Kalba

PM 2-LG

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Linijinis lazerinis nivelyras
  PM 2-LG
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Lipdukai ant prietaiso

Informacija apie lazerį
Image alternative 2 lazerio klasė, remiantis standartu IEC60825-1/EN60825-1:2014 ir atitinkamai CFR 21 § 1040.10 ir 1040.11 (Laser Notice 56).
Nežiūrėti į spindulį.

Sauga

Matavimo prietaiso naudojimo bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Matavimo prietaisai gali kelti pavojų, jei juos netinkamai naudojate. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti matavimo prietaiso gedimų ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
 • Kai prietaisą naudojate, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims.
 • Prietaisą naudokite tik nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Atkreipkite dėmesį į savo šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
Apsauga nuo elektros
 • Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės prasiskverbimo, prieš dedant į transportavimo konteinerį, jį reikia sausai nušluostyti.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su matavimo prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Matavimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su matavimo prietaisu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas mažina sužalojimų riziką.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Saugokitės, kad prietaiso neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš matavimo prietaisą imdami į rankas, nešdami ar jungdami jį prie akumuliatoriaus, įsitikinkite, kad matavimo prietaisas yra išjungtas.
 • Prietaisą ir priedus naudokite pagal šiuos nurodymus ir taip, kaip nurodyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisų naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su matavimo prietaisais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate susipažinę su savo matavimo prietaisu. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Matavimo prietaisas neturi būti naudojamas arti medicininių prietaisų.
Matavimo prietaiso naudojimas ir elgesys su juo
 • Matavimo prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Nenaudojamus matavimo prietaisus saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite matavimo prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Matavimo prietaisai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Matavimo prietaisus rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios matavimo prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistas matavimo prietaiso dalis paveskite suremontuoti. Blogai prižiūrimi matavimo prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Prietaiso neleidžiama jokiu būdu modifikuoti arba juo manipuliuoti. Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę matavimo prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prieš svarbius matavimus, matavimo prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite matavimo prietaiso tikslumą.
 • Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai gali būti, pvz., šalia esantys prietaisai, sukuriantys stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, vibracijas ir temperatūros pokyčius.
 • Dėl greitai kintančių matavimo sąlygų matavimo rezultatai gali būti netikslūs.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra. Dėl didelių temperatūros skirtumų prietaisas gali veikti netinkamai, ir dėl to gali būti gaunami klaidingi matavimo rezultatai.
 • Naudodami su adapteriais ir priedais užtikrinkite, kad priedai būtų gerai pritvirtinti.
 • Nors matavimo prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Laikykitės nurodytos darbinės ir laikymo temperatūros.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su lazeriniais matavimo įrankiais

 • Prietaisą netinkamai atidarius, į aplinką gali prasiskverbti lazerio spindulys, kurio parametrų reikšmės viršija nurodytas 2 klasei. Prietaisą remontuokite tik Hilti techninės priežiūros centre.
 • Apsaugokite vietą, kurioje vykdote matavimus. Užtikrinkite, kad pastatydami prietaisą jo spindulio nenukreipsite į kitus asmenis ar save patį. Lazerio spinduliai turi būti gerokai aukščiau arba žemiau akių lygio.
 • Norint išvengti klaidingų matavimų, lazerio spindulio išėjimo langelis visada turi būti švarus.
 • Prieš prietaisą naudodami ar juo matuodami, o darbo metu – dažnai, tikrinkite jo tikslumą.
 • Matuojant greta atspindinčių objektų ar paviršių, per lango stiklą ar panašias medžiagas, matavimo rezultatai gali būti iškreipti.
 • Prietaisą sumontuokite ant tinkamo laikiklio, ant stovo arba pastatykite ant lygaus paviršiaus.
 • Draudžiama dirbti su matavimo liniuotėmis netoli aukštos įtampos linijų.
 • Įsitikinkite, kad netoli nėra naudojamas kitas lazerinis matavimo prietaisas, galintis padaryti įtaką jūsų matavimui.
 • Neleiskite lazerio spinduliams kirsti neapsaugotų zonų.

Papildomi saugos nurodymai

 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Prieš pradėdami dirbti tikrinkite, kad sumontuoti priedai būtų patikimai pritvirtinti.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas atitinka griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali atmesti galimybės, kad stiprus elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Tokiais arba kitais keliančiais abejonių atvejais reikia atlikti kontrolinius matavimus. Hilti taip pat negali garantuoti, kad prietaisas netrikdys kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacijos įrenginių) veikimo.

2 lazerio klasė pagal lazerinių prietaisų klasifikaciją

Prietaisas atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC/EN 60825-1:2014 ir II klasę pagal CFR 21 § 1040 (FDA). Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiimant jokių kitų saugos priemonių. Nepatartina žiūrėti tiesiai į šviesos šaltinį – kaip ir į saulę. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio. Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.

Atsargus elgesys su maitinimo elementais ir jų naudojimas

 • Jeigu prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, iš jo išimkite maitinimo elementus. Ilgiau laikomi prietaise, maitinimo elementai gali oksiduotis ir savaime išsikrauti.
 • Užtikrinkite, kad maitinimo elementai nepateks vaikams į rankas.
 • Naujų maitinimo elementų nenaudokite kartu su senais. Maitinimo elementus visada keiskite visus kartu. Nenaudokite skirtingų gamintojų ir skirtingų tipų maitinimo elementų.
 • Nenaudokite pažeistų maitinimo elementų.
 • Naudokite tik šiam prietaisui numatyto tipo maitinimo elementus. Naudojant kitokius maitinimo elementus, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Keisdami maitinimo elementus atkreipkite dėmesį į tinkamą jų poliškumą. Yra sprogimo pavojus.
 • Maitinimo elementų neperkaitinkite ir nelaikykite arti ugnies. Maitinimo elementai gali sprogti, ir iš jų gali išsiskirti toksinių medžiagų.
 • Maitinimo elementų nebandykite įkrauti.
 • Maitinimo elementų nelituokite prietaise.
 • Neiškraukite maitinimo elementų trumpai sujungdami. Maitinimo elementai gali tapti nesandarūs, sprogti, degti ir sužaloti asmenis.
 • Nepažeiskite ir neišardykite maitinimo elementų. Maitinimo elementai gali tapti nesandarūs, sprogti, degti ir sužaloti asmenis.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Maitinimo elementų skyrelis
 2. Įkrovos lygio rodmuo
 3. Imtuvo režimo mygtukas
 4. Linijų režimo mygtukas
 5. Lazerio spindulio išėjimo langeliai
 6. Tvirtinimo sriegis
 7. Švytuoklės įjungimo / išjungimo ir užfiksavimo / atblokavimo pasirinkimo jungiklis
 8. Ąsa apsaugai nuo nukritimo tvirtinti
 9. Parametrų lentelės padėtis

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra susiniveliuojantis linijinis lazerinis nivelyras, skirtas niveliuoti ir išlygiavimo darbams atlikti. Linijinis lazerinis nivelyras generuoja dvi žalias linijas (horizontalią ir vertikalią) bei vieną linijų susikirtimo tašką. Su linijiniu lazeriniu nivelyru gali dirbti vienas žmogus. Linijų ir jų susikirtimo taško veikimo nuotolis yra apie 20 m (65 ft). Veikimo nuotolis priklauso nuo aplinkos apšvietimo šviesumo. Prietaisas skirtas naudoti patalpose.
Galimos naudojimo sritys: elektros lizdų, kabelių kanalų, radiatorių ir instaliacijų niveliavimas; kabamųjų lubų niveliavimas; durų ir langų niveliavimas ir išlygiavimas; aukščių perkėlimas; vertikalus vamzdžių išlygiavimas.

Darbiniai signalai

Būsena
Reikšmė
Šviesos diodas nešviečia.
 • Prietaisas yra išjungtas.
 • Maitinimo elementai išsikrovė.
 • Netinkamai įdėti maitinimo elementai.
Šviesos diodas šviečia nuolat.
Lazerio spindulys įjungtas. Prietaisas veikia. Maitinimo elementai yra įkrauti.
Šviesos diodas greitai mirksi.
Maitinimo elementai yra beveik išsikrovę.
Šviesos diodas mirksi.
Prietaisas buvo automatiškai išjungtas, tačiau švytuoklė yra neužfiksuota.
Lazerio spindulys mirksi du kartus kas 10 (švytuoklė neužfiksuota) arba kas 2 (švytuoklė užfiksuota) sekundes.
Maitinimo elementai yra beveik išsikrovę.
Lazerio spindulys penkis kartus sumirksi ir paskui šviečia nuolat.
 • Išjungimo automatika išaktyvinta.
 • Imtuvo režimas įjungtas arba išjungtas.
Lazerio spindulys mirksi dideliu dažniu.
Prietaisas negali susiniveliuoti.
Lazerio spindulys mirksi kas 2 sekundes.
Pasviros linijos darbo režimas; švytuoklė yra užfiksuota, todėl linijos neniveliuojamos.

Tiekiamas komplektas

Linijinis lazerinis nivelyras, krepšys, AA tipo maitinimo elementai 4 vnt. (ne visose rinkose), naudojimo instrukcija, gamintojo sertifikatas

Techniniai duomenys

Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis be lazerio imtuvo
20 m
(65 ft - 10 in)
Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis su lazerio spindulio imtuvu (priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir imtuvo padėties lazerio atžvilgiu)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Susiniveliavimo trukmė
3 s
Automatinio niveliavimo diapazonas (tipinis)
±4°
Tikslumas 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Linijos storis (atstumas 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Lazerio klasė
2 klasė, matomas, 510–530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 ir 1040.11) (FDA)
Spindulio divergencija, lazerio linijos *180°
0,05–0,08 mrad
Vidutinė išeinamoji galia (maks.) (p)
< 1 mW
Bangų ilgis (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Impulso trukmė (tp)
< 60 µs
Impulso dažnis (f)
< 12 kHz
Maitinimo šaltinis
AA tipo maitinimo elementai 1,5 V 4 vnt.
Veikimo trukmė (tipinė), įjungtos visos linijos
esant 24 °C (72 °F) : 10 val.
Veikimo trukmė (tipinė), įjungtos horizontalios arba vertikalios linijos
esant 24 °C (72 °F) : 20 val.
Automatinis išsijungimas (įsijungia po)
1 val.
Darbinės būklės indikacija
Šviesos diodas ir lazerio spinduliai
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Laikymo temperatūra
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Apsaugos nuo dulkių ir vandens purslų laipsnis (išskyrus maitinimo elementų dėklą)
IP 54 pagal IEC 60529
Stovo sriegis
UNC 1/4"
Matmenys ilgis x plotis x aukštis
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Svoris su pagrindu ir maitinimo elementais
600 g
(21,2 oz)

Naudojimas

Maitinimo elementų įdėjimas / keitimas

 • Atkreipkite dėmesį į maitinimo elementų poliškumą.
 • Visada pakeiskite visus maitinimo elementus.
 • Naudokite tik pagal tarptautinius standartus pagamintus maitinimo elementus.
Image alternative
 1. Atlenkite maitinimo elementų dėklo dangtelį.
 2. Išimkite tuščius maitinimo elementus.
 3. Įdėkite naujus maitinimo elementus.
 4. Uždarykite maitinimo elementų skyrelį.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti apsaugą nuo kritimo.
 • Kaskart prieš pradėdami naudoti, patikrinkite, ar nėra apsaugos nuo kritimo ir apsaugos nuo kritimo tvirtinimo taškų pažeidimų.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Kaip apsaugą nuo kritimo su šiuo gaminiu naudokite tik Hilti apsaugą nuo kritimo PMA 92.
 • Apsaugą nuo nukritimo pritvirtinkite prie lazerio ir atraminės konstrukcijos. Patikrinkite, ar patikimai laikosi.
  Laikykitės Hilti apsaugos nuo kritimo naudojimo instrukcijos.

Lazerio spindulių įjungimas

 1. Pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative (įjungta / atblokuota).
  • Įjungiamos visos lazerio linijos ir visi taškai.
 2. Linijos režimo mygtuką spaudykite tol, kol nustatysite norimą linijos režimą.
  • Prietaisas pakartotinai persijungia iš vieno režimo į kitą žemiau nurodyta eilės tvarka: visos linijos, horizontali linija, vertikali linija.

Lazerio spindulio nustatymas funkcijai „Pasvira linija“

 1. Pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative (įjungta / užfiksuota).
  • Horizontali lazerio linija įjungiama.
 2. Linijos režimo mygtuką spaudykite tol, kol nustatysite norimą linijos režimą.
  • Prietaisas pakartotinai persijungia iš vieno režimo į kitą žemiau nurodyta eilės tvarka: horizontali linija, vertikali linija, visos linijos.
  Nustačius funkciją „Pasvira linija“, švytuoklė yra užfiksuota ir lazerinis prietaisas yra nesuniveliuotas.
  Lazerio spindulys (-iai) mirksi 5 sekundes.

Lazerio spindulių išjungimas

 1. Pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF .
  • Lazerio spindulys išjungiamas ir švytuoklė užfiksuojama.
ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus atsitiktinai pradėjus naudoti!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 1. Kai akumuliatorius yra išsikrovęs, lazerio spindulys išjungiamas automatiškai.

Naudojimo pavyzdžiai

Aukščio perkėlimas

Image alternative

Sausosios statybos profiliuočių išlygiavimas

Image alternative

Lubų šviestuvų išlygiavimas

Image alternative

Vamzdynų išlygiavimas

Image alternative

Šildymo elementų išlygiavimas

Image alternative

Durų ir langų rėmų išlygiavimas

Image alternative

Lazerinio nivelyro imtuvo režimo suaktyvinimas arba išaktyvinimas

Lazerio spindulio imtuvo veikimo nuotolis gali būti ribotas dėl konstrukcijos sukeliamos lazerio galios nesimetriškumo ir galimų trukdančių išorinių šviesos šaltinių.
Kad užtikrintumėte optimalų veikimo nuotolį, dirbkite stipresnėje linijinio lazerinio nivelyro pusėje ir venkite dirbti tiesioginėje šviesoje. Stiprioji pusė yra priekinė linijinio lazerinio nivelyro pusė.
 1. Kad suaktyvintumėte imtuvo režimą, spauskite imtuvo režimo mygtuką.
  • Patvirtindamas lazerio spindulys sumirksės penkis kartus.
  • Šviesos diodas šalia imtuvo režimo mygtuko šviečia žaliai.
  • Lazerio spindulių matomumas sumažėja.
 2. Dar kartą paspauskite imtuvo režimo mygtuką, kad vėl išjungtumėte imtuvo režimą.
  • Šviesos diodai šalia imtuvo režimų mygtuko užgęsta.
  • Lazerio spindulių matomumas vėl padidėja iki įprastinio lygio.
  Lazerinį nivelyrą išjungiant, imtuvo režimas išaktyvinamas.

Tikrinimas

Lazerio spindulio niveliavimo tikrinimas

Image alternative
 1. Tarp sienų turi būti ne mažesnis kaip 10 m atstumas.
 2. Lazerinį nivelyrą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus, maždaug 20 cm nuo sienos (A), ir lazerio linijų susikirtimo tašką nukreipkite į sieną (A).
 3. Lazerio linijų susikirtimo tašką kryžiuku (1) pažymėkite ant sienos (A) ir kryžiuku (2) – ant sienos (B).
 4. Lazerinį nivelyrą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus, maždaug 20 cm nuo sienos (B), ir lazerio linijų susikirtimo tašką nukreipkite į kryžiuką (1) ant sienos (A).
 5. Lazerio linijų susikirtimo taško aukštį nustatykite taip, kad susikirtimo taškas sutaptų su žyma (2) ant sienos (B). Jei reikia, naudokite stovą arba sieninį laikiklį.
 6. Lazerio linijų susikirtimo tašką kryžiuku (3) vėl pažymėkite ant sienos (A).
 7. Ant sienos (A) išmatuokite poslinkį D tarp kryžiukų (1) ir (3) (RL = patalpos ilgis).
Image alternative
 1. Apskaičiuokite vertę R.
  • Vertė R turi būti mažesnė nei 3 mm (1⁄8″).
 2. Jeigu rezultatas yra už tolerancijos ribų, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Horizontalios linijos tikslumo tikrinimas

Image alternative
 1. Pastatykite prietaisą patalpos, kurios ilgis ne mažesnis kaip 10 m, krašte.
  Grindys turi būti lygios ir horizontalios.
 2. Įjunkite visus lazerio spindulius ir įsitikinkite, kad švytuoklė yra atblokuota.
 3. Pažymėkite tašką ne arčiau kaip 10 m nuo prietaiso taip, kad lazerio linijų susikirtimo taškas būtų šios žymos centre (d0), o taikinio vertikali linija eitų tiksliai per vertikalios lazerio linijos vidurį.
 1. Pasukite prietaisą 45° kampu, žiūrint iš viršaus pagal laikrodžio rodyklę.
Image alternative
 1. Dabar žymoje pažymėkite tašką (d1), kuriame horizontali lazerio linija kerta vertikalią žymos liniją.
 2. Dabar prietaisą pasukite 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 3. Dabar žymoje pažymėkite tašką (d2), kuriame horizontali lazerio linija kerta vertikalią žymos liniją.
 4. Išmatuokite šiuos vertikalius atstumus: d0-d1, d0-d2 ir d1-d2. Nustatykite didžiausią (dmaks) ir mažiausią (dmin) skirtumus.
 5. Atstumams d0-d1, d0-d2 ir d1-d2 galioja formulės:
Image alternative
 1. Didžiausias išmatuotas vertikalus atstumas 10 m matavimo atstumu neturi viršyti 5 mm.
  • dmaks-dmin = atstumas tarp aukščiausios ir žemiausios žymų milimetrais/¹⁄₁₀ colio
  • D = atstumas tarp prietaiso ir žymos metrais / pėdomis

Vertikalios linijos tikslumo tikrinimas

Šiam tikrinimui reikia durų angos arba panašaus objekto, kurio angos aukštis yra ne mažesnis kaip 2 m. Be to, kiekvienoje pusėje turi būti ne mažiau kaip 2,5 m vietos.
Image alternative
 1. Įjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad švytuoklė yra atblokuota.
 2. Prietaisą pastatykite ant grindų 2,5 m atstumu nuo durų angos, tada vertikalią liniją nustatykite durų angos viduryje.
 3. Vertikalios linijos vidurį pažymėkite ant grindų (1) ir ant viršutinės durų angos briaunos (3), taip pat 2,5 m atstumu už durų angos ant grindų (2).
Image alternative
 1. Prietaisą pastatykite tiesiai už taško (2) ant grindų ir nukreipkite lazerio spindulį taip, kad jis eitų per taškus (2) ir (1).
 2. Ant durų angos viršutinės briaunos galima tiesiogiai išmatuoti nuokrypį tarp lazerio linijos ir taško (3). Ši vertė yra lygi nuokrypiui, esant dvigubam aukščiui.
 3. Išmatuokite durų angos aukštį.
 4. Maksimalus leistinas nuokrypis yra 3 mm/10 m aukščiui.
Image alternative
 1. Anksčiau aprašytu metodu nustatyto nuokrypio maksimali leistina vertė randama taip:
 2. Maksimalus leistinas nustatytas nuokrypis milimetrais turi būti mažesnė nei 0,3 mm/m ir dvigubo aukščio metrais sandaugą.
  • d = išmatuotas dvigubas nuokrypis milimetrais /¹⁄₁₀ colio
  • H = durų aukštis metrais

Ką daryti, kai yra nuokrypių

 • Jei nustatėte nuokrypius, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Priežiūra ir einamasis remontas

Prietaiso priežiūra
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Nuo lazerio spindulio išėjimo langelio nupūskite dulkes. Lazerio spindulio išėjimo langelio nelieskite savo pirštais.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su veikimo trikdžiais. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Atlikę priežiūros ir remonto darbus uždėkite visus apsauginiai įtaisus ir patikrinkite, ar jie nepriekaištingai veikia.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Hilti matavimo įrangos techninis centras

Hilti matavimo įrangos techniniame centre vykdoma patikra ir, aptikus paklaidų, matavimo prietaiso tikslumas atkuriamas, paskui vėl tikrinama matavimo prietaiso parametrų atitiktis nustatytoms vertėms. Prietaiso parametrų atitiktį bandymo momentu patvirtina techninio centro išduodamas sertifikatas. Rekomendacijos:
 • Tikrinimo periodiškumą reikia pasirinkti pagal naudojimo pobūdį.
 • Prietaisą Hilti matavimo įrangos techniniame centre tikrinti po ypač didelės prietaiso darbinės apkrovos, prieš svarbius darbus, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
Patikra Hilti matavimo įrangos techniniame centre neatleidžia naudotojo nuo pareigos matavimo prietaisą tikrinti prieš naudojimą ir jo metu.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.
Sandėliavimas
 • Prietaisą ir maitinimo elementus laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Niekada nelaikykite prietaiso ir maitinimo elementų saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir maitinimo elementus laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą bei prieš ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.
Išsikrovė maitinimo elementas
 • Pakeiskite maitinimo elementus.
Netinkamas maitinimo elemento poliškumas
 • Maitinimo elementus įdėkite tinkamai.
Neuždarytas maitinimo elementų skyrelis.
 • Uždarykite maitinimo elementų skyrelį.
Prietaiso arba jungiklio gedimas
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Nėra kai kurių lazerio spindulių.
Lazerio šviesos šaltinio arba lazerio valdymo schemos gedimas
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Prietaisas įsijungia, tačiau nesimato lazerio spindulių.
Lazerio šviesos šaltinio arba lazerio valdymo schemos gedimas
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Temperatūra per aukšta arba per žema
 • Palaukite, kol prietaisas atvės arba sušils.
Neveikia automatinis susiniveliavimas.
Prietaisas pastatytas ant pernelyg nuožulnaus paviršiaus
 • Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
Švytuoklė yra užfiksuota
 • Atblokuokite švytuoklę.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Priedus, sisteminius priedus ir daugiau informacijos apie prietaisą rasite čia.

Direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!