Kalba

PC 2-22

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridedamą naudojimo instrukciją, įskaitant instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Svarbiausia susipažinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir įspėjamaisiais nurodymais, paveikslėliais, specifikacijomis be sudėtinėmis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant šio reikalavimo, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus. Vėlesniam naudojimui išsaugokite naudojimo instrukciją, įskaitant visas instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus.
 • Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam, instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo priedai gali kelti pavojų.
 • Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausią technikos lygį spausdinimo momentu. Naujausią versiją visada rasite internetu „Hilti“ prietaisų puslapyje. Sekite nuorodą arba QR kodą šioje naudojimo instrukcijoje, pažymėtą simboliu Image alternative.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Prietaisą draudžiama prijungti tiesiai prie geriamojo vandens tinklo. Naudokite sistemos skyriklį pagal EN 12729 tipą BA. Per sistemos skyriklį pratekėjusio vandens negalima naudoti kaip geriamojo vandens.
Image alternative Naudodami kokį nors daiktą, niekada nesmūgiuokite į akumuliatorių ir akumuliatoriaus niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Akumuliatorinis aukšto slėgio plovimo įrenginys
  PC 2-22
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Šalia saugos nurodymų, pateiktų atskiruose šios naudojimo instrukcijos skyriuose, būtina visada griežtai laikytis ir šių taisyklių.
 • Perskaitykite visus nurodymus! Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių kūno sužalojimų priežastimi.
 • Prietaisą ir priedus draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus.
 • Naudokite tinkamą prietaisą. Nenaudokite prietaiso darbams, kuriems jis nenumatytas, naudokite jį tik pagal paskirtį ir tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su prietaiso naudojimu, medžiagos keliamus pavojus ir susidarančio skysčio utilizavimu.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.
 • ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą leidžiama naudoti tik asmenims, susipažinusiems su juo, instruktuotiems dėl saugaus jo naudojimo ir suprantantiems dėl jo naudojimo galinčius kilti pavojus. Prietaisas neskirtas vaikams. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys neskirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių.
 • Nenaudojamus prietaisus laikykite saugioje vietoje. Nenaudojami prietaisai turi būti saugomi sausoje, aukščiau pakeltoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

Žmonių sauga

 • Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Aukšto slėgio plovimo įrenginio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti aukšto slėgio plovimo įrenginį netikėtose situacijose.
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginio vandens srovė sukelia atatranką. Prietaisą visada laikykite abiem rankomis už rankenos ir laikymo paviršiaus.
 • Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, purškimo antgalį visada nukreipkite saugia kryptimi.
 • ĮSPĖJIMAS! Netinkamai naudojami aukšto slėgio plovimo įrenginiai gali būti pavojingi. Nevalykite, jei pavojingoje zonoje yra neapsaugotų pašalinių asmenų. Vandens srovės niekada nenukreipkite į asmenis, vaikus arba kitus gyvus padarus.
 • ĮSPĖJIMAS! Niekada nenukreipkite srovės į save arba kitus, kad nuvalytumėte, pvz., drabužius arba batus.
 • Nuo vandens srovės saugokite pirštus, rankas, kojas ir kitas kūno dalis. Aukšto slėgio vandens srovė gali sužaloti ir yra pakankami stipri, kad būtų galima apakti, jei paleidžiant purškimo srovę stovima per arti.
 • Valydami stipriai dulkėmis užterštas sritis visada dėvėkite kaukę. Vandens srovės sukeltos dulkės gali sužaloti.
 • Dirbdami su prietaisu visada naudokite akių apsaugą. Taip išvengsite akių sužalojimų ir apakimo.
 • ĮSPĖJIMAS! Naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius gali susidaryti aerozolių. Aerozolių įkvėpimas gali būti pavojinga sveikatai. Todėl naudokite kvėpavimo takus saugančią kaukę.
 • ĮSPĖJIMAS! Sprogimo pavojus - nepurkškite jokių degių skysčių.
 • Atlikite rizikos vertinimą, kad nustatytumėte reikalingas apsaugos nuo aerozolių priemones, atsižvelgiant į valomą paviršių ir aplinką. Nuo vandens turinčių aerozolių tinkamai apsaugo FFP 2 klasės, lygiaverčiai arba aukštesnės klasės respiratoriai.
 • Naudodami prietaisą ir atlikdami prietaiso techninę priežiūrą jūs ir šalia esantys asmenys dėvėkite apsauginius drabužius. Jiems priklauso: apsauginiai akiniai, apsauginis šalmas, ausinės, apsauginės pirštinės, apsauginiai batai ir lengvas respiratorius.
 • Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.

Darbo vieta

 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Blogai vėdinamose darbo vietose įkvėpus aerozolių ir dėl dulkių gali būti pakenkta sveikatai.
 • Darbo zona nuolat turi būti tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti. Dėl netvarkos darbo vietoje kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
 • Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai prietaisai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes ar susikaupusius garus.

Apsauga nuo elektros

 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Vandens srovės niekada nenukreipkite tiesiai į elektrinius arba elektroninius prietaisus.
 • Saugokite prietaisą nuo lietaus.

Papildomi saugos nurodymai

 • Prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir (arba) priedų. Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar akumuliatorius ir sumontuoti priedai yra patikimai pritvirtinti.
 • Išjunkite aukšto slėgio plovimo įrenginį, net jei tik trumpam paliekate prietaisą be priežiūros.
 • ĮSPĖJIMAS! Prietaisą draudžiama prijungti tiesiai prie geriamojo vandens tinklo. Naudokite sistemos skyriklį pagal EN 12729 Typ BA. Per sistemos skyriklį pratekėjusio vandens negalima naudoti kaip geriamojo vandens.
 • ĮSPĖJIMAS! Atsarginės dalys ir priedai yra svarbūs, siekiant užtikrinti aukšto slėgio plovimo įrenginio saugumą. Todėl naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus, kuriuos rekomenduoja arba gamina gamintojas.
 • ĮSPĖJIMAS! Aukšto slėgio žarnos, armatūros ir movos yra svarbios aukšto slėgio plovimo įrenginio saugumui. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas žarnas, armatūras ir movas.
 • ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas skirtas naudoti tik su kartu tiekiamu arba gamintojo rekomenduojamu valikliu. Naudojant kitus valiklius arba chemikalus gali pakenkti prietaiso saugumui.
 • ĮSPĖJIMAS! Netinkamai naudojami aukšto slėgio antgaliai gali būti pavojingi. Srovės negalima nukreipti į asmenis, prietaisus, kuriais teka elektros srovė, arba pačią mašiną.
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginį visada naudokite su originaliu siurbimo filtru.
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginio niekada nenaudokite srityse, kuriose yra degių dulkių, skysčių arba garų.
 • Naudokite tik tuos skysčius ir valiklius, kuriuos leidžiama naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
 • Naudokite valiklius su jų saugos duomenų lapais ir laikykitės instrukcijų saugos duomenų lape.
 • Akis, plaučius ir odą saugokite nuo sąlyčio su valikliu.
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginį laikykite uždaroje patalpoje, kad jį apsaugotumėte nuo ilgo saulės spindulių poveikio ir šalčio. Prieš padėdami sandėliuoti aukšto slėgio plovimo įrenginį išpilkite likusį vandenį. Jei aukšto slėgio plovimo įrenginyje likęs vanduo užšąla ir išsiplečia, aukšto slėgio plovimo įrenginys pažeidžiamas ir jis nebeveikia.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Purškimo antgalis
 2. Purškimo antgalio nustatymas
 3. Purškimo ietis
 4. Laikymo paviršius
 5. Jungiklio fiksatorius
 6. Jungiklis
 7. Rankena
 8. Vandens tiekimo žarnos jungtis
 9. Vandens tiekimo žarnos jungties mova
 10. Sandarinimo tarpiklis
 11. Vandens filtras
 12. Siurbimo žarnos mova
 13. Siurbimo žarna
 14. Laikančioji pertvara
 15. Siurbimo filtras
 16. Akumuliatorius
 17. Akumuliatoriaus būsenos rodmuo
 18. Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas
 19. Valiklio bakelis (priedas)
 20. Dozavimo ratukas
 21. Valiklio bakelio mova

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra akumuliatorinis aukšto slėgio plovimo įrenginys. Jis skirtas profesionaliam naudojimui viduje ir lauke, pvz., transporto priemonėms, mašinoms, išoriniams paviršiams, įrankiams, fasadams, terasoms ir pan. plauti su vandeniu.
Pasirinktinai galima sumontuoti valiklio bakelį ant purškimo ieties.
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti Nuron ličio jonų akumuliatorius. Optimaliam našumui Hilti rekomenduoja šiam prietaisui šioje lentelėje nurodytus akumuliatorius.
 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik šioje lentelėje nurodytų serijų Hilti kroviklius.

Tiekiamas komplektas

Aukšto slėgio plovimo įrenginys, purškimo ietis, purškimo antgalis, siurbimo žarna su siurbimo filtru, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių priedų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Lipdukai ant prietaiso

Image alternative Vandens srovės niekada nenukreipkite į asmenis, gyvus padarus arba elektrines konstrukcines dalis.
Image alternative Garantuotas garso stiprumo lygis LWAd (ref. 1pW), decibelais.

Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys

Hilti Nuron ličio jonų akumuliatoriai gali parodyti įkrovos būklę, pranešimus apie klaidą ir akumuliatoriaus būklę.

Įkrovos būklės ir pranešimų apie klaidas rodmenys

Kad gautumėte vieną iš šių rodmenų, spustelėkite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentančiu akumuliatoriumi!
 • Kai akumuliatorius įstatytas, spausdami atblokavimo mygtuką įsitikinkite, kad vėl tinkamai užfiksavote akumuliatorių naudojamame prietaise.
Įkrovos būklė bei galimos triktys rodomos nuolat, kol prijungtas prietaisas yra įjungtas.
Būsena
Reikšmė
Keturi (4) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 100 iki 71 %
Trys (3) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 70 iki 51 %
Du (2) šviesos diodai nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 26 %
Vienas (1) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 10 %
Vienas (1) šviesos diodas lėtai mirksi žaliai
Įkrovos lygis: < 10 %
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi žaliai
Ličio jonų akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs. Akumuliatorių įkraukite.
Jei šviesos diodai po akumuliatoriaus įkrovimo vis dar greitai mirksi, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas greitai mirksi geltonai
Ličio jonų akumuliatorius arba su juo sujungtas prietaisas yra veikiamas per didelės apkrovos, yra per karštas, per šaltas arba įvykęs kitoks gedimas.
Prietaisą ir akumuliatorių nustatykite į rekomenduojamą darbinę temperatūrą ir naudodami neperkraukite prietaiso.
Jei pranešimas rodomas ir toliau, prašome kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) šviesos diodas šviečia geltonai
Ličio jonų akumuliatorius ir su juo susijęs prietaisas yra nesuderinami. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Vienas (1) LED šviesos diodas greitai mirksi raudonai
Ličio jonų akumuliatorius užblokuotas, jo nebegalima naudoti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus būsenos rodmenys

Norėdami užklausti apie akumuliatoriaus būklę, ilgiau nei tris sekundes spauskite atblokavimo mygtuką. Sistema neatpažįsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmė, pvz., jai nukritus, ją pažeidus arba esant išorinių pažeidimų dėl karščio.
Būsena
Reikšmė
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia žalia spalva.
Akumuliatorių galima naudoti toliau.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas greitai mirksi geltona spalva.
Užklausa dėl akumuliatoriaus būklės negalėjo būti baigta. Procedūrą pakartokite arba kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Visi šviesos diodai šviečia kaip signalinės lemputės, ir po to (1) vienas šviesos diodas nuolat šviečia raudona spalva.
Jei prijungtą prietaisą galima naudoti toliau, likusi akumuliatoriaus talpa yra mažesnė kaip 50%.
Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima, vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas baigėsi ir jį reikia pakeisti. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Nustatymo galimybės (purškimo antgalis)

Simbolis
Funkcija
Naudojimo aprašymas
Image alternative Plokščia srovė
Valymas, esant vidutiniam nešvarumui
Image alternative Dušas
Paviršiaus valymas, esant vidutiniam nešvarumui
Image alternative Purvo freza
Paviršiaus valymas, esant dideliam nešvarumui
Image alternative Taškinė srovė
Taškinis valymas, esant dideliam nešvarumui

Techniniai duomenys

Prietaiso savybės


PC 2-22
Svoris
2,1 kg
Apsaugos klasė
IP X5 (apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių)
Vardinis slėgis
40 bar ±3 bar
Leistinas slėgis
6 MPa
Vandens tiekimo žarnos jungtis
1⁄2" vandens žarna / mova
Maksimali įleidimo temperatūra
40 ℃
Maksimalus įleidimo slėgis
0,6 MPa
Vardinis srautas (vanduo)
2,2 ℓ/min
Maksimalus srautas (vanduo)
4,5 ℓ/min
Maksimalus siurbimo aukštis (tik visiškai pripildytai žarnai)
4 m
Darbinė aplinkos temperatūra
0 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Akumuliatoriaus svoris
Žr. skyrių „Naudojimas pagal paskirtį“
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60335-2-79

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir (arba) vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą
Garso galios lygis (LWA)
79 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
66 dB(A)
Paklaida (KWA)
1,6 dB(A)
Paklaida (KpA)
3 dB(A)
Suminės švytavimų vertės
Vibracijų emisijos reikšmė
B 22‑255
2,4 m/s²
Paklaida
0,7 m/s²

Pasiruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio paleidimo!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra išjungtas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, išimkite akumuliatorių.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Įsitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių stumkite į prietaisą, kol jis girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuką.
 2. Iš gaminio išimkite akumuliatorių.

Prietaiso montavimas

Visi moduliai (purškimo antgalis, purškimo ietis, valiklio bakelis) turi universalų fiksavimo mechanizmą. Aprašyta eiga galioja visiems vienodo jungties tipo moduliams.
 1. Įkiškite modulį į montavimo lizdą.
 2. Modulį sukite pagal laikrodžio rodyklę į fiksatorių.
 3. Modulį užfiksuokite gaubiamąja veržle.

Vandens tiekimas iš vandentiekio

Image alternative
DĖMESIO
Materialinė žala dėl netinkamai sumontuoto sistemos skyriklio. Dėl sistemos skyriklio, kuris yra sumontuotas ant prietaiso, galima pažeisti aukšto slėgio plovimo įrenginį.
 • Sistemos skyriklį visada sumontuokite ant vandentiekio čiaupo.
 1. Sistemos skyriklį sumontuokite ant vandens tiekimo žarnos jungties.
 2. Sumontuokite siurbimo žarnos movą ant sistemos skyriklio.
 3. Sumontuokite kitą siurbimo žarnos movą ant aukšto slėgio plovimo įrenginio.
 4. Atidarykite vandentiekio vandens tiekimą.

Vandens tiekimas iš atvirų rezervuarų

Vandens tiekimui galite naudoti bet kokios rūšies atvirus rezervuarus. Įsitikinkite, kad atvirame rezervuare nėra kitų skysčių ir nešvaraus vandens. Tiekiant vandenį iš atvirų rezervuarų visada naudokite siurbimo filtrą. Taip apsaugosite, kad nebūtų įsiurbtą svetimkūnių ir nebūtų pažeistas prietaisas.
Image alternative
 1. Sumontuokite kartu tiekiamos siurbimo žarnos movą ant prietaiso movos (vandens tiekimo žarnos jungties).
 2. Sumontuokite siurbimo filtrą ant siurbimo žarnos laisvos movos.
 3. Siurbimo žarną su sumontuotu siurbimo filtru įdėkite į atvirą vandens rezervuarą.

Fiksatoriaus išjungimas / įjungimas

Image alternative
 1. Jungiklio fiksatorių pastumkite dešinėn.
  • Jungiklis yra užfiksuotas ir jo negalima atsitiktinai įjungti.
 2. Jungiklio fiksatorių pastumkite kairėn.
  • Jungiklio negalima įjungti.

Valiklio bakelio (priedo) montavimas

Image alternative
 1. Išmontuokite purškimo antgalį nuo purškimo ieties.
 2. Sumontuokite valiklio bakelį ant purškimo ieties.
 3. Dozavimo ratuku reguliuokite, kiek reikia tiekti valiklio.
  • Dozavimo ratuką sukite kairėn, kad būtų tiekiama daugiau valiklio.
  • Dozavimo ratuką sukite dešinėn, kad būtų tiekiama mažiau valiklio.

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus krentant įrankiui ir/arba papildomai įrangai!
 • Naudokite tik Jūsų prietaisui rekomenduojamą Hilti įrankio laikantįjį lyną.
 • Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite įrankio laikančiojo lyno tvirtinimo taško galimus pažeidimus.
Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių direktyvų dėl darbo aukštyje.
Šiam prietaisui kaip apsaugą nuo nukritimo naudokite tik Hilti įrankių laikantįjį lyną #2261971.
  Image alternative
 • Įrankių laikantįjį lyną kilpa pritvirtinkite prie prietaiso, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Patikrinkite, ar patikimai laikosi.
 • Karabino kablį pritvirtinkite prie laikančiosios struktūros. Patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas.
  Laikykitės Hilti įrankio laikančiojo lyno naudojimo instrukcijų.

Naudojimas

Saugaus eksploatavimo nurodymai

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prietaisas sukuria slėgį maks. per 2 minutes. Venkite prietaiso sausosios eigos ir sausojo darbo režimo. Tam tikrą laiką dirbant sausuoju darbo režimu galima pažeisti prietaisą.
Visada pasirinkite nešvarumo laipsniui ir pagrindo jautrumui tinkamą darbo režimą. Per didelis vandens slėgis gali būti paviršių pažeidimų priežastimi. Venkite per didelio slėgio nustatymo ( Image alternative) ir mažesnių nei 30 cm atstumų, valant, pvz., dažytus paviršius, jautrius medinius paviršius arba padangas.
Savaiminis įsiurbimas vyksta tik iki 1,2 m aukščio. Prieš pradėdami dirbti didesniame nei 1,2 m aukštyje įsitikinkite, kad siurbimo žarna pripildyta vandens.

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

Prietaiso įjungimas
Image alternative
 1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę jungiklį.
  • Šis siurblys pradeda veikti ir išleidžiama vandens srovė.
 2. Atlikite valymo darbus.
Prietaiso išjungimas
 1. Atleiskite jungiklį.
  • Sustabdomas siurblys ir vandens tiekimas.
  Jei prietaisą laikote užšalimo temperatūroje arba žemesnėje nei užšalimo temperatūroje, pašalinkite vandens likučius iš prietaiso ir visų tiekimo linijų.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Prilipusius nešvarumus atsargiai nuvalykite.
 • Jei yra, vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu minkštu šepečiu.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Prietaiso kontaktams nuvalyti naudokite švarią, sausą šluostę.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Niekada nenaudokite akumuliatoriaus, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite akumuliatorių nuo bereikalingo dulkių ir nešvarumų poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo didelės drėgmės (pvz., nepanardinkite į vandenį ir nepalikite stovėti lietuje).
  Jei akumuliatorius peršlapo, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi. Izoliuokite jį nedegiame konteineryje ir kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Saugokite akumuliatorių nuo pašalinės alyvos ir tepalų. Saugokite, kad ant akumuliatoriaus nenusėstų dulkių ir nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu šepečiu arba švaria, sausa šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
  Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų ir nepašalinkite nuo kontaktų gamykloje užtepto tepalo.
 • Korpusą valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su veikimo trukdžiais. Prietaisą nedelsdami pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 • Atlikę priežiūros ir remonto darbus uždėkite visus apsauginiai įtaisus ir patikrinkite, ar jie nepriekaištingai veikia.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Hilti aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Siurbimo filtro valymas

Image alternative
 1. Išmontuokite siurbimo filtrą iš siurbimo žarnos.
 2. Išsukite movą iš siurbimo filtro.
 3. Išimkite sandarinimo žiedą iš siurbimo filtro.
 4. Išlenkite abi laikančiąsias pertvaras.
 5. Išimkite sietelį iš siurbimo filtro.
 6. Po tekančiu vandeniu nuvalykite visas atskiras dalis.
 7. Mažu šepetėliu nuvalykite sietelį ir siurbimo filtro vidinę pusę.
 8. Surinkite siurbimo filtrą.
 9. Siurbimo filtrą sumontuokite ant siurbimo žarnos.

Vandens filtro valymas

Image alternative
 1. Išmontuokite vandens tiekimo žarnos movą nuo aukšto slėgio plovimo įrenginio.
  Vandens tiekimo žarnos movą atpalaiduokite, jei reikia, veržliarakčiu.
 2. Iš vandens tiekimo žarnos movos išimkite vandens filtrą.
 3. Po tekančiu vandeniu nuvalykite visas atskiras dalis.
 4. Į vandens tiekimo žarnos movą įdėkite vandens filtrą.
 5. Sumontuokite vandens tiekimo žarnos movą ant aukšto slėgio plovimo įrenginio.

Purškimo antgalio valymas

Purškimo antgalį valykite smailiu daiktu, pvz., ištiesinta sąvaržėle.
Image alternative
 1. Išmontuokite purškimo antgalį nuo purškimo ieties.
 2. Įkiškite smailų daiktą į purškimo antgalį.
 3. Smailų daiktą stumdykite pirmyn ir atgal, kol jis pradės judėti laisvai.
 4. Sumontuokite purškimo antgalį ant purškimo ieties.

Akumuliatorinių įrankių ir akumuliatorių transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimkite akumuliatorių/akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.
Sandėliavimas
  ĮSPĖJIMAS
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisas ir akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
 • Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Nelaikykite akumuliatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikykite vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio sandėliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

Visais sutrikimų atvejais atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus būsenos rodmenį. Žr. skyrių Ličio jonų akumuliatoriaus rodmenys .
Pasitaikius sutrikimų, kurie neaprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų lentelė ir pagalba

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Akumuliatoriaus šviesos diodai nieko nerodo
Akumuliatorius sugedęs.
 • Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Neveikia variklis
Užšalęs
 • Leiskite atitirpti siurbliui, žarnai arba priedams.
Variklis veikia, tačiau slėgio nėra
Purškimo antgalis užsikimšo
 • Išvalykite purškimo antgalį.
Pulsuojantis slėgis
Oras žarnoje arba siurblyje
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginiui leisti veikti su atviru vandens čiaupu, kol bus pasiektas tolygus darbinis slėgis.
Netinkamas vandens tiekimas
 • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna atitinka duomenis techniniuose duomenyse ir tiekia pakankamai vandens. Mažiausios žarnos, kurias leidžiama naudoti, yra ¹/₂" arba ⌀ 13 mm.
Vandens filtras arba siurbimo filtras užsikimšo
 • Išvalykite vandens filtrą ir (arba) siurbimo filtrą.
Siurbimo žarna užlenkta arba užspausta
 • Siurbimo žarną paklokite tiesiai.
Slėgis tolygiai per žemas (nurodymas: tam tikras priedas gali sumažinti slėgį)
Purškimo antgalis susidėvėjęs
 • Pakeiskite purškimo antgalį.
Variklis veikia, tačiau slėgis yra ribotas arba nėra darbinio slėgio
Neprijungta vandens tiekimo linija
 • Prijunkite vandens tiekimo liniją.
Vandens filtras arba siurbimo filtras užsikimšo
 • Išvalykite vandens filtrą ir (arba) siurbimo filtrą.
Purškimo antgalis užsikimšo
 • Išvalykite purškimo antgalį.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Priedus, sisteminius priedus ir daugiau informacijos apie prietaisą rasite čia.

Kinijos RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Kinijos rinkai.
Taivano RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Ši lentelė galioja Taivano rinkai.

Hilti ličio jonų akumuliatoriai

Saugos ir naudojimo nurodymaiŠioje instrukcijoje sąvoka „akumuliatorius“ reiškia įkraunamus „Hilti“ ličio jonų akumuliatorius, sudarytus iš daugelio ličio jonų sekcijų. Jie yra skirti „Hilti“ elektriniams įrankiams, ir būtent su šiais įrankiais juos leidžiama naudoti. Naudokite tik originalius Hilti akumuliatorius!
AprašymasHilti akumuliatoriuose yra įrengtos sekcijų valdymo ir apsaugos sistemos.
Akumuliatorius sudaro sekcijos, kuriose yra gebantys įsiminti ličio jonų junginiai, kurie užtikrina didelį specifinį energijos tankį. Ličio jonų sekcijų atminties efektas yra labai mažas, tačiau jos labai jautriai reaguoja į jėgos poveikį, visišką iškrovimą ir aukštą temperatūrą.
Su Hilti akumuliatoriais leidžiamus naudoti prietaisus rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .
Sauga
 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra Jūsų akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nepalieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Pastatykite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje Priemonės akumuliatoriui užsidegus .
Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais
 • Pažeidus akumuliatorių, visuomet susisiekite su vietiniu Hilti techninės priežiūros centru.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, iš kure teka skystis.
 • Ištekėjus skysčiui, venkite tiesioginio jo sąlyčio su akimis ir (arba) oda. Tvarkydami akumuliatoriaus skystį visada mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių apsaugos priemonę.
 • Išsiliejusiam akumuliatorių skysčiui išvalyti naudokite tam tikslui skirtą cheminę valymo priemonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatoriaus skysčio valymo direktyvų.
 • Sugedusį akumuliatorių įdėkite į nedegų konteinerį ir užberkite sausu smėliu, kreidos milteliais (CaCO3) ar silikatu (vermikulitu). Paskui sandariai uždarykite dangtį ir laikykite konteinerį toliau nuo degių dujų, skysčių ir kitų daiktų.
 • Konteinerį pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
Kaip elgtis su nebeveikiančiais akumuliatoriais
 • Atkreipkite dėmesį į nenormalų akumuliatoriaus veikimą, pvz., netinkamą įkrovimą, neįprastai ilgą įkrovimo trukmę, žymų galios sumažėjimą, neįprastą šviesos diodų aktyvumą arba ištekantį skystį. Tai yra vidinės problemos požymiai.
 • Jeigu įtariate, kad akumuliatorius turi vidinių problemų, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
 • Jeigu akumuliatoriaus nebeveikia, jo nebegalima įkrauti arba iš jo teka skystis, turite jį utilizuoti. Žr. skyrių Techninė priežiūra ir utilizavimas .
Priemonės akumuliatoriui užsidegus
  ĮSPĖJIMAS
  Pavojų kelia degantys akumuliatoriai! Degantis akumuliatorius išskiria pavojingus ir sprogius skysčius bei garus, galinčius tapti sužalojimų dėl ėsdinančio poveikio, nudegimų ar sprogimų priežastimi.
 • Gesindami degančius akumuliatorius, naudokite asmenines apsaugos priemonės.
 • Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad galėtų išsisklaidyti pavojingi ir sprogūs garai.
 • Intensyviai susidarant dūmams, nedelsdami palikite patalpą.
 • Pajutę kvėpavimo takų dirginimą, kreipkitės į gydytoją.
 • Prieš pradėdami bandyti gesinti, kvieskite ugniagesius.
 • Degančius akumuliatorius gesinkite tik vandeniu didžiausiu galimu atstumu. Miltelių gesintuvai ir gesinimo audiniai ličio jonų akumuliatoriams gesinti netinka. Degančią aplinką galima gesinti įprastinėmis gesinimo priemonėmis.
 • Nebandykite pajudinti didelio kiekio degančių akumuliatorių. Artimoje aplinkoje esančias nenukentėjusias medžiagas patraukite toliau, kad izoliuotumėte nukentėjusius akumuliatorius.
Kai yra neatvėstantis, rūkstantis arba degantis akumuliatorius:
 • Paimkite jį kastuvu ir įmeskite į kibirą su vandeniu. Dėl aušinančio poveikio išvengiama gaisro išplitimo į akumuliatoriaus sekcijas, kurios dar nepasiekė užsidegimo temperatūros.
 • Laikykite akumuliatorių kibire ne trumpiau kaip 24 valandoms, kol jis visiškai atvės.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
Nurodymai dėl transportavimo ir sandėliavimo
 • Darbinės aplinkos temperatūra nuo -17 iki +60 °C / nuo 1 iki 140 °F.
 • Laikymo temperatūra nuo -20 iki +40 °C / nuo -4 iki 104 °F.
 • Akumuliatorių nelaikyti ant kroviklio. Akumuliatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
 • Akumuliatorius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikymas vėsioje vietoje ilgina akumuliatoriaus darbo trukmę. Jokiu būdu nelaikykite akumuliatorių saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už lango stiklo.
 • Akumuliatorius draudžiama siųsti paštu. Jei norite siųsti nepažeistus akumuliatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumuliatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumuliatorių, kad jie nesiliestų su kitų akumuliatorių poliais ir nesukeltų trumpojo jungimo. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių akumuliatorių transportavimo direktyvų.
Techninė priežiūra ir utilizavimas
 • Akumuliatorius visada turi būti švarus, ant jo neturi būti alyvos ar tepalo. Stebėkite, kad ant akumuliatoriaus nebūtų dulkių ir kitokių nešvarumų. Akumuliatorių valykite sausu, minkštu teptuku arba švaria, sausa šluoste.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai išvalykite sausu, minkštu šepečiu.
 • Saugokite, kad į vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Saugokite, kad į akumuliatorių neprasiskverbtų drėgmė. Jeigu į akumuliatorių prasiskverbė drėgmė, elkitės su juo kaip su pažeistu akumuliatoriumi ir izoliuokite nedegiame konteineryje.
 • Žr. skyrių Kaip elgtis su pažeistais akumuliatoriais .
 • Dėl netinkamo utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai. Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę. Laikykitės eksploatavimo vietoje galiojančių pažeistų akumuliatorių transportavimo direktyvų!
 • Akumuliatorių neišmeskite į buitines atliekas.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.