Kalba

SI-AT-22

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Simboliai iliustracijose

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą paveikslėlį šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeracija paveikslėliuose nurodo svarbius darbinius veiksmus arba darbiniams veiksmams svarbias konstrukcines dalis. Tekste šie darbiniai veiksmai arba konstrukcinės dalys išskirtos atitinkamais numeriais, pvz., (3) .
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Jei ant prietaiso yra, ši sertifikavimo įstaiga sertifikavo prietaisą JAV ir Kanados rinkoms pagal galiojančius standartus.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Adaptyvusis sukimo momento modulis
  SI‑AT‑22
  Karta
  02
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai

 • Laikykitės smūginio suktuvo naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Ekranas
 2. Kontrolinės lemputės
 3. Blokavimo mygtukas
 4. Kairysis mygtukas su rodykle
 5. Dešinysis mygtukas su rodykle
 6. OK mygtukas
 7. Skenavimo mygtukas
 8. Skeneris
 9. USB jungties dangtelis (paveikslėlyje nustumtas)
 10. USB jungtis, C tipas
 11. Atblokavimo mygtukas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra elektroninis modulis tvirtinimo priemonėms kontroliuojant priveržti ir taip užtikrinti sujungimo kokybę. Jis gali būti naudojamas tik kartu su Hilti smūginiais suktuvais, kurių modelio pavadinime yra naudojama AT‑22 . Modulyje darbai yra protokoluojami, juos dokumentavimo tikslais galima nuskaityti naudojant PC programinę įrangą AT Documentation Software .
Šiame modulyje rankiniu būdu negalima nustatyti tam tikro sukimo momento!
Hilti tvirtinimams priveržti naudokite tik smūgines sukimo galvutes, kurios aprašytos atitinkamo prietaiso naudojimo instrukcijoje.
Šiam prietaisui naudokite tik B 22 serijos Hilti Nuron ličio jonų akumuliatorius, kurie rekomenduojami smūginio suktuvo naudojimo instrukcijoje.

Netinkamas naudojimas

Nedirbkite su šiuo prietaisu prie elektros laidų, kuriais teka elektros srovė.
Šis prietaisas neskirtas naudoti Hilti tvirtinimams atominėse elektrinėse! Dėl daugiau informacijos kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Informacija apie lazerį

Image alternative Lazerio klasė 1, remiantis standartu IEC⁄EN 60825-1:2014, atitinka CFR 21 § 1040 („Laser Notice 56“).

Kontrolinės lemputės

Priveržimo modulis kontrolinėmis lemputėmis gali rodyti skirtingus pranešimus arba būsenas.
Būsena
Reikšmė
Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
 • Skenuojant: atpažintas brūkšninis, QR arba dvimatis brūkšninis kodas.
 • Sukant varžtą po smūginio suktuvo automatinio išsijungimo: priveržimo procesas sėkmingai užbaigtas.
Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
 • Skenuojant: neatpažintas brūkšninis, QR arba dvimatis brūkšninis kodas.
 • Sukant varžtą po smūginio suktuvo išsijungimo: varžtinis sujungimas nebuvo priveržtas pagal pasirinktus nustatymus. Priežastis gali būti, pavyzdžiui, priešlaikinis smūginio suktuvo išjungimas rankiniu būdu.
Kontrolinės lemputės mirksi geltona spalva.
Priklausomai nuo tvirtinimo elemento, modulis atpažino:
 • A) Inkarinio varžto arba srieginio strypo su chemine mūrvine varžtinis sujungimas, kuris jau buvo priveržtas, o paskui vėl atlaisvintas. Be to, varžtinis sujungimas buvo papildomai priveržtas pagal apibrėžtus papildomo priveržimo parametrus, ir priveržimo procesas buvo sėkmingai užbaigtas.
 • B) Įrengimo sistemų ir inkarinių sijų varžtinis sujungimas jau buvo priveržtas, bet modulis negali atpažinti, kad buvo pritaikytas tinkamas priveržimo momentas. Jei varžtinis sujungimas buvo priveržtas ne kalibruotu dinamometriniu raktu arba modulio kontrolinės lemputės nešviečia žaliai, varžtinį sujungimą reikia patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu ir, jei reikia, priveržti tinkamu instaliavimo sukimo momentu.

Zumeris (garsinis signalizatorius)

Priveržimo modulis zumeriu gali skleisti šiuos kontrolinius garsus kaip garsinį grįžtamąjį ryšį:
Būsena
Reikšmė
Ilgas garsinis signalas
Garsinis patvirtinimo signalas
 • OK
 • Procesas sėkmingai užbaigtas
 • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
2 Trumpi garsiniai signalai
1 garsinis įspėjimo signalas
 • OK arba blogai priklausomai nuo tvirtinimo elemento ir naudojimo atvejo (pvz., pakartotinis sukimas, neatpažintas priveržimo momentas. Žr. skyrių Įsukamo gaminio priveržimas išmaniojo naudojimo režimu )
 • Kontrolinės lemputės mirksi geltona spalva.
4 Trumpi garsiniai signalai
2 garsinis įspėjimo signalas
 • Blogai
 • Procesas nutrauktas
 • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.

USB jungtis

Per USB jungtį (tipas C, USB 2.0) priveržimo modulį galima sujungti su asmeniniu kompiuteriu. Tada, naudojant AT Documentation Software , galima vykdyti ir tokias funkcijas:
 • Duomenų rinkinių papildymas naujiems tvirtinimo elementams
 • Jau esamų duomenų rinkinių keitimas / atnaujinimas
 • Dokumentavimo funkcijos išaktyvinimas / aktyvinimas
 • Dokumentavimo funkcijos protokolo įkėlimas
 • Priveržimo modulio laikrodžio nustatymas
Daugiau informacijos rasite AT Documentation Software instrukcijoje.
Programinę įrangą galite atsisiųsti naudodami šią nuorodą:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Tiekiamas komplektas

Išmanusis priveržimo modulis, naudojimo instrukcija, trumpa instrukcija, USB kabelis
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių priedų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Svoris
0,24 kg
(0,53 lb)
Lazerio klasė
1
Skenerio tipas
Skenavimo kamera (Imager)
USB jungtis
Tipas C, USB 2.0

Pasiruošimas darbui

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Priveržimo modulio uždėjimas

ĮSPĖJIMAS
Trumpojo jungimo pavojus !
 • Prieš įdėdami priveržimo modulį, įsitikinkite, kad priveržimo modulio ir smūginio suktuvo kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Krintantis priveržimo modulis gali sužaloti !
 • Tikrinkite, kad priveržimo modulis būtų gerai užfiksuotas ant smūginio suktuvo.
 • Priveržimo modulį iš priekio stumkite ant smūginio suktuvo, kol atsirėmęs girdimai užsifiksuos.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Trumpojo jungimo pavojus !
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus ir priveržimo modulio kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
Image alternative
ĮSPĖJIMAS
Krintantis akumuliatoriaus gali sužaloti !
 • Tikrinkite, kad akumuliatorius būtų gerai užfiksuotas ant priveržimo modulio.
 • Akumuliatorių iš priekio stumkite ant priveržimo modulio, kol atsirėmęs girdimai užsifiksuos.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Priveržimo modulio nuėmimas

Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Spauskite ir laikykite nuspaudę priveržimo modulio atblokavimo mygtuką (2) .
 3. Traukdami pirmyn, priveržimo modulį nuimkite nuo smūginio suktuvo (3) .

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Įjungimas ir išjungimas

Priveržimo modulio įjungimas

Sąlygos : Priveržimo modulis yra atjungtas, ekranas nieko nerodo.
 1. Smūginio suktuvo dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 2. Spustelėkite smūginio suktuvo valdymo jungiklį.
  • Įjungiamas ekrano apšvietimas, trumpai rodomas pradinis ekrano vaizdas Image alternative.
  • Veikimo kontrolei kontrolinės lemputės trumpai įsižiebia raudona, geltona ir paskui žalia spalva. Skamba kontrolinis garsinis signalas.
  • Ekrane rodomas paskutinis pasirinktas darbo režimas pasirinkimo rėmelyje.
  • Jeigu ekrane rodomas sutrikimas:
   • Peržiūrėkite ekrano rodmenis skyriuje Pagalba sutrikus veikimui .
 3. Pasirinkite darbo režimą ir, jeigu reikia, kitus nustatymus.
 4. Spauskite blokavimo mygtuką Image alternative.
  • Priveržimo modulis yra užblokuotas, smūginis suktuvas yra parengtas naudoti.

Priveržimo modulio išjungimas

Priveržimo modulis išsijungia:
 • kai po ilgesnio nenaudojimo automatiškai išsijungia smūginis suktuvas,
 • kai išimamas akumuliatorius,
 • kai nutraukiamas priveržimo modulio USB sujungimas su asmeniniu kompiuteriu.

Pagrindinis naudojimas

Šiame skyrelyje paaiškinamos dažnai reikalingos pagrindinės funkcijos, kad naudotojas susipažintų su valdymo sistema. Išsamų tam tikrų darbo režimų naudojimo aprašymą rasite atitinkamo darbo režimo skyriuje.
Prijungtą smūginį suktuvą galima naudoti tik tada, kai priveržimo modulis yra užblokuotas. Tai apsaugo naudotoją nuo nepageidaujamų nustatymų pakeitimų.
Modulio atblokavimasKad priveržimo modulį būtų galima nustatyti, jis turi būti atblokuotas.
 • Norėdami atblokuoti priveržimo modulį, spauskite ir laikykite nuspaudę ne trumpiau kaip 1 sekundę blokavimo mygtuką Image alternative.
 • Ekrane aplink paskutinį kartą rodytą tvirtinimo elementą arba paskutinį kartą rodytą darbo režimą atsiranda pasirinkimo rėmelis.
 • Priveržimo modulis yra atblokuotas, ir veikia nustatymo režimu. Smūginis suktuvas yra išaktyvintas.
NavigacijaKai ekrane rodomas pasirinkimo rėmelis ir daugiau elementų (parinkčių, parametrų), pasirinkimo rėmelį galima perstumti mygtukais su rodyklėmis Image alternative ir Image alternative.
Parinkties pasirinkimas / parametrų keitimas
 • Pasirinkimo rėmelį nustatykite ant to elemento (parinkties / parametro), kurį reikia keisti.
 • Spauskite OK mygtuką.
 • Elementas rodomas juodame fone.
 • Mygtukais su rodyklėmis atlikite norimą nustatymą.
 • Kad nustatymas būtų priimtas, spauskite OK mygtuką.
 • Dabar elementas vėl rodomas pasirinkimo rėmelyje.
Modulio blokavimasAtlikus visus nustatymus, priveržimo modulį reikia vėl užblokuoti.
 • Spauskite blokavimo mygtuką Image alternative.
 • Pasirinkimo rėmelis ekrane neberodomas. Išmanusis priveržimo modulis užblokuojamas, nustatytų priveržimo parametrų negalima atsitiktinai pakeisti.
 • Smūginis suktuvas vėl suaktyvinamas.

Pagrindiniai nustatymai

Pagrindinių nustatymų iškvietimas

 1. Prireikus atblokuokite priveržimo modulį.
 2. Paspauskite OK mygtuką ir laikykite jį nuspaudę ne trumpiau kaip 1 sekundę.
  • Rodomas pagrindinių nustatymų meniu.

Pagrindinių nustatymų meniu funkcijos pasirinkimas

 1. Mygtukais su rodyklėmis perstumkite pasirinkimo rėmelį ant norimos funkcijos simbolio.
  Pagrindinių nustatymų meniu funkcijos
  Simbolis
  Funkcija
  Image alternative Priveržimo modulio laikrodžio datos ir laiko rodymas
  Nustatyti laikrodį galima tik per AT Documentation Software .
  Image alternative Smūginio suktuvo techninės priežiūros informacijos rodymas
  Image alternative Atminties naudojimo priveržimo modulyje rodymas
  Svarbu: Jei atmintis užimta 100 %, senesni duomenys automatiškai perrašomi.
  Su AT Documentation Software galima nuskaityti įrašytus duomenis ir (arba) juos ištrinti iš priveržimo modulio atminties.
  Hilti rekomenduoja reguliariai nuskaityti ir išsaugoti duomenis.
  Image alternative Priveržimo modulio ir prijungto smūginio suktuvo programinės įrangos versijų rodymas
  Image alternative Išėjimas iš pagrindinių nustatymo meniu
 2. Spauskite OK mygtuką.

Smūginio suktuvo techninės priežiūros informacijos funkcijos ekrano rodmenys

Suaktyvinus simbolį  Image alternative, smūginio suktuvo likutinė naudojimo trukmė iki kitos techninės priežiūros rodoma šiais ekrano rodmenimis.
Smūginio suktuvo ekrano rodmenys, susiję su techninės priežiūros situacija
Rodmuo
Reikšmė
Image alternative Smūginis suktuvas yra tvarkingos būklės, šiuo metu techninė priežiūra nereikalinga.
Image alternative Artimiausiu metu reikės atlikti smūginio suktuvo techninę priežiūrą.
Ekrano dešinėje stačiakampyje esantys segmentai rodo likutinę naudojimo trukmę.
Image alternative Smūginio suktuvo techninę priežiūrą vykdyti nedelsiant.
Svarbu: šis įspėjantysis pranešimas ekrane atsiranda automatiškai, pasibaigus likutinei naudojimo trukmei. Darbo režimų „Išmanusis naudojimas“, „Tracefast“ ir „Varžtų sukimas“ pasirinkti nebegalima.
Nepriklausomai nuo ekrano indikacijų, eksploatuojamo smūginio suktuvo techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per metus; to reikia juo realizuojamų varžtinių sujungimų kokybei užtikrinti.

Išėjimas iš pagrindinių nustatymo meniu

 1. Pasirinkimo rėmelį perstumkite ant simbolio Image alternative.
 2. Spauskite OK mygtuką.
  • Ekrane rodomas paskutinis pasirinktas darbo režimas.

Darbo režimai

Toliau pateikti atskirų darbinių operacijų aprašymai galioja tik dešininei smūginio suktuvo eigai. Kairine eiga smūginis suktuvas veikia nereguliuojamu režimu.

Išmanusis naudojimas

Darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržimo modulis reguliuoja ir kontroliuoja pasirinkto tipo tvirtinimo elemento priveržimą. Čia naudojami paskutinio atlikto programinės įrangos ir (arba) parametrų atnaujinimo priveržimo parametrai. Norėdami užtikrinti, kad visada naudojami galiojantys priveržimo parametrai, reguliariai tikrinkite programinės įrangos ir parametrų versijų naujumą.
Dirbant šiuo darbo režimu, smūginiame suktuve šviečia sukimo momento rodmuo AT , o sukimo momento perjungiklis neveikia.
Laikykitės smūginio suktuvo naudojimo instrukcijos.
Priveržimo parametrų ekrano rodmuo
Image alternative
 1. Tvirtinimo elemento tipas (trumpas tvirtinimo elemento pavadinimas)
 2. Medžiaga / gamybinės medžiagos markė
 3. Skersmuo (jei yra)

Tvirtinimo elemento tipas

Skirtingiems tvirtinimo elemento tipams į priveržimo modulį dar gamykloje yra įrašyti priveržimo parametrai.
Rodomas tvirtinimo elementas turi atitikti naudojamą tvirtinimo elementą.
Daugiau informacijos rasite specialioje SI-AT ir atitinkamo tvirtinimo elemento bendrojoje naudojimo instrukcijoje.
Įsitikinkite, kad naudojate tinkamus priveržimo parametrus atitinkamiems tvirtinimo elementams.

Darbo režimas „Tracefast“

Darbo režimas „Tracefast“ yra darbo režimo „Išmanusis naudojimas“ plėtinys. Šiuo darbo režimu priveržimo modulis reguliuoja ir kontroliuoja pasirinkto tipo tvirtinimo elemento priveržimą ir protokoluoja tvirtinimo elemento parametrus, įskaitant jo serijos numerį. Naudojami paskutinio atlikto programinės įrangos ir (arba) parametrų atnaujinimo priveržimo parametrai. Norėdami užtikrinti, kad visada naudojami galiojantys priveržimo parametrai, reguliariai tikrinkite programinės įrangos ir parametrų versijų naujumą.
Dirbant šiuo darbo režimu, smūginiame suktuve šviečia sukimo momento rodmuo AT , o sukimo momento perjungiklis neveikia.
Laikykitės smūginio suktuvo naudojimo instrukcijos.
Priveržimo parametrų ekrano rodmuo
Image alternative
 1. Tvirtinimo elemento tipas (trumpas tvirtinimo elemento pavadinimas)
 2. Medžiaga / medžiagos kokybė / gaminio tipas
 3. Skersmuo (jei yra)
 4. „Tracefast“ aktyvinimas / išaktyvinimas

Tvirtinimo elemento tipas

Skirtingiems tvirtinimo elemento tipams į priveržimo modulį dar gamykloje yra įrašyti priveržimo parametrai.
Rodomas tvirtinimo elementas turi atitikti naudojamą tvirtinimo elementą.
Daugiau informacijos rasite specialioje SI-AT ir atitinkamo tvirtinimo elemento bendrojoje naudojimo instrukcijoje.
Įsitikinkite, kad naudojate tinkamus priveržimo parametrus atitinkamiems tvirtinimo elementams.

Darbo režimas „Varžtų sukimas“

Ekrano rodmuo darbo režime „Varžtų sukimas“:
Image alternative
Skaičius rodo pasirinktą padėtį.
Šiame darbo režime iš viso yra 30 reguliatoriaus padėčių. Tam tikram tvirtinimo elementų tipui parenkama pakopa priklauso nuo įvairių veiksnių.
  Veiksnių pavyzdžiai:
 • Tvirtinimo elemento tipas ir dydis
 • Tvirtinimo elemento specifinis sukimo momentas
 • Ruošinio, į kurį sukami varžtai, medžiaga ir savybės
Tinkamą pakopą nustatykite laipsniškai, remdamiesi šiais duomenimis.

Reikiamos momento reguliatoriaus padėties darbo režimui „Varžtų sukimas“ radimas

ATSARGIAI
Galima žala! Tvirtinimo elemento, keičiamojo įrankio ir (arba) ruošinio pažeidimas.
 • Prieš pradėdami realizuoti varžtinį sujungimą įsitikinkite, kad sujungiamų elementų kontaktiniai paviršiai vienas ant kito guli visu plotu, o veržlė ant elemento buvo užsukta tiek, kad atsiremtų.
 1. Priveržkite tvirtinimo elementą, naudodami žemą reguliatoriaus padėtį.
  • Pradėkite kiek įmanoma žemesne reguliatoriaus padėtimi, kad išvengtumėte tvirtinimo elemento pažeidimo dėl per stipraus priveržimo.
 2. Pasiektą tvirtinimo elemento sukimo momentą patikrinkite kalibruotu dinamometriniu raktu.
  Norėdami pakartotinai priveržti daugiau tvirtinimo elementų, įsitikinkite, kad visos varžtinio sujungimo sąlygos yra vienodos. Dėl pakeistų varžtinio sujungimo sąlygų gali reikėti kitos pakopos.
  Rezultatas 1 / 3Tvirtinimo elemento apibrėžtas sukimo momentas nepasiektas.
  • Tvirtinimo elementą atlaisvinkite ir priveržimo modulyje nustatykite aukštesnę reguliatoriaus padėtį.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite naudodami naują momento reguliatoriaus padėtį ir vėl patikrinkite.
  Rezultatas 2 / 3Tvirtinimo elemento apibrėžtas sukimo momentas viršytas.
  • Tvirtinimo elementą atlaisvinkite ir priveržimo modulyje nustatykite žemesnę reguliatoriaus padėtį.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite naudodami naują momento reguliatoriaus padėtį ir vėl patikrinkite.
  Rezultatas 3 / 3Tvirtinimo elementas priveržtas apibrėžtu sukimo momentu.
  Tinkama momento reguliatoriaus padėtis šiam tvirtinimo elementui surasta.

Darbo režimas „Nereguliuojamas režimas“

Šiame darbo režime priveržimo modulis yra išaktyvintas. Trumpalaikiams darbams be priveržimo modulio nereikia nuimti priveržimo modulio. Smūginis suktuvas veikia taip, lyg priveržimo modulio nebūtų. Smūginio suktuvo sukimo momento rodmuo rodo pasirinktą sukimo momento padėtį ir ją galima nustatyti sukimo momento perjungikliu.
Ekrano rodmuo darbo režime „Nereguliuojamas režimas“:
Image alternative

Darbo režimo nustatymas

Darbo režimą galima nustatyti 2 skirtingais būdais, atsižvelgiant į tvirtinimo elemento tipą:

Darbo režimo nustatymas brūkšniniu, QR arba dvimačiu brūkšniniu kodu

Kai įsukamas Hilti gaminys turi brūkšninį, QR arba dvimatį brūkšninį kodą, darbo režimą šiam gaminiui paprastai ir greitai galima nustatyti nuskenuojant šį kodą.
 1. Priveržimo modulį atblokuokite.
 2. Spauskite skenavimo mygtuką.
  • Skeneris suaktyvinamas, nuskaitymo parengtis ekrane rodoma simboliu Image alternative.
Image alternative
 1. Dabar laikykite modulį maždaug 15 centimetrų (6″) atstumu su suprojektuotu kryželiu viduryje ant brūkšninio, QR arba dvimačio brūkšninio kodo.
  Rezultatas 1 / 2Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
  Ekrane rodoma Image alternative.
  Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
  Ekrane rodomas tvirtinimo elemento priveržimo režimas.
  Rezultatas 2 / 2
  Galbūt priveržimo modulio atmintyje dar nėra tvirtinimo elemento priveržimo parametrų. Hilti siūlo SI‑AT suderintiems tvirtinimo elementams savo suderinamų tvirtinimo elementų SI‑AT specialią naudojimo instrukciją. Ant jos rasite QR kodą, kurį galite nuskenuoti priveržimo moduliu, kad taip galėtumėte įsikelti priveržimo parametrus į priveržimo modulio atmintį.
  Įsukamojo gaminio priveržimo parametrai į priveržimo modulį gali būti papildomai įkeliami ir per AT Documentation Software , naudojant USB. Norėdami užtikrinti, kad visada naudojami galiojantys priveržimo parametrai, reguliariai tikrinkite programinės įrangos ir parametrų versijų naujumą.
  Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  Ekrane rodomas simbolis Image alternative (kodas nenuskaitytas arba nežinomas).
  Skamba garsinis įspėjimo signalas.
  • Spauskite skenavimo mygtuką ir kodą nuskenuokite iš naujo.
 1. Jei tvirtinimo elementas tinka naudoti „Tracefast“ darbo režimu, pasirinkite, norite naudoti darbo režimą „Tracefast“ ( Image alternative ) ar ne (Image alternative ).
 2. Priveržimo modulį užblokuokite.
  • Jei darbo režimas „Tracefast“ aktyvintas, ekrane nuolatos rodoma Image alternative Image alternative.
  • Jei darbo režimas „Tracefast“ išaktyvintas, ekrane nuolatos rodoma Image alternative Image alternative.

Darbo režimo nustatymas valdymo mygtukais

Kai įsukamas tvirtinimo elementas neturi brūkšninio, QR arba dvimačio brūkšninio kodo, darbo režimą galima nustatyti rankiniu būdu priveržimo modulio valdymo mygtukais.
 1. Priveržimo modulį atblokuokite.
 2. Mygtukais su rodyklėmis stumkite pasirinkimo rėmelį ant keistinos parinkties.
 3. Spauskite OK mygtuką.
  • Dabar pasirinktoji parinktis rodoma juodame fone.
 4. Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite norimą nustatymą.
 5. Spauskite OK mygtuką.
  • Pasirinktasis nustatymas rodomas pasirinkimo rėmelyje.
 6. Kad atliktumėte kitus nustatymus, jeigu reikia, pakartokite paskutinius 3–5 veiksmus.
 7. Priveržimo modulį užblokuokite.

Įsukamo gaminio priveržimas išmaniojo naudojimo režimu

Prieš naudodami priveržimo modulį įsitikinkite, kad įsukamas tvirtinimo elementas bus tinkamai instaliuotas. Laikykitės įsukamo tvirtinimo elemento naudojimo instrukcijos nurodymų ir paaiškinimų tvirtinimo elementams patikrinti.
 1. Nustatykite darbo režimą „Išmanusis naudojimas“.
 2. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 3. Smūginį suktuvą su tinkamu keičiamuoju įrankiu uždėkite ant įsukamo tvirtinimo elemento.
 4. Paspauskite ir laikykite nuspaudę valdymo jungiklį, kol priveržimo modulis suformuos vieną iš toliau nurodytų grįžtamojo ryšio signalų:
  Rezultatas 1 / 4
  • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas sėkmingai užbaigtas“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
  • Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
  Tvirtinimo elementas tinkamai įsuktas. Galite iškart priveržti kitą to paties tipo tvirtinimo elementą.
  Rezultatas 2 / 4
  • Rodomas pranešimas „Pakartotinis priveržimas sėkmingai užbaigtas“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi geltona spalva.
  • Skamba 1 garsinis įspėjimo signalas.
  A) Inkarinio varžto arba srieginio strypo su chemine mūrvine varžtinis sujungimas, kuris jau buvo priveržtas, o paskui vėl atlaisvintas, buvo vėl sėkmingai priveržtas. Jeigu varžtinis sujungimas anksčiau buvo priveržtas netinkamai, jį reikia patikrinti ir galbūt priveržti kalibruotu dinamometriniu raktu. B) Įrengimo sistemų ir inkarinių sijų varžtinis sujungimas jau buvo priveržtas, bet modulis negali atpažinti, kad buvo pritaikytas tinkamas priveržimo momentas. Patikrinkite varžtinį sujungimą kalibruotu dinamometriniu raktu ir, jeigu reikia, priveržkite tinkamu instaliavimo sukimo momentu.
  Rezultatas 3 / 4
  • Rodomas pranešimas „Per maža akumuliatoriaus įtampa“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  Akumuliatoriaus likutinės talpos nepakanka, kad būtų galima priveržti tvirtinimo elementą.
  • Pranešimą patvirtinkite spausdami OK mygtuką.
  • Įdėkite įkrautą akumuliatorių.
  Rezultatas 4 / 4
  • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas užbaigtas netinkamai“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  • Skamba 2 garsinis įspėjimo signalas.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu.

Įsukamo gaminio priveržimas darbo režimu „Tracefast“

Prieš naudodami priveržimo modulį įsitikinkite, kad įsukamas tvirtinimo elementas bus tinkamai instaliuotas. Laikykitės įsukamo tvirtinimo elemento naudojimo instrukcijos nurodymų ir paaiškinimų tvirtinimo elementams patikrinti.
Jei darbo režimas „Tracefast“ yra įjungtas, priveržimo modulis atpažįsta tik duomenų matricos kodus ant tvirtinimo elementų. Kad galėtumėte skenuoti kitą brūkšninį, QR arba duomenų matricos kodą, turite išjungti darbo režimą „Tracefast“.
 1. Suaktyvinkite darbo režimą „Tracefast“ Image alternative Image alternative.
 2. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 3. Spauskite smūginio suktuvo valdymo jungiklį.
  • Aktyvinamas priveržimo modulio skeneris.
 4. Nuskaitykite duomenų matricos kodą ant įsukamo tvirtinimo elemento.
  Rezultatas 1 / 2Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
  Ekrane rodoma Image alternative.
  Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
  Ekrane rodomas įsukamas tvirtinimo elementas, ir priveržimo modulis išsaugo tvirtinimo elemento išmatuotų metaduomenis kitam varžtiniam sujungimui.
  Rezultatas 2 / 2Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  Ekrane rodomas simbolis Image alternative (kodas nenuskaitytas arba nežinomas).
  Skamba garsinis įspėjimo signalas.
  • Spauskite skenavimo mygtuką ir kodą nuskenuokite iš naujo.
  • Jei kodo nepavyksta nuskenuoti (pvz., nes jis per stipriai pažeistas), priveržimo modulis po 10 sekundžių siūlo galimybę išaktyvinti darbo režimą „Tracefast“ kitam tvirtinimo elementui ir tvirtinimo elementą priveržti darbo režimu „Išmanusis naudojimas“. Pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku. Kitą tvirtinimo elementą galima priveržti neišsaugant jo metaduomenų. Po to priveržimo modulis automatiškai grįžta į darbo režimą „Tracefast“.
 5. Smūginį suktuvą su tinkamu keičiamuoju įrankiu uždėkite ant įsukamo tvirtinimo elemento.
 6. Paspauskite ir laikykite nuspaudę valdymo jungiklį, kol priveržimo modulis suformuos vieną iš toliau nurodytų grįžtamojo ryšio signalų:
  Rezultatas 1 / 4
  • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas sėkmingai užbaigtas“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
  • Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
  Tvirtinimo elementas tinkamai įsuktas. Galite iškart priveržti kitą to paties tipo tvirtinimo elementą.
  Rezultatas 2 / 4
  • Rodomas pranešimas „Pakartotinis priveržimas sėkmingai užbaigtas“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi geltona spalva.
  • Skamba 1 garsinis įspėjimo signalas.
  A) Inkarinio varžto varžtinis sujungimas, kuris jau buvo priveržtas, o paskui vėl atlaisvintas, buvo vėl sėkmingai priveržtas. Jeigu varžtinis sujungimas anksčiau buvo priveržtas netinkamai, jį reikia patikrinti ir galbūt priveržti kalibruotu dinamometriniu raktu. B) Įrengimo sistemų ir inkarinių sijų varžtinis sujungimas jau buvo priveržtas, bet modulis negali atpažinti, kad buvo pritaikytas tinkamas priveržimo momentas. Patikrinkite varžtinį sujungimą kalibruotu dinamometriniu raktu ir, jeigu reikia, priveržkite tinkamu instaliavimo sukimo momentu.
  Rezultatas 3 / 4
  • Rodomas pranešimas „Per maža akumuliatoriaus įtampa“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  Akumuliatoriaus likutinės talpos nepakanka, kad būtų galima priveržti tvirtinimo elementą.
  • Pranešimą patvirtinkite spausdami OK mygtuką.
  • Įdėkite įkrautą akumuliatorių.
  Rezultatas 4 / 4
  • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas užbaigtas netinkamai“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  • Skamba 2 garsinis įspėjimo signalas.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu.
 7. Pakartokite veiksmus nuo 3 iki 6 kiekvienam priveržiamam tvirtinimo elementui.

Įsukamo gaminio priveržimas darbo režimu „Varžtų sukimas“

 1. Nustatykite darbo režimą „Varžtų sukimas“.
 2. Įsukamam gaminiui suraskite reikiamą priveržimo momento reguliatoriaus padėtį ir ją nustatykite.
 3. Dešininės / kairinės eigos perjungiklį nustatykite į dešininės eigos padėtį.
 4. Smūginį suktuvą su tinkamu keičiamuoju įrankiu uždėkite ant įsukamojo gaminio.
 5. Spauskite valdymo jungiklį ir laikykite, kol priveržimo modulis suformuos vieną iš toliau nurodytų grįžtamojo ryšio signalų:
  Rezultatas 1 / 2
  • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas sėkmingai užbaigtas“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės šviečia žalia spalva.
  • Skamba garsinis patvirtinimo signalas.
  Tvirtinimo elementas tinkamai įsuktas. Galite iškart priveržti kitą to paties tipo tvirtinimo elementą.
  Rezultatas 2 / 2
  • Rodomas pranešimas „Varžto sukimas užbaigtas netinkamai“: Image alternative
  • Kontrolinės lemputės mirksi raudona spalva.
  • Skamba 2 garsinis įspėjimo signalas.
  • Tvirtinimo elementą priveržkite kalibruotu dinamometriniu raktu.

Tvirtinimo elemento tikrinimas

Visi Hilti tvirtinimo elementai yra nuolat atnaujinami, todėl SI-AT modulis gali palaikyti ir šioje instrukcijoje neaprašytus tvirtinimo elementus. Visada naudokite aktualią programinės įrangos ir parametrų versiją.
Dabartines naudojimo ir tikrinimo instrukcijas rasite internete adresu: www.hilti.group

Segmentinių inkarų tvirtinimo elemento tikrinimas

Siekiant įsitikinti, kad darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržiant segmentinius inkarus buvo tinkamai naudotas pagal eksploatacijos leidimą / naudojimo instrukciją nurodytas išankstinis įtempimas, atitinkamai pirmąjį ir paskutinį segmentinius inkarus patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu. Toks naudoto instaliavimo sukimo momento tikrinimas turi būti vykdomas betarpiškai po segmentinio inkaro priveržimo (instaliavimo).
Tikrinimo momentas yra lygus 75 % atitinkamo segmentinio inkaro instaliavimo sukimo momento ir jį galima rasti šio inkaro naudojimo instrukcijoje.
 • Segmentinio inkaro tvirtinimo elementą patikrinkite kalibruotu dinamometriniu raktu ir tinkamu tikrinimo sukimo momentu. Tuo metu stebėkite kampą, kuriuo tvirtinimo elementas gali būti pasuktas toliau.
  Rezultatas 1 / 2Segmentinio inkaro tvirtinimo elementas buvo pasuktas ne toliau, kaip iki nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (< 180°).
  Tvirtinimo elementas tinkamai priveržtas.
  Rezultatas 2 / 2Segmentinio inkaro tvirtinimo elementas buvo pasuktas toliau virš nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (> 180°).
  Tvirtinimo elementas netinkamai priveržtas. Visi po ankstesnio tikrinimo priveržti varžtiniai sujungimai yra laikomi netinkamais, todėl juos reikia patikrinti. Smūginis suktuvas turi būti patikrintas Hilti techninės priežiūros centre.

Srieginių strypų su cheminėmis mūrvinėmis tvirtinimo elementų tikrinimas

Siekiant įsitikinti, kad darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržiant srieginių strypų su cheminėmis mūrvinėmis tvirtinimo elementus buvo tinkamai naudotas pagal eksploatacijos leidimą / naudojimo instrukciją nurodytas išankstinis įtempimas, atitinkamai pirmąjį ir paskutinį tvirtinimo elementus patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu. Toks naudoto instaliavimo sukimo momento tikrinimas turi būti vykdomas betarpiškai po srieginio strypo tvirtinimo elemento priveržimo (po cheminei mūrvinei reikalingo kietėjimo laiko).
Tikrinimo momentas yra lygus 100 % atitinkamo srieginio strypo tvirtinimo elemento instaliavimo sukimo momento ir jį galima rasti šio srieginio strypo naudojimo instrukcijoje.
 • Patikrinkite srieginio strypo tvirtinimo elementą kalibruotu dinamometriniu raktu ir tinkamu tikrinimo sukimo momentu. Tuo metu stebėkite kampą, kuriuo tvirtinimo elementas gali būti pasuktas toliau.
  Rezultatas 1 / 2Srieginio strypo tvirtinimo elementas buvo pasuktas ne toliau, kaip srieginis strypas būtų iki nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (< 180 ° kampu) sukamas.
  Tvirtinimo elementas tinkamai priveržtas.
  Rezultatas 2 / 2Srieginio strypo tvirtinimo elementas buvo pasuktas toliau virš nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (> 180°).
  Tvirtinimo elementas netinkamai priveržtas. Visi po ankstesnio tikrinimo priveržti varžtiniai sujungimai yra laikomi netinkamais, todėl juos reikia patikrinti. Smūginis suktuvas turi būti patikrintas Hilti techninės priežiūros centre.

Įrengimo sistemų tvirtinimo elemento saugumo tikrinimas

Siekiant įsitikinti, kad darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržiant jungiamuosius elementus buvo tinkamai naudotas pagal eksploatacijos leidimą / naudojimo instrukciją nurodytas išankstinis įtempimas, atitinkamai pirmąjį ir paskutinį jungiamuosius elementus patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu. Toks naudoto instaliavimo sukimo momento tikrinimas turi būti vykdomas betarpiškai po jungiamojo elemento priveržimo (instaliavimo).
Tikrinimo momentas yra lygus atitinkamo jungiamojo elemento instaliavimo sukimo momentui, jį galima rasti šio jungiamojo elemento naudojimo instrukcijoje.
 • Tvirtinimo elementą patikrinkite kalibruotu dinamometriniu raktu. Tuo metu stebėkite kampą, kuriuo tvirtinimo elementas gali būti pasuktas toliau.
  Rezultatas 1 / 2Tvirtinimo elementas buvo pasuktas ne toliau, kaip iki nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (< 180°).
  Tvirtinimo elemento varžtinis sujungimas atliktas tinkamai.
  Rezultatas 2 / 2Tvirtinimo elementas buvo pasuktas toliau virš nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (> 180°).
  Atliktas varžtinis sujungimas yra netinkamas. Visi po ankstesnio tikrinimo priveržti varžtiniai sujungimai yra laikomi netinkamais, todėl juos reikia patikrinti. Smūginį suktuvą paveskite patikrinti Hilti techninės priežiūros centre.

T formos varžtų varžtinio sujungimo tikrinimas inkarinėse sijose

Siekiant įsitikinti, kad darbo režimu „Išmanusis naudojimas“ priveržiant T formos varžtus buvo tinkamai naudotas pagal eksploatacijos leidimą / naudojimo instrukciją nurodytas išankstinis įtempimas, atitinkamai pirmąjį ir paskutinį T formos varžtus patikrinti kalibruotu dinamometriniu raktu. Toks naudoto instaliavimo sukimo momento tikrinimas turi būti vykdomas betarpiškai po T formos varžto priveržimo (instaliavimo).
Tikrinimo momentas yra lygus atitinkamo T formos varžto instaliavimo sukimo momentui, jį galima pasižiūrėti šio T formos varžto naudojimo instrukcijoje.
 • T formos varžto tvirtinimo elementą patikrinkite kalibruotu dinamometriniu raktu ir tinkamu tikrinimo sukimo momentu. Tuo metu stebėkite kampą, kuriuo tvirtinimo elementas gali būti pasuktas toliau.
  Rezultatas 1 / 2Tvirtinimo elementas buvo pasuktas ne toliau, kaip iki nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (< 360°).
  Tvirtinimo elementas tinkamai priveržtas.
  Rezultatas 2 / 2Tvirtinimo elementas buvo pasuktas toliau virš nurodyto maksimalaus pasukimo kampo (> 360°).
  Tvirtinimo elementas netinkamai priveržtas. Visi po ankstesnio tikrinimo priveržti varžtiniai sujungimai yra laikomi netinkamais, todėl juos reikia patikrinti. Smūginis suktuvas turi būti patikrintas Hilti techninės priežiūros centre.

Darbo režimu „Varžtų sukimas“ priveržtų varžtinių sujungimų tikrinimas

 • Reguliariai, naudodami kalibruotą dinamometrinį raktą, pagal įmonės reglamentą arba kokybės normas tikrinkite, ar buvo pasiekta užduotoji priveržimo momento reikšmė.

Priveržimo modulio prijungimas prie asmeninio kompiuterio (PC)

Image alternative
 1. Nustumkite dangtelį, esantį apatinėje priveržimo modulio pusėje.
 2. USB kabelio kištuką (USB 2.0, B tipo) įstatykite į priveržimo modulio USB jungtį.
 1. USB kabelio kištuką (A tipo) prijunkite prie savo asmeninio kompiuterio.
  • Dabar priveržimo modulis maitinamas iš asmeninio kompiuterio (PC). Modulio ekrane rodomas USB logotipas (Image alternative).
  Ištraukę USB kištuką, užstumkite priveržimo modulio dangtelį. Tokiu būdu apsaugosite USB jungtį nuo nešvarumų.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinkite prilipusius nešvarumus.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Naudokite švarią, sausą šluostę prietaiso kontaktams valyti.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalų. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir priedus. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Transportavimas ir sandėliavimas

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Taip pat laikykitės smūginio suktuvo naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl sutrikimų šalinimo.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Rodomas pranešimas „Modulį užblokuoti“.
Priveržimo modulis atblokuotas.
 • Spauskite blokavimo mygtuką Image alternative, kad užblokuotumėte priveržimo modulį ir suaktyvintumėte smūginį suktuvą.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per aukšta akumuliatoriaus temperatūra“.
Akumuliatorius yra perkaitęs.
 • Pakeiskite akumuliatorių arba leiskite akumuliatoriui atvėsti.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per žema akumuliatoriaus temperatūra“.
Akumuliatoriaus temperatūra žemiau 0 °C (32 °F).
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti, kad jo temperatūra viršytų 0 °C (32 °F).
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per aukšta smūginio suktuvo temperatūra“.
Smūginis suktuvas yra perkaitęs.
 • Leiskite smūginiam suktuvui atvėsti.
 • Išvalykite vėdinimo plyšius.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per maža akumuliatoriaus įkrova“.
Akumuliatoriaus įkrovos nepakanka, tvirtinimo elementui tinkamai įsukti.
 • Įdėkite įkrautą akumuliatorių.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Per didelė vartojama srovė“.
Trumpalaikis vartojamos srovės leistinos reikšmės viršijimas.
 • Pranešimą patvirtinkite spausdami OK mygtuką.
 • Sukimo procesą pakartokite.
 • Jeigu pranešimas vėl atsiranda ekrane, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Miniatiūrinis maitinimo elementas išsekęs“.
Išseko priveržimo modulio laikrodžio miniatiūrinis maitinimo elementas.
  Nebegalima užtikrinti dokumentavimo protokolo datos ir laiko duomenų korektiškumo.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, kad maitinimo elementą pakeistų.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Nedelsiant vykdyti smūginio suktuvo techninę priežiūrą“.
Smūginio suktuvo techninę priežiūrą vykdyti nedelsiant.
  Darbo režimų „Išmanusis naudojimas“, „Tracefast“ ir „Varžtų sukimas“ pasirinkti nebegalima.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, kad jam pavestumėte atlikti smūginio suktuvo techninę priežiūrą.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Prietaiso sutrikimas“.
Aptiktas prietaiso sutrikimas.
 • Priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio.
 • Naudodami AT Documentation Software , nuskaitykite sutrikimų atminties įrenginį ir vykdykite programinės įrangos nurodymus dėl sutrikimo pašalinimo.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Dokumentavimo funkcija išaktyvinta“.
Dokumentavimo funkcija išaktyvinta (tik įspėjantysis pranešimas).
 • Jeigu Jums reikia dokumentavimo funkcijos, tada priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio (PC) ir dokumentavimo funkciją suaktyvinkite per AT Documentation Software .
 • Norėdami patvirtinti pranešimą ir tęsti priveržimo modulio paleidimą, spauskite OK mygtuką.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Atmintis beveik pilna“. (Šis pranešimas ekrane atsiranda, kai vertės ≥ 90 %.)
Priveržimo modulio duomenų atmintis yra beveik pilna. Dėmesio: jei priveržimo modulio duomenų atmintis yra pilna, seniausi duomenys perrašomi!
 • Priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio.
 • Naudodami AT Documentation Software , duomenis nuskaitykite, kad galėtumėte juos pateikti ataskaitoje.
 • Paskui šiuos duomenis ištrinkite iš priveržimo modulio atminties – atlaisvinsite atmintį.
Image alternative
Rodomas pranešimas „Atmintis pilna“.
Priveržimo modulio duomenų atmintis yra visiškai pilna. Dėmesio: Seniausi duomenys perrašomi!
 • Priveržimo modulį prijunkite prie asmeninio kompiuterio.
 • Naudodami AT Documentation Software , duomenis nuskaitykite, kad galėtumėte juos pateikti ataskaitoje.
 • Paskui šiuos duomenis ištrinkite iš priveržimo modulio atminties – atlaisvinsite atmintį.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Priedus, sisteminius priedus ir daugiau informacijos apie prietaisą rasite čia.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Sąlygos : Pietų Korėja
Konkrečiai šaliai skirtos eksploatacijos leidimo informacija
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
AprašymasHilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.