Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [120 KB]

Hilti Li-Ion akumuliatorius

Saugos ir naudojimo nurodymai

Saugos ir naudojimo nurodymai

Šioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ Li-Ion akumuliatorius, sudarytus iš daugelio Li-Ion sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Hilti akumuliatoriai atitinka naujausią technikos lygį, juose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.

Aprašymas

Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, užtikrinantys didelį specifinį energijos tankį. Priešingai nei NiMH ir NiCd akumuliatorių, Li-Ion akumuliatorių atminties efektas yra labai mažas, tačiau šie akumuliatoriai labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą. Žr. Sauga
Su mūsų akumuliatoriais leidžiamus eksploatuoti gaminius rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje
www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Sauga

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia netinkamas naudojimas! Akumuliatorius gali būti pažeistas.
 • Su akumuliatoriais elkitės atsargiai, kad būtų išvengta pažeidimų ar skysčių, galinčių stipriai pakenkti Jūsų sveikatai, ištekėjimo! Laikykitės toliau nurodytų saugos priemonių, užtikrinančių saugų ličio jonų akumuliatorių naudojimą ir elgesį su jais. Jų nesilaikant, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisras ar sprogimas.
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių, kurių neaprobavo Hilti techninės priežiūros centras.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar Jūsų akumuliatoriai neturi pažeidimo, pvz., spaudimo, pjovimo ar dūrimo, požymių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Ištekėjus akumuliatoriaus skysčiui, saugokite akis ir odą nuo tiesioginio sąlyčio su juo!
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Iš sugadintų akumuliatorių gali ištekėti skystis, kuris gali užteršti ir aplinkinius daiktus. Užterštus komponentus nuvalykite šiltu muiluotu vandeniu, o pažeistus akumuliatorius pakeiskite.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Akumuliatoriaus polių nelieskite pirštais, taip pat įrankiais, papuošalais ar kitokiais metaliniais daiktais. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Akumuliatorius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės jų naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių arba dujų. Tokiose sąlygose netikėtas akumuliatoriaus sutrikimas gal sukelti sprogimą.

Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais

 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet reikia susisiekti su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Ištekėjus skysčiui, saugokite akis ir / arba odą nuo tiesioginio sąlyčio su juo – užsidėkite apsauginius akinius ir apsimaukite apsaugines pirštines.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą atliekų utilizavimo įmonę. Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę.

Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia netinkamas naudojimas! Akumuliatorius gali būti pažeistas.
 • Su akumuliatoriais elkitės atsargiai, kad būtų išvengta pažeidimų ar skysčių, galinčių stipriai pakenkti Jūsų sveikatai, ištekėjimo! Laikykitės toliau nurodytų saugos priemonių, užtikrinančių saugų ličio jonų akumuliatorių naudojimą ir elgesį su jais. Jų nesilaikant, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisras ar sprogimas.
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą ar neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti taip, kaip aprašyta aukščiau.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .

Priemonės akumuliatoriui užsidegus

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degant akumuliatoriams, į aplinką išmetami pavojingi ir sprogūs skysčiai bei garai, galintys tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai Li-Ion akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nedidelius pažeistų, degančių arba išsiliejusių akumuliatorių kiekius pabandykite išsklaidyti. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, taip izoliuodami degančius akumuliatorius. Jeigu turimomis priemonėmis gaisro užgesinti negalite, kvieskite artimiausią priešgaisrinę tarnybą.
Kai dega pavienis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Palaukite, kol akumuliatorius visiškai atvės.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .

Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo

 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Po įkrovimo akumuliatorių visada atjungti nuo kroviklio.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jeigu nepažeistus akumuliatorius norite pervežti, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo.

Techninė priežiūra ir utilizavimas

 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Tokius nešvarumus nuvalykite švaria sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu yra užsikimšę jo vėdinimo plyšiai. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Sekite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite minkštu teptuku arba švaria sausa šluoste.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą atliekų utilizavimo įmonę. Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.