Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

GX 3

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Bendrasis įspėjimo ženklas
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Atliekas grąžinti antriniam perdirbimui

Teksto žymėjimai

Teksto vietų akcentavimas

Pavadinimai ir užrašai išskiriami šiomis priemonėmis:
‚ ‛
Ant kalimo prietaiso esančių ir užrašus turinčių valdymo elementų pavadinimai.
« »
Užrašai ant kalimo prietaiso.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kalimo prietaisas, dujinis
  GX 3
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Saugus darbas kalimo prietaisu
 • Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 • Ant vinies kreipiančiosios uždedant specifinius tvirtinimo elementus (pavyzdžiui, poveržles, apkabas, užvaržas ir t. t.), atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Uždėdami specifinius tvirtinimo elementus, vinies kreipiančiosios niekada nespauskite ranka ar kita kūno dalimi.
 • Draudžiama kalimo prietaisą nukreipti į save ar į kitą asmenį.
 • Kai dirbdami kalimo prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami su kalimo prietaisu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Kalimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su kalimo prietaisu, neatidumo minutė gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Vinių stūmiklį traukdami atgal, visada kontroliuokite, kad jis užsifiksuotų.
 • Atleisdami fiksatoriaus užraktą, neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka. Yra pavojus prispausti pirštus.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į per kietą medžiagą , pavyzdžiui, suvirintą ar liejamąjį plieną. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir tvirtinimo elementai gali lūžti.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į per minkštą medžiagą , pavyzdžiui, medieną ar gipso kartoną. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir jos gali būti pramuštos kiaurai.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į per trapią medžiagą , pavyzdžiui, stiklą ar apdailos plyteles. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir jos gali supleišėti.
 • Prieš kaldami įsitikinkite, kad kitoje tvirtinimo paviršiaus (pagrindo) pusėje nėra žmonių, kuriuos galėtumėte sužaloti, arba daiktų, kuriuos galėtumėte sugadinti.
 • Gaiduką spauskite tik tuomet, kai kalimo prietaisas yra taip prispaustas prie tvirtinimo paviršiaus, kad vinies kreipiančioji iki atramos yra įlindusi į kalimo prietaisą.
 • Vykdydami karšto kalimo prietaiso techninę priežiūrą, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Kai kalimo dažnis didelis, per ilgesnį laiką prietaiso paviršius, išskyrus minkštąsias rankenų dalis, gali tapti karštas. Kad apsisaugotumėte nuo nudegimo, mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Kai kalimo prietaisas perkaista, išimkite dujų balionėlį ir leiskite prietaisui atvėsti. Neviršykite leistino maksimalaus kalimo dažnio.
 • Kalimo proceso metu pagrindo medžiaga gali išpleišėti arba dėtuvės juostos medžiaga gali būti išsviesta į šalį. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis. Užsidėkite tinkamą akių apsaugos priemonę, ausines ir apsauginį šalmą. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą arba tinkamą akių apsaugos priemonę ir ausines, priklausomai nuo prietaiso tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti. Akių apsaugos priemonę ir apsauginį šalmą turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys.
 • Užsidėkite tinkamas ausines (žr. informaciją apie triukšmą skyriuje „Techniniai duomenys“). Tvirtinimo elementų kalimas atliekamas uždegant dujų ir oro mišinį. Tuo metu kylantis garsas gali pažeisti klausą. Tinkamas ausines turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys.
 • Kaldami vinį, kalimo prietaisą visada laikykite tvirtai ir stačiu kampu į tvirtinimo paviršių (pagrindą). Tai leis išvengti tvirtinimo elemento nukrypimo nuo pagrindo medžiagos.
 • Į tą pačią vietą niekada nekalkite antrojo tvirtinimo elemento. Dėl to tvirtinimo elementas gali lūžti ir įstrigti.
 • Kaiščio (smeigės) arba vinies niekada nekalkite antrą kartą. Pakartotinai naudojami tvirtinimo elementai gali lūžti ir sužaloti.
 • Prieš keisdami dėtuvę, vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, taip pat prieš sandėliuodami, transportuodami arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, visada išimkite dujų balionėlį () ir ištuštinkite dėtuvę ().
 • Prietaisą panaudoję, padėkite jį ant grindų gulsčioje padėtyje. Ant strypinio laikiklio sumontuotas ir prie sienos pastatytas prietaisas gali griūti ir sužaloti.
 • Nuimdami kalimo prietaisą, nelaikykite strypinio laikiklio už užpakalinio galo. Dėl didelį petį veikiančios jėgos galite nebesuvaldyti kalimo prietaiso sukimo judesio. Dėl to galimi sužalojimai ir materialiniai nuostoliai.
 • Norėdami užtikrinti kalimo prietaiso nepriekaištingą naudojimą pagal paskirtį, patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Visos prietaiso dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir tenkinti visas sąlygas, užtikrinančias nepriekaištingą prietaiso eksploataciją. Jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip, pažeisti apsauginiai įtaisai ir kitos dalys turi būti kvalifikuotai suremontuoti arba pakeisti Hilti techninės priežiūros centre.
 • Kalimo prietaisą patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas kalimo prietaiso naudojimo saugumas.
 • Kalimo prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Nenaudokite kalimo prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Saugokite kalimo prietaisą nuo kritulių, nenaudokite jo drėgnoje ar šlapioje aplinkoje.
 • Kalimo prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose darbo zonose.
 • Pasirinkite tinkamą vinies kreipiančiosios ir tvirtinimo elemento derinį. Netinkamas derinys gali pažeisti kalimo prietaisą arba pabloginti tvirtinimo kokybę.
 • Visuomet laikykitės naudojimo nurodymų .
Grėsmę kelia elektros srovė
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių.
 • Kai vykdote darbus, kurių metu gali būti paliesti paslėpti elektros laidai, kalimo prietaisą laikykite paėmę tik už izoliuoto rankenos paviršiaus. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
Nurodymai dėl elgesio su naudojamomis dujomis
 • Laikykitės nurodymų, pateiktų ant dujų balionėlio ir pridedamuose dokumentuose.
 • Išeinančios dujos yra kenksmingos plaučiams, odai ir akims. Išėmę dujų balionėlį, dujų balionėlio dėklą dar maždaug 10 sekundžių laikykite toliau nuo veido ir akių.
 • Dujų balionėlio vožtuvo nespauskite ranka.
 • Žmogui įkvėpus dujų, išveskite / išneškite jį į gryną orą ar gerai vėdinamą patalpą ir pasodinkite / paguldykite patogioje padėtyje. Jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją.
 • Jeigu žmogus yra be sąmonės, iškvieskite gydytoją. Žmogų išneškite į gerai vėdinamą patalpą ir paguldykite ant šono stabilioje padėtyje. Jeigu žmogus nekvėpuoja, darykite dirbtinį kvėpavimą ir, jeigu reikia, uždėkite deguonies kaukę.
 • Dujų patekus į akis, atmerktas akis kelias ar keliolika minučių plaukite švariu tekančiu vandeniu.
 • Dujų patekus ant odos, sąlyčio vietą rūpestingai nuplaukite šiltu vandeniu su muilu. Paskui sąlyčio vietą patepkite odos kremu.
Bendrieji nurodymai dėl asmeninio saugumo
 • Atkreipkite dėmesį į ergonomišką kūno padėtį. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti kalimo prietaisą netikėtose situacijose.
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti darbo zonoje.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Vinies kreipiančioji
 2. Kalimo gylio nustatymo ir vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląsčiai
 3. Mygtukas RESET
 4. Įleidimo / Išleidimo vožtuvas
 5. Vėdinimo plyšiai
 6. Diržo kablys
 7. Gaidukas
 8. Rankena
 9. Vinių stūmiklis
 10. Dėtuvės fiksatorius
 11. Atraminė koja
 12. Dėtuvė
 13. Firminė duomenų lentelė
 14. Dujų balionėlio indikatorius
 15. Mygtukas GAS
 16. Dujų balionėlio dėklas
 17. Dujų balionėlio dėklo dangtelis

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra dujinis kalimo prietaisas („Kalimo prietaisas“). Jis yra skirtas atitinkamiems tvirtinimo elementams kalti į betoną, plieną, silikatinius blokelius, betono mūrą, tinkuotą mūrą ir kitas tiesioginiam montavimui tinkančias medžiagas (pagrindus).

Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik valdant ranka arba kartu su strypiniu laikikliu (reikmuo).

Tiekiamas komplektas

Dujinis kalimo prietaisas su vinies kreipiančiąja, lagaminas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.group

Vinies kreipiančiosios

Vinies kreipiančioji laiko kaištį (smeigę) arba veda vinį ir kalimo proceso metu nukreipia šį tvirtinimo elementą į norimą tvirtinimo paviršiaus (pagrindo) vietą. Kalimo prietaisams GX 3 ir GX 3-ME (tikslų pavadinimą žr. firminėje duomenų lentelėje) galima įsigyti konkrečioms naudojimo sritims pritaikytas vinies kreipiančiąsias (IF arba ME).

Tvirtinimo elementai

Šiuo kalimo prietaisu galima kalti dviejų tipų tvirtinimo elementus: vinis ir kaiščius (smeiges). Galima įsigyti ir įvairios paskirties papildomus tvirtinimo elementus, uždedamus ant vinies kreipiančiosios.

Kalimo gylio nustatymo ir vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląsčiai

Šiuo sklandžiu galima mažinti kalimo gylį. Padėtyje EJECT jis atfiksuoja vinies kreipiančiąją, kad ją būtų galima išimti.
Būsena
Reikšmė
+
Standartinis kalimo gylis

Sumažintas kalimo gylis
EJECT
Vinies kreipiančiosios atfiksavimas

Mygtukas RESET

Atlikus kalimą, gali pasitaikyti situacija, kai vinies kreipiančioji negrįžta į savo pradinę padėtį. Taip įvyksta dėl netinkamos stūmoklio padėties. Mygtuku RESET netinkamą stūmoklio padėtį galima pakoreguoti.
Būsena
Reikšmė
Mygtukas RESET išlenda iš korpuso. Matomas jo baltas kraštas.
Netinkama stūmoklio padėtis
Mygtukas RESET sutampa su korpuso paviršiumi.
Stūmoklio padėtis tinkama

Atraminė koja

Esant lygiam paviršiui, atraminė koja leidžia padėti kalimo prietaisą stačiu kampu – tada lieka tik kontroliuoti statų kampą šonine kryptimi. Kai paviršius nelygus arba banguotas, norint vinies kreipiančiąją nustatyti stačiu kampu į pagrindą, atraminę koją gali tekti nuimti.

Diržo kablys

Diržo kablį galima nustatyti į dvi padėtis.
Būsena
Reikšmė
1 padėtis
Kabinimo ant diržo padėtis
2 padėtis
Kabinimo ant kopėčių, pastolių, platformų ir t. t. padėtis

Dujų balionėlis

Laikykitės prie dujų balionėlio pridėtų saugos nurodymų!
Prieš pradedant dirbti, dujų balionėlį reikia įdėti į kalimo prietaiso dujų balionėlio dėklą.
Dujų balionėlio būklę galima patikrinti paspaudus mygtuką GAS : pripildymo lygis rodomas LED ekrane.
Pertraukus darbą, prieš vykdant einamojo remonto darbus, prieš kalimo prietaisą transportuojant ar sandėliuojant, dujų balionėlį reikia išimti.

Dujų balionėlio būklės indikatorius

Paspaudus mygtuką GAS , LED ekrane rodoma dujų balionėlio būklė.
Kai vinies kreipiančioji iki atramos įstumta į prietaisą, pripildymo indikatorius neveikia.
Būsena
Reikšmė
Visi keturi diodai šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis maždaug 100 %.
Trys šviesos diodai šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis maždaug 75 %.
Du šviesos diodai šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis maždaug 50 %.
Vienas diodas šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis maždaug 25 %.
Vienas diodas mirksi žalia spalva.
Pripildymo lygis mažesnis kaip 10 %. Rekomenduojama pakeisti dujų balionėlį.
Vienas diodas šviečia raudona spalva.
Kalimo prietaise nėra dujų balionėlio, dujų balionėlis netinkamas arba tuščias.
Net ir tada, kai pripildymo indikatorius rodo „tuščia“, dujų balionėlyje dėl techninių priežasčių dar yra likę šiek tiek dujų.

Techniniai duomenys

Kalimo prietaisas

Svoris (tuščio prietaiso)
8,6 lb
(3,9 kg)
Naudojimo temperatūra, aplinkos temperatūra
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maksimalus tvirtinimo elementų ilgis
1,5 in
(39 mm)
Tvirtinimo elementų skersmuo
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Spaudimo eiga
1,6 in
(40 mm)
Dėtuvės talpa
40 + 2 vinys
Maksimalus kalimo dažnis (tvirtinimo elementų / h)
1 200
Maksimalus magnetinio lauko stiprumas
−16,5 dBµA/m
Dažnis
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos viniakalėms palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio kalimo prietaiso naudojimo sritimis. Jeigu kalimo prietaisas bus naudojamas kitaip, su skirtinga įranga arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos viniakalės ir jos įrangos techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės nustatytos pagal EN 15895
Skleidžiamo garso slėgio lygis darbo vietoje (LpA, 1s)
99 dB(A)
Maksimalus garso slėgio lygis darbo vietoje (LpC, peak)
133 dB (C)
Garso stiprumo lygis (LWA)
105 dB(A)
Triukšmo lygio paklaida
2 dB(A) / 2 dB(C)
Atatranka
Energijos ekvivalentą atitinkantis pagreitis, (ahw, RMS(3))
Rezultatai, gauti 1 mm storio skardą tvirtinant prie betono B35: 3,64 m/s2
Matavimo paklaida
0,13 m/s²

Kalimo prietaiso užtaisymas

Užtaisymas kalti vinims

Techninė įranga vinims kalti

Kalamos vinys paduodamos iš dėtuvėje esančios gatavos vinių juostos.
Norint kalti vinis, pavienio kalimo adapterį reikia išimti.

Dėtuvės pripildymas

 1. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol užsifiksuos.
 2. Į dėtuvę kiškite vinių juostą, kol atsirems.
  Neapsižiūrėjus, trumpų vinių juosta gal būti įdėta netinkamai. Naudodami trumpas vinis, atkreipkite dėmesį, kad vinių smaigai turi būti nukreipti pirmyn.
ĮSPĖJIMAS
Prispaudimo pavojus! Paleidžiant vinių stūmiklį, yra pavojus prispausti pirštus.
 • Neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka, kol, judėdamas pirmyn, atsirems.
 1. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems.

Dujų balionėlio įdėjimas

 1. Atidarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.
 2. Nuo dujų balionėlio nuimkite gaubtelį.
  Šį gaubtelį išsaugokite, kad išimtą dujų balionėlį, pvz., prieš prietaisą ištuštinant ar transportuojant, galėtumėte patikimai uždaryti.
 3. Dujų balionėlį vožtuvu pirmyn stumkite į dujų balionėlio dėklą taip, kad dujų balionėlio užraktas įlįstų į atitinkamą jam skirtą angą ir užsifiksuotų.
 4. Uždarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.
 5. Nespausdami gaiduko, kalimo prietaiso vinies kreipiančiąją tris kartus prispauskite prie pagrindo, kad prisipildytų dujų vamzdeliai.

Užtaisymas kalti kaiščiams (smeigėms)

Techninė įranga kaiščiams (smeigėms) kalti

Kaiščiai (smeigės) po vieną iš priekio turi būti įstatomi į vinies kreipiančiąją. Pavieniam kalimui yra reikalingas adapteris. Kaiščių (smeigių) pakuotėje yra pavienio kalimo adapteris ir atitinkami montavimo nurodymai.
Norint kalti kaiščius (smeiges), reikia ištuštinti dėtuvę ir įdėti pavienio kalimo adapterį.

Pavienio kalimo adapterio įdėjimas

 • Įdėkite pavienio kalimo adapterį ().

Dujų balionėlio įdėjimas

 • Įdėkite dujų balionėlį ().

Tvirtinimo elementų kalimas

Vinių kalimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 1. Patikrinkite kalimo gylio nustatymą.
 2. Kalimo prietaiso atraminę koją su vinies kreipiančiąja padėkite ant tvirtinimo paviršiaus (pagrindo).
 3. Kalimo prietaiso vinies kreipiančiąją spauskite prie pagrindo, kol atsirems.
 4. Atkreipkite dėmesį, kad vinies kreipiančioji turi stovėti stačiu kampu į pagrindą.
 5. Spausdami gaiduką įkalkite tvirtinimo elementą.
  Jeigu vinies kreipiančioji prie pagrindo prispausta ne iki atramos, kalimas nevyks.
 6. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo.
 7. Baigę darbus arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, išimkite dujų balionėlį ) ir ištuštinkite dėtuvę ().

Kaiščių (smeigių) kalimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Uždėdami tvirtinimo elementus, vinies kreipiančiosios niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
ĮSPĖJIMAS
Yra pavojus būti sužalotam krintančių daiktų! Pakartotinis kalimas į neoptimaliai įkaltą vinį ar kaištį (smeigę) gali susilpninti tvirtinimo vietą. Pasekmė: krintantis tvirtinamasis daiktas gali sužaloti arba pridaryti materialinių nuostolių.
 • Niekada nevykdykite kalimo, norėdami pakoreguoti jau įkaltą vinį ar kaištį (smeigę).
 1. Patikrinkite kalimo gylio nustatymą.
 2. Kaištį (smeigę) įdėkite į vinies kreipiančiąją.
 3. Kalimo prietaiso atraminę koją su vinies kreipiančiąja padėkite ant tvirtinimo paviršiaus (pagrindo).
 4. Kalimo prietaiso vinies kreipiančiąją spauskite prie pagrindo, kol atsirems.
 5. Atkreipkite dėmesį, kad vinies kreipiančioji turi stovėti stačiu kampu į pagrindą.
 6. Spausdami gaiduką įkalkite tvirtinimo elementą.
  Jeigu vinies kreipiančioji prie pagrindo prispausta ne iki atramos, kalimas nevyks.
 7. Baigę darbus arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, išimkite dujų balionėlį ).

Kalimo prietaiso ištuštinimas

Dujų balionėlio išėmimas

 1. Atidarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.
 2. Kad dujų balionėlį atfiksuotumėte, paspauskite dujų balionėlio užraktą.
 3. Dujų balionėlį išimkite iš dujų balionėlio dėklo.
 4. Ant dujų balionėlio užmaukite gaubtelį.
 5. Uždarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.

Dėtuvės ištuštinimas

 1. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol užsifiksuos.
 2. Iš dėtuvės išimkite visas vinių juostas.
ĮSPĖJIMAS
Prispaudimo pavojus! Paleidžiant vinių stūmiklį, yra pavojus prispausti pirštus.
 • Neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka, kol, judėdamas pirmyn, atsirems.
 1. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems.

Pavienio kalimo adapterio išėmimas

 • Įkalę kaištį (smeigę), pavienio kalimo adapterį () išimkite.

Papildomi valdymo veiksmai

Dujų balionėlio būklės tikrinimas

 1. Neprispausdami kalimo prietaiso, spauskite mygtuką GAS .
 2. Pasižiūrėkite dujų balionėlio būklę.

Dėtuvės nuėmimas

 1. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol užsifiksuos.
 2. Laisvas vinių juostas išimkite iš dėtuvės.
ĮSPĖJIMAS
Prispaudimo pavojus! Paleidžiant vinių stūmiklį, yra pavojus prispausti pirštus.
 • Neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka, kol, judėdamas pirmyn, atsirems.
 1. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems.
 2. Atidarykite dėtuvės fiksatorių.
 3. Dėtuvę sukimosi taške pasukite pirmyn.
 4. Dėtuvę atkabinkite.

Dėtuvės įdėjimas

 1. Atidarykite dėtuvės fiksatorių.
 2. Įkabinkite priekinį dėtuvės galą.
 3. Sukite dėtuvę kalimo prietaiso link, kol atsirems.
 4. Uždarykite dėtuvės fiksatorių.

Vinies kreipiančiosios nuėmimas

 1. Dujų balionėlį išimkite.
 2. Vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląstį nustatykite į padėtį EJECT .
 3. Nuimkite vinies kreipiančiąją.

Vinies kreipiančiosios įdėjimas

 1. Dujų balionėlį išimkite.
 2. Vinies kreipiančiąją įstatykite į kalimo prietaiso priekyje esančią išdrožą.
 3. Vinies kreipiančiąją tvirtai laikydami – kad neiškristų, kalimo prietaisą su vinies kreipiančiąja spauskite prie tvirto pagrindo, kol vinies kreipiančioji užsifiksuos.
 4. Patikrinkite, ar vinies kreipiančioji užsifiksavo.
  • Kai vinies kreipiančioji užfiksuota, jos atfiksavimo skląstis vėl yra padėtyje + .

Atraminės kojos nuėmimas

 1. Lengvai spausdami, atidarykite atraminės kojos fiksavimo mechanizmą.
 2. Atraminę koją pasukite 90° kampu.
 3. Nuimkite atraminę koją.

Atraminės kojos montavimas

 1. Atraminės kojos dešinįjį kampuotį pridėkite prie dėtuvės ir įstumkite į išdrožą.
 2. Atraminę koją pasukite 90° kampu dėtuvės atžvilgiu ir, lengvai spausdami, užfiksuokite.

Pavienio kalimo adapterio įdėjimas

 1. Dujų balionėlį išimkite.
 2. Nuimkite dėtuvę.
 3. Įdėkite pavienio kalimo adapterį.
 4. Įdėkite dėtuvę.

Pavienio kalimo adapterio išėmimas

 1. Dujų balionėlį išimkite.
 2. Nuimkite dėtuvę.
 3. Išimkite pavienio kalimo adapterį.
 4. Įdėkite dėtuvę.

Sutrikimų šalinimas

Netinkamos stūmoklio padėties koregavimas

 • Patikrinkite mygtuko RESET padėtį.
  Rezultatas 
  • Mygtukas RESET išlenda iš korpuso. Matomas jo baltas kraštas.
  • Netinkamos stūmoklio padėties koregavimui spauskite mygtuką RESET .

Pašalinių daiktų ir vinių pašalinimas iš vinies kreipiančiosios aplinkos

ATSARGIAI
Skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti! Atliekant kalimą, skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti; taip gali nutikti, kai vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų arba kai vinies kreipiančiojoje yra įstrigusių tvirtinimo elementų.
 • Prietaiso sutrikimų niekada nebandykite šalinti vykdydami sekančius kalimus!
 1. Dujų balionėlį išimkite.
 2. Ištuštinkite dėtuvę.
 3. Nuimkite dėtuvę.
 4. Nuimkite vinies kreipiančiąją.
 5. Iš vinies kreipiančiosios aplinkos pašalinkite visus pašalinius daiktus ir vinis.
 6. Įdėkite vinies kreipiančiąją.
 7. Įdėkite dėtuvę.

Priežiūra ir remontas

Rūpestinga kalimo prietaiso priežiūra

 • Niekada neeksploatuokite kalimo prietaiso, jeigu jo vėdinimo plyšiai užsikimšę.
 • Minkštąsias rankenų dalis saugokite nuo alyvos ir tepalo.
 • Kalimo prietaisą valykite reguliariai.
 • Valymui nenaudokite nei purkštuvų, nei aukšto slėgio garų įrangos, nei vandens.
 • Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Nenaudokite aerozolių ar panašių tepimo ir priežiūros priemonių.

Kalimo prietaiso valymas

 1. Dujų balionėlį išimkite.
 2. Ištuštinkite dėtuvę.
 3. Iš vinies kreipiančiosios pašalinkite plastiko likučius.
 4. Sausu šepetėliu išvalykite vėdinimo plyšius, saugodami, kad nešvarumai arba pašaliniai daiktai nepatektų į prietaiso vidų.
 5. Prietaiso išorines dalis nuvalykite drėgna šluoste.

Transportavimas ir sandėliavimas

Einamasis remontas

 • Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti atstovybėje arba tinklalapyje www.hilti.group .
 • Reguliariai tikrinkite, ar nėra pažeistos kalimo prietaiso išorinės dalys ir ar tinkamai veikia valdymo elementai.
 • Nenaudokite kalimo prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba jo valdymo elementai veikia netinkamai.
 • Sugedusį kalimo prietaisą atiduokite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Tikrinimas po techninės priežiūros ir remonto darbų

 • Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį + .

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti Service techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Tvirtinimo elementai dažnai įkalami nepakankamai giliai.
Per maža galia.
  • Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį + .
Tvirtinimo elementas yra per ilgas.
 • Naudokite trumpesnį tvirtinimo elementą.
Pagrindas per kietas.
 • Pagalvokite, kur ir kaip naudoti DX tipo prietaisus.
Įleidimo / išleidimo vožtuvas užterštas arba uždengtas.
 • Kalimo prietaisą išvalykite ir pagalvokite, kaip laikote jį rankomis.
Image alternative
Tvirtinimo elementai dažnai įkalami per giliai.
Per didelė galia.
  • Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį .
Tvirtinimo elementas yra per trumpas.
 • Naudokite ilgesnius tvirtinimo elementus.
Image alternative
Tvirtinimo elementai lūžta.
Per maža galia.
  • Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį + .
Tvirtinimo elementas yra per ilgas.
 • Naudokite trumpesnį tvirtinimo elementą.
Pagrindas per kietas.
 • Pagalvokite, kur ir kaip naudoti DX tipo prietaisus.
Vinies kreipiančioji ant pagrindo uždėta ne stačiu kampu.
 • Norėdami kalti, kalimo prietaisą pridėkite taip, kad vinies kreipiančioji būtų stačiu kampu į pagrindą.
Image alternative
Tvirtinimo elementai deformuojasi.
Per maža galia.
  • Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį + .
Tvirtinimo elementas yra per ilgas.
 • Naudokite trumpesnį tvirtinimo elementą.
Vinies kreipiančioji ant pagrindo uždėta ne stačiu kampu.
 • Norėdami kalti, kalimo prietaisą pridėkite taip, kad vinies kreipiančioji būtų stačiu kampu į pagrindą.
Image alternative
Į plieninį pagrindą įkalti tvirtinimo elementai nelaiko.
Pagrindas per plonas.
 • Pasirinkti kitą tvirtinimo būdą.
Dujų balionėlio nepakanka tvirtinimo elementų pakuotei.
Padidėjęs dujų suvartojimas dėl per dažno prietaiso prispaudimo be kalimo.
 • Nespauskite prietaiso, jeigu nežadate kalti.
Kalimo prietaiso dalys nejuda viena kitos atžvilgiu.
Netinkama stūmoklio padėtis
Vinies aptikimas užblokuotas, o mygtukas RESET dėl spaudimo nesutampa su korpuso paviršiumi.
Tvirtinimo elementas įstrigo vinių dėtuvėje.
 • Atlaisvinkite įstrigusį tvirtinimo elementą.
Vinis įstrigo po svirtimi prieš stūmoklio viršūnę.
 • Išimti dujų balionėlį, prietaisą spausti žemyn ir paspausti nuleistuką.
Per didelis nepavykusių kalimų skaičius.
Vinių dėtuvė ant pagrindo uždėta ne stačiu kampu.
 • Norėdami kalti, kalimo prietaisą pridėkite taip, kad vinies kreipiančioji būtų stačiu kampu į pagrindą.
Naudojamas netinkamas tvirtinimo elementas.
 • Naudokite tinkamą tvirtinimo elementą.
Pagrindas per kietas.
 • Pagalvokite, kur ir kaip naudoti DX tipo prietaisus.
Kalimo prietaisas nekala.
Vinių stūmiklis nenustumtas pirmyn.
 • Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems.
Dėtuvėje yra nepakankamas vinių kiekis (2 ar mažiau).
Sutriko vinių padavimas
 • Naudokite kitą vinių juostą.
 • Išvalykite dėtuvę.
Dujų balionėlis tuščias.
1 diodas šviečia raudona spalva
Dujų vamzdeliuose yra oro.
 • Nespausdami gaiduko, kalimo prietaisą tris kartus prispauskite prie pagrindo.
Vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų.
Kalimo prietaisas yra per karštas.
 • Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Elektronikos sutrikimas
 • Dujų balionėlį išimti ir vėl įdėti. Jeigu problema išliko, įdėti naują dujų balionėlį.
Kalimo prietaisas yra karštas ir nekala netgi po pertraukos.
Kalimo dažnis buvo žymiai didesnis kaip 1200 tvirtinimų per valandą.
 • Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Kalimo prietaisas nekala arba kala tik atskirais atvejais.
Aplinkos sąlygų parametrai yra už leistino diapazono ribų.
 • Atkreipkite dėmesį, kad turi būti išlaikytos leistinos eksploatacinių parametrų, nurodytų skyriuje „Techniniai duomenys“, reikšmės.
Dujų balionėlio temperatūra yra už leistino diapazono ribų.
 • Atkreipkite dėmesį, kad turi būti išlaikytos leistinos eksploatacinių parametrų, nurodytų skyriuje „Techniniai duomenys“, reikšmės.
Dujų dozavimo sistemoje yra oro pūslių.
 • Dujų balionėlį išimkite ir vėl įdėkite.
Po kalimo prietaisas nebuvo visiškai atitrauktas.
 • Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo.
Tvirtinimo elemento negalima išimti iš vinies kreipiančiosios.
Tvirtinimo elementas įstrigo vinių dėtuvėje.
 • Atlaisvinkite įstrigusį tvirtinimo elementą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative