Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [7 MB]

DCH 300
DCH 300-X

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Deimantinio pjaustymo mašina
  DCH 300 | DCH 300–X
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai elektriniams įrankiams

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunančiosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems abrazyvinio pjaustymo mašinomis

 • Elektrinio įrankio apsauginis gaubtas turi būti patikimai uždėtas ir nustatytas taip, kad užtikrintų maksimalią saugą, t. y. kad šlifavimo diskas būtų kuo mažiau atidengtas iš dirbančio asmens pusės. Nestovėkite patys ir neleiskite kitiems netoli esantiems asmenims būti besisukančio šlifavimo disko plokštumoje. Apsauginis gaubtas turi apsaugoti dirbantįjį nuo skeveldrų ir atsitiktinio sąlyčio su šlifavimo disku.
 • Savo elektriniame įrankyje naudokite išimtinai sintetine derva surištus ir pluoštu sustiprintus arba deimantinius pjaustymo diskus. Vien tai, kad prie Jūsų elektrinio įrankio galima pritvirtinti reikmenį, negarantuoja jo saugaus naudojimo.
 • Keičiamojo įrankio leistinas sukimosi greitis turi būti bent jau ne mažesnis už ant elektrinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį. Reikmuo, kuris sukasi greičiau nei leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
 • Šlifavimo diskai turi būti naudojami tik rekomenduojamiems darbams vykdyti. Pavyzdžiui, niekada nešlifuokite pjaustymo disko šoniniu paviršiumi. Pjaustymo diskai yra skirti medžiagai perpjauti disko briauna. Šoninės jėgos tokį šlifavimo diską gali sulaužyti.
 • Pasirinktam šlifavimo diskui visada naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos fiksavimo junges. Tinkamos jungės atremia šlifavimo diską ir dėl to sumažėja šlifavimo disko lūžimo tikimybė.
 • Nenaudokite sudilusių šlifavimo diskų, skirtų didesniems elektriniams įrankiams. Didesnių elektrinių įrankių šlifavimo diskų leistinas sukimosi greitis yra mažesnis už mažesnių elektrinių įrankių sukimosi greitį, todėl tokie diskai gali trūkti.
 • Keičiamojo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio duomenis. Netinkamų matmenų keičiamųjų įrankių negalima pakankamai apsaugoti ir kontroliuoti.
 • Šlifavimo diskai ir jungės turi tiksliai atitikti Jūsų elektrinio įrankio šlifavimo veleną. Keičiamieji įrankiai, kurie nevisiškai atitinka šlifavimo veleną, sukasi netolygiai, smarkiai vibruoja ir todėl prietaisas gali tapti nevaldomas.
 • Nenaudokite sugadintų šlifavimo diskų. Prieš naudodami visada tikrinkite, ar šlifavimo diskai nėra įtrūkę ir ar neturi kitokių pažeidimų. Elektriniam įrankiui ar šlifavimo diskui nukritus, patikrinkite, ar jie nepažeisti, arba naudokite nepažeistą šlifavimo diską. Patikrinę ir sumontavę šlifavimo diską, leiskite prietaisui vieną minutę suktis maksimaliu greičiu; tuo metu nestovėkite patys ir neleiskite kitiems netoli esantiems asmenims būti besisukančio šlifavimo disko plokštumoje. Pažeisti šlifavimo diskai paprastai trūksta būtent šiuo laikotarpiu.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo naudojimo pobūdžio, užsidėkite veidą saugančią kaukę, akis saugančias priemones arba apsauginius akinius. Naudokite respiratorių, ausines, apsaugines pirštines arba specialią prijuostę, apsaugančius nuo šlifuojant atskylančių mažų medžiagos dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, kurių būna prietaisu atliekant bet kokius darbus. Dulkių kaukės ar respiratoriai turi filtruoti darbo metu kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbdami triukšmingoje aplinkoje, galite pakenkti klausai.
 • Atkreipkite dėmesį, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu nutolę nuo Jūsų darbo zonos. Kiekvienas į darbo zoną įžengiantis asmuo turi būti užsidėjęs asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės arba keičiamojo įrankio nuolaužos gali būti išsviestos tolyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, prietaisą laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prietaiso elektros maitinimo kabelį saugokite nuo besisukančių keičiamųjų įrankių. Jei prietaisas tampa nebevaldomas, keičiamasis įrankis gali perpjauti arba pagriebti maitinimo kabelį, o Jūsų ranką ar plaštaką trūktelėti besisukančio įrankio link.
 • Nedėkite elektrinio įrankio ant žemės ar kito paviršiaus tol, kol keičiamasis įrankis visiškai nesustos. Besisukantis keičiamasis įrankis gali paliesti paviršių, todėl elektrinio įrankio galite nebesuvaldyti.
 • Išjunkite elektrinį įrankį, kai jį nešate iš vienos vietos į kitą. Besisukantis keičiamasis įrankis gali pagriebti Jūsų drabužius ir sužaloti Jūsų kūną.
 • Reguliariai valykite elektrinio įrankio vėdinimo plyšius. Variklio ventiliatorius įsiurbia į prietaiso korpusą dulkių; dėl per didelių metalo dulkių sankaupų prietaisas gali tapti elektriškai nesaugus.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio netoli degių medžiagų. Kibirkštys šias medžiagas gali uždegti.
 • Nenaudokite keičiamųjų įrankių, kuriuos reikia aušinti aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skysčius, kyla elektros smūgio pavojus.
Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai Atatranka yra staigi prietaiso reakcija į besisukančio šlifavimo disko užsikabinimą ar blokavimą. Užsikabinęs ar užblokuotas besisukantis keičiamasis įrankis yra staiga stabdomas. Todėl nevaldomas elektrinis įrankis blokavimo vietoje pajuda priešinga keičiamojo įrankio sukimuisi kryptimi.
Jei šlifavimo diskas ruošinyje įstringa arba užsiblokuoja, ruošinyje esanti disko briauna gali pakrypti ir lūžti arba sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas ima judėti nuo naudotojo arba jo link, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo vietoje. Tokiu atveju šlifavimo diskas taip pat gali trūkti.
Atatrankos jėga atsiranda dėl netinkamo elektrinio įrankio naudojimo. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Elektrinį įrankį laikykite tvirtai; Jūsų kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad atlaikytumėte atatrankos jėgas. Jei yra, visuomet naudokite papildomą rankeną, kad galėtumėte užtikrintai kontroliuoti atatrankos jėgas ar reakcijos momentą prietaiso variklio paleidimo metu. Naudotojas gali valdyti atatrankos ir reakcijos jėgas, jei naudoja reikiamas atsargumo priemones.
 • Prie besisukančio keičiamojo įrankio niekada nekiškite rankos. Atatrankos metu keičiamasis įrankis gali sužaloti Jūsų ranką.
 • Venkite būti zonose prieš besisukantį pjaustymo diską ir už jo. Atatrankos jėga stumia elektrinį įrankį priešinga šlifavimo disko sukimosi blokavimo taške kryptimi.
 • Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad keičiamasis įrankis neatšoktų nuo ruošinio ir neįstrigtų. Besisukantis keičiamasis įrankis paprastai stringa apdirbant kampus, aštrias briaunas arba nuo jų atšokęs. Dėl to prietaisas gali tapti nebevaldomas arba gali kilti atatranka.
 • Nenaudokite grandininio ar dantyto pjovimo disko, taip pat segmentuoto deimantinio disko su platesnėmis kaip 10 mm išpjovomis. Dėl tokių keičiamųjų įrankių dažnai atsiranda atatrankos jėga arba elektrinis įrankis tampa nebevaldomas.
 • Saugokite pjaustymo diską nuo užsiblokavimo arba per didelės spaudimo jėgos. Nepjaukite per giliai. Perkrautas pjaustymo diskas gali deformuotis arba užsiblokuoti, gali atsirasti atatrankos jėga arba diskas gali sulūžti.
 • Jei pjaustymo diskas stringa arba nutraukiate darbą, išjunkite prietaisą ir ramiai palaukite, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite dar tebesisukančio pjaustymo disko ištraukti iš pjūvio, nes galite sukelti atatranką. Nustatykite ir pašalinkite disko strigimo priežastis.
 • Elektrinio įrankio vėl neįjunkite tol, kol diskas yra ruošinyje. Leiskite pjaustymo diskui pasiekti darbinį sukimosi greitį ir tik tada atsargiai tęskite pjovimą. Priešingu atveju diskas gali užsikabinti, iššokti iš ruošinio ar sukelti atatranką.
 • Plokštes arba didelių matmenų ruošinius atremkite, kad, pjaustymo diskui užstrigus, sumažėtų atatrankos tikimybė. Dideli ruošiniai dėl savo svorio gali įlinkti. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusių, tiek ties pjovimo plyšiu, tiek ir kraštuose.
 • Būkite ypač atsargūs įpjaudami angas sienose arba kitose nežinomose vietose. Pjaustymo diskai gali įsipjauti į dujų ar vandentiekio vamzdžius, elektros laidus ar kitus objektus, kurie gali sukelti atatranką.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Dirbdami elektros maitinimo kabelį ir ilginimo laidą visuomet laikykite prietaiso galinėje pusėje. Taip sumažinsite pavojų pargriūti užkliuvę už kabelio.
 • Vykdydami sienų ar grindų pragręžimo ar pramušimo kiaurai darbus, apsaugokite kitoje pusėje esančią zoną. Medžiagos nuolaužos gali iškristi arba nukristi ir sužaloti kitus žmones.
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines, ypač keisdami diską, perstatydami apsauginį gaubtą ir montuodami gylio ribotuvą.
 • Pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įtaisą ir tinkamą mobilųjį dulkių siurblį. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Prietaisą naudodami sausam pjaustymui be dulkių nusiurbimo įrenginio, užsidėkite lengvą respiratorių. Uždarykite nusiurbimo atvamzdžio dangtelį.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis – susižalojimo pavojus! Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa.
 • Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 • Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Pasirūpinkite, kad naudojant prietaisą kylančios kibirkštys nekeltų pavojaus. Todėl tinkamai uždėkite apsauginį dangtį.
 • Pasirūpinkite, kad pjaustymo diskas prieš naudojimą būtų tinkamai uždėtas ir pritvirtintas, paskui, prietaisą padėję į saugią padėtį, pjaustymo diskui leiskite 30 sekundžių suktis tuščiosios eigos greičiu. Pastebėję žymesnius virpesius arba kitų trūkumų, prietaisą nedelsdami išjunkite. Pasitaikius tokiai situacijai, patikrinkite visą sistemą ir nustatykite priežastį.
 • Prietaiso nenaudokite, jeigu jis pasileidžia sunkiai arba trūkčiodamas. Gali būti, kad sugedo jo elektroninė sistema. Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Pjaustydami metalinius ruošinius, uždarykite nusiurbimo atvamzdžio dangtelį.
Pjūviai laikančiosiose sienose arba kitose struktūrose gali daryti įtaką jų statinei sistemai, ypač kai nupjaunama plieninė armatūra arba atraminiai elementai.
 • Prieš pradėdami darbus, pasitarkite su atsakingu inžinieriumi, architektu arba su kompetentinga statybos vadovybe.
 • Įrankio persikreipimo išvengsite atidžiai valdydami prietaisą ir pjaudami tiesiai. Pjauti kreives draudžiama.
 • Prietaisą stumkite tolygiai, nesukurdami pjaustymo diskui šoninio spaudimo. Prietaisą ant ruošinio visada uždėkite stačiu kampu. Pjaustymo proceso metu nekeiskite pjovimo krypties nei spausdami pjaustymo diską į šoną, nei jį lenkdami. Pjaustymo diskas gali būti pažeistas ir lūžti.
 • Niekada nenaudokite prietaiso be apsauginio gaubto.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

DCH 300
Image alternative
 1. Pjūvio indikatorius
 2. Dulkių nusiurbimo vamzdžio dangtelis
 3. Apsauginis gaubtas
 4. Užpakalinė rankena
 5. Įjungimo blokatorius
 6. Jungiklis
 7. Techninės priežiūros indikatorius
 8. Deimantinis pjaustymo diskas
 9. Priekinė rankena
 10. Vedimo ratukas
 11. Veleno fiksavimo mygtukas
 12. Apsauginio gaubto fiksavimo varžtas
 13. Priveržimo raktas SW 24 / SW 10
 14. Vidinis šešiabriaunis raktas SW 6

Prietaiso vaizdas

DCH 300-X
Image alternative
 1. Pjūvio indikatorius
 2. Dulkių nusiurbimo vamzdžio dangtelis
 3. Apsauginis gaubtas
 4. Vandens reguliavimo vožtuvas
 5. Vandens tiekimo žarnos jungtis
 6. Užpakalinė rankena
 7. Įjungimo blokatorius
 8. Jungiklis
 9. Techninės priežiūros indikatorius
 10. Apsauginė nuotėkio relė (PRCD)
 11. Deimantinis pjaustymo diskas
 12. Priekinė rankena
 13. Vedimo ratukas
 14. Veleno fiksavimo mygtukas
 15. Apsauginio gaubto fiksavimo varžtas
 16. Gylio ribotuvas
 17. Pjovimo gylio užkaiša
 18. Priveržimo raktas SW 24 / SW 10
 19. Vidinis šešiabriaunis raktas SW 6

Naudojimas pagal paskirtį

DCH 300

Aprašomas gaminys yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio pjaustymo mašina, skirta sausam mineralinių medžiagų pjaustymui deimantiniais pjaustymo diskais.

DCH 300-X

Aprašomas gaminys yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio pjaustymo mašina, skirta mineralinių medžiagų pjaustymui deimantiniais pjaustymo diskais, naudojant vandenį arba be jo.

Mineralinius pagrindus pjaunant sausuoju būdu, reikia naudoti dulkių nusiurbimo įrenginį su jam priklausančiu filtru.

Kad būtų išvengta elektrostatinių efektų, reikia naudoti dulkių siurblį su antistatine siurbimo žarna.
Pageidaujant šį prietaisą galima naudoti ir metaliniams ruošiniams pjaustyti sintetine derva surištais pjaustymo diskais, nenaudojant vandens. Tam yra reikalingi specialūs reikmenys (80 mm skersmens jungių paketas, kurį sudaro fiksavimo jungė ir keičiamoji jungė).
Prietaisą reikia naudoti tik stumiant (prieš pastūmą).
Prietaisą leidžiama jungti prie elektros tinklo, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas firminėje duomenų lentelėje.

Netinkamas naudojimas

Prietaisą draudžiama eksploatuoti sprogioje aplinkoje.
Prietaisą draudžiama naudoti grubiajam šlifavimui ir šlifavimui.
Prietaisą draudžiama naudoti pavojingoms sveikatai arba lengvai užsidegančioms medžiagoms (pvz., asbestui, magniui, medienai) apdirbti.
DCH 300
Prietaisu draudžiama pjaustyti naudojant vandenį.

Paleidimo srovės ribojimas

Prietaiso įjungimo srovė kelis kartus viršija jo nominaliąją srovę. Elektroninė paleidimo srovės ribojimo schema paleidimo srovę sumažina tiek, kad nesuveiktų elektros tinklo saugiklis. Todėl prietaisas paleidžiamas švelniai, be smūgio.

Pakartotinio paleidimo blokatorius

Po elektros energijos tiekimo pertrūkio deimantinio pjaustymo mašina pati vėl neįsijungia. Jungiklį pirma reikia atleisti ir po maždaug 1 sekundės vėl spausti.

Elektroninė apsauga nuo perkrovos

Deimantinio pjaustymo mašinoje yra įrengta elektroninė apsauga nuo perkrovos, kuri kontroliuoja vartojamą srovę.
Jeigu variklio vartojama srovė, pvz., dėl per didelės spaudimo jėgos tampa per didelė, elektroninė apsauga nuo perkrovos išjungia variklį.
Norint prietaisą vėl įjungti, jungiklį reikia atleisti ir vėl spausti.
Reikia siekti nenutrūkstamo darbo proceso, kuriame nepasitaikytų variklio išjungimų. Sumažindamas spaudimo jėgą, naudotojas gali išvengti variklio išjungimo.

Techninės priežiūros indikatorius

Deimantinio pjaustymo mašinoje yra įrengtas techninės priežiūros indikatorius su šviesos signalu.
Būsena
Reikšmė
Techninės priežiūros indikatorius šviečia raudona spalva.
 • Laikas vykdyti techninės priežiūros darbus. Nuo įsižiebimo momento deimantinio pjaustymo mašina dar galima kelias valandas dirbti, kol ji automatiškai išsijungs.
 • Kad prietaisas visada būtų parengtas naudoti, jį laiku pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Techninės priežiūros indikatorius mirksi raudona spalva.
Prietaisas turi laikiną sutrikimą. Laikykitės skyriaus Pagalba sutrikus veikimui reikalavimų.

Gylio ribotuvas

Deimantinio pjaustymo mašinos DCH 300 tiekiamame komplekte gylio ribotuvo nėra, tačiau jį galima įsigyti vėliau (kaip reikmenį).
Gylio ribotuvu pagal pjovimo gylio skalę galima nustatyti norimą maksimalų pjovimo gylį. Be to, gylio ribotuvas gerina dulkių nusiurbimą.

Tiekiamas komplektas

Deimantinio pjaustymo mašina su gaubtu, gylio ribotuvas (tik DCH 300‑X), fiksavimo jungė Ø 41 mm, fiksavimo veržlė M14, priveržimo raktas SW 24/SW 10, vidinis šešiabriaunis raktas SW 6, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Techniniai duomenys

Prietaiso duomenys

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, elektros tinklo dažnis ir nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

DCH 300
DCH 300-X
Svoris pagal EPTA‑Procedure 01
9,4 kg
9,4 kg
Veleno sriegio matmuo
M16 × 1,5
M16 × 1,5
Pjaustymo disko tvirtinimo vieta
22,2 mm
22,2 mm
Pjaustymo disko skersmuo
305 mm
305 mm
Pjaustymo disko storis
≤ 3,5 mm
≤ 3,5 mm
Nominalusis sukimosi greitis
4 900 aps./min.
4 900 aps./min.
Fiksavimo veržlės (pjaustymo disko tvirtinimas) priveržimo momentas
40 Nm … 50 Nm
40 Nm … 50 Nm

Triukšmo ir vibracijos reikšmės išmatuotos pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje.
Nurodyti duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės
Garso stiprumo lygis (LWA)
117 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
106 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės
Vibracijų emisijos reikšmė (ah)
5,1 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Tinkamų pjaustymo diskų pasirinkimas

 • Naudokite tik tokius pjaustymo diskus, kurie tenkina konkretaus naudojimo atvejo reikalavimus.
  Pjaustymo diskų charakteristikos
  Naudojimo sritis
  Pjaustymo diskų charakteristikos
  Mineralinių medžiagų pjaustymas
  Deimantiniai pjaustymo diskai pagal EN 13236
  Metalinių medžiagų apdirbimas
  Sintetine derva surišti stiklopluoštiniai pjaustymo diskai pagal EN 12413 (neprofiliuota forma, 41 tipas) 1)
 • Laikykitės pjaustymo diskų gamintojų pateiktų montavimo instrukcijų.

Tinkamų deimantinių pjaustymo diskų geometriniai parametrai

Image alternative
Deimantiniai pjaustymo diskai turi tenkinti šiuos užduotus geometrinius parametrus.
Techniniai duomenys
Išpjovų tarp segmentų plotis (G)
≤ 10 mm
Pjovimo briaunos kampas
Neigiamas

Naudojimas

Bendrojo pobūdžio informacija

Generatoriaus arba transformatoriaus naudojimas

Prietaisas gali būti jungiamas prie generatoriaus arba prie statyboje naudojamo transformatoriaus, jei įvykdomos šios sąlygos:
 • atiduodamoji galia (vatais) yra bent 2 kartus didesnė už prietaiso nominaliąją galią (žr. firminę duomenų lentelę)
 • darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose
 • elektros tinklo dažnis nuo 50 iki 60 Hz (niekada neturi viršyti 65 Hz)
 • turi būti naudojamas automatinis įtampos reguliatorius su įtampos išlyginimo funkcija paleidimo metu.
DĖMESIO
Galima žala Įjungiant / išjungiant kitus kartu prie generatoriaus / transformatoriaus prijungtus prietaisus, gali atsirasti įtampos svyravimų, dėl kurių pjaustymo mašina gali būti pažeista.
 • Prie generatoriaus / transformatoriaus tuo pat metu nejunkite jokių kitų prietaisų, arba naudokite tokį generatorių / transformatorių, kuris yra skirtas maitinti pjaustymo mašiną ir dulkių siurblį vienu metu.

Ilginimo kabelio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. aitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 • Naudokite tik darbo zonai pritaikytą ir leistiną pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį. Priešingu atveju prietaisas gali veikti mažesne galia arba kabelis gali perkaisti.
 • Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nėra pažeistas.
 • Pažeistą ilginimo kabelį pakeiskite nauju.
 • Dirbdami lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie yra aprobuoti ir atitinkamai paženklinti.
Rekomenduojamas minimalus kabelio laidų skerspjūvio plotas ir maksimalus kabelio ilgis, kai elektros tinklo įtampa 120 V
Kabelis
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Laido skerspjūvio plotas
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Laido skerspjūvio plotas
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kabelio ilgis
25 m
30 m
50 m
100 m
Kabelio ilgis
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Apsauginės nuotėkio relės (PRCD) tikrinimas

DCH 300-X
 1. Pjaustymo mašinos elektros maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą su įžeminimo grandine.
 2. Spauskite apsauginės nuotėkio relės mygtuką ON .
  • Įsižiebia indikatorius.
 3. Spauskite apsauginės nuotėkio relės mygtuką TEST .
  • Indikatorius gęsta.
  • Indikatorius negęsta.
   • Prietaiso nebenaudokite. Prietaisą leiskite remontuoti kvalifikuotiems specialistams ir reikalaukite, kad būtų naudojamos originalios atsarginės dalys.

Deimantinio pjaustymo disko montavimas

Image alternative
 1. Fiksavimo veržlė M16 × 1,5
 2. Fiksavimo jungė Ø 60 mm
 3. Deimantinis pjaustymo diskas
 4. Keičiamoji jungė Ø 60 mm
 5. Velenas
 1. Laikykitės Nurodymų dėl tinkamų pjaustymo diskų pasirinkimo, taip pat Deimantinių pjaustymo diskų užduotų geometrinių parametrų.
 2. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 3. Nuvalykite fiksavimo jungę ir fiksavimo veržlę.
 4. ∅ 60 mm keičiamąją jungę tinkama puse uždėkite ant veleno taip, kad šis nebegalėtų prasisukti.
  ∅ 60 mm keičiamosios jungės skirtingos pusės yra naudojamos pjaustymo diskams, kurių vidinis skersmuo yra 22,2 mm arba 25,4 mm. Reikia patikrinti, kuri keičiamosios jungės pusė tinka konkretaus pjaustymo disko vidiniam skersmeniui. Keičiamoji jungė turi centruoti pjaustymo diską.
 5. Ant keičiamosios jungės uždėkite deimantinį pjaustymo diską.
 6. Uždėkite ∅ 60 mm fiksavimo jungę ir fiksavimo veržlę.
 7. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 8. Priveržimo raktu priveržkite fiksavimo veržlę ir tada atleiskite veleno fiksavimo mygtuką.
 9. Įsitikinkite, kad veleno fiksavimo mygtukas yra atfiksuotas ir velenas vėl gali suktis.

Sintetine derva surišto stiklopluoštinio pjaustymo disko montavimas

Image alternative
 1. Fiksavimo veržlė M16 × 1,5
 2. Fiksavimo jungė Ø 80 mm
 3. Sintetine derva surištas stiklopluoštinis pjaustymo diskas
 4. Keičiamoji jungė Ø 80 mm
 5. Velenas
 1. Laikykitės Nurodymų dėl tinkamų pjaustymo diskų pasirinkimo.
 2. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 3. Nuvalykite fiksavimo jungę ir fiksavimo veržlę.
 4. ∅ 80 mm keičiamąją jungę tinkama puse uždėkite ant veleno taip, kad šis nebegalėtų prasisukti.
  ∅ 80 mm keičiamosios jungės skirtingos pusės yra naudojamos pjaustymo diskams, kurių vidinis skersmuo yra 22,2 mm arba 25,4 mm. Reikia patikrinti, kuri keičiamosios jungės pusė tinka konkretaus pjaustymo disko vidiniam skersmeniui. Keičiamoji jungė turi centruoti pjaustymo diską.
 5. Ant keičiamosios jungės uždėkite deimantinį pjaustymo diską.
 6. Uždėkite ∅ 80 mm fiksavimo jungę ir fiksavimo veržlę.
 7. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 8. Priveržimo raktu priveržkite fiksavimo veržlę ir tada atleiskite veleno fiksavimo mygtuką.
 9. Įsitikinkite, kad veleno fiksavimo mygtukas yra atfiksuotas ir velenas vėl gali suktis.

Pjaustymo disko išmontavimas

 1. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelio kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo.
 2. Jeigu yra tenkinama toliau nurodyta sąlyga, papildomai atlikite šį veiksmą:
  Sąlygos : Gylio ribotuvas (reikmuo) yra sumontuotas.
ATSARGIAI
Lūžimo ir sugadinimo pavojus. Jeigu veleno fiksavimo mygtukas paspaudžiamas velenui sukantis, keičiamasis įrankis gali atsilaisvinti.
 • Veleno fiksavimo mygtuką spauskite tik tada, kai velenas nesisuka.
 1. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 2. Priveržimo raktu atlaisvinkite fiksavimo veržlę.
 3. Nuo veleno vieną paskui kitą nuimkite fiksavimo veržlę, fiksavimo jungę, pjaustymo diską ir keičiamąją jungę.

Gylio ribotuvo (užsakomas papildomai) montavimas

Image alternative
 1. Kablys
 2. Vėduoklė
 3. Pjovimo gylio užkaiša
 4. Pjovimo gylio skalė
 5. Fiksatorius
DĖMESIO
Galima žala. Kibirkščių srautas gadina gylio ribotuvą (reikmuo).
 • Kai prietaisu norite apdirbti metalą, gylio ribotuvo nemontuokite.
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Kablį užkabinkite už vedimo ratukų ašies.
 3. Vėduoklę įstumkite į apsauginį gaubtą, kol fiksatorius garsiai užsifiksuos.

Gylio ribotuvo išmontavimas

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Paspauskite fiksatorių ir ištraukite vėduoklę iš apsauginio gaubto.

Pjovimo gylio nustatymas gylio ribotuvu

Sąlygos : Gylio ribotuvas (reikmuo) yra sumontuotas
 1. Spauskite ir stumkite pjovimo gylio užkaišą, kol žyma parodys norimą pjovimo gylį.
 2. Pjovimo gylio užkaišą paleiskite.

Apsauginio gaubto nustatymas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Vidiniu šešiabriauniu raktu atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
 3. Apsauginį gaubtą pasukite į norimą padėtį.
 4. Vidiniu šešiabriauniu raktu priveržkite fiksavimo varžtą.

Vandens tiekimo prijungimas

DCH 300-X
 1. Vandens žarną prijunkite prie vandentiekio.
  Vandens slėgis vandentiekyje neturi būti didesnis kaip 3 bar.
 2. Vandens reguliavimo vožtuvu sustabdykite vandens padavimą į pjaustymo mašiną.
 3. Žarną prijunkite prie žarnos jungties, esančios ant prietaiso („Gardena“ sistema).
  Reguliariai tikrinkite, ar žarnos nepažeistos, ir kontroliuokite, kad nebūtų viršijamas didžiausias leistinas vandentiekio slėgis (3 bar).

Vandens kiekio nustatymas

DCH 300-X
 • Vandens reguliavimo vožtuvą sukite tol, kol bus nustatytas norimas vandens kiekis.

Vandens tiekimo nutraukimas

DCH 300-X
 1. Sustabdykite vandens padavimą į pjaustymo mašiną.
 2. Vandens žarnos jungtį („Gardena“ sistema) atjunkite nuo pjaustymo mašinos jungties.

Pjaustymo mašinos įjungimas

 1. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
 2. Mašinai DCH 300‑X: Spauskite apsauginės nuotėkio relės mygtuką ON .
 3. Prietaisą tvirtai laikykite abiem rankomis už priekinės ir užpakalinės rankenų.
 4. Spauskite įjungimo blokatorių.
  • Jungiklis atblokuojamas.
 5. Spauskite jungiklį.
  • Pjaustymo diskas pradeda suktis.
 6. Įjungimo blokatorių paleiskite ir nykščiu vėl sugriebkite užpakalinę rankeną.

Saugus darbas su pjaustymo mašina

Sąlygos : Mineralinių medžiagų apdirbimas
Image alternative
Įrankiui įsipjaunant paveikslėlyje parodytoje zonoje, yra atatrankos pavojus.
 • Venkite įrankio įsipjovimo į medžiagą paveikslėlyje parodytoje zonoje.
 • Prieš įpjaudami, prietaisą visada padėkite ant medžiagos / ruošinio ratukais pirmyn.
 • Prieš įpjaudami, prietaiso sukimosi greitį padidinkite iki maksimalaus.
 • Spausdami prietaisą, pjaustymo disku lėtai įpjaukite į medžiagą.
 • Dirbdami naudokite saikingą, apdirbamai medžiagai pritaikytą pastūmą.
  Sumažėjusi darbo sparta gali būti požymis, kad atšipo deimantiniai pjovimo segmentai. Juos galima vėl pagaląsti pjaunant abrazyvinę medžiagą ( Hilti galandimo plokštę arba abrazyvinę silikatinę plytą).
 • Prietaisą stumkite tolygiai, nesukurdami pjaustymo diskui šoninio spaudimo.
Apdirbant ypač kietas mineralines medžiagas, pvz., daug titnago turintį betoną, deimantinis pjaustymo diskas gali perkaisti ir dėl to sugesti. Tai aiškiai rodo deimantinį pjaustymo diską juosiantis kibirkščių vainikas.
 • Tokiu atveju nutraukite pjaustymą ir leiskite deimantiniam pjaustymo diskui suktis be apkrovos, kad atvėstų.
Eksploatuojant kartu su tinkamu dulkių siurbliu, galima dirbti nekeliant dulkių. Be to, dulkių siurblio naudojimas gerina disko segmentų aušinimą, todėl segmentai mažiau dyla.
 • Kad išvengtumėte elektrostatinių efektų, dulkių siurblį naudokite kartu su antistatine siurbimo žarna.

