Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (EN) [4 MB]

PR 3-HVSG A12

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Rotacinis lazerinis nivelyras
  PR 3-HVSG A12
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai

Pagrindinė informacija apie saugų darbą

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje. Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami ir iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį), ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).

Bendrosios saugos priemonės

 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Lazerinius prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Prietaisą netinkamai atidarius, yra pavojus nukentėti nuo lazerinio spinduliavimo, kurio lygis viršija leistiną 2 klasei. Prietaisą remontuoti patikėkite tik „Hilti“ techninės priežiūros centrui.
 • Lazerio spinduliai turi būti gerokai aukščiau arba žemiau akių lygio.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • Nurodymas pagal FCC §15.21: pakeitimai ir modifikacijos, kuriems „Hilti“ nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.
 • Prietaisą naudodami su adapteriais ir reikmenimis, užtikrinkite, kad jis būtų gerai pritvirtintas.
 • Kad išvengtumėte klaidingų matavimų, kontroliuokite, kad lazerio spindulio išėjimo langeliai visada būtų švarūs.
 • Nors prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės, prieš dėdami į transportavimo konteinerį, jį gerai nusausinkite.
 • Prieš vykdydami svarbius matavimus, prietaisą tikrinkite.
 • Prietaisą naudodami, kelis kartus tikrinkite jo tikslumą.
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Nelieskite kontaktų.
 • Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą. Prieš pradėdami prietaisą naudoti, suremontuokite ar pakeiskite pažeistus elementus. Netinkamai techniškai prižiūrimi prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.

Tinkamas darbo vietų įrengimas

 • Apsaugokite vietą, kurioje vykdote matavimus. Užtikrinkite, kad, prietaisą PR 3-HVSG A12 pastatydami, jo spindulio nenukreipsite į kitus asmenis ar save.
 • Jei dirbate stovėdami ant kopėčių, venkite neįprastos kūno padėties. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Matuojant greta atspindinčių objektų ar paviršių, per lango stiklą ar panašias medžiagas, matavimo rezultatai gali būti iškreipti.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas būtų pastatytas ant plokščio ir stabilaus (nevibruojančio!) pagrindo.
 • Prietaisą naudokite tik esant nurodytoms eksploatavimo sąlygoms.
 • Prietaisą, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodo šios instrukcijos ir nustatyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Kartu įvertinkite darbo sąlygas ir vykdomus darbus. Prietaisą naudojant kitais, negu numatyta, tikslais, gali pasitaikyti pavojingų situacijų.
 • Draudžiama dirbti su matavimo liniuotėmis netoli aukštos įtampos linijų.
 • Užtikrinkite, kad netoliese nebūtų naudojamas kitas prietaisas PR 3‑HVSG A12. Jo IR valdymas gali veikti Jūsų prietaisą. Situaciją darbo vietoje retkarčiais tikrinkite.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas tenkina griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali garantuoti, kad nepasitaikys toliau nurodytų neigiamų poveikių.
 • Dėl stiprios išorinės spinduliuotės prietaiso veikimas gali sutrikti ir jis pats gali pradėti klaidingai funkcionuoti.
  Šiais ir kitais atvejais, kai kyla abejonių dėl prietaiso veikimo, reikia atlikti kontrolinius matavimus.
 • Prietaisas gali sutrikdyti kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacinės įrangos) veikimą.
Tik Korėjai:šis prietaisas tinka eksploatuoti gyvenamosiose patalpose egzistuojančių elektromagnetinių laukų sąlygomis ir pats skleidžia tokius laukus (B klasė pagal EN 55011). Jis yra skirtas eksploatuoti gyvenamosiose patalpose, tačiau tinka naudoti ir kitoje aplinkoje.

Lazerio klasė pagal lazerinių prietaisų klasifikaciją – 2

Prietaisas atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiimant jokių kitų saugos priemonių.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.
 • Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio šviesos šaltinį. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio.

Su akumuliatoriniais prietaisais elgtis atsargiai

 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies. Yra sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti. Priešingu atveju kyla gaisro, sprogimo ir nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
 • Akumuliatorių saugokite nuo stiprių mechaninių poveikių ir kritimo.
 • Akumuliatoriai neturi patekti į vaikų rankas.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų drėgmės. Prasiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, tapti nudegimų arba gaisro priežastimi.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis – gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ir chemiškai nudeginti odą.
 • Prietaise naudokite tik tokius akumuliatorius, kurie yra jam skirti. Naudojant kitokius negu nurodyta akumuliatorius arba šiuos akumuliatorius naudojant kitais tikslais, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Akumuliatoriaus jokiu būdu nelaikykite saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus ar kroviklio nelaikykite prie sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatorių arba kroviklių kontaktus, yra pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
 • Pažeistų akumuliatorių (pavyzdžiui, įtrūkusių, su sulūžusiais, sulinkusiais, suspaustais ir / arba ištrauktais kontaktais) neįkraukite ir nenaudokite.
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Prietaisą išsiųsdami, akumuliatorius izoliuokite arba išimkite iš prietaiso. Kitaip iš akumuliatoriaus ištekėjęs elektrolitas gali sugadinti prietaisą.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis arba prietaisas kartu su akumuliatoriumi gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Rotacinis lazerinis nivelyras PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Lazerio spindulys (sukimosi plokštuma)
 2. 90° atraminis spindulys
 3. Rankena
 4. Li-Ion akumuliatorius
 5. Valdymo skydelis
 6. Pagrindo plokštė su 5/8" sriegiu

PR 3-HVSG A12 valdymo skydelis

Image alternative
 1. Šviesos diodas: automatinis niveliavimas
 2. Mygtukas: įspėjimo apie smūgį išaktyvinimas
 3. Šviesos diodas: įspėjimo apie smūgį išaktyvinimas
 4. Šviesos diodas: pasvirimo kampas
 5. Mygtukas: pasvirimo kampas
 6. Mygtukas: sukimosi greitis
 7. Mygtukas: įjungimas / išjungimas
 8. Maitinimo elementų būklės indikacija

Nuotolinio valdymo pultas PRA 2

Image alternative
 1. Šviesos diodas: komanda išsiųsta
 2. Mygtukas: sukimosi greitis
 3. Mygtukas: linijos kryptis (kairėn / dešinėn)
 4. Mygtukas: linijos funkcija
 5. Valdymo mygtukai (+/-)

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis gaminys yra rotacinis lazerinis nivelyras su besisukančiu matomu žaliu lazerio spinduliu ir 90° kampu pasuktu atraminiu spinduliu. Rotacinis lazerinis nivelyras gali būti naudojamas darbui su vertikaliu, horizontaliu ir pasviru spinduliu. Prietaisas yra skirtas horizontalioms aukščio linijoms, vertikalioms ir pasviroms plokštumoms bei statiems kampams nustatyti, perkelti ir tikrinti. Pavyzdžiui, jis gali būti naudojamas metrinėms ir aukščio žymoms (projekcijoms) perkelti, sienų statiems kampams nustatyti, vertikaliam išlyginimui pagal atraminius taškus arba pasviroms plokštumoms formuoti.

 • Su šiuo prietaisu naudokite tik Hilti B 12/2.6 arba B 12‑30 ličio jonų akumuliatorių.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik Hilti C 4⁄12‑50 kroviklį.

Išskirtinės savybės

Naudodamas šį prietaisą, vienas žmogus gali greitai ir tiksliai suniveliuoti bet kokią plokštumą.
Yra 4 skirtingi sukimosi greičiai (0, 90, 300, 600 1/min). Gamykloje yra nustatytas 300 1/min sukimosi greitis.
Prietaise yra tokios darbinės būklės indikacijos: šviesos diodas „Automatinis niveliavimas“, šviesos diodas „Pasvirimo kampas“ ir šviesos diodas „Įspėjimas apie smūgį“.
Vykstant automatiniam niveliavimui viena arba abiem kryptimis, jėginė valdymo sistema kontroliuoja, ar laikomasi nustatyto tikslumo. Prietaisas automatiškai išsijungia , kai niveliavimas nepavyksta (prietaisas yra už niveliavimo diapazono arba mechaniškai blokuojamas) arba prietaisas praranda vertikalumą (sukratomas ar patiria smūgį). Prietaisui išsijungus, jo sukimasis taip pat išjungiamas, visi šviesos diodai mirksi.
Priklausomai nuo darbinio nuotolio ir aplinkos apšviestumo, lazerio spindulio matomumas gali būti ribotas. Matomumą galima pagerinti, naudojant taikinį. Kai lazerio spindulio matomumas pablogėja, pvz., dėl ryškios saulės šviesos, rekomenduojama naudoti lazerio imtuvą (reikmuo).
NiveliavimasIšlyginimas (±5°) iki niveliuotos plokštumos vykdomas automatiškai, kai tik prietaisas įjungiamas: tai atlieka du integruoti valdymo varikliai. Šviesos diodai indikuoja esamą darbo režimą. Prietaisą galima statyti tiesiog ant žemės, tvirtinti ant stovo ar naudoti su tinkamais laikikliais.
Niveliavimas pagal vertikalę vykdomas automatiškai. Nuotolinio valdymo pulto PRA 2 mygtukais „+/-“ vertikalią plokštumą galima išlyginti (pasukti) rankiniu būdu.
Pasvirimą iki ± 5° galima nustatyti rankiniu būdu pasvirimo režime, naudojant nuotolinio valdymo pultą PRA 2 . Naudojant pasvirimo adapterį, alternatyviai pasvirimo režime galima nustatyti iki 60 % pasvirimą.
Jeigu eksploatavimo metu prietaisas praranda plokštumą (dėl sukratymo ar smūgio), integruota įspėjimo apie smūgį funkcija perjungia prietaisą į įspėjimo režimą (jis yra aktyvus nuo antros minutės po susiniveliavimo). Tada visi šviesos diodai mirksi, galvutė nebesisuka ir lazeris yra išjungtas.
Derinimas su kitais prietaisaisNuotolinio valdymo pultu PRA 2 rotacinį lazerinį nivelyrą galima patogiai valdyti iš bet kokio nuotolio. Be to, nuotolinio valdymo funkcija leidžia išlyginti lazerio spindulį.
Hilti lazerio imtuvus galima naudoti lazerio spinduliui indikuoti iš didelio nuotolio. Daugiau informacijos apie tai rasite lazerio imtuvo naudojimo instrukcijoje.

Šviesos diodų indikacija

Rotaciniame lazeriniame nivelyre yra įrengti šviesos diodų indikatoriai.
Būsena
Reikšmė
Mirksi visi šviesos diodai
Prietaisas buvo kliudytas, prarado niveliavimą arba jo veikimas sutriko dėl kitų priežasčių.
Automatinio niveliavimo šviesos diodas mirksi žalia spalva
Vyksta automatinis niveliavimas.
Automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia žalia spalva
Prietaisas baigė niveliuotis ir yra parengtas darbui.
Įspėjimo apie smūgį šviesos diodas šviečia oranžine spalva
Įspėjimas apie smūgį išaktyvintas.
Pasvirimo indikacijos šviesos diodas šviečia oranžine spalva
Suaktyvintas pasvirimo režimas.

Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Ličio jonų akumuliatorius turi įkrovos lygio indikatorių.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Dirbant akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas prietaiso valdymo skydelyje.
Ramybės būsenoje įkrovos lygį galima pasižiūrėti paspaudus atblokavimo mygtuką.
Įkrovimo metu įkrovos lygį rodo akumuliatoriaus indikatorius (žr. kroviklio naudojimo instrukciją).

Tiekiamas komplektas

Rotacinis lazerinis nivelyras PR 3-HVSG A12, nuotolinio valdymo pultas PRA 2, taikinys PRA 54, 2 maitinimo elementai (AA), 2 gamintojo sertifikatai, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Eksploatavimo pradžia

Tinkamas lazerinio nivelyro ir akumuliatoriaus naudojimas

  Image alternative
 • 1 pav. Darbas su horizontaliu spinduliu.
 • 2 pav. Pasvirimo režime lazerinį nivelyrą reikia kelti valdymo skydelio pusėje.
 • 3 pav. Padėjimas arba transportavimas pasviroje padėtyje.
 • Lazerinį nivelyrą laikyti taip, kad akumuliatoriaus dėklas arba akumuliatorius NEBŪTŲ nukreiptas aukštyn ir į vidų negalėtų prasiskverbti drėgmė.
 • B12 tipo akumuliatorius neturi apsaugos laipsnio. Saugokite akumuliatorių nuo lietaus ir drėgmės. Pagal Hilti direktyvas šį akumuliatorių leidžiama naudoti tik su atitinkamu prietaisu, be to, jis turi būti įdėtas į akumuliatoriaus dėklą.

Akumuliatoriaus įdėjimas

Image alternative
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Atsitiktinis gaminio įjungimas.
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad gaminys yra išjungtas.
ATSARGIAI
Elektros srovės keliamas pavojus. Dėl užterštų kontaktų gali įvykti trumpasis jungimas.
 • Prieš akumuliatorių įdėdami, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Netinkamai įdėtas akumuliatorius dirbant gali iškristi / nukristi.
 • Kad akumuliatorius nekristų ir nesužalotų žmonių, nuolat tikrinkite, ar jis patikimai laikosi prietaise.
 • Įdėkite akumuliatorių ir patikrinkite, ar jis patikimai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

Image alternative
 • Išimkite akumuliatorių.

Naudojimas

Prietaiso įjungimas

 • Spustelėkite mygtuką „Įjungimas / išjungimas“.
  Įjungtas prietaisas pradeda automatinį niveliavimą.
  Prieš vykdydami svarbius matavimus, patikrinkite prietaiso tikslumą, ypač jeigu jis buvo nukritęs ant žemės ar patyrė kitokių neįprastų mechaninių poveikių.

Darbas su horizontaliu spinduliu

Image alternative
 1. Prietaisą sumontuokite ant laikiklio.
  Kaip laikiklį galima naudoti sieninį laikiklį arba stovą. Leistinas padėjimo paviršiaus pasvirimo kampas neturi būti didesnis kaip ± 5°.
 2. Spustelėkite mygtuką „Įjungimas / išjungimas“. Automatinio niveliavimo šviesos diodas mirksi žaliai.
  Pasiekus susiniveliavimo lygį, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.

Darbas su vertikaliu spinduliu

Image alternative
 1. Prietaisą padėkite arba sumontuokite taip, kad jo valdymo skydelis būtų nukreiptas aukštyn.
  Kad būtų galima išlaikyti techniniuose duomenyse nurodytą tikslumą, prietaisas turi būti statomas ant lygaus paviršiaus ir atitinkamai tiksliai montuojamas ant stovo ar kokio kito reikmens.
 2. Naudodami taikiklį, prietaiso vertikalią ašį nustatykite norima kryptimi.
  Pasiekus susiniveliavimo lygį, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.
 3. Spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką. Pasibaigus niveliavimuisi, paleidžiamas prietaiso lazerinis režimas su stovinčiu rotaciniu spinduliu, kuris projektuojamas vertikaliai žemyn. Šis projektuojamas taškas yra atraminis taškas, naudojamas prietaiso padėčiai nustatyti.
 4. Norėdami matyti spindulį visoje sukimosi plokštumoje, spauskite sukimosi greičio mygtuką.
 5. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais „+“ ir „−“ galite stumdyti vertikalų rotacinį spindulį kairėn ir dešinėn iki 5°.

Pasvirimas

Norint gauti optimalius rezultatus, tikslinga kontroliuoti PR 3-HVSG A12 išlyginimą. Geriausiai tai atliekama, pasirenkant 2 taškus po 5 m (16 ft) į kairę ir į dešinę nuo prietaiso, tačiau lygiagrečiai su prietaiso ašimi. Pažymėti niveliuotos horizontalios plokštumos aukštį, tada pagal pasvirimą pažymėti aukščius. Jei šie aukščiai abiejuose taškuose yra identiški, prietaiso išlyginimas yra optimalus.

Rankinis pasvirimo nustatymas

 1. Priklausomai nuo naudojimo atvejo, sumontuokite prietaisą, pvz., ant stovo.
 2. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
 3. Atsistokite už prietaiso, kad matytumėte valdymo skydelį.
 4. Naudodamiesi taikinio įpjova ant prietaiso galvutės, prietaisą grubiai nustatykite lygiagrečiai su pasvirąja plokštuma.
 5. Įjunkite prietaisą ir spauskite pasvirimo režimo mygtuką. Šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas. Pasiekus susiniveliavimo lygį, įsijungia lazerio spindulys.
 6. Norėdami pakreipti plokštumą, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „+“ arba „−“. Alternatyviai galite naudoti ir pasvirimo adapterį (reikmuo).
  Pasvirimą nustatant rankiniu būdu, rotacinis lazerinis nivelyras vieną kartą niveliuoja lazerio plokštumą ir po to vieną kartą ją užfiksuoja. Atkreipkite dėmesį, kad šis rotacinis lazerinis nivelyras neišlygina galimo pasvirusios lazerio plokštumos nuokrypio, kuris atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčio ir / arba perkėlus tvirtinimą. Vibracijos, temperatūros pokyčiai ir kiti poveikiai, galintys pasitaikyti per darbo dieną, gali turėti įtakos lazerio plokštumos padėčiai.
 7. Norėdami grįžti į standartinį režimą, prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.

Pasvirimo nustatymas pasvirimo adapteriu

 1. Ant stovo sumontuokite tinkamą pasvirimo adapterį.
 2. Stovą nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
 3. Rotacinį lazerinį nivelyrą sumontuokite ant pasvirimo adapterio ir, naudodamiesi taikinio įpjova ant PR 3-HVSG A12 galvutės, prietaisą kartu su pasvirimo adapteriu nustatykite lygiagrečiai su pasvirąja plokštuma.
 4. Įsitikinkite, kad pasvirimo adapteris yra pradinėje padėtyje (0°).
  PR 3-HVSG A12 valdymo skydelis turi būti priešingoje pasvirimo krypčiai pusėje.
 5. Prietaisą įjunkite.
 6. Spauskite pasvirimo režimo mygtuką. Rotacinio lazerinio nivelyro valdymo skydelyje dabar šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas. Prietaisas pradeda automatinį niveliavimąsi. Jam pasibaigus, lazeris įsijungia ir pradeda suktis.
 7. Pasvirimo adapteriu nustatykite norimą pasvirimo kampą.
  Pasvirimą nustatant rankiniu būdu, rotacinis lazerinis nivelyras vieną kartą niveliuoja lazerio plokštumą ir po to vieną kartą ją užfiksuoja. Atkreipkite dėmesį, kad šis rotacinis lazerinis nivelyras neišlygina galimo pasvirusios lazerio plokštumos nuokrypio, kuris atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčio ir / arba perkėlus tvirtinimą. Vibracijos, temperatūros pokyčiai ir kiti poveikiai, galintys pasitaikyti per darbo dieną, gali turėti įtakos lazerio plokštumos padėčiai.

Darbas su nuotolinio valdymo pultu PRA 2

Nuotolinio valdymo pultas PRA 2 palengvina darbą su rotaciniu lazeriniu nivelyru ir yra reikalingas tam, kad būtų galima naudotis kai kuriomis prietaiso funkcijomis.
Sukimosi greičio pasirinkimasĮjungus rotacinį lazerinį nivelyrą, jis visuomet pradeda suktis 300 apsisukimų per minutę greičiu. Mažesnis sukimosi greitis gali lazerio spindulį padaryti daug ryškesnį. Didesnis sukimosi greitis daro lazerio spindulį stabilesnį. Sukimosi greitis keičiamas spaudant greičio mygtuką.
Linijos funkcijos pasirinkimasSpaudžiant nuotolinio valdymo pulto linijos funkcijos mygtuką, lazerio spindulio zoną galima sumažinti iki linijos. Dėl to lazerio spindulys atrodo daug šviesesnis. Spaudant linijos funkcijos mygtuką, galima keisti šios linijos ilgį. Linijos ilgis priklauso nuo lazerio atstumo iki sienos / paviršiaus. Lazerio liniją galima perstumti krypties mygtukais (kairėn / dešinėn).

Įspėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimas

 1. Prietaisą įjunkite.
 2. Spauskite mygtuką „Įspėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimas“. Nuolat šviečiantis įspėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimo šviesos diodas rodo, kad ši funkcija yra išaktyvinta.
 3. Norėdami grįžti į standartinį režimą, prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.

Horizontalios pagrindinės ir skersinės ašies tikrinimas

Image alternative
 1. Stovą pastatyti maždaug 20 m (66 ft) atstumu nuo sienos, stovo galvutę gulsčiuku išlyginti horizontaliai.
 2. Prietaisą uždėti ant stovo; naudojant taikinio įpjovą, prietaiso galvutę nustatyti į sieną.
 3. Naudojant imtuvą, pagauti vieną tašką (1 taškas) ir jį pažymėti ant sienos.
 4. Prietaisą aplink jo ašį pasukti 90º kampu pagal laikrodžio rodyklę. Prietaiso aukštis neturi pasikeisti.
 5. Naudojant lazerio imtuvą, pagauti antrą tašką (2 taškas) ir jį pažymėti ant sienos.
 6. Abu ankstesnius veiksmus pakartoti dar du kartus: naudojant lazerio imtuvą, pagauti 3 ir 4 taškus bei pažymėti juos ant sienos.
  Rūpestingai atlikus šiuos veiksmus, vertikalus atstumas tarp 1 ir 3 (pagrindinė ašis) bei 2 ir 4 (skersinė ašis) pažymėtų taškų turi būti < 3 mm, kai nuotolis 20 m (0.12", kai nuotolis 66 ft). Jeigu paklaida didesnė, išsiųskite prietaisą kalibruoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Vertikalios ašies tikrinimas

Image alternative
 1. Prietaisą pastatyti darbui su vertikaliu spinduliu ant kiek įmanoma lygesnių grindų maždaug 20 m (66 ft) atstumu nuo sienos.
 2. Prietaiso rankenas nustatyti lygiagrečiai su siena.
 3. Prietaisą įjungti, ant grindų pažymėti atraminį tašką (R).
 4. Naudojant imtuvą, sienos apačioje pažymėti tašką (A). (Pasirinkti vidutinį greitį).
 5. Naudojant imtuvą, ant sienos maždaug 10 m (33 ft) aukštyje pažymėti tašką (B).
Image alternative
 1. Prietaisą pasukti 180° kampu ir išlyginti pagal atraminį tašką (R) grindyse bei apatinį, sienoje pažymėtą tašką (A).
 2. Naudojant imtuvą, ant sienos maždaug 10 m (33 ft) aukštyje pažymėti tašką (C).
  Rūpestingai atlikus šiuos veiksmus, horizontalus atstumas tarp dešimties metrų aukštyje pažymėtų taškų (B) ir (C) turi būti mažesnis kaip 2 mm, kai nuotolis 10 m (arba 0.08", kai nuotolis 33 ft). Jeigu paklaida didesnė, išsiųskite prietaisą kalibruoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Priežiūra, einamasis remontas, transportavimas ir sandėliavimas

Valymas ir džiovinimas

 • Nuo lazerio spindulio išėjimo langelio nupūskite dulkes.
 • Lazerio spindulio išėjimo langelio nelieskite pirštais.
 • Prietaisą valykite tik švaria minkšta šluoste. Jei reikia, šluostę galima sudrėkinti švariu alkoholiu ar nedideliu kiekiu vandens.
  Per šiurkščios valymo priemonės gali subraižyti stiklą ir taip sumažinti prietaiso tikslumą. Jokių kitų skysčių, išskyrus švarų alkoholį ar vandenį, nenaudoti, nes jie gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Savo įrangą džiovinkite laikydamiesi temperatūros ribinių reikšmių.

Sandėliavimas

 • Prietaiso nepadėkite saugoti, kol jis drėgnas. Leiskite jam išdžiūti ir tik tada sudėkite į pakuotę ir padėkite saugoti.
 • Prieš padėdami saugoti, visada nuvalykite patį prietaisą, transportavimo konteinerį ir reikmenis.
 • Nenaudoję prietaiso ilgesnį laiką ar po ilgesnio jo transportavimo, prieš naudodamiesi atlikite kontrolinį matavimą.
 • Sandėliuodami savo įrangą, ypač laikydami ją automobilio salone, laikykitės temperatūros ribinių reikšmių.

Li-Ion akumuliatoriaus priežiūra

 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Išorinį paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų drėgmės.
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik Li-Ion akumuliatoriams skirtus Hilti kroviklius.

Transportavimas

Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
Prietaisą išsiųsdami, akumuliatorius / maitinimo elementus izoliuokite arba išimkite iš prietaiso. Iš maitinimo elementų / akumuliatorių ištekėjęs skystis gali prietaisą sugadinti.

Hilti matavimo įrangos techninis centras

Hilti matavimo įrangos techniniame centre vykdoma prietaisų patikra; aptikus paklaidų, prietaisų tikslumas atkuriamas, paskui vėl tikrinama prietaiso parametrų atitiktis nustatytoms reikšmėms. Prietaiso parametrų atitiktį bandymo momentu patvirtina techninio centro išduodamas sertifikatas. Rekomendacijos:
 • Tikrinimo periodiškumą pasirinkti pagal naudojimo pobūdį.
 • Prietaisą Hilti matavimo įrangos techniniame centre tikrinti po ypač didelės prietaiso darbinės apkrovos, prieš svarbius darbus, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
Patikra Hilti matavimo įrangos techniniame centre neatleidžia naudotojo nuo pareigos prietaisą tikrinti prieš naudojimą ir jo metu.

Matavimo tikslumo tikrinimas

Kad būtų galima išlaikyti technines charakteristikas, prietaisą reikia reguliariai tikrinti (bent jau prieš kiekvieną didesnį ar svarbų darbą)!
Prietaisui nukritus ar nugriuvus iš didesnio aukščio, reikia patikrinti jo veikimą. Kad prietaisas veikia nepriekaištingai, galima spręsti iš šių aplinkybių:
 • Krintant nebuvo viršytas skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytas kritimo aukštis.
 • Prietaisas nepriekaištingai veikė ir iki kritimo.
 • Nukritęs prietaisas neturi mechaninių pažeidimų (pvz., pentaprizmė nesudužo).
 • Prietaisą naudojant, lazerio spindulys sukasi.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Užfiksuokite akumuliatorių – turi pasigirsti dvigubas spragtelėjimas.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį įkraukite.
Akumuliatorius išsenka greičiau negu įprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Akumuliatorių lėtai pašildyti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Užteršti akumuliatoriaus fiksatoriai.
 • Fiksatorius išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
Prietaisas arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinis gedimas
 • Prietaisą nedelsdami išjunkite, išimkite akumuliatorių ir stebėkite jį, leiskite jam atvėsti ir susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Prietaisas atitinka FCC nuostatų 15 paragrafą ir RSS‑210 / IC.
Prietaisą pradėti eksploatuoti leidžiama tik kai tenkinamos šios dvi sąlygos:
 • šis prietaisas neturi skleisti kenksmingo spinduliavimo,
 • prietaisas turi priimti bet kokius spindulius, net ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas jo operacijas.
Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.