Kalba

PS 85

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative SD kortelė
Image alternative USB
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Jei ant prietaiso yra, vadinasi ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Sienų skeneris
  PS 85
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Matavimo prietaiso naudojimo bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Matavimo prietaisai gali kelti pavojų, jei juos netinkamai naudojate. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti matavimo prietaiso gedimų ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
 • Kai prietaisą naudojate, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims.
 • Prietaisą naudokite tik nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Atkreipkite dėmesį į savo šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
Apsauga nuo elektros
 • Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Prieš įdėdami prietaisą į transportavimo konteinerį, jį sausai nuvalykite.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su matavimo prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Matavimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su matavimo prietaisu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas mažina sužalojimų riziką.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Saugokitės, kad prietaiso neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš matavimo prietaisą imdami į rankas, nešdami ar jungdami jį prie akumuliatoriaus, įsitikinkite, kad matavimo prietaisas yra išjungtas.
 • Prietaisą ir priedus naudokite pagal šiuos nurodymus ir taip, kaip nurodyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisų naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su matavimo prietaisais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate susipažinę su savo matavimo prietaisu. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Matavimo prietaisas neturi būti naudojamas arti medicininių prietaisų.
Matavimo prietaiso naudojimas ir elgesys su juo
 • Matavimo prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Nenaudojamus matavimo prietaisus saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite matavimo prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Matavimo prietaisai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Matavimo prietaisus rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios matavimo prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistas matavimo prietaiso dalis paveskite suremontuoti. Blogai prižiūrimi matavimo prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Prietaiso jokiu būdu neleidžiama modifikuoti arba juo manipuliuoti. Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę matavimo prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prieš svarbius matavimus, matavimo prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite matavimo prietaiso tikslumą.
 • Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai gali būti, pvz., šalia esantys prietaisai, sukuriantys stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, vibracijas ir temperatūros pokyčius.
 • Dėl greitai kintančių matavimo sąlygų matavimo rezultatai gali būti netikslūs.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra. Dėl didelių temperatūros skirtumų prietaisas gali veikti netinkamai, ir dėl to gali būti gaunami klaidingi matavimo rezultatai.
 • Naudodami su adapteriais ir priedais užtikrinkite, kad priedai būtų gerai pritvirtinti.
 • Nors matavimo prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Laikykitės nurodytos darbinės ir laikymo temperatūros.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Matavimo prietaisą laikykite atokiau nuo bet kokių implantų.
 • Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
 • Nenaudokite matavimo prietaiso žmonėms ir gyvūnams tirti.
 • Prietaisą draudžiama naudoti šalia nėščiųjų arba asmenų, nešiojančių elektrinius širdies stimuliatorius.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš sandėliuodami išimkite akumuliatorių.
Matavimo prietaiso naudojimas ir elgesys su juo
 • Prieš pradėdami naudoti patikrinkite matavimo prietaiso išankstinius nustatymus ir nustatymus, kuriuose atlikote patys.
 • Po įjungimo ir darbo metu visada stebėkite informaciją ir įspėjamuosius pranešimus ekrane.
 • Kontroliuokite, kad apatinė skenerio dalis ir ratukai visada būtų švarūs, nes tai gali turėti įtakos matavimo tikslumui.
 • Ant jutiklio zonos, kuri yra užpakalinėje matavimo prietaiso pusėje, neklijuokite jokių lipdukų ar lentelių. Matavimo rezultatus ypač blogina metaliniai skydeliai.
 • Skenavimo proceso metu pagrindą visada turi liesti visi 4 ratukai. Nevažiuokite per laiptukus ar briaunas.
 • Skenavimo proceso metu matavimo prietaisą laikykite paėmę tik už laikymui skirtos rankenos, kad nebūtų įtakos matavimui.
 • Skenavimo proceso metu nemūvėkite pirštinės ir stebėkite, kad būtų pakankamas įžeminimas. Dėl nepakankamo įžeminimo gali pablogėti medžiagų aptikimas (taip pat įtampingųjų linijų aptikimas).
 • Matavimo prietaisą visada vienodai judinkite pirmyn ir atgal.
 • Negręžkite tose vietose, kuriose matavimo prietaisas aptiko objektų. Įvertinkite gręžimo skersmenį ir kartu tinkamą atsargos koeficientą.
 • Nenaudokite matavimo prietaiso kritiniams objektams, pvz., laikantiesiems struktūros elementams, aukštosios įtampos linijoms, dujų arba garų linijoms, aukšto slėgio linijoms ir panašiems objektams, aptikti.
 • Niekada nepasitikėkite tik matavimo prietaisu. Matavimo rezultatus papildomai patikrinkite remdamiesi kitais informacijos šaltiniais, kontroliniais matavimais ir, jei reikia, bandomaisiais gręžimais.
 • Įsitikinkite, kad rankinis dirželis yra gerai pritvirtintas. Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite rankinio dirželio tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Naudokite tik kartu tiekiamą rankinį dirželį.
 • Matavimo prietaisą neškite paėmę tik už laikymui skirtos rankenos. Rankeną prižiūrėkite, kad ji visada būtų švari, sausa ir nesutepta alyva ir tepalu.
 • Ekranas turi būti švarus ir gerai nuskaitomas. Ekraną valykite švaria ir nebraižančia šluoste.
 • Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai gali būti, pvz., darbas arti įrenginių, sukuriančių stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, drėgmė, metalo sudėtyje turinčios statybinės medžiagos, izoliacinės medžiagos su aliuminio danga, sluoksninės konstrukcijos, pagrindai su vidinėmis tuštumomis bei elektrai laidūs apmušalai ar apdailos plytelės. Todėl prieš gręždami, pjaudami ar frezuodami įvairius pagrindus, pasižiūrėkite ir kitus informacijos šaltinius, pvz., statybos planus.
 • Skenavimo proceso metu venkite būti arti prietaisų, sukuriančių stiprius elektrinius, magnetinius arba elektromagnetinius laukus (pvz., mobiliųjų telefonų). Visiems prietaisams, kurių spinduliavimas gali daryti įtakos matavimui, išjunkite atitinkamas funkcijas arba prietaisus.
 • Nenaudokite prietaiso be išankstinio leidimo arti karinių įrenginių, oro uostų, lėktuvuose arba radijo astronominiuose įrenginiuose.
 • Matavimo prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite matavimo prietaiso tikslumą. Jei matavimo prietaisas pažeistas, atiduokite jį remontuoti Hilti techninės priežiūros centrui.
 • Laikykitės nurodytos darbinės ir laikymo temperatūros.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Atsargus sagos formos baterijų naudojimas ir elgesys su jais

 • Niekada neprarykite sagos formos baterijų. Prarijus sagos formos bateriją, per 2 valandas gali pasireikšti rimti vidiniai sužalojimai ir mirtis.
 • Užtikrinkite, kad sagos formos baterijos nepateks vaikams į rankas. Jei įtariate, kad sagos formos baterija praryta arba įkišta į kitą kūno angą, iš karto kreipkitės į gydytoją.
 • Keisdami sagos formos bateriją atkreipkite dėmesį į tinkamą sagos formos baterijos keitimą. Yra sprogimo pavojus.
 • Naudokite tik šioje naudojimo instrukcijoje išvardytas sagos formos baterijas. Nenaudokite jokių kitų sagos formos baterijų arba kito elektros energijos maitinimo.
 • Nebandykite vėl įkrauti sagos formos baterijų ir nesujunkite jų trumpai. Sagos formos baterija gali tapti nesandari, sprogti ir sužaloti asmenis.
 • Tinkamai išimkite ir utilizuokite išsikrovusias sagos formos baterijas. Išsikrovusios baterijos gali tapti nesandarios ir dėl to gali pažeisti prietaisą arba sužaloti asmenis.
 • Neperkaitinkite sagos formos baterijos ir nemeskite jos į ugnį. Sagos formos baterija gali tapti nesandari, sprogti ir sužaloti asmenis.
 • Nepažeiskite sagos formos baterijų ir jų neišardykite. Sagos formos baterija gali tapti nesandari, sprogti ir sužaloti asmenis.
 • Pažeistą sagos formos bateriją saugokite nuo sąlyčio su vandeniu. Išsiskiriančiam ličiui reaguojant su vandeniu gali išsiskirti vandenilis, dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba būti sužeisti asmenys.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Ratukas
 2. Pagalbinio žymėjimo griovelis viršuje
 3. Ekranas
 4. Pagalbinio žymėjimo griovelis kairėje / dešinėje
 5. Valdymo skydelis
 6. Rankena
 7. Sagos formos maitinimo elemento laikiklio varžtas
 8. Sagos formos maitinimo elemento laikiklis
 9. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 10. Akumuliatorius
 11. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 12. „microSD“ kortelės lizdas
 13. USB lizdas, C tipas
 14. Jutiklio zona
 15. Ąsa
 16. Kairysis funkcinis mygtukas
 17. Mygtukai su rodyklėmis
 18. Paleidimo / sustabdymo mygtukas
 19. Dešinysis funkcinis mygtukas
 20. Ekrano kopijos mygtukas
 21. Įjungimo / išjungimo mygtukas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra sienų skeneris. Jis skirtas objektams, pvz., juodiesiems metalams (plieninei armatūrai), spalvotiesiems metalams (variui, aliuminiui), medinėms sijoms, plastikiniams vamzdžiams, laidams ir kabeliams sausuose pagrinduose, aptikti.
Prietaisus gali naudoti tik tie asmenys, kurie profesionaliai dirba statybos pramonėje.
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 12 tipo Hilti ličio jonų akumuliatorius. Hilti rekomenduoja šiam prietaisui naudoti šioje lentelėje nurodytus akumuliatorius.
 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik čia nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Tiekiamas komplektas

Sienų skeneris, USB kabelis, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Matavimo režimų apžvalga

Matavimo prietaisas turi šiuos matavimo režimus:
 • Objekto vietos nustatymas objektų vietoms nustatyti sienose, grindyse ir lubose.
 • Nuotėkio vietos nustatymas nuotėkių vietoms nustatyti.
 • Atstumo matavimas atstumams matuoti.
Režimą galite pakeisti meniu elemente „Matavimo režimas“.

Techniniai duomenys

Visi nurodyti duomenys buvo išmatuoti specialiuose bandymo stenduose, dažniausiai laboratorijos aplinkoje. Dėl priedų bazinėje medžiagoje, aplinkos sąlygų pasikeitimų arba registruojamų objektų ypatybių (pvz., lenkti objektai), matavimo galia gali žymiai skirtis nuo nurodytų verčių (taip pat žr. skyrių „Papildomi saugos nurodymai“). Mūsų standartinės laboratorijos sąlygos yra:
 • Temperatūra: 20 °C
 • Santykinis oro drėgnis: 36,5 %
 • Betono stiprio klasė: C 50⁄60
Maksimalus aptikimo gylis sausame betone
200 mm
(7,9 in)
Aptikimo gylis absoliučiai patikimiems rezultatams sausame betone
Metaliniai objektai
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
Kiti objektai
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Medinių sijų aptikimo gylis sausosios statybos sienose
38 mm
(1,5 in)
Metalinių objektų aptikimo gylis šviežiame betone
60 mm
(2,4 in)
Objektų aptikimo gylis kituose palaikomuose sienos tipuose
80 mm
(3,1 in)
Rodomo objekto gylio tikslumas (įskaitant nuo naudojimo priklausomą nuokrypį)
sausame betone
±5 mm
(±0,2 in)
šviežiame betone
±10 mm
(±0,4 in)
Matavimo tikslumas iki objekto vidurio
±5 mm
(±0,2 in)
Mažiausias atstumas tarp dviejų šalia esančių objektų
40 mm
(1,6 in)
Atstumo matavimo tikslumas
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Radarų jutiklio dažnis
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maksimali radarų jutiklio perdavimo galia
0,00001 mW
Indukcinio jutiklio dažnis
48 kHz … 52 kHz
Maksimalus magnetinio lauko stiprumas (kai nuotolis 10 m)
20 dBµA/m
Maksimalus naudojimo aukštis virš jūros lygio
2 000 m
(6 561 ft - 10 in)
Maksimalus santykinis oro drėgnis
90 %
Maksimalus santykinis oro drėgnis įtampingiesiems objektams atpažinti
50 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1
2
Tipinė veikimo trukmė su B 12/2.6 akumuliatoriumi
≈ 6 val.
Sagos formos maitinimo elementas
CR2032 (3 V ličio baterija)
Sagos formos maitinimo elemento eksploatavimo trukmė
Maždaug 36 mėnesiai
Apsaugos laipsnis
IP 5X
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis), be akumuliatoriaus
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Svoris pagal EPTA-Procedure 01 be akumuliatoriaus
0,57 kg
(1,26 lb)
Darbinė aplinkos temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
10,8 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Rankos dirželio montavimas

ĮSPĖJIMAS
Susižeidimo pavojus netinkamai pririšus įrankio laikomąją virvę! Prietaisas gali nukristi.
 • Prie ąsos ir (arba) rankinio dirželio netvirtinkite prietaiso laikomosios virvės.
 1. Rankinio dirželio siaurą kilpą ištraukite per galinėje prietaiso pusėje esančią ąsą.
 2. Plačią kilpą prakiškite pro siaurą kilpą ir užveržkite rankinį dirželį.

Matavimo prietaiso įjungimas / išjungimas

Prieš įjungdami matavimo prietaisą įsitikinkite, kad jutiklio zona nėra drėgna. Jei reikia, šluoste nusausinkite matavimo prietaisą.
 1. Norėdami įjungti matavimo prietaisą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką arba paleidimo / stabdymo mygtuką.
  • Kai prietaisas yra už darbinės temperatūros diapazono ribų, ekrane rodomas klaidos pranešimas ir matavimo prietaisas automatiškai išjungiamas. Leiskite matavimo prietaisui atvėsti arba įšilti, tada vėl jį įjunkite.
  Matavimo prietaisas automatiškai išsijungia, jei buvo nenaudojamas 5 minutes. Laiką iki išjungimo galite keisti pagrindiniame meniu.
 2. Norėdami išjungti matavimo prietaisą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Meniu

Meniu naršymas

Kairiajam ir dešiniajam funkciniams mygtukams yra priskirtos įvairios funkcijos, atsižvelgiant į ekrano rodmenį. Jie grafiškai vaizduojami ekrane tiesiai virš atitinkamo funkcinio mygtuko.
 1. Norėdami atverti meniu, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.
 2. Kad slinktumėte per meniu, spauskite mygtukus su rodyklėmis aukštyn arba žemyn.
 3. Kad patvirtintumėte pasirinktą meniu parinktį, paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką.
 4. Norėdami grįžti į aukštesnio lygio meniu, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.
 5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką (nėra submeniu „Galerija“).

Meniu punktai

Galerija Įrašytus paveikslėlius galite iškviesti arba ištrinti, paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką po šiukšlinės simboliu.
Paveikslėlių duomenų fragmentai lieka atmintyje ir gali būti rekonstruoti. Norėdami galutinai ištrinti, pasirinkite Vidinės atminties formatavimas . Jei SD kortelė yra įdėta, pirma pasirinkite SD kortelės formatavimas , tada išimkite SD kortelę ir baigdami suformatuokite vidinę atmintį. Pasirinktinai paveikslėlius taip pat galite galutinai ištrinti meniu Prietaiso nustatymai per Gamykliniai nustatymai .
Matavimo režimas Nustatykite norimą matavimo režimą. Pasirinkus matavimo prietaisas perjungiamas tiesiai į pasirinktą matavimo režimą. Matavimo režimu „Objekto vietos nustatymas“ papildomai galite nustatyti planuojam matavimui tinkamą sienos tipą ir matavimo rezultatų rodmenį.
Prietaiso nustatymai
 • Metrinė liniuotė: įjunkite arba išjunkite metrinę liniuotę objekto vietos nustatymo (išskyrus taškinį rodmenį) bei nuotėkio vietos nustatymo matavimo režimams. Naudodami metrinę liniuotę galite, pvz., išmatuoti atstumą tarp objektų vidurių. Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad nustatytumėte metrinei liniuotei 0 vertę.
 • Ekrano šviesumas : nustatykite ekrano apšvietimo šviesumo laipsnį.
 • Audio : įjunkite arba išjunkite garsinį signalą. Kai garsinis signalas yra įjungtas, kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką ir aptikus objektą po jutiklio zona pasigirsta garsinis signalas.
 • Paleidimo nustatymai : pasirinkite, su kokiais nustatymais (pvz., sienos tipu, rodmeniu, metrine liniuote) pradeda veikti įjungtas matavimo prietaisas. Pasirinkite perimti nustatymus, kurie buvo paskutinį kartą išjungus matavimo prietaisą, arba individualiai pritaikytus pagrindinius nustatymus (atitinka einamąjį nustatymą pagrindiniame meniu).
 • Išjungti po... : pasirinkite laiko intervalą, po kurio matavimo prietaisas automatiškai išsijungia, kai jis nenaudojamas.
 • Kalba : pasirinkite rodmenyje naudojamą kalbą.
 • Data ir laikas : nustatykite datą ir laiką paveikslėliams įrašyti ir pasirinkite datos ir laiko formatą. Jei laikas ir data neįrašomi, tada pakeiskite sagos formos maitinimo elementą (žr. „Sagos formos maitinimo elemento įdėjimas / keitimas (žr. D pav.)“, 31 psl.).
 • Matavimo vienetas : pasirinkite matavimo rodmenų matavimo vienetą. (Siūlomas ne visose rinkose.)
 • Gamykliniai nustatymai : visoms meniu parinktims galite nustatyti gamyklinius nustatymus. Tuo pačiu metu galutinai ištrinami visi įrašyti paveikslėliai.
Informacija apie prietaisą Čia rasite informaciją apie prietaisą, pvz., įdiegtos programinės įrangos versiją.

