Kalba

BX-S
BX‑SH B3

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridedamą naudojimo instrukciją, įskaitant instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Svarbiausia susipažinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir įspėjamaisiais nurodymais, paveikslėliais, specifikacijomis be sudėtinėmis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant šio reikalavimo, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus. Vėlesniam naudojimui išsaugokite naudojimo instrukciją, įskaitant visas instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus.
 • Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam, instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo priedai gali kelti pavojų.
 • Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausią technikos lygį spausdinimo momentu. Naujausią versiją visada rasite internetu „Hilti“ prietaisų puslapyje. Sekite nuorodą arba QR kodą šioje naudojimo instrukcijoje, pažymėtą simboliu Image alternative.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.

Ant prietaiso

Informacija apie lazerį
Image alternative Lazerio klasė 1, remiantis standartu IEC⁄EN 60825-1:2014, atitinka CFR 21 § 1040 („Laser Notice 56“).

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Lazeris
  Laikiklis
  BX-S
  BX-SH B3
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šis prietaisas gali kelti pavojų, jei jis netinkamai naudojamas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti prietaiso gedimų ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
 • Kai prietaisą naudojate, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims.
 • Prietaisą naudokite tik nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Atkreipkite dėmesį į savo šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
Apsauga nuo elektros
 • Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Prieš įdėdami prietaisą į transportavimo konteinerį, jį sausai nuvalykite.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su prietaisu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas mažina sužalojimų riziką.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Saugokitės, kad prietaiso neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš įdėdami maitinimo elementus, įstatydami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
 • Prietaisą ir priedus naudokite pagal šiuos nurodymus ir taip, kaip nurodyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisų naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir skaitydami naudojimo instrukcijas nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate susipažinę su savo prietaisu. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Prietaisas neturi būti naudojamas arti medicininių prietaisų.
Prietaiso naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Nenaudojamus prietaisus saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite matavimo prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Prietaisas yra pavojingas, kai jį naudoja nepatyrę asmenys.
 • Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Tikrinkite, ar judančios dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą. Prieš naudojant, pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Prietaiso jokiu būdu neleidžiama modifikuoti arba juo manipuliuoti. Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę matavimo prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prieš svarbius matavimus, prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.
 • Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai gali būti, pvz., šalia esantys prietaisai, sukuriantys stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, vibracijas ir temperatūros pokyčius.
 • Dėl greitai kintančių matavimo sąlygų matavimo rezultatai gali būti netikslūs.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra. Dėl didelių temperatūros skirtumų prietaisas gali veikti netinkamai, ir dėl to gali būti gaunami klaidingi matavimo rezultatai.
 • Naudodami su adapteriais ir priedais užtikrinkite, kad priedai būtų gerai pritvirtinti.
 • Nors prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Laikykitės nurodytos darbinės ir laikymo temperatūros.

Papildomi saugos nurodymai

 • Prietaisą netinkamai atidarius, į aplinką gali prasiskverbti lazerio spindulys, kurio parametrų reikšmės viršija nurodytas 1 klasei. Prietaisą remontuokite tik Hilti techninės priežiūros centre.
 • Nenukreipkite prietaiso į saulę ar kitus stiprius šviesos šaltinius.
 • Nenukreipkite lazerio į kitus asmenis ir iš nedidelio atstumo į neuždengtą odą.
 • Prietaisą išjunkite, jei jo nenaudojate.
 • Nenaudokite prietaiso labai šviesioje aplinkoje. Lazerio spindulys turi būti matomas. Jei reikia, užtamsinkite darbo zoną arba padaryti šešėlį.
 • Prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.
 • Norint išvengti klaidingų matavimų, lazerio spindulio išėjimo langelis visada turi būti švarus.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas atitinka griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali atmesti galimybės, kad stiprus elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Tokiais arba kitais keliančiais abejonių atvejais reikia atlikti kontrolinius matavimus. Hilti taip pat negali garantuoti, kad prietaisas netrikdys kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacijos įrenginių) veikimo.

Atsargus elgesys su maitinimo elementais ir jų naudojimas

 • Jeigu prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, iš jo išimkite maitinimo elementus. Ilgiau laikomi prietaise, maitinimo elementai gali oksiduotis ir savaime išsikrauti.
 • Užtikrinkite, kad maitinimo elementai nepateks vaikams į rankas.
 • Naujų maitinimo elementų nenaudokite kartu su senais. Maitinimo elementus visada keiskite visus kartu. Nenaudokite skirtingų gamintojų ir skirtingų tipų maitinimo elementų.
 • Nenaudokite pažeistų maitinimo elementų.
 • Naudokite tik šiam prietaisui numatyto tipo maitinimo elementus. Naudojant kitokius maitinimo elementus, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Keisdami maitinimo elementus atkreipkite dėmesį į tinkamą jų poliškumą. Yra sprogimo pavojus.
 • Maitinimo elementų neperkaitinkite ir nelaikykite arti ugnies. Maitinimo elementai gali sprogti, ir iš jų gali išsiskirti toksinių medžiagų.
 • Maitinimo elementų nebandykite įkrauti.
 • Maitinimo elementų nelituokite prietaise.
 • Neiškraukite maitinimo elementų trumpai sujungdami. Maitinimo elementai gali tapti nesandarūs, sprogti, degti ir sužaloti asmenis.
 • Nepažeiskite ir neišardykite maitinimo elementų. Maitinimo elementai gali tapti nesandarūs, sprogti, degti ir sužaloti asmenis.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Lazerio spindulio išėjimo langeliai
 2. Nustatymo žiedas
 3. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 4. Atblokavimo mygtukas
 5. Tvirtinimo varžtas
 6. Laikiklis

