Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [6 MB]

PM 40-MG

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Simboliai iliustracijose

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą paveikslėlį šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeracija paveikslėliuose nurodo svarbius darbinius veiksmus arba darbiniams veiksmams svarbias konstrukcines dalis. Tekste šie darbiniai veiksmai arba konstrukcinės dalys išskirtos atitinkamais numeriais, pvz., (3) .
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Lipdukai ant prietaiso

Informacija apie lazerį
Image alternative 2 Lazerio klasė pagal normas IEC60825-1/EN60825-1:2007 ir atitinkamai CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nežiūrėti į spindulį.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Daugialinijinis lazerinis nivelyras
  PM 40-MG
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Atsakingai pareiškiame, kad čia yra aprašytas produktas atitinka taikomas direktyvas ir standartus. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šio dokumento gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Šalia įspėjančiųjų nurodymų, pateiktų atskiruose šios naudojimo instrukcijos skyriuose, būtina visada griežtai laikytis ir šių taisyklių. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
 • Prieš prietaisą naudodami ar juo matuodami, o darbo metu – dažnai, tikrinkite jo tikslumą.
 • Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Dirbdami su prietaisu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • Lazerio spindulio plokštuma turi būti gerokai aukščiau arba žemiau už akių lygį.
 • Prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.
 • Norėdami pasiekti didžiausią tikslumą, projektuokite liniją į vertikalų, lygų paviršių. Prietaisą pastatykite 90° kampu į plokštumą.
 • Kad išvengtumėte klaidingų matavimų, kontroliuokite, kad lazerio spindulio išėjimo langeliai visada būtų švarūs.
 • Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl prietaiso naudojimo, priežiūros ir einamojo remonto.
 • Nenaudojami prietaisai turi būti saugomi sausoje, aukščiau pakeltoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.

Tinkamas darbo vietų įrengimas

 • Dirbdami ant kopėčių, venkite nenormalios kūno padėties. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Aptverkite matavimo vietą ir, pastatydami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad spindulys nebūtų nukreiptas į kitus asmenis ar į Jus patį.
 • Matuojant pro stiklą ar kitus objektus, rezultatas gali būti iškreiptas.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas būtų pastatytas ant plokščio ir stabilaus (nevibruojančio!) pagrindo.
 • Prietaisą naudokite tik esant nurodytoms eksploatavimo sąlygoms.
 • Jeigu darbo zonoje yra naudojama daugiau lazerių, įsitikinkite, kad savo prietaiso spindulių nepainiojate su kitais spinduliais.
 • Stiprūs magnetai gali daryti įtaką tikslumui, todėl arti matavimo prietaiso neturi būti jokių magnetų. „Hilti“ magnetinius adapterius naudoti galima.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas atitinka griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali atmesti galimybės, kad stiprus elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Tokiais arba kitais keliančiais abejonių atvejais reikia atlikti kontrolinius matavimus. Hilti taip pat negali garantuoti, kad prietaisas netrikdys kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacijos įrenginių) veikimo.

Lazerinių prietaisų klasifikacija – 2 klasė / Class II

Prietaisas atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 ir Class II pagal CFR 21 § 1040 (FDA). Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiimant jokių kitų saugos priemonių. Nepatartina žiūrėti tiesiai į šviesos šaltinį – kaip ir į saulę. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio. Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės ličio jonų akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra pažeisti kitokiu būdu. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Reguliuojama kojelė
 2. Li-Ion akumuliatorius
 3. Įspėjantysis lipdukas
 4. Linijos ir imtuvo režimų perjungiklis
 5. Lazerio spindulio išėjimo langeliai
 6. Sukamasis jungiklis švytuoklei įjungti / išjungti ir fiksuoti
 7. Sukimosi platformos tikslaus reguliavimo elementas
 8. Sferinis gulsčiukas

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas yra automatiškai susiniveliuojantis daugialinijinis lazerinis nivelyras, kuriuo vienas asmuo yra pajėgus perkelti 90° kampą, horizontaliai niveliuoti, taip pat vykdyti išlyginimo darbus ir tiksliai nustatyti vertikalumą.
Prietaisas turi tris žalias lazerio linijas (vieną horizontalią ir dvi vertikalias), atraminį tašką apačioje, taip pat penkis spindulių susikirtimo taškus (priekyje, užpakalyje, kairėje, dešinėje ir viršuje), kurių veikimo nuotolis maždaug 20 m. Veikimo nuotolis priklauso nuo aplinkos apšviestumo.
Šis prietaisas pirmiausia yra skirtas naudoti patalpų viduje ir jis nėra rotacinio lazerinio nivelyro pakaitalas. Naudojant lauke, reikia atkreipti dėmesį, kad naudojimo sąlygos atitiktų tipines naudojimo patalpose sąlygas arba būtų naudojamas Hilti lazerio spindulio imtuvas.
Galimos naudojimo sritys:
 • Pertvarų padėties žymėjimas (status kampas ir vertikali plokštuma).
 • Stačių kampų tikrinimas ir perkėlimas.
 • Montuojamų dalių / įrenginių ir kitų struktūrinių elementų išlyginimas trijose ašyse.
 • Grindyse pažymėtų taškų perkėlimas ant lubų.
Lazerio linijos gali būti įjungiamos arba atskirai (tik vertikalios arba tik horizontalios), arba kartu. Norint naudoti su pasvirimo kampu, automatinio niveliavimo švytuoklė blokuojama.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 12 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.
 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C4/12 serijos Hilti kroviklius.

Išskirtinės savybės

Prietaisas visomis kryptimis automatiškai susiniveliuoja maždaug 3,0° ribose. Jeigu šito nepakanka, prietaiso horizontalumą galima pakoreguoti reguliuojamomis kojelėmis pagal sferinį gulsčiuką. Susiniveliavimo trukmė yra tik maždaug 3 sekundės.
Apie susiniveliavimo diapazono viršijimą įspėja mirksintys lazerio spinduliai.
Įjungimo metu prietaisas veikia matomu režimu ir jo linijos yra labai šviesios. Ilgai spaudžiant linijos ir imtuvo režimų perjungiklį, prietaisas persijungia į imtuvo režimą ir tampa suderinamas su lazerio imtuvu PMA 31G. Vėl ilgai spaudžiant šį perjungiklį arba prietaisą išjungus, imtuvo režimas vėl išaktyvinimas.

Tiekiamas komplektas

Daugialinijinis lazerinis nivelyras, lagaminas, naudojimo instrukcija, gamintojo sertifikatas.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.com

Darbiniai signalai

Būsena
Reikšmė
Lazerio spindulys mirksi du kartus kas 10 (švytuoklė neužfiksuota) arba kas 2 (švytuoklė užfiksuota) sekundes.
Maitinimo elementai / akumuliatoriai yra beveik išsekę.
Lazerio spindulys penkis kartus sumirksi ir paskui šviečia nuolat.
Imtuvo režimo suaktyvinimas arba išaktyvinimas.
Lazerio spindulys mirksi dideliu dažniu.
Prietaisas negali susiniveliuoti.
Lazerio spindulys mirksi kas 5 sekundes.
Pasviros linijos darbo režimas; švytuoklė yra užfiksuota, todėl linijos neniveliuojamos.

Techniniai duomenys

Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis be lazerio imtuvo
20 m
(65 ft - 10 in)
Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis su lazerio imtuvu
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Susiniveliavimo trukmė (tipinė)
3 s
Lazerio klasė
2 klasė, matomas, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); Class II pagal CFR 21, § 1040 (FDA)
Linijos storis (atstumas 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Susiniveliavimo diapazonas
±3,0° (tipinis)
Tikslumas
± 2 mm / 10 m
(± 0,1 in / 32 ft - 10 in)
Darbinės būklės indikacija
Lazerio spinduliai, taip pat jungiklio padėtys „išjungimas“, „įjungimas“ yra užfiksuoti, o „įjungimas“ atfiksuotas
Maitinimo šaltinis
Hilti B 12 serijos Li-Ion akumuliatorius
Veikimo trukmė (kai įjungtos visos linijos)
Hilti temperatūra +24 °C (+72 °F): 7 h (tipinė)
Veikimo trukmė (kai įjungtos horizontalios arba vertikalios linijos)
Hilti temperatūra +24 °C (+72 °F): 10 h (tipinė)
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Laikymo temperatūra
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Apsaugos nuo dulkių ir vandens purslų laipsnis (išskyrus akumuliatoriaus dėklą)
IP 54 pagal IEC 60529
Stovo sriegis
BSW 5/8"UNC1/4"
Spindulio divergencija (išsisklaidymas)
0,05 mrad … 0,08 mrad
Vidutinė išėjimo galia (maks.)
< 0,95 mW
Svoris su akumuliatoriumi
1,24 kg
(2,73 lb)

Naudojimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.
 • Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio šviesos šaltinį. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio.

Akumuliatoriaus įdėjimas

Image alternative
 • Akumuliatorių stumkite, kol patikimai užsifiksuos.
  Prietaisą leidžiama naudoti tik su Hilti rekomenduojamais Li-Ion akumuliatoriais.

Pagrindo plokštės išmontavimas / nustatymas

Image alternative
 1. Pagrindo plokštę išmontuokite nuo prietaiso traukdami pirmyn.
 2. Kai prietaisas statomas ant jautrių paviršių, gumines kojelių įvores galima ištraukti žemyn.
 3. Reguliuojant aukštį, pagrindo plokštės kojeles galima išsukti.

Lazerio spindulių įjungimas

 1. Sukamąjį jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative (įjungta / atfiksuota).
  • Matomi vertikalūs lazerio spinduliai.
 2. Perjungiklį spaudykite tol, kol nustatysite norimą linijos režimą.
  Prietaiso darbo režimai persijungia šia eilės tvarka (ir paskui vėl iš pradžių): vertikalios lazerio linijos, horizontali lazerio linija, vertikalios ir horizontali lazerio linijos.

Lazerio spindulių išjungimas

 • Sukamąjį jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta / užfiksuota).
  • Lazerio spindulys nebematomas, švytuoklė yra užfiksuota.
  Kai akumuliatorius yra išsekęs, prietaisas išsijungia.

Lazerinio nivelyro imtuvo režimo suaktyvinimas arba išaktyvinimas

Lazerio spindulio imtuvo veikimo nuotolis gali būti ribotas dėl konstrukcijos sukeliamos lazerio galios nesimetriškumo ir galimų trukdančių išorinių šviesos šaltinių.
Dirbkite stipresnėje linijinio lazerio pusėje ir venkite dirbti tiesioginėje šviesoje, kad pasiektumėte optimalų veikimo nuotolį. Stipriosios pusės yra užpakalinė pusė, kurioje pritvirtintas akumuliatorius, ir priešais esanti priekinė pusė.
 1. Kad suaktyvintumėte imtuvo režimą, linijos ir imtuvo režimų perjungiklį laikykite paspaustą ilgiau kaip 4 sekundes, kol lazerio spindulys patvirtindamas penkis kartus sumirksės.
 2. Kad imtuvo režimą vėl suaktyvintumėte, perjungiklį vėl laikykite paspaustą ilgiau kaip 4 sekundes.
  Prietaisą išjungiant, imtuvo režimas išaktyvinamas.

Lazerio spindulių nustatymas funkcijai „Pasvira linija“

 1. Sukamąjį jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative (įjungta / užfiksuota).
  • Matomas tik horizontalus lazerio spindulys.
 2. Linijos režimo perjungiklį spaudykite tol, kol nustatysite norimą linijos režimą.
  Nustačius funkciją „Pasvira linija“, švytuoklė yra užfiksuota ir prietaisas yra nesuniveliuotas.
  Lazerio spindulys(-iai) mirksi 5 sekundes.
  Prietaiso darbo režimai persijungia šia eilės tvarka (ir paskui vėl iš pradžių): horizontali lazerio linija, vertikalios lazerio linijos, vertikalios ir horizontali lazerio linijos.

Naudojimo pavyzdžiai

Reguliuojamos kojos leidžia prietaisą grubiai suniveliuoti esant labai nelygiam pagrindui.

Aukščio perkėlimas

Image alternative

Sausos statybos elementų montavimas pertveriant patalpas

Image alternative
Image alternative

Vertikalus vamzdynų išlyginimas

Image alternative

Šildymo elementų išlyginimas

Image alternative

Durų ir langų rėmų išlyginimas

Image alternative

Tikrinimas

Vertikalės pagrindo tikrinimas

Image alternative
 1. Aukštoje patalpoje (pavyzdžiui, 5–10 m aukščio laiptinėje) ant grindų pažymėkite kryžiuką.
 2. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
 3. Atfiksuokite švytuoklę ir įjunkite prietaisą.
 4. Prietaisą pastatykite taip, kad apatinis statmenas spindulys būtų ant grindų pažymėto kryžiuko centre.
 5. Ant lubų pažymėkite viršutinį lazerio linijų susikirtimo tašką. Tuo tikslu prieš tai prie lubų pritvirtinkite popieriaus lapą.
 6. Prietaisą pasukite 90° kampu.
  Apatinis raudonas statmenas spindulys turi likti kryžiuko centre.
 7. Ant lubų pažymėkite viršutinį lazerio linijų susikirtimo tašką.
 8. Procedūrą pakartokite, prietaisą pasukę 180° ir 270° kampu.
  Iš 4 pažymėtų taškų ant lubų sudarykite apskritimą. Apskritimo skersmenį D išmatuokite milimetrais arba coliais, o patalpos aukštį RH – metrais arba pėdomis.
Image alternative
 1. Apskaičiuokite reikšmę R.
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 3 mm (tai atitinka 3 mm, kai nuotolis 10 m).
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 1/8".

Lazerio spindulio niveliavimo tikrinimas

Image alternative
 1. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus, maždaug 20 cm nuo sienos (A), ir lazerio linijų susikirtimo tašką nukreipkite į sieną (A).
 2. Lazerio linijų susikirtimo tašką kryžiuku (1) pažymėkite ant sienos (A) ir kryžiuku (2) – ant sienos (B).
 3. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus, maždaug 20 cm nuo sienos (B), ir lazerio linijų susikirtimo tašką nukreipkite į kryžiuką (1) ant sienos (A).
 4. Lazerio linijų susikirtimo taško aukštį reguliuojamomis kojelėmis nustatykite taip, kad susikirtimo taškas sutaptų su žyma (2) ant sienos (B). Tuo metu sekite, kad gulsčiukas būtų centre.
 5. Lazerio linijų susikirtimo tašką kryžiuku (3) vėl pažymėkite ant sienos (A).
 6. Ant sienos (A) išmatuokite poslinkį D tarp kryžiukų (1) ir (3) (RL = patalpos ilgis).
Image alternative
 1. Apskaičiuokite reikšmę R.
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 2 mm.
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 1/8".

Statmenumo (horizontalaus) tikrinimas

Image alternative
 1. Naudodami apatinį statmeną spindulį, pastatykite prietaisą atraminio kryžiuko centre patalpos viduryje, maždaug 5 m atstumu nuo sienų.
 2. Ant keturių sienų pažymėkite visus 4 susikirtimo taškus.
Image alternative
 1. Prietaisą pasukite 90° kampu ir įsitikinkite, kad susikirtimo taško centras yra pirmajame atraminiame taške (A).
 2. Kiekvieną naują susikirtimo tašką pažymėkite ir išmatuokite atitinkamą poslinkį (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Apskaičiuokite poslinkį R (RL = patalpos ilgis).
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 3 mm arba 1/8".

Vertikalios linijos tikslumo tikrinimas

Image alternative
 1. Prietaisą nustatykite 2 m aukštyje (poz. 1).
 2. Prietaisą įjunkite.
 3. Pirmąjį taikinį T1 (vertikaliai) pastatykite 2,5 m atstumu nuo prietaiso ir tokiame pat aukštyje (2 m) taip, kad vertikalus lazerio spindulys būtų taikinyje, ir šią padėtį pažymėkite.
 4. Dabar antrąjį taikinį T2 nustatykite 2 m žemiau pirmojo taikinio taip, kad vertikalus lazerio spindulys būtų taikinyje, ir šią padėtį pažymėkite.
 5. Priešingoje statinio, kuriame vykdomas tikrinimas, pusėje (veidrodiškai apsukus) lazerio linijoje ant grindų, 5 m atstumu nuo prietaiso, pažymėkite poz. 2.
 6. Dabar prietaisą pastatykite ant grindų ką tik pažymėtoje padėtyje (poz. 2).
 7. Lazerio spindulį nukreipkite taip, kad jis būtų taikinyje T1 ir jame pažymėtoje padėtyje.
 8. Taikinyje T2 pažymėkite naują padėtį.
 9. Taikinyje T2 nuskaitykite atstumą D tarp abiejų žymų.
  Jeigu skirtumas D yra didesnis nei 2 mm, prietaisą reikia nustatyti Hilti remonto centre.

Priežiūra ir einamasis remontas

Valymas ir džiovinimas

 • Nuo lęšių nupūskite dulkes.
 • Nelieskite lęšių pirštais.
 • Prietaisą valykite tik švaria minkšta šluoste. Jei reikia, šluostę suvilgykite alkoholiu arba vandeniu.
 • Atkreipkite dėmesį į aplinkos, kurioje laikote savo įrangą, ribines temperatūros reikšmes, ypač vasarą ir žiemą – jeigu prietaisus laikote automobilio salone (nuo –25 iki 63 °C) (nuo –13 iki 145 °F).

„Hilti“ kalibravimo centras

Rekomenduojame prietaisus reguliariai tikrinti Hilti kalibravimo centre, kad jų patikimumas atitiktų normas ir teisės aktų reikalavimus.
Į Hilti kalibravimo centrą galite užsukti bet kuriuo metu, tačiau prietaiso patikrą rekomenduojama atlikti bent kartą per metus.
Hilti kalibravimo centras suteiks garantiją, kad prietaisas patikros dieną atitinka visus naudojimo instrukcijoje nurodytus techninius duomenis.
Esant nukrypimui nuo gamintojo duomenų, naudoti matavimo prietaisai bus nustatyti iš naujo.
Sureguliavus ir patikrinus prietaisą, ant jo užklijuojamas kalibravimo ženklelis. Be to, išduodamas kalibravimo sertifikatas, kuriame pažymėta, kad prietaisas atitinka gamintojo duomenis.
Kalibravimo sertifikatus privalo turėti visos pagal ISO 900X sertifikuotos įmonės.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią Hilti atstovybę.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas

 • Savo įrangai transportuoti ar persiųsti naudokite Hilti lagaminą arba jam lygiavertę pakuotę.

Laikymas

 • Jei prietaisas sušlapo, išimkite jį iš pakuotės.
 • Prietaisą, transportavimo dėžę ir reikmenis išdžiovinkite (ne aukštesnėje kaip 63 °C / 145 °F temperatūroje) ir išvalykite.
 • Įrangą vėl supakuokite tik tada, kai ji bus visiškai sausa, paskui laikykite sausoje vietoje.
 • Nenaudoję prietaiso ilgesnį laiką ar po ilgesnio jo transportavimo, prieš naudodamiesi atlikite kontrolinį matavimą.

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Akumuliatorius netinkamai įdėtas.
 • Įdėkite akumuliatorių ir patikrinkite, ar jis patikimai užfiksuotas prietaise.
Prietaiso arba sukamojo jungiklio gedimas.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Nėra kai kurių lazerio spindulių.
Lazerio šviesos šaltinio arba lazerio valdymo schemos gedimas.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Prietaisą galima įjungti, tačiau nėra lazerio spindulių.
Lazerio šviesos šaltinio arba lazerio valdymo schemos gedimas.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Temperatūra per aukšta arba per žema.
 • Leiskite prietaisui atvėsti arba įšilti.
Neveikia automatinis susiniveliavimas.
Prietaisas pastatytas ant pernelyg kreivo paviršiaus.
 • Sukamąjį jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative.
Pasvirimo jutiklio gedimas.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Prietaisas išsijungia po 1 valandos.
Yra suaktyvinta automatinė išjungimo funkcija.
 • Perjungiklį spauskite ilgiau kaip 4 sekundes.
Veikimo nuotolis per mažas
Dirbate silpnoje lazerio srityje.
Apšvietimas statybos aikštelėje per šviesus
 • Lazerį ir (arba) lazerio spindulio imtuvą perkelkite į tamsesnę vietą.
Šviesa šviečia tiesiai į aptikimo laukelį.
 • Saugokite aptikimo laukelį nuo tiesioginių šviesos spindulių, pvz., sudarydami šešėlį.
Lazerio spindulio imtuvas nepriima lazerio spindulio
Lazeris neveikia imtuvo režimu
 • Aktyvinkite linijinio lazerio imtuvo režimą.
Lazerio spindulio imtuvas yra per toli nuo lazerio.
 • Lazerio spindulio imtuvą nustatykite arčiau lazerio.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Neišmeskite elektroninių matavimo prietaisų su buitinėmis atliekomis!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Šis prietaisas atitinka FCC nuostatų 15 paragrafą ir CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Prietaisą pradėti eksploatuoti leidžiama tik kai tenkinamos šios dvi sąlygos:
 1. šis prietaisas neturi skleisti kenksmingo spinduliavimo,
 2. prietaisas turi priimti bet kokius spindulius, net ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas jo operacijas.
Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.