Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [5 MB]

DX 5 GR

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai

Papildomai naudojami šie simboliai:
Image alternative Dėmesio! Laikytis nurodymų.
Image alternative Dirbdami su prietaisu, užsidėkite apsauginį šalmą.
Image alternative Dirbdami su prietaisu, užsidėkite apsauginius akinius.
Image alternative Dirbdami su prietaisu, užsidėkite ausines.

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Juoda spynelė raudoname fone ant korpuso: ant atfiksavimo mygtuko, skirto dujinio stūmoklio grąžinimo mazgui išmontuoti.
Image alternative Balta spynelė juodame fone ant vinies kreipiančiosios: ant vinies kreipiančiosios atfiksavimo mygtuko.

Ekrano indikacijos

Galima rodyti šias ekrano indikacijas:
Image alternative Šis simbolis rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį. Kai akumuliatorius yra išsekęs, indikatoriuje rodomas techninės priežiūros simbolis.
Image alternative Šis simbolis rodo Bluetooth būseną – įjungtas ar išjungtas. Jeigu simbolis ekrane nerodomas, tai reiškia, kad Bluetooth yra išjungtas.
Image alternative Šis simbolis rodo, kada reikės vykdyti sekantį valymą. Čia vienas segmentas atitinka 500 kalimų. Iš viso yra 5 segmentai, ir tai atitinka 2 500 kalimų.
Image alternative Šis simbolis rodo, kad atėjo laikas vykdyti techninę priežiūrą. Jis ekrane atsiranda po 5 metų, 30 000 kalimų arba kai akumuliatorius yra išsekęs. Mūsų rekomendacija: kreipkitės į savo Hilti techninės priežiūros centrą.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kalimo prietaisas
  DX 5 GR
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad čia yra aprašytas produktas atitinka taikomas direktyvas ir standartus. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šio dokumento gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Pagrindinė informacija apie saugų darbą Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Naudojami šoviniai
 • Naudokite tik Hilti arba analogiškos kokybės šovinius.
 • Hilti įrankiuose naudojant prastos kokybės šovinius, gali susidaryti nesudegusio parako apnašų, kurios gali netikėtai sprogti ir sunkiai sužaloti naudotoją bei kitus netoliese esančius asmenis. Tokie šoviniai arba turi turėti patvirtinimą, kad gamintojas patikrino jų atitiktį Europos normai EN 16264, arba turi būti paženklinti CE atitikties ženklu.
Reikalavimai naudotojui
 • Šį prietaisą naudoti arba vykdyti jo techninę priežiūrą turite teisę tik tada, kai tai daryti esate įgalioti ir atitinkamai instruktuoti.
Asmeninės apsaugos priemonės
 • Dirbdamas su prietaisu, naudotojas ir netoliese esantys asmenys turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Dirbdami užsidėkite ausines.
 • Tvirtinimo elementų kalimas pradedamas padegant šovinio užtaisą. Per didelis garsas gali pakenkti klausai.
Žmonių sauga
 • Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl prietaiso eksploatacijos, techninės priežiūros ir einamojo remonto.
 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir, dirbdami su tiesioginio montavimo prietaisu, vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, nutraukite darbą. Akimirksnį nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Avėkite neslystantį apavą.
 • Vinies kreipiančiosios arba tvirtinimo elementų (vinių) niekada netraukite atgal ranka.
 • Ranka raukiant atgal vinies kreipiančiąją arba tvirtinimo elementą (vinį), prietaisas, priklausomai nuo aplinkybių, gali tapti parengtas naudoti. Parengties būsenoje esantis prietaisas gali įkalti vinį į kūną.
 • Kai dirbdami prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti darbo zonoje.
Atsargus tiesioginio montavimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais Image alternative ĮSPĖJIMAS! Pavojų kelia kiaurai prakalami tvirtinimo elementai! Prieš kaldami tvirtinimo elementus įsitikinkite, kad po statybiniu komponentu ar už jo nėra žmonių, kuriuos tvirtinimo elementas galėtų sužaloti.
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite šovinio stiprumą ir galios reguliatoriaus ratuko nustatymą.
 • Pabandymui į tvirtinimo paviršių įkalkite 2 tvirtinimo elementus.
 • Naudokite Jūsų darbui tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Jeigu įmanoma, naudokite papildomą atraminę plokštę / apsauginį gaubtelį.
 • Užtaisyto prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prietaisą transportuokite ir laikykite apsaugotame lagamine.
 • Prieš vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, keisdami vinies kreipiančiąją, prieš pertraukdami darbą ar prieš sandėliuodami, prietaisą visuomet ištuštinkite (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus).
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite ištuštintus, sausoje, rakinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos.
 • Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Pažeistos dalys turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos Hilti techninės priežiūros centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
 • Prieš kaldami patikrinkite, ar pagrinde (tvirtinimo paviršiuje) nėra paslėptų elektros laidų.
 • Nekalkite tvirtinimo elementų į tam netinkamą pagrindo medžiagą.
 • Netinkamos medžiagos yra suvirintas plienas ir liejamasis plienas, ketus, stiklas, marmuras, plastikai, bronza, žalvaris, varis, izoliacinės medžiagos, tuščiavidurės plytos, keraminės plytos, plona skarda (< 4 mm) ir dujų betonas. Kalamas į tokias medžiagas tvirtinimo elementas gali lūžti, o medžiaga gali sueižėti ar būti pramušta kiaurai.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai ir statmenai prispaustas prie pagrindo (tvirtinimo paviršiaus).
 • Kalimo metu kalimo prietaisą visada laikykite stačiu kampu į tvirtinimo paviršių, kad būtų išvengta tvirtinimo elemento nukrypimo nuo pagrindo medžiagos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos visada būtų sausos, švarios ir neriebaluotos.
 • Prietaiso nenaudokite vietose, kuriose yra gaisro arba sprogimo pavojus, nebent prietaisas būtų specialiai tam skirtas.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į esamas skyles, nebent tai rekomenduotų Hilti (pvz., DX-Kwik).
Darbo vieta
 • Pasirūpinkite, kad Jūsų darbo vieta visada būtų tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti.
 • Dėl netvarkos darbo zonoje gali kilti nelaimingų atsitikimų.
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta ir vėdinama.
Mechaninės saugos priemonės
 • Prietaise, ypač stūmoklyje, draudžiama vykdyti kokias nors manipuliacijas ar keisti jų konstrukciją.
 • Naudokite tik tokius tvirtinimo elementus, kurie skirti ir leidžiami naudoti su šiuo prietaisu.
Šiluminės saugos priemonės
 • Neviršykite maksimalaus rekomenduojamo kalimo dažnio.
 • Jeigu prietaisas perkaito, leiskite jam atvėsti.
 • Nepradėkite išmontuoti karšto prietaiso. Leiskite prietaisui atvėsti.
 • Pastebėję, kad lydosi plastikinė šovinių juosta, leiskite prietaisui atvėsti.
Šoviniai gali sprogti
 • Naudokite tik tokius šovinius, kuriuos leidžiama naudoti šiame prietaise.
 • Pabaigę darbą arba prieš prietaisą transportuodami, šovinių juostą išimkite.
 • Nebandykite šovinius iš vinies kreipiančiosios ar prietaiso išimti naudodami jėgą.
 • Nenaudotus šovinius laikykite užrakintus nuo drėgmės ir per didelio karščio apsaugotoje vietoje.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Dujinio stūmoklio grąžinimo mazgas
 2. Kreipiančioji įvorė
 3. Korpusas
 4. Šovinio kanalas
 5. Galios reguliatoriaus atfiksavimo mygtukas
 6. Galios reguliatoriaus ratukas
 7. Ekranas
 8. Mygtukas
 9. Minkštas rankenos paviršius
 10. Nuleistukas
 11. Valdymo mygtukas
 12. Vėdinimo plyšiai
 13. Stūmoklio žiedai
 14. Stūmoklis
 15. Vinies kreipiančioji
 16. Vinies kreipiančiosios atfiksavimo mygtukas
 17. Amortizatorius
 18. Centravimo įvorė
 19. Plokščias šepetėlis
 20. Didelis apvalusis šepetėlis
 21. Mažas apvalusis šepetėlis

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra vinių kalimo prietaisas (viniakalė), skirtas vinims, smeigėms ir „Combo“ tvirtinimo elementams kalti į plieną.

Prietaisą naudojant, visada reikia kontroliuoti, kad būtų naudojama tinkama įranga. Vinies kreipiančioji, stūmoklis ir tvirtinimo elementai turi būti tarpusavyje suderinti.

Minimalūs atstumai

Tvirtinimas prie plieno

Tvirtindami prie plieno, visada laikykitės šių minimalių atstumų:
 • Minimalus atstumas nuo tvirtinimo paviršiaus krašto iki tvirtinimo elemento turi būti ne mažesnis kaip 15 mm.
 • Minimalus atstumas tarp dviejų tvirtinimo elementų ašių turi būti ne mažesnis kaip 20 mm.
 • Minimalus tvirtinimo paviršiaus (pagrindo) storis 6 mm.

Informacija apie programėlę (App)

Norėdami gauti daugiau informacijos apie programėlę, ją atsisiųsti ir paleisti, nuskenuokite ant lagamino esantį QR kodą.

Informacija apie naudojimo sritis

Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojimo sritis, pasižiūrėkite Hilti gaminių puslapį.

Techniniai duomenys

Viniakalė

Svoris
DX 5 GR
3,43 kg
Prietaiso ilgis
DX 5 GR
495 mm
Vinies ilgis
DX 5 GR
≤ 22 mm
Rekomenduojamas maksimalus kalimo dažnis
DX 5 GR
700 aps./val.
Naudojimo temperatūra (aplinkos temperatūra)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Spaudimo eiga
DX 5 GR
32 mm
Reikiama spaudimo jėga
DX 5 GR
≥ 50 N
Maksimali išspinduliuojama galia
−27,2 dBm
Dažnis
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Informacija apie triukšmą nustatyta pagal EN 15895

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos viniakalėms palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio kalimo prietaiso naudojimo sritimis. Jeigu kalimo prietaisas bus naudojamas kitaip, su skirtinga įranga arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos viniakalės ir jos įrangos techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Nurodytosios garso reikšmės buvo surastos esant šioms tipinėms sąlygoms:
Informacija apie keliamą triukšmą – tipinės sąlygos
Šovinys
kalibras 6.8/11, juodas
Galios nustatymas
2
Naudojimas
24 mm medinio tašo tvirtinimas prie betono (C40) naudojant X‑U47 P8
Informacija apie triukšmą pagal EN 15895
Garso stiprumo lygis (LWA)
105 ±2 dB
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
101 ±2 dB
Maksimalus skleidžiamo garso slėgio lygis (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibracija

Pagal 2006/42/EC nurodyta vibracijos reikšmė neviršija 2,5 m/s².

Naudojimas

Apsauginiai įtaisai

Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar visi apsauginiai įtaisai yra sumontuoti ir tinkamai veikia. Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus.

Pavienio kalimo prietaiso užtaisymas

Image alternative
 1. Tvirtinimo elementą iš priekio stumkite į prietaisą, kol tvirtinimo elemento poveržlė jame laikysis.
 2. Šovinių juostą siauruoju galu pirmyn iš apačios stumkite į prietaiso rankeną tol, kol visiškai įstumsite. Jei norite įdėti jau naudotą šovinių juostą, traukite ją ranka iš prietaiso aukštyn, kol šovinio lizde bus nenaudotas šovinys.

Galios nustatymas

Image alternative
 1. Spauskite galios reguliatoriaus atfiksavimo mygtuką.
 2. Sukdami galios reguliatoriaus ratuką, nustatykite norimą galią.
 3. Kalimo kokybę patikrinkite pagal Hilti standartus.
  Pagal naudojimo sritį pasirinkite šovinių stiprumą ir nustatykite galios lygį.
  Kol neturite darbo su prietaisu patirties, visada pradėkite nuo mažiausios galios.

Tvirtinimo elementų kalimas naudojant pavienio kalimo prietaisą

Image alternative
 1. Prietaisą nustatykite į reikiamą padėtį.
 2. Prietaisą pridėkite prie darbinio paviršiaus ir spauskite stačiu kampu.
 3. Norėdami įkalti tvirtinimo elementą, spauskite nuleistuką.

Pavienio kalimo prietaiso ištuštinimas

Image alternative
 1. Iš prietaiso išimkite šovinį.
 2. Iš prietaiso išimkite tvirtinimo elementą.

Bluetooth įjungimas ir išjungimas

 • Norėdami įjungti Bluetooth, mygtuką laikykite nuspaustą 1–2 sekundes.
  Po 2 minučių Bluetooth automatiškai išsijungia.

Valymo indikatoriaus grąžinimas į nulį

 • Norėdami valymo indikatorių grąžinti į nulį, mygtuką laikykite nuspaudę 10–12 sekundžių.
  Valymo indikatorių sudaro 5 stulpeliai. Kiekvienas stulpelis atitinka 500 kalimų.

Grotelių X-FCM tvirtinimas

Image alternative
 1. Į plieninę siją įkalkite srieginę smeigę. Kad tvirtinimas būtų nesudėtingas ir centruotas, naudokite centravimo įvorę. Smeigės išsikišimą (NVS) pamatuokite šablonu patikrindami įkalimo gylį.
 2. Laikančiąją jungę X-FCM nustatykite į reikiamą padėtį.
 3. Prisukite laikančiąją jungę.
  • Sukimo momentas: 5–8 Nm

Gofruotos skardos X-FCP tvirtinimas

Image alternative
 1. Gofruotą skardą iš anksto pragręžkite arba pramuškite štampu.
  Laikykitės reikiamų minimalių atstumų:
  A = 18–20 mm (0,70–0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Į iš anksto paruoštą skylę įkalkite srieginę smeigę. Smeigės išsikišimą (NVS) pamatuokite šablonu patikrindami įkalimo gylį.
 3. Laikančiąją jungę X-FCP nustatykite į reikiamą padėtį.
 4. Prisukite laikančiąją jungę.
  • Sukimo momentas: 5–8 Nm

Grotelių X-GR tvirtinimas

Image alternative
 1. Į vinies kreipiančiąją įdėkite tvirtinimo elementą.
 2. Tvirtinimo elementus per groteles įkalkite į plieną.
 3. Tvirtinimo elementą priveržkite.
  • Sukimo momentas: 3–5 Nm

Veiksmai, kai šovinys nepadegamas

 1. Prietaisą 30 sekundžių laikykite prispaudę prie darbinio paviršiaus.
 2. Jeigu šovinys vis dar neužsidega, prietaisą nuo darbinio paviršiaus nuimkite. Atkreipkite dėmesį, kad jis nebūtų nukreiptas į Jus ar į kitus asmenis.
 3. Ranka perstumkite šovinių juostą per vieną šovinį ir naudokite likusią šovinių juostos dalį.

Nepavykę kalimai be šovinio padegimo

ĮSPĖJIMAS
Karštis Naudojimo metu prietaisas gali įkaisti.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Leiskite prietaisui atvėsti.
 1. Nedelsdami nutraukite darbą.
 2. Prietaisą ištuštinkite ir išmontuokite.
 3. Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą stūmoklio ir tvirtinimo elementų derinį.
 4. Patikrinkite amortizatoriaus ir stūmoklio nusidėvėjimą, ir, jeigu reikia, šiuos elementus pakeiskite.
 5. Prietaisą išvalykite.
  • Jeigu, ėmusis pirma nurodytų priemonių, problema išlieka, prietaiso naudoti nebegalima.
  • Prietaisą pristatykite patikrinti ir, jeigu reikia, remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
  Reguliariai eksploatuojamas prietaisas natūraliai užsiteršia, taip pat dėvisi svarbūs jo mazgai.
  Reguliariai jį tikrinkite ir vykdykite techninės priežiūros darbus. Techninės priežiūros darbus reikia vykdyti po 30 000 kalimų.
  Prietaisą valykite po 2 500–3 000 kalimų. Kalimų skaitiklis rodo po valymo indikatoriaus paskutinio grąžinimo į nulį atliktų kalimų skaičių. Čia vienas segmentas atitinka 500 kalimų.
  Intensyviai eksploatuodami, stūmoklį ir amortizatorių tikrinkite kasdien, tačiau ne rečiau kaip kartą per rekomenduojamą reguliarų valymo ciklą po 2 500–3 000 kalimų.
  Tikrinimo darbų, techninės priežiūros ciklų ir valymo ciklų dažnis paskaičiuotas tipinei prietaiso apkrovai. Pastebėję, kad prietaisas pradėjo netinkamai veikti anksčiau, nedelsdami atlikite jo techninę priežiūrą.

Priežiūra ir einamasis remontas

Prietaiso priežiūra

ĮSPĖJIMAS
Valymas Valydami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
 • Prietaisui valyti nenaudokite purkštuvo ar aukšto slėgio garų įrangos.
 • Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų pašalinių daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl staigaus užsidegimo ir ugnies pliūpsnio! Prietaise esantys parako likučiai gali užsidegti ir sukelti nekontroliuojamą prietaiso paleidimą ar jo subyrėjimą.
 • Prietaisą reguliariai valykite. Laikykitės visų šioje instrukcijoje pateiktų techninės priežiūros ir valymo nurodymų.
 • Kai nuolat naudojami prastos kokybės šoviniai, prietaiso valymas nesumažina rizikos, kad parako likučiai dujinio stūmoklio grąžinimo mazgo viduje užsidegs ir sukels nekontroliuojamą prietaiso paleidimą ar jo subyrėjimą. Šią riziką gali sumažinti tik techninė priežiūra, vykdoma Hilti techninės priežiūros centre.
 • Prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.

Einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojingos medžiagos DX prietaisų nešvarumuose yra medžiagų, galinčių pakenkti Jūsų sveikatai.
 • Prietaisą valydami, neįkvėpkite dulkių ir nešvarumų.
 • Saugokite, kad šios dulkės ir nešvarumai nepatektų ant maisto produktų.
 • Išvalę prietaisą, plaukite rankas.
 • Prietaiso komponentams valyti arba tepti niekada nenaudokite tirštojo tepalo. Jis gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Kad išvengtumėte prietaiso sutrikimų, kuriuos galėtų sukelti netinkamų valymo priemonių naudojimas, visada naudokite tik Hilti aerozolinę alyvą.
 1. Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti prietaiso išoriniai elementai.
 2. Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai veikia visi valdymo elementai.
 3. Prietaisą eksploatuokite tik naudodami rekomenduojamus šovinius ir galios nustatymus.
  • Dėl netinkamų šovinių ar per didelių galios nustatymų prietaisas gali nustoti veikti per anksti.

Prietaiso techninės priežiūros vykdymas

 • Prietaiso techninę priežiūrą vykdykite esant tokioms situacijoms:
  • Pastebėjote galios svyravimus.
  • Šovinys nepadegamas.
  • Pastebimai pablogėjo darbo komfortas.
  • Reikia pastebimai didesnės spaudimo jėgos.
  • Padidėja nuleistuko pasipriešinimas.
  • Sunkiai sukasi galios reguliatorius.
  • Sunku išimti šovinių juostą.
  • Techninės priežiūros indikatorius rodo, kad reikia atlikti prietaiso techninę priežiūrą.

Pavienio kalimo prietaiso išmontavimas

Image alternative
 1. Įsitikinkite, kad prietaise nėra šovinių juostos ar tvirtinimo elemento. Jeigu prietaise yra šovinių juosta ar tvirtinimo elementas, šovinių juostą išimkite ranka traukdami aukštyn, o tvirtinimo elementą išimkite iš vinies kreipiančiosios.
 2. Norėdami išsukti vinies kreipiančiąją, paspauskite šone esantį vinies kreipiančiosios atfiksavimo mygtuką.
 3. Išsukite vinies kreipiančiąją.
 4. Lenkdami atskirkite amortizatorių nuo vinies kreipiančiosios. Amortizatorių nuimkite.
 5. Išimkite stūmoklį.

