Kalba

IC-BLE

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridedamą naudojimo instrukciją, įskaitant instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Svarbiausia susipažinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir įspėjamaisiais nurodymais, paveikslėliais, specifikacijomis be sudėtinėmis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant šio reikalavimo, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus. Vėlesniam naudojimui išsaugokite naudojimo instrukciją, įskaitant visas instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus.
 • Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam, instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo priedai gali kelti pavojų.
 • Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausią technikos lygį spausdinimo momentu. Naujausią versiją visada rasite internetu „Hilti“ prietaisų puslapyje. Sekite nuorodą arba QR kodą šioje naudojimo instrukcijoje, pažymėtą simboliu Image alternative.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  „Bluetooth“ modulis
  Komplektas: IC-BLE
  Imtuvo modulis: IC-RC
  Nuotolinio valdymo pultas: IC-RM
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
 • Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drėgmės. Į elektrinį prietaisą patekęs vanduo didina elektros smūgio riziką.
 • Prietaisą patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas modulio naudojimo saugumas.
 • Prietaisą laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Su produktu susiję saugos nurodymai

 • Patikrinkite, ar pakuotės turinys nepažeistas ir visiškai sukomplektuotas. Jei pastebėjote trūkumų arba prietaiso gedimų, kurie turi įtakos naudojimo parengčiai, juos paveskite pašalinti kvalifikuotam personalui.
 • Užtikrinkite tinkamą prietaiso montavimą ir fiksavimą.

Papildomi saugos nurodymai

 • Montuodami prie elektrinio įrankio stebėkite, kad nebūtų užblokuotos rankenos ir kiti paėmimo paviršiai ir toliau saugiai galėtumėte laikyti elektrinį įrankį.
 • Nefiksuokite nuotolinio valdymo pulto prie besisukančių elektrinių įrankių dalių ir prie kūno dalių, pvz., plaštakų arba rankų.
 • Nors prietaisas atitinka griežtus galiojančių direktyvų reikalavimus, Hilti negali visiškai atmesti galimybės, kad prietaisas sukels trukdžių, kuriuos sukelia stipri elektromagnetinė spinduliuotė. Dėl to galimas netinkamas naudojimas. Hilti taip pat negali atmesti interferencijos su kitais elektriniais prietaisais (pvz., lėktuvų navigacijos prietaisais) galimybės.

Atsargus sagos formos baterijų naudojimas ir elgesys su jais

 • Niekada neprarykite sagos formos baterijų. Prarijus sagos formos bateriją, per 2 valandas gali pasireikšti rimti vidiniai sužalojimai ir mirtis.
 • Užtikrinkite, kad sagos formos baterijos nepateks vaikams į rankas. Jei kyla įtarimas, kad sagos formos baterija buvo praryta arba įkišta į kitą kūno angą, skambinkite į vietinį Apsinuodijimų informacijos biurą, kad gautumėte informacijos apie gydymą.
 • Naudokite tik šioje naudojimo instrukcijoje išvardytas sagos formos baterijas. Nenaudokite jokių kitų sagos formos baterijų arba kito elektros energijos maitinimo.
 • Pakartotinai neįkraunamų sagos formos baterijų negalima vėl įkrauti. Sagos formos baterija gali tapti nesandari, sprogti ir sužaloti asmenis.
 • Sagos formos baterijos priverstiniai neiškraukite, nekraukite, neardykite arba nesudeginkite. Sagos formos baterijos nekaitinkite daugiau, nei maksimali gamintojo nurodyta aukščiausia temperatūra. Priešingu atveju kyla sužalojimo pavojus dėl išsiveržusių dujų, nuotėkio arba sprogimo, dėl ko galimi cheminiai nudegimai.
 • Panaudotas sagos formos baterijas išimkite ir jas iš karto pakartotinai perdirbkite arba pašalinkite pagal vietines taisykles. Sagos formos baterijas saugokite nuo vaikų. Sagos formos baterijų NEIŠMESKITE į buitines atliekas ir jų nesudeginkite. Išsikrovusios sagos formos baterijos gali tapti nesandarios ir dėl to gali pažeisti prietaisą arba sužaloti asmenis.
 • Net ir naudotos sagos formos baterijos gali sukelti sunkius arba mirtinus sužalojimus. Su naudotomis sagos formos baterijomis elkitės ne mažiau rūpestingai, nei su naujomis.
 • Pažeistą sagos formos bateriją saugokite nuo sąlyčio su vandeniu. Išsiskiriančiam ličiui reaguojant su vandeniu gali išsiskirti vandenilis, dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba būti sužeisti asmenys.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Tvirtinimo varžtui skirta anga
 2. Šviesos diodo rodmuo
 3. Valdymo mygtukas Bluetooth
 1. Valdymo mygtukasĮJUNGTI / IŠJUNGTI
 2. Šviesos diodo rodmuo
 3. Fiksavimo kablys
 4. Fiksavimo guma (montavimas ant siurbimo žarnos arba elektrinio įrankio)

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra „Bluetooth“ priėmimo modulis su nuotolinio valdymo pultu, kurį galima papildomai sumontuoti Hilti siurbliams. Jis skirtas belaidžiam siurblio įjungimui ir išjungimui.

 • Nuotolinio valdymo pultas yra sukurtas sumontuoti ant siurbimo žarnos.

Tiekiamas komplektas

Radijo ryšio nuotolinis valdymo pultas, imtuvo modulis, tvirtinimo varžtas (2 vnt.), fiksavimo guma, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

„Bluetooth“®

„Bluetooth ®“ žodinis prekės ženklas, o taip pat ir paveikslėliai (logotipai) yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruoti prekių ženklai. Žodinius prekės ženklus / paveikslėlius Hilti akcinė bendrovė naudoja tik pagal licenciją.
„Bluetooth“ yra belaidis duomenų perdavimas per du „Bluetooth“ technologiją naudojančius prietaisus, kurie mažu atstumu gali turėti ryšį vienas su kitu.
Hilti „Bluetooth“ modulis gamykloje yra susieti su kartu tiekiamu nuotolinio valdymo pultu ir automatiškai susijungia įdiegiant į eksploataciją.

BLE-Mute funkcija

BLE-Mute laikinai nutraukia radijo ryšį tarp nuotolinio valdymo pulto ir ant siurblio esančio imtuvo modulio. Įjunkite šį režimą, pvz., transportuodami lėktuvuose arba dirbdami, pvz., ligoninėse.
→ BLE-Mute funkciją įjunkite : paspauskite ir laikykite 10 sekundžių nuspaudę valdymo mygtuką ON/OFF .
→ BLE-Mute funkciją išjunkite : paspauskite ir laikykite 3 sekundes nuspaudę valdymo mygtuką ON/OFF .
Išjungus BLE-Mute funkciją, automatiškai įjungiamas susiejimo režimas, siekiant vėl susieiti nuotolinio valdymo pultą su imtuvo moduliu.

Šviesos diodo rodmens šviečiantys signalai

Nuotolinio valdymo pultas ir imtuvo modulis turi po vieną šviesos diodo rodmenį, kuris gali rodyti įvairias eksploatavimo būsenas.
Nuotolinio valdymo pulto šviesos diodas pradeda šviesti, kai paspaudžiate valdymo mygtuką ON/OFF .
Galimi toliau išvardyti šviesos diodo signalai.
Šviesos diodo signalas
Reikšmė
Nuotolinio valdymo pultas arba imtuvo modulis:
šviesos diodas nešviečia
Parinktis A: BLE-Mute funkcija yra įjungta.
Parinktis B: sagos formos baterijos įkrovos lygis per žemas arba imtuvo modulis netinkamai įmontuotas siurblyje.
Imtuvo modulis:
šviesos diodas pulsuoja (intervalas apie 2 sekundės)
Nuotolinio valdymo pultas ir imtuvo modulis yra susieti ir tinkamai veikia.
Ši būsena yra normalus darbo režimas.
Nuotolinio valdymo pultas arba imtuvo modulis:
šviesos diodas greitai mirksi
Susiejimo režimas yra įjungtas.
Nuotolinio valdymo pultas ir imtuvo modulis yra tarpusavyje susieti gamykloje. Pirmą kartą įdiegiant į eksploataciją, iš karto pasirodo normalaus darbo režimo rodmuo.

Techniniai duomenys

Gaminio savybės

Naudokite tik ribotos galios srovės šaltinius (ES1 PS1) pagal IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Nominalioji įtampa
3,3 V
3,3 V
Nominalioji srovė
50 mA
20 mA
Maitinimo elementas
·/·
CR2032
Matmenys (I×P×A)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Darbinė temperatūra
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Signalo sklidimo nuotolis (gali stipriai keistis, priklausomai nuo išorinių sąlygų)
30 m
30 m

„Bluetooth“

Ryšio standartas
„Bluetooth® 5“
Dažnis
2 404 GHz … 2 480 GHz
Maksimali išspinduliuojama siuntimo galia
4 dBm

Naudojimas

Imtuvo modulio montavimas

Tvirtinimo varžtams priveržti ir atsukti visada naudokite atsuktuvą. Tvirtinimo varžtą stipriai priveržkite ranka. Prieš įsukdami varžtus pasukite pusę apsukimo prieš laikrodžio rodyklę, kad varžtas tiksliai būtų sriegio kreipiamojoje. Tokiu būdu išvengsite per didelio varžtų galvutės ir varžtų kupolo susidėvėjimo.
Image alternative
 1. Atsukite 2 siurblio dangtelio tvirtinimo varžtus.
 2. Nuimkite dangtelį.
 3. Kištuką įkiškite į lizdą
  • Atkreipkite dėmesį į kištukinės jungties kodavimą
  • Kištukas yra užfiksuotas.
 4. Imtuvo modulį įstatykite į laikiklį.
 5. Imtuvo modulį pritvirtinkite 2 tvirtinimo varžtais.
 6. Nuotolinio valdymo pultą uždėkite ant siurbimo žarnos.
 7. Nuotolinio valdymo pultą užfiksuokite fiksavimo guma.

Nuotolinio valdymo pulto ir imtuvo modulio susiejimas

Vieno komplekto nuotolinio valdymo pultas ir imtuvo modulis yra tarpusavyje susieti gamykloje. Du gaminius galite susieti rankiniu būdu, kai, pvz., keičiate arba papildomai montuojate vieną iš dviejų komponentų. Susiejimo režimas taip pat įjungiamas, kai išjungiamas režimas BLE-Mute.
 1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 3 sekundes sietinų gaminių (nuotolinio valdymo pulto ir imtuvo modulio) valdymo mygtukus.
  • Šviesos indikatorius mirksi (nuotolinio valdymo pultas ir imtuvo modulis).
  Gaminiai ieško mals. 30 sekundžių tinkamo susiejimo partnerio. Jei veikimo nuotolio atstumu nėra tinkamo susiejimo partnerio, susiejimo režimas nutraukiamas.
 2. Palaukite, kol susiejimo procesas bus užbaigtas
  • Susiejimo procesas yra baigtas, kai šviesos diodo rodmuo pulsuoja (imtuvo modulis).

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Su nuotolinio valdymo pultu galima per atstumą išjungti ir įjungti siurblį. Nuotolinio valdymo pultą fiksavimo guma galima pritvirtinti prie siurbimo žarnos arba elektrinio įrankio. Stebėkite, kad fiksuodami neužblokuotumėte paėmimo paviršių arba saugos įtaisų.
 1. Siurblį perjunkite į „Bluetooth“ režimą.
  • Laikykitės siurblio naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
 2. Norėdami įjungti arba išjungti spauskite valdymo mygtuką ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.

Baterijos (nuotolinio valdymo pulto) keitimas

 1. Tinkamu įrankiu (pvz., moneta) atidarykite baterijos skyrelio dangtelį.
 2. Išimkite tuščią bateriją.
 3. Įdėkite naują bateriją su aukštyn nukreiptu + poliumi į baterijos skyrelį.
  • Baterijos tipas: sagos formos baterija CR2032
 4. Dangteliu uždarykite baterijos skyrelį.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai valyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Šio prietaiso netransportuokite su įstatytu įrankiu.
 • Atkreipkite dėmesį, kad transportuojamas prietaisas būtų saugioje padėtyje.
 • Po kiekvieno transportavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
Sandėliavimas
 • Šį prietaisą laikykite / sandėliuokite tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Šį prietaisą laikykite sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Po ilgesnio sandėliavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.

Pagalba sutrikus veikimui

Patikrinkite, ar gali būti dulkių siurblio sutrikimas, ir perskaitykite nurodymų dėl sutrikimo pašalinimo siurblio naudojimo instrukcijoje.
Pasitaikius sutrikimams, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Šviesos diodas nešviečia, kai spaudžiamas valdymo mygtukas
Sagos formos baterija tuščia
Nuotolinio valdymo pultas sugedęs
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Šviesos diodas nešviečia (prietaiso jungiklis nustatytas į padėtį AUTO )
Imtuvo modulio kabelis netinkamai prijungtas prie siurblio
 • Patikrinkite kištukinę jungtį ir kabelį, ar tinkamai sumontuoti ir ar nėra gedimų.
Imtuvo modulis netinkamai sumontuotas
Imtuvo modulio gedimas
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Siurblys nepradeda veikti ir (arba) nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto įvestį
Sagos formos baterija tuščia
Nėra ryšio tarp imtuvo modulio ir nuotolinio valdymo pulto
 • Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ir imtuvo modulis yra susieti.
Susiejimo procesas buvo nutrauktas arba nepavyko
Gedimo šaltinis yra siurblyje
 • Perskaitykite siurblio naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl gedimo pašalinimo.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Image alternative
Dokumentacijos gale rasite konkrečiai šaliai skirtus leidimo simbolius, skirtus „Bluetooth“.

FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Šis prietaisas testavimo metu išlaikė ribines vertes, kurios nurodytos A klasės skaitmeninių prietaisų FCC direktyvos 15-ame skyriuje. Šios ribinės vertės turėtų užtikrinti reikiamą apsaugą nuo elektromagnetinių trikdžių, eksploatuojant pramoniniuose rajonuose. Šios rūšies prietaisai generuoja ir naudoja aukšto dažnio signalus bei gali juos spinduliuoti. Todėl instaliuoti ir naudojami nesilaikant atitinkamų reikalavimų, šie prietaisai gali sukelti radijo priėmimo trukdžius. Eksploatuojant šį prietaisą gyvenamuosiuose rajonuose, gali atsirasti trikdžių, kurių pašalinimu turi pasirūpinti naudotojas.
Šis prietaisas atitinka FCC direktyvų 15 straipsnį ir RSS‑210 specifikacijas, apibrėžtas ISED direktyvose.
Prietaisą pradėti eksploatuoti leidžiama tik kai tenkinamos šios dvi sąlygos:
 • šis prietaisas neturi skleisti kenksmingo spinduliavimo,
 • prietaisas turi priimti bet kokius spindulius, net ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas jo operacijas.
Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.