Pjaustymo mašinos išjungimas

 • Atleiskite jungiklį.
  • Variklis išjungiamas, pjaustymo diskas sukasi iš inercijos.
  • Įjungimo blokatorius vėl yra suaktyvintas.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Prietaisas, ypač jo rankenų paviršiai, visada turi būti sausi, švarūs ir netepaluoti.
 • Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Niekada neeksploatuokite prietaiso, jeigu jo vėdinimo plyšiai užsikimšę! Vėdinimo plyšius atsargiai valykite sausu šepečiu. Nenaudokite purkštuvų, aukšto slėgio garų įrangos, neplaukite prietaiso tekančiu vandeniu! Dėl to prietaisas gali tapti elektriškai nesaugus.
 • Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.
Ekstremaliomis eksploatavimo sąlygomis, apdorojant metalus, prietaiso viduje gali kauptis elektrai laidžios dulkės. Tai gali pabloginti prietaiso apsauginę izoliaciją.
 • Tokiais atvejais pagal galimybes naudokite stacionarų nusiurbimo įrenginį ir dažnai valykite vėdinimo plyšius.
DCH 300
 • Tokiais atvejais prietaisą prie elektros tinklo junkite per apsauginę nuotėkio relę (RCD).
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos išorinės prietaiso ir jo reikmenų dalys ir ar visi valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba netinkamai veikia valdymo elementai. Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Transportavimas ir sandėliavimas

  ĮSPĖJIMAS
  Gaisro pavojus. Karštos mašinos dalys gali uždegti aplinkui esančias medžiagas.
 • Prieš pakuodami ar padėdami į automobilį, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
 • ATSARGIAI
  Galima žala. Kai mašina yra transportuojama su sumontuotu pjaustymo disku, yra pavojus jį pažeisti.
 • Deimantinio pjaustymo mašiną transportuokite be pjaustymo disko.
 • Išmontuokite pjaustymo diską.
 • Pjaustymo diskus laikykite vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia arba savaime išsijungia.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
 • Patikrinkite elektros maitinimo tinklą, prie jo prijungdami kitą elektrinį prietaisą.
Dėl vandens prasiskverbimo į prietaisą suveikė apsauginė nuotėkio relė PRCD.
Pažeistas elektros maitinimo kabelis arba kištukas.
 • Elektros maitinimo kabelį ir kištuką leiskite patikrinti elektrikui; jeigu reikia, jis juos pakeis.
Jungiklio gedimas.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Prietaisas perkrautas (suaktyvinta apsauga nuo perkrovos / viršyta leistina apkrovimo riba)
 • Jungiklį atleiskite ir vėl paspauskite.
 • Pasirinkite savo darbams tinkantį prietaisą.
Suveikė apsauga nuo perkaitimo.
 • Leiskite prietaisui atvėsti ir išvalykite vėdinimo plyšius.
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, yra suaktyvintas pakartotinio paleidimo blokatorius.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Techninės priežiūros indikatorius mirksi.
Prietaisas neįsijungia.
Prietaisas turi laikiną sutrikimą.
 • Sutrikimas trunka ribotą laiką, žr. Prietaisas neįsijungia .
Techninės priežiūros indikatorius šviečia.
Prietaisas neįsijungia.
Susidėvėjo angliniai šepetėliai.
 • Anglinius šepetėlius leiskite patikrinti elektrikui; jeigu reikia, jis juos pakeis.
Prietaisui nepakanka galios.
Per mažas ilginimo kabelio laidų skerspjūvio plotas.
 • Naudokite tinkamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.

Utilizavimas

Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukšlynus!
Pjovimo šlamasPjovimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, prieš tai jo neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams.
 • Apie Jūsų šalyje galiojančius reikalavimus pasiteiraukite atsakingų žinybų.
Mes rekomenduojame tokį pirminį apdorojimą:
 • Pjovimo šlamą surinkite (pavyzdžiui, šlapių atliekų siurbliu).
 • Pjovimo šlamo smulkias kietas daleles atskirkite nuo vandens, kurį laiką leisdami joms natūraliai nusėsti arba pridėdami koaguliatoriaus.
 • Pjovimo šlamo kietąją dalį išvežkite į statybinių atliekų saugyklą.
 • Prieš išleisdami likusį pjovimo šlamo vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį įpildami didelį kiekį vandens arba pridėdami rūgščios neutralizavimo priemonės.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative