Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [2 MB]

DWP 10

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą gaminį galima perdirbti
Simboliai ant prietaiso
Image alternative Skaityti naudojimo instrukciją
Image alternative Maksimalus darbinis slėgis
Image alternative Pripildymo kiekis
Image alternative CE kontrolinis numeris

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Vandens padavimo įrenginys
  DWP 10
  Karta:
  01
  Serijos numeris:

Sauga

Saugos nurodymai

 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Apsauginį vožtuvą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Vaikams ir paaugliams šį prietaisą naudoti draudžiama.
 • Niekada nepilkite vandenilio peroksido ar kitų deguonį išskiriančių skysčių.
 • Kontaktuojant su slėginio vandens indo gamybinėmis medžiagomis, galimas staigus slėgio padidėjimas.
 • Užtikrinkite, kad vandens padavimo įrenginys neįšiltų virš maksimalios darbinės temperatūros.
 • Įšilus virš maksimalios darbinės temperatūros, yra galimas staigus slėgio padidėjimas.
 • Pumpuodami visada stebėkite manometrą, kad neviršytumėte maks. darbinio slėgio.
 • Indą ištuštinkite kasdien, kai tik baigiate naudoti.
 • Inde niekada nepalikite skysčio likučių.
 • Prietaisą laikykite sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Indas
 2. Pripildymo kiekio indikatorius
 3. Kaištis
 4. Manometras
 5. Apsauginis vožtuvas
 6. Pompa
 7. Į žarną įstatoma įmova su rutuliniu čiaupu
 8. Žarna
 9. Žarnos kištukinė mova
 10. Išleidimo anga

Naudojimas pagal paskirtį

Čia aprašytas prietaisas yra slėginis vandens indas, skirtas aušinimo ir plovimo skysčiams paduoti į gręžimo įrenginius, betono pjūklus ar abrazyvinio pjaustymo mašinas. Jame paprastai naudojamas vanduo.

Netinkamas naudojimas

Šis prietaisas nėra skirtas:
 • degiems skysčiams
 • vandenilio peroksidui ir panašioms deguonį išskiriančioms medžiagoms
 • ardančioms (ėsdinančioms) medžiagoms (dezinfekavimo ir impregnavimo skysčiams, rūgštims, šarmams)
 • amoniako turintiems skysčiams
 • tirpikliams ir tirpiklių turintiems skysčiams
 • tirštiems, lipniems arba sudarantiems nuosėdas skysčiams (dažams, tepalams)
 • sąlyčiui su maisto produktais
Šis prietaisas jokiomis aplinkybėmis neturi būti naudojamas:
 • su išoriniais slėgio šaltiniais
 • skysčiams laikyti ir sandėliuoti
 • kaip dušas akims plauti

Tiekiamas komplektas

Indas su pompa, žarna su jungtimis, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Techniniai duomenys

Indas yra pagamintas iš plieno ir padengtas poliesteriu.
Tuščio prietaiso svoris
5,2 kg
Bendrasis tūris
13 ℓ
Maksimalus pripildymo kiekis
10 ℓ
Techninis skysčio likutis
0,03 ℓ
Maksimalus darbinis slėgis
6 bar
Maksimali darbinė temperatūra
40 ℃

Paruošimas darbui

Vandens padavimo įrenginio surinkimas

Image alternative
 1. Prieš surinkimą patikrinkite, ar indas, pompa ir žarna nėra pažeisti.
 2. Ant išleidimo angos [1] užmaukite žarną.
 3. Į tuščią vandens padavimo įrenginį pripumpuokite oro iki 2 bar slėgio [2].
  • Per 30 min slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,5 bar!
 4. Patikrinkite apsauginį vožtuvą – traukite raudoną mygtuką [3].
  • Slėgis turi nukristi.

Vandens padavimo įrenginio pripildymas

Image alternative
 1. Į indą[1] pripilkite vandens.
 2. Pripildymo lygį tikrinkite žarnoje [2].
 3. Skaidrią žarną laikykite prie indo vertikaliai ir kelis kartus pakilnokite iš viršaus žemyn [3].
  • Skysčio lygis žarnoje ir inde susilygina. Tada žarnoje matomas skysčio lygis atitinka indo pripildymo lygį, kurį galite pasižiūrėti skalėje.

Vandens padavimo įrenginio paruošimas

Image alternative
 1. Į indą [1] įsukite pompą.
 2. Pompos rankeną spauskite žemyn ir sukite pagal laikrodžio rodyklę [2].
  • Pompos rankena yra atfiksuota.
 3. Inde [3] sukurkite maždaug 2 bar slėgį.
  • Maksimalus slėgis neturi būti didesnis kaip 6 bar (raudonas brūkšnys manometre). Viršijus maksimalų slėgį, suveikia apsauginis vožtuvas ir viršslėgis panaikinamas.
 4. Pompos rankeną spauskite žemyn ir sukite prieš laikrodžio rodyklę.
  • Pompos rankena yra užfiksuota.

Naudojimas

Image alternative
 1. Slėginio vandens indo kištukinę movą sujunkite su įstatoma įmova [1].
 2. Atsukite rutulinį čiaupą.
  • Prasideda skysčio padavimas.
  • Skysčio kiekį galima reguliuoti rutuliniu čiaupu.
 3. Kai slėgis krinta žemiau 1 bar, įpumpuokite oro [2].
 4. Ištuštėjusį indą pripildykite.

Baigę naudoti

Image alternative
 1. Raudoną apsauginio vožtuvo mygtuką traukite aukštyn tol, kol indo slėgis sumažės iki nulio.
 2. Uždarykite rutulinį čiaupą ir kištukinę movą atjunkite nuo įstatomos įmovos [1].
 3. Pompos rankeną užfiksuokite.
 4. Pompą išsukite iš indo.
 5. Iš indo išpilkite likusį vandenį.
 6. Vandens padavimo įrenginį nuvalykite drėgna šluoste.
 7. Žarną suvyniokite ant indo ir jos kištukinę movą užmaukite ant vandens padavimo įrenginio kaiščio [2].
 8. Vandens padavimo įrenginį džiovinkite ir laikykite sausoje, nuo saulės spindulių ir šalčio apsaugotoje aplinkoje.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Techninės priežiūros ir einamojo remonto darbai

Image alternative
 1. Prietaisą reguliariai tikrinkite.
  • Rekomenduojame kas 2 metus atlikti išorinį ir kas 5 metus – vidinį tikrinimą, taip pat kas 10 metų – pasitelkus kvalifikuotus specialistus – atlikti atsparumo bandymą
 2. Pompą išmontuokite [1] ir tirštuoju tepalu patepkite apvalaus skerspjūvio tarpiklį [a] ir manžetę [b].
 3. Šiuos techninės priežiūros darbus visada vykdykite po 50-ojo naudojimo, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per metus!
  Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų lentelė

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Slėgis vandens padavimo įrenginyje nedidėja
Pompa nepriveržta
 • Pompą stipriai priveržkite.
Pompos apvalaus skerspjūvio tarpiklio defektas
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Manžetės defektas
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Pompos viršuje veržiasi skystis
Užteršta arba sugadinta vožtuvo lėkštelė
 • Vožtuvo lėkštelę valykite arba prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Per anksti suveikia apsauginis vožtuvas
Apsauginio vožtuvo gedimas
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Manometras nerodo slėgio inde
Manometro gedimas
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.

Utilizavimas

Image alternative Šio prietaiso nemeskite į buitinius šiukšlynus!
Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.

Gamintojo informacija

3585 serijos gaminiai HILTI DWP10 tenkina slėginių prietaisų direktyvos 2014/68/ES reikalavimus ir yra paženklinti CE ženklu.
Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.