Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [7 MB]

DX 9–ENP

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Atsargiai – karšti paviršiai

Įpareigojamieji ženklai

Ant prietaiso naudojami šie įpareigojamieji ženklai:
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Bendrasis privalomojo veiksmo ženklas
Image alternative Būtina skaityti naudojimo instrukciją
Image alternative Būtina dėvėti apsauginį šalmą
Image alternative Būtina naudoti apsauginius akinius
Image alternative Būtina naudoti klausos apsaugines priemones

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacija apie prietaisą

Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotiems, instruktuotiems darbuotojams. Šie darbuotojai turi būti supažindinti su visais galimais pavojais. Neapmokytų darbuotojų, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Vinių kalimo prietaisas
  DX 9–ENP
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai

Saugos nurodymai dėl darbo su parakiniais tiesioginio montavimo prietaisais

 • Su kalimo prietaisu nevykdykite jokių manipuliacijų arba pakeitimų.
 • Visada naudokite tarpusavyje suderintus kalimo prietaisus, įrangos dalis (atramines plokšteles, vinies kreipiamąsias, dėtuves, stūmoklius ir priedus) ir eksploatacines medžiagas (tvirtinimo elementus ir šovinius).
 • Patikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nėra pažeisti.
 • Judančios prietaiso dalys turi tinkamai veikti ir nestrigti. Laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl valymo ir tepimo alyva.
 • Visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos, kad prietaisas veiktų nepriekaištingai. Pažeistos dalys turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos Hilti techninės priežiūros centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
 • Naudokite tik Hilti DX arba kitus tinkamus šovinius, kurie tenkina būtiniausius saugos reikalavimus.
 • Kalimo prietaisą naudokite tik skyriuje „Naudojimas pagal paskirtį“ nurodytais naudojimo atvejais.
 • Nekalkite tvirtinimo elementų į netinkamą pagrindo medžiagą, pvz., per ploną, per kietą ir per trapią medžiagą. Kalant į tokias medžiagas, tvirtinimo elementai gali lūžti, sueižėti ar būti pramušti kiaurai. Netinkamų medžiagų pavyzdžiai:
 • Plieno suvirinimo siūlės, ketus, stiklas, marmuras, plastikas, bronza, žalvaris, varis, izoliacinės medžiagos, tuščiavidurės plytos, keraminės plytos, plona skarda (< 4 mm) ir akytasis betonas.
 • Laikykitės Hilti „Tvirtinimo technikos žinyno“ arba atitinkamų vietinių Hilti „Techninių tvirtinimo technikos rekomendacijų“ reikalavimų. Papildomai visada atkreipkite dėmesį į kalamų tvirtinimo elementų naudojimo instrukciją.
Reikalavimai prieš naudojimą
 • Šį kalimo prietaisą galite tik naudoti arba atlikti techninę priežiūrą, jei esate tam įgalioti ir buvote supažindinti su galimais pavojais.
 • Dirbdami naudokite asmenines apsaugos priemones.
 • Užsidėkite apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines. Kalimo prietaisas gali įkaisti darbo metu.
 • Dirbdami užsidėkite klausos apsaugines priemones. Uždegus šovinio užtaisą, galima pažeisti klausą.
 • Avėkite neslystantį apavą.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad Jūsų darbo vieta visada būtų tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, kuriais galėtumėte susižaloti. Dėl netvarkos darbo vietoje gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
 • Pasirūpinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta, ir papildomai pasirūpinkite pakankama ventiliacija uždarose patalpose.
Žmonių sauga
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies! Kalimo prietaiso niekada nukreipkite į kitus asmenis!
 • Kalimo prietaiso nespauskite padėję ranką ant dėtuvės arba vinies kreipiamosios, stūmoklio arba stūmoklio įvorės, arba įstatyto tvirtinimo elemento. Spaudžiant kalimo prietaisą ranka, kalimo prietaisas gali tapti parengtas naudoti, net jei vinies kreipiamoji nesumontuota. Dėl to kyla pavojus sunkiai susižeisti jums ir kitiems asmenims.
 • Visi šalia esantys asmenys turi užsidėti klausos apsaugines priemones, apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.
 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir, dirbdami su tiesioginio montavimo prietaisu, vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite kalimo prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, baikite darbą. Dirbant kalimo prietaisu, akimirksniui nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėkite stabiliai ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Kai dirbdami kalimo prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti prietaiso veikimo zonoje.
Atsargus tiesioginio montavimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais
 • Naudokite kalimo prietaisą tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės, o ne tokiems tikslams, kuriems jis nenumatytas.
 • Nenaudokite kalimo prietaiso vietose, kuriose kyla gaisro ir sprogimo pavojus.
 • Prieš kaldami tvirtinimo elementus įsitikinkite, kad už konstrukcinės dalies, į kurią kalimi tvirtinimo elementai, nieko nėra. Pavojų kelia kiaurai prakalami tvirtinimo elementai!
 • Atkreipkite dėmesį, kad kalimo prietaiso žiotys nebūtų nukreiptos į Jus ar kitus asmenis.
 • Kalimo prietaisą laikykite tik paėmę už tam skirtų laikymo paviršių.
 • Prižiūrėkite laikymo paviršius, kad jie visada būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva ir tepalu.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai ir statmenai yra prispaustas prie pagrindo.
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite pasirinktą energijos nustatymą.
 • Pabandymui į pagrindą įkalkite tvirtinimo elementus.
 • Kalimo prietaisą visada padėkite ant lygių, plokščių ir laisvų paviršių, kuriuos visiškai išlaiko pagrindas.
 • Kalimo metu kalimo prietaisą visada laikykite statmenai pagrindui. Taip sumažinate pavojų, kad tvirtinimo elementas nukryps nuo pagrindo medžiagos.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į esamas skyles, nebent tai rekomenduotų Hilti pvz., DX-Kwik).
 • Nekalkite jau panaudotų tvirtinimo elementų - susižalojimo pavojus! Naudokite naują tvirtinimo elementą.
 • Nepakankami giliai įkalto tvirtinimo elemento negalima dar kartą kalti! Tvirtinimo elementas gali lūžti.
 • Laikykitės būtinų atstumų iki kraštų ir tarp tvirtinimo elementų (žr. skyrių „Minimalūs atstumai“).
 • Užtaisyto kalimo prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prieš vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, keisdami vinies kreipiamąją, prieš nutraukdami darbą ar prieš sandėliuodami, kalimo prietaisą visuomet ištuštinkite (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus).
 • Kalimo prietaisą transportuokite ir laikykite tam skirtame Hilti lagamine.
 • Nenaudojamus kalimo prietaisus laikykite ištuštintus, sausoje, saugioje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Šiluminės saugos priemonės
 • Neviršykite skyriuje Techniniai duomenys rekomenduojamo maksimalaus kalimo dažnio.
 • Jeigu kalimo prietaisas perkaito arba šovinių juosta deformavosi arba išsilydė, išimkite šovinių juostą ir leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
 • Nepradėkite išmontuoti karšto kalimo prietaiso. Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Šoviniai gali sprogti
 • Naudokite tik tokius šovinius, kurie tinka kalimo prietaisui arba kuriuos leidžiama naudoti šiame kalimo prietaise.
 • Kai darote pertrauką, baigėte darbą arba prieš transportuodami kalimo prietaisą, šovinių juostą išimkite.
 • Nebandykite išimti tvirtinimo elementų ir (arba) šovinių iš dėtuvės juostos ar iš kalimo prietaiso naudodami jėgą.
 • Nenaudotus šovinius laikykite pagal atitinkamas parakinių kalimo prietaisams skirtų šovinių laikymo taisykles (pvz., sausai, temperatūra nuo 5 °C iki 25 °C) ir rakinamoje vietoje.
 • Nenaudotų arba dalinai panaudotų šovinių juostų nepalikti mėtytis šalia. Surinkite tuščias šovinių juostas ir laikykitės jas tinkamoje vietoje.
 • Atkreipkite dėmesį į visus šovinių saugos duomenų lapo nurodymus dėl saugos, naudojimo ir laikymo.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Ekranas
 2. Bluetooth mygtukas
 3. „Reset“ mygtukas
 4. Rankena
 5. Šovinių įleidimo kanalas
 6. Galios reguliavimo ratukas
 7. Sukamoji įvorė
 8. Žiočių dalis (galima pakeisti)
 9. Atraminė plokštelė
 10. Dėtuvės atblokavimo mygtukas
 11. Nešimo rankena
 12. Dėtuvė
 13. Paleidimo mygtukas
 14. Šovinių išleidimo anga
 15. Spragtukas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra vinių kalimo prietaisas, skirtas specialiems tvirtinimo elementams įkalti į plieną, siekiant pritvirtinti trapecinio profilio skardos lakštus prie plieninių sijų.

