Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [4 MB]

BX 3
BX 3-L

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Bendrasis įspėjimo ženklas
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Nuolatinė srovė

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kalimo prietaisas
  BX 3 | BX 3-L
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš įrankį imdami į rankas, nešdami ar dėdami į jį akumuliatorių, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar padėdami prietaisą į šalį, iš jo išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Akumuliatorių naudojant netinkamai, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. jei pateko į akis – gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su tvirtinimo prietaisais

 • Visada turėkite omenyje, kad šiame elektriniame įrankyje yra vinių. Dėl tvirtinimo prietaiso atsainaus naudojimo netikėtai iššauta vinis gali Jus sužaloti.
 • Šio elektrinio įrankio netaikykite į save patį ar kitus netoliese esančius žmones. Prietaisą atsitiktinai įjungus, išstumiama vinis gali sužaloti.
 • Elektrinio įrankio nejunkite tol, kol jis nebus patikimai atremtas į ruošinį. Jeigu elektrinis įrankis neturės kontakto su ruošiniu, iššauta vinis gali nuo tvirtinimo vietos atšokti.
 • Viniai įstrigus elektriniame įrankyje, atjunkite jį nuo elektros tinklo arba išimkite akumuliatorių. Kai tvirtinimo prietaisas yra prijungtas prie energijos šaltinio, išimant įstrigusią vinį, yra pavojus prietaisą netyčia įjungti.
 • Išimdami įstrigusią vinį, būkite atsargūs. Sistema gali būti įveržta ir, Jums bandant išimti įstrigusią vinį, ši gali būti su didele jėga išstumta.
 • Tvirtindami elektros laidus, įsitikinkite, kad jais neteka elektros srovė. Tvirtinimo prietaisą laikykite tik už izoliuotų rankenų paviršių. Naudokite tik tokias vinis, kurios tinka elektros laidams tvirtinti. Tikrinkite, ar vinis nepažeidė elektros laido izoliacijos. Elektros laido izoliaciją pažeidusi vinis gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.

Saugos nurodymai

Pagrindinė informacija apie saugų darbą Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Reikalavimai naudotojui
 • Šį prietaisą naudoti arba vykdyti jo techninę priežiūrą turite teisę tik tada, kai tai daryti esate įgalioti ir atitinkamai instruktuoti.
Asmeninės apsaugos priemonės
 • Dirbdamas su prietaisu, naudotojas ir netoliese esantys asmenys turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Dirbdami užsidėkite ausines.
 • Per didelis garsas gali pakenkti klausai.
Žmonių sauga
 • Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl prietaiso eksploatacijos, techninės priežiūros ir einamojo remonto.
 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir, dirbdami su tiesioginio montavimo prietaisu, vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, nutraukite darbą. Akimirksnį nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Avėkite neslystantį apavą.
 • Vinies kreipiančiosios arba tvirtinimo elementų (vinių) niekada netraukite atgal ranka.
 • Ranka raukiant atgal vinies kreipiančiąją arba tvirtinimo elementą (vinį), prietaisas, priklausomai nuo aplinkybių, gali tapti parengtas naudoti. Parengties būsenoje esantis prietaisas gali įkalti vinį į kūną.
 • Kai dirbdami prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti darbo zonoje.
Atsargus tiesioginio montavimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais Image alternative ĮSPĖJIMAS! Pavojų kelia kiaurai prakalami tvirtinimo elementai! Prieš kaldami tvirtinimo elementus įsitikinkite, kad po statybiniu komponentu ar už jo nėra žmonių, kuriuos tvirtinimo elementas galėtų sužaloti.
 • Prieš pradėdami darbą, bandymui įkalkite 2 tvirtinimo elementus (vinis) į konkretų tvirtinimo paviršių (pagrindą).
 • Naudokite Jūsų darbui tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Užtaisyto prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prietaisą transportuokite ir laikykite apsaugotame lagamine.
 • Prieš vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, keisdami vinies kreipiančiąją, pertraukdami darbą ir sandėliuodami, prietaisą visada ištuštinkite (išimkite tvirtinimo elementus).
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite ištuštintus, sausoje, rakinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos.
 • Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Pažeistos dalys turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos Hilti techninės priežiūros centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
 • Prieš kaldami patikrinkite, ar tvirtinimo paviršiuje (pagrinde) nėra paslėptų elektros laidų.
 • Nekalkite tvirtinimo elementų į tam netinkamą pagrindo medžiagą.
 • Netinkamos medžiagos yra suvirintas plienas ir liejamasis plienas, ketus, stiklas, marmuras, plastikai, bronza, žalvaris, varis, izoliacinės medžiagos, tuščiavidurės plytos, keraminės plytos, plona skarda (< 4 mm) ir dujų betonas. Kalamas į tokias medžiagas tvirtinimo elementas gali lūžti, o medžiaga gali sueižėti ar būti pramušta kiaurai.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai ir statmenai prispaustas prie tvirtinimo paviršiaus (pagrindo).
 • Kalimo metu kalimo prietaisą visada laikykite stačiu kampu į tvirtinimo paviršių, kad būtų išvengta tvirtinimo elemento nukrypimo nuo pagrindo medžiagos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos visada būtų sausos, švarios ir neriebaluotos.
 • Saugokite prietaisą nuo kritimo.
 • Dėtuvės nenaudokite kaip rankenos.
 • Prietaiso nenaudokite vietose, kuriose yra gaisro arba sprogimo pavojus, nebent prietaisas būtų specialiai tam skirtas.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į esamas skyles, nebent tai rekomenduotų Hilti (pvz., DX-Kwik).
Darbo vieta
 • Pasirūpinkite, kad Jūsų darbo vieta visada būtų tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti.
 • Dėl netvarkos darbo zonoje gali kilti nelaimingų atsitikimų.
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta ir vėdinama.
Mechaninės saugos priemonės
 • Prietaise, ypač stūmoklyje, draudžiama vykdyti kokias nors manipuliacijas ar keisti jų konstrukciją.
 • Naudokite tik tokius tvirtinimo elementus, kurie skirti ir leidžiami naudoti su šiuo prietaisu.
Šiluminės saugos priemonės
 • Neviršykite maksimalaus rekomenduojamo kalimo dažnio.
 • Jeigu prietaisas perkaito, leiskite jam atvėsti.
 • Nepradėkite išmontuoti karšto prietaiso. Leiskite prietaisui atvėsti.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Prietaiso galvutė
 2. Vinies kreipiančioji X-FG B3-ME 02
 3. Vinies kreipiančioji X-FG B3-IF 02
 4. Vinies kreipiančiosios fiksatorius
 5. Vėdinimo plyšiai
 6. Apsauginis jungiklis
 7. Rankena
 8. Atfiksavimo mygtukai
 9. Diržo kablys / pastolių kablys
 10. Įkrovos lygio indikatorius
 11. Li-Ion akumuliatorius
 12. Vinių stūmiklis, užfiksuota padėtis
 13. Vinių stūmiklio atfiksavimo mygtukas
 14. Atraminė koja
 15. Dėtuvė
 16. Būsenos indikatorius
 17. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 18. Vinių stūmiklis, atfiksuota padėtis

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra rankinis akumuliatorinis kalimo prietaisas, skirtas naudoti patalpose. Jis yra skirtas specialiai pagamintiems tvirtinimo elementams (vinims) kalti į betoną, plieną, mūrą, silikatinius blokelius ir kitas tiesioginiam montavimui tinkančias medžiagas. Šis prietaisas taip pat yra skirtas ir elektros laidams tvirtinti apkabomis, naudojant tam tinkamus tvirtinimo elementus. Naudokite tik leistinus tvirtinimo elementus kartu su jiems skirta vinies kreipiančiąja (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

Kalimo prietaisas, akumuliatorius ir tvirtinimo elementai (vinys) sudaro techninę visumą. Tai reiškia, kad patikimas kalimas šiuo kalimo prietaisu gali būti garantuojamas tik tada, kai naudojami specialiai šiam prietaisui pagaminti Hilti tvirtinimo elementai (vinys) ir Hilti rekomenduojami krovikliai bei akumuliatoriai. Tik laikantis šių sąlygų, galioja Hilti pateiktos tvirtinimo ir naudojimo rekomendacijos.
 • Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik jį valdant rankomis.
 • Prietaisas neturi būti naudojamas netinkamai, t. y. ne pagal paskirtį. Netinkamu naudojimu laikomas kalimas į labai minkštą pagrindą (pvz., medieną) ir kalimas į per kietą pagrindą (pvz., labai tvirtą plieną arba labai kietą natūralų akmenį).
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti Li-Ion akumuliatorius.
 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C 4/36 serijos Hilti kroviklius.

Saugos įtaisai

Dirbant su dėtuve, vinies detektorius turi užkirsti kelią tuštiems kalimams, galintiems sukelti kalimo prietaiso gedimus.
Prispaudimo apsauga turi užkirsti kelią laisvam vinių kalimui (į orą). Su dėtuve naudojamą kalimo prietaisą prispausti ir įjungti galima tik tada, kai yra įstatyta vinis.

Prietaiso savybės

Kalimo prietaise yra ergonomiška, neslidi, vibraciją slopinanti rankena, diržo ir pastolių kablys, taip pat atraminė koja. Prietaise taip pat yra elektroninė apsauga nuo perkrovos ir temperatūros kontrolės įtaisas, saugantis nuo perkaitimo.

Bluetooth

Prietaisas turi Bluetooth sąsają. Kai yra įdėtas akumuliatorius ir kalimo prietaisas įjungiamas jungikliu, yra galimas belaidis Bluetooth ryšys.
Kai kalimo prietaisas persijungia į budėjimo (Stand-by) režimą arba kai išjungiamas jungikliu, duomenys perduodami dar tris valandas.
Norint aktyvų Bluetooth išaktyvinti, jungiklį reikia spausti ne trumpiau kaip 5 sekundes, kol šviesos diodas du kartus sumirksės mėlyna spalva.
Išėmus akumuliatorių, duomenys nebeperduodami.
Bluetooth galima naudotis ne visų šalių rinkose.

Būsenos indikatorius

Būsenos indikatorius teikia informaciją apie kalimo prietaiso būsenas.
Būsena
Reikšmė
Išjungtas
Kalimo prietaisas yra išjungtas
Diodas šviečia žalia spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas ir parengtas kalimui
Šviesos diodas mirksi žalia spalva kas 3 sekundes.
Kalimo prietaisas yra budėjimo (Stand-by) režime, prispaudus prietaiso galvutę, jis įsijungia
Diodas šviečia mėlyna spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas, reikia įdėti vinių juostas
Šviesos diodas mirksi mėlyna spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas, dėtuvė yra visiškai tuščia
Šviesos diodas mirksi žalia spalva.
Kalimo prietaisas yra per karštas arba maža akumuliatoriaus įkrova, žr. sutrikimų lentelę
Šviesos diodas mirksi raudona spalva.
Prietaiso sutrikimas, žr. sutrikimų lentelę
Diodas šviečia raudona spalva.
Prietaiso sutrikimas, žr. sutrikimų lentelę

Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija

Paspaudus akumuliatoriaus atfiksavimo mygtuką, ekrane rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Kalimo proceso metu ir iškart po jo įkrovos lygio patikimai sužinoti negalima.
Būsena
Reikšmė
Visi keturi diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 75 iki 100 %.
Trys diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 50 iki 75 %.
Du diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 25 iki 50 %.
Vienas diodas šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 10 iki 25 %.
Vienas šviesos diodas mirksi žalia spalva.
Įkrovos lygis mažesnis kaip 10 %. Akumuliatorius yra per silpnas.

Tiekiamas komplektas

Kalimo prietaisas BX 3 arba BX 3-L, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.com

Techniniai duomenys

Kalimo prietaisas


BX 3
BX 3-L
Svoris pagal EPTA‑Procedure 01/2003
B 22/2.6 Li-Ion (02)
4,0 kg
4,0 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
4,1 kg
4,1 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
4,3 kg
Į juostą sudėtų vinių ilgis
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
Priėjimas
52 mm
46 mm
Vinies skersmuo
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
Dėtuvės talpa
30 vinių
30 vinių
Spaudimo eiga
12 mm
12 mm
Spaudimo jėga
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Naudojimo temperatūra (aplinkos temperatūra)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Rekomenduojamas maksimalus kalimo dažnis
650 / h
650 / h
Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
21,6 V
Maksimali išspinduliuojama galia
−11,9 dBm
−11,9 dBm
Dažnis
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Tipinis pagal A normuotas skleidžiamo garso stiprumo lygis (kalant vinis) (LWA)
Betonas
101 dB
Plienas
105 dB
Tipinis pagal A normuotas skleidžiamo garso slėgio lygis (kalant vinis) (LpA)
Betonas
90 dB
Plienas
94 dB
Nurodytų triukšmo lygio reikšmių paklaida (K)
3 dB
Suminės vibracijų reikšmės vienoje ašyje (z kryptimi)
Vibracijų emisijos reikšmė (kalant vinis) (ah)
Betonas
2,3 m/s²
Plienas
2,2 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įdėjimas

Kad akumuliatoriai tarnautų maksimaliai ilgai, įdėtą akumuliatorių keiskite įkrautu akumuliatoriumi, kai tik akumuliatoriaus įkrova pastebimai sumažėja.
Image alternative
 1. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 2. Akumuliatorių įstatykite ir leiskite garsiai užsifiksuoti.
  • Įdedant akumuliatorių, trumpam įsižiebia įkrovos lygio šviesos diodai.
ATSARGIAI
Krintantis akumuliatorius kelia grėsmę. Netinkamai užfiksuotas akumuliatorius dirbant gali iškristi / nukristi.
 • Visada tikrinkite, ar akumuliatorius užfiksuotas tinkamai.
 1. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas kalimo prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

Image alternative
 1. Kalimo prietaisą išjunkite.
 2. Spauskite ir laikykite abu atfiksavimo mygtukus.
 3. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.

Vinies kreipiančiosios išėmimas

 1. Kalimo prietaisą išjunkite.
 2. Išimkite akumuliatorių.
 3. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 4. Ištuštinkite dėtuvę.
 5. Vinies kreipiančiosios fiksatorių stumkite rodyklės kryptimi, kol atsirems.
  • Vinies kreipiančioji atfiksuojama.
 6. Išimkite vinies kreipiančiąją.

Vinies kreipiančiosios įdėjimas

 1. Kalimo prietaisą išjunkite.
 2. Išimkite akumuliatorių.
 3. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 4. Ištuštinkite dėtuvę.
 5. Vinies kreipiančiosios fiksatorių stumkite rodyklės kryptimi, kol atsirems, ir laikykite šioje padėtyje.
 6. Vinies kreipiančiąją stumkite į prietaiso galvutę, kol garsiai užsifiksuos.
 7. Vinies kreipiančiosios fiksatorių paleiskite.
  • Vinies kreipiančiosios fiksatorius šoka į vidurinę padėtį.
 8. Vinies kreipiančiąją patraukite ir patikrinkite, ar ji tvirtai laikosi prietaiso galvutėje.

Saugus darbas su diržo ir pastolių kabliais

  Image alternative
 • Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad diržo / pastolių kablys yra patikimai pritvirtintas prie prietaiso.
 • Diržo / pastolių kablį naudokite tik tiek laiko, kiek yra būtina. Kai prietaiso ilgesnį laiką nenaudojate, jį saugiai padėkite.

Vinių dėjimas darbui su dėtuve

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Prispaudimo pavojus! Atšokdamas vinių stūmiklis gali suspausti pirštus ir pažeisti kalimo prietaisą.
 • Vinių stūmiklį nuleisdami žemyn, kontroliuokite, kad jis patikimai užsifiksuotų. Neleiskite vinių stūmikliui atšokti.
 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Leiskite vinių juostoms slysti į dėtuvę (ne daugiau kaip 3 juostos po 10 vinių).
 3. Tvirtai laikydami vinių stūmiklį, spauskite jo atfiksavimo mygtuką.
 4. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol jis pasieks vinį.

Darbas

Atraminės kojos naudojimas

Ant lygaus tvirtinimo paviršiaus atraminė koja palengvina kalimo prietaiso uždėjimą stačiu kampu, nes šią padėti kontroliuoti reikia tik šonine kryptimi. Kai paviršius nelygus, norint vinies kreipiančiąją nustatyti stačiu kampu į tvirtinimo paviršių, atraminę koją gali tekti užlenkti.

Atraminės kojos užlenkimas

Image alternative
 1. Spausdami atlaisvinkite atraminę koją iš fiksavimo padėties.
 2. Atraminę koją sukite atgal maždaug 230° kampu.
 3. Spausdami iš apačios, atraminę koją užfiksuokite užlenktoje padėtyje.

Atraminės kojos atlenkimas

Image alternative
ATSARGIAI
Prispaudimo pavojus! Užlenkiant atraminę koją, yra pirštų suspaudimo tarp atraminės kojos ir korpuso pavojus.
 • Užlenkdami atraminę koją, kalimo prietaisą laikykite paėmę už rankenos.
 1. Spausdami atlaisvinkite atraminę koją iš fiksavimo padėties.
 2. Atraminę koją sukite pirmyn maždaug 230° kampu.
 3. Spausdami iš apačios, atraminę koją užfiksuokite atlenktoje padėtyje.

Kalimo prietaiso įjungimas / išjungimas

Kalimo prietaiso įjungimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 • Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
  • Spyruoklinis elementas garsiai įveržiamas ir būsenos indikatorius šviečia žalia spalva.
  Kai akumuliatoriaus įkrova sumažėjusi, spyruoklinio elemento įveržimas vyksta lėčiau negu su pilnai įkrautu akumuliatoriumi.
  Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus galia mažėja.
  Kai dirbant akumuliatoriaus įkrova sumažėja, kalimo prietaisas išsijungia, kad nebūtų pažeistos akumuliatoriaus sekcijos.

Kalimo prietaiso išjungimas

 • Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
  • Spyruoklinis elementas garsiai atsilaisvina ir būsenos indikatorius gęsta.

Kalimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti! Kalant ištrupėjusi pagrindo medžiaga ir išmetamos vinių juostos dalys gali sužaloti kūną ir akis.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius bei mūvėkite apsaugines pirštines. Akių apsaugos priemonę ir apsauginį šalmą turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 1. Kalimo prietaisą įjunkite.
 2. Kalimo prietaisą stačiu kampu pridėkite prie tvirtinimo paviršiaus ir spauskite vinies kreipiančiąją, kol atsirems.
 3. Spausdami apsauginį jungiklį įkalkite vinį.
 4. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo tvirtinimo paviršiaus.
  Jeigu vinies kreipiančioji ilgiau kaip 6 sekundes yra prispausta prie tvirtinimo paviršiaus ir įkalimas nevykdomas, kalimo prietaisas automatiškai išsijungia. Kalimo prietaisą vėl įjungti galima spaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką.
  Kalimo prietaiso nenaudojus ilgiau kaip 6 minutes, spyruokliniai elementai atsilaisvina ir kalimo prietaisas automatiškai persijungia į budėjimo (Stand-by) režimą. Kai kalimo prietaisas prispaudžiamas, spyruokliniai elementai automatiškai vėl įveržiami ir kalimo prietaisas yra parengtas kalimui.
  Kai kalimo prietaisas ilgiau kaip tris valandas yra budėjimo (Stand-by) režime, jis išsijungia. Tvirtinimo prietaisą vėl įjungti galima spaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką.

Bluetooth išjungimas

 • Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite ne trumpiau kaip 5 sekundes, kol šviesos diodas du kartus sumirksės mėlyna spalva.
  • Duomenų perduoti nebegalima.
  • Bluetooth galima naudotis ne visų šalių rinkose.
  Jeigu dirbate jautrioje aplinkoje (pvz., ligoninėje), kur Bluetooth naudotis draudžiama, šią funkciją galite išaktyvinti.

Vinių išėmimas dirbant su dėtuve

 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Vinį iš dėtuvės išimkite stumdami žemyn.
 3. Tvirtai laikydami vinių stūmiklį, spauskite jo atfiksavimo mygtuką.
 4. Vinių stūmiklį atitraukite į pradinę padėtį.

Įstrigusios vinys

Pavienės vinys gali strigti vinies kreipiančiojoje. Įstrigusias vinis iš vinies kreipiančiosios galite išimti naudodami išmušimo rinkinį X-NP. Šį reikmenį rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.com .
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo ir kalimo prietaiso pažeidimo pavojus. Netinkamų daiktų naudojimas vietoje rekomenduojamų originalių Hilti reikmenų gali tapti sužalojimo ir kalimo prietaiso pažeidimo priežastimi.
 • Įstrigusiai viniai išimti naudokite tik rekomenduojamą išmušimo rinkinį.
ATSARGIAI
Skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti! Atliekant kalimą, skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti; taip gali nutikti, kai vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų arba kai vinies kreipiančiojoje yra įstrigusių tvirtinimo elementų.
 • Prietaiso sutrikimų niekada nebandykite šalinti vykdydami sekančius kalimus!

Įstrigusios vinies išėmimas

 1. Išimkite vinies kreipiančiąją (žr.).
 2. Vinies kreipiančiąją įstatykite į išmušimo rinkinio įvorę.
 3. Įstrigusią vinį iš vinies kreipiančiosios išmuškite išmušimo strypu ir plaktuku.
 4. Vinies kreipiančiąją įdėkite (žr.).

Priežiūra ir einamasis remontas

Akumuliatorinių prietaisų priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų akumuliatorinio įrankio nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Prietaiso galvutės vidinės pusės valymas

 1. Išimkite vinies kreipiančiąją.
 2. Valykite prietaiso galvutės vidinę pusę.
 3. Įdėkite vinies kreipiančiąją.

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Spyruoklinis elementas neįveržiamas; būsenos indikatorius nešviečia.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius netinkamai įdėtas.
Spyruoklinis elementas įveržiamas su vėlinimu, būsenos indikatorius mirksi mėlyna spalva, tuo pat metu skamba garsinis signalas; tada būsenos indikatorius 6 minutes šviečia mėlyna spalva.
Dėtuvė tuščia.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi žalia spalva, o įkrovos lygio indikacijos 1 šviesos diodas mirksi.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Per žema akumuliatoriaus temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Spyruoklinis elementas papildomai neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi žalia spalva, o įkrovos lygio indikacijos 4 šviesos diodai mirksi.
Padidėjusi kalimo prietaiso temperatūra.
 • Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi raudona spalva.
Vinies kreipiančioji netinkamai įdėta.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius šviečia raudona spalva.
Vinies kreipiančiosios negalima prispausti, būsenos indikatorius šviečia žalia spalva.
Dėtuvė tuščia.
Įstrigo vinių stūmiklis.
 • Iš dėtuvės išimti vinių juostą ir dėtuvę išvalyti.
Vinies kreipiančiojoje įstrigo vinis.
Vinies kreipiančioji stringa prispaustoje padėtyje.
Tarp vinies kreipiančiosios ir prietaiso galvutės yra nešvarumų.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative
Image alternative