaro naudojimo instrukcijoje.
 • Segmentinio inkaro veržlę papildomai priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu. Tuo metu stebėkite kampą, kuriuo tvirtinimo elementas gali būti pasuktas toliau.
  Rezultatas 1 / 2Segmentinio inkaro veržlė nebuvo sukta daugiau nei iki nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (< 360 °).
  Tvirtinimo elementas tinkamai priveržtas.
  Rezultatas 2 / 2Segmentinio inkaro veržlė buvo sukta toliau virš nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (> 360 °).
  Tvirtinimo elementas netinkamai priveržtas. Visi po ankstesnio tikrinimo priveržti varžtiniai sujungimai yra laikomi netinkamais, todėl juos reikia patikrinti. Smūginis suktuvas turi būti patikrintas Hilti techninės priežiūros centre.

Įrengimo sistemų tvirtinimo elemento saugumo tikrinimas

Siekiant įsitikinti, kad darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržiant jungiamuosius elementus buvo tinkamai naudotas pagal eksploatacijos leidimą / naudojimo instrukciją nurodytas instaliavimo sukimo momentas, atitinkamai pirmąjį ir paskutinį jungiamuosius elementus patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu. Toks naudoto instaliavimo sukimo momento tikrinimas turi būti vykdomas betarpiškai po jungiamojo elemento priveržimo (instaliavimo).
Tikrinimo momentas yra lygus atitinkamo jungiamojo elemento instaliavimo sukimo momentui, jį galima rasti šio jungiamojo elemento naudojimo instrukcijoje.
Įsitikinkite, kad naudojate tinkamus sukimo parametrus atitinkamiems tvirtinimo elementams. Daugiau informacijos rasite sukimo momento modulio naudojimo instrukcijoje ir atitinkamo gaminio naudojimo instrukcijoje. Image alternative
 • Tvirtinimo elementą papildomai priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu. Tuo metu stebėkite kampą, kuriuo tvirtinimo elementas gali būti pasuktas toliau.
  Rezultatas 1 / 2Tvirtinimo elementas buvo pasuktas ne toliau, kaip iki nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (< 180 °).
  Tvirtinimo elemento varžtinis sujungimas atliktas tinkamai.
  Rezultatas 2 / 2Tvirtinimo elementas buvo pasuktas toliau virš nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (> 180 °).
  Atliktas varžtinis sujungimas yra netinkamas. Visi po ankstesnio tikrinimo priveržti varžtiniai sujungimai yra laikomi netinkamais, todėl juos reikia patikrinti. Smūginis suktuvas turi būti patikrintas Hilti techninės priežiūros centre.

Darbo režime „Varžtų sukimas“ priveržtų varžtinių sujungimų tikrinimas

 • Reguliariai, naudodami kalibruotą dinamometrinį raktą, pagal įmonės reglamentą arba kokybės normas tikrinkite, ar buvo pasiekta užduotoji priveržimo momento reikšmė.

Priveržimo modulio nuėmimas

Image alternative
 1. Išimkite akumuliatorių.
 2. Spauskite ir laikykite priveržimo modulio atfiksavimo mygtuką.
 3. Traukdami atgal, priveržimo modulį nuimkite nuo smūginio suktuvo.

Priveržimo modulio prijungimas prie asmeninio kompiuterio (PC)

Image alternative
 1. Priveržimo modulį nuimkite.
 2. Nustumkite dangtelį, esantį apatinėje priveržimo modulio pusėje.
  • Dabar USB jungties lizdas yra pasiekiamas.
 3. USB kabelio kištuką (USB 2.0, B tipo) įstatykite į priveržimo modulio USB lizdą.
 1. Kitą USB kabelio kištuką (A tipo) prijunkite prie savo asmeninio kompiuterio (PC).
  • Dabar priveržimo modulis maitinamas iš asmeninio kompiuterio (PC). Modulio ekrane rodomas USB logotipas (Image alternative).
  Kai USB kištuką ištraukiate iš priveržimo modulio, USB lizdo dangtelį būtinai vėl užstumkite – USB lizdą reikia saugoti nuo užteršimo.

Priežiūra ir einamasis remontas

Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti atstovybėje arba tinklalapyje www.hilti.com
 • Prietaisas, ypač jo rankenų paviršiai, visada turi būti sausi, švarūs ir netepaluoti. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.

Transportavimas ir sandėliavimas

 • Išmaniajam priveržimo moduliui transportuoti ir sandėliuoti naudokite komplekte esančią saugojimo dėžę arba smūginio suktuvo lagaminą – taip išvengsite pažeidimų.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Taip pat laikykitės smūginio suktuvo naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl sutrikimų šalinimo.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Rodomas pranešimas „Modulį užblokuoti“.
Priveržimo modulis atblokuotas.
 • Kad užblokuotumėte priveržimo modulį ir suaktyvintumėte smūginį suktuvą, spauskite blokavimo mygtuką.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per aukšta akumuliatoriaus temperatūra“.
Akumuliatorius yra perkaitęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių arba leiskite akumuliatoriui atvėsti.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per žema akumuliatoriaus temperatūra“.
Akumuliatoriaus temperatūra yra per žema.
 • Įdėkite kitą akumuliatorių, kurio temperatūra yra darbinės temperatūros diapazone (žr. akumuliatoriaus eksploatavimo instrukciją).
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per aukšta smūginio suktuvo temperatūra“.
Smūginis suktuvas yra perkaitęs.
 • Leiskite smūginiam suktuvui atvėsti ir išvalykite vėdinimo plyšius.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per maža akumuliatoriaus įkrova“.
Akumuliatoriaus įkrovos nepakanka, tvirtinimo elementui tinkamai įsukti.
 • Įdėkite daugiau įkrautą akumuliatorių.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per didelė vartojama srovė“.
Trumpalaikis vartojamos srovės leistinos reikšmės viršijimas.
 • Pranešimą patvirtinkite spausdami OK mygtuką.
 • Sukimo procesą pakartokite.
 • Jeigu pranešimas vėl atsiranda ekrane, susisiekite su Hilti techninės priežiūros dirbtuvėmis.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Miniatiūrinis maitinimo elementas išsekęs“.
Išseko priveržimo modulio laikrodžio miniatiūrinis maitinimo elementas.
  Nebegalima užtikrinti dokumentavimo protokolo datos ir laiko duomenų korektiškumo.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, kad maitinimo elementą pakeistų.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Prietaiso sutrikimas“.
Aptiktas prietaiso sutrikimas.
 • Priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio (PC).
 • Naudodami AT Documentation Software , nuskaitykite sutrikimų atminties įrenginį ir vykdykite programinės įrangos nurodymus dėl sutrikimo pašalinimo.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Dokumentavimo funkcija išaktyvinta“.
Dokumentavimo funkcija išaktyvinta (tik įspėjantysis pranešimas).
 • Jeigu Jums reikia dokumentavimo funkcijos, tada priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio (PC) ir dokumentavimo funkciją suaktyvinkite per AT Documentation Software .
 • Norėdami patvirtinti pranešimą ir tęsti priveržimo modulio paleidimą, spauskite OK mygtuką.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Atminties užimtumas …%“. (Šis pranešimas ekrane atsiranda, kai reikšmės ≥ 90 %.)
Priveržimo modulio duomenų atminties įrenginio užimtumas atitinka rodomą procentą. Dėmesio: pasiekus 100 %, naujausia informacija įrašoma ant seniausių duomenų!
 • Priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio (PC).
 • Naudodami AT Documentation Software , duomenis nuskaitykite, kad galėtumėte juos pateikti ataskaitoje.
 • Paskui šiuos duomenis ištrinkite iš priveržimo modulio atminties – atlaisvinsite atmintį.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r4838537.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka taikytinų direktyvų ir normų reikalavimus. Patikrinta kartu su tam tikslui numatytais gaminiais ir leista eksploatuoti.
Image alternative