Kalba

TE DRS‑B

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Būtina naudoti respiratorių

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Dulkių nusiurbimo modulis
  TE DRS‑B
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Sauga

Saugos nurodymai

 • Prieš pradėdami eksploatuoti perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijų ir sisteminių priedų su sauga susijusios informacijos.
 • Modulį naudokite tik kartu su 1 paveikslėlyje išvardytais elektriniais įrankiais, priešingu atveju kyla sužalojimo pavojus.
 • Prietaisą ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniškai tvarkingi.
 • Prietaisą ir priedus draudžiama keisti ar atlikti kitokius jų pakeitimus.
 • Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui. Prietaisą techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam ir instruktuotam personalui! Šis personalas turi būti specialiai instruktuotas apie galimus pavojus.
 • Dirbdami su prietaisu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Neatidumo minutė gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Apdirbant medžiaga gali atskilti. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis. Dirbdami su prietaisu, dėvėkite apsauginius akinius, apsauginį šalmą ir klausos apsaugos priemones.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Sužalojimo pavojus dėl žemyn krentančių įrankių ir / arba priedų. Prieš pradėdami dirbti tikrinkite, kad sumontuotas priedas būtų patikimai pritvirtintas.
 • Siurbti vandenį draudžiama.
 • Šlifuojant, pjaustant ir gręžiant kylančiose dulkėse gali būti pavojingų cheminių medžiagų. Štai keli pavyzdžiai: švinas ar dažai švino pagrindu, plytos, betonas ir kiti mūro statiniai, natūralus akmuo ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra silikato, tam tikra mediena, ąžuolas, bukas ir chemiškai apdorota mediena, asbestas arba medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto. Naudodamiesi medžiagų, su kuriomis dirbama, pavojingumo klase, nustatykite poveikį dirbančiajam ir aplink esantiems asmenims. Imkitės būtinų priemonių, užtikrinančių, kad poveikis liktų saugiame lygmenyje, pvz., naudokite dulkių surinkimo sistemą arba dėvėkite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones. Prie bendrųjų priemonių, skirtų poveikiui sumažinti, priskiriama:
 • darbas gerai vėdinamoje srityje,
 • ilgesnio kontakto su dulkėmis vengimas,
 • dulkių nuvedimas nuo veido ir kūno,
 • apsauginių drabužių dėvėjimas ir užterštų vietų nuplovimas vandeniu ir muilu.
 • Konkrečiam naudojimo atvejui naudokite tinkamą, Hilti rekomenduojamą dulkių rinktuvą.
 • Elektrostatiniams efektams išvengti naudokite antistatinę siurbimo žarną.
 • Atkreipkite dėmesį, kad ant adapterio ir įrankio griebtuvo išorinių paviršių nebūtų alyvos ir tepalų. Jei dulkių nusiurbimo modulis TE DRS‑B sumontuojamas su alyvuotomis ir (arba) tepaluotomis dalimis, dulkių nusiurbimo modulis TE DRS‑B gali nukristi. Nuvalykite šluoste alyvas ir tepalus nuo adapterio ir įrankio griebtuvo išorinių paviršių.
 • Atkreipkite dėmesį, kad modulis per daug neįkaistų. Aukštesnėje nei 80 °C temperatūroje medžiaga pradeda lydytis.
 • Nenaudokite modelio sistemai nešti arba valdyti. Naudokite tam reikalui skirtas elektrinio įrankio rankenas.
 • Eksploatuodami nelaikykite elektrinio įrankio už siurbimo galvutės.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Pagrindinis siurbimo antgalis
 2. Alkūninė svirtis
 3. Adapteris Y
 4. Adapteris S
 5. Trumpa siurbimo galvutė
 6. Ilga siurbimo galvutė

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra dulkių nusiurbimo modulis, naudojamas kartu su Hilti kirstukais ir dulkių rinktuvu.

Tiekiamas komplektas

Pagrindinis siurbimo antgalis, alkūninė svirtis, adapteris S, adapteris Y, ilga siurbimo galvutė, trumpa siurbimo galvutė, naudojimo instrukcija
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių priedų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys


Ilga siurbimo galvutė
Trumpa siurbimo galvutė
Svoris
≤ 590 g
≤ 440 g
Matmenys (I × P × A)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Įrankio tipas
Smailus kaltas, plokščias kaltas, rantymo įrankis
Smailus kaltas, plokščias kaltas, rantymo įrankis
Įrankio ilgis
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Valdymas

Dulkių nusiurbimo modulio montavimas

Iš siurbimo galvutės kyšančio įrankio ilgis turi būti ne didesnis nei 125 mm ir ne mažesnis nei 30 mm. Tokiu būdu užtikrinsite optimalų dulkių nusiurbimą.
Leidžiama naudoti tik 2 paveikslėlyje pavaizduotus smailius kaltus, plokščius kaltus ir rantymo įrankius.
Atkreipkite dėmesį, kad montuojant į elektrinį įrankį nebūtų įstatytas joks keičiamasis įrankis.
Image alternative
 1. Pasirinkite tinkamą adapterį ir užmaukite adapterį iki atramos ant įrankio griebtuvo.
 2. Atidarykite alkūninę svirtį prie pagrindinio siurbimo antgalio.
 3. Pagrindinį siurbimo antgalį su atidaryta alkūnine svirtimi iki atramos užmaukite ant adapterio.
 4. Uždarykite alkūninę svirtį.
 5. Pasirinkite įrankio ilgiui tinkamą siurbimo galvutę.
 6. Siurbimo galvutę uždėkite ant pagrindinio siurbimo antgalio.
  Šį mazgą sujungtą ir sumontuotą taip pat galima laikyti ir transportuoti lagamine / kartoninėje pakuotėje.
 7. Jeigu yra, pašalinkite nuo dulkių saugantį manžetą nuo keičiamojo įrankio ir įstatykite keičiamąjį įrankį.
  Laikykitės elektrinio įrankio naudojimo instrukcijos.
 8. Dulkių rinktuvą sujunkite su siurbimo mazgu.

Dulkių nusiurbimo modulio išmontavimas

 • Moduliui išmontuoti atlikite atitinkamus darbinius veiksmus atvirkštine eilės tvarka.
  Siurbimo galvutę išmontuokite tik traukdami už siurbimo galvutės sustiprinto galinio žiedo.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojų kelia krintantis dulkių nusiurbimo modulis. Jeigu alkūninė svirtis netinkamai uždaryta, dulkių nusiurbimo modulis gali nukristi.
 • Atkreipkite dėmesį, kad alkūninė svirtis būtų uždaryta.
Laikykitės dulkių rinktuvo naudojimo instrukcijos. Reguliariai ištuštinkite dulkių rinktuvą.
 1. Prijunkite ir įjunkite dulkių rinktuvą.
 2. Įjunkite elektrinį įrankį.

Priežiūra ir einamasis remontas

Modulio priežiūra

Nenaudokite jokių alyvų, tepalų arba valymo priemonių.
Korpusą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra silikono, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 1. Nuvalykite prilipusius nešvarumus ir patikrinkite, ar pagrindinio siurbimo antgalio įsiurbimo anga nėra užsikimšusi dulkių likučiais.
 2. Modulį reguliariai valykite šaltu vandeniu.
 3. Nuo adapterio vidinių pusių reguliariai nuvalykite tepalą ir dulkių likučius.

Einamasis remontas

 • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos išorinės prietaiso ir jo reikmenų dalys ir ar visi valdymo elementai veikia nepriekaištingai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba jo valdymo elementai veikia netinkamai.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Aplinkoje per daug dulkių.
Dulkių rinktuvas pilnas.
 • Ištuštinkite dulkių rinktuvą.
Sugedusi siurbimo galvutė.
 • Pakeiskite siurbimo galvutę.
Užsikimšo nusiurbimo kanalas.
 • Išvalykite nusiurbimo kanalą.
Laisvi įrankių ilgiai didesni nei 125 mm.
 • Naudokite trumpesnį keičiamąjį įrankį arba ilgą siurbimo galvutę.
Dulkių nusiurbimo modulis TE DRS‑B krenta
Dulkių nusiurbimo modulis netinkamai sumontuotas.
Adapteris ir įrankio griebtuvas yra ištepti alyva arba tepalu.
 • Alyvą ir tepalą nuo adapterio ir įrankio griebtuvo išorinių paviršių pašalinkite šluoste.
Pažeistas užspaudimo mechanizmas.
 • Pakeiskite užspaudimo mechanizmą (alkūninę svirtį ir įtempimo juostą).
Pasirinktas netinkamas adapteris.
 • Pasirinkite tinkamą adapterį.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Image alternative
Daugiau informacijos apie valdymą, techniką, aplinką ir perdirbimą rasite šiuo adresu: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Šią sąsają, kaip QR kodą, taip pat rasite naudojimo instrukcijos gale.