Amortizatoriaus ir stūmoklio tikrinimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl sugedusių amortizatoriaus ar stūmoklio. Patikrinkite amortizatoriaus ir stūmoklio nusidėvėjimą ir, aptikę pažeidimų, pakeiskite.
 • Su stūmokliu nevykdykite jokių manipuliacijų.
 1. Keisti stūmoklį reikia tokiais atvejais:
  • Stūmoklis yra sulaužytas.
  • Stūmoklis yra stipriai susidėvėjęs (pvz., segmentas lūžęs 90° kampu)
  • Yra įtrūkusių stūmoklio žiedų ar kurio nors iš viso nėra.
  • Stūmoklis yra sulenktas (tikrinti ridenant lygiu paviršiumi).
 2. Keisti amortizatorių reikia tokiais atvejais:
  • Amortizatoriaus metalinis žiedas yra sulūžęs arba atsilaisvina.
  • Amortizatorius nebesilaiko ant vinies kreipiančiosios.
  • Po metaliniu žiedu matosi stiprus taškinis gumos nusidėvėjimas.

Vinies kreipiančiosios nusidėvėjimo tikrinimas

Image alternative
 1. Patikrinkite vinies kreipiančiosios nusidėvėjimą ir ją pakeiskite, jeigu kreipiančioji kurioje nors vietoje yra pažeista (pvz., lūžusi, įlenkta, išplatėjusi, sutrūkinėjusi ir pan.).
 2. Jeigu reikia, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.

Pavienio kalimo prietaiso valymas ir tepimas

Image alternative
 1. Stūmoklio žiedus lengvai papurkškite alyva ir valykite plokščiu šepetėliu, kol jie taps paslankūs.
 2. Vinies kreipiančiosios sriegį valykite plokščiu šepetėliu.
 3. Korpuso vidų valykite dideliu apvaliuoju šepetėliu.
 4. Išmontuokite dujinio stūmoklio grąžinimo mazgą.
 5. Dujinio stūmoklio grąžinimo mazgą išvalykite.
 6. Išvalytas / nuvalytas dalis papurkškite komplekte esančia Hilti aerozoline alyva.
  Naudokite tik Hilti aerozolinę alyvą arba analogiškos kokybės produktus. Naudojant kitokias tepimo medžiagas, yra pavojus prietaisą pažeisti.
 7. Galios reguliatorių šiek tiek papurkškite komplekte esančia Hilti aerozoline alyva.

Pavienio kalimo prietaiso surinkimas

Image alternative
 1. Patikrinkite, ar prietaise yra šovinys ir, jeigu reikia, jį išimkite.
 2. Dujinio stūmoklio grąžinimo mazgą sumontuokite.
 3. Įdėkite stūmoklį.
 4. Ant vinies kreipiančiosios uždėkite amortizatorių.
 5. Vinies kreipiančiąją prisukite.

Galutinis prietaiso tikrinimas

 1. Atlikę techninės priežiūros ir remonto darbus, patikrinkite, ar yra sumontuoti ir ar veikia visi apsauginiai įtaisai.
 2. Prietaisą patikrinę, 10–12 sekundžių laikykite nuspaudę mygtuką – taip techninės priežiūros skaitiklį grąžinsite į nulį.

Pagalba sutrikus veikimui

Problemos dėl prietaiso

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Reikia vis didesnės spaudimo jėgos
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Didėja nuleistuko pasipriešinimas
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Sunkiai sukasi galios reguliatorius
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Image alternative
Stūmoklis stringa dujinio stūmoklio grąžinimo mazge.
Pažeistas stūmoklis.
 • Stūmoklį pakeisti.
Dujinio stūmoklio grąžinimo mazgo viduje nusidėvėjo amortizatorius.
 • Patikrinti stūmoklį ir amortizatorių ir, jeigu reikia, pakeisti.
 • Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Image alternative
Dujinio stūmoklio grąžinimo mazgas įstrigo
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Prietaisas nepasileidžia
Prietaisas nebuvo visiškai prispaustas.
 • Prietaisą prispausti visiškai.
Netinkama stūmoklio padėtis.
 • Šovinių juostą išimti ir prietaisą išvalyti.
 • Patikrinti stūmoklį ir amortizatorių ir, jeigu reikia, pakeisti.

Problemos dėl į plieną kalamų tvirtinimo elementų

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Tvirtinimo elementas įkalamas į pagrindą nepakankamai giliai
Per maža galia.
 • Padidinti galią (galios reguliatoriumi).
 • Naudoti stipresnius šovinius.
Viršytos pritaikymo ribos (labai kietas pagrindas).
 • Naudoti stipresnę sistemą, pvz., DX 76 (PTR).
Image alternative
Tvirtinimo elementas nesilaiko medžiagoje (pagrinde)
Plonas plieninis pagrindas (4–5 mm)
 • Nustatyti kitą galios lygį arba naudoti kitokį šovinį.
Image alternative
Tvirtinimo elementas lūžta
Per maža galia.
 • Padidinti galią (galios reguliatoriumi).
 • Naudoti stipresnius šovinius.
Viršytos pritaikymo ribos (labai kietas pagrindas).
 • Naudoti stipresnę sistemą, pvz., DX 76 (PTR).
Per didelė galia.
 • Sumažinti galią (galios reguliatoriumi).
 • Naudoti silpnesnius šovinius.
 • Naudoti vinis su cilindru (Top Hat).
 • Naudoti vinis su poveržle.
Tvirtinimo elementas įkalamas per giliai
Per didelė galia.
 • Sumažinti galią (galios reguliatoriumi).
 • Naudoti silpnesnius šovinius.

Problemos dėl šovinių

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Šovinių juosta neperstumiama
Pažeista šovinių juosta.
 • Šovinių juostą pakeisti.
Prietaisas per daug užterštas.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Jeigu reikia, prietaisą patikrinkite Hilti techninės priežiūros centre.
Prietaisas pažeistas.
 • Jeigu problema išlieka: susisiekti su „Hilti " techniniu centru.
Image alternative
Negalima išimti šovinių juostos
Prietaisas perkaitęs.
 • Palaukti, kol prietaisas atvės.
 • Paskui šovinių juostą atsargiai išimti iš prietaiso.
 • Jeigu problema išlieka: susisiekti su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
Šovinio negalima padegti
Blogas šovinys.
 • Šovinių juostą perstumti per vieną šovinį.
Prietaisas užterštas.
 • atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Image alternative
Šovinių juosta lydosi
Įkalant, prietaisas per ilgai laikomas prispaustas.
 • Prieš prietaisą paleidžiant, prispaudus laikyti trumpiau.
 • Išimti šovinių juostą.
Per didelis kalimo dažnis.
 • Darbą nedelsiant nutraukti.
 • Išimti šovinių juostą ir leisti prietaisui atvėsti.
Image alternative
Šovinys atsilaisvina iš šovinių juostos
Per didelis kalimo dažnis.
 • Darbą nedelsiant nutraukti.
 • Išimti šovinių juostą ir leisti prietaisui atvėsti.
Image alternative
Negalima išimti šovinių juostos
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.

Kiti sutrikimai

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šias nuorodas: qr.hilti.com/r6168208.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

CIP bandymų patvirtinimas

Šalims – Tarptautinės rankinių šaunamųjų ginklų bandymo komisijos (CIP) narėms, kurioms negalioja ES ir ELPA teisė, galioja: Hilti prietaisas DX 5 yra patikrintas sistemoje, atlaikė tipinius bandymus ir turi leidimą eksploatuoti. Remiantis šiais bandymais, ant prietaiso yra pritvirtintas kvadratinės formos PTB leidimo ženklas su leidimo numeriu S 995. Taip Hilti garantuoja, kad prietaisas atitinka aprobuotą konstrukciją. Apie eksploatuojant prietaisą aptiktus neleistinus trūkumus būtina pranešti leidimus išduodančio organo (PTB) vadovui ir nuolatinės tarptautinės komisijos biurui (CIP).
Image alternative
Image alternative