Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [8 MB]

PR 30-HVSG A12

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Ant prietaiso

Informacija apie lazerį
Image alternative 2 Lazerio klasė pagal normas IEC60825-1/EN60825-1:2007 ir atitinkamai CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nežiūrėti į spindulį.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Rotacinis lazerinis nivelyras | Lazerio imtuvas
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Priimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Image alternative
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Pagrindinė informacija apie saugų darbą

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje. Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami ir iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį), ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).

Bendrosios saugos priemonės

 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Lazerinius prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Prietaisą netinkamai atidarius, yra pavojus nukentėti nuo lazerinio spinduliavimo, kurio lygis viršija leistiną 2 klasei. Prietaisą remontuoti patikėkite tik Hilti techninės priežiūros centrui.
 • Lazerio spinduliai turi būti gerokai aukščiau arba žemiau akių lygio.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • Nurodymas pagal FCC §15.21: Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.
 • Prietaisą naudodami su adapteriais ir reikmenimis, užtikrinkite, kad jis būtų gerai pritvirtintas.
 • Kad išvengtumėte klaidingų matavimų, kontroliuokite, kad lazerio spindulio išėjimo langeliai visada būtų švarūs.
 • Nors prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės, prieš dėdami į transportavimo konteinerį, jį gerai nusausinkite.
 • Prieš vykdydami svarbius matavimus, prietaisą tikrinkite.
 • Prietaisą naudodami, kelis kartus tikrinkite jo tikslumą.
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Lazerinį nivelyrą saugokite nuo lietaus ir drėgmės.
 • Nelieskite kontaktų.
 • Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.

Tinkamas darbo vietų įrengimas

 • Apsaugokite vietą, kurioje vykdote matavimus. Užtikrinkite, kad, lazerį pastatydami, jo spindulio nenukreipsite į kitus asmenis ar save.
 • Jei dirbate stovėdami ant kopėčių, venkite neįprastos kūno padėties. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Matuojant greta atspindinčių objektų ar paviršių, per lango stiklą ar panašias medžiagas, matavimo rezultatai gali būti iškreipti.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas būtų pastatytas ant plokščio ir stabilaus (nevibruojančio!) pagrindo.
 • Prietaisą naudokite tik esant nurodytoms eksploatavimo sąlygoms.
 • Prietaisą, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta jų instrukcijose ir nustatyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisus naudojant ne pagal paskirtį, dirbti gali būti pavojinga.
 • Draudžiama dirbti su matavimo liniuotėmis netoli aukštos įtampos linijų.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas tenkina griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali garantuoti, kad nepasitaikys toliau nurodytų neigiamų poveikių.
 • Dėl stiprios išorinės spinduliuotės prietaiso veikimas gali sutrikti ir jis pats gali pradėti klaidingai funkcionuoti.
  Šiais ir kitais atvejais, kai kyla abejonių dėl prietaiso veikimo, reikia atlikti kontrolinius matavimus.
 • Prietaisas gali sutrikdyti kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacinės įrangos) veikimą.

Lazerio klasė pagal lazerinių prietaisų klasifikaciją – 2

Prietaisas atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiimant jokių kitų saugos priemonių.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.
 • Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio šviesos šaltinį. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio.

Su akumuliatoriniais prietaisais elgtis atsargiai

 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies. Yra sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti. Priešingu atveju kyla gaisro, sprogimo ir nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
 • Akumuliatorių saugokite nuo stiprių mechaninių poveikių ir kritimo.
 • Akumuliatoriai neturi patekti į vaikų rankas.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų drėgmės. Prasiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, tapti nudegimų arba gaisro priežastimi.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis – gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ir chemiškai nudeginti odą.
 • Prietaise naudokite tik tokius akumuliatorius, kurie yra jam skirti. Naudojant kitokius negu nurodyta akumuliatorius arba šiuos akumuliatorius naudojant kitais tikslais, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Akumuliatoriaus jokiu būdu nelaikykite saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus ar kroviklio nelaikykite prie sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatorių arba kroviklių kontaktus, yra pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
 • Pažeistų akumuliatorių (pavyzdžiui, įtrūkusių, su sulūžusiais, sulinkusiais, suspaustais ir / arba ištrauktais kontaktais) neįkraukite ir nenaudokite.
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Prietaisą išsiųsdami, akumuliatorius izoliuokite arba išimkite iš prietaiso. Kitaip iš akumuliatoriaus ištekėjęs elektrolitas gali sugadinti prietaisą.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis arba prietaisas kartu su akumuliatoriumi gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Rotacinis lazerinis nivelyras PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Lazerio spindulys (sukimosi plokštuma)
 2. Sukimosi galvutė
 3. Taikiklis
 4. Rankena
 5. Akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukas
 6. Li-Ion akumuliatorius
 7. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 8. Valdymo skydelis
 9. Pagrindo plokštė su 5/8" sriegiu

PR 30-HVSG A12 valdymo skydelis

Image alternative
 1. Pasvirimo režimo mygtukas ir šviesos diodas
 2. Įspėjimo apie smūgį funkcijos mygtukas ir šviesos diodas
 3. Mygtukas „Sukimosi greitis“
 4. Įjungimo / išjungimo ir automatinio niveliavimo būsenų šviesos diodas
 5. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 6. Stebėjimo režimo šviesos diodas (veikia tik naudojant vertikalų automatinį išlyginimą)
 7. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacijos šviesos diodas

Valdymo skydelis ir lazerio imtuvas PRA 30G

Image alternative
 1. Meniu mygtukas
 2. Minusinis pasvirimas į kairę. Su PRA 90 žemyn. Meniu navigacija.
 3. Automatinis išlyginimas / stebėjimo režimas / žymėjimo funkcija
 4. OK mygtukas
 5. Pliusinis pasvirimas į dešinę. Su PRA 90 aukštyn. Meniu navigacija.
 6. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 7. Indikatorius
 8. Žymėjimo įpjova
 9. Aptikimo langas

Lazerio imtuvo PRA 30G indikatorius

Image alternative
 1. Lazerio spindulio atstumas nuo žymėjimo įpjovos
 2. Garso stiprumo indikacija
 3. Lazerio spindulio zonų išjungimo indikacija
 4. Maitinimo elementų būklės indikacija
 5. Tikslumo indikacija
 6. Imtuvo padėties lazerio plokštumos aukščio atžvilgiu indikacija

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra rotacinis lazerinis nivelyras, turintis besisukantį matomą lazerio spindulį; prietaisu gali dirbti vienas žmogus. Prietaisas yra skirtas horizontalioms aukščio linijoms, vertikalioms ir pasviroms plokštumoms bei statiems kampams nustatyti, perkelti ir tikrinti.

 • Su šiuo prietaisu naudokite tik Hilti B12/2.6 arba B 12‑30 ličio jonų akumuliatorių.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik Hilti C 4⁄12‑50 kroviklį.

Automatinis niveliavimas

Automatinis niveliavimas vyksta įjungus prietaisą. Šviesos diodai indikuoja esamą darbo režimą. Automatinis niveliavimas yra aktyvus ir gali būti išaktyvintas mygtuku Image alternative. Prietaisą galima statyti tiesiog ant žemės, tvirtinti ant stovo ar naudoti su tinkamais laikikliais.

Automatinis išlyginimas

Automatinis išlyginimas leidžia vienam asmeniui išlyginti lazerio plokštumą pagal lazerio imtuvą. Rotacinis lazerinis nivelyras atpažįsta atitinkamą išlyginimą:
 • Horizontalų, dirbant su automatiniu stovu PRA 90 ir lazerio imtuvu PRA 30G.
 • Pasvirimą X ašyje, dirbant su lazerio imtuvu PRA 30G.
 • Vertikalų, dirbant su lazerio imtuvu PRA 30G.

Pasvirimas

Pasvirimą galima nustatyti rankiniu būdu arba automatiškai. Esant didesniam nuolydžiui, galima naudoti pasvirimo adapterį PRA 79.

Stebėjimo funkcija

Dirbant su lazerio imtuvu PRA 30G, rotacinis lazerinis nivelyras stebi lazerio plokštumos išlyginimą. Esant išlyginimo nukrypimui, sistema koreguoja lazerio plokštumos kryptį, kad plokštumą išlaikytų imtuvo nuliniame taške. Rotacinis lazerinis nivelyras koreguoja visas dėl temperatūros svyravimo, vėjo ar kitų poveikių atsiradusias paklaidas. Jeigu optinis ryšys tarp lazerio spindulio ir lazerio imtuvo yra pertrauktas ilgiau kaip dvi minutes, sistema informuoja apie klaidą. Stebėjimo funkciją galima suaktyvinti tik vykdant vertikalų matavimą – per AUTO meniu.

Automatinis išjungimas

Prietaisas automatiškai išsijungia, kai niveliavimas nepavyksta, nes rotacinis lazerinis nivelyras:
 • Yra per daug palenktas horizontalės atžvilgiu (išskyrus pasvirimo režimą).
 • Yra mechaniškai blokuojamas.
 • Dėl sukratymo ar patirto smūgio prietaisas praranda vertikalumą.
 • Aptikta klaida.
Prietaisui išsijungus, jo sukimasis taip pat išjungiamas, visi šviesos diodai mirksi.

Įspėjimo apie smūgį funkcija

Kai eksploatavimo metu rotacinis lazerinis nivelyras praranda lygį, integruota įspėjimo apie smūgį funkcija perjungia prietaisą į įspėjimo režimą. Įspėjimo apie smūgį funkcija suaktyvinama tik nuo antrosios minutės po pasiekto niveliavimo. Jeigu per šias 2 minutes paspaudžiamas bet kuris valdymo skydelio mygtukas, vėl reikia laukti dvi minutes, kol bus suaktyvinta įspėjimo apie smūgį funkcija. Kai rotacinis lazerinis nivelyras yra įspėjimo režime:
 • Mirksi visi šviesos diodai.
 • Sustabdoma sukimosi galvutė.
 • Gęsta lazerio spindulys.
Įspėjimo apie smūgį funkcijos jautrumą galima nustatyti per lazerio imtuvą PRA 30G.
Jeigu pastatymo paviršius nėra nevibruojantis arba dirbama pasvirimo režime, įspėjimo apie smūgį funkciją galima išaktyvinti mygtuku Image alternative.

Budėjimo režimas

Darbo pertraukų metu ar vykdant kitus darbus rotacinį lazerinį nivelyrą galima perjungti į budėjimo režimą. Šioje būsenoje išsaugomi visi lazerio plokštumos arba pasvirimo nustatymai. Budėjimo režime taupoma energija, todėl ilgėja akumuliatoriaus veikimo trukmė.
Budėjimo režimas suaktyvinamas / išaktyvinamas lazerio imtuvu PRA 30G.
Prietaisas budėjimo režime lieka ne ilgiau kaip 4 h. Šiam laikui praėjus, sistema išsijungia.

Spindulio zonų išjungimas

Atskiras lazerio spindulio zonas galima išaktyvinti, kad:
 • save patį ir kolegas būtų galima apsaugoti nuo lazerio spindulio.
 • spindulys nedarytų įtakos kitiems netoliese vykdomiems matavimams.

Nuotolinio valdymo lazerio imtuvas

Hilti lazerio imtuvai skaitmenine forma rodo atstumą tarp aptikimo lauke esančio lazerio spindulio (lazerio plokštumos) ir žymėjimo įpjovos lazerio imtuve. Lazerio spindulį galima priimti ir dideliame atstume. PRA 30G galima naudoti ir kaip lazerio imtuvą, ir kaip rotacinio lazerinio nivelyro nuotolinio valdymo pultą.

Reikmenų ir prietaiso jungimas į porą

Reikmenų ir prietaiso jungimas į porąJungimas į porą yra reikmenų ir prietaisų priskyrimas vienas kitam per radijo ryšį.
Rotacinis lazerinis nivelyras ir lazerio imtuvas yra tiekiami jau sujungti į porą. Taip yra užtikrinamas jų netrikdomas veikimas kitų radijo ryšiu valdomų prietaisų aplinkoje.
Kiti lazerio imtuvai arba automatiniai stovai PRA 90 be sujungimo į porą negali būti naudojami.

Šviesos diodų indikacija

Rotaciniame lazeriniame nivelyre yra įrengta šviesos diodų indikacija.
Būsena
Reikšmė
Mirksi visi šviesos diodai
Prietaisas buvo kliudytas, prarado niveliavimą arba sutriko jo veikimas.
Automatinio niveliavimo šviesos diodas mirksi žalia spalva
Vyksta automatinis niveliavimas.
Automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia žalia spalva
Prietaisas baigė niveliuotis ir yra parengtas darbui.
Įspėjimo apie smūgį šviesos diodas šviečia oranžine spalva
Įspėjimas apie smūgį išaktyvintas.
Pasvirimo indikacijos šviesos diodas šviečia oranžine spalva
Suaktyvintas pasvirimo režimas.
Stebėjimo šviesos diodas mirksi oranžine spalva
Prietaisas išlygina lazerio plokštumą pagal atraminį tašką (PRA 30G).
Stebėjimo šviesos diodas nuolat šviečia oranžine spalva
Prietaisas yra stebėjimo režime. Išlyginimas pagal (PRA 30G) atraminį tašką yra tinkamas.

Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Ličio jonų akumuliatorius turi įkrovos lygio indikatorių.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Dirbant akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas prietaiso valdymo skydelyje.
Ramybės būsenoje įkrovos lygį galima pasižiūrėti paspaudus atblokavimo mygtuką.
Įkrovimo metu įkrovos lygį rodo akumuliatoriaus indikatorius (žr. kroviklio naudojimo instrukciją).

Tiekiamas komplektas

Rotacinis lazerinis nivelyras PR 30-HVSG A12, nuotolinio valdymo lazerio imtuvas PRA 30G, 2 maitinimo elementai (AA tipo), taikinys PRA 54, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Rotacinio lazerinio nivelyro techniniai duomenys


PR 30-HVSG A12
Nominalioji įtampa
10,8 V
Vardinė srovė
120 mA
Maksimalus santykinis oro drėgnis
80 %
Maksimalus naudojimo aukštis virš jūros lygio
2 000 m
Priėmimo veikimo nuotolis (skersmuo) su PRA 30G
2 m … 300 m
Ryšio veikimo nuotolis (PRA 30G)
200 m
Tikslumas 10 m nuotolyje (esant standartinėms aplinkos sąlygoms pagal MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Lazerio klasė
2, matomas
Susiniveliavimo diapazonas
±5°
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
Laikymo temperatūra
−25 ℃ … 60 ℃
Svoris (įsk. akumuliatorių B12/2.6 arba B 12‑30)
2,5 kg
Aukštis, atliekant kritimo bandymą (esant standartinėms aplinkos sąlygoms pagal MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 (išskyrus akumuliatorių ir akumuliatoriaus dėklą)
IP66
Statmenas spindulys
Nuolatinis spindulys, stačiu kampu į sukimosi plokštumą
Maksimali išspinduliuojama galia
7,3 dBm
Dažnis
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Lazerio imtuvo techniniai duomenys

Nominalioji įtampa
3 V
Vardinė srovė
150 mA
Maksimalus santykinis oro drėgnis
80 %
Maksimalus naudojimo aukštis virš jūros lygio
2 000 m
Atstumo indikacijos diapazonas
±52 mm
Lazerio plokštumos indikacijos ribos
±0,5 mm
Aptikimo lauko ilgis
≤ 120 mm
Centro indikacija nuo korpuso viršutinės briaunos
75 mm
Laukimo trukmė prieš išsijungimą, kai aptikimas nebevykdomas
15 min
Nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis (skersmuo) iki PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Aukštis, atliekant kritimo bandymą, kai imtuvas yra PRA 83 laikiklyje (esant standartinėms aplinkos sąlygoms pagal MIL‑STD‑810G)
2 m
Darbinė temperatūra
−20 ℃ … 50 ℃
Laikymo temperatūra
−25 ℃ … 60 ℃
Svoris (su maitinimo elementais)
0,25 kg
Apsaugos klasė pagal IEC 60529, išskyrus maitinimo elementų dėklą
IP66
Maksimali išspinduliuojama galia
−0,2 dBm
Dažnis
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Rotacinio lazerinio nivelyro naudojimas

Pasiruošimas darbui

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Tinkamas rotacinio lazerinio nivelyro ir akumuliatoriaus naudojimas

B12 tipo akumuliatorius neturi apsaugos laipsnio. Saugokite akumuliatorių nuo lietaus ir drėgmės.
Pagal Hilti direktyvas šį akumuliatorių leidžiama naudoti tik su atitinkamu prietaisu, be to, jis turi būti įdėtas į akumuliatoriaus dėklą.
Image alternative
 1. 1 pav. Darbas su horizontaliu spinduliu.
 2. 2 pav. Pasvirimo režime rotacinį lazerinį nivelyrą reikia kelti valdymo skydelio pusėje.
 3. 3 pav. Padėjimas arba transportavimas pasviroje padėtyje. Darbas vertikalioje padėtyje.
  • Rotacinį lazerinį nivelyrą laikyti taip, kad akumuliatoriaus dėklas arba akumuliatorius NEBŪTŲ nukreiptas aukštyn ir į vidų negalėtų prasiskverbti drėgmė.

Akumuliatoriaus įdėjimas / išėmimas

Image alternative
ATSARGIAI
Elektros srovės keliamas pavojus. Dėl užterštų kontaktų gali įvykti trumpasis jungimas.
 • Prieš akumuliatorių įdėdami, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Netinkamai įdėtas akumuliatorius dirbant gali iškristi / nukristi.
 • Kad akumuliatorius nekristų ir nesužalotų žmonių, nuolat tikrinkite, ar jis patikimai laikosi prietaise.
 1. Akumuliatorių stumkite, kol patikimai užsifiksuos.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras yra parengtas įjungti.
 2. Spauskite ir laikykite atfiksavimo mygtuką.
 3. Akumuliatorių ištraukite.

Rotacinio lazerinio nivelyro įjungimas ir darbas su horizontaliu spinduliu

Prieš vykdydami svarbius matavimus, patikrinkite rotacinio lazerinio nivelyro tikslumą, ypač jeigu jis buvo nukritęs ant žemės, patyrė kitokių neįprastų poveikių arba ilgesnį laiką buvo sandėliuojamas.
Image alternative
 1. Rotacinį lazerinį nivelyrą sumontuokite ant tinkamo laikiklio.
 2. Spauskite mygtuką Image alternative.
  • Automatinio niveliavimo šviesos diodas mirksi žalia spalva.
  • Pasiekus susiniveliavimo lygį, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.
  Kaip laikiklį galima naudoti sieninį laikiklį arba stovą. Leistinas padėjimo paviršiaus pasvirimo kampas neturi būti didesnis kaip ± 5°.

Rankinis horizontalumo išlyginimas su stovu PRA 90

Rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas ant automatinio stovo PRA 90.
Lazerio imtuvas PRA 30G, rotacinis lazerinis nivelyras ir automatinis stovas PRA 90 yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir automatinio stovo PRA 90 valdymo skydelis yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys.
Image alternative
 1. Ant rotacinio lazerinio nivelyro, lazerio imtuvo PRA 30G ir ant automatinio stovo PRA 90 spauskite mygtuką Image alternative.
  • Prietaisai yra parengti naudoti.
 2. Norėdami lazerio plokštumą pastumti aukštyn, spauskite mygtuką Image alternative, esantį ant lazerio imtuvo PRA 30G, arba automatinio stovo PRA 90 mygtuką su rodykle aukštyn.
 3. Norėdami lazerio plokštumą pastumti žemyn, spauskite mygtuką Image alternative, esantį ant lazerio imtuvo PRA 30G, arba automatinio stovo PRA 90 mygtuką su rodykle žemyn.

Automatinis horizontalumo išlyginimas su stovu PRA 90

Rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas ant automatinio stovo PRA 90.
Lazerio imtuvas PRA 30G, rotacinis lazerinis nivelyras ir automatinis stovas PRA 90 yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir automatinio stovo PRA 90 valdymo skydelis yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys.
Image alternative
 1. Ant rotacinio lazerinio nivelyro, lazerio imtuvo PRA 30G ir ant automatinio stovo PRA 90 spauskite mygtuką Image alternative.
  • Prietaisai yra parengti naudoti.
 2. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą laikykite taikinio aukštyje, kurį reikia nustatyti. Lazerio imtuvą PRA 30G reikia laikyti ramiai arba užfiksuoti.
 3. Automatinį išlyginimą paleiskite du kartus spragtelėdami lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką Image alternative, arba šią funkciją pasirinkite per AUTO meniu.
  • Automatinis stovas PRA 90 juda aukštyn ir žemyn, kol pasiekia šią padėtį. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartojantis garsinis signalas.
  • Kai ši padėtis yra pasiekta, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi. Apie sėkmingą pabaigą informuoja 5 sekundžių trukmės ištisinis garsinis signalas. Trumpai rodomas simbolis Image alternative.
  • Jeigu automatinio išlyginimo sėkmingai užbaigti negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodomas simbolis Image alternative.
 4. Indikatoriuje patikrinkite aukščio nustatymą.
 5. Nuimkite lazerio imtuvą PRA 30G.
 6. Jeigu automatinį išlyginimą norite baigti anksčiau laiko, du kartus spragtelėkite mygtuką Image alternative ant lazerio imtuvo PRA 30G.

Rankinis vertikalumo išlyginimas

Rotacinis lazerinis nivelyras yra vertikaliai patikimai pritvirtintas (ant stovo, sieninio laikiklio, fasado ar aptvaro adapterio, arba stovi ant galinių rankenų). Atraminis taškas (A) yra po lazerio galvute (pvz., vinis aptvare arba spalvotas taškas ant žemės).
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.
Image alternative
 1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi ir paskui projektuoja žemyn vertikalų spindulį.
 2. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite taip, kad projektuojamas spindulys būtų nukreiptas tiksliai į atraminį tašką (A). Atraminis taškas nėra vertikalės pagrindas!
 3. Norėdami lazerio plokštumą pastumti į dešinę ar į kairę, spauskite mygtuką Image alternative arba Image alternative, esančius ant lazerio imtuvo PRA 30G.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras pradeda suktis paspaudus vieną iš dviejų krypčių mygtukų.

Automatinis vertikalumo išlyginimas

Rotacinis lazerinis nivelyras yra vertikaliai patikimai pritvirtintas (ant stovo, sieninio laikiklio, fasado ar aptvaro adapterio, arba stovi ant galinių rankenų). Atraminis taškas (A) yra po lazerio galvute (pvz., vinis aptvare arba spalvotas taškas ant žemės).
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.
Image alternative
 1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi ir paskui projektuoja žemyn vertikalų spindulį.
 2. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite taip, kad projektuojamas spindulys būtų nukreiptas tiksliai į atraminį tašką (A). Atraminis taškas nėra vertikalės pagrindas!
 3. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą laikykite taikinio plokštumoje, kurią reikia nustatyti. Lazerio imtuvą PRA 30G reikia laikyti ramiai arba užfiksuoti.
 4. Automatinį išlyginimą paleiskite du kartus spragtelėdami lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką Image alternative, arba šią funkciją pasirinkite per AUTO meniu.
  • Lazerio galvutė pasisuka į dešinę ir į kairę, kol pasiekiama reikiama padėtis. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartojantis garsinis signalas.
  • Kai ši padėtis yra pasiekta, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi. Trumpai rodomas simbolis Image alternative.
  • Jeigu automatinio išlyginimo sėkmingai užbaigti negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodomas simbolis Image alternative.
 5. Dvigubas spragtelėjimas lazerio imtuvo PRA 30G mygtuku Image alternative.
  • Automatinio išlyginimo proceso metu: priešlaikinis automatinio išlyginimo baigimas.

Automatinis vertikalumo išlyginimas su stebėjimo funkcija

Rotacinis lazerinis nivelyras yra vertikaliai patikimai pritvirtintas (ant stovo, sieninio laikiklio, fasado ar aptvaro adapterio, arba stovi ant galinių rankenų). Atraminis taškas (A) yra po lazerio galvute (pvz., vinis aptvare arba spalvotas taškas ant žemės).
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.
 1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi ir paskui projektuoja žemyn vertikalų spindulį.
 2. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite taip, kad projektuojamas spindulys būtų nukreiptas tiksliai į atraminį tašką (A). Atraminis taškas nėra vertikalės pagrindas!
 3. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą laikykite taikinio plokštumoje, kurią reikia nustatyti. Lazerio imtuvą PRA 30G reikia laikyti ramiai arba užfiksuoti.
 4. Norėdami iškviesti meniu, spauskite PRA 30G mygtuką Image alternative. Paleiskite automatinį vertikalumo išlyginimą su stebėjimo funkcija Image alternative.
  • Lazerio galvutė pasisuka į dešinę ir į kairę, kol pasiekiama reikiama padėtis. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartojantis garsinis signalas.
  • Kai ši padėtis yra pasiekta, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi. Trumpai parodomas Image alternative ir garsinis signalas nutyla.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras persijungia į stebėjimo funkciją. Nedideli nukrypimai dėl išorinės įtakos automatiškai kompensuojami ir lazerio spindulys laikomas lazerio imtuvo žymėjimo įpjovos aukštyje.
  • Jeigu automatinio išlyginimo sėkmingai užbaigti negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodomas simbolis Image alternative.
 5. Lazerio imtuvo PRA 30G nepašalinkite iš taikinio plokštumos tol, kol stebėjimo režimas yra aktyvus.
 6. Dvigubas spragtelėjimas lazerio imtuvo PRA 30G mygtuku Image alternative.
  • Automatinio išlyginimo proceso metu: priešlaikinis automatinio išlyginimo baigimas.
  • Kai stebėjimo funkcija yra aktyvi: stebėjimo funkcijos baigimas.

Rankinis pasvirimo nustatymas

Priklausomai nuo naudojimo atvejo, rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas arba patikimai pastatytas.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.
Image alternative
 1. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
 2. Rotacinį lazerinį nivelyrą per taikiklį sukimosi galvutėje nustatykite lygiagrečiai su pasvirąja plokštuma.
 3. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką Image alternative.
  • Pasiekus susiniveliavimo lygį, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.
 4. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Rotaciniame lazeriniame nivelyre nuolat šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas.
  • Lazerio imtuvo PRA 30G ekrane atsiranda pasvirimo režimo simbolis.
 5. Lazerio plokštumą palenkite lazerio imtuvo mygtukais Image alternative arba Image alternative.
  Pasvirimą nustatant rankiniu būdu, rotacinis lazerinis nivelyras vieną kartą niveliuoja lazerio plokštumą ir po to vieną kartą ją užfiksuoja. Atkreipkite dėmesį, kad šis rotacinis lazerinis nivelyras neišlygina galimo pasvirusios lazerio plokštumos nuokrypio, kuris atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčio ir / arba perkėlus tvirtinimą. Vibracijos, temperatūros pokyčiai ir kiti poveikiai, galintys pasitaikyti per darbo dieną, gali turėti įtakos lazerio plokštumos padėčiai.

Pasvirimo nustatymas su pasvirimo adapteriu PRA 79

Pasvirimo adapteris PRA 79, priklausomai nuo naudojimo atvejo, gali būti montuojamas ant stovo arba sieninio laikiklio.
Pasvirimo adapterio PRA 79 pasvirimo kampas yra nustatytas 0°.
 1. Rotacinį lazerinį nivelyrą sumontuokite ant pasvirimo adapterio PRA 79. Laikykitės pasvirimo adapterio PRA 79 instrukcijos nurodymų. Rotacinio lazerinio nivelyro valdymo skydelis yra nukreiptas į Jus.
 2. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
 3. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Pasiekus susiniveliavimo lygį, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.
 4. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Rotaciniame lazeriniame nivelyre nuolat šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas.
 5. Pasvirimo adapteriu PRA 79 nustatykite norimą pasvirimo kampą.
  Pasvirimą nustatant rankiniu būdu, rotacinis lazerinis nivelyras vieną kartą niveliuoja lazerio plokštumą ir po to vieną kartą ją užfiksuoja. Atkreipkite dėmesį, kad šis rotacinis lazerinis nivelyras neišlygina galimo pasvirusios lazerio plokštumos nuokrypio, kuris atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčio ir / arba perkėlus tvirtinimą. Vibracijos, temperatūros pokyčiai ir kiti poveikiai, galintys pasitaikyti per darbo dieną, gali turėti įtakos lazerio plokštumos padėčiai.

Automatinis pasvirimo nustatymas

Priklausomai nuo naudojimo atvejo, rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas arba patikimai pastatytas.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.
Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotacinio lazerinio nivelyro priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.
Image alternative
 1. Rotacinį lazerinį nivelyrą nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
 2. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką Image alternative.
  • Pasiekus susiniveliavimo lygį, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.
 3. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
  • Rotaciniame lazeriniame nivelyre nuolat šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas.
  • Lazerio imtuvo PRA 30G ekrane atsiranda pasvirimo režimo simbolis.
 4. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą nustatykite ties kita pasviros plokštumos briauna.
 5. Automatinį išlyginimą paleiskite du kartus spragtelėdami lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką Image alternative, arba šią funkciją pasirinkite per AUTO meniu.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras automatiškai palenkia lazerio plokštumą X ašyje, kol bus pasiekta lazerio imtuvo PRA 30G žyma. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartojantis garsinis signalas.
  • Kai ši padėtis yra pasiekta, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuojasi Y ašyje. Apie sėkmingą pabaigą informuoja 5 sekundžių trukmės ištisinis garsinis signalas. Trumpai rodomas simbolis Image alternative.
  • Jeigu automatinio išlyginimo sėkmingai užbaigti negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodomas simbolis Image alternative.
 6. Jeigu automatinį pasvirimą norite baigti anksčiau laiko, du kartus spragtelėkite lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką Image alternative.
  Jeigu rotacinis lazerinis nivelyras automatinę paiešką pradeda netinkama kryptimi, spauskite mygtuką Image alternative, kad paieškos kryptį pakeistumėte.

Rankinė Scanline funkcija

 1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
 2. Lazerio plokštumą nustatykite į norimą padėtį / aukštį. Scanline funkcija galima naudotis dirbant tiek su horizontaliu ir vertikaliu spinduliais, tiek ir pasvirimo režime.
 3. Norėdami iškviesti meniu, spauskite PRA 30G mygtuką Image alternative.
 4. Pasirinkite meniu punktą „Scanline funkcija“ Image alternative.
 5. Per linijos pločio nustatymo submeniu galite nustatyti keturias Scanline pločio reikšmes.
 6. Simboliais Image alternative ir Image alternative Scanline galite perstumti į kairę ir į dešinę. Tam lazerio imtuvas neturi būti lazerio spindulyje.

Automatinė Scanline funkcija

 1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
 2. Lazerio plokštumą nustatykite į norimą padėtį / aukštį. Scanline funkcija galima naudotis dirbant tiek su horizontaliu ir vertikaliu spinduliais, tiek ir pasvirimo režime.
 3. Norėdami iškviesti meniu, spauskite PRA 30G mygtuką Image alternative.
 4. Paleiskite automatinę Scanline funkciją Image alternative.
 5. Lazerio imtuvą nustatykite į norimą padėtį. Rotacinis lazerinis nivelyras automatiškai koncentruoja spindulį į sutrumpintą liniją lazerio imtuvo zonoje.
  Scanline plotį galima nustatyti per PRA 30G meniu. Kuo Scanline siauresnė, tuo šviesesnė.
 6. Per meniu punktą „Scanline funkcija“ simboliais Image alternative ir Image alternative galite liniją perstumti į kairę ir į dešinę. Tam lazerio imtuvas nebeturi būti lazerio spindulyje.

Įspėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimas

 1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką Image alternative.
 2. Spauskite mygtuką Image alternative.
  • Nuolat šviečiantis įspėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimo šviesos diodas rodo, kad ši funkcija yra išaktyvinta.
  Norėdami grįžti į standartinį režimą, rotacinį lazerinį nivelyrą išjunkite ir vėl įjunkite.

Lazerio imtuvo naudojimas

Maitinimo elementų įdėjimas į lazerio imtuvą

Image alternative
 • Į lazerio imtuvą įdėkite maitinimo elementus.
  Naudokite tik pagal tarptautinius standartus pagamintus maitinimo elementus.

Rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio imtuvo PRA 30G jungimas į porą

 1. Abu prietaisus padėkite maždaug 0,5 m atstumu vienas nuo kito. Tuo pačiu metu ant abiejų prietaisų ne trumpiau kaip 3 sekundes spauskite mygtuką Image alternative.
  • Sėkmingą sujungimą į porą patvirtina visų rotacinio lazerinio nivelyro šviesos diodų mirksėjimas ir lazerio imtuvo PRA 30G garsinis signalas. Lazerio imtuve trumpam parodomi simboliai Image alternative ir Image alternative.
  • Prietaisai yra sujungti į porą.
  • Rotacinis lazerinis nivelyras ir lazerio imtuvas išsijungia.
 2. Prietaisus vėl įjungti.

Stovo PRA 90 ir lazerio imtuvo PRA 30G jungimas į porą

 1. Abu prietaisus padėkite maždaug 0,5 m atstumu vienas nuo kito. Tuo pačiu metu ant abiejų prietaisų ne trumpiau kaip 3 sekundes spauskite mygtuką Image alternative.
  • Sėkmingą sujungimą į porą patvirtina visų automatinio stovo PRA 90 šviesos diodų mirksėjimas ir lazerio imtuvo PRA 30G garsinis signalas. Lazerio imtuve trumpam parodomi simboliai Image alternative ir Image alternative.
  • Prietaisai yra sujungti į porą.
  • Automatinis stovas ir lazerio imtuvas išsijungia.
 2. Prietaisus vėl įjungti.
  • Lazerio imtuvo ekrane rodomi rotacinis lazerinis nivelyras ir automatinis stovas.

Lazerio spindulio priėmimas lazerio imtuvu

 1. Spauskite lazerio imtuvo mygtuką Image alternative.
 2. Lazerio imtuvo aptikimo langą laikykite lazerio spindulio plokštumoje.
 3. Nustatymo metu lazerio imtuvą laikykite ramiai ir stebėkite, kad niekas netrukdytų tiesioginiam optiniam ryšiui tarp lazerio imtuvo ir rotacinio lazerinio nivelyro.
  • Apie lazerio spindulio priėmimą signalizuojama optiniu ir garsiniu būdu.
  • Lazerio imtuvas rodo atstumą iki rotacinio lazerinio nivelyro.
  • Lazerio imtuvas gali būti naudojamas iki 300 m atstumams (spinduliams) matuoti.

Meniu parinkčių paaiškinimas

 • Norėdami iškviesti meniu, spauskite mygtuką Image alternative.
 • Navigavimui meniu naudokite mygtukus Image alternative ir Image alternative.
 • Pasirinktas simbolis rodomas juodame fone. Pavyzdys: Image alternative
 • Aktyvus nustatymas rodomas juodame rėmelyje. Pavyzdys: Image alternative
 • Kad patvirtintumėte pasirinkimą, spauskite mygtuką Image alternative.
Pagrindinis meniu
Image alternative Žymėjimo funkcija
Image alternative Sukimosi greitis
Image alternative Rotacinio lazerinio nivelyro nustatymai
Image alternative Lazerio imtuvo nustatymai
Image alternative Informacija
Image alternative Atgal. Jūs patenkate be pakeitimų į aukštesnę plokštumą arba išeinate iš meniu.
Žymėjimo funkcijos meniu
Image alternative Linijos pločio nustatymų meniu (indikacijoje rodomas dabar nustatytas plotis)
Image alternative Linijos perstūmimas į kairę
Image alternative Linijos perstūmimas į dešinę
Linijos pločio nustatymų submeniu
Image alternative Plati
Image alternative Vidutinė
Image alternative Siaura
Image alternative Taškas
Sukimosi greičio meniu
Image alternative 300 apsisukimų per minutę
Image alternative 600 apsisukimų per minutę
Image alternative 1200 apsisukimų per minutę
Rotacinio lazerinio nivelyro nustatymų meniu
Image alternative Budėjimo režimas
Image alternative Įspėjimas apie smūgį
Image alternative Spindulio zonų išjungimas
Įspėjimo apie smūgį submeniu
Image alternative 1 padėtis, didelis jautrumas
Image alternative 2 padėtis, vidutinis jautrumas
Image alternative 3 padėtis, mažas jautrumas
Budėjimo režimo submeniu
Image alternative Budėjimo režimas įjungtas
Image alternative Budėjimo režimas išjungtas
Spindulio zonų išjungimo submeniu
Image alternative Pavyzdys: suaktyvinta viršutinė kairioji spindulio zona
Image alternative Pavyzdys: viršutinė kairioji spindulio zona išaktyvinta
Image alternative Kitos spindulio zonos suaktyvinamos ir išaktyvinamos tokiu pat būdu.
Lazerio imtuvo nustatymų meniu
Image alternative Garso stiprumas
Image alternative Tikslumas
Garso stiprumo submeniu
Image alternative Garsinis signalas išjungtas
Image alternative Garso stiprumo lygis 1
Image alternative Garso stiprumo lygis 2
Image alternative Garso stiprumo lygis 3
Tikslumo submeniu
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Informacijos meniu
Image alternative Programinės įrangos versijos
Image alternative Serviso terminas
Image alternative QR kodas
AUTO meniuNorint iškviesti AUTO meniu, vieną kartą spausti mygtuką Image alternative.
Image alternative Automatinis išlyginimas
Image alternative Automatinis išlyginimas su stebėjimo funkcija
Image alternative Automatinė Scanline funkcija

Lazerio imtuvas su laikikliu PRA 83

Image alternative
 1. Lazerio imtuvą iš viršaus įstrižai dėkite į laikiklio PRA 83 guminį apvalkalą.
 2. Dabar lazerio imtuvą spauskite į guminį apvalkalą, kol šis lazerio imtuvą visiškai apglėbs.
 3. Guminį apvalkalą įstatykite į magnetinę rankenėlę.
 4. Spauskite mygtuką Image alternative.
 5. Atidarykite rankenėlės sukamąją rankeną.
 6. Imtuvo laikiklį PRA 83 pritvirtinkite prie teleskopinio arba niveliavimo strypo ir užfiksuokite priverždami sukamąją rankeną.
  • Lazerio imtuvas yra parengtas matavimams.

Lazerio imtuvas su laikikliu PRA 80

Image alternative
 1. Atidarykite PRA 80 užraktą ir įdėkite lazerio imtuvą.
 2. PRA 80 užraktą uždarykite.
 3. Spauskite mygtuką Image alternative.
 4. Atidarykite rankenėlės sukamąją rankeną.
 5. Imtuvo laikiklį PRA 80 pritvirtinkite prie teleskopinio arba niveliavimo strypo ir užfiksuokite priverždami sukamąją rankeną.
  • Lazerio imtuvas yra parengtas matavimams.

Lazerio imtuvas su laikikliu PRA 81

Image alternative
 1. Atidarykite PRA 81 užraktą ir įdėkite lazerio imtuvą.
 2. PRA 81 užraktą uždarykite.
 3. Spauskite mygtuką Image alternative.
 4. Lazerio imtuvo aptikimo langą laikykite lazerio spindulio plokštumoje.
 5. Lazerio imtuvą nustatykite taip, kad atstumo indikatorius rodytų 0 .
 6. Matavimo juosta išmatuokite norimą atstumą.

Priežiūra ir einamasis remontas

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų akumuliatorinio įrankio nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Lazerio spindulio išėjimo langelio valymas
 • Nuo lazerio spindulio išėjimo langelio nupūskite dulkes.
 • Lazerio spindulio išėjimo langelio nelieskite pirštais.
  Per šiurkščios valymo priemonės gali subraižyti stiklą ir taip sumažinti prietaiso tikslumą. Jokių kitų skysčių, išskyrus švarų alkoholį ar vandenį, nenaudoti, nes jie gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Savo įrangą džiovinkite laikydamiesi temperatūros ribinių reikšmių.

Hilti matavimo įrangos techninis centras

Hilti matavimo įrangos techniniame centre vykdoma prietaisų patikra; aptikus paklaidų, prietaisų tikslumas atkuriamas, paskui vėl tikrinama prietaiso parametrų atitiktis nustatytoms reikšmėms. Prietaiso parametrų atitiktį bandymo momentu patvirtina techninio centro išduodamas sertifikatas. Rekomendacijos:
 • Tikrinimo periodiškumą pasirinkti pagal naudojimo pobūdį.
 • Prietaisą Hilti matavimo įrangos techniniame centre tikrinti po ypač didelės prietaiso darbinės apkrovos, prieš svarbius darbus, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
Patikra Hilti matavimo įrangos techniniame centre neatleidžia naudotojo nuo pareigos prietaisą tikrinti prieš naudojimą ir jo metu.

Matavimo tikslumo tikrinimas

Kad būtų galima išlaikyti technines charakteristikas, prietaisą reikia reguliariai tikrinti (bent jau prieš kiekvieną didesnį ar svarbų darbą)!
Prietaisui nukritus ar nugriuvus iš didesnio aukščio, reikia patikrinti jo veikimą. Kad prietaisas veikia nepriekaištingai, galima spręsti iš šių aplinkybių:
 • Krintant nebuvo viršytas skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytas kritimo aukštis.
 • Prietaisas nepriekaištingai veikė ir iki kritimo.
 • Nukritęs prietaisas neturi mechaninių pažeidimų (pvz., pentaprizmė nesudužo).
 • Prietaisą naudojant, lazerio spindulys sukasi.

Horizontalios pagrindinės ir skersinės ašies tikrinimas

Image alternative
 1. Stovą pastatyti maždaug 20 m nuo sienos, stovo galvutę gulsčiuku išlyginti horizontaliai.
 2. Prietaisą uždėti ant stovo; naudojant taikinio įpjovą, prietaiso galvutę nustatyti į sieną.
 3. a) pav. Naudojant imtuvą, pagauti vieną tašką (1 taškas) ir jį pažymėti ant sienos.
 4. Prietaisą aplink jo ašį pasukti 90º kampu pagal laikrodžio rodyklę. Prietaiso aukštis neturi pasikeisti.
 5. b) pav. Naudojant lazerio imtuvą, pagauti antrą tašką (2 taškas) ir jį pažymėti ant sienos.
 6. c) ir d) pav. Abu ankstesnius veiksmus pakartoti dar du kartus: naudojant lazerio imtuvą, pagauti 3 ir 4 taškus bei pažymėti juos ant sienos.
  Rūpestingai atlikus šiuos veiksmus, vertikalus atstumas tarp 1 ir 3 (pagrindinė ašis) bei 2 ir 4 (skersinė ašis) pažymėtų taškų turi būti < 2 mm (kai nuotolis 20 m). Jeigu paklaida didesnė, išsiųskite prietaisą kalibruoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Vertikalios ašies tikrinimas

Image alternative
 1. Prietaisą pastatyti darbui su vertikaliu spinduliu ant kiek įmanoma lygesnių grindų maždaug 1 – 10 m nuo sienos.
 2. Rankenas nustatyti lygiagrečiai su siena.
 3. Prietaisą įjungti, ant grindų pažymėti atraminį tašką (R).
 4. Naudojant imtuvą, sienos apačioje pažymėti tašką (A).
 5. Naudojant imtuvą, ant sienos maždaug 10 m aukštyje pažymėti tašką (B).
 6. Prietaisą pasukti 180° kampu ir išlyginti pagal atraminį tašką (R) grindyse bei apatinį, ant sienos pažymėtą tašką (A). Tam galite naudoti ir automatinį išlyginimą.
 7. Vertikalią lazerio plokštumą išlyginkite automatiškai.
 8. Naudojant imtuvą, ant sienos maždaug 10 m aukštyje pažymėti tašką (C).
  • Rūpestingai atlikus šiuos veiksmus, horizontalus atstumas tarp pažymėtų taškų (B) ir (C) turi būti < 2 mm (kai nuotolis 10 m). Jeigu paklaida didesnė, išsiųskite prietaisą kalibruoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas ir sandėliavimas

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Užfiksuokite akumuliatorių – turi pasigirsti spragtelėjimas.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį įkraukite.
Prietaise aptikta klaida.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite. Jeigu klaida išlieka, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Akumuliatorius išsenka greičiau negu įprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Akumuliatorių lėtai pašildyti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Užteršti akumuliatoriaus fiksatoriai.
 • Fiksatorius išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
Prietaisas arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinis gedimas
 • Prietaisą nedelsdami išjunkite, išimkite akumuliatorių ir stebėkite jį, leiskite jam atvėsti ir susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
Rimta klaida. Mirksi visi rotacinio lazerinio nivelyro šviesos diodai.
Rimta klaida. Pranešimas visada rodomas su atitinkamu simboliu.
 • Toliau dirbti nebegalima. Visus prietaisus išjunkite ir vėl įjunkite.
Image alternative
Įspėjimas
Įspėjantysis pranešimas visada rodomas su atitinkamu simboliu.
 • Sprendimus rinkitės priklausomai nuo simbolio.
Image alternative
Jungimas į porą nepavyko
Rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio imtuvo sujungti į porą negalima.
 • Tiksliai vykdyti prietaisų jungimo į porą instrukciją.
Image alternative
Jungimas į porą nepavyko
Stovą ir lazerio imtuvą galima sujungti į porą.
 • Tiksliai vykdyti prietaisų jungimo į porą instrukciją.
Image alternative
Įspėjimas apie smūgį
Ekrane atsirado įspėjimas apie smūgį.
 • Užtikrinkite, kad rotacinis lazerinis nivelyras stovėtų saugiai ir jo neveiktų vibracijos.
 • Pakeiskite įspėjimo apie smūgį funkcijos jautrumą.
Image alternative
Įspėjimas apie lazerinio nivelyro padėtį
Lazerinis nivelyras per daug pasviras, niveliuoti negalima.
 • Lazerinį nivelyrą nustatykite į kiek galima tiesesnę padėtį.
Image alternative
Įspėjimas apie pasvirimą
Lazerio imtuvas yra už automatinio pasvirimo diapazono ribų.
Image alternative
Įspėjimas apie stebėjimo režimą
Stebėjimo funkcija negalima arba pertraukta.
 • Patikrinkite rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio imtuvo padėtį ir, jeigu reikia, šiuos prietaisus išlyginkite iš naujo.
 • Iš lazerio plokštumos pašalinkite kliūtis.
 • Paskui stebėjimo funkciją paleiskite iš naujo.
Image alternative
Įspėjimas apie aukščio reguliavimą
Automatinis aukščio reguliavimas negalimas.
 • Stovas nesujungtas į porą. Stovą, rotacinį lazerinį nivelyrą ir lazerio imtuvą sujungti į porą.
 • Įjungti stovą.
 • Įjungti rotacinį lazerinį nivelyrą.
Image alternative
Žemas rotacinio lazerinio nivelyro akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Rotacinio lazerinio nivelyro akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Image alternative
Žemas lazerio imtuvo akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Žemas lazerio imtuvo akumuliatoriaus įkrovos lygis.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Image alternative
Žemas stovo akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Žemas stovo akumuliatoriaus įkrovos lygis.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Image alternative
Budėjimo režimas suaktyvintas.
Prietaisas yra budėjimo režime.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Image alternative
Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r7677226.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.