Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [7 MB]

AG 4S-A22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Nominalusis sukimosi greitis
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Skersmuo
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kampinis šlifuoklis
  AG 4S-A22
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Bendrieji saugos nurodymai, vykdant šlifavimo, šlifavimo švitriniu popieriumi darbus, naudojant vielinius šepečius, poliruojant ir vykdant abrazyvinį pjaustymą:

 • Šis elektrinis įrankis turi būti naudojamas kaip šlifuoklis, vielinis šepetys, šlifavimo švitriniu popieriumi mašina ir abrazyvinio pjaustymo mašina. Atkreipkite dėmesį į visus saugos nurodymus, instrukcijas, iliustracijas ir duomenis, kuriuos gaunate kartu su prietaisu. Šių nurodymų nepaisant, kyla elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.
 • Šis elektrinis įrankis netinka poliravimui. Ne pagal paskirtį naudojamas elektrinis įrankis gali kelti įvairią grėsmę ir sužaloti žmones.
 • Nenaudokite reikmenų, kurių šiam elektriniam įrankiui specialiai nenumatė ir nerekomendavo gamintojas. Vien tai, kad prie Jūsų elektrinio įrankio galima pritvirtinti reikmenį, negarantuoja jo saugaus naudojimo.
 • Keičiamojo įrankio leistinas sukimosi greitis turi būti bent jau ne mažesnis už ant elektrinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį. Reikmuo, kuris sukasi greičiau nei leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
 • Keičiamojo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio duomenis. Netinkamų matmenų keičiamųjų įrankių negalima pakankamai apsaugoti ir kontroliuoti.
 • Keičiamieji įrankiai su srieginiu įdėklu turi tiksliai atitikti šlifavimo mašinos veleno sriegį. Kai keičiamieji įrankiai montuojami naudojant jungę, įrankio skylės skersmuo turi atitikti jungės tvirtinimo vietos skersmenį. Elektriniame įrankyje netinkamai įtvirtinti keičiamieji įrankiai sukasi netolygiai, stipriai vibruoja, todėl naudotojas gali elektrinio įrankio nebesuvaldyti.
 • Nenaudokite sugadintų keičiamųjų įrankių. Prieš kiekvieną keičiamojo įrankio, pavyzdžiui, šlifavimo disko arba šlifavimo lėkštės naudojimą patikrinkite, ar jie nenuskilę ir neįtrūkę, nėra sudilę arba smarkiai susidėvėję, taip pat patikrinkite, ar vielinių šepečių vielos nėra atsipalaidavusios ar sulūžusios. Jei elektrinis įrankis arba keičiamasis įrankis nukrito, patikrinkite, ar jis nepažeistas arba naudokite nepažeistą keičiamąjį įrankį. Patikrinę ir sumontavę keičiamąjį įrankį, leiskite prietaisui vieną minutę suktis maksimaliu greičiu; tuo metu nestovėkite patys ir neleiskite būti kitiems asmenims besisukančio keičiamojo įrankio plokštumoje. Pažeisti keičiamieji įrankiai paprastai trūksta būtent šiuo laikotarpiu.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo naudojimo pobūdžio, užsidėkite veidą saugančią kaukę, akių apsaugos priemonę arba apsauginius akinius. Naudokite respiratorių, ausines, apsaugines pirštines arba specialią prijuostę, apsaugančius nuo šlifuojant atskylančių mažų medžiagos dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, kurių būna prietaisu vykdant bet kokius darbus. Dulkių kaukės ar respiratoriai turi filtruoti dirbant kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbdami triukšmingoje aplinkoje, galite pakenkti klausai.
 • Atkreipkite dėmesį, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu nutolę nuo Jūsų darbo zonos. Kiekvienas į darbo zoną įžengiantis asmuo turi būti užsidėjęs asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžusio keičiamojo įrankio nuolaužos gali būti išsviestos tolyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prietaiso elektros maitinimo kabelį saugokite nuo besisukančių keičiamųjų įrankių. Jei prietaisas tampa nebevaldomas, keičiamasis įrankis gali perpjauti arba pagriebti maitinimo kabelį, o Jūsų ranką ar plaštaką trūktelėti besisukančio įrankio link.
 • Nedėkite elektrinio įrankio ant žemės ar kito paviršiaus tol, kol keičiamasis įrankis visiškai nesustos. Besisukantis keičiamasis įrankis gali paliesti atraminį paviršių, todėl elektrinio įrankio galite nebesuvaldyti.
 • Išjunkite elektrinį įrankį, kai jį nešate iš vienos vietos į kitą. Besisukantis keičiamasis įrankis gali pagriebti Jūsų drabužius ir sužaloti Jūsų kūną.
 • Reguliariai valykite elektrinio įrankio vėdinimo plyšius. Variklio ventiliatorius įsiurbia į prietaiso korpusą dulkių; dėl per didelių metalo dulkių sankaupų prietaisas gali tapti elektriškai nesaugus.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio netoli degių medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
 • Nenaudokite keičiamųjų įrankių, kuriuos reikia aušinti aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skysčius, kyla elektros smūgio pavojus.
Atatranka ir atitinkami saugos nurodymaiAtatranka yra staigi prietaiso reakcija į besisukančio keičiamojo įrankio, kaip šlifavimo disko, šlifavimo lėkštės, vielinio šepečio ir t. t. įstrigimą arba užsiblokavimą. Dėl strigimo arba blokavimo besisukantis keičiamasis įrankis staiga sustoja. Todėl nevaldomas elektrinis įrankis blokavimo vietoje pajuda priešinga keičiamojo įrankio sukimuisi kryptimi.
Jei šlifavimo diskas ruošinyje įstringa arba užsiblokuoja, ruošinyje esanti disko briauna gali pakrypti ir lūžti arba sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas ima judėti nuo naudotojo arba jo link, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo vietoje. Tokiu atveju šlifavimo diskas taip pat gali trūkti.
Atatrankos jėga atsiranda dėl netinkamo elektrinio įrankio naudojimo. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Elektrinį įrankį laikykite tvirtai; Jūsų kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad atlaikytumėte atatrankos jėgas. Jei yra, visuomet naudokite papildomą rankeną, kad galėtumėte užtikrintai kontroliuoti atatrankos jėgas ar reakcijos momentą prietaiso variklio paleidimo metu. Naudotojas gali valdyti atatrankos ir reakcijos jėgas, jei naudoja reikiamas atsargumo priemones.
 • Prie besisukančio keičiamojo įrankio niekada nekiškite rankos. Atatrankos metu keičiamasis įrankis gali sužaloti Jūsų ranką.
 • Nebūkite tokioje vietoje, į kurią elektrinis įrankis pajudėtų atatrankos metu. Atatrankos jėga stumia elektrinį įrankį priešinga šlifavimo disko sukimosi blokavimo taške kryptimi.
 • Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad keičiamasis įrankis neatšoktų nuo ruošinio ir neįstrigtų. Besisukantis keičiamasis įrankis paprastai stringa apdirbant kampus, aštrias briaunas arba nuo jų nuslydęs. Dėl to prietaisas gali tapti nebevaldomas arba gali kilti atatranka.
 • Nenaudokite grandininio arba dantyto pjovimo disko. Dėl tokių keičiamųjų įrankių dažnai atsiranda atatrankos jėga arba elektrinis įrankis tampa nebevaldomas.
Specialūs saugos nurodymai vykdantiems šlifavimo ir abrazyvinio pjaustymo darbus
 • Naudokite tik Jūsų elektriniam įrankiui aprobuotus šlifavimo diskus ir jiems skirtą apsauginį gaubtą. Jei naudojami elektriniam įrankiui netinkantys šlifavimo diskai, gaubtas negali jų pakankamai apsaugoti.
 • Profiliuoti šlifavimo diskai turi būti montuojami taip, kad jų šlifuojantis paviršius neišsikištų už apsauginio gaubto krašto. Netinkamai sumontuoto, už apsauginio gaubto krašto išsikišusio šlifavimo disko neįmanoma tinkamai apsaugoti gaubtu.
 • Apsauginis gaubtas turi būti patikimai pritvirtintas prie elektrinio įrankio ir, siekiant maksimalaus saugumo, nustatytas taip, kad kiek galima mažesnė neapsaugoto šlifavimo įrankio dalis būtų atsukta į naudotoją. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti naudotoją nuo nuolaužų, netyčinio prisilietimo prie šlifavimo disko ir kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
 • Šlifavimo diskai turi būti naudojami tik rekomenduojamiems darbams vykdyti. Pavyzdžiui, niekada nešlifuokite pjaustymo disko šoniniu paviršiumi. Pjaustymo diskai yra skirti medžiagai perpjauti disko briauna. Šoninės jėgos tokį šlifavimo diską gali sulaužyti.
