Kalba

R 6-22

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Naudoti tik patalpose
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Gaminio duomenys
  Radijas
  R 6-22
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

DĖMESIO! Būtina perskaityti visus nurodymus. Netikslus toliau pateiktų nurodymų laikymasis gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite šiuos nurodymus.
Darbo vieta
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prietaisas nėra skirtas tvirtinti prie sienos.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
Žmonių sauga
 • Prietaisas nėra skirtas dirbti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir / arba atitinkamų žinių. Atsakingas asmuo šiuos asmenis turi instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir prižiūrėti prietaiso naudojimo metu.
 • Paaiškinkite vaikams, kad jiems negalima žaisti su šiuo prietaisu.
 • Atsakingas asmuo 8 metų ir vyresnius vaikus turi instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir prižiūrėti prietaiso naudojimo metu.
 • Dirbdami nenešiokite papuošalų, pvz., žiedų arba grandinėlių. Papuošalai gali sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio galite nusideginti.
 • Nelieskite kontaktų.
Su akumuliatoriais elgtis atsargiai
 • Laikykitės ličio jonų akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru .
Techninė priežiūra
 • Prietaisą remontuoti leidžiama tik kvalifikuotam personalui ir tik naudojant originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Vaizdas

Image alternative
 1. Ekranas
 2. Maitinimo įjungimo mygtukas
 3. Nešimo rankena
 4. Antena
 5. Reguliatoriaus rankenėlė
 6. Korpusas
 7. Guminės briaunos
 8. Mygtukas „Mode“
 9. Mygtukas „Preset“
 10. Bluetooth mygtukas
 11. Ekvalaizerio mygtukas
 12. Laiko nustatymai
 13. USB jungtis
 14. AUX jungtis
 15. Akumuliatorius
 16. NFC sąsaja
 17. Maitinimo elementų dėklas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytas prietaisas yra akumuliatorinis statybų aikštelės radijas. Jis yra skirtas muzikai leisti kaip radijo imtuvas arba, naudojant įvairius įrenginius, kurie su šiuo prietaisu gali būti suporuoti „Bluetooth“ ryšiu arba AUX kabeliu.

 • Prietaisas yra sukurtas eksploatuoti statybų aikštelėje. Saugokite prietaisą nuo drėgmės, pvz., nekiškite po tekančiu vandeniu.

 • Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 tipo Hilti ličio jonų akumuliatorius. Hilti rekomenduoja šiam prietaisui naudoti šioje lentelėje nurodytus akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik čia nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Tiekiamas komplektas

Statybų aikštelės radijas, baterijos AAA (2x), naudojimo intrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

„Bluetooth“

Šis prietaisas turi „Bluetooth“ (pasirinktinai).
„Bluetooth“ yra belaidis duomenų perdavimas per du „Bluetooth“ technologiją naudojančius prietaisus, kurie mažu atstumu gali turėti ryšį vienas su kitu.

Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys

Hilti Nuron ličio jonų akumuliatoriai gali parodyti įkrovos būklę, pranešimus apie klaidą ir akumuliatoriaus būklę.

Įkrovos būklės ir pranešimų apie klaidas rodmenys

Kad gautumėte vieną iš šių rodmenų, spustelėkite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentančiu akumuliatoriumi!
 • Kai akumuliatorius įstatytas, spausdami atblokavimo mygtuką įsitikinkite, kad vėl tinkamai užfiksavote akumuliatorių naudojamame prietaise.
Įkrovos būklė bei galimos triktys rodomos nuolat, kol prijungtas prietaisas yra įjungtas.
Būsena
Reikšmė
Keturi (4) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 100 iki 71 %
Trys (3) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 70 iki 51 %
Du (2) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 26 %
Vienas (1) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 10 %
Vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žaliai
Įkrovos lygis: < 10 %
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi žaliai
Ličio jonų akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs. Akumuliatorių įkraukite.
Jei šviesos diodai po akumuliatoriaus įkrovimo vis dar greitai mirksi, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi geltonai
Ličio jonų akumuliatorius arba su juo sujungtas prietaisas yra veikiamas per didelės apkrovos, yra per karštas, per šaltas arba įvykęs kitoks gedimas.
Prietaisą ir akumuliatorių nustatykite į rekomenduojamą darbinę temperatūrą ir naudodami neperkraukite prietaiso.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas šviečia geltonai
Ličio jonų akumuliatorius ir su juo susijęs prietaisas yra nesuderinami. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) LED šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Ličio jonų akumuliatorius užblokuotas, jo nebegalima naudoti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus būsenos rodmenys

Norėdami užklausti apie akumuliatoriaus būklę, ilgiau nei tris sekundes spauskite atblokavimo mygtuką. Sistema neatpažįsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmė, pvz., jai nukritus, ją pažeidus arba esant išorinių pažeidimų dėl karščio.
Būsena
Reikšmė
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia žalia spalva.
Akumuliatorių galima naudoti toliau.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva.
Užklausa dėl akumuliatoriaus būklės negalėjo būti baigta. Procedūrą pakartokite arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia raudona spalva.
Jei prijungtą prietaisą galima naudoti toliau, likusi akumuliatoriaus talpa yra mažesnė kaip 50%.
Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima, vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas baigėsi ir jį reikia pakeisti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Ekrano indikacijos

Ekrano indikacijos
Ekrano indikacijos
Image alternative Kaip garso šaltinis pasirinktas AM diapazonas.
Image alternative Kaip garso šaltinis pasirinktas FM diapazonas.
Image alternative Kaip garso šaltinis pasirinktas DAB diapazonas. (Ne visose rinkose.)
Geriausiai garso kokybei užtikrinti visada pasirinkite garso šaltinį DAB, jei eksploatavimo vietoje yra toks priėmimo šaltinis.
Image alternative Kaip garso šaltinis pasirinktas AUX.
Image alternative Kaip garso šaltinis pasirinktas Bluetooth.
Image alternative Mobilųjį įrenginį muzikai transliuoti sujunkite „Bluetooth“ ryšiu.
Simbolis mirksi, kol prietaisas ieško galimos jungties arba sukuria jungtį.
Image alternative Rodo žemo tembro nustatymus.
Image alternative Rodo aukšto tembro nustatymus.
Image alternative Rodo, kad atkūrimas vyksta stereo režimu. Kai priimamas signalas dar yra pakankamai stiprus, atkūrimas stereo režimu vyksta automatiškai.
Image alternative Rodo įsimintą priimamos stoties padėtį.
Image alternative Rodo laiką.
Simboliai mirksi nustatymo režime.
Image alternative DAB priėmimo signalas yra per silpnas.

Vieta mobiliesiems įrenginiams pastatyti

Image alternative
Šis radijas „Bluetooth“ ryšiu arba per AUX jungtį gali leisti muziką, įrašytą išoriniuose, mobiliuosiuose įrenginiuose (pvz., išmaniuosiuose telefonuose arba planšetėse). Mobiliuosius įrenginius galima saugiai padėti ant radijo.

Techniniai duomenys

Gaminio savybės

Vartojamoji galia
160 W
Akumuliatoriaus darbinė įtampa
22 V
Akumuliatorius
Li-Ion
Svoris (be akumuliatoriaus)
5,1 kg
AM dažnių diapazonas
526,5 kHz …1 606,5 kHz
FM dažnių diapazonas
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB +
174 MHz …240 MHz
USB išėjimo įtampa
5,0 V / 2,1 A
Aplinkos temperatūra
−17 ℃ …40 ℃

„Bluetooth“

Bluetooth spinduliavimo galia
7,30 dBm
Bluetooth dažnis
2 402 MHz …2 480 MHz

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ …60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ …45 ℃

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Rezervinių (Back-up) maitinimo elementų įdėjimas

Be maitinimo elementų negalima įsiminti nustatymų.
Atkreipkite dėmesį į maitinimo elementų poliškumą.
Image alternative
 1. Nuimkite maitinimo elementų dėklo dangtelį.
 2. 2 komplekte esančius AAA tipo elementus įdėkite į maitinimo elementų dėklą.
 3. Sumontuokite maitinimo elementų dėklo dangtelį.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Image alternative
 • Paspauskite maitinimo įjungimo mygtuką.

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Bluetooth ryšio užmezgimas

Jeigu Jūsų reikalaujama nurodyti kodą, įveskite 0000.
Image alternative
 1. Paspauskite „Bluetooth“ mygtuką.
 2. Kai norite suporuoti radiją pirmą kartą rankiniu būdu, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką ir apie 2 sekundes laikykite jį paspaustą.
  • Mirksi „Bluetooth“ simbolis.
  • Mobiliajame įrenginyje pasirinkite Hilti radijas.
  • Kai prietaisai yra suporuoti, ekrane atsiranda ir nuolat šviečia „Bluetooth“ ir poravimo simboliai.
 3. Jei radijas su mobiliuoju įrenginiu jau yra suporuotas, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką.
  • Sujungimas vykdomas automatiškai, o ekrane pradeda mirksėti poravimo simbolis.
  • Radijas signalo ieško ne ilgiau kaip 3 minutes.
  • Kai prietaisai yra sujungti, ekrane atsiranda poravimo simbolis.
  • Kai radijas nustato suporuoto mobiliojo įrenginio vietą, ekrane atsiranda „Bluetooth“ ženklas.
 4. Jei turite dar vieną radiją, muzikos galite klausytis per abu radijus vienu metu stereo režimu.
  • Radijas (A) yra sujungtas su mobiliuoju įrenginiu. Šis radijas yra naudojamas kaip pagrindinis prietaisas.
  • Įjunkite radiją (B) .
  • Paspauskite ant radijo esantį (B) „Bluetooth“ mygtuką.
  • Paspauskite pagrindiniame prietaise (A) esantį „Preset“ mygtuką (garsinis signalas patvirtina, kad ryšys sėkmingai sukurtas).
  • Netrukus per abu radijus stereo režimu pradeda groti muzika.

NFC ryšio užmezgimas

Image alternative
 1. Savo mobiliajame įrenginyje suaktyvinkite NFC funkciją, jeigu ji yra palaikoma.
 2. Savo mobilųjį įrenginį laikykite priglaudę prie radijo NFC sąsajos. Ji yra dešinėje prietaiso pusėje ir yra paženklinta NFC simboliu.
  Poruodami pirmą kartą, NFC ryšį turite patvirtinti savo mobiliajame įrenginyje.

Garso šaltinio nustatymas

Image alternative
 1. Spauskite mygtuką „Mode“.
 2. Pasirinkite norimą garso šaltinį.
  Galite rinktis FM, AM, DAB diapazonus, taip pat AUX ir Bluetooth.

Stoties paieška ir įsiminimas

Greitu, trumpu reguliatoriaus rankenėlės pasukimu pradedama automatinė stočių paieška.
Image alternative
 1. Reguliatoriaus rankenėle pasirinkite dažnį.
 2. Spauskite mygtuką „Preset“.
 3. Šį dažnį įsiminkite spausdami reguliatoriaus rankenėlę.

Antenos nukreipimas

Image alternative
 • Anteną nukreipkite taip, kad imtuvo priėmimas būtų geriausias.

Garso stiprumo nustatymas

Image alternative
 1. Norėdami padidinti garso stiprumą, maitinimo įjungimo mygtuką sukite pagal laikrodžio rodyklę.
 2. Norėdami sumažinti garso stiprumą, maitinimo įjungimo mygtuką sukite prieš laikrodžio rodyklę.

Ekvalaizerio nustatymai

Čia galima keisti žemo ir aukšto tembro nustatymus.
Image alternative
 1. Paspauskite ekvalaizerio mygtuką (EQ) .
 2. Reguliatoriaus rankenėle pasirinkite, kokį tembrą norite keisti – žemą ar aukštą.
 3. Reguliatoriaus rankenėle pakeiskite savo nustatymus.

Muzikos leidimas iš mobiliojo įrenginio „Bluetooth“ ryšiu

Kad muzikos kokybė būtų gera, turi būti nustatytas labai didelis išorinio prietaiso garso stiprumas. Toliau garso stiprumas turi būti reguliuojamas per prietaisą.
 1. Mobilųjį įrenginį „Bluetooth“ryšiu sujunkite su radiju.
 2. Pasirinkite atkūrimo režimą („Bluetooth“).
 3. Norėdami muziką paleisti ir pertraukti, spauskite savo mobiliojo įrenginio paleidimo / pertraukimo mygtuką arba prietaiso reguliatoriaus rankenėlę.
 4. Naudokite ant mobiliojo įrenginio esančius rodyklinius mygtukus arba sukite reguliatoriaus rankenėlę, norėdami kūrinį pakeisti ar paleisti.

Muzikos atkūrimas iš išorinio prietaiso naudojant AUX sąsają

Kad muzikos kokybė būtų gera, turi būti nustatytas labai didelis išorinio prietaiso garso stiprumas. Toliau garso stiprumas turi būti reguliuojamas per prietaisą.
Image alternative
 1. Pasirinkite atkūrimo režimą (AUX arba Bluetooth).
 2. Norėdami muziką paleisti ir pertraukti, spauskite savo mobiliojo įrenginio paleidimo / pertraukimo mygtuką.
 3. Norėdami atkuriamą kūrinį pakeisti ar paleisti, naudokite išorinio prietaiso mygtukus su rodyklėmis.

Laikrodžio nustatymas

Automatinį laikrodžio sinchronizavimą su radijo laiko signalu galite įjungti arba išjungti.
Image alternative
 1. Spauskite laikrodžio mygtuką.
 2. Reguliatoriaus rankenėle nustatykite laiką.
 3. Šį laiką įsiminkite trumpai spausdami reguliatoriaus rankenėlę.
 4. Reguliatoriaus rankenėle pasirinkite, ar laiką norite sinchronizuoti, ir pasirinkimą patvirtinkite trumpai spausdami reguliatoriaus rankenėlę.

Įkrovimo per USB funkcija

USB jungtis suteikia vien tik įkrovimo galimybę. Duomenų perkėlimas yra negalimas.
Image alternative
 • Savo mobilųjį įrenginį USB kabeliu sujunkite su radijo USB jungtimi.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinkite prilipusius nešvarumus.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Naudokite švarią, sausą šluostę prietaiso kontaktams valyti.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalo. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Radijas neįsijungia.
Akumuliatorius yra išsekęs
 • Įkraukite akumuliatorių arba įdėkite naują akumuliatorių.
Akumuliatorius yra sugedęs
 • Akumuliatorių patikrinkite spausdami abu šoninius mygtukus. Jei šviečia diodai, gali būti pažeistas radijas. Jeigu diodai nešviečia, sugedęs yra akumuliatorius.
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Radijas pažeistas
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Akumuliatoriaus simbolio rėmelis mirksi, nėra užpildytas nė vienas įkrovos lygio indikatoriaus stulpelis (ši indikacija rodoma trumpai, prieš pat prietaiso išsijungimą).
Akumuliatorius yra per karštas
 • Palaukite ir leiskite akumuliatoriui atvėsti.
Akumuliatorius yra per šaltas
 • Palaukite ir leiskite akumuliatoriui įšilti.
Akumuliatorius yra sugedęs
 • Akumuliatorių patikrinkite spausdami abu šoninius mygtukus. Jei šviečia diodai, gali būti pažeistas radijas. Jeigu diodai nešviečia, sugedęs yra akumuliatorius.
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Nustatymai, pvz., laikas, nebeišsaugomi.
Maitinimo elementai yra išsekę
 • Rezervinius maitinimo elementus pakeiskite.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Taivano RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ Li-Ion akumuliatorius, sudarytus iš daugelio Li-Ion sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Hilti akumuliatoriai atitinka naujausią technikos lygį, juose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
AprašymasAkumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, užtikrinantys didelį specifinį energijos tankį. Priešingai nei NiMH ir NiCd akumuliatorių, Li-Ion akumuliatorių atminties efektas yra labai mažas, tačiau šie akumuliatoriai labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą. Žr. Sauga
Su mūsų akumuliatoriais leidžiamus eksploatuoti gaminius rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje
www.hilti.group | JAV: www.hilti.com
Sauga
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių, kurių neaprobavo Hilti techninės priežiūros centras.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar Jūsų akumuliatoriai neturi pažeidimo, pvz., spaudimo, pjovimo ar dūrimo, požymių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Ištekėjus akumuliatoriaus skysčiui, saugokite akis ir odą nuo tiesioginio sąlyčio su juo!
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Iš sugadintų akumuliatorių gali ištekėti skystis, kuris gali užteršti ir aplinkinius daiktus. Užterštus komponentus nuvalykite šiltu muiluotu vandeniu, o pažeistus akumuliatorius pakeiskite.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Akumuliatoriaus polių nelieskite pirštais, taip pat įrankiais, papuošalais ar kitokiais metaliniais daiktais. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Akumuliatorius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės jų naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių arba dujų. Tokiose sąlygose netikėtas akumuliatoriaus sutrikimas gal sukelti sprogimą.
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet reikia susisiekti su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Ištekėjus skysčiui, saugokite akis ir / arba odą nuo tiesioginio sąlyčio su juo – užsidėkite apsauginius akinius ir apsimaukite apsaugines pirštines.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą atliekų utilizavimo įmonę. Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę.
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą ar neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti taip, kaip aprašyta aukščiau.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai Li-Ion akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nedidelius pažeistų, degančių arba išsiliejusių akumuliatorių kiekius pabandykite išsklaidyti. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, taip izoliuodami degančius akumuliatorius. Jeigu turimomis priemonėmis gaisro užgesinti negalite, kvieskite artimiausią priešgaisrinę tarnybą.
Kai dega pavienis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Palaukite, kol akumuliatorius visiškai atvės.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Po įkrovimo akumuliatorių visada atjungti nuo kroviklio.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jeigu nepažeistus akumuliatorius norite pervežti, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Tokius nešvarumus nuvalykite švaria sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu yra užsikimšę jo vėdinimo plyšiai. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Sekite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite minkštu teptuku arba švaria sausa šluoste.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą atliekų utilizavimo įmonę. Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.