Kalba

DX 6

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai

Papildomai naudojami šie simboliai:
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Įpareigojamieji ženklai

Ant prietaiso naudojami tokie įpareigojamieji ženklai:
Image alternative Dėmesio! Laikytis nurodymų.
Image alternative Būtina dėvėti apsauginį šalmą
Image alternative Būtina naudoti apsauginius akinius
Image alternative Būtina naudoti klausos apsaugines priemones

Ekrano rodmenys

Gali būti rodomi šie ekrano rodmenys:
Image alternative Šis simbolis rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį. Kai akumuliatorius yra išsikrovęs, rodomas techninės priežiūros simbolis.
Image alternative Techninės priežiūros simbolis rodo, kad reikia atlikti techninę priežiūrą. Jis ekrane pasirodo po 5 metų, 30 000 kalimų arba kai akumuliatorius yra išsikrovęs. Mūsų rekomendacija: kreipkitės į savo Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative Kalimų skaitiklis rodo, kada reikia atlikti kitą prietaiso techninę priežiūrą. Čia vienas segmentas atitinka 500 kalimų. Iš viso yra 5 segmentai, ir tai atitinka 2 500 kalimų.
Image alternative Šis simbolis rodo, ar „Bluetooth“ įjungtas. Jeigu simbolis ekrane nerodomas, tai reiškia, kad „Bluetooth“ yra išjungtas.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacija apie prietaisą

Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kalimo prietaisas
  DX 6
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai dėl darbo su parakiniais tiesioginio montavimo prietaisais

 • Su kalimo prietaisu nevykdykite jokių manipuliacijų arba pakeitimų.
 • Visada naudokite tarpusavyje suderintus kalimo prietaisus, įrangos dalis (atramines plokšteles, vinies kreipiamąsias, dėtuves, stūmoklius ir priedus) ir eksploatacines medžiagas (tvirtinimo elementus ir šovinius).
 • Patikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nėra pažeisti.
 • Judančios prietaiso dalys turi tinkamai veikti ir nestrigti. Laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl valymo ir tepimo alyva.
 • Visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos, kad prietaisas veiktų nepriekaištingai. Pažeistos dalys turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos Hilti techninės priežiūros centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
 • Naudokite tik Hilti DX arba kitus tinkamus šovinius, kurie tenkina būtiniausius saugos reikalavimus.
 • Kalimo prietaisą naudokite tik skyriuje „Naudojimas pagal paskirtį“ nurodytais naudojimo atvejais.
 • Nekalkite tvirtinimo elementų į netinkamą pagrindo medžiagą, pvz., per ploną, per kietą ir per trapią medžiagą. Kalant į tokias medžiagas, tvirtinimo elementai gali lūžti, sueižėti ar būti pramušti kiaurai. Netinkamų medžiagų pavyzdžiai:
 • Plieno suvirinimo siūlės, ketus, stiklas, marmuras, plastikas, bronza, žalvaris, varis, izoliacinės medžiagos, tuščiavidurės plytos, keraminės plytos, plona skarda (< 4 mm) ir akytasis betonas.
 • Laikykitės Hilti „Tvirtinimo technikos žinyno“ arba atitinkamų vietinių Hilti „Techninių tvirtinimo technikos rekomendacijų“ reikalavimų. Papildomai visada atkreipkite dėmesį į kalamų tvirtinimo elementų naudojimo instrukciją.
Reikalavimai prieš naudojimą
 • Šį kalimo prietaisą galite tik naudoti arba atlikti techninę priežiūrą, jei esate tam įgalioti ir buvote supažindinti su galimais pavojais.
 • Dirbdami naudokite asmenines apsaugos priemones.
 • Užsidėkite apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines. Kalimo prietaisas gali įkaisti darbo metu.
 • Dirbdami užsidėkite klausos apsaugines priemones. Uždegus šovinio užtaisą, galima pažeisti klausą.
 • Avėkite neslystantį apavą.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad Jūsų darbo vieta visada būtų tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, kuriais galėtumėte susižaloti. Dėl netvarkos darbo vietoje gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
 • Pasirūpinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta, ir papildomai pasirūpinkite pakankama ventiliacija uždarose patalpose.
Žmonių sauga
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies! Kalimo prietaiso niekada nukreipkite į kitus asmenis!
 • Kalimo prietaiso nespauskite padėję ranką ant dėtuvės arba vinies kreipiamosios, stūmoklio arba stūmoklio įvorės, arba įstatyto tvirtinimo elemento. Spaudžiant kalimo prietaisą ranka, kalimo prietaisas gali tapti parengtas naudoti, net jei vinies kreipiamoji nesumontuota. Dėl to kyla pavojus sunkiai susižeisti jums ir kitiems asmenims.
 • Visi šalia esantys asmenys turi užsidėti klausos apsaugines priemones, apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir, dirbdami su tiesioginio montavimo prietaisu, vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite kalimo prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, baikite darbą. Dirbant kalimo prietaisu, akimirksniui nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėkite stabiliai ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Kai dirbdami kalimo prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti prietaiso veikimo zonoje.
Atsargus tiesioginio montavimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais
 • Naudokite kalimo prietaisą tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės, o ne tokiems tikslams, kuriems jis nenumatytas.
 • Nenaudokite kalimo prietaiso vietose, kuriose kyla gaisro ir sprogimo pavojus.
 • Prieš kaldami tvirtinimo elementus įsitikinkite, kad už konstrukcinės dalies, į kurią kalimi tvirtinimo elementai, nieko nėra. Pavojų kelia kiaurai prakalami tvirtinimo elementai!
 • Atkreipkite dėmesį, kad kalimo prietaiso žiotys nebūtų nukreiptos į Jus ar kitus asmenis.
 • Kalimo prietaisą laikykite tik paėmę už tam skirtų laikymo paviršių.
 • Prižiūrėkite laikymo paviršius, kad jie visada būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva ir tepalu.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai ir statmenai yra prispaustas prie pagrindo.
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite pasirinktą energijos nustatymą.
 • Pabandymui į pagrindą įkalkite tvirtinimo elementus.
 • Kalimo prietaisą visada padėkite ant lygių, plokščių ir laisvų paviršių, kuriuos visiškai išlaiko pagrindas.
 • Kalimo metu kalimo prietaisą visada laikykite statmenai pagrindui. Taip sumažinate pavojų, kad tvirtinimo elementas nukryps nuo pagrindo medžiagos.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į esamas skyles, nebent tai rekomenduotų Hilti pvz., DX-Kwik).
 • Nekalkite jau panaudotų tvirtinimo elementų - susižalojimo pavojus! Naudokite naują tvirtinimo elementą.
 • Nepakankami giliai įkalto tvirtinimo elemento negalima dar kartą kalti! Tvirtinimo elementas gali lūžti.
 • Laikykitės būtinų atstumų iki kraštų ir tarp tvirtinimo elementų (žr. skyrių „Minimalūs atstumai“).
 • Užtaisyto kalimo prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prieš vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, keisdami vinies kreipiamąją, prieš nutraukdami darbą ar prieš sandėliuodami, kalimo prietaisą visuomet ištuštinkite (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus).
 • Kalimo prietaisą transportuokite ir laikykite tam skirtame Hilti lagamine.
 • Nenaudojamus kalimo prietaisus laikykite ištuštintus, sausoje, saugioje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kaldami patikrinkite, ar pagrinde nėra elektros laidų, vandentiekio ir dujotiekio linijų.
 • Norėdami gauti išsamesnės informacijos, paprašykite Hilti „Tvirtinimo technikos žinyno“ arba atitinkamų vietinių Hilti „Techninių tvirtinimo technikos rekomendacijų“ iš Hilti  parduotuvės.
Šiluminės saugos priemonės
 • Neviršykite skyriuje Techniniai duomenys rekomenduojamo maksimalaus kalimo dažnio.
 • Jeigu kalimo prietaisas perkaito arba šovinių juosta deformavosi arba išsilydė, išimkite šovinių juostą ir leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
 • Nepradėkite išmontuoti karšto kalimo prietaiso. Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Šoviniai gali sprogti
 • Naudokite tik tokius šovinius, kurie tinka kalimo prietaisui arba kuriuos leidžiama naudoti šiame kalimo prietaise.
 • Kai darote pertrauką, baigėte darbą arba prieš transportuodami kalimo prietaisą, šovinių juostą išimkite.
 • Nebandykite išimti tvirtinimo elementų ir (arba) šovinių iš dėtuvės juostos ar iš kalimo prietaiso naudodami jėgą.
 • Nenaudotus šovinius laikykite pagal atitinkamas parakinių kalimo prietaisams skirtų šovinių laikymo taisykles (pvz., sausai, temperatūra nuo 5 °C iki 25 °C) ir rakinamoje vietoje.
 • Nenaudotų arba dalinai panaudotų šovinių juostų nepalikti mėtytis šalia. Surinkite tuščias šovinių juostas ir laikykitės jas tinkamoje vietoje.
 • Atkreipkite dėmesį į visus šovinių saugos duomenų lapo nurodymus dėl saugos, naudojimo ir laikymo.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas (kalimo prietaisas)

Image alternative
 1. Kalimo energijos nustatymo žiedas
 2. Kreipiamoji įvorė
 3. Dujinis stūmoklio grąžinimo mazgas
 4. Stūmoklis
 5. Stūmoklio žiedai
 6. Atblokavimo mygtukas „Kalimo energijos nustatymo žiedas“
 7. Korpusas
 8. Šovinių kanalas (išmetimas)
 9. Valdymo mygtukas prie ekrano
 10. Šovinių kanalas (įstatymas)
 11. Nuleistukas
 12. Vėdinimo plyšiai
 13. Priedo montavimo sąsaja
 14. Laikymo paviršiai

Prietaiso vaizdas (vinies kreipiamosios)

Image alternative
 1. Atblokavimo mygtukas (vinies kreipiamosios)
 2. Amortizatorius
 3. Dėtuvės užraktas
 4. Atblokavimo mygtukas (dėtuvės užrakto)
 5. Vinies aptikimo įtaisais su papildomo užtaisymo indikatoriumi (raudonas)
 6. Keičiamas vinies kreipiamosios vamzdis

Kalimo prietaiso valdymo elementai

Ant kalimo prietaiso yra šie valdymo elementai:
Image alternative Atblokavimo mygtukas „Kalimo energijos nustatymo žiedas“
Mygtukas atblokuoja „Kalimo energijos nustatymo žiedą“ arba naudojamas dujinio stūmoklio grąžinimo mazgui išmontuoti.
Image alternative
Image alternative
Vinies kreipiamosios atblokavimo mygtukas (A)
Mygtukas atblokuoja vinies kreipiamąją (pavienio kalimo prietaisas ir dėtuvė), kad būtų galima ją pakeisti arba išvalyti kalimo prietaisą.
Dėtuvės užrakto atblokavimo mygtukas (B)
Mygtukas atblokuoja dėtuvės užraktą, kad būtų galima įstumti tvirtinimo elementus.

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra vinių kalimo prietaisas, skirtas grūdintoms vinims, varžtams ir tvirtinimo elementams įkalti į betoną, plieną ir silikatinius blokelius.

Prietaisą leidžiama naudoti tik su kalimo prietaisui tinkama įranga. Vinies kreipiamosios, stūmoklis ir tvirtinimo elementai turi būti tarpusavyje suderinti.
Prietaisą galima naudoti tik su Hilti atsarginėmis dalimis ir priedais bei Hilti šoviniais ir tvirtinimo elementais arba kitais tinkamais šoviniais ir tvirtinimo elementais.

„Bluetooth“®

„Bluetooth ®“ - žodinis prekės ženklas, o taip pat ir paveikslėliai (logotipai) yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruoti prekių ženklai. Žodinius prekės ženklus / paveikslėlius Hilti akcinė bendrovė naudoja tik pagal licenciją.
„Bluetooth“ yra belaidis duomenų perdavimas per du „Bluetooth“ technologiją naudojančius prietaisus, kurie mažu atstumu gali turėti ryšį vienas su kitu.
Šis prietaisas naudoja „Bluetooth Low Energy“ modulį. Modulis leidžia užmegzti ryšį ir perduoti duomenys su mobiliaisiais telefonais ir Hilti tinklų sietuvais. Modulis naudojamas prietaiso būsenai patikrinti bei nustatymams ir duomenims perkelti, gali siųsti duomenų požymius, pvz., priimamojo galinio prietaiso buvimo vietą, veikimo trukmę, bendrą naudojimų skaičių, naudojimų skaičių intervalo metu ir siuntimo laiko žymą.
Informaciją apie siūlomas funkcijas gausite atitinkamojoje Hilti programėlėje.

Duomenų perkėlimas per „Bluetooth“

Duomenų perkėlimo intervalas gali skirtis, priklausomai nuo turimo prietaiso energijos šaltinio. Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) „Bluetooth“ veikimo nuotolis gali labai sumažėti. Atsižvelgiant į aplinką, kol prietaisas bus atpažintas, gali prireikti kelių siuntimo intervalų.
Jei prietaisas neatpažįstamas, patikrinkite šiuos punktus:
Gal per didelis atstumas iki mobiliojo galinio prietaiso?
→ Sumažinkite atstumą tarp mobiliojo galinio prietaiso ir prietaiso.

Programėlės įdiegimas ir pritaikymas

Norėdami naudotis jungiamumo funkcijomis, pirmiau turite įdiegti atitinkamą Hilti programėlę.
(1.) Iš atitinkamos programėlių parduotuvės („Apple App Store“, „Google Play Store“) parsisiųskite programėlę.
Atitinkamoje programėlių parduotuvėje būtina turėti naudotojo paskyrą.
(2.) Kai pirmą kartą paleidžiate programėlę, prisijunkite su savo paskyra arba prisiregistruokite.
(3.) Jūsų mobiliojo galinio prietaiso ekrane bus parodyti visi kiti žingsniai, kaip prietaisą sujungti su mobiliuoju galiniu prietaisu.
Papildomai laikykitės visų programėles naudojimo nurodymų. Tada įgysite aiškesnį suvokimą apie prijungimo operaciją ir funkcijas.

Informacija apie programėlę

Norėdami gauti daugiau informacijos apie programėlę, kaip ją atsisiųsti ir paleisti, nuskenuokite ant lagamino esantį QR kodą.

Reikalavimai šoviniams

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl nenumatyto sprogimo! Šoviniams, kurie netenkina būtiniausių saugos reikalavimų, gali susidaryti nuosėdų iš nesudegusių miltelių. Dėl to gali įvykti staigus sprogimas ir būti sunkiai sužaloti naudotojas ir asmenys jo aplinkoje.
 • Naudokite tik tokius šovinius, kurie tenkina būtiniausius vietos teisės aktų saugos reikalavimus!
 • Laikykitės techninės priežiūros intervalų ir reguliariai paveskite Hilti-Service išvalyti kalimo prietaisą!
Naudokite tik šioje lentelėje išvardytus Hilti DX arba kitus tinkamus šovinius, kurie tenkina būtiniausius saugos reikalavimus:
 • ES ir EFTA šalims galioja reikalavimas, kad šoviniai turi atitikti CE ir būti paženklinti CE ženklu.
 • Jungtinei Karalystei galioja reikalavimas, kad šoviniai turi atitikti UKCA ir būti paženklinti UKCA ženklu.
 • JAV galioja reikalavimas, kad šoviniai turi atitikti ANSI A10.3-2020 nuostatas.
 • Ne Europos C.I.P. valstybėms galioja reikalavimas, kad šoviniai turėtų C.I.P. leidimą naudojamam DX kalimo prietaisui.
 • Likusioms šalims galioja reikalavimas, kad šoviniai EN 16264 būtų išlaikę likučių testą ir turėtų atitinkamą gamintojo deklaraciją.
Šoviniai
Pavadinimas užsakyme
Spalva
Stiprumas
DX 6 šovinys
titano pilka
stiprūs
DX 6 šovinys
juoda
ypač stiprūs

Minimalūs atstumai ir atstumai iki krašto

Tvirtindami turite laikytis minimalių atstumų. Jie gali būti skirtingi, atsižvelgiant į prietaisą.
Laikykitės naudojamų tvirtinimo elementų naudojimo instrukcijoje, Hilti Tvirtinimo technikos žinyne arba atitinkamose vietinėse Hilti „Techninėse tvirtinimo technikos rekomendacijose“ pateiktų naudojimo nurodymų.
Tvirtinimas prie betono arba plieno
Aprašymas
Betonas
Plienas
Minimalus atstumas nuo pagrindo kampo iki tvirtinimo elemento
≥ 70 mm
≥ 15 mm
Minimalus atstumas tarp tvirtinimo elementų ašių
≥ 80 mm
≥ 20 mm
Minimalus pagrindo storis
≥ 100 mm
Laikykitės tvirtinimo elementų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų!

Informacija apie naudojimo sritis

Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojimo sritis, pasižiūrėkite Hilti prietaisų puslapį.

Techniniai duomenys


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Svoris
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Ilgis (kalimo prietaisas)
475 mm
475 mm
485 mm
Ilgis (tvirtinimo elementas)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Rekomenduojamas maksimalus kalimo dažnis
700 Kalimai/h
700 Kalimai/h
700 Kalimai/h
Reikalinga spaudimo jėga
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Spaudimo eiga
19 mm
19 mm
19 mm
Aplinkos temperatūra (laikymas ir naudojimas)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Svoris
3,43 kg
3,48 kg
Ilgis (kalimo prietaisas)
547 mm
607 mm
Ilgis (tvirtinimo elementas)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Rekomenduojamas maksimalus kalimo dažnis
700 Kalimai/h
700 Kalimai/h
Reikalinga spaudimo jėga
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Spaudimo eiga
19 mm
19 mm
Aplinkos temperatūra (laikymas ir naudojimas)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

„Bluetooth“

Dažnis
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maksimali išspinduliuojama galia
−27,2 dBm

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Nurodytosios garso vertės buvo nustatytos, esant toliau išvardytoms tipinėmis sąlygoms.
Informacija apie keliamą triukšmą – tipinės sąlygos
Šovinys
kalibras 6.8/11, juodas
Energijos nustatymas
6
Naudojimas
24 mm medinio tašo tvirtinimas prie betono (C40) naudojant X-P47 P8
Informacija apie triukšmą pagal EN 15895
Garso galios lygis (LWA)
106 ±2 dB
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
103 ±2 dB
Maksimalus skleidžiamo garso slėgio lygis (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informacija apie vibraciją pagal EN 2006/42/EG
Vibracijos emisija
< 2,5 m/s²

Paruošimas darbui

Kalimo prietaiso montavimas

Image alternative
 1. Įsitikinkite, kad kalimo prietaise nėra šovinių juostos.
 2. Sulygiuokite rodykles ir įstatykite dujinį stūmoklio grąžinimo mazgą į korpusą.
 3. Vinies kreipiamąją arba dėtuvę centruodami įstatykite į dujinį stūmoklio grąžinimo mazgą.
 4. Įdėkite stūmoklį.
 5. Ant vinies kreipiamosios arba dėtuvės uždėkite amortizatorių.
 6. Vinies kreipiamąją arba dėtuvę centruodami ir nepakreipę įstatykite į dujinį stūmoklio grąžinimo mazgą.
 7. Vinies kreipiamąją arba dėtuvę sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
  • Vinies kreipiamoji arba dėtuvė yra užfiksuota.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti įrankio laikantįjį lyną.
 • Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite įrankio laikančiojo lyno tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Šiam prietaisui kaip apsaugą nuo nukritimo naudokite tik Hilti įrankių laikantįjį lyną #2261971.
  Image alternative
 • Įrankių laikantįjį lyną kilpa pritvirtinkite prie prietaiso, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Patikrinkite, ar patikimai laikosi.
 • Karabino kablį pritvirtinkite prie laikančiosios struktūros. Patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas.
  Laikykitės Hilti įrankio laikančiojo lyno naudojimo instrukcijų.

Pastolių kablys (priedas)

Image alternative
Norėdami trumpam prisikabinti prie turėklo arba įrankio diržo, galite sumontuoti Hilti pastolių kablį (priedą). Montuodami laikykitės prie priedo pridėtą montavimo instrukciją.
Montavimo instrukcijos kopija yra šio naudojimo instrukcijos gale.
Kalimo prietaisą reikia papildomai apsaugoti su Hilti įrankio laikančiuoju lynu.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio įjungimo! Užtaisytas kalimo prietaisas gali bet kada tapti parengtas naudoti. Atsitiktinai įjungę kalimą galite sužaloti save ir kitus asmenis.
 • Kalimo prietaisą visuomet ištuštinkite (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus), kai nustosite dirbti su kalimo prietaisu.
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros, valymo ir paruošimo darbus įsitikinkite, kad kalimo prietaise nėra šovinių ir tvirtinimo elementų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus dėl karštų paviršių! Naudojimo metu kalimo prietaisas gali įkaisti.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines.
Jei įstatant šovinių juostą pasipriešinimas yra neįprastai didelis, patikrinkite, ar šovinių juosta suderinama su kalimo prietaisu.
Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
Naudojimo nurodymai dėl saugumo
Pavyzdžio paveikslėlis
Aprašymas
Image alternative Kalimo prietaiso nespauskite prie kūno dalių!
Prispaudus prie kūno dalies (pvz., rankos), kalimo prietaisas gali tapti parengtas naudoti. Dėl to kyla pavojus įkalti į kūno dalis.
Image alternative Dėtuvės arba kitų vinies kreipiamųjų netraukite ranka atgal!
Dėtuve traukiant ranka atgal, kalimo prietaisas gali tapti parengtas naudoti. Dėl to kyla pavojus įkalti į kūno dalis.

Šovinių juostų įdėjimas

Image alternative
 • Šovinių juostą siauruoju galu stumkite pirmyn iš apačios į kalimo prietaiso rankeną tol, kol visiškai įstumsite.
  Jei norite įdėti jau naudotą šovinių juostą:
  traukite visiškai įstumtą šovinių juostą ranka iš kalimo prietaiso aukštyn, kol šovinio lizde bus nenaudotas šovinys.

Pavienio kalimo prietaiso užtaisymas

Image alternative
 • Tvirtinimo elementą stumkite iš priekio į vinies kreipiamąją, kol tvirtinimo elemento poveržlė sulaikoma vinies kreipiamojoje.

Kalimo prietaiso su dėtuve užtaisymas

Tvirtinimo elementus galima kalti, kol dėtuvė visiškai ištuštėja. Jei dėtuvėje nelieka tvirtinimo elementų, kalimo prietaiso su dėtuve negalima visiškai prispausti.
 • Likus trims tvirtinimo elementams dėtuvėje → galima papildomai įdėti dešimties tvirtinimo elementų juosta.
 • Likus dviems tvirtinimo elementams dėtuvėje → vinies aptikimo įtaise pasirodo papildomo užtaisymo indikatorius (raudonas).
Image alternative
 1. Atidarykite dėtuvę, paspausdami atblokavimo mygtuką (dėtuvės užrakto).
 2. Dešimties tvirtinimo elementų juostą su elementais įdėkite į dėtuvę.

Kalimo energijos nustatymas

Pagal naudojimo sritį pasirinkite energijos nustatymą. Jeigu nėra patirtimi pagrįstų duomenų, visada pradėkite nuo mažiausios kalimo energijos.
Image alternative
 1. Paspauskite ir laikykite atblokavimo mygtuką „Kalimo energijos nustatymo žiedas“.
 2. Pasukite „Kalimo energijos nustatymo žiedą“ į norimą energijos lygį.
  Energijos lygiai:
  • 1 = mažiausia energija,
  • 8 = didžiausia energija.
 3. Patikrinkite, ar tinkamai tvirtinama pagal tvirtinimo elemento naudojimo instrukciją.

Tvirtinimo elementų kalimas

Image alternative
 1. Kalimo prietaisą nustatykite į reikiamą padėtį.
 2. Kalimo prietaisą pridėkite prie darbinio paviršiaus ir prispauskite stačiu kampu.
 3. Norėdami įkalti tvirtinimo elementą, spauskite nuleistuką.

Pavienio kalimo prietaiso ištuštinimas

 1. Ištraukite aukštyn šovinių juostą iš kalimo prietaiso.
 2. Ištraukite tvirtinimo elementą iš kalimo prietaiso.

Kalimo prietaiso su dėtuve ištuštinimas

 1. Ištraukite aukštyn šovinių juostą iš kalimo prietaiso.
 2. Traukite žemyn dėtuvės užraktą ir išimkite vinių juostą.

Valymo rodmens paleidimas iš naujo

Valymo indikatorių sudaro 5 stulpeliai. Kiekvienas stulpelis atitinka 500 kalimų.
Valymo indikatorius yra sukurtas rodyti teisingus valymo intervalus, naudojant šiuos šovinius:
 • DX 6 šovinys titano pilka
 • DX 6 šovinys juoda
 • Spauskite valdymo mygtuką prie ekrano 10–12 sekundžių.
  • Valymo rodmuo paleidžiamas iš naujo.

Pagalba sutrikus veikimui

ĮSPĖJIMAS
Sprogimo pavojus! Netinkamai tvarkant šovinius, juos galima uždegti.
 • Nebandykite išimti šovinių iš kalimo prietaiso arba iš šovinių juostos naudodami jėgą.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus dėl karštų paviršių! Naudojimo metu kalimo prietaisas gali įkaisti.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines.

Kalimo prietaisas stringa ir neišsitraukia

PAVOJUS
Sužalojimo pavojus dėl neapsaugoto kalimo prietaiso! Jei stringa suspaustas kalimo prietaisas, kalimo prietaisas gali būti įkrautas ir neapsaugotas. Atsitiktinai paleidus kalimą, galima sunkiai susižaloti.
 • Visada užtikrinkite, kad kalimo prietaisas nenukreiptas į jus arba kitus asmenis.
 1. Kalimo prietaisą spauskite ne trumpiau kaip 10 sekundžių ir iš naujo įjunkite kalimo prietaisą.
 2. Kalimo prietaisą nuimkite nuo darbinio paviršiaus.
  • Image alternative Atkreipkite dėmesį, kad jis nebūtų nukreiptas į Jus ar į kitus asmenis!
 3. Pabandykite patraukti ranka vinies kreipiamąją į pradinę padėtį.
  • Image alternative Nuimkite ranką nuo nuleistuką ir nekiškite prie žiočių!
 4. Iš karto ištraukite šovinių juostą iš kalimo prietaiso.
  • Image alternative Jei negalima išimti šovinių juostos:
   • Prižiūrėdami leiskite atvėsti kalimo prietaisui saugioje vietoje.
   • Visada užtikrinkite, kad kalimo prietaisas nenukreiptas į jus arba kitus asmenis.
   • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 5. Atlikite prietaiso techninę priežiūrą.

Šovinys neužsidega, kai kalimo prietaiso temperatūra viršija darbinę temperatūrą

Visada užtikrinkite, kad kalimo prietaisas nenukreiptas į jus arba kitus asmenis!
 1. Kalimo prietaisą spauskite ne trumpiau kaip 10 sekundžių ir iš naujo įjunkite kalimo prietaisą.
 2. Jeigu šovinys vis dar neužsidega, palaukite 10 sekundžių ir kalimo prietaisą nuimkite nuo darbinio paviršiaus.
 3. Iš karto ištraukite šovinių juostą iš kalimo prietaiso.
  • Jei negalima išimti šovinių juostos:
   • Prižiūrėdami leiskite atvėsti kalimo prietaisui saugioje vietoje.
   • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 4. Atlikite prietaiso techninę priežiūrą.
 5. Šovinį laikykite saugiai.
 6. Utilizuokite neuždegtus šovinius.
  • Laikykitės vietinių utilizavimo taisyklių.
 7. Leiskite kalimo prietaisui atvėsti ir tęskite darbą su nauja šovinių juosta.

Šovinys neužsidega, kai kalimo prietaisas yra darbinės temperatūros

 1. Nedelsdami nutraukite darbą.
 2. Ištuštinkite kalimo prietaisą (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus) ir jį išmontuokite.
 3. Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą vinies kreipiamosios, stūmoklio, tvirtinimo elementų ir šovinio derinį.
 4. Patikrinkite amortizatoriaus, stūmoklio ir vinies kreipiamųjų nusidėvėjimą, ir, jeigu reikia, pakeiskite šiuos elementus.
 5. Nuvalykite ir sutepkite alyva kalimo prietaisą.
  • Jeigu, ėmusis pirma nurodytų priemonių, problema išlieka, kalimo prietaiso naudoti nebegalima.
  • Kalimo prietaisą paveskite patikrinti ir, jeigu reikia, remontuoti Hilti techninės priežiūros centrui.
  Reguliariai eksploatuojamas prietaisas natūraliai užsiteršia, taip pat dėvisi svarbūs jo mazgai.
  Reguliariai atlikite prietaiso techninę priežiūrą. Intensyviai naudodami kalimo prietaisą, stūmoklį ir amortizatorius tikrinkite kas dieną, bet ne vėliau kaip po 2 500–3 000 kalimų. Intervalas atitinka reguliarų kalimo prietaiso valymo ciklą. Techninės priežiūros ir valymo ciklai paskaičiuoti tipiniam prietaiso naudojimui.
  Kalimų skaitiklis rodo kalimų skaičių, kurie atlikti iš naujo paleidus valymo rodmenį. Vienas stulpelis atitinka 500 kalimų.
  Po 30 000 kalimų Hilti techninės priežiūros centrui paveskite atlikti prietaiso techninę priežiūrą.