Netinkamas naudojimas

Vinių kalimo prietaisą draudžiama naudoti degioje arba sprogioje aplinkoje.
Vinių kalimo prietaisą draudžiama naudoti su kitais, ne vinių kalimo prietaisui skirtais šoviniais ir tvirtinimo elementais.
Tvirtinimo elementus galima kalti tik į statybinį plieną, ypač negalima kalti į grūdintą plieną, trapų plieną, ketų ir spyruoklinį plieną.

Saugos įtaisai

Vinių kalimo prietaisas turi 5 tipų apsaugas prietaiso naudotojo ir jo darbo aplinkos saugumui.
Stūmoklio principasUžtaiso energija perduodama į stūmoklį, kurio pagreitinta masė stumia vinį į pagrindą.
Dėl naudojamo stūmoklio principo prietaisas priskiriamas „Low Velocity Tool“ klasei. Maždaug 95 % kinetinės energijos sukaupta stūmoklyje. Kadangi įkalimo proceso pabaigoje stūmoklis bet kuriuo atveju prietaise yra stabdomas, perteklinė energija lieka prietaise. Taip, tinkamai naudojant, pavojingi peršovimai kiaurai su didesniu kaip 100 m/s elemento išėjimo greičiu praktiškai negalimi.
Apsauga nuo kritimoApsauga nuo kritimo techniškai realizuota padegimo mechanizmą susiejant su spaudimo eiga.
Gaiduko nuspaudimo apsaugaGaiduko apsauga užtikrina, kad vien tik nuspaudus gaiduką, įkalimo procesas neprasidės. Įkalimo procesas gali prasidėti tik tada, kai prietaisas yra prispaustas prie kieto pagrindo.
Spaudimo jėgos apsaugaKad spaudimo jėgos apsauga būtų panaikinta, reikalinga ne mažesnė kaip 250 N spaudimo jėga, todėl įkalimo procesas gali vykti tik tada, kai prietaisas yra visiškai prispaustas.
Paleidimo apsaugaPrietaise įrengta paleidimo apsauga. Tai reiškia, kad paspaudus gaiduką ir po to prispaudus prietaisą prie pagrindo, įkalimo procesas nebus paleistas. Prietaisas gali būti paleistas tik tada, kai jis pirma visiškai prispaudžiamas prie tvirto pagrindo, ir tik paskui paspaudžiamas gaidukas.

Minimalūs atstumai ir atstumai iki krašto

Tvirtindami turite laikytis minimalių atstumų. Jie gali būti skirtingi, atsižvelgiant į prietaisą.
Laikykitės naudojamų tvirtinimo elementų naudojimo instrukcijoje, Hilti Tvirtinimo technikos žinyne arba atitinkamose vietinėse Hilti „Techninėse tvirtinimo technikos rekomendacijose“ pateiktų naudojimo nurodymų.

Techninės priežiūros rodmuo

Rankenoje integruotą techninės priežiūros rodmenį sudaro ekranas bei „Bluetooth“ ir „Reset“ mygtukai.
Ekrane rodoma vinių kalimo prietaiso temperatūra, kad pritaikant darbinį greitį būtų galima išvengti problemų dėl perkaitimo.
Techninės priežiūros rodmenyje skaičiuojami įkalimai ir, pasiekus ribines vertes, rodoma, kad prietaisą būtina valyti ir atlikti jo techninę priežiūrą.
Per „Bluetooth“ ryšį techninės priežiūros rodmenyje įrašytus įkalimų bei kitus duomenis (pvz., prietaiso serijos numerį, atliktų įkalimų skaičių arba paskutinės prietaiso techninės apžiūros datą ir t. t.) galima nuskaityti mobiliąja programėle Hilti Connect .
Po atlikto valymo paspaudus „Reset“ mygtuką, įkalimų skaitiklis paleidžiamas iš naujo iki kito atliktino valymo.
Techninės priežiūros rodmenį bei vidinį įkalimų skaitiklį iš naujo paleidžia Hilti techninės priežiūros centras iki kitos atliktinos techninės priežiūros po sėkmingos prietaiso techninės priežiūros.
Mobiliąja programėle galima įjungti demonstracinį režimą, kuriuo per 48 įkalimus naudotojui pademonstruojami įvairūs techninės priežiūros sąsajos pranešimai, iki atliktinos techninės priežiūros.
Mobiliąja programėle galima išjungti demonstracinį režimą. Demonstracinis režimas automatiškai vėl išjungiamas po 15 minučių.
Veikiant demonstraciniu režimu, rodmuo neatitinka faktinės prietaiso būklės.
Įkalimai registruojami netgi demonstraciniu režimu, taigi skaitiklio rodmenys visada atitinka faktines vertes.

Ekrano rodmenys

Techninės priežiūros rodmens ekranas
Image alternative
 1. Viršutinė sritis
 2. Vidurinė sritis
 3. Apatinė sritis
Rodmenys viršutinėje ekrano dalyje
Simbolis
Paaiškinimas
Image alternative „Bluetooth“ simbolis rodomas, kai „Bluetooth“ yra įjungtas.
Image alternative Veržliarakčio simbolis pasirodo, kai reikia atlikti techninę priežiūrą.
Vinių kalimo prietaiso techninę priežiūrą turi atlikti Hilti techninės priežiūros centre.
Rodmenys vidurinėje ekrano dalyje
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl savaiminio užsidegimo, esant aukštai temperatūrai! Dėl savaiminio šovinių užsidegimo į visas šalis lekiančios skeveldros gali mirtinai arba sunkiai sužaloti.
 • Atkreipkite dėmesį į rodmenis ekrane ir laikykitės jiems priklausančio paaiškinimo naudojimo instrukcijoje.
 • Nutraukę darbą iš karto išimkite šovinius iš prietaiso.
 • Jei šovinių nepavyksta išimti iš prietaiso, padėkite prietaisą ir pasirūpinkite, kad visi asmenys laikytųsi saugaus 3 m atstumo iki prietaiso, kol temperatūros rodmens rodyklė bus visiškai kairėje pusėje. Nedelsdami susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaiso temperatūra
Rodmuo
Paaiškinimas
Normali
Image alternative
Vidurinėje srityje rodoma prietaiso temperatūra.
Prietaiso temperatūra čia yra normalios temperatūros srityje.
Aukšta
Image alternative
Prietaiso temperatūra yra aukšta. Pavojus dėl savaiminio užsidegimo! Sumažinkite kalimo dažnį, kad temperatūra vėl galėtų grįžti į normalios temperatūros sritį.
Per aukšta
Image alternative
Prietaiso temperatūra yra labai aukšta. Pavojus dėl savaiminio užsidegimo! Įspėjamasis ženklas nurodo, kad šoviniai gali užsidegti anksčiau laiko, o elementų juostos gali išsilydyti, jei šovinių ar elementų juostos yra prietaise.
 • Nutraukite darbą su prietaisu. Darbą vėl tęskite tik tada, kai prietaiso temperatūra yra normalios temperatūros srityje.
Rodmenys apatinėje ekrano dalyje
Rodmuo
Paaiškinimas
Image alternative Kairės pusės apatiniame krašte juostiniu indikatoriumi iš 1–7 segmentų rodomas skaitiklio rodmuo iki kito atliktino prietaiso valymo.
Taigi artimiausiu metu valyti nereikia.
Image alternative Rodomi 7 segmentai reiškia, kad reikės valyti artimiausiu metu.
Image alternative Pasiektas maksimalus kalimų skaičius, prietaisą reikia valyti.
Image alternative Juodas kvadratas dešinės pusės apatiniame krašte rodo, kad yra įjungtas demonstracinis režimas. Šiuo atveju rodmuo nerodo faktinės prietaiso būklės.
Mobiliąja programėle Hilti Connect galima išjungti demonstracinį režimą. Demonstracinis režimas automatiškai išjungiamas po 15 minučių.

„Bluetooth“®

„Bluetooth ®“ žodinis prekės ženklas, o taip pat ir paveikslėliai (logotipai) yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruoti prekių ženklai. Žodinius prekės ženklus / paveikslėlius Hilti akcinė bendrovė naudoja tik pagal licenciją.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra su „Bluetooth ®“ „Low Energy“ moduliu, su kuriuo galima tikrinti prietaiso būseną bei perkelti nustatymus ir duomenis, naudojantis „Bluetooth ®“ ryšio technologija, belaidžiu duomenų perdavimu, kurio metu du gaminiai, galintys veikti „Bluetooth“ ryšiu ir esantys nedideliu atstumu vienas nuo kito, gali komunikuoti tarpusavyje. Šis gaminys yra sukurtas, siekiant padaryti galimą komunikaciją ir duomenų perdavimą mobiliaisiais telefonais ir Hilti tinklų sietuvais. Prietaisas gali siųsti duomenis, pvz., galinio prietaiso, su kuriuo sukūrė ryšį, buvimo vietą, veikimo laiką, bendrą naudojimų skaičių, naudojimų skaičių per tam tikrą intervalą ir laiko atspaudą. Informaciją apie jungiamumo funkcijas gausite atitinkamoje Hilti programėlėje arba naudojamo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Duomenų perdavimas „Bluetooth ®“ ryšiu

Siuntimo intervalas gali skirtis, priklausomai nuo turimo prietaiso energijos šaltinio. Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) „Bluetooth ®“ veikimo nuotolis gali labai sumažėti. Atsižvelgiant į aplinką, kol prietaisas bus atpažintas, gali prireikti kelių siuntimo intervalų.
Jei prietaisas neatpažįstamas, patikrinkite šiuos punktus:
Gal per didelis atstumas iki mobiliojo galinio prietaiso?
→ Sumažinkite atstumą tarp mobiliojo galinio prietaiso ir prietaiso.

Programėlės įdiegimas ir pritaikymas

Norėdami naudotis jungiamumo funkcijomis, pirmiau turite įdiegti atitinkamą Hilti programėlę.
(1.) Iš atitinkamos programėlių parduotuvės („Apple App Store“, „Google Play Store“) atsisiųskite programėlę.
Atitinkamoje programėlių parduotuvėje būtina turėti naudotojo paskyrą.
(2.) Po to, kai pirmą kartą paleidžiate programėlę, prisijunkite su savo paskyra arba prisiregistruokite.
(3.) Jūsų mobiliojo galinio prietaiso ekrane bus parodyti visi kiti žingsniai, kaip prietaisą sujungti su mobiliuoju galiniu prietaisu.
Pirmiausia peržiūrėkite visą programėlės mokomąją medžiagą. Tada įgysite aiškesnį suvokimą apie prijungimo operaciją ir jungiamumo funkcijų naudojimą.

Reikalavimai šoviniams

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl nenumatyto sprogimo! Šoviniams, kurie netenkina būtiniausių saugos reikalavimų, gali susidaryti nuosėdų iš nesudegusių miltelių. Dėl to gali įvykti staigus sprogimas ir būti sunkiai sužaloti naudotojas ir asmenys jo aplinkoje.
 • Naudokite tik tokius šovinius, kurie tenkina būtiniausius vietos teisės aktų saugos reikalavimus!
 • Laikykitės techninės priežiūros intervalų ir reguliariai paveskite Hilti-Service išvalyti kalimo prietaisą!
Naudokite tik šioje lentelėje išvardytus Hilti DX arba kitus tinkamus šovinius, kurie tenkina būtiniausius saugos reikalavimus:
 • ES ir EFTA šalims galioja reikalavimas, kad šoviniai turi atitikti CE ir būti paženklinti CE ženklu.
 • Jungtinei Karalystei galioja reikalavimas, kad šoviniai turi atitikti UKCA ir būti paženklinti UKCA ženklu.
 • JAV galioja reikalavimas, kad šoviniai turi atitikti ANSI A10.3-2020 nuostatas.
 • Ne Europos C.I.P. valstybėms galioja reikalavimas, kad šoviniai turėtų C.I.P. leidimą naudojamam DX kalimo prietaisui.
 • Likusioms šalims galioja reikalavimas, kad šoviniai EN 16264 būtų išlaikę likučių testą ir turėtų atitinkamą gamintojo deklaraciją.
Šoviniai
Prekės numeris
Pavadinimas užsakyme
Pastaba
2128213
6.8/18 M40 juodos spalvos
Ypač stiprus
2128211
6.8/18 M40 raudonos spalvos
stiprūs

Tiekiamas komplektas

Vinių kalimo prietaisas, lagaminas, valymo rinkinys, grandiklis, stumtuvas, Hilti aerozolinė alyva, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Prietaiso duomenys


DX 9–ENP
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01“
12,5 kg
Matmenys (I × P × A)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Dėtuvės talpa
40 vinių / 40 šovinių
Naudojami šoviniai
6.8/18 M40 raudoni, juodi, mėlyni
Naudojami tvirtinimo elementai
X‑ENP 19
Kalimo dažnis
1 200 aps./val.
Plieninio pagrindo storis
≥ 6 mm
Spaudimo eiga
89 mm
Spaudimo jėga
≥ 250 N … < 330 N
Naudojimo temperatūra (aplinkos temperatūra)
−15 ℃ … 50 ℃

Informacija apie triukšmą

Nurodytosios garso vertės buvo nustatytos, esant toliau išvardytoms tipinėmis sąlygoms.
Garso matavimo verčių tipinės sąlygos
Viniakalė
DX 9–ENP
Modelis
Serija
Kalibras
6.8/18 juoda
Galios nustatymas
4
Naudojimas
Tvirtinimas prie plieninės plokštės (kietumas pagal Brinelį 610 N/mm2) su X‑ENP‑19 L15MXR
Informacija apie triukšmą pagal EN 15895
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
103 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
2 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)
113 dB(A)
Garso galios lygio paklaida (KWA)
2 dB(A)
Maksimalus skleidžiamo garso slėgio lygis (LpC, peak)
137 dB(C)
Maksimalaus garso slėgio lygio paklaida (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibracija

Pagal 2006/42/EC nurodyta vibracijos reikšmė neviršija 2,5 m/s².

Paruošimas darbui

Tvirtinimo elementų padėties nustatymas

Siekiant išvengti nepavykusių įkalimų, elkitės taip:
 • Dėdami trapecinio profilio skardos lakštus ant plieninės sijos, pažymėkite vandeniui atspariu rašikliu zoną, kur galima kalti tvirtinimo elementus.
  Tai atlikite dėdami kiekvieną atskirą trapecinio profilio skardos lakštą. Nepakanka pažymėti tik sijos pradžią ir pabaigą, o vėliau nubrėžti tiesią liniją, kadangi laikančioji konstrukcija gali būti lenkta.

Vinių kalimo prietaiso parengties naudoti tikrinimas

Šį tikrinimą visada reikėtų atlikti prieš naudojant vinių kalimo prietaisą bei vėl surinkus prietaisą po valymo arba reguliaraus stūmiklio ir stūmoklio stabdiklio tikrinimo.
 1. Įsitikinkite, kad prietaise nėra nei šovinių juostų, nei elementų juostų .
Image alternative
 1. Patikrinkite, ar prietaisas neturi matomų pažeidimų, ypač paveikslėlyje pavaizduotos konstrukcinės dalys.
  Rezultatas Yra matomas pažeidimas
  • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 1. Prietaisą spauskite tol, kol pajusite aiškų pasipriešinimą, ir patikrinkite spaudimo kaiščio vietą.
  Rezultatas 1 / 2Spaudimo kaištis nenuspaustas žemyn, spaudimo kaiščio spyruoklė nesuspausta.
  Prietaisas neatpažįsta vinies, ir todėl jo negalima prispausti. Prietaisas veikia tinkamai.
  Rezultatas 2 / 2Spaudimo kaištis yra nuspaustas visiškai žemyn, spaudimo kaiščio spyruoklė suspausta, paspaudus paleidimo mygtukus galima girdėti spragtelėjimo garsą.
  Slankiklis galimai užstrigo. Prietaisą reikėtų dar kartą išvalyti ir dar kartą patikrinti. Jei problema išlieka, prietaisą reikia remontuoti Hilti techninės priežiūros centre.
 2. Atpalaiduokite prietaisą.
 3. Įdėkite elementų juostas, bet neįdėkite šovinių juostų .
 4. Iš naujo prispauskite prietaisą ir patikrinkite, ar paspaudus paleidimo mygtukus girdisi spragtelėjimo garsas.
  Rezultatas 1 / 3Prietaiso negalima visiškai prispausti, paleisti negalima.
  • Įsitikinkite, kad sukamoji įvorė uždaryta. Jei reikia, sukamąją įvorę sukite kairėn, kol atsirems.
  • Patikrinkite slankiklio padėtį. Jeigu slankiklis nėra aiškiai perstumtas į kairę, prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
  Rezultatas 2 / 3Prietaisą galima visiškai prispausti (spaudimo kaiščio spyruoklė yra visiškai suspausta), paspaudus paleidimo mygtukus galima girdėti spragtelėjimo garsą.
  Prietaiso vinies aptikimo įtaisas veikia tinkamai, prietaisą galima naudoti.
  Rezultatas 3 / 3Prietaisą galima visiškai prispausti (spaudimo kaiščio spyruoklė yra visiškai suspausta), paspaudus paleidimo mygtukus negirdėti spragtelėjimo garso.
  • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Elementų juostų įdėjimas

Image alternative
 1. Įdėkite 4 elementų juostas iš viršaus į dėtuvę.
  Medžiaga
  Tvirtinimo elementai
  X‑ENP 19
 2. Paskutinę elementų juostą paspauskite į dėtuvę, kad viršus sutaptų su atrama.

Šovinių juostų įdėjimas

Image alternative
 1. Šovinių juostas įdėkite iš viršaus į šovinių įleidimo kanalą.
  Medžiaga
  Šovinys 6.8/18 M40 raudonas, juodas, mėlynas (žr. šovinių rekomendaciją tvirtinimo elemento instrukcijoje)
 2. Šovinių juostą spauskite į šovinių įleidimo kanalą, kol juostos galas bus viename lygyje su šovinių įleidimo kanalo viršutine briauna.

Sukamosios įvorės atidarymas

Vinių kalimo prietaisui užstrigus, galima pasiekti spragtuką, siekiant pašalinti galimas priežastis.
Image alternative
 • Sukite sukamąją įvorę, kol ji atsirems. Jeigu reikia, naudokite grandiklį ar kitą įrankį.

Sukamosios įvorės uždarymas

Neuždarius sukamosios įvorės, vinių kalimo prietaiso negalima visiškai prispausti, ir dėl to jis netinkamai veikia.
Image alternative
 1. Patikrinkite, ar griovelis prietaiso priekinėje pusėje yra uždarytas.
  • Griovelis yra nevisiškai uždarytas.
 2. Sukamąją įvorę sukite, kol ji atsirems. Jeigu reikia, naudokite grandiklį ar kitą įrankį.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio įjungimo! Užtaisytas kalimo prietaisas gali bet kada tapti parengtas naudoti. Atsitiktinai įjungę kalimą galite sužaloti save ir kitus asmenis.
 • Kalimo prietaisą visuomet ištuštinkite (išimkite šovinius ir tvirtinimo elementus), kai nustosite dirbti su kalimo prietaisu.
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros, valymo ir paruošimo darbus įsitikinkite, kad kalimo prietaise nėra šovinių ir tvirtinimo elementų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus dėl karštų paviršių! Naudojimo metu kalimo prietaisas gali įkaisti.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines.
Jei įstatant šovinių juostą pasipriešinimas yra neįprastai didelis, patikrinkite, ar šovinių juosta suderinama su kalimo prietaisu.
Darbams, kurių metu gali lėkti skeveldros, visada naudokite apsauginį gaubtą.
Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
Naudojimo nurodymai dėl saugumo
Pavyzdžio paveikslėlis
Aprašymas
Image alternative Kalimo prietaiso nespauskite prie kūno dalių!
Prispaudus prie kūno dalies (pvz., rankos), kalimo prietaisas gali tapti parengtas naudoti. Dėl to kyla pavojus įkalti į kūno dalis.
Image alternative Dėtuvės arba kitų vinies kreipiamųjų netraukite ranka atgal!
Dėtuve traukiant ranka atgal, kalimo prietaisas gali tapti parengtas naudoti. Dėl to kyla pavojus įkalti į kūno dalis.

Tvirtinimo elementų kalimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Kai prietaisas yra labai karštas (žr. techninės priežiūros rodmenį), dėl karščio poveikio šoviniai gali būti uždegti, ir į visas puses gali lėkti skeveldros.
 • Nutraukę darbą iš karto išimkite šovinius iš prietaiso.
 • Jei šovinių nepavyksta išimti iš prietaiso, padėkite prietaisą ir pasirūpinkite, kad visi asmenys laikytųsi saugaus 3 m atstumo iki prietaiso, kol temperatūros rodmens rodyklė bus visiškai kairėje pusėje. Nedelsdami susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
 1. Prietaisą prie darbinio paviršiaus visiškai prispauskite pridėję statmenai.
 2. Paspauskite ant rankenos esančius paleidimo mygtukus.
  Jei kalimo nepavyksta paleisti, patikrinkite, ar yra įdėta šovinių juosta ir ar dėtuvėje yra pakankamai tvirtinimo elementų.
  Jei dėtuvėje yra mažiau nei 15 tvirtinimo elementų, jie toliau netransportuojami. Į dėtuvę pirma reikia įdėti kitas elementų juostas.
 3. Prietaisą nustatykite kito tvirtinimo elemento kalimo vietoje ir pakartokite aprašytus darbo veiksmus. Stebėkite ekrano rodmenį.
  Vinies iškyšą reikėtų patikrinti iš karto po pirmųjų įkalimų, o po to periodiškai, kad būtų galima tinkamai nustatyti prietaiso galią ir užtikrinti nepriekaištingą įkalimą.

Vinies iškyšos tikrinimas

 1. Patikrinkite vinies iškyšą su kontroliniu šablonu.
Image alternative
Rezultatas 1 / 3
 • Vinies iškyša yra nurodytoje srityje.
Prietaiso galia nustatyta tinkamai. Tikrinimas baigtas.
Image alternative
Rezultatas 2 / 3
 • Vinies iškyša yra per didelė.
 • Padidinkite galią, galios reguliavimo ratuką pasukdami į aukštesnę pakopą.
 • Jei galios reguliavimo ratukas jau yra prie viršutinės atramos, įdėkite, jei yra, stipresnio tipo šovinius.
Image alternative
Rezultatas 3 / 3
 • Vinies iškyša yra per maža.
 • Sumažinkite galią, galios reguliavimo ratuką pasukdami į žemesnę pakopą.
 • Jei galios reguliavimo ratukas jau yra prie apatinės atramos, įdėkite, jei yra, silpnesnio tipo šovinius.
 1. Įkalkite kitą elementą.
 2. Anksčiau išvardytus darbo veiksmus kartokite tol, kol nustatysite tinkamą vinies iškyšą.

Galios nustatymas

Image alternative
 • Sukite galios reguliavimo ratuką, kad nustatytumėte norimą galią.
  • Rodoma einamasis galios nustatymas.

Šovinių išėmimas iš prietaiso

Image alternative
 1. Šovinių juostą spauskite pastūmos kryptimi, kaip galima toliau į priekį.
 2. Šovinių juostą išimkite iš šovinių išleidimo angos.

Tvirtinimo elementų išėmimas iš prietaiso

Lyjant lietui, tvirtinimo elementai gali likti prietaise, jų nebūtina išimti, pvz., baigus darbą.
Image alternative
 1. Įsitikinkite, kad šoviniai anksčiau išimti iš prietaiso.
 2. Prietaisą pastatykite ant rankenos.
 3. Paspauskite raudoną fiksatorių prie dėtuvės įdėjimo angos ir leiskite vinių juostoms slysti iš dėtuvės.
 4. Nuspaudę atramą, traukite vinių juostą iš prietaiso.
  • Jei vinių juosta nekyšo iš atraminės plokštelės, atlikite toliau pateiktus veiksmus.
 5. Pastatykite prietaisą statmenai į valdymo padėtį.
 6. Paspauskite atramą.
 7. Užtaisykite prietaisą, kol vinių juosta išlys iš prietaiso.

Priežiūra ir einamasis remontas

Stūmoklio ir stūmoklio stabdiklio tikrinimas ir, jei reikia, keitimas

Jei įkalama netinkamai, stūmoklis gali užstrigti stūmoklio stabdiklyje. Kai stūmoklis ir stūmoklio stabdiklis tvirtai sukimba tarpusavyje, tada šių komponentų naudojimo laikas yra pasibaigęs. Tokioje būklėje daugiau negalima užtaisyti.
Stūmoklio ir stūmoklio stabdiklio būklę būtina reguliariai tikrinti, ne rečiau kaip vieną kartą per dieną.
 1. Išmontuokite atraminę plokštelę.
Image alternative
 1. Stūmoklį ištraukite iš stūmoklio įvorės.
 2. Ištraukite stūmoklio stabdiklį (jei reikia, panaudodami stūmoklį) iš atraminės plokštelės.
 3. Patikrinkite stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį, ar jie nepažeisti. Patikrinkite, ar stūmoklis nėra sulinkęs – paridenkite jį ant lygaus paviršiaus.
  Nenaudokite susidėvėjusių stūmoklių ir neatlikite su stūmokliu jokių manipuliacijų.
  Laikykitės svarbių prietaiso konstrukcinių dalių susidėvėjimo kriterijų, pateiktų skyriuje „Priežiūra ir einamasis remontas“.
  Rezultatas Pažeidimas yra, stūmoklis yra sulenktas ir (arba) stringa stūmoklis su stūmoklio stabdikliu
  • Pakeiskite stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį kaip komplektą.
 4. Traukite spragtuką ir tvirtai jį laikykite. Dabar kiškite stūmoklį, kol stūmoklio viršūnė nebekyšos virš prietaiso krašto, ir atleiskite spragtuką.
 5. Įstatykite stūmoklio stabdiklį (guma į priekį) į atraminę plokštelę.
 1. Sumontuokite atraminę plokštelę.

Atraminės plokštelės išmontavimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Šoviniai prietaise gali būti uždegti.
 • Įsitikinkite, kad visi šoviniai buvo išimti iš prietaiso, prieš atliekant toliau išvardytus prietaiso priežiūros darbus.
ATSARGIAI
Nusideginimo pavojus! Po prietaiso naudojimo konstrukcinės dalys gali būti labai karštos.
 • Kai turite atlikti techninės priežiūros darbus neleisdami prietaisui atvėsti, tada būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
 1. Prietaisą pastatykite ant rankenos.
 2. Paspauskite dėtuvės atblokavimo mygtuką (raudonas mygtukas) ant dėtuvės ir leiskite dėtuvei slysti žemyn.
 3. Atraminę plokštelę sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jungtis atjungiama.
 4. Nuimkite atraminę plokštelę.

Atraminės plokštelės montavimas

Image alternative
 1. Įsitikinkite, kad stūmoklio stabdiklis tinkamai įstatytas į atraminę plokštelę, o stūmoklio įvorė ir stūmoklis tinkamai įstatyti prietaise.
 2. Atraminę plokštelę spauskite į sriegį.
 3. Atraminę plokštelę sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol atsirems.
 4. Atraminę plokštelę sukite atgal į pradinę padėtį virš dėtuvės.
 5. Stumkite dėtuvę atgal, kol jis užsifiksuos atraminėje plokštelėje.

Vinių kalimo prietaiso valymas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Šoviniai prietaise gali būti uždegti.
 • Įsitikinkite, kad visi šoviniai buvo išimti iš prietaiso, prieš atliekant toliau išvardytus prietaiso priežiūros darbus.
ATSARGIAI
Nusideginimo pavojus! Po prietaiso naudojimo konstrukcinės dalys gali būti labai karštos.
 • Kai turite atlikti techninės priežiūros darbus neleisdami prietaisui atvėsti, tada būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
 1. Išmontuokite atraminę plokštelę.
Image alternative
 1. Spragtuką traukite laukan ir tvirtai jį laikykite. Ištraukite stūmoklį iš stūmoklio įvorės ir tada atleiskite spragtuką.
 2. Iš atraminės plokštelės ištraukite stūmoklio stabdiklį. Jei reikia, ištraukite stūmoklio stabdiklį su stūmokliu iš atraminės plokštelės.
 3. Spragtuką traukite laukan ir tvirtai jį laikykite. Ištraukite stūmoklio įvorę iš prietaiso į viršų ir tada atleiskite spragtuką.
 4. Išvalykite vidinę prietaiso pusę. Paskui prietaisą pastatykite ant galvos ir pastuksenkite į prietaisą, kad nešvarumai iškristų.
 5. Stūmoklio įvorės paviršius (žr. pažymėta sritį) valykite dideliu vieliniu šepečiu.
 6. Šovinio lizdą ir šalia esančias reguliavimo kaiščio skyles valykite mažu apvaliuoju šepetėliu.
 7. Šovinio kanalą valykite plonu apvaliuoju šepetėliu.
 8. Vinies juostos kreipiamosios judantį elementą sutepkite Hilti aerozoline alyva.
  Naudojant kitas tepimo medžiagas, gali būti pažeistos guminės dalys, ypač stūmoklio stabdiklis. Be to, kitos tepimo medžiagos gali susijungti su dulkių likučiais, ir dėl to gali kauptis apnašos.
 9. Stūmoklio įvorę kiškite iš viršaus į prietaisą, kol spragtukas užsifiksuos.
 10. Traukite spragtuką ir tvirtai jį laikykite. Dabar kiškite stūmoklį, kol stūmoklio viršūnė nebekyšos virš prietaiso krašto, ir atleiskite spragtuką.
 11. Įstatykite stūmoklio stabdiklį (guma į priekį) į atraminę plokštelę.
 12. Sumontuokite atraminę plokštelę.
 13. Spauskite „Reset“ mygtuką ne trumpiau kaip 1 sekundę, kad iš naujo paleistumėte įkalimų skaitiklį iki kito atliktino valymo.
 14. Patikrinkite, ar prietaisas parengtas naudoti.

Susidėvinčių dalių keitimo kriterijai

Stūmoklio ir stūmoklio stabdiklio susidėvėjimo kriterijai
Būklė
Pavyzdžio paveikslėlis
Pastaba
Naujas
Image alternative
Susidėvėjęs
Stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį visada reikia pakeisti kartu.
Image alternative Stūmoklio viršūnėje matosi išlūžusi medžiaga.
Image alternative Stūmoklis įsimušė 3 mm arba daugiau į stūmoklio stabdiklį.
Žiočių dalies susidėvėjimo kriterijai
Būklė
Pavyzdžio paveikslėlis
Pastaba
Naujas
Image alternative
Susidėvėjęs
Turi pakeisti Hilti techninės priežiūros centras
Image alternative Medžiaga yra išlaužta.

Sutrikimų paieška

Sutrikimo pašalinimas po netinkamo uždegimo arba neuždegimo

 • Spauskite prietaisą prie darbinio paviršiaus ir įjunkite kalimą.
  • Girdisi spragtelėjimas, bet šovinys neužsidega.
   • Kalimo prietaisą paimkite nuo darbinio paviršiaus. Imdami nenukreipkite prietaiso į save ar į kitą asmenį.
   • Ranka pastumkite šovinių juostą vienu šoviniu toliau juostos kreipiamosios pusėje arba ranka patraukite šovinių juostą vienu šoviniu toliau šovinių išleidimo angos pusėje.
   • Išnaudokite šovinių juostoje likusius šovinius. Išnaudotą šovinių juostą išimkite ir utilizuokite ją taip, kad jos nebūtų galima naudoti dar kartą arba naudoti neleistinai.

Sutrikimo pašalinimas, esant blokuotam prietaisui

ĮSPĖJIMAS
Sprogimo pavojus! Netinkamai tvarkant šovinius, juos galima uždegti.
 • Nebandykite išimti šovinių iš kalimo prietaiso arba iš šovinių juostos naudodami jėgą.
 1. Prietaisą spauskite statmenai tvirtam pagrindui, paspauskite ant rankenos esančius paleidimo mygtukus ir klausykitės skleidžiamo garso.
  Rezultatas 1 / 2Šovinys uždegamas arba turi girdėtis aiškus spragtelėjimo garsas.
  • Dabar prietaiso šovinio lizde nėra šovinio, kurį būtų galima uždegti.
  • Toliau šalinkite sutrikimus atlikdami kitą žingsnį.
  Rezultatas 2 / 2Šovinys neuždegamas ir nesigirdi jokio spragtelėjimo garso. Prietaise gali būti šovinys, kurį galima uždegti, tačiau dėl defekto nebuvo uždegtas.
  • DĖMESIO! Įsitikinkite, kad prietaiso žiotys nenukreiptos į kitus asmenis.
  • Venkite kietų smūgių į prietaisą.
  • Toliau šalinkite sutrikimus atlikdami kitą žingsnį.
 2. Suspauskite prietaisą keliais milimetrais ir atidarykite sukamąją įvorę.
  • Dabar galite pasiekti spragtuką ir atidaryti prietaisą.
 3. Spragtuką traukite laukan ir tvirtai jį laikykite. Jei prietaisas negrįžta į pradinę būklę, pabandykite normalia raumenų jėga jį ištempti.
  • DĖMESIO! Įsitikinkite, kad prietaiso žiotys nenukreiptos į kitus asmenis.
  Rezultatas 1 / 2Prietaisą pavyksta ištempti.
  • Toliau šalinkite sutrikimus atlikdami kitą žingsnį.
  Rezultatas 2 / 2Prietaiso nepavyksta ištempti.
  • Baikite darbą ir padėkite prietaisą saugioje vietoje.
  • Apsaugokite prietaisą, kad juo negalėtų naudotis kiti asmenys.
  • Nedelsdami susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 4. Šovinius išimkite iš prietaiso.
 5. Išmontuokite atraminę plokštelę.
 6. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį.
 7. Išvalykite vinių kalimo prietaisą.
 8. Uždarykite sukamąją įvorę.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Šovinys neperstumiamas
Šovinių juosta yra pažeista
 • Pakeiskite šovinių juostą. Nebandykite išimti šovinių arba šovinių juostos naudodami jėgą.
Prietaisas yra pažeistas
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Negalima išimti šovinių juostos
Prietaisas yra pažeistas
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaisas neuždega
Blogas uždegimas
Šovinių juosta yra tuščia
 • Šovinių juostą išimkite iš prietaiso.
 • Įdėkite naują šovinių juostą.
Mažiau nei 15 elementų prietaise
 • Papildomai įdėkite naujas elementų juostas.
Prietaisas nepakankamai prispaustas
 • Prispauskite prietaisą iš naujo ir tada kalkite.
Sutrikęs elemento transportavimas
 • Patikrinkite, ar elementų juostos juda.
 • Išimkite pažeistas elementų juostas arba elementų juostas su pažeistais elementais.
Prietaisas per daug užterštas
 • Prietaisą išvalykite.
Šoviniai yra netinkami
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nebandykite išimti šovinių arba šovinių juostos naudodami jėgą.
Prietaisas yra pažeistas
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
Vinies iškyša per maža
Tvirtinimo elementas įkaltas šalia sijos
 • Pažymėkite sijos padėtį ir pakartokite kalimą.
Per didelė galia
 • Sumažinkite galią (galios reguliatoriumi) arba, jei yra, naudokite šovinius su mažesne energija.
Stūmoklis yra susidėvėjęs
 • Pakeiskite kartu stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį.
Įdėtas netinkamas stūmoklis
 • Nustatykite tinkamą stūmoklio ir tvirtinimo elemento kombinaciją.
Image alternative
Skardos lakštas atstumu iki profilio
Skardos lakštas atstumu iki profilio
 • Venkite tarpų tarp profilio ir sijos, arba fiksuokite siją tinkamoje pusėje.
Image alternative
Skardos lakštas deformuotas
Nėra sijos kaip pagrindo
 • Prieš kaldami tinkamoje vietoje pažymėkite siją.
Image alternative
Vinies iškyša per didelė
Tvirtinimo elementas yra per arti sijos krašto
 • Pažymėkite sijos padėtį ir pakartokite kalimą.
Per maža galia
 • Padidinkite galią (galios reguliatoriumi) arba, jei yra, naudokite šovinius su didesne energija.
Prietaisas per daug užterštas
 • Prietaisą išvalykite.
Stūmoklis yra sulūžęs.
 • Pakeiskite kartu stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį.
Prietaisas yra pažeistas
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Tvirtinimo elemento šlyties lūžiai
Elementas įkaltas į sijos sienelę
 • Pažymėkite sijos sienelės vietą ir šalia įkalkite iš naujo.
Didesnis pagrindo storis ir (arba) stiprumas
 • Padidinkite galią (galios reguliatoriumi) arba, jei yra, naudokite šovinius su didesne energija.
 • Jei tvirtinimo elemento negalima tinkamai įkalti dirbant visa galia, prietaisas naudojamas netinkamai. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaiso negalima išardyti
Stūmoklis stringa stūmoklio stabdiklyje.
Prietaisas per daug užterštas
 • Prietaisą išvalykite.
Stūmoklio kreipiamoji per daug užteršta
Neįstatytas tvirtinimo elementas
Stūmoklis neįmontuotas
 • Įstatykite stūmoklį į prietaisą.
Stūmoklis yra sulūžęs.
 • Pakeiskite kartu stūmoklį ir stūmoklio stabdiklį.
Vinies kreipiamoji per daug užteršta
 • Atraminę plokštelę ir jos dalis valykite su tam tikslui skirtais šepečiais.
Elementai įstrigo vinies kreipiamojoje
 • Pirma išimkite šovinių juostą, o tada išimkite įstrigusį elementą.
 • Venkite tvirtinimo elementų šlyties lūžių. Venkite įkalti šalia sijos, jei reikia, ateityje geriau pažymėkite sijų vietą.
Atraminės plokštelės negalima visiškai atsukti.
Stūmoklio stabdiklis įstatytas priešingai
Stūmoklio įvorė nešvari už jungiamojo sriegio
 • Išvalykite stūmoklio įvorę.
 • Sutepkite jungiamąjį sriegį.
Prietaiso negalima visiškai prispausti
Sukamoji įvorė ne visiškai uždaryta
Vinių detektorius yra užblokuotas
 • Nuvalykite atraminę plokštelę ir pašalinkite visus pašalinius daiktus. Stebėkite, kad elementų juostos kreipiamoji būtų pakankamai sutepta Hilti aerozoline alyva.
Vinies aptikimo įtaiso dalis sulūžusi
Tvirtinimo elementų nėra prietaise
 • Įdėkite tvirtinimo elementų į prietaisą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Image alternative
Daugiau informacijos apie valdymą, techniką, aplinką ir perdirbimą rasite šiuo adresu: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Šią nuorodą taip pat rasite dokumentacijos gale kaip QR kodą.