Kalba

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Bendrasis įspėjimo ženklas
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Kalimo prietaisas
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Karta
  03
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Saugos nurodymai dirbantiems su tvirtinimo prietaisais

 • Visada turėkite omenyje, kad šiame elektriniame įrankyje yra vinių. Dėl tvirtinimo prietaiso atsainaus naudojimo netikėtai iššauta vinis gali Jus sužaloti.
 • Šio elektrinio įrankio netaikykite į save patį ar kitus netoliese esančius žmones. Prietaisą atsitiktinai įjungus, išstumiama vinis gali sužaloti.
 • Elektrinio įrankio nejunkite tol, kol jis nebus patikimai atremtas į ruošinį. Jeigu elektrinis įrankis neturės kontakto su ruošiniu, iššauta vinis gali nuo tvirtinimo vietos atšokti.
 • Viniai įstrigus elektriniame įrankyje, atjunkite jį nuo elektros tinklo arba išimkite akumuliatorių. Kai tvirtinimo prietaisas yra prijungtas prie energijos šaltinio, išimant įstrigusią vinį, yra pavojus prietaisą netyčia įjungti.
 • Išimdami įstrigusią vinį, būkite atsargūs. Sistema gali būti įveržta ir, Jums bandant išimti įstrigusią vinį, ši gali būti su didele jėga išstumta.
 • Tvirtindami elektros laidus, įsitikinkite, kad jais neteka elektros srovė. Tvirtinimo prietaisą laikykite tik už izoliuotų rankenų paviršių. Naudokite tik tokias vinis, kurios tinka elektros laidams tvirtinti. Tikrinkite, ar vinis nepažeidė elektros laido izoliacijos. Elektros laido izoliaciją pažeidusi vinis gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.

Saugos nurodymai

Reikalavimai naudotojui
 • Šį prietaisą naudoti arba vykdyti jo techninę priežiūrą turite teisę tik tada, kai tai daryti esate įgalioti ir atitinkamai instruktuoti.
Asmeninės apsaugos priemonės
 • Dirbdamas su prietaisu, naudotojas ir netoliese esantys asmenys turi dėvėti apsauginius akinius, klausos apsaugos priemones ir apsauginį šalmą.
Žmonių sauga
 • Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl prietaiso eksploatacijos, techninės priežiūros ir einamojo remonto.
 • Dirbdami su kalimo prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, nutraukite darbą. Dirbant kalimo prietaisu, akimirksniui nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Avėkite neslystantį apavą.
 • Vinies kreipiančiosios arba tvirtinimo elementų (vinių) niekada netraukite atgal ranka.
 • Ranka raukiant atgal vinies kreipiančiąją arba tvirtinimo elementą (vinį), prietaisas, priklausomai nuo aplinkybių, gali tapti parengtas naudoti. Parengties būsenoje esantis prietaisas gali įkalti srieginę smeigę netgi į kūno dalis.
 • Kai dirbdami prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti darbo zonoje.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar akumuliatorius ir sumontuoti priedai yra patikimai pritvirtinti.
 • Užtikrinkite, kad vėdinimo plyšiai visada būtų atviri. Nudegimo pavojus dėl uždengtų vėdinimo plyšių!
 • Nežiūrėkite tiesiai į šviestuvą (šviesos diodą) ir nenukreipkite jo į kito žmogaus veidą. Kyla pavojus apakti.
Atsargus kalimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais
 • Pavojų kelia kiaurai prakalami tvirtinimo elementai! Prieš kaldami tvirtinimo elementus įsitikinkite, kad po statybiniu komponentu ar už jo nėra žmonių, kuriuos tvirtinimo elementas galėtų sužaloti.
 • Naudokite Jūsų darbui tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Užtaisyto prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prieš vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, keisdami vinies kreipiančiąją, pertraukdami darbą ir sandėliuodami, prietaisą visada ištuštinkite (išimkite tvirtinimo elementus).
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite ištuštintus, sausoje, rakinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos.
 • Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Pažeistos dalys turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos Hilti techninės priežiūros centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
 • Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, dujų ar vandens vamzdį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų, arba gali kilti sprogimo pavojus.
 • Nekalkite tvirtinimo elementų į tam netinkamą pagrindo medžiagą.
 • Netinkamos medžiagos yra suvirintas plienas ir liejamasis plienas, ketus, stiklas, marmuras, plastikai, bronza, žalvaris, varis, izoliacinės medžiagos, tuščiavidurės plytos, keraminės plytos, plona skarda (< 4 mm) ir dujų betonas. Kalamas į tokias medžiagas tvirtinimo elementas gali lūžti, o medžiaga gali sueižėti ar būti pramušta kiaurai.
 • Nuleistuką spauskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai ir statmenai prispaustas prie tvirtinimo paviršiaus (pagrindo).
 • Kalimo metu prietaisą visada laikykite statmenai tvirtinimo paviršiui, kad tvirtinimo elementui nepavyktų nukrypti nuo pagrindo medžiagos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos visada būtų sausos, švarios ir neriebaluotos.
 • Niekada neleiskite prietaisui kristi.
 • Dėtuvės nenaudokite kaip rankenos.
 • Prietaiso nenaudokite vietose, kuriose yra gaisro arba sprogimo pavojus, nebent prietaisas būtų specialiai tam skirtas.
 • Tvirtinimo elementų nekalkite į esamas skyles, nebent tai rekomenduotų Hilti (pvz., DX-Kwik).
Mechaninės saugos priemonės
 • Prietaise arba prieduose, ypač stūmoklyje, draudžiama vykdyti kokias nors manipuliacijas ar keisti jų konstrukciją.
 • Naudokite tik tokius tvirtinimo elementus, kurie skirti ir leidžiami naudoti su šiuo prietaisu.
Šiluminės saugos priemonės
 • Neviršykite maksimalaus rekomenduojamo kalimo dažnio.
 • Jeigu prietaisas perkaito, leiskite jam atvėsti.
 • Nepradėkite išmontuoti karšto prietaiso. Leiskite prietaisui atvėsti.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Prietaiso galvutė
 2. Vinies kreipiančioji
 3. Vinies kreipiančiosios fiksatorius
 4. Pavienio kalimo jungiklis (BX 3-ME-22)
 5. Vėdinimo plyšiai
 6. Įrankių laikančiojo lyno ąsa
 7. Diržo kablys
 8. Apsauginis jungiklis
 9. Rankena
 10. Diržo kablys / pastolių kablys
 11. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 12. Akumuliatoriaus būsenos rodmuo
 13. Ličio jonų akumuliatorius
 14. Montavimo anga, skirta priedui
 15. Vinių stūmiklis
 16. Vinių stūmiklio atblokavimo mygtukas
 17. Atraminė koja
 18. Dėtuvė
 19. Kalimo prietaiso būsenos rodmuo
 20. Šviesos diodas darbo zonai apšviesti

Įranga

Vinies kreipiančioji ir atraminė koja priklauso nuo gaminio. Žemiau esančioje lentelėje parodyta atraminė koja ir vinies kreipiančioji, kuri yra gaminyje.
Daugiau informacijos rasite lagamino dangtyje, savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group
Prietaisas
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vinies kreipiančioji
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Atraminė koja
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra rankinis akumuliatorinis kalimo prietaisas. Jis yra skirtas specialiai pagamintiems tvirtinimo elementams (vinims) kalti į betoną, plieną, mūrą, silikatinius blokelius ir kitas tiesioginiam montavimui tinkančias medžiagas. Šis prietaisas taip pat yra skirtas ir elektros laidams tvirtinti apkabomis, naudojant tam tinkamus tvirtinimo elementus. Naudokite tik leistinus tvirtinimo elementus kartu su jiems skirta vinies kreipiančiąja (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

Kalimo prietaisas, akumuliatorius ir tvirtinimo elementai (vinys) sudaro techninę visumą. Tai reiškia, kad patikimas kalimas šiuo kalimo prietaisu gali būti garantuojamas tik tada, kai naudojami specialiai šiam prietaisui pagaminti Hilti tvirtinimo elementai (vinys) ir Hilti rekomenduojami krovikliai bei akumuliatoriai. Tik laikantis šių sąlygų, galioja Hilti pateiktos tvirtinimo ir naudojimo rekomendacijos.
 • Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik jį valdant rankomis.
 • Prietaisas neturi būti naudojamas netinkamai, t. y. ne pagal paskirtį. Netinkamu naudojimu laikomas kalimas į labai minkštą pagrindą (pvz., medieną) ir kalimas į per kietą pagrindą (pvz., labai tvirtą plieną arba labai kietą natūralų akmenį).
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti Nuron ličio jonų akumuliatorius. Optimaliam našumui Hilti rekomenduoja šiam prietaisui šioje lentelėje nurodytus akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik šioje lentelėje nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Saugos įtaisai

Dirbant su dėtuve, vinies detektorius turi užkirsti kelią tuštiems kalimams, galintiems sukelti kalimo prietaiso gedimus.
Prispaudimo apsauga turi užkirsti kelią laisvam vinių kalimui (į orą). Su dėtuve naudojamą kalimo prietaisą prispausti ir įjungti galima tik tada, kai yra įstatyta vinis.

Prietaiso savybės

Kalimo prietaise yra ergonomiška, neslidi, vibraciją slopinanti rankena, diržo ir pastolių kablys, taip pat atraminė koja. Kalimo prietaise taip pat yra elektroninė apsauga nuo perkrovos ir temperatūros kontrolės įtaisas, saugantis nuo perkaitimo.

Kalimo prietaiso būsenos rodmuo

Kalimo prietaiso būsenos rodmuo teikia informaciją apie kalimo prietaiso būsenas.
Būsena
Reikšmė
Šviesos diodas nešviečia
Kalimo prietaisas yra išjungtas
Diodas šviečia žalia spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas ir parengtas kalimui
Šviesos diodas mirksi žalia spalva.
Akumuliatorius per karštas arba per daug išsikrovęs
Šviesos diodas mirksi žalia spalva kas 3 sekundes.
Kalimo prietaisas veikia budėjimo („Stand-by“) režimu, prispaudus prietaiso galvutę, jis įsijungia
Diodas šviečia mėlyna spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas, reikia įdėti vinių juostas
Šviesos diodas mirksi mėlyna spalva.
Kalimo prietaisas yra įjungtas, dėtuvė yra visiškai tuščia
Šviesos diodas mirksi geltona spalva.
Per karštas kalimo prietaisas, žr. trikčių lentelę
Šviesos diodas mirksi raudona spalva.
Prietaiso sutrikimas, žr. sutrikimų lentelę
Diodas šviečia raudona spalva.
Prietaiso sutrikimas, žr. sutrikimų lentelę

Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys

Hilti Nuron ličio jonų akumuliatoriai gali parodyti įkrovos būklę, pranešimus apie klaidą ir akumuliatoriaus būklę.