 • Pasirinktam šlifavimo diskui visada naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos fiksavimo junges. Tinkamos jungės atremia šlifavimo diską ir dėl to sumažėja šlifavimo disko lūžimo tikimybė. Pjaustymo diskų jungės gali skirtis nuo jungių, skirtų kitiems šlifavimo diskams.
 • Nenaudokite sudilusių šlifavimo diskų, skirtų didesniems elektriniams įrankiams. Didesnių elektrinių įrankių šlifavimo diskų leistinas sukimosi greitis yra mažesnis už mažesnių elektrinių įrankių sukimosi greitį, todėl tokie diskai gali trūkti.
Kiti specialūs saugos nurodymai vykdantiems abrazyvinio pjaustymo darbus
 • Saugokite pjaustymo diską nuo užsiblokavimo arba per didelės spaudimo jėgos. Nepjaukite per giliai. Perkrautas pjaustymo diskas gali deformuotis arba užsiblokuoti, gali atsirasti atatrankos jėga arba diskas gali sulūžti.
 • Venkite būti zonose prieš besisukantį pjaustymo diską ir už jo. Jei ruošinyje pjaustymo diską stumiate nuo savęs, atatrankos atveju elektrinis įrankis kartu su besisukančiu disku gali būti išmestas Jūsų link.
 • Jei pjaustymo diskas stringa arba nutraukiate darbą, išjunkite prietaisą ir ramiai palaukite, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite dar tebesisukančio pjaustymo disko ištraukti iš pjūvio, nes galite sukelti atatranką. Nustatykite ir pašalinkite disko strigimo priežastis.
 • Elektrinio įrankio vėl neįjunkite tol, kol diskas yra ruošinyje. Leiskite pjaustymo diskui pasiekti darbinį sukimosi greitį ir tik tada atsargiai tęskite pjovimą. Priešingu atveju diskas gali užsikabinti, iššokti iš ruošinio ar sukelti atatranką.
 • Plokštes arba didelių matmenų ruošinius atremkite, kad, užstrigus pjaustymo diskui, sumažėtų atatrankos tikimybė. Dideli ruošiniai dėl savo svorio gali įlinkti. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusių, tiek ties pjovimo plyšiu, tiek ir kraštuose.
 • Būkite ypač atsargūs vykdydami įleidžiamuosius pjūvius sienose arba kitose blogai matomose vietose. Pjaustymo diskai gali įsipjauti į dujų ar vandentiekio vamzdžius, elektros laidus ar kitus objektus, kurie gali sukelti atatranką.
Specialūs saugos nurodymai vykdantiems šlifavimo švitriniu popieriumi darbus
 • Nenaudokite per didelių šlifavimo lapų, verčiau laikykitės gamintojo nurodymų dėl šlifavimo lapų dydžio. Už šlifavimo lėkštės išsikišantys šlifavimo lapai gali suplyšti, sužaloti, sukelti blokavimą arba atatranką.
Specialūs saugos nurodymai dirbantiems su vieliniais šepečiais
 • Atkreipkite dėmesį, kad net įprastai naudojamas vielinis šepetys praranda vielutes. Per didele spaudimo jėga neperkraukite šepečio vielos. Išsviestos vielutės gali lengvai prasiskverbti per plonus drabužius ir įsmigti į Jūsų odą.
 • Jei rekomenduojama naudoti apsauginį gaubtą, saugokite, kad šis nesiliestų su vieliniu šepečiu. Dėl spaudimo ir išcentrinių jėgų gali padidėti lėkštės ir dubens formos šepečių skersmuo.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis – susižalojimo pavojus!
 • Apsaugines pirštines mūvėkite ir keisdami įrankį. Liesdami keičiamąjį įrankį, galite susipjaustyti ir nusideginti rankas.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas. Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Abrazyvinio pjaustymo diskų nenaudokite grubiajam šlifavimui.
 • Keičiamąjį įrankį ir jungę tvirtai priveržkite. Jeigu keičiamasis įrankis ir jungė bus nepakankamai stipriai priveržti, kils pavojus, kad, prietaisą išjungus ir stabdant varikliu, keičiamasis įrankis atsilaisvins nuo veleno.
 • Laikykitės gamintojo nurodymų dėl šlifavimo diskų naudojimo ir saugojimo.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Akumuliatorius
 2. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 3. Įkrovos lygio indikatorius
 4. Greičio reguliavimo įtaisas
 5. Jungiklis
 6. Veleno fiksavimo mygtukas
 7. Šoninė rankena
 8. Gaubto atblokavimo mygtukas
 9. Velenas
 10. Standartinis apsauginis gaubtas
 11. Fiksavimo jungė su apvalaus skerspjūvio tarpikliu
 12. Abrazyvinis pjovimo diskas / grubaus šlifavimo diskas
 13. Fiksavimo veržlė
 14. Greitojo fiksavimo veržlė Kwik lock (užsakoma papildomai)
 15. Priveržimo raktas
 16. Dulkių filtras

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra rankinis akumuliatorinis kampinis šlifuoklis. Jis yra skirtas metalo ir mineralinių gamybinių medžiagų pjovimui abrazyviniais diskais bei grubiajam šlifavimui, valymui šepečiais, šlifavimui švitriniu popieriumi, taip pat apdailos plytelių gręžimui, visais atvejais nenaudojant vandens. Jį leidžiama naudoti tik sausajam šlifavimui ir sausajam pjovimui.

 • Prietaisą naudoti mineralinių gamybinių medžiagų pjovimui abrazyviniais diskais, griovelių pjovimui ir grubiajam šlifavimui leidžiama tik kartu su atitinkamu apsauginiu gaubtu (užsakomas papildomai).

 • Apdirbant mineralines medžiagas, pavyzdžiui, betoną arba akmenį, naudoti suderintos sistemos dulkių nusiurbimo gaubtą su tinkamu Hilti dulkių siurbliu.

 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.
 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C4/36 serijos Hilti kroviklius.

Tiekiamas komplektas

Kampinis šlifuoklis, šoninė rankena, standartinis apsauginis gaubtas, priekinis dangtis, fiksavimo jungė, fiksavimo veržlė, priveržimo raktas, dulkių filtras, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

ATC

Prietaise įrengta elektroninė greitojo išjungimo sistema ATC (Active Torque Control).
Keičiamajam įrankiui užsiblokavus ar įstrigus, prietaisas staiga pradeda nekontroliuojamai suktis priešinga kryptimi. ATC atpažįsta šį staigų sukamąjį judesį ir prietaisą tuojau pat išjungia.
Kad tinkamai vykdytų savo funkcijas, prietaisas turi galėti suktis.
Po įvykusio greitojo išjungimo prietaisą išjungti ir vėl įjungti.

Prietaiso šiluminė apsauga

Variklio šiluminis apsauginis išjungiklis kontroliuoja vartojamos srovės dydį ir variklio įšilimą, taip saugodamas prietaisą nuo perkaitimo.
Variklį perkrovus per didele spaudimo jėga, prietaiso galia pastebimai sumažėja, variklis gali netgi visiškai sustoti.
Jeigu dėl perkrovos diskas sustojo arba sumažėjo jo sukimosi greitis, reikia sumažinti disko spaudimo jėgą ir leisti prietaisui maždaug 30 sekundžių suktis tuščiosios eigos greičiu.

Apsauginis gaubtas su priekiniu dangčiu

Image alternative
Metalinius ruošinius šlifuojant tiesiais grubaus šlifavimo diskais ir pjaunant abrazyviniais pjovimo diskais, reikia naudoti standartinį apsauginį gaubtą su priekiniu dangčiu.

Kompaktinis dulkių gaudymo gaubtas (pjovimui) DC-EX 125/5" C (reikmuo)

Image alternative
Deimantiniais pjovimo diskais pjaunant mineralines medžiagas, reikia naudoti kompaktinį gaubtą DC-EX 125/5" C.
Apdorojant metalą, šį gaubtą naudoti draudžiama.

Dulkių gaudymo gaubtas (griovelių pjovimui) DC-EX 125/5"M (reikmuo)

Image alternative
Mineralinių medžiagų abrazyvinių pjovimo ir griovelių pjovimo darbus su deimantiniais pjovimo diskais leidžiama vykdyti tik naudojant dulkių gaudymo gaubtą.
ATSARGIAI! Apdorojant metalą, šį gaubtą naudoti draudžiama.

Dulkių gaudymo gaubtas (šlifavimui) DG-EX 125/5" (reikmuo)

Image alternative
Ši šlifavimo sistema tinka tik retai pasitaikančiam mineralinių medžiagų šlifavimui deimantiniais taurės formos šlifavimo diskais.
Apdorojant metalą, šį gaubtą naudoti draudžiama.

Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atblokavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Dirbant ir iškart po darbo įkrovos lygio įvertinti negalima. Mirksint akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatoriaus šviesos diodams, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Eksploatacinės medžiagos

Leidžiama naudoti tik sintetine derva surištus stiklopluoštinius maks. Ø 125 mm diskus, kurių leistinas sukimosi greitis yra ne mažesnis kaip 11 000 1/min, o leistinas apskritiminis greitis 80 m/s.
Leistinas grubaus šlifavimo diskų maks. storis siekia 6,4 mm, abrazyvinių pjovimo diskų maks. storis – 3,0 mm.
DĖMESIO! Pjaudami ir pjaudami griovelius abrazyviniais pjovimo diskais, visada naudokite standartinį apsauginį gaubtą su papildomu priekiniu dangčiu arba visiškai uždarą dulkių gaudymo gaubtą.
Diskai
Tipas
Naudojimas
Sutartiniai ženklai
Pagrindas (apdirbamas paviršius, medžiaga)
Abrazyvinis pjovimo diskas
Pjovimas abrazyviniais diskais, griovelių pjovimas
AC‑D
Metalas
Deimantinis pjovimo diskas
Pjovimas abrazyviniais diskais, griovelių pjovimas
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
Mineralinės medžiagos
Abrazyvinis grubaus šlifavimo diskas
Grubusis šlifavimas
AG‑D, AF‑D, AN‑D
Metalas
Deimantinis grubaus šlifavimo diskas
Grubusis šlifavimas
DG‑CW (SPX, SP, P)
Mineralinės medžiagos
Vielinis šepetys
Vieliniai šepečiai
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
Metalas
Deimantinė gręžimo karūna
Apdailos plytelių gręžimas
DD‑M14
Mineralinės medžiagos
Fibrinis diskas
Grubusis šlifavimas
AP-D
Metalas
Diskų priskyrimas naudojamai įrangai
Poz.
Įranga
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Apsauginis gaubtas
X
X
X
X
X
X
B
Priekinis dangtis (dirbant su „A“)
X


X


C
Dulkių gaudymo gaubtas (šlifavimui)


XD
Dulkių gaudymo gaubtas (pjovimui) DC‑EX 125/5"C (dirbant su „A“)
skirtas tik AG 4S-A22‑125X


E
Dulkių gaudymo gaubtas (griovelių pjovimui) DC-EX 125/5"MX


F
Adapteris DC-EX SL (dirbant su „E“)X


G
Šoninė rankena
X
X
X
X
X
X
H
Fiksavimo veržlė
X
X
X
X


I
Fiksavimo jungė
X
X
X
X


J
Kwik lock (papildomai užsakoma prie „H“)
skirtas tik AG 4S-A22‑125
X
X

X


K
Fiksavimo veržlė fibriniam diskui
X

L
Atraminė lėkštė
X

Techniniai duomenys


AG 4S-A22‑125
Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
Nominalusis sukimosi greitis
8 500 aps./min.
Maksimalus disko skersmuo
125 mm
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01“
3,1 kg
Pavaros veleno sriegis
M14
Veleno ilgis
22 mm
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Techniniai duomenys

Veleno ilgis
22 mm
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
AG 4S‑A22‑125 Informacija apie triukšmą
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
81,5 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Garso stiprumo lygis (LWA)
92,5 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Informacija apie vibracijąNaudojant kitiems darbams, pvz., pjaunant, vibracijos reikšmės gali būti kitokios.
Paviršių šlifavimas su vibraciją slopinančia rankena (ah,AG)
4,7 m/s²
Šlifavimas švitriniu popieriumi su vibracija slopinančia rankena (ah,DS)
5,3 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Eksploatavimo pradžia

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių ištraukite iš prietaise esančio laikiklio.

Šoninės rankenos montavimas

 • Šoninę rankeną įsukite į vieną iš jai skirtų srieginių įvorių.

Apsauginio gaubto montavimas arba išmontavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Keičiamasis įrankis gali būti karštas arba turėti aštrias briaunas.
 • Montuodami, išmontuodami, vykdydami nustatymo darbus ir šalindami sutrikimus, mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Laikykitės atitinkamo gaubto montavimo instrukcijos.

Standartinio apsauginio gaubto montavimas

Apsauginiame gaubte yra kodavimo kumšteliai, kurie užtikrina, kad prie prietaiso bus montuojamas tinkamas apsauginis gaubtas. Apsauginį gaubtą su jo kodavimo kumšteliais galima įstatyti į prietaiso gaubto kreipiančiąsias.
Image alternative
 1. Apsauginį gaubtą uždėkite ant veleno kaklelio taip, kad trikampių simboliai ant prietaiso ir apsauginio gaubto būtų vienas priešais kitą.
 2. Apsauginį gaubtą užstumkite ant veleno kaklelio.
 3. Paspauskite gaubto atblokavimo mygtuką ir sukite apsauginį gaubtą į norimą padėtį, kol užsifiksuos.
  • Gaubto atblokavimo mygtukas atšoka.

Standartinio apsauginio gaubto padėties reguliavimas

 • Paspauskite gaubto atblokavimo mygtuką ir sukite apsauginį gaubtą į norimą padėtį, kol užsifiksuos.

Standartinio apsauginio gaubto išmontavimas

 1. Paspauskite gaubto atblokavimo mygtuką ir sukite apsauginį gaubtą tol, kol abu trikampių simboliai ant prietaiso ir apsauginio gaubto bus vienas priešais kitą.
 2. Nuimkite apsauginį gaubtą.

Priekinio dangčio montavimas arba išmontavimas

Kai dirbant bus naudojamas priekinis dangtis, jis uždedamas ant apsauginio gaubto.
Image alternative
 1. Priekinį dangtį uždarąja puse dėkite ant standartinio apsauginio gaubto, kol užsifiksuos.
 2. Norėdami išmontuoti, atidarykite priekinio dangčio fiksatorių ir dangtį nuimkite nuo standartinio apsauginio gaubto.

Keičiamųjų įrankių montavimas arba išmontavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Stabdant prietaiso variklį, gali atsilaisvinti keičiamasis įrankis.
 • Prieš liesdami keičiamąjį įrankį arba fiksavimo veržlę, palaukite, kol keičiamasis įrankis visiškai sustos.
 • Keičiamąjį įrankį ir fiksavimo jungę fiksavimo veržle priveržkite tvirtai, kad, stabdant prietaiso variklį, nuo veleno negalėtų atsilaisvinti jokie elementai.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Keičiamasis įrankis gali būti karštas.
 • Keisdami keičiamąjį įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.
Deimantiniai diskai turi būti keičiami tada, kai pastebimai sumažėja jų pjovimo geba ir atitinkamai šlifavimo našumas. Paprastai taip atsitinka, kai deimantinių segmentų aukštis tampa mažesnis kaip 2 mm.
Kitų tipų diskai turi būti keičiami tada, kai pastebimai sumažėja jų pjovimo našumas arba kai kampinio šlifuoklio elementai (išskyrus diską) dirbant ima liesti apdirbamą medžiagą.
Abrazyviniai diskai turi būti keičiami ir pasibaigus jų galiojimo terminui.

Keičiamojo įrankio montavimas

Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Patikrinkite, ar fiksavimo jungėje yra apvalaus skerspjūvio tarpiklis ir ar jis nėra pažeistas.
  Rezultatas Apvalaus skerspjūvio tarpiklis yra pažeistas.
  Fiksavimo jungėje nėra apvalaus skerspjūvio tarpiklio.
  • Naudokite naują fiksavimo jungę su apvalaus skerspjūvio tarpikliu.
 3. Fiksavimo jungę uždėkite ant veleno taip, kad sutaptų su montavimo vietos geometrine forma ir neprasisuktų.
 1. Uždėkite keičiamąjį įrankį.
 2. Priklausomai nuo uždėto keičiamojo įrankio, priveržkite fiksavimo veržlę.
 3. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 4. Specialiuoju priveržimo raktu priveržkite fiksavimo veržlę, atleiskite veleno blokavimo mygtuką, tada priveržimo raktą nuimkite.

Keičiamojo įrankio išmontavimas

 1. Akumuliatorių išimkite.
ATSARGIAI
Lūžimo ir sugadinimo pavojus. Jei veleno fiksavimo mygtukas paspaudžiamas velenui sukantis, keičiamasis įrankis gali atsilaisvinti.
 • Veleno fiksavimo mygtuką spauskite tik tada, kai velenas nesisuka.
 1. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 2. Atlaisvinkite fiksavimo veržlę: uždėkite priveržimo raktą ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
 3. Atleiskite veleno fiksavimo mygtuką ir išimkite keičiamąjį įrankį.

Keičiamojo įrankio montavimas naudojant greitojo fiksavimo veržlę Kwik lock

ATSARGIAI
Lūžimo pavojus. Dėl per didelio nusidėvėjimo greitojo fiksavimo veržlė Kwik lock gali lūžti.
 • Dirbdami kontroliuokite, kad greitojo fiksavimo veržlė Kwik lock neliestų apdirbamos medžiagos.
 • Nenaudokite pažeistos greitojo fiksavimo veržlės Kwik lock .
Vietoje standartinės fiksavimo veržlės galima naudoti greitojo fiksavimo veržlę Kwik lock (užsakoma papildomai). Tuomet keičiamuosius įrankius galima keisti nenaudojant papildomo įrankio.
Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Patikrinkite, ar fiksavimo jungėje yra apvalaus skerspjūvio tarpiklis ir ar jis nėra pažeistas.
  Rezultatas Apvalaus skerspjūvio tarpiklis yra pažeistas.
  Fiksavimo jungėje nėra apvalaus skerspjūvio tarpiklio.
  • Naudokite naują fiksavimo jungę su apvalaus skerspjūvio tarpikliu.
 3. Nuvalykite fiksavimo jungę ir greitojo fiksavimo veržlę.
 4. Ant veleno uždėkite fiksavimo jungę.
 1. Uždėkite keičiamąjį įrankį.
 2. Greitojo fiksavimo veržlę Kwik lock sukite tol, kol priglus prie keičiamojo įrankio.
  • Užsuktoje padėtyje yra matomas užrašas Kwik lock .
 3. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 4. Ranka toliau tvirtai sukite keičiamąjį įrankį pagal laikrodžio rodyklę, kol greitojo fiksavimo veržlė Kwik lock patikimai užsiverš, paskui atleiskite veleno fiksavimo mygtuką.

Keičiamojo įrankio išmontavimas naudojant greitojo fiksavimo veržlę Kwik lock

 1. Akumuliatorių išimkite.
ATSARGIAI
Lūžimo ir sugadinimo pavojus. Jei veleno fiksavimo mygtukas paspaudžiamas velenui sukantis, keičiamasis įrankis gali atsilaisvinti.
 • Veleno fiksavimo mygtuką spauskite tik tada, kai velenas nesisuka.
 1. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 2. Greitojo fiksavimo veržlę Kwik lock atlaisvinkite, ranka sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
 3. Jeigu greitojo fiksavimo veržlės Kwik lock ranka atlaisvinti nepajėgiate, uždėkite ant jos priveržimo raktą ir sukite prieš laikrodžio rodyklę.
  Kad greitojo fiksavimo veržlės Kwik lock nepažeistumėte, niekada nenaudokite vamzdžių rakto.
 4. Atleiskite veleno fiksavimo mygtuką ir išimkite keičiamąjį įrankį.

