Kalba

TE 3000-AVR

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Simboliai ant prietaiso

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami tokie simboliai:
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Draudžiama transportuoti kranu
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kirstuvas
  TE 3000‌‑AVR
  Karta
  03
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai smūginiams įrankiams

Saugos nurodymai visiems darbams
 • Dirbdami užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, prietaisą laikykite paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Vykdydami sienų ar grindų pragręžimo ar pramušimo kiaurai darbus, apsaugokite kitoje pusėje esančią zoną. Gręžimo kernai ar medžiagos nuolaužos gali iškristi arba nukristi ir sužaloti kitus žmones.
 • Įsitikinkite, kad šoninė rankena tinkamai sumontuota ir tvarkingai pritvirtinta. Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų. Prižiūrėkite rankenas, kad jos būtų sausos, švarios ir netepaluotos.
 • Šiam prietaisui naudokite tik Hilti kaltus su TE-H tipo jungiamuoju galu.
 • Keiskite tik horizontalioje padėtyje, niekada vertikalioje padėtyje, esantį kaltą naudodami įrankį.
 • Kaltą kiškite į įrankio griebtuvą tol, kol jis užsifiksuos girdimai spragtelėdamas ir nebesimatys geltonos spalvos įspėjamojo žiedo.
 • Patikrinkite, ar kaltas tinkamai užsifiksavo. DĖMESIO: Dėl neužfiksuoto kalto gali netikėtai susidaryti pavojingos situacijos!
 • Šį prietaisą įjunkite tik darbinėje, o ne transportavimo padėtyje!
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
 • Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams arba fiziškai silpniems arba neinstruktuotiems asmenims.
 • Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas.
 • Pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įtaisą ir tinkamą mobilųjį dulkių siurblį. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
 • Nuolat tikrinkite šio prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Užterštus elektrinius prietaisus, jei juos dažnai naudojate elektrai laidžioms medžiagoms apdirbti, reguliariai tikrinkite Hilti techninės priežiūros centre. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkės, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė, esant nepalankioms sąlygoms, gali kelti elektros smūgio pavojų.
 • Nutrūkus elektros energijos tiekimui, išjunkite elektrinį prietaisą ir ištraukite jo maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Taip išvengsite atsitiktinio prietaiso įsijungimo, kai įtampa elektros tinkle vėl atsiras.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Rankena su jungikliu
 2. Techninės priežiūros rodmuo
 3. Nešimo rankena
 4. Rankena
 5. Maitinimo kabelio kištukinis sujungiklis
 6. Maitinimo kabelio su koduotu kištukiniu sujungikliu
 7. Vėdinimo plyšiai
 8. Įrankio griebtuvas

Transportavimo vežimėlio vaizdas

Image alternative
 1. Rankena
 2. Krovinio fiksatorius
 3. Fiksavimo apkaba
 4. Laikiklis eksploatacinėms medžiagoms (kaltams)
 5. Ratai
 6. Rato tvirtinimas (poveržlė, vielokaištis)
 7. Mašinos fiksavimo strypas
 8. Nešimo rankena

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra rankinis kirstuvas su 28 mm šešiabriauniu įrankio griebtuvu. Jis yra skirtas betono, mūro ir asfalto kirtimo darbams. Kitos naudojimo sritys – plūkimas ir duobių kasimas.

 • Su prietaisu dirbkite tik įjungę jį į elektros tinklą, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas prietaiso firminėje duomenų lentelėje.

Netinkamas naudojimas

Šis prietaisas netinka sveikatai pavojingoms medžiagoms apdoroti.
Šis prietaisas neskirtas eksploatuoti drėgnoje aplinkoje.

Techninės priežiūros rodmuo

Kirstuve yra įrengtas techninės priežiūros rodmuo su šviesos signalu.
Būsena
Reikšmė
Techninės priežiūros rodmuo šviečia raudona spalva.
 • Laikas vykdyti techninės priežiūros darbus. Prietaisą pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Prietaiso gedimai. Prietaisą pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Techninės priežiūros rodmuo mirksi raudona spalva.
 • Laikinoji klaida. Palaukite 10 sekundžių, kol nustos mirksėti.
 • Jei po 10 s nenustoja mirksėti, ištraukite maitinimo kabelį ir palaukite 2 minutes.
 • Jei nenustoja mirksėti, prietaisą pristatykite Hilti techninės priežiūros centrą.
Parengties būsenos rodmuo mirksi žalia spalva.
 • Apsauga nuo perkaitimo.
 • Leiskite prietaisui atvėsti.
Parengties būsenos rodmuo šviečia žalia spalva.
Prietaisas parengtas naudoti.
Prietaisą laiku pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą. Taip jis bus visada parengtas naudoti.

Active Vibration Reduction

Prietaise yra įrengta Active Vibration Reduction (AVR) sistema, kuri stipriai mažina vibraciją.

Tiekiamas komplektas

Kirstuvas, naudojimo instrukcija, tirštasis tepalas.
Transportinis vežimėlis yra siūlomas kaip papildomai užsakomas reikmuo.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir / arba nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

TE 3000‌‑AVR
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01“
27,1 kg
Smūgio energija pagal „EPTA-Procedure“
85 J
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra
−20 ℃ … 55 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą
Garso galios lygis (LWA)
106 dB(A)
Garso galios lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
95 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Informacija apie vibraciją
Kirtimas kaltu (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Ilginimo kabelio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. aitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 • Naudokite tik darbo zonai pritaikytą pakankamo skerspjūvio ilginimo kabelį. Priešingu atveju prietaisas gali veikti mažesne galia arba kabelis gali perkaisti.
 • Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nepažeistas.
 • Pažeistą ilginimo kabelį pakeiskite nauju.
 • Dirbdami lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie yra aprobuoti ir atitinkamai paženklinti.
Rekomenduojamus mažiausius skerspjūvius ir didžiausius kabelių ilgius rasite šios dokumentacijos gale kaip QR kodą.

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis prietaiso įjungimas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Keičiamasis įrankis

Šiam prietaisui naudokite tik Hilti kaltus su TE-H tipo jungiamuoju galu.
Kitų kaltų negalima tinkamai užfiksuoti, o geltonos spalvos įspėjamasis žiedas prie įrankio griebtuvo lieka matomas. Jis rodo, kad keičiamasis įrankis netinka šiam kirstuvui!
Image alternative
 • Prieš kiekvieną naudojimą stebėkite, kad geltonos spalvos įspėjamasis žiedas prie įrankio griebtuvo nebūtų matomas.

Keičiamojo įrankio įdėjimas

Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar įrankis nėra pažeistas ir netolygiai nusidėvėjęs; jeigu reikia, jį pakeiskite.
Image alternative
 1. Keičiamojo įrankio kotą šiek tiek patepkite tirštuoju tepalu.
 2. Kaltą su TE-H jungiamuoju galu kiškite į įrankio griebtuvą tol, kol jis užsifiksuos girdimai spragtelėdamas ir nebesimatys geltonos spalvos įspėjamojo žiedo.
 3. Patraukę įrankį patikrinkite, ar jis gerai užsifiksavo.
  Naudokite tik originalų Hilti tirštąjį tepalą. Naudojant netinkamą tirštąjį tepalą, yra pavojus prietaisą pažeisti.

Įkišamo elektros maitinimo kabelio prijungimas

Image alternative
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl paviršinio nuotėkio srovės, esant užterštiems kontaktams.
 • Atskiriamą elektros maitinimo kabelio kištuką prie prietaiso junkite tik kai jis yra švarus, sausas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
 1. Koduotą atskiriamą elektrinę kištukinę jungtį kiškite į prietaisą, kol atsirems, o fiksatorius garsiai užsifiksuos.
 2. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
  Hilti rekomenduoja įkišamą elektros maitinimo kabelį visada palikti prie įrankio. Įkišamą elektros maitinimo kabelį reikia ištraukti tik tada, kai jis lūžta / yra pažeistas.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Darbo metu pažeidę elektros maitinimo arba ilginimo kabelį, nedelsiant atjunkite jį ir prietaisą nuo elektros tinklo. Pažeistų vietų nelieskite!
 • Visus prijungimo kabelius reguliariai tikrinkite. Pažeistus ilginimo kabelius pakeiskite. Pažeistus elektros maitinimo kabelius leiskite pakeisti profesionaliam elektrikui.
Rekomenduojama naudoti apsauginę nuotėkio relę (RCD), kurios didžiausia išjungimo srovė yra 30 mA.

Kirstuvo paleidimas

Image alternative
 1. Kartu spauskite rankeną ir jungiklį.
  • Kirstuvas pradeda veikti.
 2. Dirbdami laikykite nuspaudę jungiklį.
  • Papildomai spausdami rankeną galite valdyti mašinos efektyvumą.
  Darant ilgesnę nei 1 minutės pertrauką, mašina vėl grįžta atgal į pradinį nustatymą. Norėdami paleisti iš naujo, turėti vėl spausti rankeną ir jungiklį.

Kirtimas kaltu

Kaltą galima fiksuoti 6-ose padėtyse (60° žingsniu). Todėl plokščiuoju ir profiliniu kaltu visada galima dirbti pasirinkus atitinkamą optimalią darbinę padėtį.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
 2. Kaltą pridėkite maždaug 80–100 mm (3¹⁄₈ – 4") atstumu nuo briaunos.
 3. Spauskite rankeną ir jungiklį.
 4. Kirtimo procesą pradėkite kaltą laikydami 90° kampu į betoninį paviršių ir jo smaigalį nukreipę briaunos link. Tada kalto kampą judinkite nuo 70° iki 80° kryptimi ir taip atskelkite medžiagą.
  • Apdorodami gelžbetonį, kaltą visada statykite prie medžiagos briaunos, o ne prie armatūrinio plieno.
  Darbas esant žemai temperatūrai:
  Prieš įsijungiant kalimo mechanizmui prietaisas turi pasiekti minimalią darbinę temperatūrą. Kad ją pasiektumėte, padėkite prietaisą ant apdirbamojo paviršiaus ar grindų ir leiskite trumpai veikti tuščiąja eiga. Jei reikia, pakartokite šį procesą, kol smūginis mechanizmas pradės veikti.

Keičiamojo įrankio išėmimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus Naudojamas įrankis įkaista, jo briaunos gali būti aštrios.
 • Keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Įrankio fiksatorių traukite atgal, kol atsirems.
 3. Išimkite keičiamąjį įrankį.
 4. Image alternative DĖMESIO! Įkaitusio įrankio nedėkite ant lengvai užsidegančių medžiagų.

Įkišamo elektros maitinimo kabelio atjungimas nuo elektrinio prietaiso

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Paspauskite fiksavimo mygtuką ir koduotą atskiriamą elektrinę kištukinę jungtį ištraukite.
 3. Elektros maitinimo kabelį ištraukite iš prietaiso.
  Hilti rekomenduoja įkišamą elektros maitinimo kabelį visada palikti prie įrankio. Įkišamą elektros maitinimo kabelį reikia ištraukti tik tada, kai jis lūžta / yra pažeistas.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai valyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Šio prietaiso netransportuokite su įstatytu įrankiu.
 • Atkreipkite dėmesį, kad transportuojamas prietaisas būtų saugioje padėtyje.
 • Po kiekvieno transportavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
Sandėliavimas
 • Šį prietaisą laikykite / sandėliuokite tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Šį prietaisą laikykite sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Po ilgesnio sandėliavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.

Transportavimas transportiniu vežimėliu

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojų kelia didelis svoris Kirstuvas yra sunkus.
 • Pagal galimybes visada naudokite transportinį vežimėlį. Jeigu transportinio vežimėlio nėra, kirstuvą visada neškite dviese.
Transportinio vežimėlio nestatykite ant nuožulnaus paviršiaus.
Pasirūpinkite, kad transportinis vežimėlis stovėtų stabiliai.
Transportavimui pasirinkite saugų kelią.
 1. Kirstuvą pastatykite ant transportiniame vežimėlyje esančio mašinos fiksavimo strypo.
 2. Transportuojamą kirstuvą užfiksuokite fiksavimo apkaba.
 3. Kaltus į eksploatacinių medžiagų laikiklį kiškite iki fiksavimo padėties.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų paieška

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Kirstuvas neįsijungia.
Vyksta elektroninės sistemos iniciacija (įstačius kištuką, ji trunka maždaug 4 sekundes)
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Nutrūko elektros energijos tiekimas
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
Dingus įtampai elektros tinkle, yra suaktyvintas elektroninis paleidimo blokatorius.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Generatorius veikia budėjimo režimu (Sleep Mode)
 • Apkraukite generatorių antruoju energijos vartotoju (pvz., statybiniu šviestuvu). Paskui prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Įkišamas elektros maitinimo kabelis netinkamai įstatytas į lizdą
 • Įkišamą elektros maitinimo kabelį tinkamai prijunkite prie elektrinio prietaiso.
Techninės priežiūros rodmuo šviečia raudona spalva.
Prietaiso gedimas arba laikas vykdyti techninės priežiūros darbus
 • Prietaisą remontuokite tik Hilti techninės priežiūros centre.
Techninės priežiūros rodmuo mirksi raudona spalva.
Laikinoji klaida
 • Palaukite 10 sekundžių, kol nustos mirksėti.
 • Jei po 10 sekundžių nenustoja mirksėti, ištraukite maitinimo kabelio kištuką ir palaukite 2 minutes.
 • Jei nenustoja mirksėti, prietaisą pristatykite Hilti techninės priežiūros centrą.
Elektros tinkle yra per didelė įtampa
 • Pakeiskite elektros lizdą. Patikrinkite elektros tinklo parametrus.
Parengties būsenos rodmuo mirksi žalia spalva.
Apsauga nuo perkaitimo
 • Leiskite prietaisui atvėsti.
 • Išvalykite vėdinimo plyšius. Prietaisą eksploatuoti tuščiąja eiga dar galima.
Prietaisas nesmūgiuoja.
Prietaisas per šaltas
 • Kirstuvą padėkite ant grindų ir leiskite veikti tuščiąja eiga. Jeigu reikia, pakartokite, kol smūginis mechanizmas pradės veikti.
Kirstuvas kala mažesniu dažniu.
Smūgis tuščiąja eiga (kirstuvas nekala kieto pagrindo)
 • Atleiskite jungiklį ir iš naujo paleiskite mašiną arba:
 • Nuspaudę jungiklį, rankeną taip pat spauskite iki galo.
Kirstuvas neįsijungia arba darbo metu išsijungia.
Per ilgas ilginimo kabelis ir / arba per mažas jo laidų skerspjūvio plotas
 • Naudokite reikiamo ilgio ir / arba pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Image alternative
Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r11668382.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.