Kalba

B 3600

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Paveikslėliuose naudojami simboliai

Paveikslėliuose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą paveikslėlį šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Transportavimo režimas
Image alternative Budėjimo režimas
Image alternative Naudojimo režimas

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Gaminio duomenys
  Nešiojamoji energijos tiekimo sistema
  B 3600
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Prietaisą ir reikmenis naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Prietaisą ir reikmenis draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus. Prietaisą atidaryti draudžiama.
 • Elektrinių kontaktų nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais.
 • Nesujunkite trumpai prietaiso išėjimų.
 • Uždėkite jungčių apsauginius gaubtelius, kai jų nenaudojate.
 • Prietaisą draudžiama ardyti, suspausti, kaitinti iki aukštesnės nei 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Saugokite prietaisą nuo lietaus, drėgmės ir skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso sprogioje aplinkoje.
 • Prietaisą naudokite tik nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su prietaisu elkitės labai atsargiai!
 • Naudodami atkreipkite dėmesį, kad prietaisas stovėtų stabiliai. Prietaisą statykite tik ant neslidaus pagrindo. Saugokite prietaisą, kad jis nekyšotų virš krašto.
 • Stebėkite, kad prijungto vartotojo kabelio ilgis būtų pakankamas, jungiamasis laidas neturi būti tempiamas.
 • Nenaudokite arba nekraukite prietaiso, jei jis buvo sutrenktas arba pažeistas kitais būdais. Reguliariai tikrinkite prietaisą, ar nėra pažeidimų požymių.
 • Nenaudokite prietaiso vietoje kopėčių.
 • Prietaiso netransportuokite kranu arba kėlimo priemone.
 • Laikykitės vietinių taisyklių dėl saugaus elektrinių vartotojų naudojimo.
 • Neprijunkite prie prietaiso sugedusių vartotojų.
 • Neprijunkite generatorių prie prietaiso išėjimų.
 • Prietaisą kraukite tik kartu tiekiamu įkrovimo kabeliu.
 • Prieš prijungdami vartotoją įsitikinkite, kad prietaisas ir vartotojas yra išjungti. Po naudojimo visada išjunkite vartotoją.
 • Nenaudokite prietaiso gyvybę palaikantiems medicinos vartotojams maitinti.
 • Jeigu į rankas paimtas prietaisas atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite prietaisą matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite jam atvėsti. Jei prietaisas po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Rėmas
 2. Rankena
 3. Sukamasis jungiklis
 4. AC išėjimas
 5. Šviesos diodo rodmuo
 6. AC krovimo įėjimas
 7. Saugiklio dangtelis

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra nešiojamoji energijos tiekimo sistema. Jis skirtas laidiniams vartotojams maitinti.

Tiekiamas komplektas

Nešiojamoji energijos tiekimo sistema, įkrovimo kabelis, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Šviesos diodų rodmenys

Hilti B 3600 energijos tiekimo sistema gali rodyti įkrovos lygį ir klaidų pranešimus.
Jei atpažįstami klaidų pranešimai, šviesos diodai šviečia arba mirksi pagal esamą įkrovos lygį.
Būsena
Reikšmė
Aštuoni (8) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: 100–88 %
Septyni (7) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai.
Įkrovos lygis: 87–76 %
Šeši (6) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai.
Įkrovos lygis: 75–63 %
Penki (5) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai.
Įkrovos lygis: 62–50 %
Keturi (4) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: 49–37 %
Trys (3) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: 36–25 %
Du (2) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: 24–12 %
Vienas (1) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: 12–1 %
Vienas (1) šviesos diodas mirksi žaliai (įkrovimo kabelis neprijungtas).
Ličio jonų akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs. Akumuliatorių įkraukite.
Nešviečia joks šviesos diodas.
Nešiojamoji energijos tiekimo sistema yra išjungta. Įjunkite ją.
Jei įjungus nešviečia nei vienas šviesos diodas, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Esamo įkrovos lygio šviesos diodas mirksi žaliai (įkrovimo proceso metu).
Ličio jonų akumuliatorius kraunamas.
Vienas ar keli šviesos diodai šviečia nuolat geltonai.
Buvo viršsrovė, ir AC išėjimai yra išaktyvinti.
Atjunkite visus vartotojus. Sukamąjį jungiklį nustatykite į budėjimo režimą Image alternative. Palaukite 10 sekundžių ir sukamąjį jungiklį vėl nustatykite į naudojimo režimą Image alternative. Dabar vėl galima naudoti energijos tiekimo sistemą.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas ar keli šviesos diodai mirksi geltonai.
Energijos tiekimo sistemos temperatūra aukštesnė arba žemesnė už leistino temperatūros intervalo ribas. Naudojimas arba krovimas buvo nutrauktas.
Atjunkite vartotoją arba įkrovimo kabelį nuo energijos tiekimo sistemos ir perjunkite ją į budėjimo režimą Image alternative. Po to energijos tiekimo sistemos temperatūrą lėtai grąžinkite į leistiną temperatūros intervalą. Kai tik bus pasiektas leistinas intervalas, energijos tiekimo sistemą galima naudoti toliau arba įkrauti.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Įvyko sistemos klaida. Atjunkite vartotoją arba įkrovimo kabelį, perjunkite energijos tiekimo sistemą į transportavimo režimą Image alternative ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sukamasis jungiklis

Sukamasis jungiklis gali būti nustatytas į šias tris padėtis:
Image alternative Transportavimas
Įjungus transportavimo režimą, visos jungtys yra neaktyvios, o energijos tiekimo sistema yra išjungta.
Image alternative Budėjimas / krovimo režimas
Įjungus budėjimo režimą, AC išėjimuose nėra įtampos, o AC įėjimas yra aktyvus. Šviesos diodai nešviečia.
Image alternative Naudojimas
Įjungus naudojimo režimą, AC išėjimai yra aktyvus, galima prijungti ir naudoti vartotoją. Šviesos diodai informuoja apie įkrovos lygį arba klaidų pranešimus.

Techniniai duomenys


Aukštoji įtampa
Išėjimo įtampa
220 V … 240 V / 50–60 Hz
Vardinė išėjimo galia
3 600 W / 16 A
Didžiausia išėjimo galia maks. 120 sekundžių
7 200 W / 32 A
Turima energija
2,1 kWh
Įkrovimo galia
1 000 W / 4 A
Apsaugos laipsnis
IP 54+
Svoris
19,8 kg
(43,7 lb)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Naudojimas

Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Įkrovimas

 1. Sukamąjį jungiklį nustatykite į budėjimo režimo padėtį Image alternative.
 2. Kartu tiekiamą įkrovimo kabelį prijunkite prie AC krovimo įėjimo ir sukite kaištinį užraktą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.
  Siekdami užtikrinti veikimą, atkreipkite dėmesį į kaištinio užrakto užsifiksavimą.
 3. Įkrovimo kabelį prijunkite prie kištukinio lizdo.
  • Žaliai šviečiantys šviesos diodai rodo esamą įkrovos lygį.
  • Jei energijos kaupiklis yra visiškai įkrautas, visi šviesos diodai šviečia 10 sekundžių žaliai. Po to rodmuo užgęsta.
 4. Baigę krauti atjunkite įkrovimo kabelį ir perjunkite energijos kaupiklį į transportavimo režimą Image alternative.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros srovė! Galimas elektros smūgis ir (arba) konstrukcinių dalių pažeidimas.
 • Prijungiant daugiau nei vieną vartotoją, vartotojus reikia apsaugoti nuotėkio srovės apsauginiu įtaisu (PRCD).
 • Atkreipkite dėmesį į aprašytas prijungimo galimybes / kombinacijas.
Image alternative
 1. Sukamąjį jungiklį nustatykite į naudojimo režimo padėtį Image alternative. Energijos tiekimo sistema aktyvinama, ir šviesos diodai mirksi.
  • Jei po to vienas arba keli šviesos diodai šviečia žaliai, energijos tiekimo sistema parengta naudoti.
  • Jei po paleidimo sekos vienas šviesos diodas mirksi žaliai, energijos tiekimo sistema yra visiškai iškrauta. Akumuliatorių įkraukite.
  • Jei po paleidimo sekos nešviečia nei vienas šviesos diodas, įvyko klaida. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 2. Prijunkite vartotoją prie AC išėjimo.
 3. Laikykitės šių nurodymų dėl prie energijos tiekimo sistemos prijungtų daugiau nei vieno vartotojo naudojimo:
  • Naudojant vartotoją su tarpe prijungtu dulkių siurbliu, vartotoją prie dulkių siurblio reikia prijungti naudojant srovės nuotėkio apsauginį jungiklį.
  • Dviems vartotojams prijungti Hilti siūlo kabelio šakotuvą su srovės nuotėkio apsauginiu jungikliu.
  • Naudojant daugiaviečius kištukinius lizdus, visus prijungtus vartotojus reikia atskirai apsaugoti srovės nuotėkio apsauginiu jungikliu.
 4. Naudojant šviesos diodai rodo esamą įkrovos lygį.
 5. Norėdami nutraukti energijos tiekimo sistemos naudojimą, sukamąjį jungiklį nustatykite į budėjimo režimo padėtį Image alternative.
 6. Norėdami visiškai išjungti energijos tiekimo sistemą, sukamąjį jungiklį nustatykite į transportavimo režimo padėtį Image alternative.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl aktyvinto prietaiso !
 • Prieš visus priežiūros ir einamojo remonto darbus prietaisą visada perjunkite į transportavimo režimą Image alternative.
Prietaiso priežiūra
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Prietaiso kontaktams nuvalyti naudokite švarią, sausą šluostę.
 • Saugokite prietaisą nuo didelės drėgmės (pvz., nenardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei prietaisas peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su veikimo trikdžiais. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Atlikę priežiūros ir remonto darbus uždėkite visus apsauginiai įtaisus ir patikrinkite, ar jie nepriekaištingai veikia.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Saugiklio keitimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
ATSARGIAI
Gaisro pavojus dėl netinkamo saugiklio! Dėl netinkamos specifikacijos saugiklio gali kilti gaisras.
 • Naudokite tik tokio pat tipo, tokios pat vardinės srovės ir tokios pat išjungiamo charakteristikos saugiklį.
 1. Atsukite saugiklio dangtelį.
 2. Išimkite saugiklį. Pakeiskite nauju saugikliu.
  Medžiaga
  Mikrosaugiklis
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Vėl užsukite saugiklio dangtelį.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Prietaisą transportuokite tik perjungę jį transportavimo režimą Image alternative.
 • Transportuojant prietaisą reikėtų saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.
 • Prietaiso negalima transportuoti lėktuvu. Jeigu reikia, kreipkitės į oro linijų bendrovę.
Laikymas
 • Prietaisą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Prietaisą laikykite tik perjungtą į transportavimo režimą Image alternative.
 • Iškrauto prietaiso nelaikykite ilgą laiką. Dėl to prietaisas gali visiškai išsikrauti. Prietaisą įkraukite ne rečiau kaip kas tris mėnesius.
 • Nelaikykite prietaiso saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą laikykite vaikams ir neįgaliotiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą bei prieš ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.

Pagalba sutrikus veikimui

Stebėkite energijos tiekimo sistemos šviesos diodų rodmenį visų gedimų atvejais. Žr. skyrių Šviesos diodų rodmenys .
Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prijungtas vartotojas neveikia arba veikia ne visa galia.
Netinkamai įkištas kištukas
 • Vartotojo kištuką tinkamai įkiškite į kištukinį lizdą.
Energijos tiekimo sistema neperjungta į naudojimo režimą.
 • Sukamąjį jungiklį nustatykite į naudojimo režimo padėtį Image alternative.
Akumuliatorius yra iškrautas
 • Įkraukite energijos tiekimo sistemos akumuliatorių.
Vartotoja galia per didelė
 • Laikykitės energijos tiekimo sistemos išėjimo galios. Neprijunkite vartotojo, kuris viršija išėjimo galią.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Prietaiso nesiųskite, jei korpusas yra pažeistas.
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Prietaisą utilizuokite taip, kad jis negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Prietaisą pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ Li-Ion akumuliatorius, sudarytus iš daugelio Li-Ion sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
Hilti akumuliatoriai atitinka naujausią technikos lygį, juose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
AprašymasAkumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, užtikrinantys didelį specifinį energijos tankį. Priešingai nei NiMH ir NiCd akumuliatorių, Li-Ion akumuliatorių atminties efektas yra labai mažas, tačiau šie akumuliatoriai labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą. Žr. Sauga
Su mūsų akumuliatoriais leidžiamus eksploatuoti gaminius rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje
www.hilti.group | JAV: www.hilti.com
Sauga
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių, kurių neaprobavo Hilti techninės priežiūros centras.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar Jūsų akumuliatoriai neturi pažeidimo, pvz., spaudimo, pjovimo ar dūrimo, požymių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Ištekėjus akumuliatoriaus skysčiui, saugokite akis ir odą nuo tiesioginio sąlyčio su juo!
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Iš sugadintų akumuliatorių gali ištekėti skystis, kuris gali užteršti ir aplinkinius daiktus. Užterštus komponentus nuvalykite šiltu muiluotu vandeniu, o pažeistus akumuliatorius pakeiskite.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Akumuliatoriaus polių nelieskite pirštais, taip pat įrankiais, papuošalais ar kitokiais metaliniais daiktais. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Akumuliatorius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės jų naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių arba dujų. Tokiose sąlygose netikėtas akumuliatoriaus sutrikimas gal sukelti sprogimą.
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet reikia susisiekti su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Ištekėjus skysčiui, saugokite akis ir / arba odą nuo tiesioginio sąlyčio su juo – užsidėkite apsauginius akinius ir apsimaukite apsaugines pirštines.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą atliekų utilizavimo įmonę. Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę.
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą ar neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti taip, kaip aprašyta aukščiau.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai Li-Ion akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nedidelius pažeistų, degančių arba išsiliejusių akumuliatorių kiekius pabandykite išsklaidyti. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, taip izoliuodami degančius akumuliatorius. Jeigu turimomis priemonėmis gaisro užgesinti negalite, kvieskite artimiausią priešgaisrinę tarnybą.
Kai dega pavienis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Palaukite, kol akumuliatorius visiškai atvės.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Po įkrovimo akumuliatorių visada atjungti nuo kroviklio.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jeigu nepažeistus akumuliatorius norite pervežti, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Tokius nešvarumus nuvalykite švaria sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu yra užsikimšę jo vėdinimo plyšiai. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Sekite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite minkštu teptuku arba švaria sausa šluoste.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą atliekų utilizavimo įmonę. Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.