Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [2 MB]

GX-IE
GX-IE XL

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Bendrasis įspėjimo ženklas
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Atliekas grąžinti antriniam perdirbimui

Pavadinimų ir užrašų akcentavimas

Pavadinimai ir užrašai išskiriami šiomis priemonėmis:
‚ ‛
Ant kalimo prietaiso esančių ir užrašus turinčių valdymo elementų pavadinimai.
« »
Užrašai ant kalimo prietaiso.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Pavadinimą ir serijos numerį iš firminės duomenų lentelės perkelkite į toliau nurodytą lentelę.
 • Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šią informaciją.
  Prietaiso duomenys
Prietaiso duomenys
Kalimo prietaisas, dujinis
GX-IE
GX-IE XL
Karta:
01
Serijos numeris:

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Šie saugos nurodymai galioja prietaisams su dėtuve ir be jos.
Saugus darbas su kalimo prietaisu
 • Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 • Ant vinies kreipiančiosios uždedant specifinius tvirtinimo elementus (pavyzdžiui, poveržles, apkabas, užvaržas ir t. t.), atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Uždėdami specifinius tvirtinimo elementus, vinies kreipiančiosios niekada nespauskite ranka ar kita kūno dalimi.
 • Draudžiama kalimo prietaisą nukreipti į save ar į kitą asmenį.
 • Kai dirbdami kalimo prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Vinių stūmiklį traukdami atgal, visada kontroliuokite, kad jis užsifiksuotų.
 • Atleisdami fiksatoriaus užraktą, neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka. Yra pavojus prispausti pirštus.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į per kietą medžiagą , pavyzdžiui, suvirintą ar liejamąjį plieną. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir tvirtinimo elementai gali lūžti.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į per minkštą medžiagą , pavyzdžiui, medieną ar gipso kartoną. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir jos gali būti pramuštos kiaurai.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į per trapią medžiagą , pavyzdžiui, stiklą ar apdailos plyteles. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir jos gali supleišėti.
 • Prieš kaldami įsitikinkite, kad kitoje tvirtinimo paviršiaus (pagrindo) pusėje nėra žmonių, kuriuos galėtumėte sužaloti, arba daiktų, kuriuos galėtumėte sugadinti.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai kalimo prietaisas yra taip prispaustas prie tvirtinimo paviršiaus, kad vinies kreipiančioji iki atramos yra įlindusi į kalimo prietaisą.
 • Vykdydami karšto kalimo prietaiso techninę priežiūrą, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Kai kalimo dažnis didelis, per ilgesnį laiką prietaiso paviršius, išskyrus minkštąsias rankenų dalis, gali tapti karštas. Kad apsisaugotumėte nuo nudegimo, mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Kai kalimo prietaisas perkaista, išimkite dujų balionėlį ir leiskite prietaisui atvėsti. Neviršykite leistino maksimalaus kalimo dažnio.
 • Kalimo proceso metu pagrindo medžiaga gali išpleišėti arba dėtuvės juostos medžiaga gali būti išsviesta į šalį. Medžiagų nuolaužos gali sužaloti odą ir akis. Dirbdami užsidėkite apsauginius akinius, ausines ir apsauginį šalmą. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo kalimo prietaiso tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti. Apsauginius akinius ir apsauginį šalmą turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys.
 • Užsidėkite tinkamas ausines (žr. informaciją apie triukšmą skyriuje „Techniniai duomenys“). Tvirtinimo elementų kalimas atliekamas uždegant dujų ir oro mišinį. Tuo metu kylantis garsas gali pažeisti klausą. Tinkamas ausines turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys.
 • Kaldami vinį, kalimo prietaisą visada laikykite tvirtai ir stačiu kampu į tvirtinimo paviršių (pagrindą). Tai leis išvengti tvirtinimo elemento nukrypimo nuo pagrindo medžiagos.
 • Į tą pačią vietą niekada nekalkite antrojo tvirtinimo elemento. Dėl to tvirtinimo elementas gali lūžti ir įstrigti.
 • Prieš keisdami dėtuvę, vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, taip pat prieš sandėliuodami, transportuodami arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, visada išimkite dujų balionėlį ir akumuliatorių, taip pat ištuštinkite dėtuvę.
 • Norėdami užtikrinti kalimo prietaiso nepriekaištingą naudojimą pagal paskirtį, patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Kad kalimo prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip, pažeisti apsauginiai įtaisai ir kitos dalys turi būti kvalifikuotai suremontuoti arba pakeisti Hilti techninės priežiūros centre.
 • Kalimo prietaisą patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas kalimo prietaiso naudojimo saugumas.
 • Kalimo prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Nenaudokite kalimo prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Saugokite kalimo prietaisą nuo kritulių, nenaudokite jo drėgnoje ar šlapioje aplinkoje.
 • Kalimo prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose darbo zonose.
 • Pasirinkite tinkamą vinies kreipiančiosios ir tvirtinimo elemento derinį. Netinkamas derinys gali pažeisti kalimo prietaisą arba pabloginti tvirtinimo kokybę.
 • Visuomet laikykitės naudojimo nurodymų.
Grėsmę kelia elektros srovė
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių.
 • Kai vykdote darbus, kurių metu gali būti paliesti paslėpti elektros laidai, kalimo prietaisą laikykite paėmę tik už izoliuoto rankenos paviršiaus. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse kalimo prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
Atsargus akumuliatorinių prietaisų naudojimas ir elgesys su jais
 • Prieš įstatydami akumuliatorių įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Įstatant akumuliatorių į įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies. Yra sprogimo pavojus.
 • Draudžiama akumuliatorius ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti. Priešingu atveju kyla gaisro, sprogimo ir nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų drėgmės. Prasiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą ir tapti nudegimų arba gaisro priežastimi.
 • Prietaise naudokite tik tokius akumuliatorius, kurie yra jam skirti. Naudojant kitokius akumuliatorius arba šiuos akumuliatorius naudojant kitais tikslais, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.
 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Prieš sandėliuodami ar transportuodami, iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
 • Saugokite, kad trumpai nesujungtumėte akumuliatoriaus kontaktų. Prieš akumuliatorių įdėdami į prietaisą, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, kyla gaisro, sprogimo ir nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
 • Pažeistus akumuliatorius (pvz., matomi įtrūkimai, sulaužytos dalys, deformuoti, nustumti atgal ir / arba ištraukti kontaktai) draudžiama ir įkrauti, ir toliau naudoti.
 • Kai akumuliatorius yra per karštas paimti į rankas, jis gali būti sugedęs. Leiskite akumuliatoriui atvėsti saugioje gaisro požiūriu vietoje. Įsitikinkite, kad arti nėra degių medžiagų. Susisiekite su „Hilti“ techniniu centru.
Nurodymai dėl elgesio su naudojamomis dujomis
 • Laikykitės nurodymų, pateiktų ant dujų balionėlio ir pridedamuose dokumentuose.
 • Išeinančios dujos yra kenksmingos plaučiams, odai ir akims. Išėmę dujų balionėlį, dujų balionėlio dėklą dar maždaug 10 sekundžių laikykite toliau nuo veido ir akių.
 • Dujų balionėlio vožtuvo nespauskite ranka.
 • Žmogui įkvėpus dujų, išveskite / išneškite jį į gryną orą ar gerai vėdinamą patalpą ir pasodinkite / paguldykite patogioje padėtyje. Jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją.
 • Jeigu žmogus yra be sąmonės, iškvieskite gydytoją. Žmogų išneškite į gerai vėdinamą patalpą ir paguldykite ant šono stabilioje padėtyje. Jeigu žmogus nekvėpuoja, darykite dirbtinį kvėpavimą ir, jeigu reikia, uždėkite deguonies kaukę.
 • Dujų patekus į akis, atmerktas akis kelias ar keliolika minučių plaukite švariu tekančiu vandeniu.
 • Dujų patekus ant odos, sąlyčio vietą rūpestingai nuplaukite šiltu vandeniu su muilu. Paskui sąlyčio vietą patepkite odos kremu.
Bendrieji nurodymai dėl asmeninio saugumo
 • Atkreipkite dėmesį į ergonomišką kūno padėtį. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti kalimo prietaisą netikėtose situacijose.
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti prietaiso veikimo zonoje.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Vinies kreipiančioji
 2. Stūmiklis vinies kreipiančiajai atfiksuoti
 3. Diržo kablys
 4. Nuleistukas
 5. Vėdinimo plyšiai
 6. Dujų balionėlio dėklas
 7. Akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukas
 8. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 9. Dujų balionėlio indikatoriaus mygtukas
 10. Dujų balionėlio indikatorius
 11. Akumuliatorius

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra dujinis kalimo prietaisas. Jis yra skirtas atitinkamiems tvirtinimo elementams kalti į betoną ir kitas tiesioginiam montavimui tinkamas medžiagas.

Kalimo prietaisas, dujų balionėlis, akumuliatorius ir tvirtinimo elementai sudaro techniškai vientisą sistemą. Tai reiškia, kad patikimas tvirtinimas šiuo kalimo prietaisu gali būti garantuojamas tik tada, kai naudojami specialiai šiam prietaisui pagaminti Hilti tvirtinimo elementai, dujų balionėliai ir akumuliatoriai. Tik laikantis šių sąlygų, galioja Hilti pateiktos tvirtinimo ir naudojimo rekomendacijos.
Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik valdant rankomis.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 12 serijos Hilti Li-Ion akumuliatorius.
 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C 4/12-50 serijos Hilti kroviklius.

Tiekiamas komplektas

Dujinis kalimo prietaisas su vinies kreipiančiąja, 2 akumuliatoriai, kroviklis, lagaminas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.group

Vinies kreipiančioji

Image alternative
Vinies kreipiančioji laiko izoliacinės medžiagos kaištį ir įkalimo proceso metu nukreipia tvirtinimo elementą į norimą vietą tvirtinimo paviršiuje.

Stūmiklis vinies kreipiančiajai atfiksuoti

Padėtyje EJECT stūmiklis atfiksuoja vinies kreipiančiąją, kad ją būtų galima išimti.
Būsena
Reikšmė
EJECT
Vinies kreipiančiosios atfiksavimas

Diržo kablys

Diržo kablį galima ištraukti į tris padėtis.
Būsena
Reikšmė
1 padėtis
Kabinimo ant diržo padėtis
2 padėtis
Kabinimo ant kopėčių, pastolių, platformų ir t. t. padėtis
3 padėtis
Diržo kablys išimtas

Dujų balionėlis

Laikykitės prie dujų balionėlio pridėtų saugos nurodymų!
Prieš pradedant dirbti, dujų balionėlį reikia įdėti į kalimo prietaiso dujų balionėlio dėklą.
Dujų balionėlio būklę galima patikrinti paspaudus mygtuką GAS : pripildymo lygis rodomas LED ekrane.
Pertraukus darbą, prieš vykdant einamojo remonto darbus, prieš kalimo prietaisą transportuojant ar sandėliuojant, dujų balionėlį reikia išimti.

Dujų balionėlio būklės indikatorius

Paspaudus mygtuką GAS , LED ekrane rodoma dujų balionėlio būklė.
Būsena
Reikšmė
Visi keturi diodai šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis yra nuo 100 iki 75 %.
Trys diodai šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis yra nuo 75 iki 50 %.
Du diodai šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis yra nuo 50 iki 25 %.
Vienas diodas šviečia žalia spalva.
Pripildymo lygis yra nuo 25 iki 10 %.
Vienas diodas mirksi žalia spalva.
 • Pripildymo lygis mažesnis kaip 10 %. Rekomenduojama pakeisti dujų balionėlį.
 • Dujų balionėlis yra tuščias arba neveikia. Rekomenduojama pakeisti dujų balionėlį.
Net ir tada, kai pripildymo indikatorius rodo „tuščia“, dujų balionėlyje dėl techninių priežasčių dar yra likę šiek tiek dujų.
Vienas šviesos diodas mirksi raudona spalva.
Kalimo prietaise yra netinkamas dujų balionėlis arba nėra jokio.

Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Spaudžiant akumuliatoriaus atfiksavimo mygtuką, ekrane rodoma akumuliatoriaus ir kalimo prietaiso būsena.
Būsena
Reikšmė
Visi keturi diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 75 iki 100 %.
Trys diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 50 iki 75 %.
Du diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 25 iki 50 %.
Vienas diodas šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 10 iki 25 %.
Vienas diodas mirksi žalia spalva.
 • Įkrovos lygis mažesnis kaip 10 %.
 • Kalimo prietaisas yra perkrautas arba perkaitęs ir todėl nėra parengtas naudoti.

Techniniai duomenys

Kalimo prietaisas

Svoris (tuščio prietaiso) GX-IE
3,3 kg
Svoris (tuščio prietaiso) GX-IE XL
3,4 kg
Prietaiso GX-IE ilgis
500 mm
Prietaiso GX-IE XL ilgis
550 mm
Naudojimo temperatūra, aplinkos temperatūra
−10 ℃ … 45 ℃
Maksimalus tvirtinimo elementų ilgis prietaisui GX-IE
150 mm
Maksimalus tvirtinimo elementų ilgis prietaisui GX-IE-XL
200 mm
Tvirtinimo elementų skersmuo
 • 60 mm
 • 90 mm
Spaudimo eiga
20 mm
Maksimalus kalimo dažnis (tvirtinimo elementų / h)
800
Maksimalus magnetinio lauko stiprumas
−7,6 dBµA/m
Dažnis
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos viniakalėms palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio kalimo prietaiso naudojimo sritimis. Jeigu kalimo prietaisas bus naudojamas kitaip, su skirtinga įranga arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos viniakalės ir jos įrangos techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės nustatytos pagal EN 15895
Skleidžiamo garso slėgio lygis darbo vietoje (LpA, 1s)
100 dB(A)
Maksimalus garso slėgio lygis darbo vietoje (LpC, peak)
133 dB (C)
Garso stiprumo lygis (LWA, 1s)
104 dB(A)
Triukšmo lygio paklaida
2 dB(A) / 2dB(C)
Atatranka
Energijos ekvivalentą atitinkantis pagreitis, (ahw, RMS(3))
Rezultatai, gauti 1 mm storio skardą tvirtinant prie betono C40: 4,5 m/s2
Paklaida
0,3 m/s²

Kalimo prietaiso užtaisymas

Techninė įranga tvirtinimo elementams kalti

Tvirtinimo elementai į vinies kreipiančiąją paduodami stumiant rankiniu būdu.

Dujų balionėlio įdėjimas

 1. Jei norite įdėti naują dujų balionėlį, nuimkite transportinės apsaugos įtaisą.
 2. Atidarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.
 3. Dujų balionėlį su uždėtu dozavimo vožtuvu stumkite į dujų balionėlio dėklo raudoną adapterį.
 4. Uždarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.

Akumuliatoriaus įdėjimas

 1. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir kalimo prietaiso kontaktai nėra pažeisti ir juose nėra pašalinių daiktų.
 2. Akumuliatorių įstatykite ir leiskite garsiai užsifiksuoti.
  • Įdedant akumuliatorių, trumpam įsižiebia įkrovos lygio šviesos diodai.
ATSARGIAI
Grėsmę kelia krintantis akumuliatorius. Netinkamai užfiksuotas akumuliatorius dirbant gali iškristi / nukristi.
 • Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.
 1. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas kalimo prietaise.

Tvirtinimo elementų kalimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo! Nekontroliuojamas kalimas gali sunkiai sužaloti
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 • Dėtuvės, vinies kreipiančiosios ar tvirtinimo elemento niekada netraukite atgal ranka.
 1. Tvirtinimo elementu, kuris yra ant vinies kreipiančiosios, pradurkite izoliacinę medžiagą.
 2. Kalimo prietaisą spauskite prie pagrindo, kol atsirems.
 3. Atkreipkite dėmesį, kad vinies kreipiančioji turi stovėti stačiu kampu į pagrindą ir atremta į izoliacinę medžiagą.
 4. Spausdami nuleistuką įkalkite tvirtinimo elementą.
  Jeigu kalimo prietaisas ir tvirtinimo elementas prie pagrindo prispaustas ne iki atramos, kalimas nevyks.
 5. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo.
 6. Baigę darbą arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, išimkite dujų balionėlį ) ir akumuliatorių ).

Kalimo prietaiso ištuštinimas

Akumuliatoriaus išėmimas

 • Spauskite atfiksavimo mygtuką ir traukite akumuliatorių iš kalimo prietaiso.

Dujų balionėlio išėmimas

 1. Atidarykite dujų balionėlio dėklą.
 2. Dujų balionėlį išimkite.
 3. Dujų balionėlio dėklą uždarykite.

Papildomi valdymo veiksmai

Naujo dujų balionėlio transportinės apsaugos įtaiso nuėmimas

Image alternative
 1. Transportinės apsaugos įtaisą su jame esančiu dozavimo vožtuvu nuimkite nuo dujų balionėlio.
 2. Iš transportinės apsaugos įtaiso išimkite dozavimo vožtuvą.
 3. Dozavimo vožtuvą priekiniu grioveliu (iš dviejų griovelių) uždėkite ant dujų balionėlio briaunos.
 4. Dozavimo vožtuvo užpakalinį griovelį stipriai spauskite ant dujų balionėlio briaunos, kol griovelis girdimai užsifiksuos ant dujų balionėlio briaunos ir dozavimo vožtuvas tolygiai priglus.

Dujų balionėlio būklės tikrinimas

 1. Kai akumuliatorius įdėtas, neprispausdami kalimo prietaiso, spauskite mygtuką GAS .
 2. Pasižiūrėkite dujų balionėlio būklę.

Vinies kreipiančiosios nuėmimas

 1. Išimkite akumuliatorių.
 2. Išimkite dujų balionėlį.
 3. Vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląstį nustatykite į padėtį EJECT .
 4. Nuimkite vinies kreipiančiąją.

Vinies kreipiančiosios įdėjimas

 1. Išimkite dujų balionėlį.
 2. Išimkite akumuliatorių.
 3. Vinies kreipiančiosios atfiksavimo sklendę spauskite rodyklės kryptimi į padėtį EJECT ir laikykite šioje padėtyje.
  Vinies kreipiančiąją galima įdėti tik sklendę laikant padėtyje EJECT .
 4. Vinies kreipiančiąją įstatykite į kalimo prietaiso priekyje esančią išdrožą, kol girdimai užsifiksuos.
 5. Patikrinkite, ar vinies kreipiančioji tvirtai laikosi.

Sutrikimų šalinimas

Pašalinių daiktų šalinimas iš vinies kreipiančiosios aplinkos

 1. Išimkite akumuliatorių.
 2. Išimkite dujų balionėlį.
 3. Nuimkite vinies kreipiančiąją.
 4. Iš vinies kreipiančiosios aplinkos pašalinkite visus pašalinius daiktus.
 5. Įdėkite vinies kreipiančiąją.

Priežiūra ir einamasis remontas

Rūpestinga kalimo prietaiso priežiūra

 • Kalimo prietaisą reguliariai valykite šluoste.
 • Minkštąsias rankenų dalis saugokite nuo alyvos ir tepalo.
 • Valymui nenaudokite nei purkštuvų, nei aukšto slėgio garų įrangos, nei vandens.
 • Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Nenaudokite aerozolių ar panašių tepimo ir priežiūros priemonių.
 • Niekada neeksploatuokite kalimo prietaiso, jeigu jo vėdinimo plyšiai užsikimšę.

Kalimo prietaiso valymas

Kalimo prietaisą reikia reguliariai valyti ir vykdyti techninę priežiūrą. Valymo procedūrą rekomenduojama atlikti vėliausiai po 25 000 kalimo operacijų.
 • Kalimo prietaisą valykite patys arba patikėkite specialistams, ypač jeigu jo veikimas dažnai sutrinka, pvz., pasitaiko uždegimo sutrikimų.
 • Valymui naudokite kaip reikmenį įsigyjamą valymo rinkinį ir laikykitės prie jo pridėtos iliustruotos valymo instrukcijos.

Einamasis remontas

 • Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti atstovybėje arba tinklalapyje www.hilti.group .
 • Reguliariai tikrinkite, ar nėra pažeistos kalimo prietaiso išorinės dalys ir ar tinkamai veikia valdymo elementai.
 • Nenaudokite kalimo prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba jo valdymo elementai veikia netinkamai.
 • Sugedusį kalimo prietaisą atiduokite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Dujų balionėlio nepakanka tvirtinimo elementų pakuotei.
Padidėjęs dujų suvartojimas dėl per dažno prietaiso prispaudimo be kalimo.
 • Nespauskite prietaiso, jeigu nežadate kalti.
Po kalimo vinies kreipiančioji yra nevisiškai išstumta.
Vinies kreipiančiojoje įstrigo pašalinis daiktas arba šiukšlė.
Vinies kreipiančioji yra susidėvėjusi.
 • Vinies kreipiančiąją pakeiskite.
Kalimo prietaisas nekala.
Akumuliatorius yra išsekęs
 • Išsekusį akumuliatorių įkraukite arba pakeiskite kitu.
Dujų balionėlis tuščias
1 diodas šviečia raudona spalva
Netinkama stūmoklio padėtis dėl per ankstyvo prietaiso nukėlimo po kalimo
 • Kalimo prietaisą laikykite prispaustą šiek tiek ilgiau.
Netinkama stūmoklio padėtis dėl užterštumo
 • Kalimo prietaisą valykite.
Vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų.
Elektronikos sutrikimas
 • Dujų balionėlį išimti ir vėl įdėti. Jeigu problema išliko, įdėti naują dujų balionėlį.
 • Akumuliatorių išimkite ir vėl įdėkite.
Image alternative
Tvirtinimo elementas įkalamas į pagrindą nepakankamai giliai.
Netinkama sistema. Pagrindas per kietas.
 • Pereikite prie Hilti DX sistemos.
Per maža stūmimo energija.
 • Prietaisą patikrinkite. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
Pagrindo paviršius yra per daug nelygus.
Pagrindo paviršius yra per daug nelygus.
 • Pereikite prie Hilti DX sistemos.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative