Kalba

PM 50MG‑22

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridedamą naudojimo instrukciją, įskaitant instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Svarbiausia susipažinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir įspėjamaisiais nurodymais, paveikslėliais, specifikacijomis be sudėtinėmis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant šio reikalavimo, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus. Vėlesniam naudojimui išsaugokite naudojimo instrukciją, įskaitant visas instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus.
 • Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam, instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo priedai gali kelti pavojų.
 • Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausią technikos lygį spausdinimo momentu. Naujausią versiją visada rasite internetu „Hilti“ prietaisų puslapyje. Sekite nuorodą arba QR kodą šioje naudojimo instrukcijoje, pažymėtą simboliu Image alternative.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Simboliai iliustracijose

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą paveikslėlį šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeracija paveikslėliuose nurodo svarbius darbinius veiksmus arba darbiniams veiksmams svarbias konstrukcines dalis. Tekste šie darbiniai veiksmai arba konstrukcinės dalys išskirtos atitinkamais numeriais, pvz., (3) .
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį
Image alternative Švytuoklė užfiksuota (pasviras lazerio spindulys)
Image alternative Švytuoklė atblokuota (automatinis susiniveliavimas aktyvus)

Lipdukai ant prietaiso

Informacija apie lazerį
Image alternative LAZERIO SPINDULIUOTĖ! NEŽIŪRĖTI Į SPINDULĮ! 2 LAZERIO KLASĖS PRIETAISAS.
2 lazerio klasė pagal normas IEC60825-1/EN60825-1:2014 ir atitinkamai CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Daugialinijinis lazerinis nivelyras
  PM 50MG-22
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Matavimo prietaiso naudojimo bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Matavimo prietaisai gali kelti pavojų, jei juos netinkamai naudojate. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti matavimo prietaiso gedimų ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
 • Kai prietaisą naudojate, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims.
 • Prietaisą naudokite tik nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Atkreipkite dėmesį į savo šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
Apsauga nuo elektros
 • Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drėgmės. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą ar sprogimą.
 • Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės prasiskverbimo, prieš dedant į transportavimo konteinerį, jį reikia sausai nušluostyti.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su matavimo prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Matavimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su matavimo prietaisu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas mažina sužalojimų riziką.
 • Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
 • Saugokitės, kad prietaiso neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš matavimo prietaisą imdami į rankas, nešdami ar jungdami jį prie akumuliatoriaus, įsitikinkite, kad matavimo prietaisas yra išjungtas.
 • Prietaisą ir priedus naudokite pagal šiuos nurodymus ir taip, kaip nurodyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisų naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su matavimo prietaisais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate susipažinę su savo matavimo prietaisu. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 • Matavimo prietaisas neturi būti naudojamas arti medicininių prietaisų.
Matavimo prietaiso naudojimas ir elgesys su juo
 • Matavimo prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Nenaudojamus matavimo prietaisus saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite matavimo prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Matavimo prietaisai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Matavimo prietaisus rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios matavimo prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistas matavimo prietaiso dalis paveskite suremontuoti. Blogai prižiūrimi matavimo prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Prietaiso neleidžiama jokiu būdu modifikuoti arba juo manipuliuoti. Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę matavimo prietaisą pradėti eksploatuoti.
 • Prieš svarbius matavimus, matavimo prietaisui nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite matavimo prietaiso tikslumą.
 • Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai gali būti, pvz., šalia esantys prietaisai, sukuriantys stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, vibracijas ir temperatūros pokyčius.
 • Dėl greitai kintančių matavimo sąlygų matavimo rezultatai gali būti netikslūs.
 • Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra. Dėl didelių temperatūros skirtumų prietaisas gali veikti netinkamai, ir dėl to gali būti gaunami klaidingi matavimo rezultatai.
 • Naudodami su adapteriais ir priedais užtikrinkite, kad priedai būtų gerai pritvirtinti.
 • Nors matavimo prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
 • Laikykitės nurodytos darbinės ir laikymo temperatūros.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su lazeriniais matavimo įrankiais

 • Prietaisą netinkamai atidarius, į aplinką gali prasiskverbti lazerio spindulys, kurio parametrų reikšmės viršija nurodytas 2 klasei. Prietaisą remontuokite tik Hilti techninės priežiūros centre.
 • Apsaugokite vietą, kurioje vykdote matavimus. Užtikrinkite, kad pastatydami prietaisą jo spindulio nenukreipsite į kitus asmenis ar save patį. Lazerio spinduliai turi būti gerokai aukščiau arba žemiau akių lygio.
 • Norint išvengti klaidingų matavimų, lazerio spindulio išėjimo langelis visada turi būti švarus.
 • Prieš prietaisą naudodami ar juo matuodami, o darbo metu – dažnai, tikrinkite jo tikslumą.
 • Matuojant greta atspindinčių objektų ar paviršių, per lango stiklą ar panašias medžiagas, matavimo rezultatai gali būti iškreipti.
 • Prietaisą sumontuokite ant tinkamo laikiklio, ant stovo arba pastatykite ant lygaus paviršiaus.
 • Draudžiama dirbti su matavimo liniuotėmis netoli aukštos įtampos linijų.
 • Įsitikinkite, kad netoli nėra naudojamas kitas lazerinis matavimo prietaisas, galintis padaryti įtaką jūsų matavimui.
 • Neleiskite lazerio spinduliams kirsti neapsaugotų zonų.

Papildomi saugos nurodymai

 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar akumuliatorius ir sumontuoti priedai yra patikimai pritvirtinti.
 • Norėdami pasiekti didžiausią tikslumą, projektuokite liniją į vertikalų, lygų paviršių. Prietaisą pastatykite 90° kampu į plokštumą.

Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas atitinka griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali atmesti galimybės, kad stiprus elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Tokiais arba kitais keliančiais abejonių atvejais reikia atlikti kontrolinius matavimus. Hilti taip pat negali garantuoti, kad prietaisas netrikdys kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacijos įrenginių) veikimo.

2 lazerio klasė pagal lazerinių prietaisų klasifikaciją

Prietaisas atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC/EN 60825-1:2014 ir II klasę pagal CFR 21 § 1040 (FDA). Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiimant jokių kitų saugos priemonių. Nepatartina žiūrėti tiesiai į šviesos šaltinį – kaip ir į saulę. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio. Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Akumuliatorius
 2. Akumuliatoriaus būsenos rodmuo
 3. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 4. Įspėjantysis lipdukas
 5. Lazerio spindulio išėjimo langeliai
 6. Imtuvo režimo mygtukas
 7. Linijų režimo mygtukas
 8. Švytuoklės įjungimo / išjungimo ir užfiksavimo / atblokavimo pasirinkimo jungiklis
 9. Tikslaus reguliavimo rankenėlė

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas yra automatiškai susiniveliuojantis daugialinijinis lazerinis nivelyras, kuriuo vienas asmuo yra pajėgus perkelti 90° kampą, horizontaliai niveliuoti, taip pat vykdyti išlyginimo darbus ir tiksliai nustatyti vertikalumą.

Šis prietaisas pirmiausia yra skirtas naudoti patalpų viduje ir jis nėra rotacinio lazerinio nivelyro pakaitalas. Naudojant lauke, reikia atkreipti dėmesį, kad naudojimo sąlygos atitiktų tipines naudojimo patalpose sąlygas arba būtų naudojamas Hilti lazerio spindulio imtuvas.
Galimos naudojimo sritys:
 • Pertvarų padėties žymėjimas (status kampas ir vertikali plokštuma).

 • Stačių kampų tikrinimas ir perkėlimas.

 • Montuojamų dalių / įrenginių ir kitų struktūrinių elementų išlyginimas trijose ašyse.

 • Grindyse pažymėtų taškų perkėlimas ant lubų.

Image alternative
 • Šiam prietaisui naudokite tik šioje lentelėje nurodytus B 22 serijos Hilti Nuron ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik šioje lentelėje nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Išskirtinės savybės

Prietaisas turi tris žalias 360° lazerio linijos, kurių veikimo nuotolis yra 40 m (131 pėdų), taip pat penkis spindulių susikirtimo taškus (priekyje, užpakalyje, kairėje, dešinėje ir viršuje). Veikimo nuotolis priklauso nuo aplinkos apšviestumo.
Žiūrint iš užpakalinės pusės, prietaisas kairėje priekinėje pusėje turi žemyn nukreiptą atskaitos tašką. Užpakalinė pusė yra pusė, kurioje yra pritvirtintas akumuliatorius.
Lazerio linijos gali būti įjungiamos arba atskirai (tik vertikalios arba tik horizontalios), arba kartu. Norint naudoti su pasvirimo kampu, blokuojama automatinio susiniveliavimo švytuoklė.