Priežiūra ir einamasis remontas

Kalimo prietaiso priežiūra

Valydami naudokite tik Hilti kartu tiekiamus valymo priedus arba lygiavertes medžiagas. Valydami jokiu būdu nenaudokite purkštuvų, suslėgto oro, aukšto slėgio valymo įrenginių, tirpiklių arba vandens.
ATSARGIAI
Kalimo prietaiso materialinės žalos pavojus! Pašaliniai daiktai gali užstrigti kalimo prietaise ir įjungiant gali pažeisti kalimo prietaisą.
 • Saugokite, kad į kalimo prietaiso vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Kalimo prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.

Einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojingos medžiagos DX prietaisų nešvarumuose yra medžiagų, galinčių pakenkti Jūsų sveikatai.
 • Prietaisą valydami, neįkvėpkite dulkių ir nešvarumų.
 • Saugokite, kad šios dulkės ir nešvarumai nepatektų ant maisto produktų.
 • Išvalę kalimo prietaisą, nusiplaukite rankas.
 • Kalimo prietaisą valykite ir naudokite Hilti purškalą pagal naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus. Taip išvengsite prietaiso gedimų.
 1. Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti kalimo prietaiso išoriniai elementai.
 2. Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai veikia visi valdymo elementai.
 3. Kalimo prietaisą eksploatuokite tik naudodami tinkamus šovinius ir rekomenduojamą energijos nustatymą.
  • Dėl netinkamų šovinių ar per didelės energijos nustatymo kalimo prietaisas gali per anksti sugesti.

Prietaiso techninės priežiūros vykdymas

Prietaiso techninę priežiūrą vykdykite, esant tokioms situacijoms:
 1. Pasireiškia energijos svyravimai (atpažįstama iš netolygaus tvirtinimo elemento įkalimo gylio).
 2. Nesėkmingi šovinio uždegimai (šovinys neuždegamas).
 3. Pastebimai pablogėjo darbo komfortas.
  • Reikia pastebimai didesnės spaudimo jėgos.
  • Padidėja nuleistuko pasipriešinimas.
  • „Kalimo energijos nustatymo žiedą“ galima labai sunkiai nustatyti.
  • Sunku išimti šovinių juostą.
 4. Kalimų skaitiklis rodo, kad būtina atlikti prietaiso techninę priežiūrą.

Kalimo prietaiso išmontavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio įjungimo! Užtaisytas kalimo prietaisas gali bet kada tapti parengtas naudoti. Atsitiktinai įjungę kalimą galite sužaloti save ir kitus asmenis.
 • Kalimo prietaisą visuomet ištuštinkite (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus), kai nustosite dirbti su kalimo prietaisu.
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros, valymo ir paruošimo darbus įsitikinkite, kad kalimo prietaise nėra šovinių ir tvirtinimo elementų.
Image alternative
 1. Paspauskite ir laikykite vinies kreipiamosios atblokavimo mygtuką.
 2. Vinies kreipiamąją sukite iki galo prieš laikrodžio rodyklę.
 3. Ištraukite vinies kreipiamąją su stūmokliu.
 4. Stūmoklį ištraukite iš vinies kreipiamosios.
 5. Lenkdami atskirkite amortizatorių nuo vinies kreipiamosios.
 6. Paspauskite ir laikykite atblokavimo mygtuką „Kalimo energijos nustatymo žiedas“.
 7. Sukite „Kalimo energijos nustatymo žiedas“ prieš laikrodžio rodyklę iki išmontavimo padėties.
 8. Ištraukite dujinį stūmoklio grąžinimo mazgą iš korpuso.

Stūmoklio ir amortizatoriaus tikrinimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Dėl sugedusio amortizatoriaus, stūmoklio arba pažeistos atraminės plokštelės kyla didesnis gedimų pavojus.
 • Patikrinkite amortizatoriaus ir stūmoklio nusidėvėjimą ir, aptikę pažeidimų, pakeiskite.
 • Su stūmokliu nevykdykite jokių manipuliacijų.
 • Nebandykite patys pataisyti sugedusį stūmoklį, pvz., šlifuodami viršūnę.
 1. Keisti stūmoklį reikia tokiais atvejais:
  • Stūmoklis yra sulaužytas.
  • Stūmoklis yra stipriai susidėvėjęs (pvz., stūmoklio viršūnėje esantis ištisinis žiedo formos paaukštinimas lūžęs 90°).
  • Yra įtrūkusių stūmoklio žiedų ar kurio nors iš viso nėra.
  • Stūmoklis yra sulenktas (tikrinti ridenant lygiu paviršiumi).
 2. Keisti amortizatorių reikia tokiais atvejais:
  • Amortizatoriaus metalinis žiedas yra sulūžęs arba atsilaisvina.
  • Amortizatorius nebesilaiko ant vinies kreipiamosios.
  • Po metaliniu žiedu matosi stiprus taškinis gumos nusidėvėjimas.

Kalimo prietaiso valymas ir tepimas alyva

Naudokite tik Hilti purškalą. Naudojant kitas tepimo medžiagas, galima sukelti veikimo sutrikimus arba pažeisti kalimo prietaisą.
Image alternative
 1. Ištuštinkite kalimo prietaisą (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus) ir jį išmontuokite.
 2. Valykite stūmoklio žiedus kartu tiekiamu plokščiuoju šepetėliu, kol stūmoklio žiedai judės laisvai.
 3. Vinies kreipiamosios fiksatorių valykite plokščiuoju šepetėliu.
 4. Sutepkite alyva vinies kreipiamosios fiksatorių ir švelniai nuvalykite fiksatorių šluoste.
 5. Išvalykite dujinio stūmoklio grąžinimo mazgo vidų kartu tiekiamu dideliu apvaliuoju šepetėliu.
 6. Sutepkite alyva dujinio stūmoklio grąžinimo mazgo vidaus fiksatorių.
 7. Valykite dujinio stūmoklio grąžinimo mazgo užpakalinį galą ir kaiščius plokščiuoju šepetėliu.
 8. Kaiščius sutepkite alyva, o po to juos švelniai nuvalykite šluoste.
 9. Valykite kūginį šovinio lizdą kartu tiekiamu kūginiu šepetėliu.
 10. Valykite šovinių kanalą kartu tiekiamu stūmikliu.

Galutinis kalimo prietaiso patikrinimas

 1. Atlikę techninės priežiūros ir remonto darbus, patikrinkite, ar yra sumontuoti ir ar veikia visi apsauginiai įtaisai.
 2. Valymo rodmenį paleiskite iš naujo.

Problemos dėl kalimo prietaiso

Image alternative Prieš pradėdami šalinti gedimus įsitikinkite, kad kalimo prietaise nėra šovinių. Jei šovinių nepavyksta išimti, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Jei pasitaiko sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Stūmoklis įstringa pagrindo medžiagoje
Per trumpas elementas.
 • Naudoti ilgesnį elementą.
Elementas be poveržlės
 • Kalant į medieną, naudoti tvirtinimo elementus su poveržlėmis.
Per daug kalimo energijos.
 • Kalimo energiją sumažinti „Kalimo energijos nustatymo žiedu“.
Reikia vis didesnės spaudimo jėgos
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Išvalyti šovinio lizdą.
 • Įdėti naują šovinių juostą.
Didėja nuleistuko pasipriešinimas
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
„Kalimo energijos nustatymo žiedą“ galima sunkiai nustatyti.
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Išvalyti šovinio lizdą.
 • Įdėti naują šovinių juostą.
Image alternative
Elementas įkalamas nepakankamai giliai
Netinkama stūmoklio padėtis kalimo prietaise su dėtuve (įjungimo metu stūmoklis ne pradinėje padėtyje)
Kalimo energija per maža
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ padidinti kalimo energiją.
 • Naudoti labai stiprius šovinius.
Stūmoklio stiprus smūgis dėl per didelės kalimo energijos.
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ sumažinti kalimo energiją.
Image alternative
Stūmoklis stringa dujinio stūmoklio grąžinimo mazge
Pažeistas stūmoklis.
 • Stūmoklį pakeisti.
Amortizatorius dyla dujinio stūmoklio grąžinimo mazgo viduje.
 • Patikrinti stūmoklį ir amortizatorių ir, jeigu reikia, pakeisti.
 • Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Išvalyti šovinio lizdą.
 • Įdėti naują šovinių juostą.
Image alternative
Dujinis stūmoklio grąžinimo mazgas užstrigęs. Kalimo prietaiso dalys nejuda viena kitos atžvilgiu.
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Išvalyti šovinio lizdą.
 • Įdėti naują šovinių juostą.
Strigimas dėl nešvarumų arba betono skeveldrų.
 • Jeigu klaida išlieka, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
Tuščias kalimas: kalimo prietaisas buvo paleistas, tačiau nebuvo įkaltas joks tvirtinimo elementas
Netinkama stūmoklio padėtis kalimo prietaise su dėtuve (įjungimo metu stūmoklis ne pradinėje padėtyje)
Stūmoklio stiprus smūgis dėl per didelės kalimo energijos.
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ sumažinti kalimo energiją.
Image alternative
Kalimo prietaiso negalima paleisti
Kalimo prietaisas nebuvo visiškai prispaustas.
 • Visiškai prispausti kalimo prietaisą.
Dėtuvė neužtaisyta.
 • Užtaisyti dėtuvę.
Dėtuvėje yra plastiko likučių.
 • Atidaryti dėtuvę ir pašalinti vinių juostą bei plastiko likučius.
Netinkama stūmoklio padėtis kalimo prietaise su dėtuve (įjungimo metu stūmoklis ne pradinėje padėtyje)
Netinkama vinies padėtis dėtuvėje.
 • Iš naujo užtaisyti kalimo prietaisą.
Vinies kreipiamoji netinkamai užfiksuota.
Stūmoklio stiprus smūgis dėl per didelės kalimo energijos.
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ sumažinti kalimo energiją.
Image alternative
Stūmoklis stringa vinies kreipiamojoje
Pažeistas stūmoklis ir (arba) amortizatorius.
 • Atsukti dėtuvę, patikrinti stūmoklį ir amortizatorių ir, jeigu reikia, pakeisti.
Dėtuvėje yra plastiko likučių.
 • Atidaryti dėtuvę ir pašalinti vinių juostą bei plastiko likučius.
Per daug kalimo energijos
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ sumažinti kalimo energiją.
Dėl kalimo be tvirtinimo elemento sulinko stūmoklis
 • Vengti tuščių kalimų.
 • Patikrinti stūmoklio tiesumą ir, jei reikia, pakeisti.
Image alternative
Stringa dėtuvės vinies kreipiamoji
Dėtuvė pažeista.
 • Dėtuvę pakeisti.

Problemos dėl tvirtinimo elementų

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Skirtingas įkalimo gylis
Netinkama stūmoklio padėtis
 • Išimti šovinių juostą ir atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Patikrinti stūmoklį ir amortizatorių ir, jeigu reikia, pakeisti.
Kalimo prietaisas per daug užterštas.
 • Kalimo prietaisą išvalyti.
 • Jeigu reikia, kalimo prietaisą paveskite patikrinti Hilti techninės priežiūros centre.
Stūmoklio stiprus smūgis dėl per didelės kalimo energijos.
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ sumažinti kalimo energiją.
Image alternative
Tvirtinimo elementas linksta
Kietas pagrindas (plienas, betonas).
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ padidinti kalimo energiją.
 • Naudoti trumpesnes vinis.
 • Naudoti platesnio pritaikymo vinis.
 • Kalant į betoną: naudoti „DX-Kwik“ (su pirminiu pragręžimu) → žr. „Tvirtinimo technikos žinyną“.
Betone yra kietų ir (arba) stambių užpildų.
 • Naudoti „DX-Kwik“ (su pirminiu pragręžimu).
Negiliai po betono paviršiumi yra plieninės armatūros strypas
 • Tvirtinti kitoje vietoje.
Image alternative
Įkalto elemento viršus nesutampa su ruošinio paviršiumi
Netinkamas elementas.
 • Tvirtinimo elemento ilgį priderinkite prie konstrukcinės dalies storio.
Netinkamas energijos nustatymas.
 • Pakeisti kalimo prietaiso energijos nustatymą.
Betone yra kietų ir (arba) stambių užpildų.
 • Naudoti „DX-Kwik“ (su pirminiu pragręžimu).
Negiliai po betono paviršiumi yra plieninės armatūros strypas
 • Tvirtinti kitoje vietoje.
Kietas pagrindas (plienas, betonas).
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ padidinti kalimo energiją.
 • Naudoti trumpesnes vinis.
 • Naudoti platesnio pritaikymo vinis.
 • Kalant į betoną: naudoti „DX-Kwik“ (su pirminiu pragręžimu) → žr. „Tvirtinimo technikos žinyną“.
Image alternative
Betono ištrupėjimas
Betone yra kietų ir (arba) stambių užpildų.
 • Naudoti „DX-Kwik“ (su pirminiu pragręžimu).
Image alternative
Pažeista tvirtinimo elemento galvutė
Per daug kalimo energijos.
 • Kalimo energiją sumažinti „Kalimo energijos nustatymo žiedu“.
Įstatytas netinkamas stūmoklis.
 • Pasirinkite tinkamą stūmoklio ir tvirtinimo elemento derinį.
Pažeistas stūmoklis.
 • Stūmoklį pakeisti.
Image alternative
Vinis nepakankamai giliai įsiskverbia į pagrindą
Kalimo energija per maža
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ padidinti kalimo energiją.
 • Naudoti labai stiprius šovinius.
Viršytos pritaikymo ribos (labai kietas pagrindas).
 • Naudoti platesnio pritaikymo vinis.
Netinkama sistema.
 • Naudoti stipresnę sistemą, pvz., DX 76 (PTR).
Image alternative
Tvirtinimo elementas nesilaiko medžiagoje (pagrinde)
Plonas plieninis pagrindas (4–5 mm)
 • Naudoti kitą energijos nustatymą.
 • Naudoti vinis, skirtas ploniems plieniniams pagrindams.
Image alternative
Tvirtinimo elementas lūžta
(kirpimas)
Kalimo energija per maža
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ padidinti kalimo energiją.
 • Naudoti labai stiprius šovinius.
Viršytos pritaikymo ribos (labai kietas pagrindas).
 • Naudoti stipresnę sistemą, pvz., DX 76 (PTR) su priklausančiais tinkamais tvirtinimo elementais.
Image alternative
Tvirtinimo elementas lūžta
(su deformacija)
Kalimo energija per maža
 • „Kalimo energijos nustatymo žiedu“ padidinti kalimo energiją.
 • Naudoti labai stiprius šovinius.
Viršytos pritaikymo ribos (labai kietas pagrindas).
 • Naudoti stipresnę sistemą, pvz., DX 76 (PTR) su priklausančiais tinkamais tvirtinimo elementais.
Per daug kalimo energijos.
 • Kalimo energiją sumažinti „Kalimo energijos nustatymo žiedu“.
Image alternative
Vinies galvutė praduria pritvirtintą medžiagą
Per daug kalimo energijos
 • Kalimo energiją sumažinti nustatymo žiedu.
 • Naudoti silpnesnius šovinius (titano pilkos spalvos).

Problemos dėl šovinių

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Šovinių juosta neperstumiama
Pažeista šovinių juosta.
 • Šovinių juostą pakeisti.
Kalimo prietaisas per daug užterštas.
 • Kalimo prietaisą išvalyti.
 • Jeigu reikia, kalimo prietaisą paveskite patikrinti Hilti techninės priežiūros centre.
Kalimo prietaisas pažeistas.
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Naudojama netinkama šovinių juosta
 • Naudokite tik kalimo prietaisui skirtą šovinių juostą.
Image alternative
Šovinių apkabą sunku pašalinti.
Kalimo prietaisas perkaitęs.
 • Prižiūrėdami leiskite atvėsti kalimo prietaisui.
 • Po to atsargiai išimkite šovinių juostą iš kalimo prietaiso.
Kaupiasi degimo produktų likučiai.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
 • Išvalyti šovinio lizdą.
 • Įdėti naują šovinių juostą.
Image alternative
Šovinio negalima padegti
Blogas šovinys.
 • Šovinių juostą perstumti per vieną šovinį.
Kalimo prietaisas užterštas.
 • Atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Image alternative
Šovinių juosta lydosi
Kalant kalimo prietaisas per ilgai laikomas prispaustas.
 • Išimti šovinių juostą ir pakeisti nauja.
 • Prieš kalimo prietaisą paleidžiant, prispaudus laikyti trumpiau.
Per didelis kalimo dažnis (kalimo prietaisas per karštas).
 • Nedelsiant nutraukti darbą.
 • Išimti šovinių juostą ir leisti kalimo prietaisui atvėsti.
 • Neviršykite rekomenduojamo maksimalaus kalimo dažnio (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
Image alternative
Šovinys atsilaisvina iš šovinių juostos
Per didelis kalimo dažnis (kalimo prietaisas per karštas).
 • Nedelsiant nutraukti darbą.
 • Išimti šovinių juostą ir leisti kalimo prietaisui atvėsti.
 • Neviršykite rekomenduojamo maksimalaus kalimo dažnio (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai. Būtina pakartotinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

CIP bandymo patvirtinimas

Tarptautinės rankinių šaunamųjų ginklų bandymo komisijos (CIP) narėms, kurioms negalioja ES ir ELPA teisė, galioja: Hilti prietaisas DX 6 yra patikrintas sistemoje, atlaikė tipinius bandymus ir turi leidimą eksploatuoti. Remiantis šiais bandymais, ant prietaiso yra pritvirtintas kvadratinės formos PTB leidimo ženklas su leidimo numeriu S 1035. Taip Hilti garantuoja, kad prietaisas atitinka aprobuotą konstrukciją.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Taivano RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.
Rusijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Rusijos rinkai.