Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [2 MB]

VC 5-A22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas

Simboliai ant prietaiso

Specifiniai prietaiso simboliai

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Nesiurbti skysčių ir šlapių atliekų

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
Prietaiso duomenys
Sausų atliekų siurblys
VC 5-A22
Karta
01
Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais prietaisais

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
 • Prietaisas nėra skirtas dirbti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir / arba atitinkamų žinių.
 • Šį prietaisą leidžiama naudoti tik asmenims, susipažinusiems su juo, instruktuotiems dėl saugaus jo naudojimo ir suprantantiems dėl jo naudojimo galinčius kilti pavojus. Prietaisas nėra skirtas vaikams.
 • Vaikams su šiuo prietaisu žaisti negalima. Valymo ir naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų negalima patikėti vaikams, nesant atitinkamos priežiūros.
 • Prietaisu draudžiama siurbti sveikatai pavojingas, degias ir / arba sprogias (magnio-aliuminio ir t. t.) dulkes. Draudžiama siurbti medžiagas, kurių temperatūra yra aukštesnė kaip 60 °C (pvz., rusenančias cigaretes, karštus pelenus).
 • Jokiu būdu nenaudokite vandens, alyvos, tepalo ar valymo priemonių.
 • Valymo darbams nenaudokite benzino ir kitų degių skysčių.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su dulkių siurbliais

Sauga darbo vietoje
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Dulkių siurblius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į dulkių siurblį patekęs vanduo didina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Dulkių siurblio nenaudokite stipriai dulkėtoje aplinkoje.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą. Skysčio patekus ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, praplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Naudokite tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Dulkių siurblio nenaudokite kaip dulkių gaudymo įtaiso, veikiančio kartu su elektriniais įrankiais.
 • Dulkių siurblį eksploatuokite tik su įmontuotu filtru.
 • Venkite netyčinio prietaiso paleidimo. Prieš įstatydami akumuliatorių, taip pat keldami ar transportuodami, prietaisą išjunkite. Nešdami prietaisą, nelaikykite piršto ant valdymo jungiklio. Kai prietaisas nenaudojamas, pertraukų metu, prieš vykdant techninę priežiūrą, keičiant įrankius bei transportuojant, akumuliatorių iš prietaiso reikia išimti.
 • Ant prietaiso nesėdėkite ir nestovėkite.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Aprašymas

Naudojimas pagal paskirtį

Čia aprašytas prietaisas yra dulkių siurblys, skirtas profesionaliam naudojimui, pavyzdžiui, viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, fabrikuose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos versle. Jis turi būti naudojamas tik sausoms atliekoms susiurbti.

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti Li-Ion akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C4/36 serijos Hilti kroviklius.

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. EJECT mygtukas žarnai
 2. Rankena
 3. Prietaiso jungiklis
 4. Per petį permetamo diržo laikiklis
 5. Rankinis antgalis
 6. Žarna
 7. Plyšių antgalis
 8. Užrakto apkaba
 9. Šiukšlių konteineris
 10. Siurblio galvutė
 11. CLEAN mygtukas filtrui valyti
 12. Akumuliatoriaus dėklas
 13. Išleidžiamo oro filtras

Prietaiso jungiklis

Būsena
Reikšmė
ECO
Energijos taupymo režimas
MAX
Įjungimas
OFF
Išjungimas

Tiekiamas komplektas

Sausų atliekų siurblys su filtruojančiu elementu, siurbimo žarna, rankinis antgalis, plyšių antgalis, per petį permetamas diržas ir naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius

Apie Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygį ir prietaiso sutrikimus informuoja Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius. Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas yra parengtas naudoti.
Įkrovos lygis: < 10 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas neparengtas naudoti.
Akumuliatorius yra perkaitęs.
Mirksi 4 šviesos diodai, prietaisas neparengtas naudoti.
Prietaisas yra perkrautas arba perkaitęs.
Kai nuspaustas prietaiso jungiklis ir maždaug 5 sekundes po jo paleidimo įkrovos lygio pasižiūrėti negalima.
Mirksint akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatoriaus šviesos diodams, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Perkrovos ir perkaitimo indikatorius

Prietaise įrengta elektroninė apsauga nuo perkrovos ir perkaitimo. Perkrautas arba perkaitęs prietaisas automatiškai išjungiamas. Tada atleidus ir vėl paspaudus valdymo jungiklį, prietaisas gali ir neįsijungti (įjungimas užlaikomas, kol prietaisas atvės).

Techniniai duomenys


VC 5-A22
Nominalioji maitinimo įtampa (DC)
21,6 V
Nominalioji srovė
16 A
Svoris pagal EPTA-Procedure 01 (išmatuotas su B22⁄5.2)
5,2 kg
Aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibraciją, išmatuota pagal EN 60335-2-69


VC 5-A22
Garso slėgio lygis (LpA)
70,9 dB(A)
Garso stiprumo lygis (LWA)
85,2 dB(A)
Paklaida
2,4 dB(A)
Vibracijų emisijos reikšmė (ah)
< 2,5 m/s²
Paklaida (K)
Reikšmėje įvertinta

Naudojimas

Pasiruošimas darbui

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą leidžiama naudoti tik įgaliotam, instruktuotam personalui.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių ištraukite iš prietaise esančio laikiklio.

Filtro maišo keitimas

Image alternative
 1. Prietaisą išjunkite.
 2. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 4. Išimkite filtro maišą ir nuimkite filtro maišo laikiklį.
 5. Filtro maišo laikiklį užmaukite ant naujo filtro maišo.
 6. Laikiklį su filtro maišu pritvirtinkite prie šiukšlių konteinerio briaunų.
 7. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Siurbimo žarnos prijungimas / atjungimas

 1. Siurbimo žarną prijunkite prie įleidimo jungties.
  • Siurbimo žarna girdimai užsifiksuoja.
 2. Norėdami išimti siurbimo žarną, spauskite ir laikykite mygtuką EJECT .
 3. Siurbimo žarną ištraukite iš įleidimo jungties.

Darbas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus !
 • Su šiuo prietaisu draudžiama siurbti pavojingas dulkes.
 • Šį prietaisą naudokite tik sausoms medžiagoms susiurbti.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

 1. Norėdami prietaisą įjungti, prietaiso jungiklį pasukite į padėtį MAX .
  Norėdami ilgesnį laiką dirbti su mažesniu siurbimo našumu, prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį ECO .
 2. Norėdami prietaisą išjungti, prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį OFF .

Filtro valymas

 1. Prietaisą įjunkite.
 2. Plaštaka uždenkite žarnos galą.
 3. Palaukite, kol susidarys maksimalus vakuumas.
 4. 4–5 kartus spauskite mygtuką CLEAN .
 5. Prietaisą išjunkite.

Baigus siurbti

 1. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį: OFF .
 2. Konteinerį ištuštinkite, prietaisą nuvalykite drėgna šluoste.
 3. Žarną fiksuokite žarnos laikiklyje.
 4. Padėkite į vietą antgalius.
 5. Dulkių siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.
  • DĖMESIO! Šį dulkių siurblį leidžiama laikyti tik uždarose patalpose.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Filtro keitimas

Image alternative
 1. Prietaisą išjunkite.
 2. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 4. Norėdami išimti filtro rėmą, filtro fiksatorių pasukite 180° kampu.
 5. Išimkite filtrą su filtro rėmu.
 6. Nuo sandarinimo tarpiklio ir iš filtro rėmo lizdo pašalinkite dulkes.
 7. Filtro rėmą uždėkite ant naujo filtro.
 8. Filtro rėmą įdėkite į filtro rėmo laikiklį.
 9. Filtro rėmą užfiksuokite filtro fiksatoriais.
 10. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Filtro audinio keitimas

Image alternative
 1. Spauskite išleidžiamo oro filtro atfiksavimo mygtuką ir išimkite filtro laikiklį.
 2. Iš filtro laikiklio išimkite filtro audinį.
 3. Į filtro laikiklį įdėkite naują filtro audinį.
 4. Filtro laikiklį įdėkite į prietaisą.

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų paieška

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatorius neužsifiksuoja ir nepasigirsta dvigubas spragtelėjimas.
Užterštas akumuliatoriaus fiksatorius.
 • Nuvalykite fiksatorių ir užfiksuokite akumuliatorių.
1 šviesos diodas mirksi.
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Akumuliatorius yra per šaltas arba per karštas.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti arba atvėsti iki patalpos temperatūros.
4 šviesos diodai mirksi.
Perkaitęs variklis.
 • Prietaisą išjunkite.
 • Palaukite 10 minučių.
 • Pašalinkite kamščius iš filtro, įleidimo atvamzdžio, žarnos ir išleidimo filtro.
 • Prietaisą įjunkite.
Sumažėjęs siurbimo našumas.
Šiukšlių konteineris pripildytas.
 • Ištuštinkite šiukšlių konteinerį.
Užkimšta siurbimo žarna arba antgalis.
 • Siurbimo žarną ir antgalį išvalykite.
Užkimštas filtras
 • Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas filtras.
Pažeista siurbimo žarna arba antgalis.
 • Siurbimo žarną arba antgalį pakeiskite.
Neužfiksuota siurbimo žarna.
Silpni elektros smūgiai.
Elektrostatinės iškrovos.
 • Padidinkite oro drėgnumą.
 • Siurbkite ECO režimu.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative