Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [2 MB]

SF BT 22‑A

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Simboliai

Naudojami šie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Skersmuo

Iliustracijos

Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos naudojamos prietaisų veikimui paaiškinti, jos gali skirtis nuo tikrojo prietaisų vaizdo:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas iliustracijose nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami iliustracijos apžvalgoje. Skyrelyje „Prietaiso vaizdas“ paaiškinimų numeriai nurodo šiuos pozicijų numerius.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Pavadinimą ir serijos numerį iš firminės duomenų lentelės perkelkite į toliau nurodytą lentelę.
 • Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šią informaciją.
  Prietaiso duomenys
Prietaiso duomenys
Gręžtuvas
SF BT 22‑A
Karta:
01
Serijos Nr.:

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai elektriniams įrankiams

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunančiosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais gręžtuvais

 • Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, prietaisą laikykite paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prietaisą visada laikykite tvirtai paėmę už tam skirtos rankenos. Rankena visada turi būti sausa ir švari.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis – susižalojimo pavojus!
 • Dirbdami su prietaisu, užsidėkite tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, lengvą respiratorių ir mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Apsaugines pirštines mūvėkite ir keisdami įrankį. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Dirbdami užsidėkite akių apsaugos priemonę. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
 • Pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įtaisą ir tinkamą mobilųjį dulkių siurblį. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.
Su akumuliatoriais elgtis atsargiai
 • Akumuliatorių nenaudokite kaip energijos šaltinio kitiems, nenurodytiems vartotojams maitinti.
 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorių negalima ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Pažeistų akumuliatorių neįkraukite ir nebenaudokite.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Kai akumuliatorius atvės, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.

Aprašymas

Gaminio vaizdas

Image alternative
 1. Grąžto greitojo fiksavimo griebtuvas
 2. Oro varikliui aušinti įsiurbimo plyšiai
 3. Rankena
 4. Įjungimo blokavimo jungiklis
 5. Valdymo jungiklis (su elektroniniu sukimosi greičio reguliavimu)
 6. Diržo kablys
 7. Akumuliatorius
 8. Oro išėjimo angos
 9. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 10. Akumuliatoriaus indikatorius

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis gaminys yra rankinis akumuliatorinis gręžtuvas, skirtas aklinoms skylėms pliene gręžti, naudojant Hilti laiptuotuosius grąžtus TX‑BT…; šios skylės vėliau naudojamos Hilti srieginėms smeigėms X‑BT įsukti.

 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams naudokite tik Hilti leidžiamus naudoti kroviklius. Daugiau informacijos rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Įjungimo blokatorius

Image alternative
Prietaise yra įjungimo blokavimo jungiklis, kuriuo galima blokuoti valdymo jungiklį, kad būtų išvengta gręžtuvo atsitiktinio paleidimo.
  Jungiklio padėtys
 • Kai įjungimo blokavimo jungiklis stovi išilgai gręžtuvo, valdymo jungiklis yra užblokuotas (įjungimo blokatorius suaktyvintas).
 • Kai, žiūrint gręžtuvo darbine kryptimi, įjungimo blokavimo jungiklis yra pasuktas į kairę, valdymo jungiklį galima spausti (įjungimo blokatorius išaktyvintas).

Apsauga nuo perkrovos ir perkaitimo

Prietaise įrengta elektroninė apsauga nuo perkrovos ir perkaitimo. Perkrautas arba perkaitęs prietaisas automatiškai išjungiamas. Tada atleidus ir vėl paspaudus valdymo jungiklį, prietaisas gali ir neįsijungti (įjungimas užlaikomas, kol prietaisas atvės).
Apie automatinį išjungimą informuoja mirksintys visi 4 akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos diodai.

Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius

Apie Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygį ir prietaiso gedimus informuoja Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius. Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atblokavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas yra parengtas naudoti.
Įkrovos lygis: < 10 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas neparengtas naudoti.
Akumuliatorius yra perkaitęs arba visiškai išsekęs.
Mirksi 4 šviesos diodai, prietaisas neparengtas naudoti.
Prietaisas yra perkrautas arba perkaitęs.
Kai nuspaustas valdymo jungiklis ir maždaug 5 sekundes po jo paleidimo įkrovos lygio pasižiūrėti negalima.
Kai akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos diodai mirksi, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Tiekiamas komplektas

Gręžtuvas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Gręžtuvas

Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
Svoris pagal EPTA Procedure 01 su akumuliatoriumi B22⁄8.0
2,6 kg
Sukimo momentas
≤ 9 Nm
Grąžto greitojo fiksavimo griebtuvo skersmenų diapazonas
1 mm … 10 mm

Triukšmo ir vibracijos reikšmės išmatuotos pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodyti duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygis išmatuotas pagal EN 60745

SF BT 22‑A
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
71 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Garso stiprumo lygis (LWA)
82 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės (vektorinė suma trijose ašyse), nustatytos pagal EN 60745

SF BT 22‑A
Vibracijų emisijos reikšmė gręžiant metalą (ah,D)
3,5 m/s²
Paklaida metalo gręžimo atveju (K)
1,5 m/s²

Naudojimas

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Gręžtuvas gali būti atsitiktinai įjungtas.
 • Prieš įstatydami akumuliatorių, įsitikinkite, kad gręžtuvas yra išjungtas, o jo įjungimo blokatorius yra suaktyvintas.
ATSARGIAI
Elektros srovės keliamas pavojus. Dėl užterštų kontaktų gali įvykti trumpasis jungimas.
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir gręžtuvo kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Netinkamai įdėtas akumuliatorius dirbant gali iškristi / nukristi.
 • Kad akumuliatorius nekristų ir nesužalotų žmonių, nuolat tikrinkite, ar jis patikimai laikosi gręžtuve.
Image alternative
 • Akumuliatorių iš galinės pusės stumkite į gręžtuvą, kol atsirėmęs girdimai užsifiksuos.

Akumuliatoriaus išėmimas

Image alternative
 • Išimkite akumuliatorių.

Diržo kablio (papildomai užsakoma įranga) montavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Pavojų kelia krintantis prietaisas.
 • Krintantis prietaisas gali sužaloti Jus ir kitus žmones. Prieš pradėdami dirbti, tikrinkite, ar diržo kablys yra patikimai pritvirtintas.
Naudodami diržo kablį, galite gręžtuvą pakabinti ant savo diržo. Diržo kablį galima sumontuoti taip, kad prietaisą būtų galima kabinti dešinėje arba kairėje kūno pusėje.
Image alternative
 • Diržo kablį sumontuokite atitinkamoje gręžtuvo pusėje.

Keičiamojo įrankio įdėjimas arba išėmimas

Image alternative
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Gręžtuvas gali būti atsitiktinai įjungtas.
 • Užtikrinkite, kad įjungimo blokatorius būtų suaktyvintas arba kad akumuliatorius būtų išimtas iš gręžtuvo.
 1. Atidarykite grąžto greitojo fiksavimo griebtuvą.
 2. Nuvalę kotą, keičiamąjį įrankį įdėkite į grąžto greitojo fiksavimo griebtuvą arba iš jo išimkite.
 3. Grąžto greitojo fiksavimo griebtuvą vėl priveržkite.

Įjungimas

 • Spauskite valdymo jungiklį.
  Priklausomai nuo valdymo jungiklio spaudimo, sukimosi greitį galima sklandžiai reguliuoti iki maksimalios reikšmės.

Išjungimas

 • Atleiskite valdymo jungiklį.

Priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros srovė. Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Elektrinių komponentų remontą patikėkite tik elektros specialistams.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo gaminiui rasite vietinėje Hilti atstovybėje arba tinklalapyje www.hilti.com
 • Prietaisas, ypač jo rankenų paviršiai, visada turi būti sausi, švarūs, nesutepti alyva ar tirštu tepalu.
 • Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Niekada neeksploatuokite prietaiso, jeigu jo vėdinimo plyšiai užsikimšę! Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu šepečiu. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite purkštuvų, aukšto slėgio garų įrangos, neplaukite prietaiso tekančiu vandeniu! Dėl to prietaisas gali tapti elektriškai nesaugus.

Transportavimas ir sandėliavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus. Pavojų kelia trumpasis jungimas.
 • Li-Ion akumuliatorių niekada netransportuokite ir nesandėliuokite, sumetę į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš transportuodami ar sandėliuodami, akumuliatorių iš gręžtuvo išimkite.
 • Akumuliatorius veždami automobilių keliais, geležinkeliais, jūrų ar oro transportu, laikykitės galiojančių nacionalinių ir tarptautinių vežimo taisyklių.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatorius neužsifiksuoja ir nepasigirsta dvigubas spragtelėjimas.
Užterštas akumuliatoriaus fiksatorius.
 • Nuvalykite fiksatorių ir užfiksuokite akumuliatorių. Jeigu problema išlieka, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Valdymo jungiklio negalima paspausti arba jis yra užblokuotas.
Suaktyvintas įjungimo blokatorius.
 • Įjungimo blokavimo jungiklį pasukite į šalį (žiūrint darbine kryptimi, į kairę).
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Užfiksuokite akumuliatorių – turi pasigirsti spragtelėjimas.
Prietaisas neveikia, mirksi šviesos diodas.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį įkraukite.
Dirbant prietaisas išsijungia, 4 akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos diodai mirksi.
Suveikė apsauga nuo perkrovos.
 • Valdymo jungiklį atleiskite ir vėl paspauskite.
Suveikė apsauga nuo perkaitimo.
 • Leiskite prietaisui atvėsti. Išvalykite vėdinimo plyšius.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei paprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Prietaisas arba akumuliatorius stipriai kaista.
Prietaisas yra perkrautas (viršyta nurodyta apkrova).
 • Prieš vykdydami bet kokius darbus, atkreipkite dėmesį į savo prietaiso galią. Žr. „Techniniai duomenys“.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

ES ‍atitikties ‍deklaracija

Gamintojas
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lichtenšteinas
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytų direktyvų ir normų reikalavimus.
Pavadinimas
Gręžtuvas
Tipas
SF BT 22‑A
Karta
01
Sukūrimo metai
2015
Panaudotos direktyvos:
 • 2006/42/EB
 • 2004/108/EB
 • 2014/30/ES
 • 2006/66/EB
 • 2011/65/ES
Panaudotos normos:
 • EN 60745-1, EN 60745-2-1
 • EN ISO 12100
Techninė dokumentacija saugoma įmonėje:
 • Elektrinių įrankių eksploatavimo leidimas
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Vokietija
Schaan, 2015.10
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)