Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [4 MB]

VC 20 / VC 40

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:

PAVOJUS

PAVOJUS !

 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS !

 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI

ATSARGIAI !

 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Mūsų instrukcijose naudojami tokie simboliai:

Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Iliustracijose naudojami simboliai

Mūsų iliustracijose naudojami šie simboliai:

Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas

Papildomi simboliai

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:

Image alternative Draudžiama transportuoti kranu

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:

Image alternative Atsargiai – karšti paviršiai
Image alternative Draudžiama transportuoti kranu

Specialūs lipdukai ant prietaiso

UL dulkių siurbliams
Image alternative

ĮSPĖJIMAS Šiame prietaise yra sveikatai pavojingų dulkių. Prietaisą ištuštinti ir techniškai prižiūrėti, taip pat išimti dulkių surinkimo maišą, leidžiama tik kvalifikuotiems asmenims, naudojantiems tinkamas asmeninės apsaugos priemones. Prietaiso nejungti, kol jame nebus sumontuota visa filtravimo sistema.

UM ir UME dulkių siurbliams
Image alternative

ĮSPĖJIMAS Šiame prietaise yra sveikatai pavojingų dulkių. Prietaisą ištuštinti ir techniškai prižiūrėti, taip pat išimti dulkių surinkimo maišą, leidžiama tik kvalifikuotiems asmenims, naudojantiems tinkamas asmeninės apsaugos priemones. Prietaiso nejungti tol, kol nebus sumontuota visa filtrų sistema ir patikrintas tūrinio oro srauto kontrolės įtaiso veikimas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.

Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.

 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Sausų ir šlapių atliekų siurblys
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.

Techninė dokumentacija saugoma čia:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Šalia saugos nurodymų, pateiktų atskiruose šios naudojimo instrukcijos skyriuose, būtina visada griežtai laikytis ir šių taisyklių.

 • Perskaitykite visus nurodymus! Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.
 • Prieš naudodami prietaisą kartu su elektriniu įrankiu, perskaitykite elektrinio įrankio naudojimo instrukciją ir laikykitės visų jos nurodymų.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Naudokite tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su prietaiso naudojimu, taip pat pasidomėkite susiurbiamomis medžiagomis: kokį pavojų jos kelia ir kaip jas saugiai utilizuoti.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • Šį prietaisą leidžiama naudoti tik asmenims, susipažinusiems su juo, instruktuotiems dėl saugaus jo naudojimo ir suprantantiems dėl jo naudojimo galinčius kilti pavojus. Prietaisas nėra skirtas vaikams.
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite saugioje vietoje. Nenaudojami prietaisai turi būti saugomi sausoje, aukščiau pakeltoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

Žmonių sauga

 • Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Siurblio nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudotojas ir šalia esantys asmenys darbo su prietaisu ir jo techninės priežiūros metu turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines, avėti apsauginę avalynę ir užsidėti lengvą respiratorių.
 • Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius. Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.

Atsargus prietaiso naudojimas ir elgesys su juo

 • Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros.
 • Susiurbdami pavojingas dulkes, ypač kai siurblį naudojate kartu su dulkes keliančiais elektriniais įrankiais, filtro valymo įtaiso neišaktyvinkite.
 • Prietaisą saugokite nuo šalčio.
 • Vandens lygio ribojimo įtaisą reguliariai ir vadovaudamiesi nurodymais valykite šepečiu, kartu patikrindami, ar nėra pažeidimo požymių.
 • Uždėdami siurblio galvutę stebėkite, kad neprispaustumėte savo pirštų ar drabužių ir nepažeistumėte siurblio elektros maitinimo kabelio. Yra susižalojimo ir prietaiso pažeidimo pavojus.
 • Nuolat tikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Prieš tolesnį naudojimą turi būti rūpestingai tikrinama, ar apsauginiai įtaisai bei lengvai pažeistos dalys yra nepriekaištingos būklės ir ar atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar besisukančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Visos prietaiso dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir tenkinti visas sąlygas, užtikrinančias nepriekaištingą prietaiso eksploataciją.
 • Prietaisą remontuoti turi teisę tik kvalifikuotas specialistas, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Kai prietaiso nenaudojate (darbo pertraukų metu), taip pat prieš vykdydami techninę priežiūrą, remontuodami, keisdami reikmenis ar filtrus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukite iš elektros lizdo. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto prietaiso įsijungimo.
 • Į kitą darbinę padėtį siurblio niekada netraukite paėmę už elektros maitinimo kabelio. Dulkių siurbliu neužvažiuokite ant elektros maitinimo kabelio.
 • Prietaiso netransportuokite kranu.
Papildomai UM ir UME dulkių siurbliams
 • Kai prietaiso nenaudojate arba jį transportuojate, lizdą siurbimo žarnai prijungti uždarykite dangteliu .

Apsauga nuo elektros

 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su prietaisais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio pavojų.
 • Kabelio kištuką kiškite į tinkamą įžemintą elektros lizdą, kuris yra patikimai instaliuotas ir suderintas su visomis vietinėmis sąlygomis. Jeigu abejojate, ar elektros lizdas patikimai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad patikrintų.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį prietaisą patekęs vanduo didina elektros smūgio riziką.
 • Įsitikinkite, kad elektros maitinimo kabelis neguli baloje.
 • Prietaiso elektros maitinimo kabelį reguliariai tikrinkite; jeigu jis pažeistas, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, kad pakeistų. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju.
 • Jeigu dirbant elektros maitinimo kabelis ir / arba ilginimo kabelis buvo pažeisti, jų nelieskite. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Elektros maitinimo kabelį leidžiama keisti tik naudojimo instrukcijoje nurodyto tipo kabeliu.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite prietaiso paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu prietaisu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Dingus elektros tinklo įtampai, prietaisą išjunkite, o maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Įrankių elektros lizdą naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytiems tikslams.
 • Niekada nedirbkite su prietaisu, jeigu jis yra sudrėkęs ar nešvarus. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkes, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė esant nepalankioms sąlygoms gali kelti elektros smūgio pavojų. Todėl, jeigu dažnai apdirbate laidžias medžiagas, nešvarius prietaisus reguliariai tikrinkite Hilti techninės priežiūros centre.

Darbo vieta

 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Prastai vėdinamoje darbo vietoje tvyrančios dulkės gali kenkti žmogaus sveikatai.
 • Jūsų darbo zona nuolat turi būti tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti. Dėl netvarkos darbo vietoje kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
 • Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai prietaisai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes ar susikaupusius garus.
 • Būkite ypač atsargūs dirbdami ant laiptų.

Siurbiamos medžiagos

 • Prietaisu draudžiama siurbti pavojingas sveikatai, degias ir / arba sprogias (magnio-aliuminio ir t. t.) dulkes. Draudžiama siurbti medžiagas, kurių temperatūra yra aukštesnė kaip 60 °C (140 °F), (pvz., rusenančias cigaretes, karštus pelenus).
 • Draudžiama siurbti degius, sprogius, agresyvius skysčius (aušinimo ir tepimo medžiagas, benziną, tirpiklius, rūgštis (pH<5), šarmus (pH>12,5) ir t. t.).
 • Jei iš siurblio pradeda tekėti putos ar skysčiai, jį nedelsdami išjunkite.
 • Siurbdami karštas, iki 60 °C (140 °F) temperatūros medžiagas, mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Dirbdami su mineraliniu gręžimo šlamu, vilkėkite apsauginius drabužius ir venkite jo sąlyčio su oda (pH>9, ėsdinančios medžiagos).
 • Venkite kontakto su šarminiais arba rūgštiniais skysčiais. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, praplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Papildomai UL dulkių siurbliams
 • „L“ klasės dulkėms skirtas prietaisas tinka sausoms nedegioms dulkėms, skysčiams, medienos pjuvenoms ir pavojingoms dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės > 1 mg/m³ ), susiurbti / nusiurbti. Priklausomai nuo susiurbiamų ar nusiurbiamų dulkių pavojingumo, prietaise turi būti naudojami atitinkami filtrai.
Papildomai UM ir UME dulkių siurbliams
 • „M“ klasės dulkėms skirtas prietaisas tinka sausoms nedegioms dulkėms, skysčiams, medienos pjuvenoms ir pavojingoms dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės ≧ 0,1 mg/m³ ), susiurbti / nusiurbti. Priklausomai nuo susiurbiamų ar nusiurbiamų dulkių pavojingumo, prietaise turi būti naudojami atitinkami filtrai.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Elektros lizdas įrankiams prijungti
 2. Automatinis filtro valymas
 3. Mygtukas „Filtro valymo įjungimas / išjungimas“ (tik UL ir UME)
 4. Būsenos indikatorius „Automatinis filtro valymas“
 5. Prietaiso jungiklis
 6. Lizdas siurbimo žarnai prijungti
 7. Šiukšlių konteineris
 8. Paėmimui skirtas lovelis
 9. Užrakto apkaba
 10. Siurblio galvutė
 11. Rankena
 12. Kabelio kablys
 13. Filtro dangčio užrakto apkaba

Naudojimas pagal paskirtį

Čia aprašyti prietaisai yra profesionaliam naudojimui skirti universalūs pramoniniai dulkių siurbliai. Jie naudojami sausajam ir šlapiajam siurbimui.

Šiuo prietaisu draudžiama nusiurbti žmones ir gyvūnus. Draudžiama prietaisą naudoti po vandeniu.

ĮSPĖJIMAS

Grėsmė sveikatai! U dulkių siurbliai netinka sveikatai pavojingoms dulkėms siurbti.

 • Sveikatai pavojingoms dulkėms siurbti šių modelių nenaudokite.
 • Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su prietaiso naudojimu, taip pat pasidomėkite susiurbiamomis medžiagomis: kokį pavojų jos kelia ir kaip jas saugiai utilizuoti.
 • Nenaudokite prietaiso stacionariu ilgalaikio veikimo režimu, automatiniuose ar pusiau automatiniuose įrenginiuose.
 • Kad išvengtumėte sužalojimų, naudokite tik originalius Hilti reikmenis ir įrankius.
 • Elektrostatiniams efektams išvengti naudokite antistatinę siurbimo žarną.
 • Nesiurbkite tokių daiktų, kurie, prasiskverbę pro dulkių surinkimo maišą, gali sužaloti (pavyzdžiui, smailūs ar aštriabriauniai daiktai).
 • Nenaudokite prietaiso vietoje kopėčių.

Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudojimui šiose srityse:

 • Didelio kiekio dulkių, kylančių apdirbant Hilti deimantiniais kampiniais šlifuokliais, abrazyvinio pjaustymo mašinomis, perforatoriais ir sauso gręžimo karūnomis, nusiurbimas.
 • Mineralinio gręžimo šlamo, susidarančio apdirbant Hilti deimantinėmis gręžimo karūnomis arba Hilti deimantiniais pjūklais, ir skystų medžiagų, kurių temperatūra < 60 °C (140 °F), susiurbimas.
 • Alyvos ir kitų skystų medžiagų, kurių temperatūra < 60 °C (140 °F), susiurbimas.
 • Sausas ir šlapias sienų bei grindų valymas.
Papildomai UL dulkių siurbliams

Sausų nedegių dulkių, skysčių, medienos pjuvenų ir pavojingų dulkių, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės > 1 mg/m³ („L“ dulkių klasė), nusiurbimas.

Papildomai UM ir UME dulkių siurbliams

Sausų nedegių dulkių, skysčių, medienos pjuvenų ir pavojingų dulkių, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės ≧ 0,1 mg/m³ („M“ dulkių klasė), nusiurbimas.

Papildomai UL, UM ir UME dulkių siurbliams

Naudojant dulkių gaudymo įtaisus, jeigu nuvedamas oras grįžta į patalpą, būtina patalpoje užtikrinti pakankamą vėdinimo intensyvumą (L). Laikytis nacionalinių normų.

Netinkamas naudojimas

 • Pramoninį dulkių siurblį draudžiama naudoti, kai jis yra gulsčioje padėtyje.
 • Pramoninį dulkių siurblį draudžiama naudoti sprogioms, smilkstančioms, degančioms arba degioms medžiagoms ir agresyvioms (pavyzdžiui, magnio‑aliuminio) dulkėms susiurbti (išimtis: medienos pjuvenos).
 • Pramoninį dulkių siurblį draudžiama naudoti degiems skysčiams (pavyzdžiui, benzinui, tirpikliams, rūgštims, aušinimo skysčiams, tepimo medžiagoms ir t. t.) susiurbti.
 • Draudžiama apdoroti sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., asbestą).

Tiekiamas komplektas

Sausų ir šlapių atliekų siurblys su filtruojančiu elementu, siurbimo žarna su sukamąja mova (siurblio pusėje) ir įrankio mova, plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 20/40, naudojimo instrukcija.

Garsinis įspėjimo signalas

UM ir UME dulkių siurbliuose yra įrengtas garsinis įspėjimo signalas. Jis skamba saugumo sumetimais, kai oro srauto greitis siurbimo žarnoje krinta žemiau 20 m/s.

Kad įspėjimo signalas įsijungtų tinkamai, siurbimo žarnos skersmens nustatymo rankenėle turi būti nustatytas naudojamos žarnos skersmuo.

Automatinis filtro valymas

Siurblyje įrengtas automatinio filtro valymo įtaisas, skirtas filtruojančiam elementui išvalyti nuo prilipusių dulkių.

Filtro valymo įtaisas išjungiamas spaudžiant mygtuką „Automatinio filtro valymo įtaiso įjungimas / išjungimas“, o įjungiamas šį mygtuką spaudžiant dar kartą.

Būsena
Reikšmė
Diodas šviečia.
 • Filtro valymas yra suaktyvintas.
Diodas nešviečia.
 • Filtro valymas yra išaktyvintas.

Įjungiant siurblį, filtro valymas visada automatiškai suaktyvinamas.

Filtruojantis elementas automatiškai išvalomas oro smūgiu (girdisi pulsuojantis triukšmas).

Naudojant siurblio-įrankio sistemą (ypač šlifuojant, pjaustant ir pjaunant griovelius) arba susiurbiant didesnį kiekį dulkių, filtro valymas turi būti suaktyvintas – tai užtikrins nuolat didelį siurbimo našumą.

Filtro valymo įtaisas veikia tik tada, kai prijungta siurbimo žarna.

Naudojimo nurodymai

Reikmenys ir jų naudojimas
Reikmenys
Naudojimas
Plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 20 (203854)
Šlapioms ir sausoms mineralinėms medžiagoms susiurbti
Plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 40 (203852)
Šlapioms ir sausoms mineralinėms medžiagoms susiurbti
Popierinis dulkių surinkimo maišas VC 20 (203858)
Medienos dulkėms / pjuvenoms susiurbti
Popierinis dulkių surinkimo maišas VC 40 (203856)
Medienos dulkėms / pjuvenoms susiurbti
Filtras VC 20/40 sausam siurbimui (2121386)
Sausam siurbimui
Filtras VC 20/40 universalus (2121387)
Universalus – šlapiam ir sausam siurbimui
Filtras VC 20/40 našusis (2121388)
Intensyviam šlapiam ir sausam siurbimui
Siurbimo žarna 27 x 3,5 m AS
Šlapiam ir sausam siurbimui
Siurbimo žarna, 36 mm
Tik šlapiam siurbimui, dulkėms susiurbti netinka
Siurbimo žarna 36 x 5 m AS
Šlapiam ir sausam siurbimui
 • Dirbdami su UM ir UME dulkių siurbliais, būtinai naudokite plastikinius arba popierinius dulkių surinkimo maišus.

Techniniai duomenys

Sausų ir šlapių atliekų siurblys


VC 20
VC 40
Matmenys (I x P x A), mm
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Svoris pagal EPTA-Procedure 01
13,0 kg
14,7 kg
Konteinerio talpa
21 ℓ
36 ℓ
Naudingasis dulkių kiekis
23 kg
40 kg
Vandens pripildymo kiekis
13,5 ℓ
25 ℓ
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatinis filtro valymas kas
15 s
15 s
Apsaugos klasė
I
I
Apsaugos laipsnis
IP X4
IP X4
Elektros tinklo dažnis
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nominalioji maitinimo įtampa

Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

·/·
100
voltas [V]
110
voltas [V]
110
voltas [V]
200
voltas [V]
Nominali vartojamoji galia
1200
Vatai [W]
1100
Vatai [W]
1100
Vatai [W]
950
Vatai [W]
Integruoto elektros lizdo elektriniam įrankiui prijungti (jei yra) apkrovos galia
·/·
1600
Vatai [W]
·/·
·/·
Elektros maitinimo kabelis (tipas)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220–240
voltas [V]
220–240 (CH)
voltas [V]
220–240 (GB)
voltas [V]
220–240 (NZ)
voltas [V]
Nominali vartojamoji galia
1200
Vatai [W]
1200
Vatai [W]
1200
Vatai [W]
1200
Vatai [W]
Integruoto elektros lizdo elektriniam įrankiui prijungti (jei yra) apkrovos galia
2400
Vatai [W]
1100
Vatai [W]
1800
Vatai [W]
1200
Vatai [W]
Elektros maitinimo kabelis (tipas)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimalus tūrinis oro srautas ir maksimalus vakuumas


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maksimalus tūrinis oro srautas
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maksimalus tūrinis oro srautas
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maksimalus vakuumas
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maksimalus tūrinis oro srautas
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maksimalus tūrinis oro srautas
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maksimalus vakuumas
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Informacija apie triukšmą ir vibraciją, išmatuota pagal EN 60335

Toliau nurodyti duomenys galioja visiems pramoniniams dulkių siurbliams VC 20 ir VC 40.

Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
73 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
2,5 dB(A)
Vibracijų emisijos reikšmė
< 2,5 m/s²

Ilginimo kabelio naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. aitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

 • Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 • Naudokite tik darbo zonai pritaikytą ir leistiną pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį. Priešingu atveju prietaisas gali veikti mažesne galia arba kabelis gali perkaisti.
 • Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nėra pažeistas.
 • Pažeistą ilginimo kabelį pakeiskite nauju.
 • Dirbdami lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie yra aprobuoti ir atitinkamai paženklinti.
Rekomenduojamas mažiausias laidų skerspjūvio plotas ir maksimalus kabelio ilgis, kai elektros tinklo įtampa 120 V
Kabelis
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Laido skerspjūvio plotas
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Laido skerspjūvio plotas
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kabelio ilgis
25 m
30 m
50 m
100 m
Kabelio ilgis
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Eksploatavimo pradžia

PAVOJUS

Elektros srovės keliami pavojai. Dulkių siurblį prijungus netinkamai, gali grėsti žūtis arba sunkūs sužalojimai.

 • Dulkių siurblį junkite tik prie nustatyta tvarka įžeminto elektros maitinimo šaltinio.
ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamų judesių! Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.

 • Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius.

Pirmasis paleidimas

Plastikinis dulkių surinkimo maišas: Nepavojingoms dulkėms susiurbti

Plastikinis dulkių surinkimo maišas mineralinių medžiagų dulkėms arba popierinis dulkių surinkimo maišas medienos pjuvenoms:

> „M“ klasė – dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės ≥ 0,1 mg/m3, susiurbti

> „L“ arba „M“ klasė – dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės ≥ 1 mg/m3, susiurbti

 1. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 2. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 3. Iš šiukšlių konteinerio ir pakuotės išimkite reikmenis.
 4. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.
 5. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
 6. Prie prietaiso prijunkite siurbimo žarną.

Popierinio dulkių surinkimo maišo medienos pjuvenoms susiurbti įdėjimas

Smailūs arba aštrūs daiktai gali pradurti dulkių surinkimo maišą.

Įsitikinkite, kad jokie daiktai dulkių surinkimo maišo nepradūrė.

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 4. Naują popierinį dulkių surinkimo maišą įdėkite į adapterį, o šį uždėkite ant šiukšlių konteinerio.
 5. Siurblio galvutę uždėkite ant šiukšlių konteinerio.
 6. Uždarykite abi užraktų apkabas.
 7. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
 8. Prie prietaiso prijunkite siurbimo žarną.

Plastikinio dulkių surinkimo maišo įdėjimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 4. Į šiukšlių konteinerį įdėkite ir pritvirtinkite naują plastikinį dulkių surinkimo maišą (instrukcija atspausdinta ant maišo).
 5. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus. Dėl filtravimo sistemos pažeidimo sveikatai kenksmingos dulkės gali pasklisti į aplinką.

 • Avariniu atveju (pvz., plyšus filtrui) siurblį išjunkite, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir, prieš siurblį naudodami toliau, leiskite patikrinti specialistams.
PAVOJUS

Sužalojimo pavojus. „L“ ir „M“ klasės dulkių siurbliuose yra sveikatai kenksmingų dulkių.

 • Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, įskaitant dulkių surinkimo maišų išėmimą, leidžiama vykdyti tik specialistams. Naudokite atitinkamas apsaugos priemones.
 • Prieš dulkių siurblį išveždami ar išnešdami iš zonos, kurioje yra pavojingų medžiagų, nusiurbkite jo išorę, švariai nuplaukite arba sandariai supakuokite. Kadangi visos iš pavojingos zonos išneštos mašinos dalys turi būti laikomos užterštomis, imkitės tinkamų priemonių, kad dulkės nepasklistų į aplinką.
 • Dulkių siurblio niekada neeksploatuokite be visiškai sukomplektuotos filtravimo sistemos.
ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamų judesių! Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.

 • Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius.

Žarnos skersmens nustatymas UM ir UME dulkių siurbliuose

 1. Prieš susiurbdami ar nusiurbdami sausas nedegias dulkes, kurioms yra nustatytos ribinės ekspozicijos reikšmės, ir medienos pjuvenas, siurbimo žarnos skersmenį suderinkite su žarnos skersmens nustatymo jungiklio padėtimi.
 2. Kai dulkių siurblį naudojate su Hilti tuščiavidurių grąžtų sistema, jungikliu nustatykite mažiausią žarnos skersmenį.

Eksploatacija nenaudojant elektros lizdo įrankiams prijungti

 1. Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „OFF“.
 2. Siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
 3. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „ON“.

Eksploatacija naudojant elektros lizdą įrankiams prijungti

Šis įrankių elektros lizdas yra skirtas tik elektriniams įrankiams prijungti tiesiai prie dulkių siurblio.

Būtina laikytis prie prietaiso elektros lizdo jungiamų elektrinių įrankių naudojimo instrukcijų ir jose pateiktų saugos nurodymų.

 1. Siurblio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Patikrinkite, ar prijungiamo elektrinio įrankio maksimali vartojamoji galia neviršija leistinos maksimalios įrankių elektros lizdo galios, žr. skyrių „Techniniai duomenys“ ir užrašą ant įrankių elektros lizdo.
 3. Prieš kišdami elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas.
 4. Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į įrankių elektros lizdą.
 5. Siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
 6. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „Auto“.
 7. Įjunkite elektrinį įrankį.
  Išjungus elektrinį įrankį, siurblys dar trumpai veiks, kad susiurbtų siurbimo žarnoje esančias dulkes.

Sausų dulkių siurbimas

Prieš siurbiant sausas, o ypač mineralinių medžiagų dulkes, būtina kontroliuoti, kad į konteinerį visada būtų įdėtas tinkamas dulkių surinkimo maišas. Tokiu būdu susiurbtą medžiagą galima paprastai ir švariai utilizuoti.

ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus. Nenaudojant filtruojančio elemento, pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.

 • Niekada nesiurbkite be filtruojančio elemento.
 • Atkreipkite dėmesį, kad filtruojantis elementas turi būti sausas, o įdėtas dulkių surinkimo maišas turi būti tinkamas.

Skysčių siurbimas

ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus. Nenaudojant filtruojančio elemento, pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.

 • Niekada nesiurbkite be filtruojančio elemento.
 1. Patikrinkite pripildymo kontrolės įtaiso veikimą.
 2. Pagal galimybes šlapiam siurbimui naudokite atskirą filtruojantį elementą.
  Rekomenduojama naudoti Hilti filtrą VC 20/40 universal (2121387).
 3. Baigę siurbti skysčius, atidarykite abi užraktų apkabas.
 4. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus taip, kad filtruojantis elementas galėtų džiūti.
 5. Šiukšlių konteinerį ištuštinkite ir išplaukite vandeniu iš žarnos. Elektrodus nuvalykite šepečiu, o išdžiūvusį filtruojantį elementą nubraukite plaštaka.
 6. Šiukšlių konteineriui leiskite išdžiūti.

Baigus siurbti

 1. Išjunkite elektrinį įrankį.
 2. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „OFF“.
 3. Siurblio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 4. Elektros maitinimo kabelį suvyniokite ir pakabinkite ant kabelio kablio.
 5. Konteinerį ištuštinkite, prietaisą nuvalykite drėgna šluoste.
 6. Suvyniokite žarną.
 7. Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.

Sausų dulkių išpylimas iš šiukšlių konteinerio

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
  • UM ir UME dulkių siurbliams
   • Iš šiukšlių konteinerio išimkite dulkių surinkimo maišą.
  • U ir UL dulkių siurbliams
   • Iš šiukšlių konteinerio išimkite dulkių surinkimo maišą arba, paėmę už tam skirtų lovelių, šiukšlių konteinerį paverskite ir ištuštinkite.
 3. Paskui ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Šiukšlių konteinerio be dulkių surinkimo maišo (siurbiant skysčius) ištuštinimas

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
 3. Paėmę už tam skirtų lovelių, šiukšlių konteinerį paverskite ir ištuštinkite.
 4. Šluoste nuvalykite šiukšlių konteinerio briauną.
 5. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Priežiūra ir einamasis remontas

Prietaiso priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Elektros srovės keliami pavojai. Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.

 • Elektrinių komponentų remontą patikėkite tik elektros specialistams.
 • Prietaisas, ypač jo rankenų paviršiai, visada turi būti sausi, švarūs, nesutepti alyva ar tirštu tepalu. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Nenaudokite siurblio, jeigu yra užsikimšę jo vėdinimo plyšiai! Vėdinimo plyšius atsargiai valykite sausu šepečiu. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Valymui nenaudokite purkštuvų, aukšto slėgio garų įrangos arba tekančio vandens, nes šios priemonės gali pabloginti prietaiso elektrinį saugumą.
UL, UM ir UME dulkių siurbliams

Valymo ir techninės priežiūros darbams prietaisą reikia paruošti taip, kad nekiltų pavojus techninės priežiūros personalui ir kitiems asmenims.

 • Naudokite filtruotą priverstinę ventiliaciją.
 • Vilkėkite apsauginius drabužius.
 • Tvarkomą zoną valykite taip, kad pavojingos medžiagos nepatektų į aplinką.
 • Prieš prietaisą išveždami / išnešdami iš zonos, kurioje yra pavojingų medžiagų, nusiurbkite jo išorę, švariai nuplaukite arba sandariai supakuokite. Tuo metu kontroliuokite, kad nusėdusios pavojingos dulkės nepasklistų į aplinką.
 • Vykdydami techninės priežiūros ir remonto darbus, visas užterštas detales, kurių negalima tinkamai nuvalyti, sudėkite į nepralaidžius maišus ir utilizuokite pagal galiojančias instrukcijas.
 • Ne rečiau kaip kartą per metus leiskite Hilti techninės priežiūros centrui arba apmokytam asmeniui siurblį patikrinti: pavyzdžiui, įvertinti filtro būklę, prietaiso sandarumą orui ir kontrolinių įtaisų veikimą.

Automatinis filtro valymas

Valant filtruojantį elementą, negalima jo daužyti į kietus daiktus arba atvirkščiai – kietais ar aštriais daiktais bandyti išmušti iš jo dulkes. Tai trumpina filtruojančio elemento tarnavimo laiką.

Filtruojančio elemento negalima valyti suslėgto oro įrenginiais. Dėl to gali trūkti filtro medžiaga.

Filtruojantis elementas yra susidėvintis komponentas.

 • Filtruojantį elementą keiskite ne rečiau kaip kas pusę metų.
 • Tačiau, prietaisą naudodami intensyviau, filtruojantį elementą keiskite dažniau.

Filtruojančio elemento keitimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite filtro dangčio užrakto apkabą.
 3. Atidarykite filtro dangtį.
 4. Paėmę už laikiklyje esančių išpjovų, atsargiai išimkite filtruojantį elementą.
 5. Priglundantį paviršių nuvalykite šluoste.
 6. Įdėkite naują filtruojantį elementą.
 7. Uždarykite filtro dangtį, jo fiksatorių atlenkdami pirmyn.
 8. Uždarykite filtro dangčio užrakto apkabą.

Pripildymo kontrolės įtaiso tikrinimas

Image alternative
 1. Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius.
 2. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 3. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 4. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
 1. Patikrinkite, ar neužteršti atjungimo kontaktai, ir, jei reikia, nuvalykite juos šepečiu.
 2. Patikrinkite, ar neužteršta siurblio galvutės sandarinimo tarpinė, ir, jei reikia, nuvalykite ją šluoste.
 3. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Tikrinimas po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų

 1. Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, patikrinkite, ar dulkių siurblys tinkamai surinktas ir ar veikia be priekaištų.
 2. Atlikite veikimo testą.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas

Šiukšlių pripildytą prietaisą nešti draudžiama.

Prietaisą draudžiama kabinti ant krano.

 • Jeigu reikia, nuimkite galios reguliatorių arba iš laikiklio išimkite palaidą įrankį.
 • Jeigu prietaisą reikia pernešti į kitą vietą, pirma jį ištuštinkite.
 • Jeigu siurbėte skysčius, saugokite, kad prietaiso neapverstumėte, taip pat netransportuokite jo gulsčioje padėtyje.
 • Prieš siurblį transportuodami, kūginiu adapteriu sujunkite tarpusavyje abu žarnos galus.
UM ir UME dulkių siurbliams
PAVOJUS

Sužalojimo pavojus. Per lizdą siurbimo žarnai prijungti pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.

 • Kai „M“ klasės siurblio nenaudojate arba jį transportuojate, lizdą siurbimo žarnai prijungti uždarykite dangteliu.

Sandėliavimas

 • Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų lentelė

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
UM ir UME dulkių siurbliams Garsinis įspėjimo signalas (sumažėjo siurbimo našumas)
Dulkių surinkimo maišas pripildytas.
 • Pakeiskite dulkių surinkimo maišą.
Filtruojantis elementas stipriai užterštas.
 • Jeigu automatinis filtro valymas yra išaktyvintas, suaktyvinkite jį ir leiskite siurbliui veikti 30 sekundžių.
Užsikimšo siurbimo žarna arba elektrinio įrankio dulkių gaudymo gaubtas.
 • Siurbimo žarną ir dulkių gaudymo gaubtą išvalykite.
Žarnos skersmens nustatymo perjungiklis yra netinkamoje padėtyje.
 • Nustatykite žarnos skersmenį.
 • Gręždami tuščiaviduriais grąžtais, rinkitės 15 mm skersmens žarną.
Prietaisas išpučia dulkes.
Filtruojantis elementas netinkamai įdėtas.
 • Filtruojantį elementą įdėkite iš naujo.
Pažeistas filtruojantis elementas.
 • Įdėkite naują filtruojantį elementą.
Prietaisas savaime įsijungia ir išsijungia arba naudotojas, prisilietęs prie prietaiso, jaučia statinę iškrovą.
Nėra užtikrintas elektrostatinių krūvių nuvedimas, prietaisas yra prijungtas prie neįžeminto elektros lizdo.
 • Prietaisą prijunkite prie įžeminto elektros lizdo, naudokite antistatinę siurbimo žarną.
Prietaisas neveikia arba įjungtas tuojau pat išsijungia.
Suveikė skysčio lygio kontrolės įrenginys.
 • Zondus ir jų aplinką nuvalykite šepečiu.
Variklis nebesisuka.
Suveikė elektros maitinimo grandinės, kurioje sumontuotas elektros lizdas, automatinis saugiklis.
 • Saugiklį įjunkite.
 • Jeigu saugiklis suveikė dar kartą, ieškokite gedimo, dėl kurio neleistinai padidėja srovė.
Šiukšlių konteineris pripildytas.
 • Išjunkite siurblį ir ištuštinkite šiukšlių konteinerį.
Suveikė variklio šiluminės apsaugos įrenginys.
 • Prietaisą išjunkite ir leiskite maždaug 5 minutes atvėsti.
 • Jeigu variklis neįsijungia, prietaisą pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Variklio šiluminės apsaugos įrenginys vėl išjungia variklį.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu šepečiu.
Automatiniame režime nesisuka variklis.
Prietaisas sugedęs arba netinkamai prijungtas.
 • Patikrinkite, ar prijungtas prietaisas veikia, arba maitinimo kabelio kištuką patikimai įkiškite į elektros lizdą.
Neveikia filtruojančio elemento automatinio valymo įtaisas.
Neprijungta siurbimo žarna.
 • Prijunkite siurbimo žarną.

Utilizavimas

Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.

Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Image alternative
 • Neišmeskite elektrinių prietaisų į buitinius šiukšlynus!
Gręžimo šlamas

Gręžimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, jo prieš tai neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams.

 • Apie Jūsų šalyje galiojančius reikalavimus pasiteiraukite atsakingų žinybų.

Mes rekomenduojame tokį pirminį apdorojimą:

 • Gręžimo šlamą surinkite (pavyzdžiui, šlapių atliekų siurbliu).
 • Leiskite gręžimo šlamui nusėsti ant dugno, nupilkite vandenį, o kietąją dalį išvežkite į statybinių atliekų saugyklą (koaguliatoriai gali pagreitinti nusodinimo procesą).
 • Prieš išleisdami likusį vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį įpildami rūgštinių neutralizavimo priemonių arba stipriai atskieskite vandeniu.
Gręžimo dulkės
 • Susikaupusias gręžimo dulkes utilizuokite vadovaudamiesi galiojančiais nacionaliniais įstatymais.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative