Kalba

GDG 6‑A22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius!
Image alternative Nominalusis sukimosi greitis
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Skersmuo

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis
  GDG 6‑A22
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Bendrieji saugos nurodymai šlifuojant, šlifuojant švitriniu popieriumi, dirbant su vieliniais šepečiais, poliruojant, frezuojant ir pjaunant

 • Šis elektrinis įrankis turi būti naudojamas kaip šlifuoklis, šlifavimo švitriniu popieriumi mašina, vielinis šepetys, poliravimo mašina, frezuoti ir kaip pjovimo mašina. Atkreipkite dėmesį į visus saugos nurodymus, instrukcijas, iliustracijas ir duomenis, kuriuos gaunate kartu su prietaisu. Nepaisant šių nurodymų, kyla elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.
 • Nenaudokite reikmenų, kurių šiam elektriniam įrankiui specialiai nenumato ir nerekomenduoja gamintojas. Vien tai, kad prie Jūsų elektrinio įrankio galima pritvirtinti reikmenį, negarantuoja jo saugaus naudojimo.
 • Keičiamojo įrankio leistinas sukimosi greitis turi būti bent jau ne mažesnis už ant elektrinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį. Priedas, kuris sukasi greičiau nei leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
 • Keičiamojo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio duomenis. Netinkamų matmenų keičiamųjų įrankių negalima pakankamai apsaugoti ir kontroliuoti.
 • Šlifavimo diskai, šlifavimo ritinėliai arba kiti priedai turi tiksliai atitikti Jūsų elektrinio įrankio suklį arba suspaudžiamąją įvorę. Keičiamieji įrankiai, kurie nevisiškai tinka į elektrinio įrankio griebtuvą, sukasi netolygiai, smarkiai vibruoja, ir todėl prietaisas gali tapti nevaldomas.
 • Ant kotelio sumontuoti diskai, šlifavimo cilindrai, pjovimo įrankiai arba kiti priedai turi būti visiškai įstatyti į suspaudžiamąją įvorę arba suspaudžiamąjį griebtuvą. „Iškyša“ arba laisva kotelio dalis tarp šlifavimo galvutės ir suspaudžiamosios įvorės arba suspaudžiamojo griebtuvo turi būti minimali. Jei kotelis nepakankamai suspaustas arba šlifavimo galvutė yra per toli, keičiamasis įrankis gali atsilaisvinti ir išlėkti dideliu greičiu.
 • Nenaudokite sugadintų keičiamųjų įrankių. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite keičiamuosius įrankius, ar, pvz., šlifavimo diskai nenuskilę ir neįtrūkę, šlifavimo ritinėliai neįtrūkę, nesudilę arba smarkiai nesusidėvėję, vielinių šepečių vielos nėra atsipalaidavusios ar sulūžusios. Jei elektrinis įrankis arba keičiamasis įrankis nukrito, patikrinkite, ar jis nepažeistas, arba naudokite nepažeistą keičiamąjį įrankį. Patikrinę ir sumontavę keičiamąjį įrankį, leiskite prietaisui vieną minutę suktis maksimaliu greičiu; tuo metu nestovėkite patys ir neleiskite būti kitiems asmenims besisukančio keičiamojo įrankio plokštumoje. Pažeisti keičiamieji įrankiai paprastai trūksta būtent šiuo laikotarpiu.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo naudojimo pobūdžio, užsidėkite veidą saugančią kaukę, akis saugančias priemones arba apsauginius akinius. Naudokite respiratorių, ausines, apsaugines pirštines arba specialią prijuostę, apsaugančius nuo šlifuojant atskylančių mažų medžiagos dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, kurių būna prietaisu atliekant bet kokius darbus. Dulkių kaukės ar respiratoriai turi filtruoti darbo metu kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbdami triukšmingoje aplinkoje, galite pakenkti klausai.
 • Atkreipkite dėmesį, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu nutolę nuo Jūsų darbo zonos. Kiekvienas į darbo zoną įžengiantis asmuo turi būti užsidėjęs asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžusio keičiamojo įrankio nuolaužos gali būti išsviestos tolyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Įjungdami elektrinį įrankį visada laikykite tvirtai. Pradedant veikti didžiausiu sukimosi greičiu, elektrinis įrankis gali persisukti dėl variklio reaktyviojo momento.
 • Jei galima, ruošiniui užfiksuoti naudokite spaustuvus. Niekada nelaikykite mažo ruošinio vienoje rankoje, o elektrinio įrankio kitoje, kai jį naudojate. Mažus ruošinius įtvirtinus spaustuvuose, abi rankos bus laisvos, ir geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį. Pjaunant apvalius ruošinius, pvz., medinius kaiščius, strypus arba vamzdžius, jie gali nuriedėti suspausdami ir sviesdami keičiamąjį įrankį į Jus.
 • Nedėkite elektrinio įrankio ant žemės ar kito paviršiaus tol, kol keičiamasis įrankis visiškai nesustos. Besisukantis keičiamasis įrankis gali paliesti paviršių, todėl elektrinio įrankio galite nesuvaldyti.
 • Pakeitę keičiamuosius įrankius arba nustatę prietaisą priveržkite suspaudžiamosios įvorės veržlę arba kitus tvirtinimo elementus. Nepriveržti tvirtinimo elementai gali netikėtai pakrypti, ir dėl to nesuvaldysite įrankio; nepritvirtintos besisukančios dalys gali būti smarkiai išsviestos.
 • Išjunkite elektrinį įrankį, kai jį nešate iš vienos vietos į kitą. Besisukantis keičiamasis įrankis gali pagriebti Jūsų drabužius ir sužaloti Jūsų kūną.
 • Reguliariai valykite elektrinio įrankio vėdinimo plyšius. Variklio ventiliatorius įsiurbia į prietaiso korpusą dulkių; dėl per didelių metalo dulkių sankaupų prietaisas gali tapti elektriškai nesaugus.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio netoli degių medžiagų. Kibirkštys šias medžiagas gali uždegti.
 • Nenaudokite keičiamųjų įrankių, kuriuos reikia aušinti aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skysčius, kyla elektros smūgio pavojus.
Atatranka ir atitinkami saugos nurodymaiAtatranka yra staigi prietaiso reakcija į besisukančio keičiamojo įrankio, pvz., šlifavimo disko, šlifavimo lėkštės, vielinio šepečio ir t. t., įstrigimą arba užsiblokavimą. Dėl strigimo arba blokavimo besisukantis keičiamasis įrankis staiga sustoja. Todėl nevaldomas elektrinis įrankis blokavimo vietoje pajuda priešinga keičiamojo įrankio sukimuisi kryptimi.
Jei šlifavimo diskas ruošinyje įstringa arba užsiblokuoja, ruošinyje esanti disko briauna gali pakrypti ir lūžti arba sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas ima judėti nuo dirbančiojo arba jo link, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo vietoje. Tokiu atveju šlifavimo diskas taip pat gali trūkti.
Atatrankos jėga atsiranda dėl netinkamo elektrinio įrankio naudojimo. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Elektrinį įrankį laikykite tvirtai; Jūsų kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad atlaikytumėte atatrankos jėgas. Dirbantysis, jei imsis tinkamų saugos priemonių, gali suvaldyti atatrankos jėgas.
 • Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad keičiamasis įrankis neatšoktų nuo ruošinio ir neįstrigtų. Besisukantis keičiamasis įrankis paprastai stringa apdirbant kampus, aštrias briaunas arba nuo jų atšokęs. Dėl to prietaisas gali tapti nebevaldomas arba gali kilti atatranka.
 • Nenaudokite dantytų pjūklelių. Dėl tokių keičiamųjų įrankių dažnai atsiranda atatrankos jėga arba elektrinis įrankis tampa nebevaldomas.
 • Keičiamąjį įrankį visada nukreipkite į medžiagą ta pačia kryptimi, kuria ašmenys išeina iš medžiagos (tai ta pati kryptis, kuria išmetamos drožlės). Nukreipus elektrinį įrankį netinkama kryptimi, keičiamojo įrankio ašmenys iššoka iš ruošinio ir traukia elektrinį įrankį pastūmos kryptimi.
 • Kai naudojate frezavimo antgalius, pjovimo diskus, dideliu greičiu veikiančius frezavimo įrankius ar kietmetalio frezas, visada saugiai priveržkite ruošinį. Jei šie keičiamieji įrankiai šiek tiek persikreipia griovelyje, jie gali užstrigti ir sukelti atatranką. Kai pjovimo diskas užstringa, paprastai jis sulūžta. Kai užstringa frezavimo antgaliai, dideliu greičiu veikiantys frezavimo įrankiai ar kietmetalio frezos, naudojamas įrankis gali iššokti iš griovelio, ir Jūs nebegalėsite valdyti elektrinio įrankio.
Specialūs saugos nurodymai vykdantiems šlifavimo ir pjovimo darbus
 • Naudokite tik Jūsų elektriniam įrankiui leidžiamus naudoti šlifavimo galvutes ir tik rekomenduojamam naudojimo būdui. Pavyzdys: niekada nešlifuokite pjovimo disko šoniniu paviršiumi. Pjovimo diskai skirti medžiagai perpjauti disko briauna. Šoninės jėgos tokį šlifavimo diską gali sulaužyti.
 • Kūginėms ir tiesioms šlifavimo galvutėms su sriegiais naudokite tik tinkamo dydžio ir ilgio strypelius be įpjovos ant pagrindinio paviršiaus. Tinkami koteliai sumažina lūžio galimybę.
 • Saugokite pjaustymo diską nuo užsiblokavimo arba per didelės spaudimo jėgos. Nepjaukite per giliai. Perkrautas pjaustymo diskas gali deformuotis arba užsiblokuoti, gali atsirasti atatrankos jėga arba diskas gali sulūžti.
 • Stenkitės, kad ranka nebūtų zonose prieš besisukantį pjovimo diską ir už jo. Jei ruošinyje pjovimo diską stumiate nuo savo rankos, atatrankos atveju elektrinis įrankis kartu su besisukančiu disku gali būti išmestas Jūsų link.
 • Jei pjaustymo diskas stringa arba nutraukiate darbą, išjunkite prietaisą ir ramiai palaukite, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite dar tebesisukančio pjaustymo disko ištraukti iš pjūvio, nes galite sukelti atatranką. Nustatykite ir pašalinkite disko strigimo priežastis.
 • Elektrinio įrankio vėl neįjunkite tol, kol diskas yra ruošinyje. Leiskite pjaustymo diskui pasiekti darbinį sukimosi greitį ir tik tada atsargiai tęskite pjovimą. Priešingu atveju diskas gali užsikabinti, iššokti iš ruošinio ar sukelti atatranką.
 • Plokštes arba didelių matmenų ruošinius atremkite, kad, pjaustymo diskui užstrigus, sumažėtų atatrankos tikimybė. Dideli ruošiniai dėl savo svorio gali įlinkti. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusių, tiek ties pjovimo plyšiu, tiek ir kraštuose.
 • Būkite ypač atsargūs vykdydami įgilinamuosius pjūvius esančiose sienose arba kitose blogai matomose vietose. Pjaustymo diskai gali įsipjauti į dujų ar vandentiekio vamzdžius, elektros laidus ar kitus objektus, kurie gali sukelti atatranką.
Papildomi saugos nurodymai, dirbant su vieliniais šepečiais
 • Atkreipkite dėmesį, kad net įprastai naudojamas vielinis šepetys praranda vielutes. Per didele spaudimo jėga neperkraukite šepečio vielos. Išsviestos vielutės gali lengvai prasiskverbti per plonus drabužius ir įsmigti į Jūsų odą.
 • Prieš pradėdami dirbti su šepečiais, leiskite jiems vieną minutę suktis darbiniu greičiu. Stebėkite, kad tuo metu nei vienas asmuo nestovėtų prieš šepetį arba vienoje linijoje su šepečiu. Įsidirbimo metu palaidos vielutės gali lėkti į šalis.
 • Besisukantį vielinį šepetį nukreipkite nuo savęs. Dirbant su šiais šepečiais, smulkios dalelės ir mažos vielutės gali dideliu greičiu skrieti į šalį ir į prasiskverbti pro odą.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Papildomi saugos nurodymai

 • Naudodami prietaisą laikykite taip, kad šlifavimo dulkės, kibirkštys ir galimos keičiamojo įrankio ar ruošinio nuolaužos nepatektų ant Jūsų kūno.
 • Keičiamajam įrankiui pakeisti naudokite tik gerai tinkantį ir nepažeistą raktą.
 • Keičiamieji įrankiai turi suktis nepriekaištingai. Nenaudokite ne apvalių keičiamųjų įrankių.
 • Prietaisui veikiant, nešalinkite drožlių arba nuolaužų. Prietaisą išjunkite.
 • Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje.
 • Keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines, nes naudojamas keičiamasis įrankis ir įrankio griebtuvas įkaista.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka. Dirbant ilgesnį laiką, vibracijos gali sukelti pirštų, plaštakos ar riešo sąnario kraujagyslių ar nervų sistemos pažeidimus.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama, ir, jeigu reikia, užsidėkite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę.
 • Prieš įstatydami nuvalykite keičiamojo įrankio kotą. Įsitikinkite, kad keičiamojo įrankio kotas visada yra ne mažiau kaip 20 mm įtvirtintas suspaudžiamojoje įvorėje. Įstatę įrankį visada tvirtai priveržkite suveržiamąją veržlę. Nepakankamai įtvirtinti keičiamieji įrankiai darbo metu gali atsilaisvinti ir būti išsviesti.
 • Naudokite tik tokius keičiamuosius įrankius, kurie atitinka duomenis skyriuje „Techniniai duomenys“.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Suveržiamoji veržlė su suspaudžiamąja įvore
 2. Velenas
 3. Kaklelis / priekinė rankena
 4. Fiksuojamas jungiklis
 5. Rankena
 6. Sukimosi greičio reguliavimo ratukas
 7. Akumuliatorius
 8. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 9. Dulkių filtras
 10. Mažasis raktas, 12 mm
 11. Didysis raktas, 17 mm

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra tiesinis šlifuoklis. Jis skirtas metalui apdirbti. Jis skirtas šlifuoti ir pjauti, dirbti su vieliniais šepečiais, poliruoti ir frezuoti.

Naudokite keičiamuosius įrankius tik su tokio skersmens koteliu, kuris atitinka įmontuotą suspaudžiamąją įvorę. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje „Techniniai duomenys“.
Prietaisas tinka naudoti tik sausuoju būdu, be vandens.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik Hilti aprobuotus kroviklius. Daugiau informacijos rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Tiekiamas komplektas

Tiesinis šlifuoklis, 2 raktai, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atblokavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 šviesos diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 šviesos diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 šviesos diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 šviesos diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.
Įkrovos lygis: < 10 %
Dirbant ir iškart po darbo įkrovos lygio įvertinti negalima. Mirksint akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatoriaus šviesos diodams, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Techniniai duomenys

Svoris pagal „EPTA Procedure 01“ su akumuliatoriumi B22⁄8.0
2,6 kg
Nominalusis sukimosi greitis
10 000 aps./min. … 25 000 aps./min.
Keičiamojo įrankio reikalingas mažiausias sukimosi greitis
≥ 25 000 aps./min.
Keičiamojo įrankio darbinis skersmuo
≤ 55 mm
Keičiamojo įrankio koto skersmuo
Suspaudžiamoji įvorė 6 mm
6 mm
Suspaudžiamoji įvorė 1/4 colio
1/4 in
Suklio rakto žiotys
12 mm
Suveržiamosios veržlės rakto žiotys
17 mm
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą
Skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
76 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)
87 dB(A)
Garso galios lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Informacija apie vibraciją
Vibracijos intensyvumas (ah), priklauso nuo keičiamojo įrankio skersmens)
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių išimkite iš prietaiso.

Keičiamojo įrankio keitimas

DĖMESIO
Galima žala tuščios suspaudžiamosios įvorės priveržiant suveržiamąją veržlę.
 • Suveržiamosios veržlės niekada nepriveržkite tvirtai, jei nėra įstatyto keičiamojo įrankio
ATSARGIAI
Sužalojimo ir nuostolių pavojus dėl netinkamai besisukančio arba pažeisto įrankio.
 • Nenaudokite pažeistų keičiamųjų įrankių. Prieš darbo pradžią patikrinkite, ar tiesinis šlifuoklis veikdamas nevibruoja.
Image alternative
 1. Mažuoju raktu laikykite suspaudžiamąją įvorę ir didžiuoju raktu atidarykite suveržiamąją veržlę.
 2. Keičiamąjį įrankį ištraukite iš suspaudžiamosios įvorės.
 3. Kaip galite giliau įstatykite keičiamojo įrankio kotą į suspaudžiamąją įvorę.
 4. Matomas koto dydis L0 turi neviršyti 10 mm. Keičiamojo įrankio kotas visada yra ne mažiau kaip 20 mm įtvirtintas suspaudžiamojoje įvorėje.
 5. Mažuoju raktu laikykite suspaudžiamąją įvorę ir didžiuoju raktu priveržkite suveržiamąją veržlę.
 6. Patikrinkite, ar keičiamasis įrankis laikosi tvirtai.

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Įjungimas

 1. Spauskite galinę jungiklio dalį.
 2. Pastumkite jungiklį į priekį.
  • Variklis sukasi.
 3. Jungiklį užblokuokite.

Darbas

Image alternative
 1. Prietaisą įjunkite.
 2. Sukimosi greičio reguliavimo ratuku nustatykite sukimosi greitį, kuris tinka keičiamajam įrankiui ir numatytam naudojimo tikslui.
 3. Visada dirbkite tik su numatytu keičiamojo įrankio darbiniu paviršiumi. Pavyzdys: niekada nešlifuokite pjovimo disko šoniniu paviršiumi. Pjovimo diskai skirti medžiagai perpjauti disko briauna.
 4. Užfiksuokite ruošinį, kurį reikia apdirbti. Niekada nelaikykite mažo ruošinio vienoje rankoje, o tiesinio šlifuoklio kitoje, kai jį naudojate. Tiesinį šlifuoklį visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų.
 5. Tiesinį šlifuoklį pridėkite prie ruošinio. Dirbkite saikingai spausdami, keičiamojo įrankio nespauskite į medžiagą.

Išjungimas

 • Spauskite galinę jungiklio dalį.
  • Jungiklis peršoka į išjungimo padėtį, ir variklis sustoja.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Suveržiamosios veržlės keitimas

DĖMESIO
Galima žala tuščios suspaudžiamosios įvorės priveržiant suveržiamąją veržlę.
 • Suveržiamosios veržlės niekada nepriveržkite tvirtai, jei nėra įstatyto keičiamojo įrankio
Image alternative
 1. Mažuoju raktu laikykite suklį ir didžiuoju raktu atidarykite suveržiamąją veržlę.
 2. Jei reikia, keičiamąjį įrankį ištraukite iš suspaudžiamosios įvorės.
 3. Suveržiamąją veržlę su suspaudžiamąja įvore visiškai atsukite nuo tiesinio šlifuoklio.
 4. Ant suklio uždėkite naują suveržiamąją veržlę su suspaudžiamąja įvore ir laisvai priveržkite suveržiamąją veržlę ant suklio. Suveržiamosios veržlės nepriveržkite tvirtai.

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas, keičiamieji įrankiai ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą, keičiamuosius įrankius ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą, keičiamuosius įrankius ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas, keičiamieji įrankiai ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatorius išsikrauna greičiau negu įprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Užteršti akumuliatoriaus fiksatoriai.
 • Fiksatorius išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
1 šviesos diodas mirksi.
Prietaisas neveikia.
Akumuliatorius yra išsikrovęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsikrovusį – įkraukite.
Akumuliatorius yra per šaltas arba per karštas.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti arba atvėsti iki patalpos temperatūros.
Mirksi visi 4 šviesos diodai.
Prietaisas neveikia.
Prietaisas perkrautas.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite. Tada leiskite prietaisui maždaug 30 sekundžių veikti tuščiąja eiga.
Prietaisas arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinis gedimas
 • Prietaisą nedelsdami išjunkite, išimkite akumuliatorių ir stebėkite jį, leiskite jam atvėsti ir susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaisui nepakanka galios.
Įdėtas per mažos talpos akumuliatorius.
 • Naudokite pakankamos talpos akumuliatorių.
Neveikia variklio stabdymo funkcija.
Akumuliatorius yra išsikrovęs.
 • Akumuliatorių pakeiskite, o išsikrovusį – įkraukite.
Prietaisas trumpam perkrautas.
 • Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Prietaisas stipriai vibruoja.
Keičiamasis įrankis nesuderinamas su prietaisu.
 • Naudokite tik tokius keičiamuosius įrankius, kurie atitinka duomenis skyriuje „Techniniai duomenys“.
Keičiamasis įrankis pažeistas, ne apvalus arba ne subalansuotas.
 • Naudokite tik nepriekaištingos būklės keičiamuosius įrankius.
Prietaisas yra sugedęs
 • Jei keičiamąjį įrankį galima atmesti kaip priežastį, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r11229136.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative