Kalba

C 4-22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Su dviguba izoliacija
Image alternative Naudoti tik patalpose
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Kintamoji srovė
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Gaminio duomenys
  Kroviklis
  C 4‑22
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
 • Šio prietaiso neleidžiama naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi atitinkamos patirties bei žinių.
 • Vaikams su šiuo prietaisu žaisti negalima.
 • Jei kroviklį montuojate prie sienos, pasirūpinkite, kad kroviklis tvirtai laikytųsi prie sienos.
 • Kroviklį sumontuokite taip, kad akumuliatorius negalėtų nukristi.

Kroviklius naudoti ir su jais elgtis atsargiai

 • Kad išvengtumėte sužalojimų, krovikliu kraukite tik leistinus Hilti ličio jonų akumuliatorius.
 • Kroviklis turi būti laikomas švarioje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.
 • Įkrovimo metu kroviklis atiduoda į aplinką šilumą, todėl jo vėdinimo angos turi būti neuždengtos. Neeksploatuokite kroviklio uždarytoje pakuotėje.
 • Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Įsitikinkite, kad nėra sulūžusių arba taip pažeistų dalių, kad prietaisas tinkamai neveikia. Jei dalys pažeistos arba sulūžusios, paveskite prietaisą remontuoti, prieš toliau jį naudodami.
 • Akumuliatorius ir jų kroviklius naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais ir taip, kaip nurodyta konkrečiam prietaiso tipui. Kroviklius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingų situacijų.
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus ar kroviklio nelaikykite prie sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus, yra pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Akumuliatorius
 2. Akumuliatoriaus būsenos rodmuo
 3. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 4. Kroviklio darbo režimo rodmuo
 5. Skylės, skirtos montuoti prie sienos
 6. Akumuliatoriaus prijungimo vieta

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra portatyvinis kroviklis Hilti ličio jonų akumuliatoriams, kurių nominalioji įtampa yra 21,6 V, įkrauti. Priklausomai nuo modifikacijos konkrečioms šalims, jis skirtas jungti prie 100–127 V arba 220–240 V kintamosios įtampos elektros tinklo.

Kroviklį galima pastatyti ant plokščio pagrindo arba sumontuoti ant sienos.
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu leidžiamus naudoti Hilti ličio jonų akumuliatorius rasite šiame sąraše.

 • Ne visus akumuliatorius galima įsigyti visose rinkose.

Akumuliatorių įkraukite vadovaudamiesi kroviklio naudojimo būklės vaizdavimo ekranas

Būsena
Reikšmė
Diodas šviečia žalia spalva.
Kroviklis parengtas naudoti.
Diodas nešviečia.
Kroviklis neparengtas naudoti.

Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys krovimo proceso metu

Kai Hilti Nuron ličio jonų akumuliatorius prijungtas prie Hilti kroviklio, akumuliatoriaus būsenos rodmuo rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį bei galimus klaidų pranešimus.
Būsena
Reikšmė
Vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žaliai
Akumuliatorius kraunamas, įkrovos lygis: ≤ 20 %
Vienas (1) šviesos diodas šviečia žalia spalva, vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žalia spalva
Akumuliatorius kraunamas, įkrovos lygis: 21–40 %
Du (2) šviesos diodai šviečia žalia spalva, vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žalia spalva
Akumuliatorius kraunamas, įkrovos lygis: 41–60 %
Trys (3) šviesos diodai šviečia žalia spalva, vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žalia spalva
Akumuliatorius kraunamas, įkrovos lygis: 61–80 %
Keturi (4) šviesos diodai šviečia žalia spalva
Akumuliatorius kraunamas, įkrovos lygis: ≥ 80 %
Nei vienas šviesos diodas nešviečia
Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, įkrovimo procesas baigtas.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva, po to vienas arba keli šviesos diodai šviečia žalia spalva
Krovimo procesas nutrauktas. Akumuliatoriaus temperatūra gali būti už leistino temperatūros diapazono ribų.
Krovimo procesas tęsiamas automatiškai, kai tik vėl tenkinami reikalingi parametrai. Jei reikia, akumuliatorių atvėsinkite arba pašildykite iki rekomenduojamos krovimo temperatūros.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Ličio jonų akumuliatorius užblokuotas, jo nebegalima naudoti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Ličio jonų akumuliatoriaus būklės rodmenys

Hilti rekomenduoja užklausti ličio jonų akumuliatoriaus būklės prieš kiekvieną krovimo procesą.
Norėdami užklausti apie akumuliatoriaus būklę, ilgiau nei tris sekundes spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką. Sistema neatpažįsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmė, pvz., jai nukritus, ją pažeidus arba esant išorinių pažeidimų dėl karščio.
Būsena
Reikšmė
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia žalia spalva.
Akumuliatorių galima naudoti toliau.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva.
Užklausa dėl akumuliatoriaus būklės negalėjo būti baigta. Procedūrą pakartokite arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia raudona spalva.
Jei prijungtą prietaisą galima naudoti toliau, likusi akumuliatoriaus talpa yra mažesnė kaip 50%.
Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima, vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas baigėsi ir jį reikia pakeisti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Tiekiamas komplektas

Kroviklis, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys


C 4-22
Svoris
0,55 kg
Nominalioji išėjimo įtampa
10,8 V …21,6 V
Maksimali išėjimo galia
90 W
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …70 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Darbo metu pažeidę elektros maitinimo arba ilginimo kabelį, nedelsdami atjunkite jį ir prietaisą nuo elektros tinklo. Pažeistų vietų nelieskite!
 • Visus prijungimo kabelius reguliariai tikrinkite.
 • Pažeistus ilginimo kabelius pakeiskite.
 • Priešingu atveju susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Rekomenduojama naudoti apsauginę nuotėkio relę (RCD), kurios didžiausia išjungimo srovė yra 30 mA.

Kroviklio įjungimas ir akumuliatoriaus krovimas

ĮSPĖJIMAS
Sprogimo pavojus, kraunant neleistinas naudoti baterijas. Dėl to galima susižaloti ir pažeisti kroviklį.
 • Nekraukite pakartotinai neįkraunamų baterijų.
 • Naudokite tik šiam krovikliui Hilti skirtus naudoti akumuliatorius.
ATSARGIAI
Trumpasis jungimas dėl drėgmės Dėl to galima pažeisti prietaisą.
 • Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.
 • Prietaisą saugokite nuo drėgmės.
 1. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
  • Diodas šviečia žalia spalva.
 2. Akumuliatorių įstatykite į akumuliatoriaus prijungimo vietą.
  • Akumuliatorius kraunamas.
 3. Kai akumuliatorius įkrautas, išimkite akumuliatorių iš kroviklio.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudoti pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Elektros maitinimo kabelio keitimas

PAVOJUS
Sužalojimo pavojus! Elektros smūgio pavojus.
 • Prietaisą techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam ir instruktuotam personalui! Šis personalas turi būti specialiai instruktuotas apie galimus pavojus.
Jeigu elektros maitinimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti.
Laikykitės savo šalyje galiojančių nuostatų dėl elektrotechninės saugos.
Image alternative
 1. Kroviklio maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Ištraukite guminę stovėjimo kojelę iš dangtelio ir išmontuokite po juo esantį tvirtinimo varžtą.
  Medžiaga
  „Torx®“ atsuktuvas T10
 3. Atidarykite dangtelį.
 4. Nufotografuokite arba pasibraižykite, kad atsimintumėte, kaip yra nutiestas maitinimo kabelis.
 5. Plokščiuoju atsuktuvu atsargiai įspauskite vieną iš spaustukų, kad atpalaiduotumėte laidą. Ištraukite laidą iš spaustuko. Pakartokite veiksmus antram laidui ir po to pašalinkite pažeistą elektros maitinimo kabelį.
 6. Sumontuokite naują elektros maitinimo kabelį. Plokščiuoju atsuktuvu įspauskite spaustuką ir stumkite laidą į spaustuką. Atleiskite spaustuką ir patikrinkite, ar laidas tvirtai laikosi. Pakartokite veiksmus antram laidui.
  Medžiaga
  Elektros maitinimo kabelis
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  Pasirinkite savi krovikliui tinkamą maitinimo kabelį iš šios lentelės arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 7. Elektros maitinimo kabelį į kabelio kanalą įdėkite taip, kaip jis buvo kabelio kanale prieš keitimą. Kaip pagalba pasinaudokite anksčiau padaryta nuotrauka arba savo brėžiniu.
 8. Uždarykite dangtelį per ir vėl įstatykite tvirtinimo varžtą.
 9. Guminę stovėjimo kojelę vėl įstatykite į dangtelį.
 10. Maitinimo kabelio kištuką vėl įjunkite į elektros lizdą ir patikrinkite, ar kroviklis veikia tinkamai.
  • Šviesos diodas šviečia: kroviklis veikia nepriekaištingai.
  • Šviesos diodas nešviečia: kroviklis veikia netinkamai.
   • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Atkreipkite dėmesį, kad transportuojamas prietaisas būtų saugioje padėtyje.
 • Po kiekvieno transportavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
Sandėliavimas
 • Šį prietaisą laikykite / sandėliuokite tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Šį prietaisą laikykite sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Po ilgesnio sandėliavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Diodas nešviečia.
Neprijungtas maitinimo kabelio kištukas.
 • Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
Prietaiso gedimas..
 • Prietaisą išimkite ir vėl įstatykite. Jei šviesos diodas vis dar išjungtas, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Elektros maitinimo kabelis pažeistas.
Kroviklis sugedęs.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Aprašymas Hilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.