Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (EN) [4 MB]

TE 30
TE 30-AVR

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Gręžimas be smūgiavimo
Image alternative Gręžimas smūgiuojant (smūginis gręžimas)
Image alternative Kirtimas kaltu
Image alternative Kalto padėties nustatymas
Image alternative Dešininis / kairinis sukimasis
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Skersmuo
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Apsisukimai per minutę

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kombinuotasis perforatorius
  TE 30 / TE 30‑AVR
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir kitiems asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite prietaiso nebesuvaldyti.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš imdami į rankas, nešdami ar prijungdami prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš vykdydami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami prietaisą į šalį, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukite iš elektros lizdo. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su kirstuvu

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Kirsdami kaltu lubas, sienas ir grindis visada tvirtai ir saugiai stovėkite. Netikėtai prakirtę galite prarasti pusiausvyrą!
 • Atlikdami sienų ar grindų pragręžimo ar prakirtimo darbus, apsaugokite kitoje pusėje esančią zoną. Medžiagos skeveldros gali iškristi ir / arba nukristi ir sužaloti kitus žmones.
 • Naudotojas ir netoliese esantys asmenys darbo su prietaisu metu turi užsidėti apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines ir užsidėti lengvą respiratorių.
 • Apsaugines pirštines mūvėkite ir keisdami įrankį. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Dirbdami užsidėkite akių apsaugos priemonę. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Prieš elektrinį įrankį padėdami, palaukite, kol jis visiškai sustos.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Įrankio griebtuvas
 2. Gylio ribotuvo atfiksavimo mygtukas
 3. Gylio ribotuvas
 4. Funkcijos pasirinkimo jungiklis
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Valdymo jungiklis
 7. Rankena
 8. Elektros maitinimo kabelis
 9. Dešininės / kairinės eigos perjungiklis
 10. Šoninė rankena

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra iš elektros tinklo maitinamas kombinuotasis perforatorius. Jis yra skirtas betono, mūro, medienos ir metalo gręžimo darbams.

Variantą su AVR taip pat galima naudoti lengviems ir vidutinio sunkumo mūro kirtimo ir papildomiems betono apdailos darbams.
 • Su prietaisu dirbkite tik įjungę jį į elektros tinklą, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas prietaiso firminėje duomenų lentelėje.

Netinkamas naudojimas

 • Sveikatai pavojingoms medžiagoms apdoroti šis prietaisas netinka.
 • Šis prietaisas nėra skirtas eksploatuoti drėgnoje aplinkoje.

Papildomai užsakoma AVR

Prietaise gali būti įrengta papildomai užsakoma Active Vibration Reduction (AVR) sistema, kuri stipriai mažina vibracijas.

Tiekiamas komplektas

Perforatorius, šoninė rankena, gylio ribotuvas, naudojimo instrukcija.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti atstovybėje arba tinklalapyje www.hilti.com

Techniniai duomenys

Kombinuotasis perforatorius

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir / arba nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

TE 30
TE 30‌‑AVR
Svoris pagal EPTA‑Procedure 01
4,1 kg
4,2 kg
Smūginių grąžtų Ø
6 mm …28 mm
6 mm …28 mm
Medienos grąžtų Ø
3 mm …25 mm
3 mm …25 mm

3 mm …13 mm
3 mm …13 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės

TE 30
TE 30‌‑AVR
Garso stiprumo lygis (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

TE 30
TE 30‌‑AVR
Vibracijų emisijos reikšmė gręžiant metalą
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Paklaida
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Betono smūginis gręžimas (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Kirtimas kaltu (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Paklaida (K)
·/·
1,5 m/s²

Naudojimas

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis prietaiso įjungimas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Šoninės rankenos montavimas

Image alternative
 1. Sukdami rankeną, atlaisvinkite šoninės rankenos laikiklį (užspaudimo juostą).
 2. Laikiklį (užspaudimo juostą) virš įrankio griebtuvo iš priekio stumkite pirmyn iki jam skirto griovelio.
 3. Šoninę rankeną nustatykite į norimą padėtį.
 4. Sukdami rankeną, šoninės rankenos laikiklį (užspaudimo juostą) priveržkite.

Gylio ribotuvo nustatymas (užsakoma papildomai)

Image alternative
 1. Spauskite ant šoninės rankenos esantį atfiksavimo mygtuką.
 2. Gylio ribotuvą nustatykite pagal norimą gręžimo gylį.
 3. Atfiksavimo mygtuką atleiskite.
 4. Patikrinkite, ar šoninė rankena laikosi tvirtai.

Įrankio griebtuvo išmontavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Sumontuotas, tačiau nenaudojamas gylio ribotuvas gali naudotojui trukdyti.
 • Gylio ribotuvą nuimkite nuo prietaiso.
Keisdami įrankio griebtuvą, funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Kirtimas kaltu“ Image alternative.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Delnu iš viršaus sugriebkite įrankio griebtuvą ir traukite aukštyn 3 fiksavimo žiedus.
 3. Keldami aukštyn, įrankio griebtuvą nuimkite.

Įrankio griebtuvo montavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Sumontuotas, tačiau nenaudojamas gylio ribotuvas gali naudotojui trukdyti.
 • Gylio ribotuvą nuimkite nuo prietaiso.
Keisdami įrankio griebtuvą ar įrankį, funkcijos pasirinkimo jungikliu pasirinkite šį simbolį: Image alternative.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Delnu iš viršaus sugriebkite įrankio griebtuvą ir traukite aukštyn 3 fiksavimo žiedus.
 3. Įrankio griebtuvą užmaukite ant laikiklio.
 4. Įrankio griebtuvą sukite, kol užsifiksuos.

Įrankio įdėjimas

Image alternative
 1. Keičiamojo įrankio kotą šiek tiek patepkite tirštu tepalu.
  • Naudokite tik originalų Hilti tirštąjį tepalą. Netinkamas tepalas gali prietaisą pažeisti.
 2. Keičiamąjį įrankį įstatykite į įrankio griebtuvą ir, lengvai spausdami, sukite, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patraukę už įstatyto įrankio patikrinkite, ar jis gerai užsifiksavo.
  • Prietaisas yra parengtas naudoti.

Įrankio išėmimas

Image alternative
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl keičiamojo įrankio! Keičiamasis įrankis gali būti karštas arba turėti aštrias briaunas.
 • Keisdami keičiamąjį įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Įrankio fiksatorių traukite atgal, kol atsirems, ir keičiamąjį įrankį išimkite.

Darbas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. aitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelius, o pažeistus pakeiskite naujais.

Funkcijos pasirinkimo jungiklis

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į norimą darbinę padėtį.
  • Kai prietaisas veikia, funkcijos pasirinkimo jungiklį perjunginėti draudžiama. Galima žala!

Gręžimas be smūgiavimo

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite ties šiuo simboliu: Image alternative.

Gręžimas smūgiuojant (smūginis gręžimas)

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite ties šiuo simboliu: Image alternative.

Kalto padėties nustatymas (tik TE 30-AVR)

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Kirtimo kaltu krypties valdymo kontrolės praradimas.
 • Nedirbkite, kai funkcijos pasirinkimo jungiklis yra padėtyje „Kalto padėties nustatymas“. Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ taip, kad užsifiksuotų.
Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite ties šiuo simboliu: Image alternative.
  • Kaltą galima fiksuoti 12-oje padėčių (30° žingsniu). Todėl plokščiuoju ir profiliniu kaltu visada galima dirbti pasirinkus atitinkamą optimalią darbinę padėtį.

Kirtimas kaltu (tik TE 30-AVR)

Image alternative
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite ties šiuo simboliu: Image alternative.

Dešininė / kairinė eiga

Image alternative
 • Dešininės / kairinės eigos perjungikliu nustatykite norimą sukimosi kryptį.
  • Kai prietaisas veikia, perjungiklį perjunginėti draudžiama. Galima žala!

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai valyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Transportavimas ir sandėliavimas

 • Elektrinio prietaiso netransportuoti su sumontuotu įrankiu.
 • Elektrinį prietaisą laikyti / sandėliuoti tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Prietaisą laikyti sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo arba sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas nėra pažeistas.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia arba išsijungia eksploatavimo metu.
Nutrūko elektros energijos tiekimas
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
Susidėvėję angliniai šepetėliai.
 • Prietaisą duokite patikrinti elektrikui; jeigu reikia, jis pakeis anglinius šepetėlius.
Prietaisas nesmūgiuoja.
Prietaisas per šaltas.
 • Perforatorių padėkite ant grindų ir leiskite veikti tuščiąja eiga. Jeigu reikia, pakartokite, kol smūginis mechanizmas pradės veikti.
Funkcijos pasirinkimo jungiklis yra padėtyje „Gręžimas be smūgiavimo“ Image alternative.
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Smūginis gręžimas“ Image alternative.
Per maža spaudimo jėga.
 • Spausti stipriau, kol smūginis mechanizmas pradės veikti.
Kombinuotasis perforatorius veikia ne visa galia.
Per mažas ilginimo kabelio laidų skerspjūvio plotas.
 • Naudokite tinkamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.
Ne iki galo nuspaustas valdymo jungiklis.
 • Valdymo jungiklį spauskite, kol atsirems.
Prietaisas veikia kairinės eigos režimu.
 • Perjunkite prietaisą į dešininę eigą.
Generatorius tiekia per mažą įtampą.
 • Užtikrinti tinkamą maitinimo įtampą.
Grąžtas nesisuka.
Funkcijos pasirinkimo jungiklis neužfiksuotas arba yra padėtyje „Kirtimas kaltu“ Image alternative ar „Kalto padėties nustatymas“ Image alternative.
 • Funkcijos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „Gręžimas be smūgiavimo“ Image alternative arba „Smūginis gręžimas“ Image alternative.
Grąžto neįmanoma ištraukti iš griebtuvo.
Įrankio griebtuvas nėra atitrauktas iki galo.
 • Įrankio fiksatorių traukite atgal, kol atsirems, ir įrankį išimkite.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Image alternative
Image alternative
Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) ir qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.