Tiekiamas komplektas

Daugialinijinis lazerinis nivelyras, lagaminas, naudojimo instrukcija, gamintojo sertifikatas.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių priedų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Darbiniai signalai

Būsena
Reikšmė
Lazerio spindulys mirksi du kartus kas 10 (švytuoklė neužfiksuota) arba kas 2 (švytuoklė užfiksuota) sekundes.
Maitinimo elementai / akumuliatoriai yra beveik išsikrovę.
Lazerio spindulys penkis kartus sumirksi ir paskui šviečia nuolat.
Imtuvo režimo suaktyvinimas arba deaktyvinimas.
Lazerio spindulys mirksi dideliu dažniu.
Prietaisas negali susiniveliuoti.
Lazerio spindulys mirksi kas 5 sekundes.
Pasviros linijos darbo režimas; švytuoklė yra užfiksuota, todėl linijos neniveliuojamos.

Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys

Hilti Nuron ličio jonų akumuliatoriai gali parodyti įkrovos būklę, pranešimus apie klaidą ir akumuliatoriaus būklę.

Įkrovos būklės ir pranešimų apie klaidas rodmenys

Kad gautumėte vieną iš šių rodmenų, spustelėkite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentančiu akumuliatoriumi!
 • Kai akumuliatorius įstatytas, spausdami atblokavimo mygtuką įsitikinkite, kad vėl tinkamai užfiksavote akumuliatorių naudojamame prietaise.
Įkrovos būklė bei galimos triktys rodomos nuolat, kol prijungtas prietaisas yra įjungtas.
Būsena
Reikšmė
Keturi (4) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 100 iki 71 %
Trys (3) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 70 iki 51 %
Du (2) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 26 %
Vienas (1) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 10 %
Vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žaliai
Įkrovos lygis: < 10 %
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi žaliai
Ličio jonų akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs. Akumuliatorių įkraukite.
Jei šviesos diodai po akumuliatoriaus įkrovimo vis dar greitai mirksi, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi geltonai
Ličio jonų akumuliatorius arba su juo sujungtas prietaisas yra veikiamas per didelės apkrovos, yra per karštas, per šaltas arba įvykęs kitoks gedimas.
Prietaisą ir akumuliatorių nustatykite į rekomenduojamą darbinę temperatūrą ir naudodami neperkraukite prietaiso.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas šviečia geltonai
Ličio jonų akumuliatorius ir su juo susijęs prietaisas yra nesuderinami. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) LED šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Ličio jonų akumuliatorius užblokuotas, jo nebegalima naudoti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus būsenos rodmenys

Norėdami užklausti apie akumuliatoriaus būklę, ilgiau nei tris sekundes spauskite atblokavimo mygtuką. Sistema neatpažįsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmė, pvz., jai nukritus, ją pažeidus arba esant išorinių pažeidimų dėl karščio.
Būsena
Reikšmė
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia žalia spalva.
Akumuliatorių galima naudoti toliau.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva.
Užklausa dėl akumuliatoriaus būklės negalėjo būti baigta. Procedūrą pakartokite arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia raudona spalva.
Jei prijungtą prietaisą galima naudoti toliau, likusi akumuliatoriaus talpa yra mažesnė kaip 50%.
Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima, vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas baigėsi ir jį reikia pakeisti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Techniniai duomenys

Informacija apie prietaisą

Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis be lazerio imtuvo
≤ 40 m
(≤ 131 ft - 3 in)
Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis su lazerio imtuvu
2 m … 65 m
(6 ft - 7 in … 213 ft - 3 in)
Susiniveliavimo trukmė (tipinė)
3 s
Automatinio niveliavimo diapazonas (tipinis)
±4,25°
Tikslumas
±3,0 mm / 10 m
(±0,12 in / 32 ft - 10 in)
Linijos storis (tipinė)
5 m (16,4 in)
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32,8 in)
4,0 mm
(0,16 in)
Lazerio klasė
2 klasė, matomas, 510–530 nm
Veikimo trukmė (tipinė, kai įjungtos visos linijos)
B 22‑55
14 val. esant 24 ℃
(14 val. esant 75 ℉)
B 22‑85
24 val. esant 24 ℃
(24 val. esant 75 ℉)
Veikimo trukmė (tipinė, įjungtos tik horizontalios arba vertikalios linijos)
B 22‑55
22 val. esant 24 ℃
(22 val. esant 75 ℉)
B 22‑85
32 val. esant 24 ℃
(32 val. esant 75 ℉)
Automatinis išsijungimas (įsijungia po)
1 val.
Apsaugos laipsnis (Negalioja Nuron B 22 akumuliatoriui)
IP 54
Stovo sriegis
BSW 5/8" | UNC1/4"
Spindulio divergencija (išsisklaidymas)
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Vidutinė išėjimo galia (PAE = pasiekiama emisijos lazerio galia)
< 2 mW
2 lazerių klasei pasiekiamos emisijos lazerio galios ribinė vertė yra AEL class 2 = > 2 mW
Bangos ilgis (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Impulso trukmė (tp)
< 80 µs
Impulso dažnis (f)
< 12 kHz
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01“ be akumuliatoriaus
1,29 kg
Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Darbinės būklės rodmuo
Lazerio spinduliai bei Nuron B 22 akumuliatoriaus būsenos rodmuo
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Laikymo temperatūra
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Akumuliatoriaus svoris
Žr. skyrių „Naudojimas pagal paskirtį“
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus atsitiktinai pradėjus naudoti!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti įrankio laikantįjį lyną.
 • Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite įrankio laikančiojo lyno tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Kaip apsaugą nuo nukritimo šiam gaminiui naudokite tik Hilti apsaugos nuo nukritimo įtaiso #2293133 ir Hilti įrankio laikančiojo lyno #2261970 derinį.
 • Apsaugos nuo nukritimo įtaisą pritvirtinkite papildomos įrangos montavimo angose. Patikrinkite, ar patikimai laikosi.
 • Vieną įrankio laikančiojo lyno karabino kablį pritvirtinkite prie apsaugos nuo nukritimo įtaiso, o kitą karabino kablį – prie laikančiosios struktūros. Patikrinkite, ar abu karabino kabliai patikimai laikosi.
  Laikykitės Hilti apsaugos nuo nukritimo įtaiso ir Hilti įrankio laikančiojo lyno naudojimo instrukcijų.

Naudojimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.
 • Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio šviesos šaltinį. Spinduliui patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliavimo šaltinio.
Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.

Lazerio spindulių įjungimas

 1. Pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative (įjungta / atblokuota).
  • Įjungiamos vertikalios lazerio linijos.
 2. Linijos režimo mygtuką spaudykite tol, kol nustatysite norimą linijos režimą.
  • Prietaiso darbo režimai pakartotinai persijungia šia eilės tvarka: vertikalių linijų, vertikalių šoninių linijų, horizontalios linijos, vertikalių ir horizontalių linijų.

Dviejų taškų niveliavimas per atstumą tikslaus reguliavimo rankenėle

 1. Prietaisą su apatiniu statmenu spinduliu nustatykite ant grindų esančio etaloninio kryžiaus centre.
 2. Sukite tikslaus reguliavimo rankenėlę, kol vertikalus lazerio spindulys persidengs su antru, nutolusiu atraminiu tašku.

Lazerio spindulio nustatymas funkcijai „Pasvira linija“

 1. Pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį Image alternative (įjungta / užfiksuota).
 2. Linijos režimo mygtuką spaudykite tol, kol nustatysite norimą linijos režimą.
  Nustačius funkciją „Pasvira linija“, švytuoklė yra užfiksuota ir lazerinis prietaisas yra nesuniveliuotas.
  Lazerio spindulys(-iai) mirksi 5 sekundes.

Lazerinio nivelyro imtuvo režimo suaktyvinimas arba išaktyvinimas

Lazerio spindulio imtuvo veikimo nuotolis gali būti ribotas dėl konstrukcijos sukeliamos lazerio galios nesimetriškumo ir galimų trukdančių išorinių šviesos šaltinių.
Dirbkite stipresnėje linijinio lazerio pusėje ir venkite dirbti tiesioginėje šviesoje, kad pasiektumėte optimalų veikimo nuotolį. Stipriosios pusės yra užpakalinė pusė, kurioje pritvirtintas akumuliatorius, ir priešais esanti priekinė pusė.
 1. Kad suaktyvintumėte imtuvo režimą, spauskite imtuvo režimo mygtuką. Patvirtindamas lazerio spindulys sumirksės penkis kartus.
 2. Dar kartą paspauskite imtuvo režimo mygtuką, kad vėl išjungtumėte imtuvo režimą.
  Prietaisą išjungiant, imtuvo režimas išaktyvinamas.

Lazerio spindulių išjungimas

 1. Pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF .
  • Lazerio spindulys išjungiamas ir švytuoklė užfiksuojama.
 2. Kai akumuliatorius yra išsikrovęs, lazerio spindulys išjungiamas automatiškai.

Naudojimo pavyzdžiai

Aukščio perkėlimas

Image alternative

Sausosios statybos elementų montavimas pertveriant patalpas

Image alternative
Image alternative

Vertikalus vamzdynų išlyginimas

Image alternative

Šildymo elementų išlyginimas

Image alternative

Durų ir langų rėmų išlyginimas

Image alternative

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Nuo lazerio spindulio išėjimo langelio stiklo nupūskite dulkes. Nelieskite lęšių pirštais.
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Prietaiso kontaktams nuvalyti naudokite švarią, sausą šluostę.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalų. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Baigę techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius įtaisus ir patikrinkite jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir priedus. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Tikrinimas

Vertikalės pagrindo tikrinimas

Image alternative
 1. Aukštoje patalpoje (pavyzdžiui, 10 m aukščio laiptinėje) ant grindų pažymėkite kryžiuką.
 2. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
 3. Atblokuokite švytuoklę ir įjunkite prietaisą.
 4. Prietaisą pastatykite taip, kad apatinis statmenas spindulys būtų ant grindų pažymėto kryžiuko centre.
 5. Ant lubų pažymėkite viršutinį lazerio linijų susikirtimo tašką.
 6. Prietaisą pasukite 90° kampu.
  Apatinis raudonas statmenas spindulys turi likti kryžiuko centre.
 7. Ant lubų pažymėkite viršutinį lazerio linijų susikirtimo tašką.
 8. Procedūrą pakartokite, prietaisą pasukę 180° ir 270° kampu.
  Iš 4 pažymėtų taškų ant lubų sudarykite apskritimą. Apskritimo skersmenį D išmatuokite milimetrais arba coliais, o patalpos aukštį RH – metrais arba pėdomis.
Image alternative
 1. Apskaičiuokite reikšmę R.
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 3 mm (tai atitinka 3 mm, kai nuotolis 10 m).
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 1/8".

Lazerio spindulio niveliavimo tikrinimas

Image alternative
 1. Tarp sienų turi būti ne mažesnis kaip 10 m atstumas.
 2. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus, maždaug 20 cm nuo sienos (A), ir lazerio linijų susikirtimo tašką nukreipkite į sieną (A).
 3. Lazerio linijų susikirtimo tašką kryžiuku (1) pažymėkite ant sienos (A) ir kryžiuku (2) – ant sienos (B).
 4. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus, maždaug 20 cm nuo sienos (B), ir lazerio linijų susikirtimo tašką nukreipkite į kryžiuką (1) ant sienos (A).
 5. Lazerio linijų susikirtimo taško aukštį reguliuojamomis kojelėmis nustatykite taip, kad susikirtimo taškas sutaptų su žyma (2) ant sienos (B). Tuo metu sekite, kad gulsčiukas būtų centre.
 6. Lazerio linijų susikirtimo tašką kryžiuku (3) vėl pažymėkite ant sienos (A).
 7. Ant sienos (A) išmatuokite poslinkį D tarp kryžiukų (1) ir (3) (RL = patalpos ilgis).
Image alternative
 1. Apskaičiuokite reikšmę R.
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 3 mm.
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 1/8".

Statmenumo (horizontalaus) tikrinimas

 1. Naudodami apatinį statmeną spindulį, pastatykite prietaisą atraminio kryžiuko centre patalpos viduryje, maždaug 5 m atstumu nuo sienų.
 2. Ant keturių sienų pažymėkite visus 4 susikirtimo taškus.
 3. Prietaisą pasukite 90° kampu ir įsitikinkite, kad susikirtimo taško centras yra pirmajame atraminiame taške (A).
 4. Kiekvieną naują susikirtimo tašką pažymėkite ir išmatuokite atitinkamą poslinkį (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Apskaičiuokite poslinkį R (RL = patalpos ilgis).
  • Reikšmė R turi būti mažesnė nei 3 mm arba 1/8".

Vertikalios linijos tikslumo tikrinimas

Image alternative
 1. Prietaisą nustatykite 2 m aukštyje (1 poz.).
 2. Prietaisą įjunkite.
 3. Pirmąjį taikinį T1 (vertikaliai) pastatykite 2,5 m atstumu nuo prietaiso ir tokiame pat aukštyje (2 m) taip, kad vertikalus lazerio spindulys būtų taikinyje, ir šią padėtį pažymėkite.
 4. Dabar antrąjį taikinį T2 nustatykite 2 m žemiau pirmojo taikinio taip, kad vertikalus lazerio spindulys būtų taikinyje, ir šią padėtį pažymėkite.
 5. Priešingoje statinio, kuriame vykdomas tikrinimas, pusėje (veidrodiškai apsukus) lazerio linijoje ant grindų, 5 m atstumu nuo prietaiso, pažymėkite 2 poz.
 6. Dabar prietaisą pastatykite ant grindų ką tik pažymėtoje padėtyje (2 poz.).
 7. Lazerio spindulį nukreipkite taip, kad jis būtų taikinyje T1 ir jame pažymėtoje padėtyje.
 8. Taikinyje T2 pažymėkite naują padėtį.
 9. Taikinyje T2 nuskaitykite atstumą D tarp abiejų žymų.
  Jeigu skirtumas D yra didesnis nei 3 mm, prietaisą reikia nustatyti Hilti remonto centre.

Hilti matavimo įrangos techninis centras

Hilti matavimo įrangos techniniame centre vykdoma patikra ir, aptikus paklaidų, matavimo prietaiso tikslumas atkuriamas, paskui vėl tikrinama matavimo prietaiso parametrų atitiktis nustatytoms vertėms. Prietaiso parametrų atitiktį bandymo momentu patvirtina techninio centro išduodamas sertifikatas. Rekomendacijos:
 • Tikrinimo periodiškumą reikia pasirinkti pagal naudojimo pobūdį.
 • Prietaisą Hilti matavimo įrangos techniniame centre tikrinti po ypač didelės prietaiso darbinės apkrovos, prieš svarbius darbus, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
Patikra Hilti matavimo įrangos techniniame centre neatleidžia naudotojo nuo pareigos matavimo prietaisą tikrinti prieš naudojimą ir jo metu.

Transportavimas ir sandėliavimas

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Visais sutrikimų atvejais atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus būsenos rodmenį. Žr. skyrių Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys .
Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatoriaus šviesos diodai nieko nerodo
Akumuliatorius sugedęs.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei paprastai.
Labai žema aplinkos temperatūra.
 • Leiskite akumuliatoriui lėtai įšilti iki patalpos temperatūros.
Akumuliatorius neužsifiksuoja girdimu spragtelėjimu.
Akumuliatoriaus fiksatorius yra užterštas.
 • Fiksatorių išvalykite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių.
Prietaisas arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinis gedimas
 • Prietaisą nedelsdami išjunkite, išimkite akumuliatorių ir stebėdami leiskite atvėsti, paskui susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Prietaiso testavimo metu buvo laikomasi ribinių reikšmių, FCC (JAV Federalinė ryšių komisija) normų 15 skyriuje nustatytų B klasės skaitmeniniams prietaisams. Šios ribinės reikšmės yra pakankamos, kad būtų užtikrinta žmonių apsauga nuo pavojingo spinduliavimo, todėl prietaisą galima naudoti gyvenamojoje teritorijoje. Šios rūšies prietaisai generuoja ir naudoja aukšto dažnio signalus bei gali juos spinduliuoti. Todėl instaliuoti ir naudojami nesilaikant atitinkamų reikalavimų, šie prietaisai gali sukelti radijo priėmimo trukdžius.
Tačiau negalima garantuoti, kad radijo priėmimo trukdžių nebus ir deramai instaliavus prietaisą. Jei šis prietaisas sukelia radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius (o tuo galima įsitikinti prietaisą išjungus ir vėl įjungus), naudotojas turi juos pašalinti tokiomis priemonėmis:
 • Imtuvo anteną nukreipti ar perkelti kitur.
 • Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
 • Prietaisą prijungti prie kito elektros tinklo lizdo, t. y. ne to, prie kurio yra prijungtas imtuvas.
 • Pasikonsultuoti su prekybos partneriu arba patyrusiu radijo ar televizijos specialistu.
Šis prietaisas tenkina FCC (JAV Federalinė ryšių komisija) nuostatų 15 paragrafą ir RSS‑210, apibrėžiamą ISED direktyvose.
Prietaisą pradėti eksploatuoti leidžiama tik kai tenkinamos šios dvi sąlygos:
 • šis prietaisas neturi skleisti kenksmingo spinduliavimo,
 • prietaisas turi priimti bet kokius spindulius, net ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas jo operacijas.
Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teisę prietaisą pradėti eksploatuoti.

Daugiau informacijos

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
AprašymasHilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.