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra lazeris. Jis skirtas naudoti tik su akumuliatoriniu kalimo prietaisu BX 3 . Kai lazeris yra sumontuotas ant jam skirto laikiklio BX‑SH B3 (01) ir nustatytas tam tikras atstumas, lazeriu galima greitai nustatyti tikslią padėtį, kurioje reikia kalti kitą tvirtinimo elementą.

Prietaisas skirtas naudoti patalpose.

Tiekiamas komplektas

Lazeris, 3x AA tipo maitinimo elementai (ne visose rinkose), naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Rodmuo „Maitinimo elemento įkrovos lygis žemas“

Jei maitinimo elemento įkrovos lygis yra mažesnis nei 10 %, lazerio diodas mirksi tam tikru būdu:
Pasirodymo laiko momentas
Šviesos signalas
Įjungiant
Mirksi 5 kartus
Eksploatavimo metu
Mirksi 5 kartus (kas 5 minutes)

Techniniai duomenys

Projektuojami spinduliai
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Tikslumas (kai kalimo įrankis neprispaustas)
-15% ... +5%
Lazerio klasė
1
Automatinis išjungimas
≈ 6 min
Veikimo trukmė
esant +20 °C (+68°F): 15 h (tipinė)
Maitinimo šaltinis
3× AA tipo maitinimo elementas (1,5 V)
Įtampos diapazonas
2,7 V … 5 V
Maksimali vidutinė išėjimo galia (p)
≤ 600 mW
Svoris su maitinimo elementais
266 g
(9,38 oz)
Svoris su laikikliu ir įskaitant maitinimo elementus
354 g
(12,49 oz)
Lazerio matmenys (ilgis × plotis × aukštis)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Laikiklio matmenys (ilgis × plotis × aukštis)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maksimali oro drėgmė be kondensacijos
85 %
Darbinė aplinkos temperatūra
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Laikymo temperatūra
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Pirmasis naudojimas

Prietaisas BX-Stiekiamas su jau įdėtais maitinimo elementais (ne visuose rinkose). Prieš pradedant naudoti pirmiausia reikia nuimti izoliacinę plėvelę, kuri saugo maitinimo elementus nuo priešlaikinio išsikrovimo.
 1. Atidarykite maitinimo elementų dėklo dangtelį.
 2. Nuimkite izoliacinę plėvelę.
 3. Pirma įstatykite dangtelį su iškyšomis į dėklą ir jį uždarykite. Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

Maitinimo elementų keitimas

Image alternative
 1. Atidarykite maitinimo elementų dėklo dangtelį.
 2. Įdėkite tris AA tipo maitinimo elementus į maitinimo elementų dėklą.
  • Atkreipkite dėmesį į tinkamą jų poliariškumą.
 3. Pirma įstatykite dangtelį su iškyšomis į dėklą ir jį uždarykite. Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

Laikiklio montavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl suspaudimo montuojant laikiklį!
 • Montuodami laikiklį mūvėkite tinkamą rankų apsaugą.
Image alternative
 1. Atsukite tvirtinimo varžtą.
 2. Uždėkite laikiklį aplink kalimo prietaisą.
 3. Priveržkite tvirtinimo varžtą.
 4. Patikrinkite, ar tinkamai sumontuota.
  • Angos laikiklyje turi tiksliai sutapti su kalimo prietaiso ventiliacinėmis angomis.

Lazerio montavimas / išmontavimas

Image alternative
 1. Sumontuokite laikiklį.
 2. Uždėkite lazerį su priekine fiksavimo iškyšą ant laikiklio.
 3. Po to spauskite lazerį su galine fiksavimo iškyša ant laikiklio, kol jis girdimai užsifiksuos.
 4. Patikrinkite, ar abi lazerio fiksavimo iškyšos yra patikimai užfiksuotos laikiklyje.
 5. Norėdami išmontuoti, spauskite ant lazerio esantį atblokavimo mygtuką ir tada išimkite jį iš laikiklio.

Lazerio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl lazerio spindulio! Sklindantis lazerio spindulys gali sklisti nekontroliuojamai.
 • Nenaudokite prietaiso, jei yra sulūžęs lęšis arba lazerio spindulio išėjimo langelis, arba lazeris atrodo neįprastai (per šviesios arba per tamsios zonos, lazerio lankas nutrauktas ir t. t.).
ATSARGIAI
Pavojus dėl netinkamo naudojimo! Dėl klaidingų matavimo rezultatų galima netinkamai įkalti tvirtinimo elementus.
 • Prietaisas yra pagalbinė priemonė, jis neatstoja matavimo prietaiso. Jis tinka tik apytiksliam matavimui ir nepateikia jokių tikslių matavimo verčių. Naudodami atkreipkite dėmesį į atsirandančius matavimo nuokrypius.
 • Lazerį BX‑S naudokite tik su jam skirtu laikikliuBX‑SH B3 ant Hilti BX 3 serijos kalimo prietaiso.
 • Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik su dėtuve-atramine koja, be to, jis turi būti pridėtas tiksliai stačiu kampu.
 • Naudokite lazerį tik ant kuo lygesnio paviršiaus.
Image alternative
 1. Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte lazerį.
  Lazeris išsijungia automatiškai, jei per 6 minutes nebuvo įkaltas nei vieno tvirtinimo elementas.
 2. Norimą atstumą nustatykite reguliavimo ratuku.
 3. Įkalkite tvirtinimo elementą (žr. kalimo prietaiso naudojimo instrukciją).
 4. Kitam tvirtinimo elementui įkalti kalimo prietaisą padėkite ant pagrindo taip, kad lazerio lankas būtų tiesiai virš anksčiau įkalto tvirtinimo elemento centro.
  Tinkamas spindulys rodomas tik tada, kai kalimo prietaisas nėra prispaustas.
 5. Įkalkite kitą tvirtinimo elementą.
 6. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5, kol daugiau nebenorėsite įkalti tvirtinimo elementų.
 7. Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte lazerį.

Priežiūra ir einamasis remontas

Prietaiso priežiūra
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Nuo lazerio spindulio išėjimo langelio nupūskite dulkes. Lazerio spindulio išėjimo langelio nelieskite savo pirštais.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su veikimo trikdžiais. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Atlikę priežiūros ir remonto darbus uždėkite visus apsauginiai įtaisus ir patikrinkite, ar jie nepriekaištingai veikia.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Tikslumo tikrinimas

 1. Ant lygaus paviršiaus pažymėkite tašką (kryžiuką).
 2. Lazerį tinkamai sumontuokite ant kalimo prietaiso.
 3. Nustatykite kalima prietaisą į pažymėto kryžiuko centrą.
 4. Įjunkite lazerį ir nustatykite jam 300 mm.
 5. Dešinėje, kairėje ir virš pradinės žymės pažymėkite tris kitas žymes ant suprojektuoto lazerio apskritimo.
 6. Išjunkite lazerį ir padėkite į šalį kalimo prietaisą.
 7. Dabar išmatuokite atstumus tarp pradinės žymės ir trijų naujų žymių.
  • Kiekvieno taško nuokrypis neturi viršyti -15 % iki +5 % nuo 300 mm.
  • Jei nuokrypis didesnis, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 8. Pakartokite veiksmus nuo 4 iki 7 visiems kitiems spinduliams (400 mm, 500 mm, 600 mm ir 800 mm).

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.
Sandėliavimas
 • Prietaisą ir maitinimo elementus laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Niekada nelaikykite prietaiso ir maitinimo elementų saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir maitinimo elementus laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą bei prieš ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Lazeris neveikia.
Maitinimo elementai išsikrovė.
Netinkamai įdėti maitinimo elementai.
Prieš naudojant pirmą kartą nepašalinta izoliacinė plėvelė.
Aplinkos temperatūra yra už leistino diapazono ribų.
 • Leiskite prietaisui pamažu pasiekti leistiną darbinės temperatūros diapazoną.
Įjungimo ir išjungimo mygtuko arba lazerio gedimas.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Klaidingi matavimo rezultatai
Purvas arba pašaliniai daiktai tarp laikiklio ir kalimo prietaiso arba tarp laikiklio ir lazerio
 • Nuvalykite kalimo prietaisą, laikiklį ir lazerio tvirtinimo lizdą.
Laikiklis netinkamai sumontuotas ant kalimo prietaiso arba lazeris netinkamai sumontuotas ant laikiklio
 • Išmontuokite laikiklį ir lazerį ir tinkamai sumontuokite abu prietaisus.
Lazerio diodas sugedęs arba pastumtas smūgio
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Kalimo prietaisas pridėtas prie paviršiaus ne stačiu kampu.
 • Kalimo prietaisą pridėkite prie paviršiaus tiksliai stačiu kampu. Naudokite dėtuvę-atraminę koją.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Pavojų kelia netinkamas utilizavimas.
 • Netinkamas įrangos utilizavimas gali turėti toliau nurodytas neigiamas pasekmes. Deginant plastikinius elementus, į aplinką patenka žmogaus sveikatai pavojingų nuodingų dujų. Pažeisti ar stipriai įkaitę akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti apsinuodijimą, terminius ar cheminius nudegimus arba užteršti aplinką. Lengvabūdiškai ir neapgalvotai utilizuodami, sudarote sąlygas neįgaliotiems asmenims naudoti įrangą ne pagal paskirtį. Kartu šie asmenys gali sunkiai sužaloti save ir kitus bei užteršti aplinką.
 • Maitinimo elementus utilizuokite laikydamiesi šalyje galiojančių teisės aktų.
Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Neišmeskite elektroninių matavimo prietaisų su buitinėmis atliekomis!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.