Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

SB 4-A22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Juostinis pjūklas
  SB 4-A22
  Karta:
  01
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Papildomi saugos nurodymai vykdantiems pjovimo darbus

Žmonių sauga
 • Nekiškite rankų į pjovimo zoną ir prie pjovimo įrankio. Antrąja ranka laikykite papildomą rankeną arba variklio korpusą. Kai pjūklą laiko abi rankos, pjūklelis jų sužaloti negali.
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Nelieskite besisukančių prietaiso dalių – susižalojimo pavojus!
 • Apsaugines pirštines mūvėkite ir keisdami įrankį. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Prieš pradėdami pjauti, priveržkite pjovimo gylio ir pjovimo kampo nustatymo rankenėles. Jei pjaunant nustatymai pasikeičia, pjūklelis gali įstrigti ir dėl to gali kilti atatranka.
 • Pjovimo gylį parinkite pagal ruošinio storį. Po ruošiniu turi matytis ne visas pjūklo dantis.
 • Vykdydami išilginio pjovimo darbus, visada naudokite atramą arba tiesią briaunos kreipiančiąją. Ji didina pjūvio tikslumą ir mažina pjūklelio įstrigimo tikimybę.
 • Nekiškite rankų po pjaunamu ruošiniu. Po ruošiniu nėra apsauginio gaubto, todėl jis negali Jūsų apsaugoti nuo pjovimo.
 • Pjaunamo ruošinio niekada nelaikykite rankoje arba ant kojų. Ruošinį stabiliai užfiksuokite.
 • Prietaisą tvirtai laikykite abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų ir rankas laikykite tokioje padėtyje, kad galėtumėte pasipriešinti atatrankos jėgoms.
 • Rankenos visada turi būti sausos ir švarios.
 • Visada būkite pjūklelio šone, dirbant Jūsų kūnas neturi būti pjūklelio linijoje. Veikiant atatrankos jėgai pjūklas gali staiga pajudėti atgal!
 • Jei pjūklelis stringa arba Jūs nutraukiate darbus, išjunkite pjūklą ir ramiai palaikykite ruošinyje, kol pjūklelis visiškai sustos. Niekada nebandykite išimti pjūklą iš ruošinio arba traukti jį atgal, kol pjūklelis dar juda, – gali kilti atatranka.
 • Jei norite iš naujo įjungti pjūklą, kuris yra ruošinyje, nustatykite pjūklelį pjovimo plyšyje ir patikrinkite, ar pjūklo dantys neužstrigę ruošinyje.
 • Ypač atsargiai pjaukite angas sienose ar kitose mažai žinomose vietose. Iš viršaus įleidžiamas pjūklelis gali paliesti paslėptus objektus, užsiblokuoti ir sukelti atatranką.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, prietaisą laikykite paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Visada naudokite nurodyto dydžio pjūklelius su griebtuvą atitinkančia tvirtinimo anga.
 • Nenaudokite atšipusių arba pažeistų pjūklelių. Dėl jų padidėja trintis, atsiranda strigimas ir atatrankos jėga.
 • Niekada nenaudokite pažeistų arba netinkamų pjūklelio tarpiklių arba varžtų.
 • Laikykitės gamintojo nurodymų dėl pjūklelių naudojimo ir saugojimo.

Saugos nurodymai dirbantiems su juostiniais pjūklais

 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite paėmę už izoliuotų laikymo paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Akumuliatorius
 2. Valdymo jungiklio įjungimo blokatorius
 3. Valdymo jungiklis
 4. Rankena (su izoliuotu laikymo paviršiumi)
 5. Pagalbinis kreipimo įtaisas
 6. Pjovimo juosta
 7. Sukimosi krypties rodyklė ant korpuso
 8. Svirtis pjovimo juostai įtempti
 9. Šoninė rankena (su izoliuotu laikymo paviršiumi)
 10. Akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukas
 11. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 12. Skriemulys pjovimo juostai
 13. Pjovimo juostos kreipiančioji
 14. Sandarinimo žiedas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Pjovimo juostos dangtis
 1. Pjovimo juostos dangčio tvirtinimo varžtai

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra akumuliatorinis juostinis pjūklas. Jis yra skirtas metalinėms gamybinėms medžiagoms ir plastikams pjaustyti.

Prietaisas yra skirtas valdyti abiem rankomis.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik Hilti aprobuotus kroviklius. Daugiau informacijos rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Netinkamas naudojimas

 • Nepjaukite plytų, betono, dujų betono, natūralių akmenų ar apdailos plytelių.
 • Nenaudokite prietaiso pjauti vamzdžiams, kuriuose dar yra skysčio.
 • Nepjaukite nežinomų medžiagų ir nežinomose vietose.

Ličio jonų akumuliatoriaus indikatorius

Apie Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygį ir prietaiso sutrikimus informuoja Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius. Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas neparengtas naudoti.
Akumuliatorius yra perkaitęs arba visiškai išsekęs.
Mirksi 4 šviesos diodai, prietaisas neparengtas naudoti.
Prietaisas yra perkrautas arba perkaitęs.
Kai nuspaustas valdymo jungiklis ir maždaug 5 sekundes po jo paleidimo įkrovos lygio pasižiūrėti negalima. Kai akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos diodai mirksi, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Tiekiamas komplektas

Juostinis pjūklas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Juostinis pjūklas


SB 4-A22
Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
Aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Svoris pagal EPTA Procedure 01 su akumuliatoriumi B22⁄8.0
4,3 kg
Tuščiosios eigos sukimosi greitis
167 m/min
Maks. pjovimo gylis
63,5 mm
Pjovimo juosta (Ilgis x plotis x storis)
733 mm x 12,7 mm x 0,5 mm arba 733 mm x 12,4 mm x 0,35 mm
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
Laikymo temperatūra (be akumuliatoriaus)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Triukšmo ir vibracijos reikšmės išmatuotos pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės

SB 4-A22
Garso stiprumo lygis (LWA)
84 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
73 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

SB 4-A22
Vibracijų emisijos reikšmė pjaustant metalą (ah,CM)
1,5 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²
Vibracijų emisijos reikšmė pjaustant medieną (ah,CW)
1,3 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Naudojimas

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros srovė Pavojų kelia trumpasis jungimas.
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir pjūklo kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus Pavojų kelia krintantis akumuliatorius.
 • Krintantis akumuliatorius gali sužaloti Jus ir kitus žmones. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas juostiniame pjūkle.
Image alternative
 • Akumuliatorių į prietaisą stumkite į galą, kol atsirėmęs užsifiksuos girdimu dvigubu spragtelėjimu.

Akumuliatoriaus išėmimas

Image alternative
 1. Spauskite ir laikykite abu atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami pirmyn.

Saugus elgesys

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
  Image alternative
 • Spauskite ir laikykite abu atfiksavimo mygtukus.
 • Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami pirmyn.

Pjovimo juostos įdėjimas / keitimas

ĮSPĖJIMAS
Galima žala Netinkamos arba netinkamai įdėtos pjovimo juostos gali sugadinti pjūklą.
 • Naudokite tik šiam pjūklui tinkančias pjovimo juostas.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojų kelia pjovimo juostos lietimas.
 • Montuodami pjovimo juostą, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Atsukite 2 varžtus ir nuimkite pjovimo juostos dangtį.
 2. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, iš juostinio pjūklo korpuso išsukite šoninę rankeną.
 3. Svirtį pasukite 180° kampu sukimosi kryptimi, kol atsirems.
  Kad svirtį būtų galima valdyti, šoninė rankena turi būti išmontuota.
 4. Pjovimo juostą paeiliui įkiškite į pjovimo juostos kreipiančiąsias. Pjovimo juostos užpakalinė pusė turi liesti pjovimo juostos kreipiančiųjų apatinės dalies guolius.
 5. Pjovimo juostą paeiliui uždėkite ant abiejų skriemulių.
 6. Svirtį pasukite 180° kampu sukimosi kryptimi, kol atsirems.
 7. Patikrinkite, ar pjovimo juosta tinkamai uždėta ant abiejų skriemulių.
 8. Vėl uždėkite pjovimo juostos dangtį.
  • Patikrinkite, ar dangtis uždėtas tinkamai.
 9. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, į juostinio pjūklo korpusą įsukite šoninę rankeną.
 10. Patikrinkite, ar pjovimo juosta gerai uždėta – juostinį pjūklą kelis kartus trumpam įjunkite ir išjunkite.

Šoninės rankenos montavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojų kelia juostinio pjūklo valdymo kontrolės praradimas.
 • Prietaisą naudokite tik su šonine rankena. Šoninę rankeną įsukite į atitinkamą srieginę skylę prietaiso korpuse.
Image alternative
 • Sumontuokite šoninę rankeną.

Sandarinimo žiedo keitimas

Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Atsukite 2 varžtus ir nuimkite pjovimo juostos dangtį.
 3. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, iš juostinio pjūklo korpuso išsukite šoninę rankeną.
 4. Svirtį pasukite 180° kampu sukimosi kryptimi, kol atsirems.
  Kad svirtį būtų galima valdyti, šoninė rankena turi būti išmontuota.
 5. Nuimkite pjovimo juostą.
 6. Patikrinkite, ar grioveliuose nėra nešvarumų, ir, jeigu reikia, juos išvalykite.
 7. Išimkite sandarinimo žiedą.
 8. Ant pjovimo juostos skriemulio uždėkite naują sandarinimo žiedą.
 9. Sandarinimo žiedą iki galo įstumkite į griovelius.
  • Sandarinimo žiedas susitapdina su grioveliais.
  • Sandarinimo žiedas nesusitapdina su grioveliais.
   • Sandarinimo žiedą pakoreguokite.
 10. Pjovimo juostą paeiliui įkiškite į pjovimo juostos kreipiančiąsias. Pjovimo juostos užpakalinė pusė turi liesti pjovimo juostos kreipiančiųjų apatinės dalies guolius.
 11. Pjovimo juostą paeiliui uždėkite ant abiejų skriemulių.
 12. Svirtį pasukite 180° kampu sukimosi kryptimi, kol atsirems.
 13. Patikrinkite, ar pjovimo juosta tinkamai uždėta ant abiejų skriemulių.
 14. Vėl uždėkite pjovimo juostos dangtį.
  • Patikrinkite, ar dangtis uždėtas tinkamai.
 15. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, į juostinio pjūklo korpusą įsukite šoninę rankeną.
 16. Patikrinkite, ar pjovimo juosta gerai uždėta – juostinį pjūklą kelis kartus trumpam įjunkite ir išjunkite.

Įjungimas

 1. Spauskite įjungimo blokatorių.
 2. Spauskite valdymo jungiklį.
  Saugumo sumetimais valdymo jungiklio užfiksuoti negalima, tačiau darbo metu jis turi būti nuolat nuspaustas.

Išjungimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl iš inercijos tebesisukančio pjūklo.
 • Prietaisą nukelkite nuo ruošinio tik tada, kai jis visiškai sustoja.
 • Prieš prietaisą padėdami, palaukite, kol jis visiškai sustos.
 • Atleiskite valdymo jungiklį.

Ruošinio orientavimas

Image alternative
 • Ruošinį ir juostinį pjūklą orientuokite vienas kito atžvilgiu.
  Netinkamas orientavimas didina atatrankos pavojų.

Priežiūra, einamasis remontas, transportavimas ir sandėliavimas

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Juostinis pjūklas neparengtas naudoti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Šviesos diodai nieko nerodo.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Akumuliatorių užfiksuokite: turi pasigirsti dvigubas spragtelėjimas.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Nenuspaustas įjungimo blokatorius.
 • Spauskite įjungimo blokatorių.
1 šviesos diodas mirksi.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Akumuliatorius per karštas arba per šaltas.
 • Akumuliatorių atvėsinkite arba pašildykite iki rekomenduojamos darbinės temperatūros.
Mirksi 4 šviesos diodai.
Juostinis pjūklas trumpam perkrautas.
 • Atleiskite ir vėl paspauskite valdymo jungiklį.
Juostinis pjūklas yra per karštas.
 • Leiskite juostiniam pjūklui atvėsti.
Prietaisas yra užblokuotas
 • Patikrinkite, ar pjovimo juosta buvo tinkamai sumontuota ir / arba nėra pažeista.

Juostinis pjūklas yra parengtas naudoti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia ne visa galia.
Ne iki galo nuspaustas valdymo jungiklis.
 • Valdymo jungiklį spauskite iki galo.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r5962279.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative