Kalba

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Mūsų instrukcijose naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Atsargiai
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Iliustracijose naudojami simboliai

Mūsų iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Draudžiantieji ženklai

Ant prietaiso naudojami tokie draudžiamieji ženklai:
Image alternative Draudžiama transportuoti kranu

Specialūs lipdukai ant prietaiso

ĮSPĖJIMAS! Šiame siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Prietaisą ištuštinti ir techniškai prižiūrėti, taip pat utilizuoti dulkių surinkimo maišą, leidžiama tik specialistams, naudojantiems tinkamas asmeninės apsaugos priemones. Siurblį eksploatuokite tik kartu su visiškai sukomplektuota ir nepriekaištingai veikiančia filtravimo sistema.
Vienas iš šių įspėjamųjų lipdukų yra ant siurblio:
VC 20L-X
VC 40L-X
L klasės siurblių įspėjamasis lipdukas:
Image alternative
Atkreipkite dėmesį, kad įspėjamasis lipdukas būtų gerai matomas.
VC 20M-X
VC 40M-X
L klasės siurblių įspėjamasis lipdukas:
Image alternative
Atkreipkite dėmesį, kad įspėjamasis lipdukas būtų gerai matomas.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Sausų ir šlapių atliekų siurblys
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Šalia saugos nurodymų, pateiktų atskiruose šios naudojimo instrukcijos skyriuose, būtina visada griežtai laikytis ir šių taisyklių.
 • Perskaitykite visus nurodymus! Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.
 • Prieš naudodami prietaisą kartu su elektriniu įrankiu, perskaitykite elektrinio įrankio naudojimo instrukciją ir laikykitės visų jos nurodymų.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Naudokite tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su prietaiso naudojimu, taip pat pasidomėkite susiurbiamomis medžiagomis: kokį pavojų jos kelia ir kaip jas saugiai utilizuoti.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • Šį prietaisą leidžiama naudoti tik asmenims, susipažinusiems su juo, instruktuotiems dėl saugaus jo naudojimo ir suprantantiems dėl jo naudojimo galinčius kilti pavojus. Prietaisas nėra skirtas vaikams. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite saugioje vietoje. Nenaudojami prietaisai turi būti saugomi sausoje, aukščiau pakeltoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

Žmonių sauga

 • Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Siurblio nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudotojas ir šalia esantys asmenys darbo su prietaisu ir jo techninės priežiūros metu turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines, avėti apsauginę avalynę ir užsidėti lengvą respiratorių.
 • Įsitikinkite, kad siurblys negali nuriedėti arba apvirsti.
 • Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius. Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.
 • Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.

Atsargus prietaiso naudojimas ir elgesys su juo

 • Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros.
 • Susiurbdami pavojingas dulkes, ypač kai siurblį naudojate kartu su dulkes keliančiais elektriniais įrankiais, filtro valymo įtaiso neišjunkite.
 • Prietaisą saugokite nuo šalčio.
 • Vandens lygio ribojimo įtaisą reguliariai ir vadovaudamiesi nurodymais valykite šepečiu, kartu patikrindami, ar nėra pažeidimo požymių.
 • Uždėdami siurblio galvutę stebėkite, kad neprispaustumėte savo pirštų ar drabužių ir nepažeistumėte siurblio elektros maitinimo kabelio. Yra susižalojimo ir prietaiso pažeidimo pavojus.
 • Nuolat tikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nėra pažeisti. Prieš tolesnį naudojimą turi būti rūpestingai tikrinama, ar apsauginiai įtaisai bei lengvai pažeistos dalys yra nepriekaištingos būklės ir ar atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar besisukančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Visos prietaiso dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir tenkinti visas sąlygas, užtikrinančias nepriekaištingą prietaiso eksploataciją.
 • Prietaisą remontuoti turi teisę tik kvalifikuotas specialistas, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Kai prietaiso nenaudojate (darbo pertraukų metu), taip pat prieš vykdydami techninę priežiūrą, remontuodami, keisdami priedus ar filtrus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukite iš elektros lizdo. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto prietaiso įsijungimo.
 • Į kitą darbinę padėtį siurblio niekada netraukite paėmę už elektros maitinimo kabelio. Siurbliu neužvažiuokite ant elektros maitinimo kabelio.
 • Prietaiso netransportuokite kranu.
VC 20M-X
VC 40M-X
Papildomai M klasės siurbliams
 • Kai prietaiso nenaudojate arba jį transportuojate, lizdą siurbimo žarnai prijungti uždarykite dangteliu .

Apsauga nuo elektros

 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su prietaisais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio pavojų.
 • Kabelio kištuką kiškite į tinkamą įžemintą elektros lizdą, kuris yra patikimai instaliuotas ir suderintas su visomis vietinėmis sąlygomis. Jeigu abejojate, ar elektros lizdas patikimai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad patikrintų.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį prietaisą patekęs vanduo didina elektros smūgio riziką.
 • Įsitikinkite, kad elektros maitinimo kabelis neguli baloje.
 • Prietaiso elektros maitinimo kabelį reguliariai tikrinkite; jeigu jis pažeistas, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, kad pakeistų. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju.
 • Jeigu dirbant elektros maitinimo kabelis ir / arba ilginimo kabelis buvo pažeisti, jų nelieskite. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Elektros maitinimo kabelį leidžiama keisti tik naudojimo instrukcijoje nurodyto tipo kabeliu.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite prietaiso paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu prietaisu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Dingus elektros tinklo įtampai, prietaisą išjunkite, o maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Įrankių elektros lizdą naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytiems tikslams.
 • Niekada nedirbkite su prietaisu, jeigu jis yra sudrėkęs ar nešvarus. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkes, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė esant nepalankioms sąlygoms gali kelti elektros smūgio pavojų. Todėl, jeigu dažnai apdirbate laidžias medžiagas, nešvarius prietaisus reguliariai tikrinkite Hilti techninės priežiūros centre.

Darbo vieta

 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Prastai vėdinamoje darbo vietoje tvyrančios dulkės gali kenkti žmogaus sveikatai.
 • Jūsų darbo zona nuolat turi būti tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti. Dėl netvarkos darbo vietoje kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
 • Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai prietaisai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes ar susikaupusius garus.

Siurbiamos medžiagos

 • Neleidžiama siurbti sveikatai kenksmingų dulkių, kurių dulkių klasė yra aukštesnė nei siurblio dulkių klasė. Neleidžiama siurbti pavojingų sveikatai, degių ir / arba sprogių dulkių (pvz., magnio arba aliuminio dulkių). Neleidžiama siurbti medžiagų, kurių temperatūra yra aukštesnė kaip 60 °C (140 °F), (pvz., rusenančių cigarečių, karštų pelenų).
 • Neleidžiama siurbti degių, sprogių, agresyvių skysčių (aušinimo ir tepimo medžiagų, benzino, tirpiklių, rūgščių (pH < 5), šarmų (pH > 12,5) ir t. t.).
 • Jei iš siurblio pradeda veržtis putos ar skysčiai, jį nedelsdami išjunkite.
 • Siurbdami karštas, iki 60 °C (140 °F) temperatūros medžiagas, mūvėkite apsaugines pirštines.
 • Dirbdami su mineraliniu gręžimo šlamu, vilkėkite apsauginius drabužius ir venkite jo sąlyčio su oda (pH > 9, ėsdinančios medžiagos).
 • Venkite kontakto su šarminiais arba rūgštiniais skysčiais. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, praplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
VC 20L-X
VC 40L-X
Papildomai L klasės siurbliams
 • L klasės dulkėms skirtas siurblys tinka sausoms nedegioms dulkėms, skysčiams, medienos pjuvenoms ir pavojingoms dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės > 1 mg/m³, susiurbti / nusiurbti. Priklausomai nuo susiurbiamų ar nusiurbiamų dulkių pavojingumo, siurblyje turi būti naudojami atitinkami filtrai.
VC 20M-X
VC 40M-X
Papildomai M klasės siurbliams
 • M klasės dulkėms skirtas siurblys tinka sausoms, nedegioms dulkėms, skysčiams, medienos pjuvenoms ir pavojingoms dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės ≥ 0,1 mg/m³, susiurbti / nusiurbti. Priklausomai nuo susiurbiamų ar nusiurbiamų dulkių pavojingumo, siurblyje turi būti naudojami atitinkami filtrai.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Transportavimo rankena (ištraukiamoji)
 2. Hilti lagamino tvirtinimo kilpos
 3. Nešimo rankena
 4. Elektros lizdas įrankiams prijungti
 5. Rodmenų ir valdymo skydelis
 6. Radijo modulio aklidangtis (parinktis)
 7. Prietaiso jungiklis
 8. Lizdas (siurbimo žarnai)
 9. Konteinerio fiksatorius (2x)
 10. Elektros maitinimo kabelis
 11. Fiksavimo kabliai (2x) su gumine juosta
 12. Siurblio galvutė
 13. Šiukšlių konteineris
 14. Filtro dėklas su fiksavimo apkaba

Naudojimas pagal paskirtį

Čia aprašyti prietaisai yra komerciniam naudojimui skirti universalūs pramoniniai siurbliai. Jie naudojami sausajam ir šlapiajam siurbimui.

Šiuo prietaisu draudžiama nusiurbti žmones ir gyvūnus. Draudžiama prietaisą naudoti po vandeniu.
 • Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su prietaiso naudojimu, taip pat pasidomėkite susiurbiamomis medžiagomis: kokį pavojų jos kelia ir kaip jas saugiai utilizuoti.

 • Nenaudokite prietaiso stacionariu ilgalaikio veikimo režimu, automatiniuose ar pusiau automatiniuose įrenginiuose.

 • Kad išvengtumėte sužalojimų, naudokite tik originalius Hilti priedus ir įrankius.

 • Elektrostatiniams efektams išvengti naudokite antistatinę siurbimo žarną.

 • Nesiurbkite tokių daiktų, kurie, prasiskverbę pro dulkių surinkimo maišą, gali sužaloti (pvz., smailūs ar aštriabriauniai daiktai).

 • Nenaudokite prietaiso vietoje kopėčių.

 • Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.

Leistinas naudojimas:

Naudojant dulkių gaudymo įtaisus, jeigu nuvedamas oras grįžta į patalpą, būtina patalpoje užtikrinti pakankamą vėdinimo intensyvumą L.

Laikykitės nacionalinių nuostatų!
Leistinas naudojimas:
 • Didelio kiekio dulkių, kylančių dirbant su Hilti deimantiniais kampiniais šlifuokliais, abrazyvinio pjovimo mašinomis, perforatoriais ir sausojo gręžimo karūnomis, nusiurbimas.
 • Mineralinio gręžimo šlamo, susidarančio dirbant su Hilti deimantinėmis gręžimo karūnomis arba Hilti deimantiniais pjūklais, ir skystų siurbiamųjų medžiagų, kurių temperatūra neviršija 60 °C (140 °F), nusiurbimas.
 • Alyvos ir kitų skystų medžiagų, kurių temperatūra neviršija 60 °C (140 °F), nusiurbimas.
 • Sausasis ir šlapiasis sienų bei grindų valymas.
VC 20M-X
VC 40M-X
Papildomai M klasės siurbliams
 • Sausų nedegių dulkių, skysčių, medienos pjuvenų ir pavojingų dulkių, kurių ribinės ekspozicijos vertės ≥ 0,1 mg/m³ (M dulkių klasė), nusiurbimas.

 • Mašinos, skirtos mineralinėms dulkėms, kurių sudėtyje yra kvarco, turi atitikti ne žemesnę kaip M dulkių klasę.

Papildomai M klasės siurbliams VC 20L-X
VC 40L-X
Papildomai L klasės siurbliams
 • Sausų, nedegių dulkių, skysčių, medienos pjuvenų ir pavojingų dulkių, kurių ribinės ekspozicijos reikšmės > 1 mg/m³ (L dulkių klasė), nusiurbimas.

Papildomai L klasės siurbliams

Netinkamas naudojimas

 • Siurblio neleidžiama naudoti asbestui siurbti.
 • Siurblio neleidžiama naudoti, kai jis yra gulsčioje padėtyje.
 • Siurblio neleidžiama naudoti sprogioms, smilkstančioms, degančioms arba degioms medžiagoms ir agresyvioms (pvz., magnio arba aliuminio) dulkėms susiurbti (išimtis: medienos pjuvenos).
 • Siurblio neleidžiama naudoti degiems skysčiams (pvz., benzinui, tirpikliams, rūgštims, aušinimo ir tepimo priemonėms) siurbti.

Rodmenys ant prietaiso

Rodmuo
Aprašymas
Image alternative Techninės priežiūros rodmuo Filtro keitimas
Šviesos diodas šviečia, filtras užblokuotas.
 1. Patikrinkite šiukšlių konteinerio pripildymo lygį.
 2. Paspauskite valdymo mygtuką Rankinis filtro valymas .
 3. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite filtrą.
Image alternative Pripildymo lygio kontrolė
Šviesos diodas šviečia, dirbant šlapiuoju režimu apsauginė išjungimo funkcija aktyvi.
Ištuštinkite konteinerį ir nuvalykite zondus.
Image alternative Našumo rodmuo
Rodmuo suteikia informacijos apie einamąją filtro būklę. Esant maksimaliam siurbimo našumui, šviečia visi 3 šviesos diodai.

Valdymo mygtukai ant prietaiso

Valdymo mygtukas
Aprašymas
Image alternative Rankinis filtro valymas
Paspauskite šį mygtuką, kad atliktumėte rankinį filtro valymą.
Image alternative Automatinis filtro valymo įtaisas
Jei šviesos diodas šviečia, automatinis filtro valymo įtaisas įjungtas.
Išjunkite automatinį filtro valymo įtaisą paspausdami mygtuką. Šviesos diodas užgęsta.
Image alternative Žarnos skersmens nustatymas (tik M klasei)
Paspauskite mygtuką, kad nustatytumėte dabartinį naudojamos žarnos skersmenį.
Nustatoma vertė priklauso nuo prijungto prietaiso ir jo nusiurbimo skersmens ir, jei reikia, turi būti pritaikyta.

Tiekiamas komplektas

Sausų ir šlapių atliekų siurblys su filtruojančiu elementu, siurbimo žarna su sukamąja mova (siurblio pusėje) ir įrankio mova, dulkių surinkimo maišas (plastikinis) PE, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Garsinis įspėjimo signalas

VC 20M-X
VC 40M-X
M klasės siurbliai turi garsinį įspėjimo signalą. Jis skamba saugumo sumetimais, kai oro srauto greitis siurbimo žarnoje krinta žemiau 20 m/s.
Kad įspėjimo signalas įsijungtų tinkamai, siurbimo žarnos skersmens nustatymo rankenėle turi būti nustatytas naudojamos žarnos skersmuo.

Filtro valymo įtaisas

Filtro valymas vyksta tik tada, kai prijungta siurbimo žarna.
Siurblyje įrengtas rankinio ir automatinio filtro valymo įtaisas, skirtas filtruojančiam elementui kiek įmanoma labiau išvalyti nuo prilipusių dulkių.
Automatinis filtro valymo įtaisas išjungiamas spaudžiant mygtuką „Automatinis filtro valymo įtaisas“, o įjungiamas šį mygtuką spaudžiant dar kartą.
Būsena
Reikšmė
Diodas šviečia.
Filtro valymo įtaisas yra įjungtas.
Diodas nešviečia.
Filtro valymo įtaisas yra išjungtas.
Įjungiant siurblį, filtro valymas visada automatiškai suaktyvinamas.
Filtruojantis elementas automatiškai išvalomas oro smūgiu (girdisi pulsuojantis triukšmas).
Kad būtų galima užtikrinti didelį siurbimo našumą, naudojant siurblio ir įrankio sistemą (ypač šlifuojant, atpjaunant ir pjaunant griovelius) arba siurbiant didesnį kiekį dulkių, filtro valymo įtaisas turi būti įjungtas.
Nepriklausomai nuo automatinio filtro valymo įtaiso, filtrą galima bet kuriuo metu valyti paspaudžiant mygtuką „Rankinis filtro valymas“.
Galingas valymas: valydami filtrą, maksimalų našumą pasieksite uždarydami žarną ir tuo pačiu spausdami mygtuką „Rankinis filtro valymas“.

Naudojimo nurodymai

VC 20M-X
VC 40M-X
M klasės siurblį naudokite tik su dulkių surinkimo maišu.
M klasė – dulkėms, kurių ribinės ekspozicijos vertės ≥ 0,1 mg/m3, susiurbti.
Priedai ir naudojimo būdai
Medžiagos numeris
Priedai
Naudojimo būdas
2261451
Plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 20, VC 150-6
Šlapioms ir sausoms mineralinėms medžiagoms susiurbti
2262095
Plastikinis dulkių surinkimo maišas PE VC 40, VC 150-10
Šlapioms ir sausoms mineralinėms medžiagoms susiurbti
2261258
Aukščiausios kokybės dulkių surinkimo maišas VC 20, VC 150-6
Sausoms medienos ir mineralinėms (betono) dulkėms
2262130
Aukščiausios kokybės dulkių surinkimo maišas VC 40, VC 150-10
Sausoms medienos ir mineralinėms (betono) dulkėms
2261453
Filtras PTFE VC 20⁄40⁄150
Universalus – šlapiam ir sausam siurbimui
2261257
Universalus filtras VC 20⁄40⁄150
Universalus – šlapiam ir sausam siurbimui
2278640
Universalus filtras DRY VC 20⁄40⁄150
Sausam siurbimui
2261452
Filtras HEPA VC 20⁄40⁄150
Šlapiam ir sausam siurbimui
203867
Siurbimo žarna, 36x4,65M AS
Šlapiam ir sausam siurbimui

Techniniai duomenys

Gaminio savybės

Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

VC 20-X
VC 40-X
Svoris
11 kg
14,4 kg
Matmenys (I x P x A)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. papildoma apkrova
25 kg
25 kg
Konteinerio talpa
15 ℓ
30 ℓ
Naudingasis dulkių kiekis
15 kg
34 kg
Naudingoji vandens talpa
9 ℓ
22,8 ℓ
Oro temperatūra
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Automatinis filtro valymo įtaisas
valdoma jutikliu
valdoma jutikliu
Elektros tinklo dažnis
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Apsaugos klasė
I
I
Apsaugos laipsnis
IP X4
IP X4

Nurodytoji įtampa


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nominali vartojamoji galia
1 200 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Elektriniam įrankiui skirtos integruoto elektros lizdo naudojamoji galia
·/·
·/·
650 W
1 600 W
Elektros maitinimo kabelis (tipas)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220–240 V
220–240 V (CH)
220–240 V (GB)
240 V (NZ)
Nominali vartojamoji galia
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Elektriniam įrankiui skirtos integruoto elektros lizdo naudojamoji galia
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Elektros maitinimo kabelis (tipas)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimalus tūrinis oro srautas ir maksimalus vakuumas


100 V
110 V
220–240 V
220–240 V (CH)
240 V (NZ)
Maks. tūrinis oro srautas (turbina)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maks. tūrinis oro srautas žarnos gale
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Maks. vakuumas
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Informacija apie triukšmą ir vibraciją, išmatuota pagal EN 60335

Toliau nurodyti duomenys galioja visiems pramoniniams dulkių siurbliams VC 20 ir VC 40.
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
69 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
2,5 dB(A)
Vibracijų emisijos reikšmė
< 2,5 m/s²

Ilginimo kabelio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. aitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 • Naudokite tik darbo zonai pritaikytą ir leistiną pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį. Priešingu atveju prietaisas gali veikti mažesne galia arba kabelis gali perkaisti.
 • Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nėra pažeistas.
 • Pažeistą ilginimo kabelį pakeiskite nauju.
 • Dirbdami lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie yra aprobuoti ir atitinkamai paženklinti.

Eksploatavimo pradžia

PAVOJUS
Elektros srovės keliami pavojai. Dulkių siurblį prijungus netinkamai, gali grėsti žūtis arba sunkūs sužalojimai.
 • Dulkių siurblį junkite tik prie nustatyta tvarka įžeminto elektros maitinimo šaltinio.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamų judesių! Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.
 • Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius.

Pirmasis naudojimas

Atsižvelgdami į siurbiamas medžiagas (mineralinė, medienos dulkės) ir naudojimo būdą (šlapiasis / sausasis) pasirinkite tinkamą dulkių surinkimo maišą. → Skyrius „Naudojimo nurodymai“
 1. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 2. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 3. Iš šiukšlių konteinerio ir pakuotės išimkite priedus.
 4. Laikydamiesi instrukcijos įdėkite dulkių surinkimo maišą.
 5. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.
 6. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
 7. Prijunkite siurbimo žarną.

Dulkių surinkimo maišo įdėjimas

Smailūs arba aštrūs daiktai gali pradurti dulkių surinkimo maišą.
Įsitikinkite, kad jokie daiktai dulkių surinkimo maišo nepradūrė.
Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 4. Dulkių surinkimo maišą „Premium“ įdėkite į dulkių konteinerį.
 5. Įsitikinkite, kad adapteris tinkamai užsifiksavo, o dulkių surinkimo maišas nekyšo virš konteinerio kraštų.
 6. Siurblio galvutę uždėkite ant šiukšlių konteinerio.
 7. Uždarykite 2 užraktų apkabas.
 8. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
 9. Prijunkite siurbimo žarną.

Dulkių surinkimo maišo (plastikinio) keitimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę.
 4. Jei reikia, išimkite pilną plastikinį dulkių surinkimo maišą.
 5. Įdėkite naują dulkių surinkimo maišą (plastikinį) į šiukšlių konteinerį ir uždėkite dulkių surinkimo maišą ant šiukšlių konteinerio krašto.
  • Dulkių surinkimo maišo skylės turi būti šiukšlių konteinerio viduje.
  • Įdėtą dulkių surinkimo maišą išlygiuokite pagal juodą liniją ant konteinerio krašto.
 6. Siurblio galvutę uždėkite ant šiukšlių konteinerio.
 7. Uždarykite 2 užraktų apkabas.
 8. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.
 9. Prijunkite siurbimo žarną.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Dėl filtravimo sistemos pažeidimo sveikatai kenksmingos dulkės gali pasklisti į aplinką.
 • Avariniu atveju (pvz., plyšus filtrui) siurblį išjunkite, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir, prieš siurblį naudodami toliau, leiskite patikrinti specialistams.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamų judesių! Kai ratų stabdžiai neįjungti, dulkių siurblys gali pradėti nekontroliuojamai judėti.
 • Kad siurblys saugiai stovėtų, įjunkite jo ratų stabdžius.

Žarnos skersmens nustatymas

 1. Prieš susiurbdami ar nusiurbdami sausas nedegias dulkes, kurioms yra nustatytos ribinės ekspozicijos reikšmės, ir medienos pjuvenas, siurbimo žarnos skersmenį suderinkite su žarnos skersmens nustatymo jungiklio padėtimi.
 2. Pakeiskite žarnos skersmens nustatymą ir kartu garsinio įspėjimo signalo slenkstį, pakartotinai spausdami mygtuką Image alternative.

Eksploatacija nenaudojant elektros lizdo įrankiams prijungti

 1. Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „OFF“.
 2. Siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
 3. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „ON“.

Eksploatacija naudojant elektros lizdą įrankiams prijungti

Šis įrankių elektros lizdas yra skirtas tik elektriniams įrankiams prijungti tiesiai prie dulkių siurblio.
Būtina laikytis prie prietaiso elektros lizdo jungiamų elektrinių įrankių naudojimo instrukcijų ir jose pateiktų saugos nurodymų.
 1. Siurblio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Patikrinkite, ar prijungiamo elektrinio įrankio maksimali vartojamoji galia neviršija leistinos maksimalios įrankių elektros lizdo galios, žr. skyrių „Techniniai duomenys“ ir užrašą ant įrankių elektros lizdo.
 3. Prieš kišdami elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas.
 4. Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į įrankių elektros lizdą.
 5. Siurblio maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
 6. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „Auto“.
 7. Įjunkite elektrinį įrankį.
  Išjungus elektrinį įrankį, siurblys dar trumpai veiks, kad susiurbtų siurbimo žarnoje esančias dulkes.

Sausų dulkių siurbimas

Prieš siurbiant sausas, o ypač mineralinių medžiagų dulkes, būtina kontroliuoti, kad į konteinerį visada būtų įdėtas tinkamas dulkių surinkimo maišas. Tokiu būdu susiurbtą medžiagą galima paprastai ir švariai utilizuoti.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių! Nenaudojant filtruojančio elemento, pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.
 • Siurblį naudokite tik su įstatytu filtro elementu.
 • Atkreipkite dėmesį, kad filtruojantis elementas turi būti sausas, o įdėtas dulkių surinkimo maišas turi būti tinkamas.

Skysčių siurbimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių! Nenaudojant filtruojančio elemento, pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.
 • Siurblį naudokite tik su įstatytu filtro elementu.
 1. Patikrinkite pripildymo kontrolės įtaiso veikimą.
 2. Pagal galimybes šlapiam siurbimui naudokite atskirą filtruojantį elementą.
 3. Baigę siurbti skysčius, atidarykite abi užraktų apkabas.
 4. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus taip, kad filtruojantis elementas galėtų džiūti.
 5. Šiukšlių konteinerį ištuštinkite ir išplaukite vandeniu iš žarnos. Elektrodus nuvalykite šepečiu, o išdžiuvusį filtruojantį elementą nubraukite plaštaka.
 6. Šiukšlių konteineriui leiskite išdžiūti.

Baigus siurbti

 1. Išjunkite elektrinį įrankį.
 2. Prietaiso jungiklį pasukite į padėtį „OFF“.
 3. Siurblio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 4. Elektros maitinimo kabelį suvyniokite ir pakabinkite ant kabelio kablio.
 5. Konteinerį ištuštinkite, prietaisą nuvalykite drėgna šluoste.
 6. Suvyniokite žarną.
 7. Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.

Sausų dulkių išpylimas iš šiukšlių konteinerio

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
 4. Ištuštinkite šiukšlių konteinerį:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Paėmę už tam skirtų lovelių, šiukšlių konteinerį paverskite ir ištuštinkite arba išimkite dulkių surinkimo maišą.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Naudojant M klasės siurblius: iš šiukšlių konteinerio išimkite dulkių surinkimo maišą.
  H klasės siurblį naudokite tik su dulkių surinkimo maišu.
 5. Paskui ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite 2 užraktų apkabas.

Šiukšlių konteinerio be dulkių surinkimo maišo (siurbiant skysčius) ištuštinimas

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
 3. Atidarykite 2 užraktų apkabas.
 4. Paėmę už tam skirtų lovelių, šiukšlių konteinerį paverskite ir ištuštinkite.
 5. Šluoste nuvalykite šiukšlių konteinerio briauną.
 6. Ant šiukšlių konteinerio uždėkite siurblio galvutę ir uždarykite abi užraktų apkabas.

Maksimalios srovės apsauginio jungiklio naudojimas

Tik Australijos ir Naujosios Zelandijos rinkoms
Saugiklis saugo prietaiso elektros lizdą nuo didžiausiosios srovės vertės. Jei saugiklis suveikia, po skaidriu dangteliu pasirodo automatinis maksimaliosios srovės jungiklis (baltas). Kad saugiklis nesuveiktų iš naujo, pašalinkite priežastį, pvz., nuo prietaiso elektros lizdo atjunkite prijungtą elektrinį prietaisą.
Image alternative
 • Paspauskite automatinį maksimaliosios srovės jungiklį, kad vėl būtų tiekiama elektros srovė prijungtam elektriniam prietaisui.

Priežiūra ir einamasis remontas

Siurblio priežiūra

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros srovė! Netinkamas elektrinių dalių remontas gali tapti elektros smūgių sukeliamų sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Elektrinių komponentų remontą patikėkite tik elektros įrangos specialistams.
 • Siurblys, ypač jo rankenų paviršiai, visada turi būti sausi, švarūs ir netepaluoti. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Nenaudokite siurblio, jeigu yra užsikimšę jo vėdinimo plyšiai! Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu šepečiu. Saugokite, kad į siurblio vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Valymui nenaudokite purkštuvo, aukšto slėgio garų įrangos arba tekančio vandens, nes šios priemonės gali pabloginti siurblio elektrinį saugumą.
L ir M klasės siurbliams:Valymo ir techninės priežiūros darbams siurblį reikia paruošti taip, kad nekiltų pavojus techninės priežiūros personalui ir kitiems asmenims.
 • Naudokite filtruotą priverstinę ventiliaciją.
 • Vilkėkite apsauginius drabužius.
 • Tvarkomą zoną valykite taip, kad pavojingos medžiagos nepatektų į aplinką.
 • Prieš išgabendami siurblį iš zonos, kurioje yra pavojingų medžiagų, nusiurbkite jo išorę, švariai jį nuplaukite arba sandariai supakuokite. Tuo metu kontroliuokite, kad nusėdusios pavojingos dulkės nepasklistų į aplinką.
 • Vykdydami techninės priežiūros ir remonto darbus, visas užterštas detales, kurių negalima tinkamai nuvalyti, sudėkite į nepralaidžius maišus ir utilizuokite pagal galiojančias instrukcijas.
 • Ne rečiau kaip kartą per metus leiskite Hilti techninės priežiūros centrui arba apmokytam asmeniui siurblį patikrinti: pvz., įvertinti filtro būklę, siurblio sandarumą orui ir kontrolinių įtaisų veikimą.

Filtro valymas

Valant filtruojantį elementą, negalima jo daužyti į kietus daiktus arba atvirkščiai – kietais ar aštriais daiktais bandyti išmušti iš jo dulkes. Tai trumpina filtruojančio elemento tarnavimo laiką.
Filtruojančio elemento negalima valyti suslėgto oro įrenginiais. Dėl to gali trūkti filtro medžiaga.
Filtruojantis elementas yra susidėvintis komponentas.
 • Filtruojantį elementą keiskite ne rečiau kaip kas pusę metų.
 • Tačiau, prietaisą naudodami intensyviau, filtruojantį elementą keiskite dažniau.

Filtruojančio elemento keitimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite filtro dėklo fiksavimo apkabą.
 3. Atidarykite filtro dėklą.
 4. Paėmę už laikiklyje esančių paėmimui skirtų lovelių, atsargiai išimkite filtruojantį elementą.
 5. Priglundantį paviršių nuvalykite šluoste.
 6. Įdėkite naują filtruojantį elementą.
 7. Uždarykite filtro dėklą, dangčio fiksatorių atlenkdami pirmyn.
 8. Uždarykite filtro dėklo fiksavimo apkabą.
 9. Atkreipkite dėmesį, kad vėl būtų pašalintos dulkės, kurios keičiant filtrą išsiskiria iš siurblio ir (arba) filtruojančio elemento.

Pripildymo kontrolės įtaiso tikrinimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Atidarykite abi užraktų apkabas.
 3. Nuo šiukšlių konteinerio nukelkite siurblio galvutę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
 1. Patikrinkite, ar neužteršti atjungimo kontaktai (vieliniai zondai) ir, jei reikia, nuvalykite juos šepečiu.
 2. Patikrinkite, ar neužteršta siurblio galvutės sandarinimo tarpinė, ir, jei reikia, nuvalykite ją šluoste.
 3. Siurblio galvutę uždėkite ant šiukšlių konteinerio.
 4. Uždarykite abi užraktų apkabas.
 5. Įsitikinkite, kad siurblio galvutė tinkamai uždėta ir užfiksuota.

Tikrinimas po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų

 1. Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, patikrinkite, ar dulkių siurblys tinkamai surinktas ir ar veikia be priekaištų.
 2. Atlikite veikimo testą.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas

Neleidžiama nešti siurblio su pilnu šiukšlių konteineriu.
Siurblį draudžiama pakabinti ant krano.
 • Jeigu reikia, nuimkite galios reguliatorių arba iš laikiklio išimkite palaidą įrankį.
 • Jei siurblį reikia pernešti į kitą stovėjimo vietą, pirma jį ištuštinkite.
 • Neapverskite siurblio ir gabenkite jį tik stovintį vertikaliai, jei susiurbėte skysčių.
 • Prieš transportuodami siurblį, kūginiu adapteriu sujunkite tarpusavyje abu žarnos galus.
VC 20M-X
VC 40M-X
M klasės siurbliams
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių! Per lizdą siurbimo žarnai prijungti pavojingos siurbiamosios medžiagos gali pasklisti į aplinką.
 • Kai M klasės siurblio nenaudojate arba jį transportuojate, lizdą siurbimo žarnai prijungti uždarykite dangteliu.

Lagamino pritvirtinimas

Image alternative
 1. Pasirūpinkite, kad dulkių siurblys saugiai stovėtų ir užfiksuokite stovėjimo stabdį. Ištraukite iki galo transportavimo rankeną.
 2. Padėkite ant siurblio vieną arba kelis lagaminus.
  • Lagaminas arba lagaminai neturi būti aukščiau transportavimo rankenos aukščio.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią papildomą apkrovą.
 3. Tvirtinimo kilpą traukite iš laikiklio virš lagaminų. Jei reikia, pailginkite tvirtinimo kilpą.
 4. Tvirtinimo kilos kablį užkabinkite už transportavimo rankenos ir įveržkite tvirtinimo kilpą.

Sandėliavimas

 • Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite nuo nesankcionuoto naudojimo.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Siurblio sutrikimas

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Šviečia techninės priežiūros rodmuo Filtro keitimas .
Filtruojantis elementas užsikimšęs arba per senas.
Filtruojantis elementas neįdėtas.
Image alternative
Prietaisas neveikia arba įjungtas tuojau pat išsijungia.
Suveikė skysčio lygio kontrolės įrenginys.
 • Zondus ir jų aplinką nuvalykite šepečiu.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Garsinis įspėjimo signalas (sumažėjo siurbimo našumas)
Dulkių surinkimo maišas pripildytas.
 • Pakeiskite dulkių surinkimo maišą.
Filtruojantis elementas stipriai užterštas.
 • Jeigu automatinis filtro valymo įtaisas yra išjungtas, įjunkite jį ir leiskite siurbliui veikti 30 sekundžių.
Užsikimšo siurbimo žarna arba elektrinio įrankio dulkių gaudymo gaubtas.
 • Siurbimo žarną ir dulkių gaudymo gaubtą išvalykite.
Žarnos skersmens nustatymo perjungiklis yra netinkamoje padėtyje.
Prietaisas išpučia dulkes.
Filtruojantis elementas netinkamai įdėtas.
Pažeistas filtruojantis elementas.
Prietaisas savaime įsijungia ir išsijungia arba naudotojas, prisilietęs prie prietaiso, jaučia statinę iškrovą.
Nėra užtikrintas elektrostatinių krūvių nuvedimas, prietaisas yra prijungtas prie neįžeminto elektros lizdo.
 • Prietaisą prijunkite prie įžeminto elektros lizdo, naudokite antistatinę siurbimo žarną.
Variklis nebesisuka.
Suveikė elektros maitinimo grandinės, kurioje sumontuotas elektros lizdas, automatinis saugiklis.
 • Saugiklį įjunkite.
 • Jeigu saugiklis suveikė dar kartą, ieškokite gedimo, dėl kurio neleistinai padidėja srovė.
Šiukšlių konteineris pripildytas.
 • Išjunkite siurblį ir ištuštinkite šiukšlių konteinerį.
Suveikė variklio šiluminės apsaugos įrenginys.
 • Prietaisą išjunkite ir leiskite maždaug 5 minutes atvėsti.
 • Jeigu variklis neįsijungia, prietaisą pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Variklio šiluminės apsaugos įrenginys vėl išjungia variklį.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu šepečiu.
Automatiniame režime nesisuka variklis.
Prietaisas sugedęs arba netinkamai prijungtas.
 • Patikrinkite, ar prijungtas prietaisas veikia, arba maitinimo kabelio kištuką patikimai įkiškite į elektros lizdą.
Neveikia filtruojančio elemento automatinio valymo įtaisas.
Neprijungta siurbimo žarna.
 • Prijunkite siurbimo žarną.

Sistemos prietaiso sutrikimas

Jeigu siurblys naudojamas belaidėje sistemoje, susieti sistemos prietaisai ekrane gali rodyti toliau išvardytus pranešimus.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Šviečia techninės priežiūros rodmuo Nežinomas sutrikimas .
Susietas sistemos prietaisas gavo nežinomą sutrikimo kodą iš siurblio.
 • Patikrinkite, ar siurblys nesugedęs.
Image alternative
Šviečia techninės priežiūros rodmuo Filtro keitimas .
Filtruojantis elementas užsikimšęs arba per senas.
Filtruojantis elementas neįdėtas.
Image alternative
Šviečia techninės priežiūros rodmuo Vandens tiekimo išjungimas .
Suveikė skysčio lygio kontrolės įrenginys.
 • Zondus ir jų aplinką nuvalykite šepečiu.
Image alternative
Šviečia techninės priežiūros rodmuo Sumažėjo siurbimo našumas .
Dulkių surinkimo maišas pripildytas.
 • Pakeiskite dulkių surinkimo maišą.
Filtruojantis elementas stipriai užterštas.
 • Jeigu automatinis filtro valymo įtaisas yra išjungtas, įjunkite jį ir leiskite siurbliui veikti 30 sekundžių.
Užsikimšo siurbimo žarna arba elektrinio įrankio dulkių gaudymo gaubtas.
 • Siurbimo žarną ir dulkių gaudymo gaubtą išvalykite.
Žarnos skersmens nustatymo perjungiklis yra netinkamoje padėtyje.

Utilizavimas

Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Neišmeskite elektrinių prietaisų į buitinius šiukšlynus!
Gręžimo šlamasGręžimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, jo prieš tai neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams.
 • Apie Jūsų šalyje galiojančius reikalavimus pasiteiraukite atsakingų žinybų.
Mes rekomenduojame tokį pirminį apdorojimą:
 • Gręžimo šlamą surinkite (pavyzdžiui, šlapių atliekų siurbliu).
 • Leiskite gręžimo šlamui nusėsti ant dugno, nupilkite vandenį, o kietąją dalį išvežkite į statybinių atliekų saugyklą (koaguliatoriai gali pagreitinti nusodinimo procesą).
 • Prieš išleisdami likusį vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį įpildami rūgštinių neutralizavimo priemonių arba stipriai atskieskite vandeniu.
Gręžimo dulkės
 • Susikaupusias gręžimo dulkes utilizuokite vadovaudamiesi galiojančiais nacionaliniais įstatymais.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.