Kalba

SC 5ML-22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Nominalusis tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Sukimosi krypties rodyklė
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Skersmuo
Image alternative Pjovimo diskas
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Papildomi simboliai akumuliatoriniams prietaisams

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Įpareigojamieji ženklai

Ant prietaiso naudojami tokie įpareigojamieji ženklai:
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Diskinis pjūklas
  SC 5ML-22
  Karta:
  01
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Saugos nurodymai dirbantiems visais pjūklais

Pjovimo procesas
 • Image alternative PAVOJUS: Nekiškite rankų į pjovimo zoną ir prie pjovimo įrankio. Antrąja ranka laikykite papildomą rankeną arba variklio korpusą. Kai pjūklą laiko abi rankos, pjovimo diskas jų sužaloti negali.
 • Nekiškite rankų po pjaunamu ruošiniu. Kadangi po ruošiniu nėra apsauginio gaubto, todėl jis negali Jūsų apsaugoti nuo pjovimo disko.
 • Pjovimo gylį parinkite pagal ruošinio storį. Po ruošiniu turi matytis ne visas danties aukštis.
 • Pjaunamo ruošinio niekada nelaikykite rankoje arba ant kojų. Ruošinį stabiliai užfiksuokite. Labai svarbu ruošinį gerai pritvirtinti, kad pavojus pjūklui prisiliesti prie kūno, užstrigti pjovimo diskui arba prietaisui tapti nebevaldomu būtų kuo mažesnis.
 • Kai vykdote darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų rankenų paviršių. Palietus laidus, kuriais teka srovė, įtampa atsiranda ir metalinėse elektrinio įrankio dalyse, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Vykdydami išilginio pjovimo darbus, visada naudokite atramą arba tiesią briaunos kreipiančiąją. Ji didina pjūvio tikslumą ir mažina pjovimo disko įstrigimo tikimybę.
 • Visada naudokite tinkamo dydžio pjovimo diskus su prietaiso griebtuvą atitinkančia tvirtinimo anga (pvz., žvaigždės formos arba apvalia). Pjūklo montavimo elementų neatitinkantys pjovimo diskai sukasi netolygiai, todėl prietaisas gali tapti nebevaldomas.
 • Niekada nenaudokite pažeistų arba netinkamų pjovimo disko tarpiklių arba varžtų. Pjovimo disko žiediniai tarpikliai ir varžtai yra specialiai pritaikyti Jūsų pjūklui, todėl užtikrina optimalų jo našumą ir eksploatavimo saugumą.
Atatranka – priežastys ir atitinkami saugos nurodymai
 • Atatranka yra staigi elektrinio įrankio reakcija į pjovimo disko užsikabinimą ar įstrigimą, sukeltą galbūt ir netinkamos disko orientacijos, kurios metu nekontroliuojamas pjūklas pakyla iš ruošinio ir pradeda judėti dirbančio asmens link;
 • jei pjovimo diskas užsikabina ar užstringa susispaudžiančiame pjovimo plyšyje, jis užsiblokuoja, ir tada variklio jėga sviedžia pjūklą juo dirbančio asmens link;
 • jei pjovimo diskas pjovimo plyšyje deformuojamas arba netinkamai nukreipiamas, galinės pjovimo disko briaunos dantys gali kabinti ruošinio paviršių, dėl to pjovimo diskas gali iššokti iš pjovimo plyšio ir visas pjūklas gali pajudėti juo dirbančio asmens link.
Atatranka yra pjūklo netinkamo arba netikslaus naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Pjūklą tvirtai laikykite paėmę abiem rankomis, jas laikydami tokioje padėtyje, kad galėtumėte pasipriešinti atatrankos jėgoms. Visada būkite pjovimo disko šone, dirbant Jūsų kūnas neturi būti už besisukančio pjovimo disko ir jo sukimosi plokštumoje. Veikiant atatrankos jėgai, diskinis pjūklas gali staiga pajudėti atgal, tačiau naudotojas, imdamasis tinkamų atsargumo priemonių, gali šią jėgą suvaldyti.
 • Jei pjovimo diskas stringa arba Jūs nutraukiate darbą, išjunkite pjūklą ir ramiai palaikykite ruošinyje, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite išimti pjūklą iš ruošinio arba traukti jį atgal, kol pjovimo diskas dar sukasi, – gali kilti atatranka. Nustatykite ir pašalinkite pjovimo disko strigimo priežastį.
 • Jei ruošinyje esantį pjūklą norite įjungti iš naujo, nustatykite pjovimo diską pjovimo plyšio centre ir patikrinkite, ar pjūklo dantys neįstrigę ruošinyje. Jei pjūklo diskas stringa, pakartotinai įjungus, jis gali išslysti iš ruošinio arba dėl jo gali atsirasti atatrankos jėga.
 • Dideles plokštes atremkite, kad, pjovimo diskui įstrigus, sumažėtų atatrankos tikimybė. Didelės plokštės gali sulinkti dėl savo svorio. Plokštes reikia atremti abiejose pusėse – prie pjovimo plyšio ir kraštuose.
 • Nenaudokite atšipusių arba pažeistų pjovimo diskų. Dėl pjovimo diskų, kurių dantys atšipę arba netinkami, sumažėja pjovimo plyšys ir padidėja trintis, pjovimo diskas gali pradėti strigti ir atsiranda atatrankos jėga.
 • Prieš pradėdami pjauti, priveržkite pjovimo gylio ir pjovimo kampo nustatymo rankenėles. Jei pjaunant nustatymai pasikeičia, pjovimo diskas gali įstrigti ir dėl to gali kilti atatranka.
 • Ypač atsargiai pjaukite angas sienose ar kitose mažai žinomose vietose. Iš viršaus įpjaunamas pjovimo diskas gali paliesti paslėptus objektus, užsiblokuoti ir sukelti atatranką.
Apatinio apsauginio gaubto veikimas
 • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar sklandžiai užsidaro apatinis apsauginis gaubtas. Nenaudokite pjūklo, jei apatinis apsauginis gaubtas yra nepaslankus ir jo negalima uždaryti sklandžiai. Niekada neužblokuokite ir neužfiksuokite apatinio apsauginio gaubto, kai jis yra atidarytas. Jei pjūklas netyčia nukristų ant žemės, apatinis apsauginis gaubtas gali deformuotis. Atidarykite apsauginį gaubtą patraukdami svirtį ir įsitikinkite, kad jis yra paslankus bei, atliekant pjūvius skirtingais pjovimo kampais ir gyliais, nesiliečia prie pjovimo disko arba kitų dalių.
 • Patikrinkite apatinio apsauginio gaubto spyruoklių veikimą. Jei apatinis apsauginis gaubtas ir jo spyruoklės veikia nesklandžiai, prieš naudodami pjūklą atlikite techninės priežiūros darbus. Pažeistos dalys, kibios apnašos ar pjuvenų sankaupos lėtina apsauginio gaubto užsidarymą.
 • Apatinį apsauginį gaubtą atidarykite ranka tik atlikdami ypatingus, pavyzdžiui, įgilinamąjį arba kampinį, pjūvius. Apatinį apsauginį gaubtą atidarykite patraukdami svirtį ir atleiskite ją tada, kai pjovimo diskas įsipjaus į ruošinį. Atliekant visus kitus pjovimo darbus, apatinis apsauginis gaubtas turi veikti automatiškai.
 • Nedėkite pjūklo ant darbastalio arba žemės, jei apatinis apsauginis gaubtas neuždengia pjovimo disko. Dėl neapsaugoto, besisukančio pjovimo disko pjūklas juda priešinga pjovimo krypčiai kryptimi ir gali prapjauti šalia esančius daiktus. Atkreipkite dėmesį į pjūklo stojimo trukmę.
Apsauginio gaubto veikimas
 • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar sklandžiai užsidaro apsauginis gaubtas. Nenaudokite pjūklo, jei apsauginis gaubtas yra nepaslankus ir neužsidaro iškart. Apsauginio gaubto niekada neužfiksuokite (nepririškite, neužspauskite) atidarytoje padėtyje; tokiu atveju pjovimo diskas nebūtų apsaugotas. Jei pjūklas netyčia nukristų ant žemės, apsauginis gaubtas gali deformuotis. Įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas juda laisvai ir neliečia nei pjovimo disko, nei kitų elementų esant bet kokiam pjovimo kampui ir pjovimo gyliui.
 • Patikrinkite apsauginio gaubto spyruoklių būklę ir veikimą. Jei apsauginis gaubtas ir jo spyruoklės veikia nesklandžiai, prieš naudodami pjūklą atlikite techninės priežiūros darbus. Pažeistos dalys, kibios apnašos ar pjuvenų sankaupos lėtina apsauginio gaubto užsidarymą.
 • Atlikdami įgilinamąjį pjūvį ne stačiu kampu, apsaugokite pjūklo pagrindo plokštę nuo šoninio pasislinkimo. Pasislinkęs į šoną, pjovimo diskas gali strigti ir sukelti atatranką.
 • Nedėkite pjūklo ant darbastalio arba žemės, jei apsauginis gaubtas neuždengia pjovimo disko. Dėl neapsaugoto, besisukančio pjovimo disko pjūklas juda priešinga pjovimo krypčiai kryptimi ir gali prapjauti šalia esančius daiktus. Atkreipkite dėmesį į pjūklo stojimo trukmę.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą ir priedus draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus.
 • Elektrinį prietaisą naudokite tik su jo apsauginiais įtaisais.
 • Jei elektrinį prietaisą naudojate be dulkių nusiurbimo įrenginio, dirbdami dulkes keliančius darbus užsidėkite lengvą respiratorių.
 • Elektrinį prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už rankenų.
 • Dirbdami užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Elektrinis prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
 • Elektrinį prietaisą įjunkite tik darbo vietoje ir tik tada, kai jį nustatėte į darbinę padėtį.
 • Išimkite akumuliatorių, jei kilo problemų su elektriniu prietaisu, jei keičiate keičiamuosius įrankius arba priedus, kai sandėliuojate ir transportuojate elektrinį prietaisą.
 • Nedirbkite elektrinį prietaisą pakėlę virš galvos.
 • Nestabdykite elektrinio prietaiso, iš šono spausdami pjovimo diską.
 • Prieš įstatydami akumuliatorių įsitikinkite, kad pjūklas yra išjungtas, o įjungimo blokatorius aktyvintas. Taip išvengsite sužalojimų dėl atsitiktinio elektrinio prietaiso paleidimo.
 • Kai elektrinis prietaisas veikia, nelieskite fiksavimo jungės ir fiksavimo varžto.
 • Prieš padėdami elektrinį prietaisą palaukite, kol elektrinis prietaisas visiškai sustos.
 • Prieš keisdami keičiamąjį įrankį palaukite, kol elektrinis prietaisas atvės.
 • Niekada nespauskite veleno blokavimo mygtuko, kol pjovimo diskas dar sukasi.
 • Nenukreipkite elektrinio prietaiso į kitus asmenis.
 • Įjungimo blokatorius turi būti visada įjungtas, kai keičiate priedus arba akumuliatorius, kai transportuojate arba norite sandėliuoti elektrinį prietaisą.
 • Visada naudokite medžiagai ir ruošinio savybėms tinkantį pjovimo diską.
 • Pastūmos jėgą pasirinkite pagal naudojamą pjovimo diską ir apdirbamąją medžiagą. Tokiu būdu išvengsite, kad pjovimo diskas nebūtų blokuojamas ir neatsirastų atatrankos jėga.
 • Metalo drožlės yra aštrios ir gali sužaloti. Jūsų drabužiai turi būti užsagstyti, kad juose, taip pat pirštinėse, avalynėje ar kitur nesikauptų drožlės.
 • Atkreipkite dėmesį, kur skrieja metalo drožlės. Drožlės yra karštos, todėl gali sukelti gaisrą, nudegimus ir pjautinius sužalojimus.
 • Saugokite, kad neperkaistų disko dantų viršūnės.
 • Keičiamojo įrankio leistinas sukimosi greitis turi būti bent jau ne mažesnis už ant elektrinio prietaiso nurodytą didžiausią sukimosi greitį. Priedas, kuris sukasi greičiau nei leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
 • Nedirbkite aplinkoje, kurioje yra daug dulkių.
 • Šlifuojant, pjaustant ir gręžiant kylančiose dulkėse gali būti pavojingų cheminių medžiagų. Štai keli pavyzdžiai: švinas ar dažai švino pagrindu, plytos, betonas ir kiti mūro statiniai, natūralus akmuo ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra silikato, tam tikra mediena, ąžuolas, bukas ir chemiškai apdorota mediena, asbestas arba medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto. Naudodamiesi medžiagų, su kuriomis dirbama, pavojingumo klase, nustatykite poveikį dirbančiajam ir aplink esantiems asmenims. Imkitės būtinų priemonių, užtikrinančių, kad poveikis liktų saugiame lygmenyje, pvz., naudokite dulkių surinkimo sistemą arba dėvėkite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones. Prie bendrųjų priemonių, skirtų poveikiui sumažinti, priskiriama:
 • darbas gerai vėdinamoje srityje,
 • ilgesnio kontakto su dulkėmis vengimas,
 • dulkių nuvedimas nuo veido ir kūno,
 • apsauginių drabužių dėvėjimas ir užterštų vietų nuplovimas vandeniu ir muilu.
 • Naudokite kvėpavimo takus saugančią kaukę, kuri tenkiną naudojimo reikalavimus.
 • Prieš pradėdami dirbti nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.
 • Ruošiniui įtvirtinti ir stabiliai jo padėčiai išlaikyti naudokite tvirtinimo įtaisus arba kokias nors kitokias praktikoje naudojamas priemones. Ranka ar kokia nors kita kūno dalimi laikomas ruošinys nėra stabilus, dėl to yra rizika prarasti prietaiso valdymo kontrolę. Neleiskite tretiesiems asmenims laikyti ruošinio padėtyje.
 • Nežiūrėkite tiesiai į šviestuvą (šviesos diodą) ir nenukreipkite jo į kito žmogaus veidą.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba reikmenų. Prieš pradėdami dirbti tikrinkite, kad sumontuotas priedas būtų patikimai pritvirtintas.
 • Ruošinio link stumkite tik įjungtą rankinį diskinį pjūklą.
 • Naudokite tik Hilti rekomenduojamus pjovimo diskus, atitinkančius standartą EN 847-1.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse elektrinio prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Dėl to kyla didesnis elektros smūgio pavojus.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Papildoma rankena
 2. Įjungimo blokatorius
 3. Jungiklis
 4. Rankena
 5. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 6. Akumuliatoriaus būsenos rodmuo
 7. Akumuliatorius
 8. Drožlių konteineris
 9. Paslankiojo apsauginio gaubto valdymo svirtis
 10. Pavaros velenas
 11. Pagrindo plokštė
 12. Paslankusis apsauginis gaubtas
 13. Sukimosi krypties rodyklė
 14. Lygiagrečioji atrama
 15. Žymėjimo linijos rodyklė pjūvio linijai kontroliuoti
 16. Šviesos diodas / stebėjimo langelis
 17. Apsauginis gaubtas
 18. Veleno blokavimo mygtukas
 19. Spaustukas lygiagrečiai atramai
 20. Vidinis šešiabriaunis raktas
 21. Pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtis
 22. Tvirtinimo jungė
 23. Fiksavimo jungė
 24. Fiksavimo varžtas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis gaminys yra akumuliatorinis diskinis pjūklas. Jis yra skirtas metalui ir į metalą panašioms medžiagoms pjauti.

Naudokite tik prietaisui leistus naudoti pjovimo diskus, kurie tenkina techninių duomenų skyriuje pateiktus duomenis (pvz., skersmenį, sukimosi greitį, storį,, medžiagą ir t. t.). Neleidžiama naudoti šlifavimo ir pjovimo diskų iš stipriai legiruoto greitapjovio plieno (HSS plieno). Draudžiama pjauti medieną ar į medieną panašias medžiagas, plastikus, gipso kartoną, gipso pluošto plokštes ir sudėtines / kompozicines medžiagas.
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti Nuron ličio jonų akumuliatorius. Hilti rekomenduoja šiam prietaisui naudoti šioje lentelėje nurodytus akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik čia nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Tiekiamas komplektas

Diskinis pjūklas, pjovimo diskas, vidinis šešiabriaunis raktas, lygiagrečioji atrama, drožlių konteineris, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Reikmenys

Fiksavimo jungė, tvirtinimo jungė, fiksavimo varžtas

Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys

Hilti Nuron ličio jonų akumuliatoriai gali parodyti įkrovos būklę, pranešimus apie klaidą ir akumuliatoriaus būklę.

Įkrovos būklės ir pranešimų apie klaidas rodmenys

Kad gautumėte vieną iš šių rodmenų, spustelėkite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentančiu akumuliatoriumi!
 • Kai akumuliatorius įstatytas, spausdami atblokavimo mygtuką įsitikinkite, kad vėl tinkamai užfiksavote akumuliatorių naudojamame prietaise.
Įkrovos būklė bei galimos triktys rodomos nuolat, kol prijungtas prietaisas yra įjungtas.
Būsena
Reikšmė
Keturi (4) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 100 iki 71 %
Trys (3) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 70 iki 51 %
Du (2) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 26 %
Vienas (1) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 10 %
Vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žaliai
Įkrovos lygis: < 10 %
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi žaliai
Ličio jonų akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs. Akumuliatorių įkraukite.
Jei šviesos diodai po akumuliatoriaus įkrovimo vis dar greitai mirksi, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi geltonai
Ličio jonų akumuliatorius arba su juo sujungtas prietaisas yra veikiamas per didelės apkrovos, yra per karštas, per šaltas arba įvykęs kitoks gedimas.
Prietaisą ir akumuliatorių nustatykite į rekomenduojamą darbinę temperatūrą ir naudodami neperkraukite prietaiso.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas šviečia geltonai
Ličio jonų akumuliatorius ir su juo susijęs prietaisas yra nesuderinami. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) LED šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Ličio jonų akumuliatorius užblokuotas, jo nebegalima naudoti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus būsenos rodmenys

Norėdami užklausti apie akumuliatoriaus būklę, ilgiau nei tris sekundes spauskite atblokavimo mygtuką. Sistema neatpažįsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmė, pvz., jai nukritus, ją pažeidus arba esant išorinių pažeidimų dėl karščio.
Būsena
Reikšmė
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia žalia spalva.
Akumuliatorių galima naudoti toliau.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva.
Užklausa dėl akumuliatoriaus būklės negalėjo būti baigta. Procedūrą pakartokite arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia raudona spalva.
Jei prijungtą prietaisą galima naudoti toliau, likusi akumuliatoriaus talpa yra mažesnė kaip 50%.
Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima, vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas baigėsi ir jį reikia pakeisti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Lygiagrečioji atrama

Naudojant vieno peties lygiagrečiąją atramą, galima atlikti tikslius pjūvius išilgai ruošinio briaunos arba išpjauti vienodų matmenų juostas.
Lygiagrečiąją atramą galima montuoti abiejose pagrindo plokštės pusėse.

Techniniai duomenys

Gaminio savybės

Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
Svoris pagal EPTA-Procedure 01 be akumuliatoriaus
3,0 kg
Pjovimo disko skersmuo
160 mm …165 mm
Bazinis pjovimo disko storis
1,2 mm
Pjūvio plotis
1,6 mm
Pjovimo disko tvirtinimo skylė
20 mm
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
3 500 aps./min.
Maksimalus pjovimo gylis
57 mm
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …70 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ …45 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio vertės buvo nustatytos pjaunant metalą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės
Garso galios lygis (LWA)
114 dB(A)
Garso galios lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
103 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės
Vibracijų emisijos reikšmė pjaunant metalą (ah,M)
B 22‑85
1,31 m/s²
B 22‑170
1,21 m/s²
Paklaida (K)
B 22‑85
1,5 m/s²
B 22‑170
1,5 m/s²

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti įrankio laikantįjį lyną.
 • Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite įrankio laikančiojo lyno tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Šiam prietaisui kaip apsaugą nuo nukritimo naudokite tik Hilti įrankių laikantįjį lyną #2261971.
  Image alternative
 • Įrankių laikantįjį lyną kilpa pritvirtinkite prie prietaiso, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Patikrinkite, ar patikimai laikosi.
 • Karabino kablį pritvirtinkite prie laikančiosios struktūros. Patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas.
  Laikykitės Hilti įrankio laikančiojo lyno naudojimo instrukcijų.

Pjovimo disko nuėmimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusideginti ir įsipjauti pjovimo disku, fiksavimo varžtu ir fiksavimo junge Galima nudegti ir įsipjauti.
 • Keisdami įrankius, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Paspauskite ir laikykite veleno blokavimo mygtuką.
 2. Vidiniu šešiabriauniu raktu atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
 3. Išimkite fiksavimo varžtą ir fiksavimo jungę.
 4. Atidarykite apatinį apsauginį gaubtą ir išimkite pjovimo diską.
  Jeigu reikia, tvirtinimo jungę galima nuimti ir nuvalyti.

Pjovimo disko uždėjimas

Įsitikinkite, kad tvirtinamas pjovimo diskas atitinka techninius reikalavimus ir yra gerai pagaląstas. Aštrus pjovimo diskas yra nepriekaištingo pjūvio sąlyga.
Image alternative
 1. Nuvalykite tvirtinimo ir fiksavimo jungę.
 2. Ant pavaros veleno tinkama kryptimi užmaukite tvirtinimo jungę.
 3. Atidarykite apatinį apsauginį gaubtą.
 4. Uždėkite naują pjovimo diską.
  Atkreipkite dėmesį į sukimosi krypties rodykles ant pjovimo disko ir ant prietaiso. Jos turi sutapti.
 5. Tinkama kryptimi uždėkite išorinę fiksavimo jungę.
 6. Įsukite fiksavimo varžtą.
 7. Į pjovimo disko fiksavimo varžtą įstatykite vidinį šešiabriaunį raktą.
 8. Paspauskite ir laikykite veleno blokavimo mygtuką.
 9. Vidiniu šešiabriauniu raktu priveržkite fiksavimo varžtą.
 10. Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas pjovimo diskas.
 11. Vidinį šešiabriaunį raktą įstatykite į tam skirtą skylę.

Pjovimo gylio nustatymas

Image alternative
 1. Atlaisvinkite pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtį.
 2. Diskinį pjūklą pakelkite kirpimo judesiu ir nustatykite pjovimo gylį.
 3. Priveržkite nustatyto pjovimo gylio fiksavimo svirtį.

Lygiagrečiosios atramos montavimas

Image alternative
 1. Spauskite ir laikykite suspaudę apkabą.
 2. Lygiagrečiąją atramą stumkite į pagrindo plokštę.
  • Galite nustatyti pjūvio plotą pagal savo naudojimo atvejį.
 3. Atleiskite apkabą.

Kreipiančiosios liniuotės adapterio montavimas

Kreipiančiosios liniuotės adapterį galima įsigyti kaip priedą.
Image alternative
 1. Prireikus išmontuokite lygiagrečiąją atramą.
 2. Pagrindo plokštę užkabinkite už kreipiančiosios liniuotės adapterio galinių laikančiųjų pertvarų.
 3. Pagrindo plokštę įstatykite į kreipiančiosios liniuotės adapterį.
  • Pagrindo plokštė yra prigludusi kreipiančiosios liniuotės adapteryje.
 4. Abu skląsčius įspausdami iki atramos, kreipiančiosios liniuotės adapterį užfiksuokite.

Drožlių konteinerio ištuštinimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Pavojų kelia karštos arba aštrios drožlės.
 • Ištuštindami drožlių konteinerį, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Drožlių konteinerį patraukite atgal.
 2. Atlenkite drožlių konteinerio puses vieną nuo kitos ir ištuštinkite.
 3. Drožlių konteinerį stumkite ant gaubto, kol užsifiksuos.

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Įjungimas arba išjungimas

Įjungimas
 1. Paspauskite ir laikykite įjungimo blokatorių ir įjunkite jungiklį.
  • Įjungimo blokatorių galite atleisti, kai laikote nuspaudę jungiklį.
Išjungimas
 1. Atleiskite jungiklį.
  • Įjungimo blokatorius automatiškai peršoka į blokavimo padėtį.

Pjovimas pagal žymėjimo liniją

Pjaukite tik lygius ruošinius, kurie turi pakankamai didelį atraminį paviršių pagrindo plokštei.
Image alternative
 1. Nustatykite ruošinį taip, kad pjovimo diskas galėtų laisvai suktis po ruošiniu.
 2. Pritvirtinkite ruošinį, kad nepasislinktų.
 3. Prietaiso priekinę atraminės plokštės briauną uždėkite ant ruošinio.
  • Pjovimo diskas neturi kontakto su ruošiniu.
 4. Prietaisą įjunkite.
 5. Stumkite pjūklą tinkamu darbiniu greičiu per ruošinį išilgai žymėjimo linijos.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinkite prilipusius nešvarumus.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Naudokite švarią, sausą šluostę prietaiso kontaktams valyti.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalo. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Apsauginio įtaiso valymas

 1. Nuimkite pjovimo diską.
 2. Apsauginius įtaisus atsargiai valykite sausu šepečiu.
 3. Apsauginių įtaisų viduje susikaupusias apnašas ir pjuvenas šalinkite tinkamu įrankiu.
 4. Uždėkite pjovimo diską.

Pjuvenų kanalo valymas

 1. Nuimkite pjovimo diską.
 2. Išvalykite pjuvenų kanalą šepečiu.
 3. Uždėkite pjovimo diską.

Tikrinimas po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų

Po techninės priežiūros ir einamojo remonto darbų tikrinkite, ar visi apsauginiai įtaisai yra sumontuoti ir ar tinkamai veikia.
 1. Norėdami patikrinti paslankųjį apsauginį gaubtą, jį visiškai atidarykite naudodami valdymo svirtį.
  • Valdymo svirtį paleidus, paslankusis apsauginis gaubtas turi greitai ir visiškai užsidaryti.
 2. Patikrinkite judančių dalių veikimą, strigimą arba šlifavimą.
 3. Patikrinkite prietaisą, ar nėra trūkių ir kitų akivaizdžių pažeidimų.

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba gedimo atveju

Visais sutrikimų atvejais atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus būsenos rodmenį. Žr. skyrių Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys .
Pasitaikius sutrikimų, kurie neaprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatoriaus šviesos diodai nieko nerodo
Akumuliatorius yra sugedęs
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Jungiklio negalima paspausti arba jis yra užblokuotas.
Gedimo nėra (apsauginė funkcija).
 • Paspauskite įjungimo blokatorių.
Staiga stipriai sumažėja sukimosi greitis.
Akumuliatorius išsikrovęs.
Per didelė pastūmos jėga.
 • Pastūmos jėgą sumažinkite ir prietaisą vėl įjunkite.
Pjuvenos nepašalinamos ir krenta ant pagrindo plokštės
Užkimštas pjuvenų kanalas.
Po pjovimo disko blokavimo prietaisas savaime nepradeda suktis.
Suveikė apsauga nuo perkrovos.
 • Vėl paspauskite įjungimo blokatorių ir jungiklį.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Užterštas akumuliatoriaus fiksatorius.
 • Fiksatorių išvalykite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių.
Prietaisas vibruoja stipriau nei paprastai.
Netinkamai sumontuotas pjovimo disko.
 • Išmontuokite pjovimo diską ir sumontuokite iš naujo.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Aprašymas Hilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.