Įkrovos būklės ir pranešimų apie klaidas rodmenys

Kad gautumėte vieną iš šių rodmenų, spustelėkite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentančiu akumuliatoriumi!
 • Kai akumuliatorius įstatytas, spausdami atblokavimo mygtuką įsitikinkite, kad vėl tinkamai užfiksavote akumuliatorių naudojamame prietaise.
Įkrovos būklė bei galimos triktys rodomos nuolat, kol prijungtas prietaisas yra įjungtas.
Būsena
Reikšmė
Keturi (4) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 100 iki 71 %
Trys (3) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 70 iki 51 %
Du (2) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 26 %
Vienas (1) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 10 %
Vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žaliai
Įkrovos lygis: < 10 %
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi žaliai
Ličio jonų akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs. Akumuliatorių įkraukite.
Jei šviesos diodai po akumuliatoriaus įkrovimo vis dar greitai mirksi, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi geltonai
Ličio jonų akumuliatorius arba su juo sujungtas prietaisas yra veikiamas per didelės apkrovos, yra per karštas, per šaltas arba įvykęs kitoks gedimas.
Prietaisą ir akumuliatorių nustatykite į rekomenduojamą darbinę temperatūrą ir naudodami neperkraukite prietaiso.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas šviečia geltonai
Ličio jonų akumuliatorius ir su juo susijęs prietaisas yra nesuderinami. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) LED šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Ličio jonų akumuliatorius užblokuotas, jo nebegalima naudoti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus būsenos rodmenys

Norėdami užklausti apie akumuliatoriaus būklę, ilgiau nei tris sekundes spauskite atblokavimo mygtuką. Sistema neatpažįsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmė, pvz., jai nukritus, ją pažeidus arba esant išorinių pažeidimų dėl karščio.
Būsena
Reikšmė
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia žalia spalva.
Akumuliatorių galima naudoti toliau.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva.
Užklausa dėl akumuliatoriaus būklės negalėjo būti baigta. Procedūrą pakartokite arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia raudona spalva.
Jei prijungtą prietaisą galima naudoti toliau, likusi akumuliatoriaus talpa yra mažesnė kaip 50%.
Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima, vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas baigėsi ir jį reikia pakeisti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

„Bluetooth®“ (pasirinktinai)

„Bluetooth ®“ - žodinis prekės ženklas, o taip pat ir paveikslėliai (logotipai) yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruoti prekių ženklai. Žodinius prekės ženklus/paveikslėlius Hilti akcinė bendrovė naudoja tik pagal licenciją.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra su „Bluetooth ®“ „Low Energy“ moduliu, su kuriuo galima tikrinti elektrinio įrankio būseną bei perkelti nustatymus ir duomenis, naudojantis „Bluetooth ®“ - radijo ryšio technologija užtikrina belaidį duomenų perdavimą, kurio metu du gaminiai, galintys veikti „Bluetooth“ ryšiu, ir esantys nedideliu atstumu vienas nuo kito, gali komunikuoti. Šis gaminys yra sukurtas, siekiant padaryti galimą komunikaciją ir duomenų perdavimą mobiliaisiais telefonais ir Hilti tinklų sietuvais. Prietaisas gali siųsti duomenis, pvz., galinio prietaiso, su kuriuo sukūrė ryšį, buvimo vietą, veikimo laiką, bendrą naudojimų skaičių, naudojimų skaičių per tam tikrą intervalą ir laiko atspaudą. Informaciją apie jungiamumo funkcijas gausite atitinkamoje Hilti programėlėje (App) arba naudojamo elektrinio įrankio naudojimo instrukcijoje.

Duomenų perdavimas „Bluetooth ®“ ryšiu

Siuntimo intervalas gali skirtis, priklausomai nuo turimo prietaiso energijos šaltinio. Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) „Bluetooth ®“ veikimo nuotolis gali labai sumažėti. Priklausomai nuo aplinkos, kol elektrinis įrankis bus atpažintas, gali prireikti kelių siuntimo intervalų.
Jei elektrinis įrankis neatpažįstamas, patikrinkite šiuos punktus:
Gal per didelis atstumas iki mobiliojo galinio prietaiso?
Sumažinkite atstumą tarp mobiliojo galinio prietaiso ir elektrinio įrankio.

Programos įdiegimas ir priderinimas

Norėdami naudotis jungiamumo funkcijomis, pirmiau turite įdiegti atitinkamą Hilti programėlę.
(1.) Iš atitinkamos programėlių parduotuvės atsisiųskite programėlę.
Atitinkamoje programų parduotuvėje būtina turėti naudotojo paskyrą.
(2.) Po to, kai pirmą kartą įjungiate programėlę, prisijunkite su savo paskyra arba prisiregistruokite.
(3.) Jūsų mobiliojo galinio prietaiso ekrane bus parodyti visi kiti žingsniai, kaip elektrinį įrankį sujungti su mobiliu galiniu prietaisu.
Pirmiausia peržiūrėkite visą programos mokomąją medžiagą. Tada įgysite aiškesnį suvokimą apie prijungimo operaciją ir jungiamumo funkcijų naudojimą.

Apsauga nuo visiškos iškrovos

Gaminys turi atjungimo režimą, kuriuo ličio jonų akumuliatorius apsaugomas nuo visiškos iškrovos. Taip išvengiama akumuliatoriaus gilaus iškrovimo.
 • Apsauga nuo visiškos iškrovos suaktyvinama po 360 minučių.
 • Norėdami apsaugą nuo visiškos iškrovos deaktyvinti, akumuliatorių išimkite ir vėl jį įdėkite.

Tiekiamas komplektas

Kalimo prietaisas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Svoris pagal EPTA Procedure 01 be akumuliatoriaus
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Į juostą sudėtų vinių ilgis
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Pavienio kalimo vinių ilgis
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Vinies skersmuo
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Dėtuvės talpa
30 vinių
30 vinių
20 vinių
Spaudimo eiga
12 mm
12 mm
12 mm
Spaudimo jėga
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Rekomenduojamas maksimalus kalimo dažnis, esant kambario temperatūrai
700 / h
700 / h
700 / h
Nurodytoji įtampa
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maksimali spinduliuojama „Bluetooth®“ perdavimo galia
8 dBm
8 dBm
8 dBm
„Bluetooth“ dažnio diapazonas
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ …45 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Tipinis pagal A normuotas skleidžiamo garso stiprumo lygis (kalant vinis) (LWA)
Betonas
96 dB
96 dB
96 dB
Plienas
100 dB
100 dB
100 dB
Tipinis pagal A normuotas skleidžiamo garso slėgio lygis (kalant vinis) (LpA)
Betonas
85 dB
85 dB
85 dB
Plienas
89 dB
89 dB
89 dB
Nurodytų triukšmo lygio reikšmių paklaida (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Suminės vibracijų reikšmės vienoje ašyje (z kryptimi)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vibracijos emisijos vertė (kalant vinis) su akumuliatoriumi B22 55 (a h)
Betonas
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Plienas
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Vibracijos emisijos vertė (kalant vinis) su akumuliatoriumi B22 85 (a h)
Betonas
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Plienas
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Vinies kreipiančiosios išėmimas

 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Ištuštinkite dėtuvę.
 3. Vinies kreipiančiosios fiksatorių stumkite rodyklės kryptimi, kol atsirems.
  • Vinies kreipiančioji atfiksuojama.
 4. Išimkite vinies kreipiančiąją.

Vinies kreipiančiosios įdėjimas

 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Ištuštinkite dėtuvę.
 3. Vinies kreipiančiosios fiksatorių stumkite rodyklės kryptimi, kol atsirems, ir laikykite šioje padėtyje.
 4. Vinies kreipiančiąją stumkite į prietaiso galvutę, kol garsiai užsifiksuos.
 5. Vinies kreipiančiosios fiksatorių paleiskite.
  • Vinies kreipiančiosios fiksatorius šoka į vidurinę padėtį.
 6. Vinies kreipiančiąją patraukite ir patikrinkite, ar ji tvirtai laikosi prietaiso galvutėje.

Saugus darbas su diržo ir pastolių kabliais

  Image alternative
 • Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad diržo / pastolių kablys yra patikimai pritvirtintas prie prietaiso.
 • Diržo / pastolių kablį naudokite tik tiek laiko, kiek yra būtina. Kai prietaiso ilgesnį laiką nenaudojate, jį saugiai padėkite.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti įrankio laikantįjį lyną.
 • Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite įrankio laikančiojo lyno tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
 • Įrankio laikančiojo lyno netvirtinkite prie diržo kablio. Diržo kabelio nenaudokite prietaisui kelti.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Šiam prietaisui kaip apsaugą nuo nukritimo naudokite tik Hilti įrankių laikantįjį lyną #2261970.
  Image alternative
 • Įrankių laikantįjį lyną karabinu pritvirtinkite prie prietaiso, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas.
 • Antrą karabino kablį pritvirtinkite prie laikančiosios struktūros. Patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas.
  Laikykitės Hilti įrankio laikančiojo lyno naudojimo instrukcijų.

Vinių dėjimas darbui su dėtuve

Image alternative
ATSARGIAI
Prispaudimo pavojus! Atšokdamas vinių stūmiklis gali Jus sužaloti ir pažeisti kalimo prietaisą.
 • Vinių stūmiklį nuleisdami žemyn, kontroliuokite, kad jis patikimai užsifiksuotų. Neleiskite vinių stūmikliui atšokti.
 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Leiskite vinių juostoms slysti į dėtuvę (ne daugiau kaip 3 juostos po 10 vinių).
 3. Tvirtai laikydami vinių stūmiklį, spauskite jo atblokavimo mygtuką.
 4. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol jis pasieks vinį.

Vinies dėjimas pavieniam kalimui

BX 3-ME-22
ATSARGIAI
Prispaudimo pavojus! Atšokdamas vinių stūmiklis gali Jus sužaloti ir pažeisti kalimo prietaisą.
 • Vinių stūmiklį nuleisdami žemyn, kontroliuokite, kad jis patikimai užsifiksuotų. Neleiskite vinių stūmikliui atšokti.
 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Leiskite vinių juostai slysti iš dėtuvės ir įsitikinkite, kad dėtuvė yra tuščia.
  Jeigu prieš darbą pavienio kalimo režimu iš dėtuvės išimsite ne visas vinis, kalimo prietaisas gali būti apgadintas.
 3. Tvirtai laikydami vinių stūmiklį, spauskite jo atfiksavimo mygtuką.
 4. Vinių stūmiklį patraukite atgal.
 5. Vinį įdėkite į tam tikslui numatytą įgilinimą vinies kreipiančiojoje. Paskui ant vinies kreipiančiosios dar galite užmauti ir papildomą leistiną tvirtinimo elementą.
  Kalimas, kai vinies kreipiančiojoje yra daugiau kaip viena vinis, gali apgadinti prietaisą. Dirbdami pavienio kalimo režimu, į vinies kreipiančiąją dėkite ne daugiau kaip vieną vinį.
 6. Spauskite pavienio kalimo jungiklį.
  • Pavienio kalimo jungiklis garsiai užsifiksuoja.
  Kai vinių stūmiklis kelis centimetrus patraukiamas žemyn, pavienio kalimo jungiklis vėl atsilaisvina.

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Atraminės kojos naudojimas

Image alternative
Ant lygaus tvirtinimo paviršiaus atraminė koja palengvina kalimo prietaiso uždėjimą stačiu kampu, nes šią padėti kontroliuoti reikia tik šonine kryptimi. Kai paviršius nelygus, norint vinies kreipiančiąją nustatyti stačiu kampu į tvirtinimo paviršių, atraminę koją gali tekti užlenkti.

Atraminės kojos užlenkimas

 1. Spausdami atlaisvinkite atraminę koją iš fiksavimo padėties.
 2. Palenkite atraminę kojelę atgal.

Atraminės kojos atlenkimas

ATSARGIAI
Prispaudimo pavojus! Užlenkiant atraminę koją, yra pirštų suspaudimo tarp atraminės kojos ir korpuso pavojus.
 • Užlenkdami atraminę koją, kalimo prietaisą laikykite paėmę už rankenos.
 1. Palenkite atraminę kojelę pirmyn.
 2. Spausdami iš apačios, atraminę koją užfiksuokite atlenktoje padėtyje.

„Bluetooth“ (pasirinktinai) išjungti

 • Kalimo prietaisą 10 sekundžių spauskite į pagrindą.
  • Po 6 sekundžių spyruoklinis elementas girdimai atlaisvinamas (laikykite prispaustą kalimo prietaisą dar 4 sekundes).
  • Būsenos rodmuo 3 kartus sumirksi mėlynai.
  • 3 kartus pasigirsta variklio triukšmas.
  • Duomenų perduoti nebegalima.
  Jeigu dirbate jautrioje aplinkoje (pvz., ligoninėje), kur „Bluetooth“ naudotis draudžiama, šią funkciją galite išjungti.
  Norėdami „Bluetooth“ vėl įjungti, akumuliatorių išimkite ir iš naujo įdėkite.

Kalimo prietaiso įjungimas / išjungimas

Kalimo prietaiso įjungimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 1. Naudodami su apkaba, pripildykite apkabą.
 2. Įdėkite akumuliatorių.
  • Būsenos rodmuo lėtai mirksi žaliai.
  Kai dirbant akumuliatoriaus įkrova sumažėja, kalimo prietaisas išsijungia, kad nebūtų pažeistos akumuliatoriaus sekcijos.
 3. Norėdami kalimo prietaisą įjungti, spauskite jį į tinkamą pagrindą.
  • Kalimo prietaisas įtempiamas.
  • Būsenos rodmuo šviečia žaliai.

Kalimo prietaiso išjungimas

 • Akumuliatorių išimkite.
  • Spyruoklinis elementas garsiai atsilaisvina ir būsenos indikatorius gęsta.
  P 6 minučių kalimo prietaisas sukuria variklio triukšmą, kuris įspėja, kad kalimo prietaisas tuoj išsijungs. Po įspėjimo, kalimo prietaisas automatiškai išsijungia.

Kalimas

Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojų kelia kiaurai prakalami tvirtinimo elementai!
 • Prieš kaldami tvirtinimo elementus įsitikinkite, kad po statybiniu komponentu ar už jo nėra žmonių, kuriuos tvirtinimo elementas galėtų sužaloti.
ĮSPĖJIMAS
Skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti! Kalant ištrupėjusi pagrindo medžiaga ir išmetamos vinių juostos dalys gali sužaloti kūną ir akis.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius bei mūvėkite apsaugines pirštines. Apsauginius akinius ir apsauginį šalmą turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti.
 • Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies.
 1. Prieš pradėdami darbą, bandymui įkalkite 2 tvirtinimo elementus (vinis) į konkretų tvirtinimo paviršių (pagrindą).
 2. Kalimo prietaisą stačiu kampu pridėkite prie tvirtinimo paviršiaus ir spauskite vinies kreipiančiąją, kol atsirems.
  • Kalimo prietaisas įjungiamas.
 3. Spausdami apsauginį jungiklį įkalkite vinį.
 4. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo.
  Jeigu vinies kreipiančioji ilgiau kaip 6 sekundes yra prispausta prie pagrindo ir įkalimas nevykdomas, kalimo prietaisas automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Kalimo prietaisas vėl įkraunamas, Iš naujo įrėmus prietaiso noselę į pagrindą.

Vinių išėmimas dirbant su dėtuve

 1. Vinių stūmiklį traukite žemyn, kol užsifiksuos.
 2. Vinį iš dėtuvės išimkite stumdami žemyn.
 3. Tvirtai laikydami vinių stūmiklį, spauskite jo atfiksavimo mygtuką.
 4. Vinių stūmiklį atitraukite į pradinę padėtį.

Įstrigusios vinies išėmimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo ir kalimo prietaiso pažeidimo pavojus. Netinkamų daiktų naudojimas vietoje rekomenduojamų originalių Hilti reikmenų gali tapti sužalojimo ir kalimo prietaiso pažeidimo priežastimi.
 • Įstrigusiai viniai išimti naudokite tik rekomenduojamą išmušimo rinkinį.
ĮSPĖJIMAS
Skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti! Atliekant kalimą, skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti; taip gali nutikti, kai vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų arba kai vinies kreipiančiojoje yra įstrigusių tvirtinimo elementų.
 • Kalimo prietaiso sutrikimų niekada nebandykite šalinti vykdydami sekančius kalimus!
Pavienės vinys gali strigti vinies kreipiančiojoje. Įstrigusias vinis iš vinies kreipiančiosios galite išimti naudodami išmušimo rinkinį X-NP. Šį reikmenį rasite vietinėje Hilti parduotuvėje arba tinklalapyje www.hilti.group .
 1. Išimkite vinies kreipiančiąją (žr.).
 2. Vinies kreipiančiąją įstatykite į išmušimo rinkinio įvorę.
 3. Įstrigusią vinį iš vinies kreipiančiosios išmuškite išmušimo strypu ir plaktuku.
 4. Vinies kreipiančiąją įdėkite (žr.).

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinkite prilipusius nešvarumus.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Naudokite švarią, sausą šluostę prietaiso kontaktams valyti.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalo. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Prietaiso galvutės vidinės pusės valymas

 1. Išimkite vinies kreipiančiąją.
 2. Valykite prietaiso galvutės vidinę pusę.
 3. Įdėkite vinies kreipiančiąją.

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Prietaisą visada transportuokite ir laikykite apsaugotame lagamine.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite sausoje ir vėsioje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikykite saulės atokaitoje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams ir neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Jeigu nenurodyta kitaip, visi aprašyti šviesos signalai yra susiję su kalimo prietaiso būsenos rodmeniu. Visų sutrikimų atvejais atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus įkrovos lygio ir sutrikimų rodmenį. Žr. skyrių Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys .
Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Būsenos rodmuo mirksi žaliai.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos rodmuo mirksi žaliai.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Vinies kreipiančiosios negalima prispausti, būsenos rodmuo šviečia mėlynai .
Dėtuvė tuščia.
Vinies kreipiančiosios negalima prispausti, būsenos rodmuo šviečia žaliai .
Įstrigo vinių stūmiklis.
 • Iš dėtuvės išimti vinių juostą ir dėtuvę išvalyti.
Vinies kreipiančiojoje įstrigo vinis.
Spyruoklinis elementas įveržiamas su vėlinimu, būsenos indikatorius mirksi mėlyna spalva, tuo pat metu skamba garsinis signalas; tada būsenos indikatorius 6 minutes šviečia mėlyna spalva.
Dėtuvė tuščia.
Spyruoklinis elementas papildomai neįveržiamas, būsenos rodmuo mirksi geltonai.
Padidėjusi kalimo prietaiso temperatūra.
 • Leiskite kalimo prietaisui atvėsti.
Per aukšta aumuliatoriaus temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui atvėsti.
Per žema akumuliatoriaus temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius mirksi raudona spalva.
Vinies kreipiančioji netinkamai įdėta.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas, būsenos indikatorius šviečia raudona spalva.
Prietaiso sutrikimai.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Spyruoklinis elementas neįveržiamas; būsenos indikatorius nešviečia.
Akumuliatorius išsekęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius netinkamai įdėtas.
Suaktyvinta apsauga nuo visiškos iškrovos.
 • Akumuliatorių išimkite ir vėl įdėkite jį tinkamai.
Vinies kreipiančioji stringa prispaustoje padėtyje.
Tarp vinies kreipiančiosios ir prietaiso galvutės yra nešvarumų.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Aprašymas Hilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.