Kalba

BX 3-BT

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Bendrasis įspėjimo ženklas
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir Image alternative logotipas yra registruoti prekės ženklai, kurių savininkas yra Bluetooth SIG, Inc. ; įmonė Hilti šiuos prekės ženklus naudoja licencijos pagrindu.
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Tipas:
  BX 3-BT
  Karta:
  02
  Serijos numeris:

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš įrankį imdami į rankas, nešdami ar dėdami į jį akumuliatorių, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar padėdami prietaisą į šalį, iš jo išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Akumuliatorių naudojant netinkamai, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. jei pateko į akis – gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nuorodos dirbantiems su kalimo prietaisais

 • Visada turėkite omenyje, kad elektriniame įrankyje gali būti sąsagėlių. Neatsargiai elgiantis su kalimo prietaisu, gali netikėtai iššauti sąsagėlė ir jus sužaloti.
 • Šio elektrinio įrankio nelaikykite nutaikę į save patį ar kitus netoliese esančius žmones. Netikėtai įjungus, iššauna sąsagėlė, galinti sužaloti.
 • Elektrinio įrankio nejunkite tol, kol jis nebus patikimai atremtas į ruošinį. Jei elektrinis įrankis nėra prisilietęs prie ruošinio, sąsagėlė nuo tvirtinimo vietos gali atšokti.
 • Jei sąsagėlė užstrigo elektriniame įrankyje, įrankį atjunkite nuo tinklo ar akumuliatoriaus. Jei kalimo prietaisas yra prijungtas, šalinant užstrigusią sąsagėlę gali būti netikėtai paspaudžiamas prietaiso jungiklis.
 • Išimdami įstrigusią sąsagėlę, būkite atsargūs. Sistemoje gali būti įtempis ir, jums bandant pašalinti kliūtį, sąsagėlė gali būti su didele energija iššaunama.
 • Tvirtindami elektros laidus, įsitikinkite, kad jais neteka elektros srovė. Kalimo įrankį laikykite tik už izoliuotų rankenų paviršių. Naudokite tik tokias sąsagėles, kurios tinka elektros laidams tvirtinti. Patikrinkite, ar sąsagėlė nepažeidė elektros laido izoliacijos. Elektros laido izoliaciją pažeidusi sąsagėlė gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.

Saugos nurodymai

Pagrindinė informacija apie saugų darbą Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Reikalavimai naudotojui
 • Šį prietaisą naudoti arba vykdyti jo techninę priežiūrą turite teisę tik tada, kai tai daryti esate įgalioti ir atitinkamai instruktuoti.
Asmeninės apsaugos priemonės
 • Dirbdamas su prietaisu, naudotojas ir netoliese esantys asmenys turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Dirbdami užsidėkite ausines.
 • Per didelis garsas gali pakenkti klausai.
Žmonių sauga
 • Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl prietaiso eksploatacijos, techninės priežiūros ir einamojo remonto.
 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir, dirbdami su tiesioginio montavimo prietaisu, vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, nutraukite darbą. Akimirksnį nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Avėkite neslystantį apavą.
 • Kai dirbdami prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti darbo zonoje.
Atsargus tiesioginio montavimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais Image alternative ĮSPĖJIMAS! Pavojų kelia kiaurai prakalamos srieginės smeigės! Prieš kaldami srieginę smeigę įsitikinkite, kad po konstrukcine dalimi ar už jos nėra žmonių, kuriuos srieginė smeigė galėtų sužaloti.
 • Naudokite Jūsų darbui tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Užtaisyto prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prietaisą transportuokite ir laikykite apsaugotame lagamine.
 • Prieš vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, keisdami vinies kreipiančiąją, per darbo pertraukas ir sandėliuodami, prietaisą visada išjunkite.
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite ištuštintus, sausoje, rakinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos.
 • Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Pažeistos dalys turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos Hilti techninės priežiūros centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandens vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa.
 • Nekalkite srieginių smeigių į tam netinkamą pagrindo medžiagą.
 • Netinkamos medžiagos yra stiklas, marmuras, plastikai, bronza, žalvaris, varis, izoliacinės medžiagos, tuščiavidurės plytos, keraminės plytos, plona skarda (< 4 mm) ir dujų betonas. Kalamas į tokias medžiagas tvirtinimo elementas gali lūžti, o medžiaga gali sueižėti ar būti pramušta kiaurai.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai ir statmenai prispaustas prie tvirtinimo paviršiaus (pagrindo).
 • Kalimo metu kalimo prietaisą visada laikykite stačiu kampu į pagrindą, kad būtų išvengta srieginės smeigės nukrypimo nuo pagrindo medžiagos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos visada būtų sausos, švarios ir neriebaluotos.
 • Saugokite prietaisą nuo kritimo.
 • Prietaiso nenaudokite vietose, kuriose yra gaisro arba sprogimo pavojus, nebent prietaisas būtų specialiai tam skirtas.
 • X-BT elementus tvirtinkite tik į specialiai iš anksto išgręžtas skyles.
Darbo vieta
 • Pasirūpinkite, kad Jūsų darbo vieta visada būtų tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti.
 • Dėl netvarkos darbo zonoje gali kilti nelaimingų atsitikimų.
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta ir vėdinama.
Mechaninės saugos priemonės
 • Prietaise, ypač stūmoklyje, draudžiama vykdyti kokias nors manipuliacijas ar keisti jų konstrukciją.
 • Naudokite tik tokias sriegines smeiges, kurios skirtos ir leidžiamos naudoti su šiuo prietaisu.
Šiluminės saugos priemonės
 • Neviršykite rekomenduojamo maksimalaus kalimo dažnio (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
 • Jeigu prietaisas perkaito, leiskite jam atvėsti.
 • Nepradėkite išmontuoti karšto prietaiso. Leiskite prietaisui atvėsti.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės ličio jonų akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra pažeisti kitokiu būdu. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Vinies kreipiančioji (X‑FG B3 serija)
 2. Įkalimo gylio reguliatorius
 3. Vinies kreipiančiosios fiksatorius
 4. Vėdinimo plyšiai
 5. Diržo kablys
 6. Nuleistukas
 7. Rankena
 8. Atblokavimo mygtukai su papildoma įkrovos lygio rodmens suaktyvinimo funkcija
 9. Ličio jonų akumuliatorius
 10. Būsenos indikatorius
 11. Įjungimo / išjungimo mygtukas

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra rankinis akumuliatorinis kalimo prietaisas. Jis skirtas srieginėms smeigėms (X-BT) kalti į plieną. Naudokite tik aprobuotus sriegines smeiges kartu su joms skirtomis vinies kreipiančiosiomis.

Kalimo prietaisas, akumuliatorius ir srieginės smeigės sudaro techninę visumą. Naudokite specialiai įrankiui sukurtas Hilti sriegines smeiges ir Hilti rekomenduojamus kroviklius ir akumuliatorius. Tik laikantis šių sąlygų, galioja Hilti pateiktos tvirtinimo ir naudojimo rekomendacijos.
 • Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik jį valdant rankomis.
 • Prietaisas turi būti naudojamas tinkamai, t. y. pagal paskirtį. Kaip netinkamas naudojimas laikomas prietaiso įjungimas, neįstačius X‑BT elemento į vinies kreipiančiąją.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik Hilti aprobuotus kroviklius. Daugiau informacijos rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Bluetooth

Prietaisas turi Bluetooth sąsają. Kai yra įdėtas akumuliatorius ir kalimo prietaisas įjungiamas jungikliu, yra galimas belaidis Bluetooth ryšys.
Kai kalimo prietaisas persijungia į budėjimo (Stand-by) režimą arba kai išjungiamas jungikliu, duomenys perduodami dar tris valandas.
Norint aktyvų Bluetooth išaktyvinti, jungiklį reikia spausti ne trumpiau kaip 5 sekundes, kol šviesos diodas du kartus sumirksės mėlyna spalva.
Išėmus akumuliatorių, duomenys nebeperduodami.
Bluetooth galima naudotis ne visų šalių rinkose.

„Bluetooth“

Image alternative
Dokumentacijos gale rasite konkrečiai šaliai skirtus leidimo simbolius, skirtus
Image alternative
„Bluetooth“.

Būsenos indikatorius

Būsenos indikatorius teikia informaciją apie kalimo prietaiso būsenas.
Būsena
Reikšmė
Išjungtas
Kalimo prietaisas yra išjungtas
Diodas šviečia žalia spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas ir parengtas kalimui
Šviesos diodas mirksi žalia spalva kas 3 sekundes.
Kalimo prietaisas veikia budėjimo („Stand-by“) režimu, prispaudus prietaiso galvutę, jis įsijungia
LED nuolat mirksi žaliai.
Kalimo prietaisas yra per karštas arba maža akumuliatoriaus įkrova, žr. sutrikimų lentelę
Šviesos diodas mirksi raudona spalva.
Prietaiso sutrikimas, žr. sutrikimų lentelę
Diodas šviečia raudona spalva.
Prietaiso sutrikimas, žr. sutrikimų lentelę
Šviesos diodas mirksi geltona spalva.
Prietaisą pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija

Paspaudus akumuliatoriaus atfiksavimo mygtuką, ekrane rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Kalimo proceso metu ir iškart po jo įkrovos lygio patikimai sužinoti negalima.
Būsena
Reikšmė
Visi keturi diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 75 iki 100 %.
Trys diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 50 iki 75 %.
Du diodai šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 25 iki 50 %.
Vienas diodas šviečia žalia spalva.
Įkrovos lygis nuo 10 iki 25 %.
Vienas šviesos diodas mirksi žalia spalva.
Įkrovos lygis mažesnis kaip 10 %.

Tiekiamas komplektas

Kalimo įrankis BX 3-BT, vinies kreipiančioji X‑FG B3 serija, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Kalimo prietaisas

Svoris pagal EPTA Procedure 01 su akumuliatoriumi
B 22/2.6 Li-Ion (02)
4,0 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
4,1 kg
B 22/‌4.0 Li-Ion
4,2 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
B 22/‌8.0 Li-Ion
4,6 kg
Smeigių ilgis
31 mm
Sriegio skersmuo
8 mm …10 mm
Spaudimo eiga
12 mm
Spaudimo jėga
50 N …70 N
Naudojimo temperatūra (aplinkos temperatūra)
−15 ℃ …50 ℃
Smeigių naudojimo temperatūra
−10 ℃ …50 ℃
Rekomenduojamas maksimalus kalimo dažnis
650 / h
Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
Dažnis
2 400 MHz …2 483,5 MHz
Maksimali išspinduliuojama galia
−11,9 dBm

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ …45 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą ir vibraciją (išmatuota pagal EN 60745‑2‑16)
Tipinis pagal A normuotas garso stiprumo lygis, LWA (kalant vinis į plieną)
105 dB
Tipinis pagal A normuotas skleidžiamo garso slėgio lygis, LpA (kalant vinis į plieną)
94 dB
Nurodytų triukšmo lygio reikšmių paklaida, K
3 dB
Suminės vibracijų reikšmės vienoje ašyje (z kryptimi)
Vibracijų emisijos reikšmė, ah (kalant vinis į plieną)
2,2 m/s²
Paklaida K
1,5 m/s²

Paruošimo darbai

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių išimkite iš prietaiso.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Vinies kreipiančiosios nuėmimas

 1. Kalimo prietaisą išjunkite.
 2. Akumuliatorių išimkite.
 3. Iš vinies kreipiančiosios išimkite srieginę smeigę.
 4. Vinies kreipiančiosios fiksatorių stumkite rodyklės kryptimi, kol atsirems.
  • Vinies kreipiančioji atblokuojama.
 5. Išimkite vinies kreipiančiąją.

Vinies kreipiančiosios įdėjimas

Image alternative
 1. Kalimo prietaisą išjunkite.
 2. Akumuliatorių išimkite.
 3. Vinies kreipiančiosios fiksatorių stumkite rodyklės kryptimi, kol atsirems, ir laikykite šioje padėtyje.
 4. Vinies kreipiančiąją stumkite į prietaiso galvutę, kol išgirsite, kad užsifiksavo.
  Patikrinkite, ar juodas apsauginis dangtelis ant vinies kreipiančiosios tinkamai veikia. Jei reikia, apsauginį dangtelį pakeiskite.
 5. Vinies kreipiančiosios fiksatorių paleiskite.
  • Vinies kreipiančiosios fiksatorius šoka į vidurinę padėtį.
 6. Vinies kreipiančiąją patraukite ir patikrinkite, ar ji tvirtai laikosi prietaiso galvutėje.

Įkalimo gylio nustatymas

Image alternative
 1. Norėdami nustatyti reikiamą įkalimo gylį, sukite įkalimo gylio reguliatorių.
 2. Laikydamiesi prie tvirtinimo elementų pridėtų instrukcijų, patikrinkite įkalimo kokybę. Kiekvieną galios nustatymo pakeitimą reikia atlikti su nauja vinimi.
  Pagal naudojimo sritį pasirinkite našumo nustatymą.
  Jei esate nepatyręs naudoti įrankį, rekomenduojama pirmoji galios nustatymo padėtis yra 3 lygis.

Naudojimas

Kalimo prietaiso įjungimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Ranka traukiant atgal vinies kreipiančiąją, tam tikromis aplinkybėmis prietaisą galima parengti naudoti. Parengties būsenoje esantis prietaisas gali įkalti srieginę smeigę netgi į kūno dalis.
 • Niekada ranka netraukite atgal vinies kreipiančiosios.
 • Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
  • Spyruoklinis elementas garsiai įveržiamas ir būsenos indikatorius šviečia žalia spalva.
  Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus galia mažėja.
  Kai akumuliatoriaus įkrova sumažėjusi, spyruoklinio elemento įveržimas vyksta lėčiau negu su pilnai įkrautu akumuliatoriumi.
  Kai dirbant akumuliatoriaus įkrova sumažėja, kalimo prietaisas išsijungia, kad nebūtų pažeistos akumuliatoriaus sekcijos.

Kalimo prietaiso išjungimas

 • Spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.
  • Spyruoklinis elementas garsiai atsilaisvina ir būsenos indikatorius gęsta.

Kalimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo naudojimo ir (arba) atskylančios medžiaga!
 • Pavojus įkalti vinį į plaštaką! Prietaisą visada valdykite abiem rankomis! Visada tvirtai laikykite prietaisą antra ranka, kaip parodyta paveikslėlyje.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies! Dėl atsitiktinio kalimo įjungimo galimi sunkūs sužalojimai.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius bei mūvėkite apsaugines pirštines. Akių apsaugos priemonę ir apsauginį šalmą turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys. Įkalimo operacijos metu nuo pagrindo atskilusi medžiaga arba vinies kreipiančiosios srityje esantis svetimkūnis kelia kūno ir akių sužalojimo pavojų.
 • Prietaiso sutrikimų niekada nebandykite šalinti vykdydami sekančius kalimus!
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus ir kalimo prietaiso pažeidimo pavojus!
 • Niekada nebandykite tvirtinimo elemento įkalti antruoju kalimu! Dėl to elementas gali lūžti ir užstrigti.
 • Šiam prietaisui naudokite tik leidžiamus naudoti Hilti firmos originalius priedus. Naudojant netinkamas medžiagas ir priedus galima susižeisti ir sugadinti kalimo prietaisą.
 1. Kalimo prietaisą įjunkite.
 2. Įkalkite srieginę smeigę.
 3. Kalimo prietaisą laikykite stačiu kampu į pagrindą ir iki galo prispauskite centre vinies kreipiančiąją su įstatyta tam skirta sriegine smeige per iš anksto išgręžtą skylę.
 4. Spausdami jungiklį įkalkite.
  Po kiekvieno kalimo naudokite tikrinimo šabloną, kad patikrintumėte, ar vinies nustatymo gylis yra tinkamas.
 5. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo.
  • Jeigu vinies kreipiančioji ilgiau kaip 6 sekundes yra prispausta prie pagrindo ir įkalimas nevykdomas, kalimo prietaisas automatiškai išsijungia. Kalimo prietaisą vėl įjungti galima spaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką.
   Niekada nebandykite tvirtinimo elemento įkalti antruoju kalimu!
  • Ilgiau kaip 6 minutes nenaudojamas kalimo prietaisas automatiškai išsijungia.

Bluetooth išjungimas

 • Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite ne trumpiau kaip 5 sekundes, kol šviesos diodas du kartus sumirksės mėlyna spalva.
  • Duomenų perduoti nebegalima.
  • Bluetooth galima naudotis ne visų šalių rinkose
  Jeigu dirbate jautrioje aplinkoje (pvz., ligoninėje), kur Bluetooth naudotis draudžiama, šią funkciją galite išaktyvinti.

Priežiūra ir einamasis remontas

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Kalimo prietaisą išjunkite.
 • Akumuliatorių išimkite.
 • Iš vinies kreipiančiosios išimkite tvirtinimo elementą.
 • Atsargiai nuvalyti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai valyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių laikyti švarų ir saugoti nuo alyvos ir tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų nepatektų drėgmės.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudoti pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Kalimo prietaisą išjunkite.
 • ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Akumuliatorių išimkite.
 • Iš vinies kreipiančiosios išimkite tvirtinimo elementą.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių niekada nepalikite vietoje,kurioje veikia tiesioginės saulės spinduliai, karščio šaltinis arba už akinių stiklų.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Spyruoklinis elementas neįveržiamas; būsenos indikatorius nešviečia.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius netinkamai įdėtas.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi žalia spalva, o įkrovos lygio indikacijos 1 šviesos diodas mirksi.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Per žema akumuliatoriaus temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Spyruoklinis elementas papildomai neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi žalia spalva, o įkrovos lygio indikacijos 4 šviesos diodai mirksi.
Padidėjusi kalimo prietaiso temperatūra.
 • Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi raudona spalva.
Vinies kreipiančioji netinkamai įdėta.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius šviečia raudona spalva.
Prietaiso sutrikimai
Elementas įkaltas kreivai.
Prietaisas per stipriai prispaustas rankena.
 • Prie pagrindo prietaisą prispauskite ne taip stipriai.
Prietaisas prispaustas ne kalimo ašyje.
 • Prietaisą prispauskite stačiu kampu arba per prietaiso užpakalinės pusės rankeną.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Image alternative
Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: BX 3‑BT qr.hilti.com/r9808595.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.