Kalba

DD 250-CA

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Įpareigojantys ženklai

Naudojami šie įpareigojantys ženklai:
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Dirbant avėti apsauginę avalynę
Image alternative Dirbant užsidėti lengvą respiratorių

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Analizės duomenys
Image alternative Įgręžimo režimas
Image alternative Nominalusis tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Kintamoji srovė
Image alternative Skersmuo
Image alternative Draudžiama transportuoti kranu
Image alternative „Bluetooth“
Image alternative Fiksatorius atidarytas
Image alternative Fiksatorius uždarytas
Image alternative Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Apsauginis įžeminimas
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Nurodančiosios lentelės

Ant gręžimo stovo, pagrindo plokštės arba deimantinio koloninio gręžimo mašinos
Image alternative Ant vakuuminės pagrindo plokštės
Viršutinė vaizdo dalis : Kai, gręžiant horizontaliai, naudojama vakuuminė pagrindo plokštė, gręžimo stovą be papildomų apsaugos priemonių naudoti draudžiama.
Apatinė vaizdo dalis : Gręžiant aukštyn, vakuuminį tvirtinimą be papildomų apsaugos priemonių naudoti draudžiama.
Image alternative Ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos
Gręžiant aukštyn, privaloma naudoti vandens surinkimo sistemą kartu su šlapių atliekų siurbliu.
Image alternative Ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos
Dirbti tik su veikiančia PRCD (apsaugine nuotėkio rele).

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Deimantinio koloninio gręžimo mašina
  DD 250-CA
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais gręžtuvais

Saugos nurodymai visiems darbams
 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
Saugos nurodymai dėl ilgų grąžtų naudojimo
 • Jokiu būdu nedirbkite su didesniu sukimosi greičiu, negu nurodytas maksimalus leistinas konkretaus grąžto sukimosi greitis. Jeigu, neturėdamas kontakto su ruošiniu, grąžtas gali laisvai suktis, jis gali šiek tiek sulinkti ir sužaloti.
 • Gręžti visada pradėkite nedideliu sukimosi greičiu ir tik tada, kai grąžtas jau liečia ruošinį. Jeigu, neturėdamas kontakto su ruošiniu, grąžtas gali laisvai suktis, jis gali šiek tiek sulinkti ir sužaloti.
 • Grąžtą spauskite tik išilgine kryptimi, tačiau spaudimas neturi būti per didelis. Grąžtai gali sulinkti ir dėl to lūžti arba tapti nebevaldomi ir sužaloti.

Saugos nurodymai dirbantiems su deimantinio gręžimo mašinomis

 • Vykdydami gręžimo darbus, kurių metu turi būti naudojamas vanduo, vandenį nukreipkite nuo darbo zonos arba naudokite skysčio surinkimo įtaisą. Tokios atsargumo priemonės padeda išlaikyti darbo zoną sausą ir mažina elektros smūgio riziką.
 • Vykdydami darbus, kurių metu pjovimo įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl pjovimo įrankio kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prieš pradėdami deimantinį gręžimą, užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Jeigu keičiamasis įrankis blokuojamas, nutraukite pastūmą ir išjunkite elektrinį įrankį. Išsiaiškinkite ir pašalinkite keičiamųjų įrankių strigimo / blokavimo priežastis.
 • Jeigu ruošinyje esančią deimantinio gręžimo mašiną norite paleisti iš naujo, prieš įjungdami patikrinkite, ar keičiamasis įrankis sukasi laisvai. Jeigu keičiamasis įrankis stringa, tada galbūt ir nesisuka, todėl paleidimo momentas gali įrankį perkrauti arba deimantinio gręžimo mašiną atlaisvinti nuo ruošinio (apdirbamojo paviršiaus).
 • Gręžimo stovą kaiščiais ir varžtais tvirtindami prie ruošinio, užtikrinkite, kad naudojamos tvirtinimo priemonės yra pajėgios patikimai išlaikyti naudojamą mašiną. Jeigu ruošinys (apdirbamasis paviršius) yra porėtas arba netvirtas, kaištis gali būti ištrauktas, todėl gręžimo stovas gal atsilaisvinti nuo apdirbamojo paviršiaus.
 • Gręžimo stovą prie ruošinio tvirtindami vakuumine plokšte, atkreipkite dėmesį, kad paviršius būtų lygus, švarus ir neporėtas. Gręžimo stovo netvirtinkite prie laminuotų paviršių, pvz., ant apdailos plytelių ir kompozicinių medžiagų dangos. Jeigu tvirtinimo paviršius yra nelygus, neplokščias arba nepakankamai pritvirtintas, vakuuminė plokštė gali nuo jo atsilaisvinti.
 • Prieš gręžimą ir gręždami įsitikinkite, kad vakuumas yra pakankamas. Jeigu vakuumas nėra pakankamas, vakuuminė plokštė nuo ruošinio (apdirbamojo paviršiaus) gali atsilaisvinti.
 • Niekada negręžkite virš galvos ir į sieną, jeigu mašina yra pritvirtinta vien tik vakuumine plokšte. Vakuumui dingus, vakuuminė plokštė nuo ruošinio (apdirbamojo paviršiaus) nukris.
 • Sienas ar perdangas pragręždami kiaurai, pasirūpinkite kitoje pusėje esančių žmonių ir darbo zonos apsauga. Gręžimo karūna gali išlįsti iš gręžiamos skylės ir kernas gali iškristi / nukristi į kitą pusę.
 • Gręždami virš galvos, visada naudokite eksploatavimo instrukcijoje nurodytą skysčio surinkimo įtaisą. Pasirūpinkite, kad vanduo neprasiskverbtų į įrankį. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
 • Prietaisą laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Nelieskite besisukančių prietaiso dalių. Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje. Liečiant besisukančias dalis, o ypač besisukančius įrankius, kyla sunkių sužalojimų pavojus.
 • Venkite odos sąlyčio su gręžimo šlamu.
 • Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams Pagal galimybes naudokite efektyvų dulkių nusiurbimo įrenginį. Geriausia naudoti Hilti rekomenduojamą mobilųjį dulkių siurblį medienos ir / arba mineralinių medžiagų dulkėms, skirtą šiam konkrečiam elektriniam įrankiui. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Rekomenduojama užsidėti atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių instrukcijų dėl konkrečių medžiagų apdirbimo.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašina ir deimantinė gręžimo karūna yra sunkios. Jos gali prispausti kūno dalis. Naudotojas ir netoliese esantys asmenys darbo su prietaisu metu turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines ir avėti apsauginius batus.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai įtvirtintas gręžimo stove.
 • Atkreipkite dėmesį, kad gręžimo stove visada būtų sumontuota galinė atrama, priešingu atveju saugos požiūriu svarbios galinės atramos funkcijos tiesiog nebus.
 • Patikrinkite, ar įrankiai atitinka prietaiso įrankių tvirtinimo sistemą ir ar juos galima nustatytu būdu įtvirtinti įrankio griebtuve.
Apsauga nuo elektros
 • Stenkitės nenaudoti ilginimo kabelio su keliais kištukiniais lizdais, prie kurių prijungti keli prietaisai.
 • Prietaisą leidžiama jungti tik prie elektros tinklo, kurio parametrai atitinka prietaiso techninius duomenis ir kuris turi įžeminimo laidą.
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Dėl to kyla rimtas elektros smūgio pavojus.
 • Stebėkite, kad vykdant vežimėlio pastūmą, nebūtų pažeistas elektros maitinimo kabelis.
 • Niekada neeksploatuokite prietaiso be komplekte esančios apsauginės nuotėkio relės PRCD (prietaisų, neturinčių PRCD, niekada nejunkite be skiriamojo transformatoriaus). PRCD tikrinkite prieš kiekvieną prietaiso naudojimą.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą kabelį pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Niekada nedirbkite su prietaisu, jeigu jis yra sudrėkęs ar nešvarus. Dėl ant įrenginio paviršiaus susikaupusių dulkių ar drėgmės, esant nepalankioms sąlygoms, gali kilti elektros smūgio pavojus. Todėl, jeigu dažnai apdirbate laidžias medžiagas, nešvarius prietaisus reguliariai tikrinkite Hilti techninės priežiūros centre.
 • Jei deimantinio koloninio gręžimo mašiną naudojate be DD AF-CA H, visada uždėkite dangtį ant DD AF-CA H elektros tiekimo lizdo. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
Darbo vieta
 • Iš statybos vadovybės gaukite leidimą gręžimo darbams. Gręžimo darbai pastatuose ar kituose statiniuose gali daryti įtaką jų statinei sistemai, ypač kai nupjaunama plieninė armatūra arba atraminiai elementai.
 • Kai gręžimo stovas pritvirtintas netinkamai, ant jo sumontuotą prietaisą visada nuleiskite žemyn – taip išvengsite griuvimo.
 • Pasirūpinkite, kad maitinimo, ilginimo laidai, siurbimo ir vakuumo žarnos būtų kuo toliau nuo besisukančių dalių.
 • Gręžiant aukštyn šlapiuoju būdu, privaloma naudoti vandens surinkimo sistemą kartu su šlapių atliekų siurbliu.
 • Gręžiant aukštyn, vakuuminį tvirtinimą be papildomų pritvirtinimo priemonių naudoti draudžiama.
 • Kai, gręžiant horizontaliai, naudojama vakuuminė pagrindo plokštė (reikmuo), gręžimo stovą be papildomų apsaugos priemonių naudoti draudžiama.

Aprašymas

Produkto apžvalgos

Deimantinio koloninio gręžimo mašina DD 250-CA

Image alternative
 1. Daugiafunkcis ekranas
 2. Valdymo mygtukas Įgręžimo režimas
 3. Valdymo mygtukas Analizės duomenys
 4. Firminė duomenų lentelė
 5. Jungiklis
 6. Elektros maitinimo kabelio dangtis
 7. Energijos tiekimo lizdas DD AF-CA H (priedas)
 8. Elektros maitinimo kabelis su PRCD
 9. Vandens tiekimo žarnos jungtis
 10. Nešimo rankena (2 vnt.)
 11. Anglinių šepetėlių dangtelis (2 vnt.)
 12. Vandens reguliavimo sklendė
 13. Įrankio griebtuvas
 14. Pavaros jungiklis

Gręžimo stovas DD-HD 30

Image alternative
 1. Nustatymo sraigtas (reikmuo)
 2. Dangtis
 3. Kolona
 4. Niveliavimo varžtas (3 vnt.)
 5. Gręžimo centro rodyklė
 6. Kaištis
 7. Pagrindo plokštė
 8. Firminė duomenų lentelė
 9. Tvirtinimo smeigė
 10. Fiksavimo veržlė
 11. Ramstis
 12. Nešimo rankena
 13. Galinės atramos varžtas
 14. Gylio ribotuvas (reikmuo)
 15. Ratukų tvirtinimo vieta
 16. Vandens rinktuvo laikiklis (reikmuo)
 17. Sandarinimo tarpiklis (reikmuo)
 18. Vandens rinktuvas (reikmuo)
 19. Vandens rinktuvo sandarinimo poveržlė (reikmuo)

Vežimėlis DD-HD 30

Image alternative
 1. Sukimo rankenos įvorė 1:1
 2. Sukimo rankenos įvorė 1:3
 3. Ekscentrikas (deimantinio koloninio gręžimo mašinos fiksavimas)
 4. Nupjaunamasis kaištis
 5. Sukimo rankena
 6. Niveliavimo indikatorius (2 vnt.)
 7. Vežimėlio fiksatorius
 8. Kabelio kanalas
 9. Sąsaja, skirta DD AF-CA H
 10. Vežimėlio tarpo nustatymo varžtas (4 vnt.)

Vakuuminė pagrindo plokštė (reikmuo)

Image alternative
 1. Oro įleidimo vožtuvas
 2. Vakuumo jungtis
 3. Ratukų tvirtinimo vieta
 4. Manometras
 5. Vakuumo sandarinimo tarpiklis
 6. Niveliavimo varžtas (4 vnt.)

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio koloninio gręžimo mašina. Ji skirta šlapiajam kiaurymių ir aklinųjų skylių gręžimui (armuotose) mineralinėse medžiagose, naudojant stovą. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną naudoti valdant rankomis draudžiama.

 • Dirbdami su deimantinio koloninio gręžimo mašina, visada naudokite gręžimo stovą. Prie apdirbamojo paviršiaus gręžimo stovas turi būti patikimai pritvirtintas per kaiščiais tvirtinamą arba vakuuminę pagrindo plokštę.

 • Vykdydami pagrindo plokštės tiksliojo nustatymo (justavimo) darbus, nenaudokite jokių kalimo įrankių (plaktukų)!

 • Su prietaisu dirbkite tik įjungę jį į elektros tinklą, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas prietaiso firminėje techninių duomenų lentelėje.

 • Taip pat laikykitės naudojamų reikmenų saugos ir naudojimo nurodymų.

„Bluetooth“®

Šis prietaisas turi „Bluetooth“.
„Bluetooth“ yra belaidis duomenų perdavimas per du „Bluetooth“ technologiją naudojančius prietaisus, kurie mažu atstumu gali turėti ryšį vienas su kitu.
Siekiant užtikrinti stabilų „Bluetooth“ ryšį, tarp susietų prietaisų turi būti tiesioginio matymo laukas.
„Bluetooth“ funkcijos šiam prietaisuiIšsamios informacijos apie „Bluetooth“ funkcijas ieškokite suporuoto prietaiso naudojimo instrukcijoje.
 • Suporuotų Hilti prietaisų techninės priežiūros ir būsenos pranešimų rodymas deimantinio koloninio gręžimo mašinos ekrane.
 • Ryšys su mobiliuoju galiniu prietaisu per Hilti ON!Track 3 taikomąją programėlę techninės priežiūros funkcijoms ir su prietaisu susijusių analizės duomenų perdavimui.
„Bluetooth“ įjungimas arba išjungimas
Hilti prietaisai tiekiami su išjungtu „Bluetooth“. Pradedant eksploatuoti „Bluetooth“ įsijungia automatiškai.
 • Norėdami išjungti, vienu metu nuspauskite ir 10 sekundžių laikykite nuspaudę mygtukus Image alternative ir Image alternative.
 • Norėdami įjungti, vienu metu nuspauskite mygtukus Image alternative ir Image alternative.
Prietaisų susiejimasSuporavimas su „Bluetooth“ ryšį turinčiu Hilti prietaisu išlieka iki tol, kol deimantinio koloninio gręžimo mašina sujungiama su kitu to paties tipo Hilti prietaisu arba išjungiamas „Bluetooth“ ryšys. Ryšys išlieka prietaisus išjungus ir vėl įjungus, ir susieti prietaisai susijungia automatiškai.
 • Norėdami suporuoti su „Bluetooth“ ryšį turinčiu Hilti prietaisu ar mobiliuoju galiniu prietaisu, vienu metu paspauskite mygtukus Image alternative ir Image alternative, esant įjungtam „Bluetooth“.
Susiejimo su kitu „Bluetooth“ ryšį turinčiu Hilti prietaisu laiko intervalas yra 2 minutės. Po 2 minučių nutraukiamas bandymas susieti.
Licencija
Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipas yra registruoti prekės ženklai, kurių savininkas yra „ Bluetooth SIG, Inc. “, įmonė Hilti šiuos prekės ženklus naudoja licencijos pagrindu.

Rodmenų simboliai ir paaiškinimai deimantinio koloninio gręžimo mašinos daugiafunkciame ekrane

Kad būtų rodomi šie rodmenys, deimantinio koloninio gręžimo mašina turi būti parengta veikti (prijungta prie elektros tinklo, įjungta PRCD).
Rodmenys gali skirtis, priklausomai nuo greičio pasirinkimo ir naudojimo būdo.
Image alternative
Prisistatymo langas
Rodomas prisistatymo langas, kai deimantinio koloninio gręžimo mašinai tiekiate elektros energiją. Prisistatymo lange rodoma „Bluetooth“ būsena, deimantinio koloninio gręžimo mašinos individualizuotas pavadinimas ir serijos numeris.
 • Ekrane rodomą prietaiso pavadinimą galima pakeisti Hilti ON!Track 3 taikomąja programėle (pradinis nustatymas: 'Your name here ').
Image alternative
Gulsčiukas
Deimantinio koloninio gręžimo mašina neįjungta. Šis rodmuo padeda niveliuojant sistemą, taip pat nustatant gręžimo stovą, kai gręžiamos įstrižos skylės. Šis rodmuo deimantinio koloninio gręžimo mašinos nustatymą rodo simboliškai ir laipsniais.
 • Kampo tikslumas patalpos temperatūroje: ±2°
Image alternative
Greičio rodmuo
Deimantinio koloninio gręžimo mašina sukasi tuščiąja eiga. Ši indikacija leidžia užtikrinti, kad nustatytasis greitis tinka naudojamai deimantinei gręžimo karūnai. Indikatoriaus kairėje viršuje rodomas nustatytasis greitis, o viduryje – šiam greičiui rekomenduojamas gręžimo karūnos skersmenų diapazonas milimetrais ir coliais.
Image alternative
Suaktyvintas įgręžimo režimas
Deimantinio koloninio gręžimo mašina yra išjungta arba veikia tuščiąja eiga. Ši funkcija leidžia didelio skersmens gręžimo karūnas įgręžti su maža vibracija. Dar kartą paspaudus mygtuką Image alternative, funkciją galima bet kuriuo metu išjungti.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
Likusi įgręžimo režimu veikimo trukmė
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia, ir įgręžimo režimas yra įjungtas. Rodmuo rodo likusią deimantinio koloninio gręžimo mašinos veikimo trukmę iki automatinio išjungimo.
 • Kad deimantinio koloninio gręžimo mašina būtų apsaugota, po maks. 2 minučių įgręžimo režimas automatiškai išsijungia.
  Rodmuo po to išjungiamas.
Image alternative
Įgręžimo režimas išjungtas
Įgręžimo režimas buvo išjungtas. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos sukimosi greitis ir galia padidėja, ir galima gręžti toliau.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
Įgręžimo režimo įjungti negalima
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia. Įgręžimo režimo aktyvinimo mygtukas buvo nuspaustas, kai deimantinio koloninio gręžimo mašina veikė su apkrova, arba veikia vėsinimo režimu.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
Gręžimo galios rodmuo: per maža spaudimo jėga
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia, ir įgręžimo režimas yra neįjungtas . Ši indikacija padeda užtikrinti deimantinio koloninio gręžimo mašinos eksploatavimą optimaliame veikimo diapazone.
 • Fono spalva: geltona.
  Per maža spaudimo jėga. Padidinkite spaudimo jėgą.
Image alternative
Gręžimo galios rodmuo: spaudimo jėga optimali
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia, ir įgręžimo režimas yra neįjungtas . Ši indikacija padeda užtikrinti deimantinio koloninio gręžimo mašinos eksploatavimą optimaliame veikimo diapazone.
 • Fono spalva: žalia.
  Spaudimo jėga yra optimali.
Image alternative
Esant 120 V
Viršyta nominaliosios srovės ribinė reikšmė
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia, ir įgręžimo režimas yra neįjungtas . Nominalioji srovė viršijo 20 A ribą.
 • Per didelė spaudimo jėga. Sumažinkite spaudimo jėgą.
Image alternative
Gręžimo galios rodmuo: per didelė spaudimo jėga
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia, ir įgręžimo režimas yra neįjungtas . Ši indikacija padeda užtikrinti deimantinio koloninio gręžimo mašinos eksploatavimą optimaliame veikimo diapazone.
 • Fono spalva: raudona.
  Per didelė spaudimo jėga. Sumažinkite spaudimo jėgą.
Image alternative
Būsenos eilutė nurodymams
Būsenos eilutėje rodomi įvairūs nurodymai, susiję su esama prietaiso būsena, pvz., nustatytas greitis arba įjungtas įgręžimo režimas.
Image alternative
Būsenos eilutė įspėjimams
Būsenos eilutėje rodomi įvairūs nurodymai, susiję su esama prietaiso būsena, dėl kurių nereikia iš karto sustabdyti deimantinio koloninio gręžimo mašinos.
Image alternative
„Bluetooth“ ĮJ.
„Bluetooth“ yra įjungtas pagrindiniuose nustatymuose.
Norėdami išjungti „Bluetooth“ funkciją, vienu metu nuspauskite ir 10 sekundžių laikykite nuspaudę mygtukus Image alternative ir Image alternative, kai variklis yra išjungtas.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
„Bluetooth“ IŠJ.
„Bluetooth“ yra išjungtas. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos negalima susieti su kitais prietaisas arba reikmenimis.
Norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją, vienu metu nuspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus Image alternative ir Image alternative, kai variklis yra išjungtas.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
Sujungimas
Deimantinio koloninio gręžimo mašina yra parengta susisieti su kitu prietaisu arba reikmeniu.
Norėdami pradėti susiejimą, vienu metu nuspauskite ir 1 sekundę laikykite nuspaudę mygtukus Image alternative ir Image alternative.
 • Susiejimo su kitu prietaisu laiko intervalas yra 2 minutės. Po 2 minučių nutraukiamas bandymas susieti.
Kitas prietaisas arba reikmuo išlieka susietas su deimantinio koloninio gręžimo mašina tol, kol:
 • deimantinio koloninio gręžimo mašina susiejama su tokio pat tipo prietaisu arba reikmeniu;
 • išjungiamas „Bluetooth“.
Image alternative
Ryšys nutrauktas
Buvo nutrauktas esamas „Bluetooth“ ryšys su kitu prietaisu arba reikmeniu.
Image alternative
Veikimo trukmės analizė
Rodmuo viršuje valandomis, minutėmis ir sekundėmis rodo gręžimo trukmę (kai deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia), o apačioje – eksploatavimo valandos (kai deimantinio koloninio gręžimo mašina yra įjungta).
Norėdami gręžimo trukmei ir visiems kitiem analizės duomenims nustatyti nulines vertes, kelias sekundes spauskite mygtuką Image alternative.
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Darbuotojo elgesio analizė
Šis rodmuo rodo darbuotojui spaudimo jėgos įvertinimą procentais (%) gręžimo metu. Tokiu būdu galima optimizuoti darbuotojo elgesį.
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Gręžimo krypties analizė
Šis rodmuo rodo gręžimo krypčių įvertinimą procentais (%).
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Greičio pasirinkimo analizė
Šis rodmuo rodo atitinkamo greičio naudojimo trukmės įvertinimą procentais (%). Rodyklė visada rodo greitį, kuris dažniausiai naudojamas.
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Naudojimo analizė
Šis rodmuo rodo deimantinio koloninio gręžimo mašinos naudojimą rankiniu režimu bei su AF-CA naudojimu procentais %.
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Susieti prietaisai
Šis rodmuo parodo visus su deimantinio koloninio gręžimo mašina susietus prietaisus ir reikmenis.
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Susiejimo ryšio užmezgimo paleidimas
Pirma paleiskite susiejimo ryšio užmezgimą deimantinio koloninio gręžimo mašinai, o po to susiejamam prietaisui arba reikmeniui.
Norėdami pradėti susiejimą, vienu metu nuspauskite ir 1 sekundę laikykite nuspaudę mygtukus Image alternative ir Image alternative.
 • Rodmuo po kelių sekundžių išjungiamas automatiškai arba paspaudus mygtuką Image alternative.
 • Dar kartą paspaudę mygtuką Image alternative perjungiate į kitus analizės duomenis.
Image alternative
Neužfiksuotas pavaros jungiklis
Pavaros jungiklis yra tarpinėje padėtyje arba netinkamai užfiksuotas.
Pavaros jungiklį spauskite tol, kol jis visiškai užsifiksuos.
Image alternative
Pakartotinio paleidimo blokatorius
Viršyta maksimali veikimo su įjungtu įgręžimo režimu trukmė; elektros tinklo sutrikimas; deimantinio koloninio gręžimo mašina buvo perkrauta; padidėjusi temperatūra, variklyje yra vandens arba baigėsi vėsinimo režimas.
Mašinos jungiklis nustatytas į padėtį I , kai vėl buvo pradėta tiekti elektros energija.
Image alternative
Elektros tinklo sutrikimas (per maža įtampa)
Per maža elektros tinklo įtampa. Kai įtampa per maža, deimantinio koloninio gręžimo mašinos negalima eksploatuoti visa galia.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
Padidėjusi temperatūra
Deimantinio koloninio gręžimo mašina perkaito ir išsijungė arba veikia vėsinimo režimu. Rodmuo rodo likusį laiką iki atvėsimo. Jeigu, pasibaigus šiam laikui, deimantinio koloninio gręžimo mašina dar per karšta, laikas, likęs iki atvėsimo, skaičiuojamas iš naujo.
Image alternative
Veikimo trukmės likutis iki anglinių šepetėlių keitimo
Deimantinio koloninio gręžimo mašinos variklis veikia, ir angliniai šepetėliai beveik pasiekė nusidėvėjimo ribą. Rodmuo rodo veikimo trukmės likutį iki anglinių šepetėlių privalomo keitimo. Veikimo trukmė, likusi iki deimantinio koloninio gręžimo mašinos automatinio išjungimo, rodoma valandomis ir minutėmis.
 • Po kelių sekundžių šis rodmuo automatiškai išjungiamas.
Image alternative
Techninės priežiūros rodmuo
Angliniai šepetėliai yra susidėvėję, ir juos reikia pakeisti.
Image alternative
Įsidirbimas po anglinių šepetėlių keitimo
Deimantinio koloninio gręžimo mašinos variklis veikia. Angliniai šepetėliai buvo pakeisti; kad jų naudojimo laikas būtų optimalus, juos reikia pritrinti, mašinai leidžiant nepertraukiamai veikti tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
 • Rodmuo rodo, kiek laiko liko iki įsidirbimo proceso pabaigos.

Tiekiamas komplektas

Deimantinio koloninio gręžimo mašina, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Reikmenys ir atsarginės dalys

Atsarginės dalys
Artikulo numeris
Pavadinimas
51279
Žarnos jungtis
2006843
Angliniai šepetėliai 220–240 V
2104230
Angliniai šepetėliai 100–127 V
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalius Hilti priedus, atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas.

Techniniai duomenys

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, elektros tinklo dažnis ir / arba nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje techninių duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje techninių duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

DD 250-CA
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01“
15,4 kg
Gręžimo gylis be ilginimo elemento
500 mm
Leistinas vandentiekio slėgis
≤ 7 bar
Nominalusis tuščiosios eigos sukimosi greitis
1 greitis
240 aps./min.
2 greitis
580 aps./min.
3 greitis
1 160 aps./min.
4 greitis
2 220 aps./min.
Optimalus gręžimo karūnos skersmuo
1 greitis
152 mm … 500 mm
2 greitis
82 mm … 152 mm
3 greitis
35 mm … 82 mm
4 greitis
12 mm … 35 mm
Idealus gręžimo centro žymėjimo ant kaiščiais tvirtinamos pagrindo plokštės atstumas
267 mm
Idealus gręžimo centro žymėjimo ant vakuuminės pagrindo plokštės atstumas
292 mm

Leistinas gręžimo karūnos skersmuo, esant įvairiai komplektacijai

Būtinai laikykitės įvairiai komplektacijai leistinų gręžimo krypčių.
Gręžiant skyles aukštyn, privalote naudoti šlapių atliekų siurblį kartu su vandens surinkimo sistema.

DD 250-CA
Ø be reikmens
12 mm … 300 mm
Ø su tarpiniu elementu
12 mm … 500 mm
Ø su vandens surinkimo sistema ir šlapių atliekų siurbliu
12 mm … 250 mm

Gręžimo stovas


DD-HD 30
Svoris
21,4 kg

„Bluetooth“


DD 250-CA
Dažnių diapazonas
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maksimali išspinduliuojama perdavimo galia
10 dBm

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Triukšmo reikšmės

DD 250-CA
Garso stiprumo lygis (L WA)
109 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (K WA)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (L pA)
93 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (K pA)
3 dB(A)

Suminės vibracijų reikšmės (vektorinė suma trijose ašyse), nustatytos pagal EN 62841

Suminės vibracijų reikšmės trijose ašyse (vibracijų vektorinė suma) ant sukimo rankenos (kryžiaus formos rankenos) pagal EN 62841-3-6 neviršija 2,5 m/s 2 (įskaitant paklaidą K).

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Nepakankamai pritvirtintas gręžimo stovas gali suktis arba nugriūti.
 • Prieš naudodami deimantinį gręžtuvą, jo gręžimo stovą prie apdirbamojo paviršiaus pritvirtinkite kaiščiais arba vakuumine pagrindo plokšte.
 • Naudokite tik tokius kaiščius, kurie tinka esamam apdirbamajam paviršiui, ir laikykitės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
 • Vakuuminę pagrindo plokštę gręžimo stovui tvirtinti naudokite tik tada, kai esamas apdirbamasis paviršius tokiam vakuuminiam tvirtinimui tinka.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis prietaiso įjungimas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

DD-HD 30: Gręžimo stovo surinkimas ir gręžimo kampo nustatymas

ATSARGIAI
Prispaudimo pavojus! Atlaisvinus gręžimo stovo sukimo įtaisą, kolona gali netikėtai nugriūti.
 • Siekdami išvengti prispaudimų, atsargiai atlaisvinkite sukimo įtaisą.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Deimantinio koloninio gręžimo mašina gali nukristi.
 • Kolonos gale visada sumontuokite dangtį. Jis yra ir apsauga, ir galinis ribotuvas.
Image alternative
 1. Atsukite ašies varžtą stovo apačioje bei varžtą, esantį ramsčio viršuje.
 2. Nustatykite norimą kolonos padėtį.
  • Nustatyti padės laipsnių padalos ant užpakalinės pusės.
 3. Vėl priveržkite abu varžtus.

DD-HD 30: Vežimėlio fiksavimas gręžimo stove

 1. Vežimėlio fiksatorių pasukite į fiksavimo padėtį.
  • Fiksavimo pirštas turi užsifiksuoti.
 2. Šiek tiek pasukę sukimo rankeną, įsitikinkite, kad vežimėlis yra užfiksuotas.

Sukimo rankenos montavimas ant gręžimo stovo

Sukimo rankeną galima sumontuoti kairėje arba dešinėje vežimėlio pusėje.
Naudojant gręžimo stovą DD‑HD 30, vežimėlio sukimo rankeną galima sumontuoti ant vienos iš dviejų ašių. Vežimėlio pavarą viršutinė ašis suka tiesiogiai, o apatinė ašis – per reduktorių 1:3.
Image alternative
 1. Norėdami sumontuoti sukimo rankeną, patraukite atgal juodą žiedą.
 2. Sukimo rankeną užmaukite ant ašies.

Gręžimo stovo tvirtinimas kaiščiu

Deimantinio gręžimo įrangai tvirtinti prie nesutrūkinėjusio betono paprastai tinka Hilti metaliniai skečiamieji kaiščiai M16 (5/8"). Tačiau, susidarius tam tikroms aplinkybėms, gali prireikti alternatyvaus tvirtinimo priemonių.
Kilus klausimų dėl patikimo tvirtinimo, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo kaiščio naudojimo! Prietaisas gali atitrūkti ir pridaryti žalos.
 • Naudokite esamam pagrindui tinkamus kaiščius ir laikykitės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
 1. Įstatykite atitinkamam tvirtinimo paviršiui tinkantį kaištį. Pagal naudojamą pagrindo plokštę pasirinkite atstumą.
  • Idealus atstumas nuo gręžimo centro stovui DD-HD 30: 330 mm (13 colių)
 2. Į šį kaištį įsukite tvirtinimo smeigę (reikmuo).
 3. Gręžimo stovą uždėkite ant smeigės ir išlyginkite. Jeigu naudojate gręžimo stovą DD-HD 30, išlyginimui pasitelkite gręžimo centro rodyklę. Naudojant tarpinį elementą, gręžimo centro rodykle gręžimo stovo išlyginti negalima.
 4. Ant smeigės užsukite tvirtinimo veržlę, tačiau jos nepriveržkite.
 5. Pagrindo plokštę išlyginkite niveliavimo varžtais. Tam naudokite niveliavimo indikatorius. Užtikrinkite, kad niveliavimo varžtai tvirtai remtųsi į pagrindą.
 6. Niveliavimo varžtus tolygiai priveržkite tiek, kad gręžimo stovas būtų pakankamai pritvirtintas.
 7. Įsitikinkite, kad gręžimo stovas pritvirtintas patikimai.

Gręžimo stovo tvirtinimas vakuuminiu būdu

PAVOJUS
Krintanti deimantinio koloninio gręžimo mašina gali sužaloti !
 • Draudžiama gręžimo stovą tvirtinti prie lubų vien tik vakuuminiu būdu. Papildomai pritvirtinti galima, pvz., sunkia statybine atrama arba nustatymo sraigtu.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl slėgio kontrolės nebuvimo !
 • Prieš gręžimą ir jo metu būtina užtikrinti, kad manometro rodyklė būtų žaliojoje zonoje.
Naudodami gręžimo stovą su kaiščiais tvirtinama pagrindo plokšte, ją tvirtai ir plokščiai sujunkite su vakuumine pagrindo plokšte. Ant vakuuminės pagrindo plokštės varžtais prisukite pagrindo plokštę su kaiščiais. Užtikrinkite, kad pasirinktoji gręžimo karūna nesugadintų vakuuminės pagrindo plokštės.
Vykdydami horizontalųjį gręžimą, deimantinio koloninio gręžimo mašiną apsaugokite papildomai (pvz., kaiščiu pritvirtinta grandine).
Prieš nustatydami gręžimo stovo padėtį, palikite pakankamai vietos montavimui ir valdymui.
Image alternative
 1. Visus niveliavimo varžtus pasukite taip, kad jie per maždaug 5 mm išlįstų žemyn iš vakuuminės pagrindo plokštės.
 2. Vakuuminės pagrindo plokštės vakuumo linijos jungtį sujunkite su vakuuminiu siurbliu.
 3. Nustatykite gręžiamos skylės centrą. Nuo gręžiamos skylės centro nubrėžkite liniją kryptimi, kur bus statomas prietaisas.
 4. Ant linijos, nurodytu atstumu nuo gręžiamos skylės centro pažymėkite tašką.
  Žymėjimo atstumas
 5. Įjunkite vakuuminį siurblį, paspauskite ir laikykite oro įleidimo vožtuvą.
 6. Pagrindo plokštę išlyginkite taip, kad jos žymos sutaptų su linija.
 7. Jei gręžimo stovo padėtis yra nustatyta tinkamai, atleiskite oro išleidimo vožtuvą, o pagrindo plokštę spauskite prie tvirtinimo paviršiaus.
 8. Pagrindo plokštę išlyginkite niveliavimo varžtais.
 9. Patikrinkite, ar gręžimo stovas patikimai pritvirtintas.
Žymėjimo atstumasPagal naudojamą pagrindo plokštę pasirinkite atstumą.
Idealus gręžimo centro žymėjimo ant vakuuminės pagrindo plokštės atstumas
292 mm
Idealus gręžimo centro žymėjimo ant kombinuotos pagrindo plokštės atstumas
292 mm

DD-HD 30: Gręžimo stovo tvirtinimas nustatymo sraigtu (reikmuo)

 1. Nuo viršutinio kolonos galo nuimkite dangtį (su integruota galine atrama).
 2. Nustatymo sraigto cilindrą įstatykite į gręžimo stovo koloną.
 3. Nustatymo sraigtą pritvirtinkite pasukdami ekscentriką.
 4. Gręžimo stovą nustatykite į reikiamą padėtį ant pagrindo.
 5. Pagrindo plokštę išlyginkite niveliavimo varžtais.
 6. Gręžimo stovą priveržkite nustatymo sraigtu ir jį užfiksuokite.
 7. Įsitikinkite, kad gręžimo stovas pritvirtintas patikimai.

DD-HD 30: Gręžimo stovo kolonos (reikmuo) ilginimas

Įgręžimui leidžiama naudoti tik ne didesnio kaip 650 mm (25 1/2 in) bendrojo ilgio gręžimo karūnas arba pailgintas gręžimo karūnas.
Kaip papildomą galinę atramą ant kolonos galima naudoti gylio ribotuvą.
Ilginimo koloną išmontavus, dangtį (su integruota galine atrama) reikia vėl sumontuoti ant gręžimo stovo. Priešingu atveju saugos požiūriu svarbios galinės atramos funkcijos tiesiog nebus.
Image alternative
 1. Nuo viršutinio kolonos galo nuimkite dangtį (su integruota galine atrama). Šį dangtį sumontuokite ant ilginimo kolonos.
 2. Ilginimo kolonos cilindrą įstatykite į gręžimo stovo koloną.
 3. Ilginimo koloną pritvirtinkite, pasukdami ekscentriką.

DD-HD 30: Tarpinio elemento (reikmuo) montavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Tvirtinimas gali būti perkrautas.
 • Naudojant vieną ar kelis tarpinius elementus, spaudimo jėgą reikia sumažinti, kad nebūtų perkrautas tvirtinimas.
Montuojant tarpinį elementą, deimantinio koloninio gręžimo mašina nėra sumontuota.
Kai gręžimo karūnos skersmuo >300 mm (>11 1/2 in), reikia padidinti atstumą tarp gręžimo ašies ir gręžimo stovo, tam naudojant vieną arba du tarpinius elementus. Naudojant tarpinius elementus, gręžimo centro rodyklės funkcija naudotis nebegalima.
Image alternative
 1. Vežimėlio fiksatoriumi užfiksuokite vežimėlį ant kolonos.
 2. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos fiksavimo prie vežimėlio ekscentriką ištraukite.
 3. Į vežimėlį įdėkite tarpinį elementą.
 4. Ekscentriką stumkite į vežimėlį, kol atsirems.
 5. Ekscentriką priveržkite.
 6. Įsitikinkite, kad tarpinis elementas pritvirtintas patikimai.

DD-HD 30: Deimantinio koloninio gręžimo mašinos tvirtinimas prie gręžimo stovo

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Atsitiktinis deimantinio koloninio gręžimo mašinos paleidimas kelia pavojų.
 • Vykdant parengimo darbus, deimantinio koloninio gręžimo mašina neturi būti prijungta prie elektros tinklo.
Image alternative
 1. Vežimėlio fiksatoriumi užfiksuokite vežimėlį ant kolonos.
 2. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos fiksavimo prie vežimėlio ekscentriką ištraukite.
 3. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną įstatykite į vežimėlį arba į tarpinį elementą.
 4. Ekscentriką stumkite į vežimėlį arba į tarpinį elementą, kol atsirems.
 5. Ekscentriką priveržkite.
 6. Elektros maitinimo kabelį įtvirtinkite kabelio kanale, esančiame ant vežimėlio dangčio.
 7. Įsitikinkite, kad deimantinio koloninio gręžimo mašina patikimai pritvirtinta prie gręžimo stovo.

Vandens tiekimo žarnos jungties (reikmens) instaliavimas

DĖMESIO
Netinkamas naudojimas kelia grėsmę! Netinkamai naudojant, gali būti sugadinta žarna.
 • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos žarnos, ir kontroliuokite, kad nebūtų viršijamas didžiausias leistinas vandentiekio slėgis (žr. „Techniniai duomenys“).
 • Atkreipkite dėmesį, kad žarna nesusiliestų su besisukančiomis prietaiso dalimis.
 • Atkreipkite dėmesį, kad žarna nebūtų pažeista vykdant vežimėlio pastūmą.
 • Maksimali vandens temperatūra: 40 °C.
 • Patikrinkite prijungtos vandens tiekimo sistemos sandarumą.
Siekiant išvengti sistemos komponentų pažeidimų, būtina naudoti tik šviežią vandenį arba vandenį be teršalų dalelių.
Kaip reikmenį tarp prietaiso ir vandentiekio prievadų galima papildomai įmontuoti debito indikatorių.
 1. Uždarykite ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos esančią vandens reguliavimo sklendę.
 2. Prietaisą (žarnos jungtimi) prijunkite prie vandentiekio.

Vandens surinkimo sistemos (reikmens) montavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Sugedus nusiurbimo įrenginiui, vanduo gali tekėti per variklį ir dangtį!
 • Jeigu nebeveikia nusiurbimo įrenginys, nedelsdami nutraukite darbą.
Deimantinio koloninio gręžimo mašina turi stovėti 90° kampu į lubas. Vandens surinkimo sistemos sandarinimo poveržlė turi būti parinkta pagal deimantinės gręžimo karūnos skersmenį.
Naudojant vandens surinkimo sistemą, vandenį galite nuvesti tikslingai ir taip išvengti didelio aplinkos teršimo. Geriausias rezultatas pasiekiamas kartu naudojant ir šlapių atliekų siurblį.
Image alternative
 1. Atlaisvinkite gręžimo stovo varžtą priekinėje pusėje kolonos apačioje.
 2. Vandens rinktuvo laikiklį iš apačios stumkite už varžto.
 3. Varžtą stipriai priveržkite.
 4. Tarp dviejų paslankių laikiklio pečių įstatykite vandens rinktuvą su sumontuotu sandarinimo tarpikliu ir sandarinimo poveržle.
 5. Vandens rinktuvą dviem varžtais pritvirtinkite prie laikiklio.
 6. Prie vandens rinktuvo prijunkite šlapių atliekų siurblį arba žarną, per kurią galėtų nutekėti vanduo.

Darbas

Gylio ribotuvo (reikmens) nustatymas

 1. Pasukite sukimo rankeną, kad gręžimo karūna liestų apdirbamąjį paviršių.
 2. Keisdami atstumą tarp vežimėlio ir gylio ribotuvo, nustatykite norimą gręžimo gylį.
 3. Gylio ribotuvą užfiksuokite.

Deimantinės gręžimo karūnos įdėjimas (įrankio griebtuvas BL)

PAVOJUS
Sužalojimo pavojus. Ruošinio dalelės ar sulūžusio keičiamojo įrankio skeveldros gali būti išsviestos tolyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Pažeistų keičiamųjų įrankių nenaudokite. Prieš naudodami keičiamuosius įrankius, visada tikrinkite, ar jie nenuskilę, neįtrūkę, kaip dyla ir ar nėra visiškai nusidėvėję.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus keičiant įrankius! Naudojamas įrankis įkaista. Briaunos gali būti aštrios.
 • Keisdami įrankį, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
Deimantinės gręžimo karūnos turi būti keičiamos, kai stipriai sumažėja jų pjaunamoji geba ir atitinkamai gręžimo našumas. Paprastai taip atsitinka, kai deimantinių segmentų aukštis tampa mažesnis kaip 2 mm (1/16 in).
Image alternative
 1. Vežimėlio fiksatoriumi užfiksuokite vežimėlį ant kolonos. Įsitikinkite, kad jis pritvirtintas patikimai.
 2. Įrankio griebtuvą atidarykite sukdami „Atidarytos apkabos“ simbolio kryptimi.
 3. Deimantinės gręžimo karūnos tvirtinimo sistemą iš apačios užmaukite ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos įrankio griebtuvo krumplinio elemento.
 4. Įrankio griebtuvą uždarykite sukdami „Uždarytos apkabos“ simbolio kryptimi.
 5. Patikrinkite, ar deimantinė gręžimo karūna įrankio griebtuve laikosi tvirtai.

Deimantinės gręžimo karūnos montavimas, naudojant alternatyvų įrankio griebtuvą

 1. Tinkamu veržliniu raktu užfiksuokite prietaiso veleną.
 2. Tinkamu veržliniu raktu priveržkite gręžimo karūną.

Sukimosi greičio pasirinkimas

Jungiklį spauskite tik kai mašina stovi.
Image alternative
 1. Jungiklio padėtį pasirinkite priklausomai nuo naudojamos gręžimo karūnos skersmens.
 2. Jungiklį sukite į rekomenduojamą padėtį, kartu ranka sukdami gręžimo karūną.

Apsauginė nuotėkio relė PRCD

 1. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos elektros maitinimo kabelio kištuką junkite į elektros lizdą su įžeminimo grandine.
 2. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „I“ arba mygtuką „RESET“.
  • Įsižiebia indikatorius.
 3. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „0“ arba mygtuką „TEST“.
  • Indikatorius gęsta.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio! Jeigu apsauginės nuotėkio relės indikatorius, spaudžiant mygtuką 0 arba TEST , negęsta, deimantinio koloninio gręžimo mašiną toliau eksploatuoti draudžiama!
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 1. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „I“ arba mygtuką „RESET“.
  • Įsižiebia indikatorius.

Deimantinio koloninio gręžimo mašinos eksploatavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus žmonėms ir įrangai Deimantinio koloninio gręžimo mašina gali būti pažeista, ir tada padidėja elektrinio smūgio grėsmė.
 • Atliekant šlapią lubų gręžimą, privaloma naudoti vandens surinkimo sistemą kartu su šlapių atliekų siurbliu.
PAVOJUS
Pavojus žmonėms ir įrangai Šlapių atliekų siurblys įsijungia arba išsijungia vėluodamas. Dėl to vanduo gali tekėti per deimantinio koloninio gręžimo mašiną. Deimantinio koloninio gręžimo mašina gali būti pažeista, ir tada padidėja elektrinio smūgio grėsmė.
 • Gręžiant aukštyn, šlapių atliekų siurblys turi būti paleidžiamas rankiniu būdu prieš įjungiant vandens tiekimą; nutraukus vandens tiekimą, siurblys rankiniu būdu išjungiamas.
PAVOJUS
Pavojus žmonėms ir įrangai Deimantinio koloninio gręžimo mašina gali būti pažeista, ir tada padidėja elektrinio smūgio grėsmė.
 • Jeigu, gręžiant aukštyn, nebeveikia nusiurbimas (pvz., persipildė šlapių atliekų siurblys), darbą nutraukite.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus žmonėms ir įrangai Gręžiant įstrižai aukštyn, vandens surinkimas neveikia. Deimantinio koloninio gręžimo mašina gali būti pažeista, ir tada padidėja elektrinio smūgio grėsmė.
 • Negręžkite įstrižai aukštyn.
Spaudžiant įgręžimo režimo mygtuką (kai mašina stovi arba sukasi tuščiąja eiga), sukimosi greitis įgręžimo etapui sumažinamas. Tai leidžia didelio skersmens deimantinėms gręžimo karūnoms įsigręžti paprasčiau ir su mažesne vibracija. Įgręžimo režimo mygtuką paspaudus dar kartą, ši funkcija išaktyvinama ir deimantinio koloninio gręžimo mašinos sukimosi greitis didinamas iki nustatyto. Jeigu įgręžimo funkcija neišaktyvinama per mažesnį kaip 2 minučių laikotarpį, deimantinio koloninio gręžimo mašina išsijungia pati.
 1. Lėtai atsukite vandens reguliavimo sklendę, kol tekės norimas vandens srautas.
 2. Spauskite deimantinio koloninio gręžimo mašinos jungiklio galą „I“.
 3. Atlaisvinkite vežimėlio fiksatorių.
 4. Pasukite sukimo rankeną, kad gręžimo karūna liestų apdirbamąjį paviršių.
 5. Pradėję gręžti, kol gręžimo karūna susicentruos, ją spauskite nežymiai. Paskui spaudimą didinkite.
 6. Spaudimo jėgą reguliuokite pagal gręžimo galios indikatorių.

Deimantinio koloninio gręžimo mašinos išjungimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus žmonėms ir įrangai Gręžiant aukštyn, deimantinė gręžimo karūna prisipildo vandens. Deimantinio koloninio gręžimo mašina gali būti pažeista, ir tada padidėja elektrinio smūgio grėsmė.
 • Baigę gręžti aukštyn, pirmiausia turite atsargiai išleisti vandenį. Vandens reguliavimo sklende reikia nutraukti vandens padavimą, o susikaupusį vandenį išleisti per atidarytą vandens reguliavimo sklendę. Vanduo neturi tekėti per variklį ir dangtį.
 1. Uždarykite ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos esančią vandens reguliavimo sklendę.
 2. Deimantinę gręžimo karūną ištraukite iš gręžiamos skylės.
 3. Išjunkite deimantinio koloninio gręžimo mašiną.
 4. Vežimėlio fiksatoriumi užfiksuokite vežimėlį ant kolonos.
 5. Jei naudojote šlapių atliekų siurblį, išjunkite jį.

DD-HD 30: Deimantinio koloninio gręžimo mašinos atskyrimas nuo gręžimo stovo

 1. Vežimėlio fiksatoriumi užfiksuokite vežimėlį ant kolonos.
 2. Elektros maitinimo kabelį išimkite iš kabelio kanalo, esančio ant vežimėlio dangčio.
ATSARGIAI
Pavojus žmonėms ir įrangai Krintanti deimantinio koloninio gręžimo mašina kelia pavojų.
 • Viena ranka tvirtai laikykite koloninio gręžimo mašinos rankeną.
 1. Atlaisvinkite ekscentriką, fiksuojantį prietaisą prie vežimėlio.
 2. Ekscentriką ištraukite.
 3. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną nuimkite nuo vežimėlio.
 4. Ekscentriką stumkite į vežimėlį, kol atsirems.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai nuvalyti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašinos kotas ir įrankio griebtuvas visada turi būti švarūs ir sutepti tepalu.
 • Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Valymui nenaudokite purkštuvų, aukšto slėgio garų įrangos, neplaukite prietaiso tekančiu vandeniu.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudoti pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

DD-HD 30: Tarpo tarp kolonos ir vežimėlio nustatymas

Tarpelį tarp kolonos ir vežimėlio galite nustatyti vežimėlyje esančiais 4 reguliavimo varžtais.
 1. Nustatymo varžtus atlaisvinkite vidiniu šešiabriauniu raktu SW5 (rakto neišimkite).
 2. Veržliniu raktu SW19 sukite nustatymo varžtus: ritinėliai bus lėtai spaudžiami prie kolonos.
 3. Nustatymo varžtus priveržkite. Vežimėlis yra nustatytas tinkamai, jeigu be sumontuotos deimantinio koloninio gręžimo mašinos jis lieka savo padėtyje, o mašiną sumontavus – slenka žemyn.

Anglinių šepetėlių keitimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio !
 • Prietaisą techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam ir instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti specialiai instruktuotas apie galimus pavojus.
Techninės priežiūros rodmuo pasirodo ekrane, kai reikia pakeisti anglinius šepetėlius. Visada pakeiskite visus anglinius šepetėlius.
 1. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną atjunkite nuo elektros tinklo.
 2. Atidarykite anglinių šepetėlių dangtelius kairėje ir dešinėje variklio pusėse.
  • Atkreipkite dėmesį, kaip įmontuoti angliniai šepetėliai ir kaip pakloti jų lankstūs laidai!
 3. Susidėvėjusius anglinius šepetėlius išimkite iš deimantinio koloninio gręžimo mašinos.
 4. Naujus anglinius šepetėlius įdėkite lygiai taip pat, kaip buvo įdėti senieji šepetėliai.
  • Įdėdami stebėkite, kad nepažeistumėte lanksčių signalinių laidų izoliacijos.
 5. Prisukite anglinių šepetėlių dangtelius kairėje ir dešinėje variklio pusėse.
 6. Leiskite angliniams šepetėliams įsidirbti (prisitrinti), mašinai nepertraukiamai veikiant tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
  Pakeitus anglinius šepetėlius, ekrane pasirodo rodmuo Įsidirbimas po anglinių šepetėlių keitimo . Laiko stulpeliai rodo, kiek laiko liko iki įsidirbimo proceso pabaigos.
  Minimalios 1 minutės įsidirbimo (prisitrynimo) trukmės nepaisant, anglinių šepetėlių tarnavimo laikas stipriai sutrumpėja.

Transportavimas ir sandėliavimas

DĖMESIO
Grėsmę kelia žema temperatūra! Prasiskverbęs vanduo gali prietaisą pažeisti ir padidinti elektros smūgio pavojų.
 • Esant temperatūrai, žemesnei už užšalimo temperatūrą, kontroliuokite, kad prietaise neliktų vandens.
Transportavimas
 • Šio prietaiso netransportuokite su įstatytu įrankiu.
 • Atkreipkite dėmesį, kad transportuojamas prietaisas būtų saugioje padėtyje.
 • Po kiekvieno transportavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
Sandėliavimas
 • Prieš sandėliuodami atsukite vandens reguliavimo sklendę.
 • Šį prietaisą laikykite / sandėliuokite tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Šį prietaisą laikykite sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Po ilgesnio sandėliavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Deimantinio koloninio gręžimo mašina parengta veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Pakartotinio paleidimo blokatorius
Mašinos jungiklis nustatytas į padėtį I , kai vėl buvo pradėta tiekti elektros energija.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Deimantinio koloninio gręžimo mašina buvo perkrauta
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
 • Neperkraukite deimantinio koloninio gręžimo mašinos (pvz., nuolatos suveikiant slydimo movai).
Viršyta maksimali veikimo su įjungtu įgręžimo režimu trukmė.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Variklyje yra vandens.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pastatykite šiltoje sausoje vietoje ir leiskite visiškai išdžiūti.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Elektros tinklo sutrikimas – nutrūko elektros maitinimas.
 • Patikrinkite, ar trikdžių nesukelia kiti vartotojai, prijungti prie elektros tinklo arba, jeigu yra, generatoriaus.
 • Patikrinkite naudojamo ilginimo kabelio ilgį.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Perkaitęs variklis. Vėsinimo procesas baigtas.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Image alternative
Padidėjusi temperatūra
Perkaitęs variklis. Deimantinio koloninio gręžimo mašina veikia vėsinimo režimu.
 • Palaukite kelias minutes, kol variklis atvės, arba, norėdami vėsimo procesą pagreitinti, leiskite deimantinio koloninio gręžimo mašinai suktis tuščiosios eigos greičiu. Pasiekus normalią temperatūrą, rodmuo užgęsta, ir deimantinio koloninio gręžimo mašina perjungia į pakartotinio paleidimo blokatoriaus rodmenį. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Image alternative
Laikas, likęs iki anglinių šepetėlių keitimo.
Angliniai šepetėliai beveik pasiekė nusidėvėjimo ribą. Iki deimantinio koloninio gręžimo mašinos automatinio išjungimo liko dar kelios valandos.
 • Artimiausiu metu pakeiskite anglinius šepetėlius.
Image alternative
Įsidirbimas po anglinių šepetėlių keitimo.
Pakeisti angliniai šepetėliai turi įsidirbti (prisitrinti).
 • Leiskite angliniams šepetėliams įsidirbti (prisitrinti), mašinai nepertraukiamai veikiant tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
Image alternative
Įgręžimo režimo suaktyvinti negalima
Deimantinio koloninio gręžimo mašina gręžia.
 • Pasukite sukimo rankeną, kad gręžimo karūna nebeliestų apdirbamosios medžiagos.
Perkaitęs variklis. Deimantinio koloninio gręžimo mašina veikia vėsinimo režimu.
 • Baikite vėsinimą.
Image alternative
Per maža įtampa - deimantinio koloninio gręžimo mašina nepasiekia visos galios.
Elektros tinklo sutrikimas – per maža elektros tinklo įtampa.
 • Patikrinkite, ar trikdžių nesukelia kiti vartotojai, prijungti prie elektros tinklo arba, jeigu yra, generatoriaus.
 • Patikrinkite naudojamo ilginimo kabelio ilgį.
Image alternative
Daugiafunkcio ekrano greičio indikatorius rodo „0“, deimantinė gręžimo karūna nesisuka.
Neužfiksuotas reduktoriaus jungiklis.
 • Reduktoriaus jungiklį spauskite tol, kol užsifiksuos.
Image alternative
Sujungimas nutrauktas
Esamas „Bluetooth“ ryšys buvo nutrauktas.
 • Įsitikinkite, kad tarp prietaiso ir reikmens yra tiesioginio matymo laukas. Aplinkos sąlygos, pvz., armuotos betoninės sienos, gali turėti įtakos ryšio kokybei.
 • Reikmenį vėl susiekite su deimantinio koloninio gręžimo mašina.
Image alternative
„Bluetooth“ išj.
„Bluetooth“ yra išjungtas.
 • Įjunkite „Bluetooth“ funkciją. Tuo pačiu metu spauskite mygtukus Image alternative ir Image alternative.
Kita deimantinio koloninio gręžimo mašina per „Bluetooth“ automatiškai susisiejo su naudojamu reikmeniu (pvz., vandens ruošimo sistema).
Kelios deimantinio koloninio gręžimo mašinos yra susietos su tuo pačiu reikmeniu. Reikmuo automatiškai susijungia su deimantinio koloninio gręžimo mašina, kuri greičiausiai užmezga susiejimo ryšį.
 • Išjunkite ir vėl įjunkite reikmens „Bluetooth“ ir deimantinio koloninio gręžimo mašiną iš naujo susiekite su reikmeniu.
Deimantinė gręžimo karūna nesisuka.
Deimantinė gręžimo karūna įstrigo gręžiamoje medžiagoje.
 • Deimantinę gręžimo karūną atlaisvinkite veržliniu raktu: Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Ant deimantinės gręžimo karūnos koto uždėkite tinkamo dydžio veržlinį raktą ir sukdami ją išlaisvinkite.
 • Gręžimas naudojant stovą: Sukimo rankena kilnodami vežimėlį aukštyn ir žemyn, pabandykite deimantinę gręžimo karūną išlaisvinti.
Gręžimo greitis mažėja.
Pasiektas maksimalus gręžimo gylis.
 • Išimkite kerną ir naudokite gręžimo karūnos ilgintuvą.
Kernas stringa deimantinėje gręžimo karūnoje.
 • Išimkite kerną.
Įrankio charakteristikos netinka šiai apdirbamajai medžiagai.
 • Pasirinkite deimantinę gręžimo karūną su labiau tinkančiomis charakteristikomis.
Gręžimo šlame daug plieno (atpažįstama iš skaidraus vandens ir metalo drožlių).
 • Pasirinkite deimantinę gręžimo karūną su labiau tinkančiomis charakteristikomis.
Deimantinės gręžimo karūnos defektas.
 • Patikrinkite, ar deimantinė gręžimo karūna nepažeista ir, jei reikia, pakeiskite.
Pasirinktas netinkamas greitis.
 • Pasirinkite tinkamą greitį.
Per maža spaudimo jėga.
 • Padidinkite spaudimo jėgą.
Per maža prietaiso galia.
 • Pasirinkite sekantį mažesnį greitį.
Nusipoliravo deimantinės gręžimo karūnos briaunos.
 • Naudodami galandimo plokštę, deimantinę gręžimo karūną pagaląskite.
Per didelis vandens kiekis.
 • Vandens reguliavimo sklende sumažinkite paduodamo vandens kiekį.
Per mažas vandens kiekis.
 • Patikrinkite vandens padavimą į deimantinę gręžimo karūną arba vandens reguliavimo sklende padidinkite vandens kiekį.
Uždarytas vežimėlio fiksatorius.
 • Atlaisvinkite vežimėlio fiksatorių.
Dulkės mažina gręžimo našumą.
 • Naudokite tinkamą dulkių nusiurbimo įtaisą.
Sukimo rankeną galima sukti be jokio pasipriešinimo.
Nupjautas nupjaunamasis kaištis.
 • Nupjaunamąjį kaištį pakeiskite.
Deimantinės gręžimo karūnos negalima įdėti į įrankio griebtuvą.
Kotas arba įrankio griebtuvas nešvarus arba pažeistas.
 • Kotą arba įrankio griebtuvą nuvalykite ir patepkite tirštuoju tepalu arba abu pakeiskite.
Ant plovimo galvutės ar reduktoriaus korpuso atsirado vandens.
Per didelis vandens slėgis.
 • Sumažinkite vandens slėgį.
Dirbant iš įrankio griebtuvo teka vanduo.
Deimantinė gręžimo karūna nepakankamai įtvirtinta įrankio griebtuve.
 • Deimantinę gręžimo karūną tvirtai priveržkite.
 • Deimantinę gręžimo karūną išimkite. Deimantinę gręžimo karūną pasukite maždaug 90° kampu apie jos ašį. Deimantinę gręžimo karūną vėl sumontuokite.
Kotas arba įrankio griebtuvas nešvarus.
 • Kotą arba įrankio griebtuvą nuvalykite ir patepkite tirštuoju tepalu.
Įrankio griebtuvo arba koto sandarinimo tarpiklio defektas.
 • Sandarinimo tarpiklį patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Nėra vandens srauto.
Užsikimšo vandens kanalas.
 • Padidinkite vandens slėgį arba išplaukite vandens kanalą priešinga vandens padavimui kryptimi.
 • Išvalykite vandens įėjimo ir išėjimo angas.
Per didelis gręžimo sistemos laisvumas.
Deimantinė gręžimo karūna nepakankamai įtvirtinta įrankio griebtuve.
 • Deimantinę gręžimo karūną tvirtai priveržkite.
 • Deimantinę gręžimo karūną išimkite. Deimantinę gręžimo karūną pasukite maždaug 90° kampu apie jos ašį. Deimantinę gręžimo karūną vėl sumontuokite.
Koto arba įrankio griebtuvo defektas.
 • Kotą ir įrankio griebtuvą patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Per didelis vežimėlio laisvumas.
Atsilaisvinę gręžimo stovo varžtiniai sujungimai.
 • Patikrinkite gręžimo stovo varžtų priveržimą ir, jeigu reikia, priveržkite papildomai.
Gręžimo stovas nepakankamai pritvirtintas.
 • Gręžimo stovą pritvirtinkite geriau.
Laisvas deimantinio koloninio gręžimo mašinos ir vežimėlio bei tarpinių elementų sujungimas.
 • Patikrinkite sujungimą ir, jeigu reikia, deimantinio koloninio gręžimo mašiną pritvirtinkite iš naujo.

Deimantinio koloninio gręžimo mašina neparengta veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Daugiafunkcis ekranas nieko nerodo.
Neįjungta PRCD (apsauginė nuotėkio relė).
 • Patikrinkite PRCD veikimą ir ją įjunkite.
Nutrūko elektros maitinimas.
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
 • Patikrinkite kištukines jungtis, elektros maitinimo kabelį, elektros maitinimo grandinę ir elektros tinklo saugiklį.
Variklyje yra vandens.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pastatykite šiltoje sausoje vietoje ir leiskite visiškai išdžiūti.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Image alternative
Kreiptis į techninės priežiūros centrą.
Susidėvėję angliniai šepetėliai.
Variklyje yra vandens.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pastatykite šiltoje sausoje vietoje ir leiskite visiškai išdžiūti.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Rekomenduojamas pirminis gręžimo šlamo apdorojimas prieš utilizavimą

Gręžimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, prieš tai jo neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams. Apie šalyje galiojančius reikalavimus pasiteiraukite vietinėse valdžios įstaigose.
 1. Surinkite gręžimo šlamą (pvz., naudodami šlapių atliekų siurblį).
 2. Leiskite gręžimo šlamui nusėsti ant dugno, nupilkite vandenį, o kietąją dalį išvežkite į statybinių atliekų saugyklą (koaguliatoriai gali pagreitinti nusodinimo procesą).
 3. Prieš išleisdami likusį vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį, įpildami rūgštinių neutralizavimo priemonių, arba stipriai atskieskite vandeniu.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Taivano RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.