Kontekstinė informacija ir pagalba

Jei ekrane rodomas klaustuko simbolis virš dešiniojo funkcinio klavišo, tada jį paspaudus bus rodoma kontekstinė informacija ir pagalba. Ši parinktis galima keičiant sienos tipą ir rodmenį, visuose matavimo režimuose bei nuotėkio vietai aptikti.

Matavimo rezultatų įrašymas / perkėlimas

Matavimo rezultatų kaip paveikslėlio įrašymas

Objekto rodmenyje yra panoraminės ekrano kopijos funkcija. Tokiu būdu matavimo rezultatus (įsk. objekto gylį kiekvienam rodomam objektui) galite įrašyti kaip paveikslą, kad juos dokumentuotumėte ir vėliau išanalizuotumėte.
 1. Išmatuokite norimą zoną, kaip įprastai.
 2. Po to paspauskite ekrano kopijos mygtuką.
  • Esant įdėtai „microSD“ kortelei, paveikslėliai įrašomi į kortelę. Priešingu atveju paveikslėliai laikomi vidinėje matavimo prietaiso atmintyje ir gali būti perkelti per USB sąsają.

Duomenų perkėlimas per USB sąsają

USB sąsaja skirta tik duomenims perkelti. Per ją negalima krauti akumuliatorių arba kitų prietaisų.
 1. Atidarykite USB lizdo dangtelį.
 2. USB laidu sujunkite išjungto matavimo prietaiso USB lizdą su savo kompiuteriu.
  Matavimo prietaisą per USB sąsają sujunkite tik su kompiuteriu. Prijungiant prie kitų prietaisų, matavimo prietaisas gali būti pažeistas.
 3. Įjunkite matavimo prietaisą.
 4. Savo kompiuteryje atverkite failų naršyklę ir pasirinkite įrenginį Hilti PS 85 . Įrašytus failus galima kopijuoti iš matavimo prietaiso vidinės atminties, perkelti į savo kompiuterį arba ištrinti.
 5. Kai tik užbaigėte norimą procesą, standartiniu būdu atjunkite įrenginį.
  Visada pirmiausia išregistruokite įrenginį iš kompiuterio operacinės sistemos (išmesti įrenginį), kadangi priešingu atveju galima pažeisti matavimo prietaiso vidinę atmintį.
 6. Tada matavimo prietaisą įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku.
 7. Pašalinkite USB laidą ir uždarykite USB lizdo dangtelį, kad apsaugotumėte nuo dulkių ir vandens purslų.

Duomenų perkėlimas su „microSD“ kortele

Jei „microSD“ kortelė yra įstatyta į matavimo prietaisą, įrašomi paveikslėliai kaupiami kortelėje, o ne vidinėje matavimo prietaiso atmintyje.
Prieš išimdami „microSD“ kortelę išjunkite matavimo prietaisą. Priešingu atveju galima pažeisti „microSD“ kortelę.
 1. Atidarykite „microSD“ kortelės lizdo dangtelį.
 2. Švelniai spauskite „microSD“ kortelę į matavimo prietaisą, kol ji atsiblokuos.
 3. Ištraukite „microSD“ kortelę iš lizdo ir įkiškite ją į savo kompiuterį. Įrašytus failus galima kopijuoti, perkelti į savo kompiuterį arba ištrinti.
 4. Po to „microSD“ kortelę vėl įstatykite į lizdą. Įstatydami stebėkite, kad ji būtų tinkamai išlygiuota. Stumkite „microSD“ kortelę, kol ji užsifiksuos.
 5. Uždarykite lizdo dangtelį, kad apsaugotumėte nuo dulkių ir vandens purslų.

Programinės įrangos atnaujinimas

Prireikus galite atnaujinti matavimo prietaiso programinę įrangą.
Naujausia programinės įrangos versija yra parengta atsisiųsti per šį saitą: Atsisiųsti
 • Jei programinės įrangos versija yra naujesnė nei Jūsų prietaise, atsisiųskite naujinimo failą.
 • Įkelkite naujinimo failą į „microSD“ kortelę.
 • Įdėkite „microSD“ kortelę į matavimo prietaisą.
 • Įjunkite matavimo prietaisą.
 • Jei buvo rastas naujas, iki šiol neįdiegtas naujinimo failas, naujinimo procesas pradedamas automatiškai.
 • Naujinimo procesas rodomas ekrane. Šis procesas gali trukti kelias minutes.
 • Pabaigus procesą, matavimo prietaisas automatiškai paleidžiamas iš naujo.
 • Hilti rekomenduoja po to ištrinti naujinimo failą iš „microSD“ kortelės.
  Prieš išimdami „microSD“ kortelę išjunkite matavimo prietaisą.

Matavimo režimas „Objekto vietos nustatymas“

Veikimas

Matavimo prietaisu tikrinamas jutiklio zonos pagrindas. Jeigu sienoje vienas virš kito yra keli objektai, ekrane rodomas tas objektas, kuris yra arčiausiai paviršiaus.
Matavimo režimu „Objekto vietos nustatymo“ papildomai galite nustatyti planuojamam matavimui tinkamą sienos tipą ir matavimo rezultatų rodmenį.

Aptinkami objektai

Atpažįstami objektai, kurie skiriasi nuo sienos medžiagos.
 • Plastikiniai vamzdžiai (pvz., vandenį tiekiantys plastikiniai vamzdžiai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm, tušti vamzdžiai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 20 mm, masyvioje aplinkos medžiagoje )
 • Elektros laidai (nepriklausomai nuo to, ar jais teka elektros srovė, ar ne)
 • Trifazio elektros tinklo laidai (pvz., elektrinėms viryklėms)
 • Žemos įtampos laidai (pvz., skambučio, telefono, tinklo, išmaniojo namo)
 • Visų rūšių metaliniai vamzdžiai, strypai, sijos (pvz., iš plieno, vario, aliuminio)
 • Armatūros strypai
 • Medinės sijos
 • Vidinės tuštumos

Specialūs matavimo atvejai

  Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti nepalankios aplinkybės:
 • Daugiasluoksnė sienos sandara.
 • Tušti plastikiniai vamzdžiai ir medinės sijos vidinėse tuštumose ir lengvų konstrukcijų sienose.
 • Objektai, kurių padėtis sienoje yra įstriža.
 • Metaliniai paviršiai ir drėgnos zonos; tam tikromis aplinkybėmis (pvz., esant dideliam vandens kiekiui) jos gali būti rodomos kaip objektai. Atkreipkite dėmesį, kad betonui visiškai išdžiūti reikia kelių mėnesių.
 • Vidinės tuštumos sienoje; jos gali būti rodomos kaip objektai
 • Darbas arti įrenginių, sukuriančių stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, pvz., mobiliojo ryšio bazinių stočių ar generatorių.
Prieš gręždami, pjaudami arba frezuodami sieną, nuo pavojų turėtumėte apsisaugoti remdamiesi ir kitais informacijos šaltiniais. Kadangi aplinkos sąlygos arba sienos savybės gali daryti įtaką matavimo rezultatams, gali kilti pavojus, nors rodmuo nerodo jokio objekto jutiklio zonoje.

Sienos tipai

Sienos tipų keitimasKad gautumėte geriausius matavimo rezultatus, visada nustatykite tinkamą sienos tipą. Matavimo gylis priklauso nuo sienos tipo ir didžiausias yra 85 mm (3,3 in).
 • Spauskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką su rodykle, kol bus parodytas norimas sienos tipas.
 • Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką, kad pasirinktumėte sienos tipą.
Sienos tipas „Mūras / universalus“Sienos tipas „Mūras / universalus“ yra specialiai skirtas objektams ištisiniame mūre arba kitose homogeniškose medžiagose aptikti. Rodomi plastikiniai ir metaliniai objektai bei elektros ir kiti laidai. Vidinės tuštumos mūre arba tušti plastikiniai vamzdžiai, kurių skersmuo mažesnis kaip 2 cm (0,8 colio), greičiausiai nebus rodomi. Šis režimas geriausiai tinka homogeniškiems pagrindo medžiagų tipams, pvz., silikatinėms plytoms arba keraminėms plytelėms.
Sienos tipas „Betonas“Sienos tipas „Betonas“ yra skirtas objektams sausame betone aptikti. Rodomi plastikiniai ir metaliniai objektai bei elektros ir kiti laidai. Tušti plastikiniai vamzdžiai, kurių skersmuo mažesnis kaip 2 cm (0,8 colio), greičiausiai nebus rodomi. Pasirinkdami sienos tipą, papildomai galite nustatyti maksimalų matavimo gylį nuo 8 cm (3,1 in) iki 20 cm (7,9 in).
Sienos tipas „Sausoji statyba“Sienos tipas „Sausoji statyba“ yra skirtas medinėms sijoms, metaliniams statramsčiams bei elektros ir kitiems laidams sausosios statybos sienose (medienos, gipso kartono ir kt.) aptikti. Pripildyti plastikiniai vamzdžiai ir medinės sijos rodomi identiškai. Tušti plastikiniai vamzdžiai neatpažįstami. Jei identifikuojate daug arti paviršiaus esančių objektų (0–2 mm (0–0,08 in) iki paviršiaus), bandykite dirbti naudodami tarpinę atramą (pvz., 1 cm (0,4 in) storio organinį stiklą).
Sienos tipas „Keraminiai blokeliai“Sienos tipas „Keraminiai blokeliai“ yra specialiai skirtas objektams keraminiuose blokeliuose aptikti. Keraminiai blokeliai yra blokeliai su daug mažų vidinių tuštumų, kurios dažniausiai yra vertikalios. Rodomi metaliniai objektai, elektros ir kiti laidai bei vandenį tiekiantys plastikiniai vamzdžiai. Vidinės tuštumos arba tušti plastikiniai vamzdžiai greičiausiai nebus rodomi.
Sienos tipas „Keraminės tuščiavidurės plytos“Sienos tipas „Keraminės tuščiavidurės plytos“ yra specialiai skirtas objektams keraminėse tuščiavidurėse plytose aptikti. Keraminės tuščiavidurės plytos yra plytos su nedaug didelių vidinių tuštumų, kurios dažniausiai yra horizontalios. Rodomi plokščiai gulintys metaliniai objektai, elektros ir kiti laidai bei vandenį tiekiantys plastikiniai vamzdžiai, maksimalus matavimo gylis 2 cm. Vidinės tuštumos arba tušti plastikiniai vamzdžiai greičiausiai nebus rodomi. Norėdami pagerinti matavimo rezultatą, skenuokite keramines tuščiavidures plytas su sienos tipu „Keraminiai blokeliai“. Atkreipkite dėmesį į tikėtinus ir netikėtinus objektus (objektai „vaiduokliai“).
Sienos tipas „Šviežias betonas“Sienos tipas „Šviežias betonas“ yra specialiai skirtas objektams šviežiame betone aptikti, kuris dar nėra visiškai sukietėjęs ir išdžiuvęs. Rodomi metaliniai objektai, plastikiniai ir metaliniai vamzdžiai bei elektros laidai. Atskirti elektros laidus, kuriuose nėra įtampos, nuo laidų, kuriais teka elektros srovė, nėra galimybės. Maksimalus matavimo gylis yra 6 cm (2,4 in). Atkreipkite dėmesį, kad betonui visiškai sukietėti ir išdžiūti reikia kelių mėnesių.

Rodmuo

Rodmens keitimas
 • Pakartotinai spauskite rodyklės mygtuką aukštyn arba žemyn, kol bus rodomas norimas rodmuo.
 • Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką, kad pasirinktumėte rodmenį.

Taškinis rodmuo

Image alternative
Taškiniame rodmenyje jau rodomas pirmas matavimo rezultatas, nejudinant matavimo prietaiso virš pagrindo. Dėl to jis labai tinka matavimams kampuose arba siaurose vietose. Maksimalus matavimo gylis yra 6 cm. Rasti objektai rodomi su medžiagos savybe, bet be gylio duomenų.
Ten kur įmanoma, net ir taškiniame rodmenyje matavimo prietaisą turėtumėte judinti virš pagrindo, kad gautumėte geriausius matavimo rezultatus. Nejudinant matavimo prietaiso, labai ribojamos plastikinių vamzdžių ir medinių sijų vietos nustatymo galimybės.
Matavimo rodmuoJei nerasta nei vieno objekto, tada ekrane rodomas tik žaliai šviečiantis išorinis apskritimas.
Jei arti yra objektas, tada išorinis apskritimas šviečia raudonai. Jei matavimo prietaisas artėja prie objekto, apskritimų skaičius didėja. Jei matavimo prietaisas tolsta nuo objekto, apskritimų skaičius mažėja.
Esant pakankamam signalo stiprumui, rodomos orientacinės rodyklės. Norėdami tikslingai nustatyti objekto vidurį, vedžiokite matavimo prietaisą orientacinių rodyklių kryptimi. Ties objekto viduriu matavimo rodmens amplitudė yra didžiausia, o esant pakankamo stiprumo signalui, rodomas centro kryželis. Spalvinis medžiagos savybės žymėjimas yra identiškas objekto rodmenyje naudojamam žymėjimui.
Jei orientacinės rodyklės arba centro kryželis nerodomi, gali būti, kad objektas yra visai šalia.

Objekto rodmuo

Image alternative
Objekto rodmenyje rodomi geriausi matavimo rezultatai bei maksimalūs matavimo gyliai. Atpažinti objektai rodomi matavimo atkarpoje su gylio duomenimis ir, jei reikia, su medžiagos savybe.
Matavimas
 • Matavimo prietaisą uždėkite ant pagrindo ir stumkite jį važiavimo kryptimi virš pagrindo. Matavimo rezultatai rodomi ekrane nuskenavus maždaug 10 cm minimalią atkarpą.
 • Matavimo prietaisą nuolat stumkite tiesiomis linijomis nestipriai spausdami prie pagrindo, kad ratukai turėtų patikimą kontaktą su siena.
 • Kad gautumėte optimalius matavimo rezultatus, matavimo prietaisą lėtai stumkite per visą tyrinėjamą vietą ir stebėkite matavimo rezultatus grįžtant atgal. Matavimo atkarpa turi būti ne trumpesnė nei 40 cm.
 • Paspausdami paleidimo / sustabdymo mygtuką, bet kuriuo metu galite pradėti naują matavimą.
 • Jeigu matavimo metu matavimo prietaisą pakelsite nuo sienos, ekrane bus rodomas paskutinis gautas matavimo rezultatas. Pridėjus iš naujo arba stumiant toliau, matavimas pradedamas iš naujo.
 • Ypatingai jautriems matavimams naudokite taškinį vaizdą su tinkamu sienos tipu.
Image alternative
Dėl veikimo principo patikimai aptinkami išoriniai kraštai objektų, esančių skersai matavimo prietaiso judėjimo krypties. Todėl tyrinėjamą zoną visada skenuokite skersai ir išilgai.
Objektų vietai nustatyti užtenka vienkartinio matavimo atkarpos skenavimo. Jeigu norite nustatyti tikslią aptikto objekto vietą ir ją pažymėti, matavimo prietaisą stumkite atgal per matavimo atkarpą.
Kaip rastas objektas yra įrengtas sienoje, galite nustatyti skenuodami kelias matavimo atkarpas vieną po kitos.
Matavimo rodmuoJei jutiklio zonoje objektas neaptiktas, brūkšninės linijos ir vidurio linija yra visiškai žalios. Jei objektas buvo aptiktas, jis pasirodo ekrane tarp abiejų brūkšninių linijų, abi brūkšninės linijos ir vidurio linija yra visiškai arba iš dalies raudonos.
Dešinėje gylio skalėje rodomas objekto gylis iki aptiktojo objekto išorinio krašto.
Aptiktų objektų savybių vaizdavimas ekrane gali skirtis nuo objektų tikrųjų savybių. Labai ploni objektai ekrane vaizduojami storesni. Didesni, cilindriniai objektai (pvz., plastikiniai arba vandentiekio vamzdžiai) ekrane gali būti vaizduojami plonesni, negu yra iš tikrųjų.
Medžiagos savybės spalvinis ženklinimasPriklausomai nuo objekto rūšies ir gylio, galima atpažinti medžiagos savybes.
Jos ženklinamos spalvomis:
Oranžinė spalva
Įtampingasis objektas
Mėlyna spalva
Magnetinis / juodasis metalas (pvz., armatūros strypai)
Turkio spalva
Nemagnetinis metalas (pvz., varinis vamzdis)
Balta spalva
Nemetalas (pvz., mediena, plastikas)
Pilka spalva
Medžiagos savybė nežinoma
 • Įtampingiesiems objektams nerodoma kitų savybių.
 • Trifazio elektros tinklo laidai neatpažįstami kaip įtampingieji laidai.
 • Esant didesnei nei 50 procentų santykiniam oro drėgniui, gali būti ribotas savybės „įtampingasis“ nustatymas.
Objektų žymėjimasRastus objektus galite pažymėti viršutiniu pagalbiniu žymėjimo grioveliu arba matavimo prietaiso išoriniu kraštu.
 • Matavimo prietaisą stumkite link rasto objekto, kurį norite pažymėti.
 • Matavimo prietaisą išlygiuokite taip, kad objektas ekrane būtų vidurio linijos viduryje.
 • Atitinkami pažymėkite žymę ties viršutiniu, dešinės ir kairės pusės pagalbiniu žymėjimo grioveliu.
 • Pažymėtų žymių sujungimo linijų sankirtos taške yra objekto vidurys.
 • Matavimo prietaisą pasirinktinai išlygiuokite taip, kad objektas ekrane būtų vienos iš dviejų brūkšninių linijų viduryje.
 • Tada objektas yra viduryje po matavimo prietaiso atitinkamu išoriniu kraštu.
 • Išilgai šio išorinio krašto nubrėžkite liniją ant pagrindo ir kryželiu ant šios linijos pažymėkite priklausančios šoninį pagalbinio žymėjimo griovelį.
 • Čia yra objekto vidurys.
 • Rasto objekto įrengimo padėtį sienoje galite pažymėti skenuodami kelias matavimo atkarpas vieną po kitos ir sujungdami atitinkamas žymes.

Signalo rodmuo 2D

Image alternative
Signalo rodmenyje 2D rodomas signalo stiprumas atitinkamoje matavimo padėtyje kartu su informacija apie objekto gylį. Signalo rodmuo 2D yra objekto rodmens variantas. Jis rodo signalo stiprumus vietoj objektų simbolių. Maksimalus signalo stiprumas vaizduoja objekto viršutinį kraštą.
Signalo rodmenį 2D galima naudoti arti vienas kito esančių objektų vietai nustatyti ir sudėtingos sandaros medžiagoms geriau įvertinti. Tam tikromis aplinkybėmis galima rasti silpniau matomus ir vienas už kito esančius objektus. Laikykitės nurodymų dėl matavimo proceso objekto rodmenyje.
Laikykitės nurodymų dėl matavimo proceso objekto rodmenyje .

Signalo rodmuo

Image alternative
Signalo rodmenyje rodomas signalo stiprumas atitinkamoje matavimo padėtyje be informacijos apie objekto gylį. Signalo rodmenį galima naudoti arti vienas kito esančių objektų vietai nustatyti ir sudėtingos sandaros medžiagoms geriau įvertinti pagal signalo charakteristiką.

Matavimo režimas „Nuotėkio vietos nustatymas“

Šiuo matavimo režimu rodomas santykinis paviršiaus medžiagos drėgnis. Todėl jis tinka maksimalaus medžiagos drėgnio vietai aptikti ir tokiu būdu nurodo galimą nuotėkį. Dėl skirtingų paviršiaus medžiagų, plokščiai gulinčių objektų ir pagrindo nehomogeniškumo (pvz., siūlių) rezultatas gali būti netikslus.

Matavimo režimas „Atstumo matavimas“

Šiuo matavimo režimu galite matuoti atstumus tarp objektų.
Matavimo atskaitos taškas visada yra viršutinis pagalbinis žymėjimo griovelis. Matuoti galima tik tiesiai ratukų važiavimo kryptimi. Atstumas iki pradžios taško nenutrūkstamai matuojamas. Ekrane rodoma matavimo vertė atitinka atstumą iki einamojo matavimo pradžios taško, o ne visą atstumą. Grįžtant atgal pradžios taško kryptimi, matavimo vertė mažėja.
Jei matavimo prietaisas rodo nerealias atstumo vertes, išmatuokite nurodytą atstumą, pvz., 1 m (3 ft). Jei nuokrypis neatitinka tolerancijos ribų (žr. skyrių „Techniniai duomenys“), kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Prietaiso kontaktams nuvalyti naudokite švarią, sausą šluostę.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalų. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su veikimo trukdžiais. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Atlikę priežiūros ir remonto darbus uždėkite visus apsauginiai įtaisus ir patikrinkite, ar jie nepriekaištingai veikia.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Sagos formos maitinimo elemento keitimas

Kad būtų galima įrašyti laiką matavimo prietaise, jis turi sagos formos maitinimo elementą. Jei sagos formos maitinimo elementas yra išsikrovęs, jį reikia pakeisti.
Image alternative
 1. Išsukite sagos formos maitinimo elemento laikiklio varžtą.
 2. Ištraukite sagos formos maitinimo elemento laikiklį (jei reikia, panaudodami tinkamą įrankį) iš jo lizdo.
 3. Išimkite tuščią sagos formos maitinimo elementą ir įdėkite naują sagos formos maitinimo elementą. Atkreipkite dėmesį į tinkamus polius. Sagos formos maitinimo elemento teigiamas polius turi būti nukreiptas aukštyn.
 4. Sagos formos maitinimo elemento laikiklį vėl įkiškite į lizdą. Atkreipkite dėmesį, kad sagos formos maitinimo elemento laikiklis būtų tinkamai įstumtas iki galo, kadangi priešingu atveju nebus užtikrinta apsauga nuo dulkių ir vandens purslų.
 5. Vėl įstatykite sagos formos maitinimo elemento laikiklio varžtą ir priveržkite jį ranka.

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.
Akumuliatorius išsikrovęs
 • Išsikrovusį akumuliatorių įkraukite arba pakeiskite kitu.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
 • Užfiksuokite akumuliatorių – turi pasigirsti spragtelėjimas.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Užteršti akumuliatoriaus fiksatoriai.
 • Fiksatorius išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
Negalima įvesti duomenų per valdymo skydelį
Valdymo skydelis sugedęs
 • Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Ratukai nesisuka lengvai
Ant ratukų yra dulkių arba nešvarumų
 • Nuvalykite ratukus ir korpusą.
Prietaiso negalima sujungti su kompiuteriu.
Kompiuteris neatpažįsta prietaiso.
 • Patikrinkite, ar tvarkyklė yra galiojanti. Prireikus turite atnaujinti savo tvarkyklę ir (arba) operacinę sistemą.
USB laidas pažeistas.
 • Patikrinkite sujungdami su kitu USB laidu. Jei reikia, pakeiskite USB laidą.
Prietaiso USB lizdas neveikia.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Neveikia „microSD“ kortelė.
Neatpažįstama „microSD“ kortelė.
 • Patikrinkite „microSD“ kortelės veikimą kitu prietaisu (pvz., kompiuteriu).
 • Naudokite kitą arba naują „microSD“ kortelę. Jei ir šios neatpažįstą, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Negalima nuskaityti „microSD“ kortelės.
 • Patikrinkite, ar „microSD“ kortelė ir lizdas matavimo prietaise yra neužteršti. Atsargiai juos nuvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Jei problema lieka, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Prietaiso testavimo metu buvo laikomasi ribinių reikšmių, FCC (JAV Federalinė ryšių komisija) normų 15 skyriuje nustatytų B klasės skaitmeniniams prietaisams. Šios ribinės reikšmės yra pakankamos, kad būtų užtikrinta žmonių apsauga nuo pavojingo spinduliavimo, todėl prietaisą galima naudoti gyvenamojoje teritorijoje. Šios rūšies prietaisai generuoja ir naudoja aukšto dažnio signalus bei gali juos spinduliuoti. Todėl instaliuoti ir naudojami nesilaikant atitinkamų reikalavimų, šie prietaisai gali sukelti radijo priėmimo trukdžius.
Tačiau negalima garantuoti, kad radijo priėmimo trukdžių nebus ir deramai instaliavus prietaisą. Jei šis prietaisas sukelia radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius (o tuo galima įsitikinti prietaisą išjungus ir vėl įjungus), naudotojas turi juos pašalinti tokiomis priemonėmis:
 • Imtuvo anteną nukreipti ar perkelti kitur.
 • Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
 • Prietaisą prijungti prie kito elektros tinklo lizdo, t. y. ne to, prie kurio yra prijungtas imtuvas.
 • Pasikonsultuoti su prekybos partneriu arba patyrusiu radijo ar televizijos specialistu.
Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.
Šis prietaisas atitinka FCC nuostatų 15 paragrafą ir tenkina RSS‑220 apibrėžtus reikalavimus kartu su IC RSS-Gen.
Prietaisą pradėti eksploatuoti leidžiama tik kai tenkinamos šios dvi sąlygos:
 • šis prietaisas neturi skleisti kenksmingo spinduliavimo,
 • prietaisas turi priimti bet kokius spindulius, net ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas jo operacijas.
Naudotojams JAV: Šį prietaisą gali naudoti tik teisėsaugos institucijos, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos, mokslinių tyrimų institutai, komercinės kasybos įmonės, statybos bendrovės ir privačios šalys, dirbančios šių grupių vardu. Kitos šalies vykdoma eksploatacija pažeidžia 47 U.S.C. §301, ir dėl to gali būti skirtos dideles baudas.
Koordinavimui keliami reikalavimai
 1. Prieš pradedant naudoti įrangą, UWB vaizdo gavimo sistemoms reikia FCC koordinavimo. Eksploatuotojas privalo laikytis visų dėl šio koordinavimo kylančių įrangos naudojimo apribojimų.
 2. UWB vaizdo gavimo prietaisų naudotojai turi pranešti apie veiklos sritis FCC inžinerijos ir technologijų biurui, kuris šią informaciją koordinuoja su federaline vyriausybe per Nacionalinę telekomunikacijų ir informacijos administraciją. UWB eksploatuotojo pateiktoje informacijoje turi būti naudotojo pavadinimas, adresas ir kita susijusi kontaktinė informacija, pageidaujama (-os) geografinė (-ės) naudojimo sritis (-ys), FCC ID numeris ir kita UWB prietaiso nomenklatūra. Jei vaizdo gavimo prietaisas skirtas mobiliajam naudojimui, geografinė naudojimo sritis gali būti valstija (-os) arba apskritis (-ys), kurioje (-iose) prietaisas naudojamas. Stacionariam naudojimui skirtos vaizdo gavimo sistemos eksploatuotojas turi nurodyti konkrečią geografinę vietą arba adresą, kur turi būti naudojamas prietaisas. Šie dokumentai turi būti išsiųsta Federalinės ryšių komisijos OET dažnių koordinavimo skyriui, 47 CFR 0.401(a) nurodytu FCC būstinės adresu, ATTN: UWB koordinavimas.
 3. Gamintojai arba jų įgalioti pardavimo atstovai turi informuoti savo sistemų pirkėjus ir naudotojus, kad prieš naudodami prietaisus jie turi tiksliai koordinuoti naudojimo sritis su FCC.
 4. Patvirtintų, koordinuotų UWB sistemų naudotojai gali jas perduoti kitiems kvalifikuotiems naudotojams ir į kitas vietas, jei praneša FCC apie nuosavybės ar vietos pasikeitimą ir koordinuoja su esama patvirtinta veikla.
 5. FCC / NTIA koordinavimo ataskaitoje nurodomos geografinės sritys, kuriose vaizdo gavimo sistemos naudojimas reikalauja papildomo koordinavimo arba kuriose vaizdo gavimo sistemos naudojimas yra draudžiamas. Jei naudojant konkrečiose geografinėse srityse reikalingas papildomas koordinavimas, nurodomas vietinis koordinavimo kontaktinis asmuo. Išskyrus naudojimą šiose nurodytose srityse, kai FCC pateikiama prašoma informacija apie UWB vaizdo gavimo sistemą, tolesnio koordinavimo su FCC nereikia, nebent pasikeistų nurodytos naudojimo sritys. Pasikeitus naudojimo sričiai, atnaujinta informacija pateikiama FCC šio skyriaus 2 pastraipoje nustatyta tvarka.
 6. Įprastinio UWB naudojimo koordinavimas trunka ne ilgiau kaip 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai NTIA gauna koordinavimo prašymą. Specialioms, terminuotoms operacijoms vykdymo laikas gali būti sutrumpintas, jei tai pateisina aplinkybės. UWB sistemos naudojimas avarinėse situacijose, turinčiose įtakos žmonių gyvybėms ar turto saugumui, galimas be koordinavimo, jei UWB įrangos naudotojas laikosi pranešimo procedūros, kuri atitinka šio skyriaus 2.405 paragrafo (a)–(e) punktuose aprašytą procedūrą.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Naudotojams Kanadoje: Šį radiolokacinį vaizdo gavimo prietaisą leidžiama naudoti tik tada, kai jis yra nukreiptas į grindis arba sieną ir liečiasi su grindų arba sienos paviršiumi arba yra 20 cm atstumu nuo jo. Šį radiolokacinį vaizdo gavimo prietaisą gali naudoti tik teisėsaugos institucijos, mokslinių tyrimų institutai, komercinės kasybos įmonės, statybos įmonės ir avarinės gelbėjimo ar gaisrų gesinimo organizacijos.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Priedus, sisteminius priedus ir daugiau informacijos apie prietaisą rasite čia.

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Aprašymas Hilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.