Gręžimo karūnos montavimas

Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Sumontuokite šoninę rankeną.
 3. Sumontuokite standartinį apsauginį gaubtą.
 4. Gręžimo karūną uždėkite ir stipriai prisukite ranka.
 5. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 6. Gręžimo karūną priveržkite tinkamu veržliniu raktu.
 7. Paskui atleiskite veleno fiksavimo mygtuką ir nuimkite veržlinį raktą.

Vielinio šepečio montavimas

Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Sumontuokite šoninę rankeną.
 3. Sumontuokite standartinį apsauginį gaubtą.
 4. Vielinį šepetį uždėkite ir stipriai prisukite ranka.
 5. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 6. Vielinį šepetį priveržkite tinkamu veržliniu raktu.
 7. Paskui atleiskite veleno fiksavimo mygtuką ir nuimkite veržlinį raktą.

Fibrinio disko montavimas

Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Sumontuokite šoninę rankeną.
 3. Sumontuokite standartinį apsauginį gaubtą.
 4. Uždėkite atraminę lėkštę ir fibrinį diską ir užsukite fiksavimo veržlę.
 5. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 6. Priveržimo raktu priveržkite fiksavimo veržlę.
 7. Paskui atleiskite veleno fiksavimo mygtuką ir nuimkite priveržimo raktą.

Naudojimas

Įjungimas

 1. Spauskite galinę jungiklio dalį.
 2. Pastumkite jungiklį į priekį.
  • Variklis sukasi.
 3. Jungiklį užblokuokite.

Šlifavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Keičiamasis įrankis gali netikėtai užsiblokuoti arba ką nors užkabinti.
 • Prietaisą naudokite su šonine rankena ir jį visada tvirtai laikykite abiem rankomis.

Pjovimas abrazyviniais diskais

 • Pjaudami abrazyviniais diskais, dirbkite su saikinga pastūma ir nesukiokite prietaiso arba abrazyvinio pjovimo disko (darbinė padėtis yra maždaug 90° kampu į pjaunamą plokštumą).
  Profiliai ir maži keturkampiai vamzdžiai pjaustomi geriausiai, kai abrazyvinis pjovimo diskas pridedamas mažiausio skerspjūvio vietoje.

Grubusis šlifavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Abrazyvinio pjaustymo diskas gali trūkti ir skriejančios jo skeveldros gali sužaloti.
 • Abrazyvinio pjaustymo diskų niekada nenaudokite grubiajam šlifavimui.
 • Nustatę nuo 5° iki 30° atakos kampą ir saikingai spausdami, stumdykite prietaisą pirmyn ir atgal.
  • Ruošinys neįkais, nepakeis spalvos ir ant jo nesusidarys griovelių.

Išjungimas

 • Spauskite galinę jungiklio dalį.
  • Jungiklis peršoka į išjungimo padėtį ir variklis sustoja.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Nuimti dulkių filtrą ir atsargiai išvalyti jį ir vėdinimo plyšius sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų paieška

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatorius išsenka greičiau negu įprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Užteršti akumuliatoriaus fiksatoriai.
 • Fiksatorius išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
1 šviesos diodas mirksi.
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Akumuliatorius yra per šaltas arba per karštas.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti arba atvėsti iki patalpos temperatūros.
Mirksi visi 4 šviesos diodai.
Prietaisas neveikia.
Prietaisas perkrautas.
 • Valdymo jungiklį atleiskite ir vėl paspauskite. Tada leiskite prietaisui maždaug 30 sekundžių suktis tuščiąja eiga.
Kampinis šlifuoklis arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinis gedimas
 • Prietaisą nedelsiant išjunkite, išimkite akumuliatorių ir stebėkite jį, leiskite jam atvėsti ir susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaisas veikia ne visa galia.
Įdėtas per mažos talpos akumuliatorius.
 • Naudokite pakankamos talpos akumuliatorių.
Neveikia variklio stabdymo funkcija.
Akumuliatorius yra išsekęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsekusį – įkraukite.
Prietaisas trumpam perkrautas.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r9884540.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative